EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0340-20210621

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/2021-06-21

02008R0340 — DA — 21.06.2021 — 005.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 340/2008

af 16. april 2008

om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 211/2014 af 27. februar 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/864 af 4. juni 2015

  L 139

1

5.6.2015

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018

  L 160

1

25.6.2018

►M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/876 af 31. maj 2021

  L 192

3

1.6.2021
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 340/2008

af 16. april 2008

om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges dels størrelsen af de gebyrer og afgifter, der i medfør af forordning (EF) nr. 1907/2006 opkræves af Det Europæiske Kemikalieagentur, i det følgende benævnt »agenturet«, dels reglerne for betaling af disse gebyrer og afgifter.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) 

»mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder« (SMV’er): mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF

2) 

»mellemstore virksomheder«: mellemstore virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF

3) 

»små virksomheder«: små virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF

4) 

»mikrovirksomheder«: mikrovirksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF.KAPITEL II

GEBYRER OG AFGIFTER

Artikel 3

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
Agenturet opkræver efter bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel et gebyr for enhver registrering af et stof, jf. artikel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

I henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 opkræves der dog intet gebyr for registrering af et stof i en mængde på mellem 1 og 10 tons, når det indgivne registreringsdossier indeholder alle de oplysninger, der kræves i bilag VII i nævnte forordning.

2.  
Indeholder det indgivne dossier for registrering af et stof i mængdeintervallet 1 til 10 tons ikke alle de oplysninger, der kræves i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006, opkræver agenturet et gebyr, jf. bilag I til nærværende forordning.

Agenturet opkræver et gebyr for enhver registrering af et stof i en mængde på 10 tons eller derover, jf. bilag I.

3.  
I tilfælde af fælles indsendelse af oplysninger opkræver agenturet et nedsat gebyr for hver registrant, jf. bilag I.

Indsender en registrant separat en del af de relevante oplysninger, der er nævnt i artikel 10, litra a), nr. iv), vi), vii) og ix), i forordning (EF) nr. 1907/2006, opkræver agenturet imidlertid af denne registrant et gebyr for individuel indsendelse, jf. bilag I til nærværende forordning.

4.  
Er registranten en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. tabel 2 i bilag I.
5.  
Gebyrer, der er betalingspligtige i henhold til stk. 1-4, betales inden 14 kalenderdage fra den dag, agenturet giver registranten underretning om fakturaen.

Fakturaer i forbindelse med registrering af et præregistreret stof, som fremsendes til agenturet i løbet af de to måneder, der går forud for den relevante registreringsfrist i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1907/2006, betales dog inden 30 dage efter den dag, agenturet giver registranten underretning om fakturaen.

6.  
Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den frist, der er anført i stk. 5, fastsætter agenturet en ny frist. Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af denne nye frist, afvises registreringen.

▼M1

7.  
Hvis registreringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med registreringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten.

▼B

Artikel 4

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2 eller 3, eller artikel 19 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
Agenturet opkræver efter bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel et gebyr for enhver registrering af et isoleret mellemprodukt, der anvendes på produktionsstedet, eller som transporteres, jf. artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2 eller 3, eller artikel 19 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

I henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 opkræves der dog intet gebyr for registrering af et isoleret mellemprodukt, der anvendes på produktionsstedet, eller som transporteres, af en mængde på mellem 1 og 10 tons, når det indgivne registreringsdossier indeholder alle de oplysninger, der kræves i bilag VII i den nævnte forordning.

Gebyrer i henhold til denne artikel finder kun anvendelse på sådanne registreringer af isolerede mellemprodukter, der anvendes på produktionsstedet, eller som transporteres, der indsendes i henhold til artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2 eller 3, eller artikel 19 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Ved registrering af mellemprodukter, i forbindelse med hvilke der kræves oplysninger som nævnt i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finder de i artikel 3 i nærværende forordning fastsatte gebyrer anvendelse.

2.  
Indeholder det indgivne dossier for registrering af et mellemprodukt, der anvendes på produktionsstedet, eller som transporteres, i mængdeintervallet 1 til 10 tons ikke alle de oplysninger, der kræves i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006, opkræver agenturet et gebyr som fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Agenturet opkræver et gebyr for enhver registrering af et isoleret mellemprodukt, der anvendes på produktionsstedet, eller som transporteres, i en mængde på 10 tons eller derover, jf. bilag II.

3.  
I tilfælde af fælles indsendelse af oplysninger opkræver agenturet et nedsat gebyr for hver registrant, jf. bilag II.

Indsender en registrant separat en del af de relevante oplysninger, der er nævnt i artikel 17, stk. 2, litra c) og d), eller artikel 18, stk. 2, litra c) og d), i forordning (EF) nr. 1907/2006, opkræver agenturet imidlertid af denne registrant et gebyr for individuel indsendelse, jf. bilag II til nærværende forordning.

4.  
Er registranten en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. tabel 2 i bilag II.
5.  
Gebyrer, der er betalingspligtige i henhold til stk. 1-4, betales inden 14 kalenderdage fra den dag, agenturet giver registranten underretning om fakturaen.

Fakturaer i forbindelse med registrering af et præregistreret stof, som fremsendes til agenturet i løbet af de to måneder, der går forud for den relevante registreringsfrist i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1907/2006, betales dog inden 30 dage efter den dag, agenturet giver registranten underretning om fakturaen.

6.  
Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den frist, der er anført i stk. 5, fastsætter agenturet en ny frist. Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af denne nye frist, afvises registreringen.

▼M1

7.  
Hvis registreringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med registreringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten.

▼B

Artikel 5

Gebyrer for opdatering af en registrering i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
Agenturet opkræver efter bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4, i nærværende artikel et gebyr for opdatering af en registrering, jf. artikel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Agenturet opkræver dog ikke gebyr for følgende opdateringer af en registrering:

a) 

ændring fra et højere til et lavere mængdeinterval

b) 

ændring fra et lavere til et højere mængdeinterval, hvis registranten tidligere har betalt gebyr for det højere mængdeinterval

c) 

ændring af registrantens status eller identitet, forudsat at denne ikke indebærer en ændring af dennes status som juridisk person

d) 

ændring af stoffets sammensætning

e) 

oplysninger om nye anvendelser, herunder anvendelser, der frarådes

f) 

oplysninger om nye risici ved stoffet

g) 

ændring af klassificering og mærkning af stoffet

h) 

ændring af kemikaliesikkerhedsrapporten

i) 

ændring af vejledningen i sikker anvendelse

j) 

meddelelse om, at en af de test, der er opført i bilag IX eller X i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal gennemføres

k) 

anmodning om, at hidtil fortrolige oplysninger gøres tilgængelige.

2.  
Agenturet opkræver et gebyr for opdatering af mængdeintervallet, jf. tabel 1 og 2 i bilag III.

For andre opdateringer opkræver agenturet et gebyr som anført i tabel 3 og 4 i bilag III.

▼M1

For enhver ændring i adgangen til oplysninger i registreringen opkræver agenturet et gebyr pr. punkt, som opdateres, som fastsat i tabel 3 og 4 i bilag III.

For en opdatering af et undersøgelsesresumé eller et fyldestgørende undersøgelsesresumé opkræver agenturet et gebyr pr. undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé, som opdateres.

▼B

3.  
I tilfælde af en opdatering af en fælles indsendelse af oplysninger opkræver agenturet et nedsat gebyr for hver registrant, der indsender en opdatering, jf. bilag III.

Indsendes en del af de relevante oplysninger, der omhandles i artikel 10, litra a), nr. iv), vi), vii) og ix), artikel 17, stk. 2, litra c) og d), eller artikel 18, stk. 2, litra c) og d), i forordning (EF) nr. 1907/2006, separat, opkræver agenturet imidlertid et gebyr for individuel indsendelse, jf. bilag III til nærværende forordning.

4.  
Er registranten en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. bilag III.

I tilfælde af opdateringer, der indebærer en ændring af registrantens identitet, indrømmes den nedsatte sats for SMV’er kun, hvis den nye enhed er en SMV.

5.  
Gebyrer, der er betalingspligtige i henhold til stk. 1-4, betales inden 14 kalenderdage fra den dag, agenturet giver registranten underretning om fakturaen.
6.  
Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den frist, der er anført i stk. 5, fastsætter agenturet en ny frist.

Når det drejer sig om en opdatering af mængdeintervallet indgivet i henhold til artikel 22, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1907/2006, afvises opdateringen, såfremt betalingen ikke er effektueret inden udløbet af den nye frist.

▼M1

For andre opdateringers vedkommende afvises opdateringen, såfremt betalingen ikke er effektueret inden udløbet af den nye frist. Hvis ansøgeren anmoder herom, forlænger agenturet den nye frist, forudsat at anmodningen om forlængelse er forelagt inden udløbet af den nye frist. Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den forlængede frist, afviser agenturet opdateringen.

7.  
Hvis opdateringen er blevet afvist, fordi registranten ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret inden fristernes udløb, vil de gebyrer, der er betalt i forbindelse med opdateringen inden afvisningen, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret registranten.

▼B

Artikel 6

Gebyrer for angivelser i henhold til artikel 10, litra a), nr. xi), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
Agenturet opkræver efter bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel, et gebyr for anmodninger, jf. artikel 10, litra a), nr. xi), i forordning (EF) nr. 1907/2006.
2.  
For hver oplysning, der er omfattet af anmodningen, opkræver agenturet et gebyr, jf. bilag IV.

I tilfælde af anmodninger angående undersøgelsesresuméer eller fyldestgørende undersøgelsesresuméer opkræver agenturet et gebyr for hvert undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé, der er omfattet af anmodningen.

▼M1

3.  
I tilfælde af en anmodning, der vedrører en fælles indsendelse, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. bilag IV. I tilfælde af en anmodning fra en hovedregistrant opkræver agenturet et nedsat gebyr for kun denne registrant, jf. bilag IV.

▼B

4.  
Indgives anmodningen af en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. tabel 2 i bilag IV.
5.  
Anmodningen anses for at være indgivet på den dato, agenturet modtager betaling af gebyret.

Artikel 7

Gebyrer og afgifter for anmeldelser i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
For enhver anmeldelse af en undtagelse fra den generelle forpligtelse til at foretage registrering for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, i det følgende benævnt »PPORD«, i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006 opkræver agenturet et gebyr, jf. tabel 1 i bilag V til nærværende forordning.

Indgives anmeldelsen af en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. tabel 1 i bilag V.

2.  
For enhver anmodning om forlængelse af en undtagelse fra den generelle forpligtelse til at foretage registrering for PPORD i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006 opkræver agenturet en afgift, jf. tabel 2 i bilag V til nærværende forordning.

Indgives anmodningen af en SMV, opkræver agenturet en nedsat afgift, jf. tabel 2 i bilag V.

3.  
Gebyrer, der er betalingspligtige i henhold til stk. 1, erlægges inden syv kalenderdage fra den dag, agenturet gav producenten af stoffer eller importøren eller producenten af artikler underretning om fakturaen.

Afgifter, der er betalingspligtige i henhold til stk. 2, erlægges inden 30 kalenderdage fra den dag, agenturet gav den producent af stoffer eller importør eller producent af artikler, der anmodede om forlængelse, underretning om fakturaen.

4.  
Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den frist, der er anført i stk. 3, fastsætter agenturet en ny frist.

Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af denne nye frist, afvises anmeldelsen eller anmodningen om forlængelse.

▼M1

5.  
Når anmeldelsen eller anmodningen om forlængelse er blevet afvist, fordi producenten, importøren eller producenten af artikler ikke har indsendt de manglende oplysninger eller ikke har betalt gebyret eller afgiften inden fristernes udløb, vil de gebyrer eller afgifter, der er betalt i forbindelse med anmeldelsen eller anmodningen om forlængelse inden deres respektive afvisninger, ikke blive refunderet eller på anden måde krediteret den person, der har indgivet anmeldelsen eller anmodningen.

▼B

Artikel 8

Gebyrer for ansøgninger i henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
Agenturet opkræver efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 i nærværende artikel et gebyr for ansøgninger om godkendelse af et stof, jf. artikel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

▼M4

2.  
For enhver ansøgning om godkendelse af et stof opkræver agenturet et grundgebyr, jf. bilag VI. Grundgebyret dækker ansøgningen om godkendelse for ét stof og én anvendelse.

Agenturet opkræver et tillægsgebyr, jf. bilag VI til nærværende forordning, for hver yderligere anvendelse og for hvert yderligere stof, som svarer til definitionen af en gruppe af stoffer som defineret i punkt 1.5 i bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som indgår i ansøgningen. Hvis mere end én ansøger er part i ansøgningen om godkendelse, opkræves intet tillægsgebyr.

Hvis ansøgere, der er part i en fælles ansøgning om godkendelse, er af forskellig størrelse, opkræves det højeste af de gebyrer, der gælder for enhver af disse ansøgere, for denne ansøgning.

Hvis der indgives en fælles ansøgning om godkendelse, skal ansøgerne gøre alt, hvad de kan, for at dele gebyret på en retfærdig, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde, navnlig med hensyn til små og mellemstore virksomheder.

▼M5

Agenturet opkræver et nedsat gebyr som fastsat i punkt 2 i bilag VI til nærværende forordning for ansøgninger om godkendelse af anvendelser af stoffer i fremstillingen af reservedele til udgåede produkter til reparation af artikler eller sammensatte produkter, der ikke længere fremstilles, som beskrevet i artikel 1, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/876 ( 1 ) samt i forbindelse med reparation af artikler eller sammensatte produkter, der ikke længere fremstilles, som beskrevet i artikel 1, litra b), i samme forordning, der indgives i overensstemmelse med nævnte gennemførelsesforordning.

▼M4

Agenturet udsteder én faktura for grundgebyret og eventuelle tillægsgebyrer.

▼B

3.  
Indgives ansøgningen udelukkende af en mellemstor virksomhed eller af to eller flere SMV’er, hvoraf den største er en mellemstor virksomhed, opkræver agenturet et nedsat grundgebyr og nedsatte tillægsgebyrer, jf. tabel 2 i bilag VI.

Indgives ansøgningen udelukkende af en lille virksomhed eller to eller flere SMV’er, hvoraf den største er en lille virksomhed, opkræver agenturet et nedsat grundgebyr og nedsatte tillægsgebyrer, jf. tabel 3 i bilag VI.

Indgives ansøgningen udelukkende af en eller flere mikrovirksomheder, opkræver agenturet et nedsat grundgebyr og nedsatte tillægsgebyrer, jf. tabel 4 i bilag VI.

4.  
Ansøgningen om godkendelse anses for at være indgivet på den dato, agenturet modtager betaling af gebyret.

Artikel 9

Afgifter for fornyet vurdering af godkendelser i henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
Agenturet opkræver efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 i nærværende artikel en afgift for enhver indgivelse af en revurderingsrapport, jf. artikel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

▼M4

2.  
For indgivelse af en revurderingsrapport opkræver agenturet en basisafgift, jf. bilag VII. Basisafgiften dækker indgivelse af en revurderingsrapport for ét stof og én anvendelse.

Agenturet opkræver en tillægsafgift, jf. bilag VII til nærværende forordning, for hver yderligere anvendelse og for hvert yderligere stof, som svarer til definitionen af en gruppe af stoffer som defineret i punkt 1.5 i bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som indgår i revurderingsrapporten. Hvis mere end én ansøger er part i revurderingsrapporten, opkræves ingen tillægsafgift.

Hvis enheder, der er part i en indgivelse af en fælles revurderingsrapport, er af forskellig størrelse, opkræves den højeste af de afgifter, der gælder for enhver af disse ansøgere, for denne indgivelse.

Hvis der indgives en fælles revurderingsrapport, skal indehaverne af godkendelsen gøre alt, hvad de kan, for at dele gebyret på en retfærdig, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde, navnlig med hensyn til små og mellemstore virksomheder.

▼M5

Agenturet opkræver en nedsat afgift som fastsat i punkt 2 i bilag VII til nærværende forordning for ansøgninger om godkendelse af anvendelser af stoffer i fremstillingen af reservedele til udgåede produkter til reparation af artikler eller sammensatte produkter, der ikke længere fremstilles, som beskrevet i artikel 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/876 samt i forbindelse med reparation af artikler eller sammensatte produkter, der ikke længere fremstilles, som beskrevet i artikel 1, litra b), i samme forordning, der indgives i overensstemmelse med nævnte gennemførelsesforordning.

▼M4

Agenturet udsteder én faktura for basisafgiften og eventuelle tillægsafgifter.

▼B

3.  
Indgives ansøgningen udelukkende af en mellemstor virksomhed eller af to eller flere SMV’er, hvoraf den største er en mellemstor virksomhed, opkræver agenturet en nedsat basisafgift og nedsatte tillægsafgifter, jf. tabel 2 i bilag VII.

Indgives ansøgningen udelukkende af en lille virksomhed eller af to eller flere SMV’er, hvoraf den største er en lille virksomhed, opkræver agenturet en nedsat basisafgift og nedsatte tillægsafgifter, jf. tabel 3 i bilag VII.

Indgives ansøgningen udelukkende af en eller flere mikrovirksomheder, opkræver agenturet en nedsat basisafgift og nedsatte tillægsafgifter, jf. tabel 4 i bilag VII.

4.  
Revurderingsrapporten anses for at være indgivet på den dato, agenturet modtager betaling af afgiften.

Artikel 10

Gebyrer for klager over agenturets afgørelser i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.  
For enhver klage over afgørelse truffet af agenturet i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006 opkræver agenturet et gebyr, jf. bilag VIII.
2.  
Indgives klagen af en SMV, opkræver agenturet et nedsat gebyr, jf. tabel 2 i bilag VIII.
3.  
Gebyret refunderes ikke, hvis Klageudvalget afgør, at klagen ikke kan antages til behandling.
4.  
Agenturet refunderer det gebyr, det har opkrævet i henhold til stk. 1, hvis agenturets administrerende direktør berigtiger en afgørelse, jf. artikel 93, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, eller hvis klageren får medhold i klagen.
5.  
En klage anses først for at være modtaget af Klageudvalget, når agenturet har modtaget det behørige gebyr.

Artikel 11

Andre afgifter

1.  
Der kan opkræves en afgift for agenturets tekniske og administrative bistand, der ydes på en parts anmodning, og som ikke dækkes af andre gebyrer eller afgifter i henhold til denne forordning. Afgiftens størrelse fastsættes under hensyn til den arbejdsbyrde, bistanden indebærer.

Der opkræves dog ikke afgifter for den assistance, der ydes af agenturets helpdesk, eller af den vejledning, som ydes medlemsstaterne, jf. artikel 77, stk. 2, litra h) og i), i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Agenturets administrerende direktør kan beslutte ikke at opkræve afgifter hos internationale organisationer eller lande, der anmoder agenturet om assistance.

2.  
Afgifterne for administrative ydelser skal betales inden 30 dage fra den dag, agenturet giver underretning om fakturaen.
3.  
Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af den frist, der er anført i stk. 2, fastsætter agenturet en ny frist.

Er betalingen ikke effektueret inden udløbet af denne nye frist, afviser agenturet anmodningen.

4.  
Medmindre der foreligger en kontraktlig aftale om det modsatte, skal afgifter for teknisk bistand betales, inden ydelsen præsteres.
5.  
Agenturets bestyrelse opstiller en klassifikation over tjenester og afgifter, som den derefter vedtager, forudsat at Kommissionen afgiver positiv udtalelse.

Artikel 12

Enerepræsentanter

I tilfælde af enerepræsentation, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 1907/2006, afgøres det, om nedsættelsen for SMV’er finder anvendelse, på grundlag af antal beskæftigede og omsætning hos og balanceoplysninger om den producentvirksomhed eller den producent af et kemisk produkt eller en artikel fra et tredjeland, der repræsenteres af enerepræsentanten i forbindelse med den pågældende transaktion, herunder relevante oplysninger fra tilknyttede virksomheder og partnervirksomheder til producentvirksomheden eller producenten af et kemisk produkt eller en artikel fra et tredjeland, jf. henstilling 2003/361/EF.

Artikel 13

Gebyrnedsættelser og -fritagelser

1.  
En fysisk eller juridisk person, som hævder at være berettiget til gebyr- eller afgiftsnedsættelse i henhold til artikel 3-10 oplyser agenturet herom i forbindelse med indgivelse af den gebyrpligtige registrering, opdatering af registrering, angivelse, anmeldelse, ansøgning, revurderingsrapport eller klage.
2.  
En fysisk eller juridisk person, som hævder at være fritaget for gebyr i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006, oplyser agenturet herom i forbindelse med indgivelse af registreringen.
3.  
Agenturet kan til enhver tid forlange dokumentation for, at betingelserne for gebyr- eller afgiftsnedsættelse eller gebyrfritagelse er opfyldt.

▼M1

Hvis den dokumentation, der skal forelægges agenturet, ikke er affattet på et af EU's officielle sprog, skal den ledsages af en bekræftet oversættelse til et af de officielle sprog.

▼B

4.  
Kan en fysisk eller juridisk person, der hævder at være berettiget til gebyr- eller afgiftsnedsættelse eller gebyrfritagelse, ikke dokumentere sin ret til en sådan nedsættelse eller fritagelse, opkræver agenturet det fulde gebyr eller den fulde afgift med tillæg af en administrationsafgift.

Har en fysisk eller juridisk person, der hævdede at være berettiget til nedsættelse uden at kunne dokumentere det, allerede betalt et nedsat gebyr eller en nedsat afgift, opkræver agenturet restbeløbet op til det fulde gebyr eller den fulde afgift med tillæg af en administrationsafgift.

Bestemmelserne i artikel 11, stk. 2, 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse.KAPITEL III

BETALING AF VEDERLAG FOR OPGAVER UDFØRT FOR AGENTURET

Artikel 14

Overførsel af midler til medlemsstater

1.  

En del af de gebyrer og afgifter, der er opkrævet i henhold til denne forordning, skal overføres til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i følgende tilfælde:

a) 

når den kompetente myndighed i en medlemsstat underretter agenturet om, at den har afsluttet vurderingen af et stof i henhold til artikel 46, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006

b) 

når den kompetente myndighed i en medlemsstat har udpeget det medlem til Udvalget for Risikovurdering, der fungerer som rapportør i en godkendelsesprocedure, herunder også i forbindelse med en revurdering

c) 

når en medlemsstats kompetente myndighed har udpeget det medlem til Udvalget for Socioøkonomisk Analyse, der fungerer som rapportør i en godkendelsesprocedure, herunder også i forbindelse med en revurdering

d) 

når en medlemsstats kompetente myndighed har udpeget det medlem af Udvalget for Risikovurdering, der fungerer som rapportør i en begrænsningsprocedure

e) 

når en medlemsstats kompetente myndighed har udpeget det medlem af Udvalget for Socioøkonomisk Analyse, der fungerer som rapportør i en begrænsningsprocedure

f) 

eventuelt for andre opgaver udført af de kompetente myndigheder på agenturets anmodning.

Når de i dette stykke nævnte udvalg beslutter at udpege en medrapportør, deles overførslen mellem rapportøren og medrapportøren.

2.  
De beløb, der skal betales for de enkelte opgaver i stk. 1 i nærværende artikel, og den andel af gebyrerne og afgifterne, der maksimalt kan overføres til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, såvel som eventuelle nødvendige arrangementer for overførslen fastsættes af agenturets bestyrelse efter positiv udtalelse fra Kommissionen. Ved fastsættelsen af de beløb, der skal overføres, handler agenturets bestyrelse i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet som defineret i artikel 27 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Den sørger også for, at agenturet til enhver tid har tilstrækkelige finansielle midler til, at det kan udføre sine opgaver som defineret i forordning (EF) nr. 1907/2006, idet der tages hensyn til de eksisterende budgetbevillinger såvel som de flerårige budgetoverslag, herunder tilskud fra Fællesskabet, og den tager hensyn til arbejdsbyrden for medlemsstaternes kompetente myndigheder.
3.  
Overførsler i henhold til stk. 1 foretages først, når agenturet har modtaget de relevante rapporter.

Agenturets bestyrelse kan dog beslutte at tillade forfinansiering eller delbetalinger i overensstemmelse med artikel 81, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

4.  
Overførslerne i henhold til stk. 1, litra b)-e), har til formål at kompensere de kompetente myndigheder for det arbejde, rapportøren og medrapportøren udfører, og for eventuel dertil knyttet videnskabelig og teknisk assistance, og fritager ikke medlemsstaterne for deres forpligtelse til ikke at give instruktioner, som er uforenelige med agenturets uafhængighed.

Artikel 15

Andre vederlag

Ved fastsættelsen af de beløb, der skal betales til aflønning af eksperter eller udvalgsmedlemmer for det arbejde, de udfører for agenturet, jf. artikel 87, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006, tager agenturets bestyrelse hensyn til omfanget af den dermed forbundne arbejdsbyrde og handler i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet som defineret i artikel 27 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Den sørger også for, at agenturet har tilstrækkelige finansielle midler til, at det kan udføre sine opgaver som defineret i forordning (EF) nr. 1907/2006, idet der tages hensyn til de eksisterende budgetbevillinger såvel som de flerårige budgetoverslag, herunder tilskud fra Fællesskabet.KAPITEL IV

BETALINGER

Artikel 16

Betalingsmåde

1.  
Gebyrer og afgifter betales i euro.
2.  
Betaling skal først ske, når agenturet har udstedt en faktura, dog med undtagelse af betalinger i henhold i til artikel 10.
3.  
Betaling foregår ved overførsel til agenturets bankkonto.

Artikel 17

Identifikation af betalingen

1.  
Ved indbetalinger angives fakturanummeret i referencefeltet, bortset fra betalinger i henhold til artikel 10.

Ved indbetalinger i henhold til artikel 10 angives appellantens/appellanternes identitet og, hvis det foreligger, nummeret på den afgørelse, der appelleres.

2.  
Hvis det ikke er muligt at fastslå formålet med betalingen, giver agenturet indbetaleren en frist til at give meddelelse om formålet med betalingen. Modtager agenturet ikke en meddelelse om formålet med betalingen inden fristens udløb, skal betalingen anses for at være ugyldig, og det pågældende beløb betales tilbage til indbetaleren.

Artikel 18

Betalingsdato

1.  
Betalingen anses for effektueret den dag, det fulde beløb er gået ind på en konto tilhørende agenturet.
2.  
Betalingen anses for at være rettidig, når indbetaleren forelægger tilstrækkelig dokumentation for, at han har anvist beløbet til overførsel til den bankkonto, der er angivet på fakturaen, inden udløbet af den gældende frist.

En bekræftelse af overførselsanvisningen fra et pengeinstitut anses for tilstrækkelig dokumentation. Kræver overførslen, at den elektroniske bankbetalingsmetode SWIFT anvendes, skal kvitteringen for overførselsanvisningen have form af en kopi af SWIFT-rapporten, påstemplet og underskrevet af en behørigt bemyndiget ansat i pengeinstituttet.

Artikel 19

Utilstrækkelig betaling

1.  
Fristen anses kun for at være blevet overholdt, hvis det fulde gebyr- eller afgiftsbeløb er blevet betalt rettidigt.
2.  
Vedrører en faktura flere transaktioner, kan agenturet betragte en hvilken som helst delbetaling som betaling for en hvilken som helst af de relevante transaktioner. Kriterierne for, hvordan delbetalinger tilregnes forskellige transaktioner, fastlægges af agenturets bestyrelse.

Artikel 20

Tilbagebetaling af overskydende betalinger

1.  
Ordningerne for tilbagebetaling til indbetaleren af overskydende betalinger for gebyrer eller afgifter fastsættes af agenturets administrerende direktør og offentliggøres på agenturets websted.

Er det overskydende beløb mindre end 100 EUR, og har den pågældende indbetaler ikke udtrykkeligt anmodet om tilbagebetaling, tilbagebetales det overskydende beløb imidlertid ikke.

2.  
Overskydende beløb kan ikke fratrækkes eventuelle fremtidige betalinger til agenturet.KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Foreløbigt overslag

Agenturets bestyrelse, som i henhold til artikel 96, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1907/2006 udarbejder et overslag over agenturets udgifter og indtægter det følgende regnskabsår, inkluderer heri et særligt foreløbigt overslag over indtægter fra gebyrer og afgifter, som holdes adskilt fra indtægter fra et eventuelt tilskud fra Fællesskabet.

Artikel 22

Justering

1.  
De gebyrer og afgifter, der opkræves i henhold til denne forordning, justeres hvert år efter den inflationsrate, der er udmålt ved hjælp af forbrugerprisindekset som offentliggøres af Eurostat i henhold til forordning (EF) nr. 2494/95. Justering foretages første gang den 1. juni 2009.

▼M1

2.  
Kommissionen vurderer tillige løbende denne forordning i lyset af vigtige oplysninger, der fremkommer vedrørende de tilgrundliggende antagelser om agenturets forventede indtægter og udgifter. Senest den 31. januar 2015 tager Kommissionen denne forordning op til revision med henblik på eventuelle ændringer under hensyntagen til navnlig agenturets omkostninger og de relaterede omkostninger i forbindelse med tjenester ydet af medlemsstaternes kompetente myndigheder.

▼B

Artikel 23

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M3
BILAG I

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006Tabel 1

Grundgebyrer

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 ton

1 739  EUR

1 304  EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 ton

4 674  EUR

3 506  EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til1 000 ton

12 501  EUR

9 376  EUR

Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 tons

33 699  EUR

25 274  EURTabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 1 til 10 ton

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 10 til 100 ton

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Gebyr for stoffer i mængdeintervallet 100 til1 000 ton

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Gebyr for stoffer i en mængde over 1 000 ton

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR
BILAG II

Gebyrer for registreringer indgivet i henhold til artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2 og 3, eller artikel 19 i forordning (EF) nr. 1907/2006Tabel 1

Grundgebyrer

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Gebyr

1 739  EUR

1 304  EURTabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Gebyr

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR
BILAG III

Gebyrer for opdatering af en registrering i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006Tabel 1

Grundgebyrer for opdatering af mængdeinterval

 

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 10-100 ton

2 935  EUR

2 201  EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 100-1 000  ton

10 762  EUR

8 071  EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til en mængde over 1 000  ton

31 960  EUR

23 970  EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til mængdeintervallet 100-1 000  ton

7 827  EUR

5 870  EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til en mængde over 1 000  ton

29 025  EUR

21 768  EUR

Fra mængdeintervallet 100-1 000 ton til en mængde over 1 000 ton

21 198  EUR

15 898  EURTabel 2

Nedsatte gebyrer for opdatering af mængdeinterval for SMV'er

 

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 10-100 ton

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til mængdeintervallet 100-1 000  ton

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

Fra mængdeintervallet 1-10 ton til en mængde over 1 000  ton

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til mængdeintervallet 100-1 000  ton

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

Fra mængdeintervallet 10-100 ton til en mængde over 1 000  ton

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

Fra mængdeintervallet 100-1 000 ton til en mængde over 1 000  tons

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EURTabel 3

Gebyrer for andre opdateringer

Opdateringstype

Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person

1 631  EUR

Opdateringstype

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen:

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

4 892  EUR

3 669  EUR

Relevant mængdeinterval

1 631  EUR

1 223  EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

4 892  EUR

3 669  EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

3 261  EUR

2 446  EUR

Stoffets handelsnavn

1 631  EUR

1 223  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 631  EUR

1 223  EURTabel 4

Nedsatte gebyrer for andre opdateringer for SMV'er

Opdateringstype

Mellemstore virksomheder

Små virksomheder

Mikrovirksomheder

Ændring af registrantens identitet med ændring af status som juridisk person

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Opdateringstype

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Ændring af adgang til oplysninger ifølge indsendelsen:

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Relevant mængdeinterval

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Stoffets handelsnavn

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produk- og procesorienteret forskning og udvikling

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
BILAG IV

Gebyrer for anmodninger i henhold til artikel 10, litra a), nr. xi), i forordning (EF) nr. 1907/2006Tabel 1

Grundgebyrer

Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige

Individuel indsendelse

Fælles indsendelse

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

4 892  EUR

3 669  EUR

Relevant mængdeinterval

1 631  EUR

1 223  EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

4 892  EUR

3 669  EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

3 261  EUR

2 446  EUR

Stoffets handelsnavn

1 631  EUR

1 223  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 631  EUR

1 223  EURTabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige

Mellemstore virksomheder

(individuel indsendelse)

Mellemstore virksomheder

(fælles indsendelse)

Små virksomheder

(individuel indsendelse)

Små virksomheder

(fælles indsendelse)

Mikrovirksomheder

(individuel indsendelse)

Mikrovirksomheder

(fælles indsendelse)

Renhedsgrad og/eller identiteten af urenheder eller tilsætningsstoffer

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Relevant mængdeinterval

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Oplysninger i sikkerhedsdatabladet

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Stoffets handelsnavn

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for ikke-indfasningsstoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Navn i IUPAC-nomenklaturen for stoffer, som er omhandlet i artikel 119, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som anvendes som mellemprodukt, inden for videnskabelig forskning og udvikling eller inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
BILAG V

Gebyrer og afgifter for PPORD-anmeldelser i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006Tabel 1

Gebyrer for PPORD-anmeldelser

Grundgebyr

544  EUR

Nedsat gebyr for mellemstore virksomheder

353  EUR

Nedsat gebyr for små virksomheder

190  EUR

Nedsat gebyr for mikrovirksomheder

27  EURTabel 2

Afgifter for forlængelse af en PPORD-undtagelse

Basisafgift

1 087  EUR

Nedsat afgift for mellemstore virksomheder

707  EUR

Nedsat afgift for små virksomheder

380  EUR

Nedsat afgift for mikrovirksomheder

54  EUR

▼M5
BILAG VI

Gebyrer for ansøgninger om godkendelse i henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1. Gebyrer for ansøgninger om godkendelseTabel 1

Grundgebyrer

Grundgebyr

54 100 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

10 820 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

48 690 EURTabel 2

Nedsatte gebyrer for mellemstore virksomheder

Grundgebyr

40 575 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

8 115 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

36 518 EURTabel 3

Nedsatte gebyrer for små virksomheder

Grundgebyr

24 345 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

4 869 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

21 911 EURTabel 4

Nedsatte gebyrer for mikrovirksomheder

Grundgebyr

5 410 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

1 082 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

4 869 EUR

2. Gebyrer for ansøgninger om godkendelse af anvendelse af stoffer i fremstillingen af reservedele til udgåede produkter eller i forbindelse med reparation af artikler eller sammensatte produkter, der ikke længere fremstilles som omhandlet i artikel 8, stk. 2, femte afsnit.Tabel 1

Grundgebyrer

Grundgebyr

27 050 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

5 410 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

24 345 EURTabel 2

Nedsatte gebyrer for mellemstore virksomheder

Grundgebyr

20 287 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

4 057 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

18 259 EURTabel 3

Nedsatte gebyrer for små virksomheder

Grundgebyr

12 172 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

2 434 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

10 955 EURTabel 4

Nedsatte gebyrer for mikrovirksomheder

Grundgebyr

2 705 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

541 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

2 434 EUR
BILAG VII

Afgifter for fornyet vurdering af godkendelser i henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1. Afgifter for fornyet vurdering af godkendelserTabel 1

Basisafgifter

Basisafgift

54 100 EUR

Tillægsafgift pr. stof

10 820 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

48 690 EURTabel 2

Nedsatte afgifter for mellemstore virksomheder

Basisafgift

40 575 EUR

Tillægsafgift pr. stof

8 115 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

36 518 EURTabel 3

Nedsatte afgifter for små virksomheder

Basisafgift

24 345 EUR

Tillægsafgift pr. stof

4 869 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

21 911 EURTabel 4

Nedsatte afgifter for mikrovirksomheder

Basisafgift

5 410 EUR

Tillægsafgift pr. stof

1 082 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

4 869 EUR

2. Afgifter for fornyet vurdering af godkendelser af anvendelser af stoffer i fremstillingen af reservedele til udgåede produkter eller i forbindelse med reparation af artikler eller sammensatte produkter, der ikke længere fremstilles som omhandlet i artikel 9, stk. 2, femte afsnit.Tabel 1

Basisafgifter

Basisafgift

27 050 EUR

Tillægsafgift pr. stof

5 410 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

24 345 EURTabel 2

Nedsatte afgifter for mellemstore virksomheder

Basisafgift

20 287 EUR

Tillægsafgift pr. stof

4 057 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

18 259 EURTabel 3

Nedsatte afgifter for små virksomheder

Basisafgift

12 172 EUR

Tillægsafgift pr. stof

2 434 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

10 955 EURTabel 4

Nedsatte afgifter for mikrovirksomheder

Basisafgift

2 705 EUR

Tillægsafgift pr. stof

541 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

2 434 EUR

▼M3
BILAG VIII

Gebyrer for klager i henhold til artikel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006Tabel 1

Grundgebyrer

Klager over afgørelser truffet i henhold til:

Gebyr

Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

2 392  EUR

Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

4 783  EUR

Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

7 175  EURTabel 2

Nedsatte gebyrer for SMV'er

Klager over afgørelser truffet i henhold til:

Gebyr

Artikel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1 794  EUR

Artikel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006

3 587  EUR

Artikel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006

5 381  EUR( 1 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/876 af 31. maj 2021om regler for anvendelsen af forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår ansøgninger om godkendelse og revurderingsrapporter vedrørende anvendelsen af stoffer i fremstillingen af reservedele til udgåede produkter samt i forbindelse med reparation af artikler og sammensatte produkter, der ikke længere fremstilles, og ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 (EUT 192).

Top