EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0120-20191214

Consolidated text: Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/2019-12-14

02008L0120 — DA — 14.12.2019 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EF

af 18. december 2008

om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin

(kodificeret udgave)

(EUT L 047 af 18.2.2009, s. 5)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/625 af 15. marts 2017

  L 95

1

7.4.2017


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
▼B

RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EF

af 18. december 2008

om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin

(kodificeret udgave)Artikel 1

I dette direktiv fastsættes mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, der holdes indelukket med henblik på avl og opfedning.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

1) »svin«: et svin i enhver alder, uanset om det opdrættes til avl eller opfedning

2) »orne«: et handyr efter puberteten, bestemt til avl

3) »gylt«: et hundyr efter puberteten og inden faring

4) »so«: et hundyr efter første faring

5) »diegivende so«: et hundyr fra perinatalperiode til fravænning af pattegrisene

6) »goldso og drægtig so«: en so mellem fravænning og perinatal periode

7) »pattegris«: en gris fra fødsel til fravænning

8) »fravænnet gris«: en fravænnet gris på indtil ti uger

9) »avls-/fedesvin«: et svin fra ti uger indtil slagtning eller avlsbrug

▼M1

10) »kompetente myndigheder«: kompetente myndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 ).

▼B

Artikel 3

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle bedrifter opfylder følgende krav:

a) det frie gulvareal, som er til rådighed for hver fravænnet gris eller hvert avls-/fedesvin i flok bortset fra gylte efter løbning og søer, skal være på mindst:Levende vægt (kg)

m2

Indtil 10

0,15

Over 10 og indtil 20

0,20

Over 20 og indtil 30

0,30

Over 30 og indtil 50

0,40

Over 50 og indtil 85

0,55

Over 85 og indtil 110

0,65

Mere end 110

1,00

b) det samlede frie gulvareal, som er til rådighed for hver gylt efter løbning og hver so, når gylte og/eller søer holdes i flok, skal henholdsvis være på mindst 1,64 m2 og 2,25 m2. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, bør det frie gulvareal øges med 10 %. Når disse dyr holdes i flokke på 40 eller flere dyr, kan det frie gulvareal nedsættes med 10 %.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at gulvarealer opfylder følgende krav:

a) for gylte efter løbning og drægtige søer: en del af det areal, der kræves i stk. 1, litra b), og som skal svare til mindst 0,95 m2 pr. gylt og mindst 1,3 m2 pr. so, skal være et sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf højst 15 % består af åbninger til dræning

b) når der anvendes betonspaltegulve til svin i flok:

i) må bredden af spalteåbningen ikke være over:

 11 mm for pattegrise

 14 mm for fravænnede grise

 18 mm for avls-/fedesvin

 20 mm for gylte efter løbning og søer

ii) skal spaltebredden mindst være:

 50 mm for pattegrise og fravænnede grise

 80 mm for avls-/fedesvin, gylte efter løbning og søer.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at opførelse eller indretning af anlæg, hvor søer og gylte er bundet, er forbudt. Fra den 1. januar 2006 er anvendelse af bindsler til søer og gylte forbudt.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at søer og gylte holdes i flok i perioden fra fire uger efter løbning til en uge før det forventede faretidspunkt. Den sti, hvor flokken holdes, skal have sider, hvis længde er over 2,8 m. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, skal den sti, hvor flokken holdes, have sider, hvis længde er over 2,4 m.

Uanset første afsnit kan søer og gylte, der opdrættes på bedrifter med under ti søer, holdes enkeltvis i den periode, der er nævnt i dette afsnit, såfremt de let kan vende sig i stien.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at søer og gylte med forbehold af kravene i bilag I har permanent adgang til rodemateriale, der mindst opfylder de relevante krav i dette bilag I.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at søer og gylte, der holdes i flokke, fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet til stede.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at for at stille dyrenes sult og opfylde deres behov for at tygge har alle goldsøer og drægtige søer og gylte en tilstrækkelig mængde fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold samt foder med højt energiindhold.

8.  Medlemsstaterne sikrer, at svin, som skal holdes i flok, som er særlig aggressive, som er blevet angrebet af andre svin, eller som er syge eller skadede, kan opstaldes midlertidigt i individuelle stier. I så fald skal de pågældende stier være så store, at dyrene let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning.

9.  Bestemmelserne i stk. 1, litra b), og stk. 2, 4 og 5 samt stk. 8, sidste punktum, gælder for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter den 1. januar 2003. Fra den 1. januar 2013 gælder disse bestemmelser for alle bedrifter.

Bestemmelserne i stk. 4, første afsnit, gælder ikke for bedrifter med under ti søer.

Artikel 4

Medlemsstaterne sørger for, at svineopdræt sker i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser, der er fastsat i bilag I.

Artikel 5

Forskrifterne i bilag I kan ændres efter den i artikel 11, stk. 2, omhandlede procedure for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling.

Artikel 6

Medlemsstaterne sørger for:

a) at enhver, der beskæftiger eller ansætter personer til pasning af svin, sikrer sig, at disse personer har modtaget instrukser og vejledning om de relevante bestemmelser i artikel 3 og i bilag I

b) at der er adgang til passende uddannelseskurser. Disse uddannelseskurser skal specielt fokusere på velfærdsaspekter.

Artikel 7

1.  Helst inden den 1. januar 2005 og under alle omstændigheder inden den 1. juli 2005 forelægger Kommissionen Rådet en rapport udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Rapporten udarbejdes under hensyn til samfundsøkonomiske følger, sundhedsmæssige følger, miljøindvirkninger og forskellige klimatiske forhold. Den tager ligeledes hensyn til udviklingen inden for metoder og systemer for svineproduktion og kødforarbejdning, der vil kunne mindske behovet for operativ kastration. Rapporten ledsages om nødvendigt af passende lovgivningsforslag vedrørende virkningerne af forskellige gulvarealkrav og gulvtyper for fravænnede grises og avls-/fedesvins velfærd. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal om disse forslag.

2.  Senest den 1. januar 2008 forelægger Kommissionen Rådet en rapport udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Rapporten skal især omhandle:

a) virkningerne af belægningsgraden, herunder flokstørrelse og metoderne til flokkens sammensætning, for svins velfærd, herunder deres sundhed, i forskellige produktionssystemer

b) virkningerne af staldens udformning, herunder de forskellige gulvtyper, for svins velfærd, herunder deres sundhed, under hensyn til forskellige klimatiske forhold

c) risikofaktorer forbundet med halebidning og anbefalinger med henblik på at begrænse behovet for halekupering

d) yderligere udviklinger i flokopstaldningssystemer for drægtige søer, som tager hensyn til både de patologiske, zootekniske, fysiologiske og etologiske aspekter af forskellige systemer og til deres sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger samt de forskellige klimatiske forhold

e) fastlæggelse af gulvarealkrav, herunder til løbeafdelingen, for individuelt opstaldede voksne avlsorner

f) yderligere udviklinger i løsstaldssystemer for drægtige søer og for diegivende søer, der opfylder soens behov uden at udgøre en risiko for pattegrisenes overlevelse

g) forbrugernes holdninger og adfærd over for svinekød i tilfælde af forskellige grader af forbedringer af dyrenes velfærd

h) samfundsøkonomiske følger af de forskellige svineopdrætsystemer og deres indvirkning på Fællesskabets økonomiske partnere.

Rapporten kan om nødvendigt ledsages af relevante lovgivningsforslag.

Artikel 8

▼M1 —————

▼M1

3.  Senest den 31. august hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om de inspektioner, som den kompetente myndighed har foretaget for at sikre, at kravene i dette direktiv overholdes. Rapporten ledsages af en analyse af de mest alvorlige tilfælde af manglende overholdelse og en national handlingsplan for at forebygge eller nedbringe forekomsten af sådanne tilfælde i de kommende år. Kommissionen forelægger medlemsstaterne sammendrag af disse rapporter.

▼B

Artikel 9

For at kunne indføres i Fællesskabet skal dyr fra tredjelande ledsages af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, hvorved det attesteres, at de mindst har fået en lige så god behandling som den, der i henhold til dette direktiv skal gives dyr af fællesskabsoprindelse.

▼M1 —————

▼B

Artikel 11

1.  Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ( 2 ), i det følgende benævnt »komitéen«.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 12

Medlemsstaterne kan for så vidt angår beskyttelse af svin og under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser på deres område opretholde eller indføre strengere bestemmelser end dette direktivs bestemmelser. De underretter Kommissionen om enhver sådan foranstaltning.

Artikel 13

Direktiv 91/630/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 14

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Ud over de relevante bestemmelser i bilaget til direktiv 98/58/EF gælder følgende krav:

1. I den del af bygningen, hvor der holdes svin, skal vedvarende støjniveauer så høje som 85 dBA undgås. Konstant eller pludselig støj skal undgås.

2. Svinene skal holdes i lys med en belysningsstyrke på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag.

3. Stalde til svin skal være således indrettet, at dyrene

 har adgang til et fysisk og varmemæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og som gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidig

 kan hvile og rejse sig normalt

 kan se andre svin; i ugen før det forventede faretidspunkt og under faring kan søer og gylte dog holdes uden for synsvidde af artsfæller.

4. Uanset artikel 3, stk. 5, skal svin have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i, såsom halm, hø, træ, savsmuld, svampekompost, tørv eller en blanding heraf, som ikke bringer dyrenes sundhed i fare.

5. Gulvene skal være jævne men ikke glatte for at undgå, at svinene kommer til skade, og de skal være udformet, konstrueret og vedligeholdt således, at svinene ikke kommer til skade eller lider. De skal være tilpasset svinenes størrelse og vægt og, hvis der ikke er udlagt strøelse, danne en hård, jævn og stabil overflade.

6. Alle svin skal fodres mindst én gang dagligt. Hvis svinene fodres flokvis og ikke efter ædelyst eller ved hjælp af et automatisk system, der fodrer dyrene individuelt, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken.

7. Svin på over to uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

8. Alle procedurer, der har til formål at foretage indgreb til andre end terapeutiske eller diagnostiske formål eller til identificering af svin i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og som resulterer i beskadigelse eller tab af en følsom legemsdel eller ændring af knoglestrukturen, forbydes med følgende undtagelser:

 en ensartet formindskelse af pattegrises hjørnetænder ved slibning eller klipning senest på syvendedagen efter fødslen, således at der bliver en intakt, glat flade tilbage; orners hjørnetænder kan om nødvendigt formindskes i længden for at undgå beskadigelse af andre dyr eller af sikkerhedsgrunde

 afklipning af en del af halen

 kastrering af hansvin ved andre metoder end overrivning af væv

 næseringning, dog kun når dyrene holdes i udendørs opdrætssystemer og i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Hverken haleklipning eller formindskelse af hjørnetænder må foretages rutinemæssigt, men kun hvis der er vidnesbyrd om, at der er forårsaget skader på sopatter eller andre svins ører eller haler. Inden udførelsen af disse procedurer skal der træffes andre foranstaltninger til at forhindre halebidning og andre uvaner under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige miljøforhold eller driftsledelsessystemer skal derfor ændres.

Ovennævnte procedurer må kun udføres af en dyrlæge eller en person, der er uddannet som omhandlet i artikel 6, og som har erfaring i udførelsen af de anvendte teknikker med passende midler og under hygiejniske forhold. Hvis der foretages kastration eller haleklipning senere end på syvendedagen efter fødslen, skal den altid foretages af en dyrlæge og under bedøvelse og yderligere længerevarende analgesi.

KAPITEL II

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FORSKELLIGE KATEGORIER AF SVIN

A.   Orner

Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig og kan høre, lugte og se andre svin. Til en voksen orne skal der være et frit gulvareal på mindst 6 m2.

Såfremt stier også anvendes til naturlig bedækning, skal det frie gulvareal for en voksen orne være på mindst 10 m2, og der må ikke være nogen forhindringer i stien.

B.   Søer og gylte

1. Der skal træffes foranstaltninger til at minimere aggression i flokke.

2. Drægtige søer og gylte skal om nødvendigt behandles mod eksterne og interne parasitter. Hvis drægtige søer og gylte anbringes i farebokse, skal de gøres rene.

3. I ugen før det forventede faretidspunkt skal søer og gylte have passende redebygningsmateriale i tilstrækkelig mængde, medmindre dette teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesystem, der anvendes på bedriften.

4. Der skal være et frit areal bag ved soen eller gylten for at lette naturlig eller hjulpen faring.

5. Farestier, hvor søer holdes løse, skal være forsynet med en beskyttelsesanordning til pattegrisene som f.eks. farestænger.

C.   Pattegrise

1. En så stor del af det samlede gulvareal, at dyrene alle kan hvile samtidig, skal være fast gulv eller dækket med en måtte eller bestrøet med halm eller andet passende materiale.

2. Hvis der anvendes en fareboks, skal pattegrisene have tilstrækkelig plads til at die uden vanskelighed.

3. Ingen pattegrise må vænnes fra soen, før de er mindst 28 dage gamle, medmindre det ellers ville gå ud over moderdyrets eller pattegrisens velfærd eller sundhed.

Pattegrise kan dog fravænnes indtil syv dage tidligere, hvis de flyttes til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe, og som er adskilte fra stalde, hvor der holdes søer, for at minimere overføringen af sygdomme til pattegrisene.

D.   Fravænnede grise og avls-/fedesvin

1. Når svin opstaldes i flokke, skal der træffes foranstaltninger til at forhindre slagsmål, der går ud over normal adfærd.

2. De bør holdes i flokke med mindst mulig blanding. Hvis svin, der ikke kender hinanden, skal blandes, bør det ske i en så ung alder som muligt, fortrinsvis inden eller indtil en uge efter fravænning. Når svin blandes, skal de have tilstrækkelige muligheder for at flygte fra og skjule sig for andre svin.

3. Når der viser sig tegn på alvorlige kampe, skal årsagerne hertil straks undersøges, og der skal træffes passende foranstaltninger f.eks. ved om muligt at give dyrene rigeligt med halm eller andet rodemateriale. Svage dyr eller særligt aggressive dyr skal holdes adskilt fra flokken.

4. Anvendelse af beroligende medikamenter for at lette blanding må kun ske i helt særlige situationer og kun efter konsultation af en dyrlæge.
BILAG II

DEL AOphævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 13)

Rådets direktiv 91/630/EØF

(EFT L 340 af 11.12.1991, s. 33)

 

Rådets direktiv 2001/88/EF

(EFT L 316 af 1.12.2001, s. 1)

 

Kommissionens direktiv 2001/93/EF

(EFT L 316 af 1.12.2001, s. 36)

 

Rådets forordning (EF) nr. 806/2003

(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1)

Udelukkende bilag III, nr. 26

DEL BListe over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 13)

Direktiver

Gennemførelsesfrist

91/630/EØF

1. januar 1994

2001/88/EF

1. januar 2003

2001/93/EF

1. januar 2003
BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABELDirektiv 91/630/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1 og 2

Artikel 1 og 2

Artikel 3, indledning

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 4, litra a)

Artikel 3, stk. 4, første afsnit

Artikel 3, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk. 4, andet afsnit

Artikel 3, stk. 5

Artikel 3, stk. 5

Artikel 3, stk. 6

Artikel 3, stk. 6

Artikel 3, stk. 7

Artikel 3, stk. 7

Artikel 3, stk. 8

Artikel 3, stk. 8

Artikel 3, stk. 9

Artikel 3, stk. 9

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 4

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5a, indledning

Artikel 6, indledning

Artikel 5a, stk. 1

Artikel 6, litra a)

Artikel 5a, stk. 2

Artikel 6, litra b)

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning ►C1  (EU) 2017/625 ◄ af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) ( ►C1  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Top