EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0068-20221229

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/2022-12-29

02008L0068 — DA — 29.12.2022 — 023.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/68/EF

af 24. september 2008

om indlandstransport af farligt gods

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. marts 2009

  L 71

23

17.3.2009

 M2

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 25. marts 2010

  L 83

24

30.3.2010

 M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/61/EU af 2. september 2010

  L 233

27

3.9.2010

 M4

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. januar 2011

  L 13

64

18.1.2011

 M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 4. april 2012

  L 101

18

11.4.2012

 M6

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/45/EU af 3. december 2012

  L 332

18

4.12.2012

 M7

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 6. maj 2013

  L 130

26

15.5.2013

 M8

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/103/EU af 21. november 2014

  L 335

15

22.11.2014

 M9

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/217 af 10. april 2014

  L 44

1

18.2.2015

 M10

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/974 af 17. juni 2015

  L 157

53

23.6.2015

 M11

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/629 af 20. april 2016

  L 106

26

22.4.2016

 M12

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/2309 af 16. december 2016

  L 345

48

20.12.2016

 M13

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/695 af 7. april 2017

  L 101

37

13.4.2017

 M14

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2018/217 af 31. januar 2018

  L 42

52

15.2.2018

 M15

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/936 af 29. juni 2018

  L 165

42

2.7.2018

 M16

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2018/1846 af 23. november 2018

  L 299

58

26.11.2018

 M17

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1094 af 17. juni 2019

  L 173

52

27.6.2019

►M18

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1243 af 20. juni 2019

  L 198

241

25.7.2019

 M19

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1241 af 28. august 2020

  L 284

9

1.9.2020

 M20

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2020/1833 af 2. oktober 2020

  L 408

1

4.12.2020

 M21

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1436 af 31. august 2021

  L 312

3

3.9.2021

►M22

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1095 af 29. juni 2022

  L 176

33

1.7.2022

►M23

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2022/2407 af 20. september 2022

  L 317

64

9.12.2022
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/68/EF

af 24. september 2008

om indlandstransport af farligt gods

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Anvendelsesområde

1.  
Dette direktiv finder anvendelse på transport af farligt gods, der foregår ad vej, med jernbane eller ad indre vandveje inden for eller mellem medlemsstaterne, herunder læsning og aflæsning, overførsel til eller fra en anden transportform og de stop, der er nødvendige på grund af transportbetingelserne.

Det gælder ikke for transport af farligt gods:

a) 

der udføres med køretøjer, vogne eller fartøjer, som tilhører de væbnede styrker, eller som disse er ansvarlige for

b) 

der udføres med søgående fartøjer på sejlbare vandveje, som indgår i de indre vandveje

c) 

der udføres med færger, som udelukkende krydser en indre vandvej eller havn, eller

d) 

der alene foregår inden for et lukket område.

2.  
Bilag II, del II.1, finder ikke anvendelse på medlemsstater, der ikke har et jernbanesystem, så længe et sådant system ikke er etableret på deres område.
3.  

Medlemsstaterne kan inden for et år efter dette direktivs ikrafttræden beslutte ikke at anvende bilag III, del III.1, af en af følgende grunde:

a) 

de har ingen indre vandveje

b) 

deres indre vandveje er ikke forbundet ved indre vandveje med andre medlemsstaters vandveje, eller

c) 

der transporteres ikke farligt gods på deres indre vandveje.

En medlemsstat, der beslutter ikke at anvende bestemmelserne i bilag III, del III.1, meddeler denne beslutning til Kommissionen, der underretter de øvrige medlemsstater herom.

4.  

Medlemsstaterne kan stille særlige sikkerhedskrav til national eller international transport af farligt gods på deres område, for så vidt angår:

a) 

transport af farligt gods med køretøjer, vogne eller fartøjer på indre vandveje, der ikke er omfattet af dette direktiv

b) 

benyttelse af foreskrevne strækninger, når dette er begrundet, herunder anvendelse af foreskrevne transportmidler

c) 

særlige regler for transport af farligt gods i persontog.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne bestemmelser og begrundelserne herfor.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

5.  
Medlemsstaterne kan regulere eller forbyde transport af farligt gods på deres område, men kun hvis det er begrundet i andre hensyn end sikkerheden under transport.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) 

»ADR«: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, indgået i Genève den 30. september 1957, med senere ændringer

2) 

»RID«: reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane, der findes i appendiks C i konventionen om international jernbanebefordring (COTIF), indgået i Vilnius den 3. juni 1999, med senere ændringer

3) 

»ADN«: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje, indgået i Genève den 26. maj 2000, med senere ændringer

4) 

»køretøj«: et motorkøretøj, som er bestemt til kørsel på vej, har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt største hastighed på over 25 km/t, samt påhængskøretøjer dertil, undtagen skinnekøretøjer, mobile maskiner og landbrugs- og skovbrugstraktorer, forudsat, at de ikke bevæger sig med større hastighed end 40 km/t, når de transporterer farligt gods

5) 

»vogn«: et jernbanekøretøj, som ikke har eget fremdriftssystem, som kører på sine egne hjul på jernbaneskinner, og som benyttes til godstransport

6) 

»fartøj«: et fartøj, der sejler på indre vandveje eller på havet.

Artikel 3

Almindelige bestemmelser

1.  
Farligt gods transporteres ikke, når dette er forbudt i henhold til bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 og bilag III, del III.1, jf. dog artikel 6.
2.  
Uden at det berører de almindelige regler om markedsadgang og de regler, der generelt gælder for godstransport, tillades transport af farligt gods, hvis betingelserne i bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 og bilag III, del III.1 er opfyldt.

Artikel 4

Tredjelande

Transport af farligt gods mellem medlemsstaterne og tredjelande er tilladt, hvis kravene i ADR, RID eller ADN overholdes, medmindre andet fremgår af bilagene.

Artikel 5

Begrænsninger, der er begrundet i hensynet til transportsikkerheden

1.  
Medlemsstaterne kan af hensyn til transportsikkerheden anvende strengere bestemmelser om indenlandsk transport af farligt gods, som udføres med køretøjer, vogne eller fartøjer på indre vandveje, der er indregistreret eller godkendt til transport på deres område; bestemmelserne kan dog ikke vedrøre transportmidlernes konstruktion.
2.  
Hvis der indtræffer en ulykke eller hændelse på en medlemsstats område, og denne medlemsstat finder, at de gældende sikkerhedsbestemmelser har været utilstrækkelige til at begrænse risikoen i forbindelse med transporten, og hvis der er behov for hurtig handling, underretter denne medlemsstat allerede på det forberedende stadium Kommissionen om de foranstaltninger, den agter at træffe.

Kommissionen beslutter efter proceduren i artikel 9, stk. 2, om den vil tillade, at de pågældende foranstaltninger tages i anvendelse, og hvor længe de kan anvendes.

Artikel 6

Undtagelser

1.  
Medlemsstaterne kan tillade, at der ved transporter, som finder sted på deres område, benyttes andre sprog end dem, der er anført i bilagene.
2.  
a) 

Forudsat at det ikke forringer sikkerheden, kan medlemsstaterne anmode om undtagelser fra bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 eller bilag III, del III.1, for så vidt angår transport på deres områder af små mængder af visse former for farligt gods, dog ikke mellem- og højradioaktive stoffer, når blot betingelserne for denne transport ikke er strengere end betingelserne i disse bilag.

b) 

Forudsat at det ikke forringer sikkerheden, kan medlemsstaterne også anmode om undtagelser fra bilag I, del I.1, bilag II, del II.1 eller bilag III, del III.1, for så vidt angår transport af farligt gods på deres område, herunder:

i) 

lokal transport over korte afstande, eller

ii) 

lokal jernbanetransport på nøje definerede strækninger som led i en bestemt industriel proces, når denne transport er underkastet streng kontrol på klart definerede vilkår.

Kommissionen undersøger i hvert enkelt tilfælde, om betingelserne i litra a) og b) er opfyldt, og beslutter efter proceduren i artikel 9, stk. 2, om undtagelsen skal godkendes, og om den skal opføres på listen over nationale undtagelser i bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, eller bilag III, del III.3.

3.  
Undtagelserne i stk. 2 gælder i højst seks år regnet fra den godkendelsesdato, der fastsættes i afgørelsen om godkendelsen. For undtagelserne i bilag I, del I.3, bilag II, del II.3 og bilag III, del III.3, anses godkendelsesdatoen for at være den 30. juni 2009. Medmindre andet fremgår af undtagelsen, er den gyldig i seks år.

Undtagelserne skal anvendes uden forskelsbehandling.

4.  
Hvis en medlemsstat anmoder om forlængelse af en godkendt undtagelse, genbehandler Kommissionen den pågældende undtagelse.

Hvis der ikke er foretaget en ændring i bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, eller bilag III, del III.1, som har betydning for undtagelsens genstand, forlænger Kommissionen efter proceduren i artikel 9, stk. 2, sin godkendelse med en yderligere periode på højst seks år regnet fra godkendelsesdatoen; varigheden af en sådan periode fastsættes i afgørelsen om godkendelsen.

Hvis der er foretaget en ændring i bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, eller bilag III, del III.1, som har betydning for undtagelsens genstand, kan Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 9, stk. 2:

a) 

fastslå, at undtagelsen ikke længere er relevant, og fjerne den fra det pågældende bilag

b) 

begrænse godkendelsens omfang og ændre det pågældende bilag i overensstemmelse hermed

c) 

forlænge godkendelsen med yderligere en periode på højst seks år regnet fra godkendelsesdatoen; varigheden af en sådan periode fastsættes i afgørelsen om godkendelsen.

5.  
Enhver medlemsstat kan undtagelsesvis og forudsat, at det ikke forringer sikkerheden, udstede individuelle godkendelser til gennemførelse af transporter af farligt gods på sit område, som er forbudt i henhold til dette direktiv, eller til gennemførelse af sådanne transporter under andre betingelser end dem, der er anført i dette direktiv, forudsat at disse transporter er klart definerede og tidsmæssigt begrænsede.

Artikel 7

Overgangsbestemmelser

1.  
Medlemsstaterne kan opretholde de bestemmelser, der er anført i bilag I, del I.2, bilag II, del II.2 og bilag III, del III.2, på deres område.

Medlemsstater, der opretholder sådanne bestemmelser, underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater.

2.  
Med forbehold af artikel 1, stk. 3, kan medlemsstaterne vælge ikke at anvende bestemmelserne i bilag III, del III.1 indtil senest den 30. juni 2011. I så fald anvender de berørte medlemsstater fortsat bestemmelserne i direktiv 96/35/EF og 2000/18/EF med hensyn til indre vandveje, således som de finder anvendelse den 30. juni 2009.

Artikel 8

Tilpasninger

▼M18

1.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende ændringer af bilagene for at tage hensyn til ændringer af ADR, RID og ADN, navnlig ændringer vedrørende den videnskabelige og tekniske udvikling, herunder brugen af sporingsteknologi.

▼B

2.  
Kommissionen yder, hvis det er relevant, økonomisk støtte til medlemsstaterne til oversættelse af ADR, RID og ADN og ændringer heraf til deres officielle sprog.

▼M18

Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 26. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  
Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ( 1 ).
5.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

▼B

Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.  
Kommissionen bistås af et udvalg for transport af farligt gods.
2.  
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

▼M18 —————

▼B

Artikel 10

Gennemførelse

1.  
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 30. juni 2009. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Ændring

Artikel 6 i direktiv 2006/87/EF udgår.

Artikel 12

Ophævelser

1.  
Direktiv 94/55/EF, 96/49/EF, 96/35/EF og 2000/18/EF ophæves med virkning fra den 30. juni 2009.

Certifikater, der er udstedt i henhold til de ophævede direktivers bestemmelser, forbliver gyldige indtil deres udløbsdato.

2.  
Beslutning 2005/263/EF og 2005/180/EF ophæves.

Artikel 13

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

VEJTRANSPORT

▼M23

I.1.    ADR

Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra den 1. januar 2023, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.

▼B

I.2.    Supplerende overgangsbestemmelser

1. Medlemsstaterne kan opretholde undtagelser, der er vedtaget på grundlag af artikel 4 i direktiv 94/55/EF, frem til den 31. december 2010, eller indtil bilag I, del I.1 ændres for at afspejle FN’s anbefalinger for transport af farligt gods, som der henvises til i den pågældende artikel, hvis denne ændring foretages tidligere.

2. Medlemsstaterne kan på deres eget område tillade brug af tanke og køretøjer, som er fremstillet før den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men er fremstillet i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der var gældende den 31. december 1996, forudsat at disse tanke og køretøjer opfylder de gældende sikkerhedskrav.

Tanke og køretøjer, som er konstrueret efter den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men er fremstillet i overensstemmelse med kravene i direktiv 94/55/EF, der fandt anvendelse på datoen for deres fremstilling, kan fortsat anvendes til indenlandsk transport.

3. Medlemsstaterne kan, hvis temperaturen regelmæssigt er under – 20 °C på deres område, indføre strengere standarder for den temperatur, ved hvilken materialer, der anvendes til plasticemballage, tanke og deres udstyr beregnet til brug ved indenlandsk vejtransport af farligt gods, skal kunne fungere, indtil bestemmelser om passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder bliver indarbejdet i bilag I, del I.1, til dette direktiv.

4. Medlemsstaterne kan på deres område opretholde andre nationale bestemmelser end dem, der er fastlagt i dette direktiv, vedrørende referencetemperaturen for transport af flydende gasser eller blandinger af flydende gasser, indtil bestemmelser vedrørende passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder er blevet indarbejdet i de europæiske standarder, og der henvises til dem i bilag I, del I.1, til dette direktiv.

5. For transporter, som udføres med køretøjer, der er indregistreret på deres område, kan medlemsstaterne opretholde de bestemmelser i den nationale lovgivning, der var gældende den 31. december 1996 vedrørende visning eller opsætning af en kode for nødforanstaltninger eller fareskilt i stedet for det farenummer, der er fastlagt i bilag I, del I.1, til dette direktiv.

6. Medlemsstaterne kan opretholde nationale restriktioner, der var gældende den 31. december 1996, for transport af stoffer indeholdende dioxiner og furaner.

▼M22

I.3.    Nationale undtagelser

Medlemsstaternes undtagelser for transport af farligt gods på deres område baseret på artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/68/EF.

Nummerering af undtagelserne: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

Vej

a/bi/bii

=

Artikel 6, stk. 2, litra a), og litra b), nr. i) og ii)

MS

=

Forkortelse for medlemsstat

nn

=

Løbenummer

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/68/EF

BE Belgien

RO-a-BE-2

Om: Transport af urensede tomme containere, der har indeholdt produkter af forskellige klasser.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6

Den nationale lovgivnings indhold: Angivelse i transportdokumentet: »Urensede tomme emballager, der har indeholdt produkter af forskellige klasser«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Undtagelse 6-97

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-a-BE-3

Om: Vedtagelse af RO-a-HU-2.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 4-2004

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-a-BE-4

Om: undtagelse fra alle ARD-kravene til national transport af højst 1 000 brugte ioniske røgdetektorer fra private husholdninger til et behandlingsanlæg i Belgien via de afleveringssteder, der er planlagt ifølge scenariet for selektiv indsamling af røgdetektorer. Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: alle krav

Den nationale lovgivnings indhold: Ioniske røgdetektorer til privat brug er ikke underlagt myndighedskontrol ud fra et radiologisk synspunkt, når blot røgdetektoren er af en godkendt type. Transporten af disse røgdetektorer til slutbrugeren er også undtaget fra ADR-kravene. (jf. 1.7.1.4. e)).

Ifølge direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal der foretages en selektiv indsamling af brugte røgdetektorer, og de radioaktive stoffer fjernes i ioniske røgdetektorer. For at muliggøre denne selektive indsamling er et scenario opstillet med henblik på at tilskynde private husholdninger til at aflevere deres brugte røgdetektorer til et indsamlingssted, hvorfra disse detektorer kan sendes til et behandlingsanlæg — i visse tilfælde via et andet indsamlingssted eller et mellemlager.

Ved indsamlingsstederne vil der blive stillet metalbeholdere til rådighed, hvori højst 1 000 røgdetektorer kan pakkes. Fra disse indsamlingssteder kan en sådan emballage med røgdetektorer transporteres sammen med andet affald til et mellemlager eller behandlingsanlægget. En sådan emballage vil blive mærket med ordet »røgdetektor«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Scenariet for selektiv indsamling af røgdetektorer udgør en del af betingelserne for fjernelse af godkendte instrumenter, der er fastsat i artikel 3.1.d.2 i l'arrêté royal af 20. juli 2001: de generelle strålingsbeskyttelsesregler.

Bemærkninger: Denne undtagelse er nødvendig for at muliggøre den selektive indsamling af brugte ioniske røgdetektorer.

Udløbsdato: 30. juni 2026

DK Danmark

RO-a-DK-2

Om: Vejtransport af emballager indeholdende eksplosive stoffer og emballager med detonatorer på samme køretøj.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: ADR-bestemmelserne skal overholdes ved transport af farligt gods ad vej.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. l

Bemærkninger: Der er et praktisk begrundet behov for at kunne læsse eksplosive stoffer sammen med detonatorer på samme køretøj, når disse varer skal transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen.

Når den danske lovgivning om transport af farligt gods er ændret, tillader de danske myndigheder sådan transport på følgende betingelser:

1. 

Der transporteres højst 25 kg eksplosivstoffer i gruppe D.

2. 

Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.

3. 

Detonatorer og eksplosivstoffer emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage efter reglerne i direktiv 2000/61/EF om ændring af direktiv 94/55/EF.

4. 

Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosivstoffer, skal være mindst 1 meter. Denne afstand skal være overholdt, også efter en pludselig opbremsning. Emballager, der indeholder eksplosivstoffer, og emballager, der indeholder detonatorer, skal være således anbragt på køretøjet, at de hurtigt kan fjernes.

5. 

Alle andre regler for transport af farligt gods ad vej skal overholdes.

Udløbsdato: 30. juni 2026

RO-a-DK-3

Om: Vejtransport af emballager og genstande med indhold af affald eller rester af farligt gods i bestemte klasser fra husholdninger og virksomheder med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Del/punkt 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om klassificering, særlige bestemmelser, bestemmelser for emballering, forsendelsesprocedurer, bestemmelser om konstruktion og prøvning af emballager, generelle bestemmelser vedrørende transporterende enheder og udstyr i køretøjet og uddannelseskrav.

Den nationale lovgivnings indhold: Indvendige emballager og genstande med indhold af affald eller rester af farligt gods i bestemte klasser kan, når de indsamles fra private husstande eller virksomheder med henblik på bortskaffelse, anbringes sammen i visse ydre emballager og/eller sampakninger og transporteres under særlige forsendelsesprocedurer, herunder særlige begrænsninger for emballering og mærkning. Mængden af farligt gods pr. stk. indvendig emballage, ydre emballage og/eller pr. transporterende enhed er begrænset.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3

Bemærkninger: Det er ikke muligt for de ansvarlige for håndteringen af affald at anvende alle bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF, når affald med rester af farligt gods er blevet indsamlet fra private husholdninger og virksomheder med henblik på transport til bortskaffelse. Affaldet findes normalt i emballager, der er blevet solgt i detailhandelen.

Udløbsdato: 1. januar 2025

DE Tyskland

RO-a-DE-1

Om: Sammenpakning og sammenlæsning af bildele med klassifikationskoden 1.4G og bestemte typer farligt gods (n4).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om sammenpakning og sammenlæsning.

Den nationale lovgivnings indhold: UN 0431 og UN 0503 tillades sammenlæsset med andre bestemte typer farligt gods (varer til bilproduktion) i visse mængder som anført i undtagelsen. Værdien 1 000 (jf. punkt 1.1.3.6.4) må ikke overskrides.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 28.

Bemærkninger: Undtagelsen er påkrævet for hurtig levering af sikkerhedskomponenter til biler i takt med den lokale efterspørgsel. På grund af det store varesortiment lagerfører lokale værksteder sædvanligvis ikke disse varer.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-DE-2

Om: Undtagelse fra kravet om transportdokument og afsendererklæring for visse mængder farligt gods som defineret i 1.1.3.6 (n1).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6

Indhold i direktivets bilag: Transportdokumentets indhold.

Den nationale lovgivnings indhold: For alle klasser undtagen klasse 7: der kræves intet transportdokument, medmindre godsmængden overskrider angivelserne i punkt 1.1.3.6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Bemærkninger: De oplysninger, der fremgår af mærkningen på emballagen, anses for tilstrækkelige til indenlandsk transport, da et transportdokument ikke altid er hensigtsmæssigt ved lokal distribution.

Undtagelsen er registreret hos Kommissionen under nr. 22 (i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-DE-3

Om: Transport af målenormaler og brændstofpumper (tomme, urensede).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelserne vedrørende UN-numrene 1 202 , 1 203 og 1 223 .

Indhold i direktivets bilag: Emballering, mærkning, dokumenter, transport- og håndteringsinstrukser, instrukser for køretøjets mandskab.

Den nationale lovgivnings indhold: Specificering af gældende forskrifter og supplerende bestemmelser om anvendelse af undtagelsen; op til 1 000 l: svarende til tomme, urensede emballager; over 1 000 l: overholdelse af visse forskrifter for tanke; kun transport af tomme og urensede emballager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 24.

Bemærkninger: Liste nr. 7, 38 og 38a.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-DE-5

Om: Tilladelse til sammenpakning.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tilladelse til sammenpakning af genstande med klassifikationskode 1.4S (patroner til håndvåben), aerosoler (klasse 2) samt rense- og behandlingsmateriale i klasse 3 og 6.1 (UN-numre anført) som sæt, der skal sælges i kombinationsemballage i emballagegruppe II og i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Bemærkninger: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Udløbsdato: 30. juni 2027

IE Irland

RO-a-IE-1

Om: Undtagelse for kravet i punkt 5.4.0 i ADR om transportdokument ved transport af pesticider i ADR-klasse 3, opført under 2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt < 23 °C) og ADR-klasse 6.1, opført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, flydende (flammepunkt ikke under 23 °C), hvor mængderne af det transporterede farlige gods ikke overstiger mængderne i punkt 1.1.3.6 i ADR.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument påkrævet.

Den nationale lovgivnings indhold: Der kræves ikke transportdokument ved transport af pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1, medmindre mængden af det transporterede farlige gods overstiger de mængder, der er fastsat i ADR, punkt 1.1.3.6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(9) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«

Bemærkninger: Unødvendigt og byrdefuldt krav ved lokal transport og levering af disse pesticider.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-IE-4

Om: Undtagelse fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og bilag B i ADR til transport af flasker med gasser, der benyttes som udskænkningsmiddel (til drikkevarer), når de transporteres på samme køretøj som drikkevarerne (som de skal benyttes til).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, del 7 og bilag B.

Indhold i direktivets bilag: Mærkning af køretøjer, transportdokumenter og bestemmelser om transportudstyr og transportoperationer.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og bilag B i ADR til transport af flasker med gasser, der benyttes som udskænkningsmiddel til drikkevarer, når de transporteres på samme køretøj som drikkevarerne (som de skal benyttes til).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«

Bemærkninger: Hovedaktiviteten er distribution af emballerede drikkevarer, som ikke er ADR-stoffer, sammen med nogle få små gasflasker med tilhørende udskænkningsgasser.

Tidligere under artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-IE-5

Om: Fritagelse af beholdere i indenlandsk transport i Irland fra kravene til konstruktion og prøvning samt anvendelsesbestemmelserne, som er indeholdt i 6.2 og 4.1 i ADR, for så vidt angår flasker og trykfade til gasser i klasse 2, efter multimodal transport, der har omfattet søtransport, når i) flaskerne og trykfadene er konstrueret og prøvet samt anvendes i overensstemmelse med IMDG-koden, ii) flaskerne og trykfadene ikke genpåfyldes i Irland, men returneres i nominelt tom tilstand til oprindelseslandet for den multimodale transport, og iii) flaskerne og trykfadene distribueres lokalt i små mængder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om multimodal transport, der omfatter søtransport, brug af flasker og trykfade til gasser i ADR-klasse 2 samt konstruktion og prøvning af disse flasker og trykfade for gasser i ADR-klasse 2.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelserne i 4.1 og 6.2 gælder ikke for flasker og trykfade til gasser i klasse 2, hvis i) flaskerne og fadene er konstrueret og prøvet i overensstemmelse med IMDG-koden, ii) flaskerne og fadene benyttes efter reglerne i IMDG-koden, iii) flaskerne og fadene blev sendt til afsenderen ved en multimodal transport, der omfatter en strækning til søs, iv) flaskerne og fadene transporteres til den endelige bruger på en enkelt tur, der afsluttes inden for én dag, fra modtageren af den multimodale transport (jf. nr. iii)), v) flaskerne og fadene ikke genpåfyldes inden for staten, men returneres i nominelt tom tilstand til oprindelseslandet for den multimodale transport (jf. nr. iii)), og vi) flaskerne og fadene distribueres lokalt inden for staten i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«

Bemærkninger: Gasserne i disse flasker og trykfade har specifikationer, som forlanges af de endelige brugere, og som gør det nødvendigt at indføre dem fra steder uden for ADR-området. Efter brug skal de nominelt tomme flasker og fade returneres til oprindelseslandet med henblik på genpåfyldning med særligt specificerede gasser — de skal ikke genpåfyldes i Irland eller noget andet sted i ADR-området. Skønt de ikke er i overensstemmelse med ADR, opfylder de IMDG-koden og godkendes med henblik herpå. Den multimodale transport, der påbegyndes uden for ADR-området, forudsættes afsluttet hos importøren, hvorfra flaskerne og trykfadene skal distribueres til den endelige bruger lokalt i Irland i små mængder. Denne transport inden for Irland vil falde inden for artikel 6, stk. 9, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2023

RO-a-IE-6

Om: Undtagelse fra nogle af bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF om emballering og mærkning af små mængder (under grænserne i 1.1.3.6) af pyrotekniske genstande, hvis udløbsdata er overskredet, med klassifikationskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i klasse 1 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF og med de tilhørende stofidentifikationsnumre UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507 ved transport til nærmeste militære kaserne med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6

Indhold i direktivets bilag: Almindelige bestemmelser. Klassifikation. Emballeringsbestemmelser. Forsendelsesbestemmelser. Konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF om emballering og mærkning af pyrotekniske genstande med de respektive UN-numre UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507, hvis udløbsdato er overskredet, ved transport til nærmeste militære kaserne eller anlæg finder ikke anvendelse, forudsat at de generelle emballeringsbestemmelser i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF overholdes, og at transportdokumentet indeholder supplerende oplysninger. Undtagelsen gælder kun for lokal transport til nærmeste militære kaserne eller anlæg af små mængder af disse pyrotekniske genstande, hvis udløbsdato er overskredet, med henblik på forsvarlig bortskaffelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Bemærkninger: Der har været vanskeligheder med transport af små mængder af pyrotekniske genstande, hvis »udløbsdato« er overskredet, især fra lystbåde og skibsudrustningsbutikker, til militære kaserner eller anlæg med henblik på forsvarlig bortskaffelse. Navnlig har emballagekravene givet problemer. Undtagelsen vedrører små mængder (mindre end anført i punkt 1.1.3.6) ved lokal transport og omfatter alle UN-numre, som er tildelt maritime pyrotekniske genstande.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-IE-7

Om: Vedtagelse af RO-a-HU-2.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: —

Udløbsdato: 30. juni 2027

ES Spanien

RO-a-ES-1

Om: Faresedler anbragt på containere

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.2

Indhold i direktivets bilag: Faresedlerne skal anbringes på begge sider og hver ende af containeren, MEGC'en, tankcontaineren eller den flytbare tank.

Den nationale lovgivnings indhold: Faresedlen kræves ikke anbragt på containere med emballage, når de udelukkende anvendes i forbindelse med vejtransport. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på klasse 1 eller 7.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8

Bemærkninger: Når en container, som ikke er en tankcontainer, udelukkende anvendes til vejtransport og ikke til intermodal transport, opfylder den funktionen som et veksellad. Der er ingen krav om fareskilte af nogen art ved transport af emballeret gods på veksellad undtagen for klasse 1 og 7.

Det er derfor blevet anset for praktisk at undtage containere, der benyttes som veksellad i forbindelse med vejtransport, udelukkende fra kravet om faresedler; dog ikke containere, der transporterer gods i klasse 1 eller 7.

Med denne undtagelse sidestilles containere med veksellad med hensyn til sikkerhedsforholdene, idet der ikke er nogen grund til at kræve flere krav til containere end til veksellad, for disse opfylder flere sikkerhedskrav som følge af deres specifikke konstruktion og fremstilling. For køretøjer, der transporterer farligt gods, skal faresedler og mærkning i øvrigt være i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.3 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF.

Udløbsdato: 1. januar 2025

FR Frankrig

RO-a-FR-2

Om: Transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare i henhold til UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra ADR-kravene for transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare i henhold til UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-FR-5

Om: Transport af farligt gods i offentlige transportmidler til personbefordring (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Transport af personer og farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af farligt gods i andre klasser end klasse 7 er tilladt i offentlige transportmidler i håndbagagen, idet kun bestemmelserne vedrørende emballering, mærkning og etikettering af kolli i 4.1, 5.2 og 3.4 finder anvendelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1

Bemærkninger: Håndbagage må kun indeholde farligt gods til personlig brug eller egen erhvervsmæssig brug. Bærbare gasbeholdere er tilladt for patienter med åndedrætsbesvær i den mængde, der er nødvendig under rejsen.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-FR-6

Om: Transport for egen regning af små mængder af farligt gods (18)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport for egen regning af små mængder af farligt gods i andre klasser end klasse 7, som ikke overskrider grænseværdierne i punkt 1.1.3.6, er ikke omfattet af pligten til at medføre et transportdokument som anført i punkt 5.4.1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-FR-7

Om: Vejtransport af prøver af kemiske stoffer, blandinger og genstande med indhold af farligt gods med henblik på markedsovervågning.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser, klassificering, særlige bestemmelser og undtagelser vedrørende transport af farligt gods emballeret i små mængder, bestemmelser om brugen af emballagetanke, forsendelsesprocedurer, krav til konstruktion af emballage, bestemmelser om betingelser for transport, håndtering, af- og pålæsning, krav vedrørende transportudstyr og transporter, krav vedrørende konstruktion og godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Prøver af kemiske stoffer, blandinger og artikler med indhold af farligt gods, der transporteres med henblik på analyse som en del af markedsovervågningsaktiviteter, skal emballeres i kombinationsemballage. De skal overholde reglerne om de maksimale mængder for indvendig emballage afhængigt af typen af det pågældende farlige gods. Den ydre emballage skal overholde kravene til homogene plastkasser (4H2, kapitel 6.1, bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF). Den ydre emballage skal bære mærkningen i punkt 3.4.7, bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF og teksten »prøver til analyse« (på fransk: »Echantillons destinés à l'analyse«). Forudsat at disse bestemmelser overholdes, er transporten ikke underlagt bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Bemærkninger: Undtagelsen i punkt 1.1.3, bilag I, del I.1 til direktiv 2008/68/EF finder ikke anvendelse for transport af prøver af farligt gods til analyse, der er taget af eller på vegne af de kompetente myndigheder. For at sikre en effektiv markedsovervågning har Frankrig introduceret en procedure baseret på systemet for begrænsede mængder for at opnå sikker transport af prøver, der indeholder farligt gods. Da det ikke altid er muligt at anvende bestemmelserne i tabel A, er den maksimale mængde for den indvendige emballage fastsat på en mere operationel måde.

Udløbsdato: 1. januar 2025

RO-a-FR-8

Om: Vedtagelse af RO-a-HU-2. Transport af ikkemedicinske farmaceutiske produkter til apoteker og hospitaler

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B

Den nationale lovgivnings indhold: Der er ikke krav om, at emballagen skal være forsynet med mærker i overensstemmelse med punkt 6.1.3 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF eller skal identificeres, hvis det indeholder farligt gods i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10

Bemærkninger: Denne undtagelse er strengt begrænset til virksomheder, der leverer farmaceutiske produkter til apoteker og hospitaler. Virksomhederne udpakker som led i deres aktiviteter varer, der er emballeret i begrænsede mængder. Disse produkter anbringes derefter i en forseglet ydre emballage (plastkasser eller papkasser).

Udløbsdato: 30. juni 2027

HU Ungarn

RO-a-HU-1

Om: Vedtagelse af RO-a-DE-2

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Udløbsdato: 30. januar 2025

RO-a-HU-2

Om: Distribution af gods i indvendige emballager til detailudsalg eller fra lokale distributionsdepoter til detailudsalg eller slutbrugere og fra detailudsalg til slutbrugere.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Den indre emballage forlanges ikke forsynet med et mærke i henhold til punkt 6.1.3 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF eller være mærket på anden måde, hvis det indeholder farligt gods, der oprindeligt er emballeret i henhold til kravene i kapitel 3.4 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF, og transporteres i en mængde som fastsat i bilag 1 til den nationale lovgivning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Bemærkninger: Kravene i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF er uhensigtsmæssige i de sidste faser af transporten fra en distributionscentral til en detailhandlende eller fra en detailhandlende til en slutbruger. Undtagelsen har til formål at tillade, at indvendige emballager med gods til detaildistribution kan transporteres i sidste led af en lokal distributionskæde uden ydre emballage.

Udløbsdato: 30. januar 2025

AT Østrig

RO-a-AT-1

Om: Små mængder i alle klasser undtagen 1, 6.2 og 7

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.4

Indhold i direktivets bilag: Transport af farligt gods emballeret i små mængder.

Den nationale lovgivnings indhold: Op til 30 kg eller liter farligt gods, der ikke tilhører transportkategori 0 eller 1, i LQ (limited quantity) indvendige emballager eller i emballager i overensstemmelse med ADR eller robuste genstande må anbringes sammen i X-mærkede kasser.

Slutbrugerne har ret til at hente dem i forretningen og bringe dem tilbage, og detailhandlerne har ret til at transportere dem til slutbrugere, eller mellem deres egne forretninger.

Pr. transporterende enhed må der højst transporteres 333 kg eller liter inden for en radius af højst 100 km.

Kasserne skal være mærket på en ensartet måde og ledsages af et forenklet transportdokument.

Enkelte bestemmelser finder anvendelse ved lastning og håndtering.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: »Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen — GGBV-GMfrom 5.7.2019, BGBl. IINr. 203/2019«

Udløbsdato: 30. juni 2028

PT Portugal

RO-a-PT-3

Om: Vedtagelse af RO-a-HU-2

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015

Udløbsdato: 30. juni 2027

FI Finland

RO-a-FI-1

Om: Transport af farligt gods i visse mængder i busser

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1, 4 og 5

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser, emballeringsbestemmelser, mærkning og dokumentation.

Den nationale lovgivnings indhold: I busser med passagerer må små mængder af nærmere specificeret farligt gods transporteres som fragt, idet den samlede mængde dog ikke må overstige 200 kg. I en bus må en privatperson transportere farligt gods, som der henvises til i punkt 1.1.3, når det pågældende gods er emballeret til detailsalg og er beregnet til vedkommendes eget brug. Den samlede mængde brandfarlige væsker, der er påfyldt genopfyldelige beholdere, må ikke overstige 5 liter.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Det finske transport- og kommunikationsagenturs forskrifter vedrørende transport af farligt gods ad vej og regeringens bekendtgørelse om transport af farligt gods ad vej (194/2002)

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-FI-2

Om: Beskrivelse af tomme tanke i transportdokumentet.

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 5, 5.4.1

Indhold i direktivets bilag: Særlige bestemmelser for transport i tankvogne eller transporterende enheder med mere end én tank

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af tomme, urensede tankvogne eller transporterende enheder med en eller flere beholdere, der er mærket i overensstemmelse med punkt 5.3.2.1.3, kan det »sidst transporterede stof« anført i transportdokumentet være det stof, der har det laveste flammepunkt.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Det finske transport- og kommunikationsagenturs forskrifter vedrørende vejtransport af farligt gods

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-a-FI-3

Om: Mærkning med faresedler af transporterende enheder for eksplosivstoffer.

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser om mærkning med orangefarvede fareskilte.

Den nationale lovgivnings indhold: Transporterende enheder, der (normalt i varevogne) transporterer små mængder eksplosivstoffer (højst 1 000 kg nettomasse) til stenbrud og arbejdspladser, kan mærkes for og bag med fareseddel nr. 1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Det finske transport- og kommunikationsagenturs forskrifter vedrørende vejtransport af farligt gods

Udløbsdato: 30. juni 2027

SE Sverige

RO-a-SE-1

Om: Vedtagelse af RO-a-FR-7

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a) (små mængder)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9.

Baggrund for direktivet:

Henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2027

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i), i direktiv 2008/68/EF

BE Belgien

RO-bi-BE-5

Om: Transport af affald til affaldsbortskaffelsesanlæg.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4 og 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, mærkning og krav vedrørende emballering.

Den nationale lovgivnings indhold: I stedet for at klassificere affald efter ADR opdeles affaldet i forskellige grupper (antændelige opløsningsmidler, maling, syrer, batterier osv.) for at undgå farlige reaktioner inden for en gruppe. Konstruktionskravene til emballagerne er lempeligere.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Bemærkninger: Disse regler kan benyttes ved transport af små mængder affald til bortskaffelsesanlæg.

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-bi-BE-6

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-5

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 01-2004

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-bi-BE-7

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 02-2003

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-bi-BE-8

Om: Undtagelse fra forbuddet mod, at føreren og dennes medhjælper åbner emballager med farligt gods i en lokal distributionskæde fra et lokalt distributionsdepot til et detailsalg eller en slutbruger eller fra detailudsalget til slutbrugeren (dog ikke klasse 7).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod, at føreren eller dennes medhjælper åbner emballager med farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Forbuddet mod åbning af emballager modificeres med bestemmelsen »medmindre køretøjsoperatøren tillader det«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Bemærkninger: En bogstavelig fortolkning af forbuddet i bilaget kan skabe alvorlige problemer for detaildistributionen.

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-bi-BE-10

Om: Transport i nærheden af industrianlæg, herunder transport på offentlig vej.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelserne vedrører dokumentation, førerens bevis og mærkning af emballager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 og 38-2014.

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-bi-BE-11

Om: Indsamling af butan/propanflasker uden overensstemmelsesmærkning

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.2.2.1.1

Indhold i direktivets bilag: Gasflasker skal være forsynet med faresedler.

Den nationale lovgivnings indhold: I forbindelse med indsamling af flasker, som indeholdt UN 1965, behøver manglende faresedler ikke at blive erstattet, hvis køretøjet er korrekt mærket (model 2.1).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 14-2016.

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-bi-BE-12

Om: Transport af UN 3509 i overdækkede beholdere til bulkvarer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.3.2.1

Indhold i direktivets bilag: UN 3509 skal transporteres i lukkede beholdere til bulkvarer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 15-2016

Udløbsdato: 31. december 2028

RO-bi-BE-13

Om: Transport af DOT-flasker.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.2.3.4 til 6.2.3.9

Indhold i direktivets bilag: Gasflasker skal fremstilles og prøves i overensstemmelse med kapitel 6.2 i ADR.

Den nationale lovgivnings indhold: Gasflasker, der er fremstillet og prøvet i henhold til forskrifterne i United States Department of Transportation (DOT), må anvendes til transport af en begrænset liste af gasser, der er knyttet som bilag til undtagelsen.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Undtagelse BWV01-2017.

Udløbsdato: 31. december 2028

DK Danmark

RO-bi-DK-1

Om: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 — intet transportdokument.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument kræves.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse, kan transportdokumentet udelades, såfremt de skriftlige anvisninger foruden de i øvrigt i ADR krævede oplysninger indeholder oplysninger om UN-nr., stofnavn og klasse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Bemærkninger: Begrundelsen for denne nationale undtagelse er, at der er udviklet elektronisk udstyr, således at f.eks. olieselskaber løbende kan sende oplysninger om kunderne til køretøjerne. Eftersom disse oplysninger ikke foreligger, når transporten påbegyndes, men sendes til køretøjet under transporten, kan transportdokumenterne ikke udfærdiges, inden transporten påbegyndes. Denne form for transport finder kun sted inden for begrænsede områder.

Danmark har p.t. en lignende undtagelse i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2026

RO-bi-DK-2

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som ændret.

Udløbsdato: 30. juni 2026

RO-bi-DK-3

Om: Transport af farligt gods inden for private områder, der befinder sig i nærheden af hinanden.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods på offentlig vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Transporteres farligt gods ad vej mellem to eller flere særskilte private områder, der befinder sig i nærheden af hinanden, må transporten på visse betingelser foretages med den kompetente myndigheds skriftlige tilladelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Bemærkninger: Der kan let opstå en situation, hvor varer overføres mellem private områder beliggende i nærheden af hinanden, men hvor det stadig er nødvendigt at benytte offentlig vej i en meget begrænset afstand (f.eks. krydse en vej). Der er ikke tale om transport af farligt gods ad offentlig vej i udtrykkets sædvanlige forstand, og der anvendes mere lempelige forskrifter.

Udløbsdato: 30. juni 2026

RO-bi-DK-4

Om: Vejtransport af farligt gods i bestemte klasser fra private husholdninger og virksomheder til indsamlingssteder for affald eller til midlertidige behandlingsanlæg i nærheden med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser, klassificeringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, forsendelsesprocedurer, krav til konstruktion og prøvning af emballager, bestemmelser om transport, af- og pålæsning og håndtering, krav vedrørende køretøjets mandskab, udstyr, drift og dokumentation og krav vedrørende konstruktion og godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Farligt gods fra private husholdninger og virksomheder må på bestemte betingelser transporteres til indsamlingssteder for affald eller til midlertidige behandlingsanlæg i nærheden med henblik på bortskaffelse. Forskellige bestemmelser skal opfyldes afhængigt af transportens karakter og de risici, der er forbundet med den; det gælder f.eks. mængden af farligt gods pr. stk. indvendig emballage, ydre emballage og/eller pr. transporterende enhed, og hvorvidt transporten af farligt gods er en underordnet aktivitet til virksomhedernes hovedaktivitet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Bemærkninger: Det er ikke muligt for de ansvarlige for håndteringen af affald og virksomhederne at overholde alle bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF, når affald, som muligvis indeholder rester af farligt gods, transporteres fra private husholdninger og/eller virksomheder til indsamlingssteder for affald med henblik på bortskaffelse. Affaldet er typisk emballage, der oprindeligt er blevet transporteret i overensstemmelse med undtagelsen i underafsnittet 1.1.3.1, litra c), i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF, og/eller som sælges i detailhandlen. I.1 Undtagelse 1.1.3.1, litra c), gælder imidlertid ikke for indsamlingssteder for affald, og bestemmelserne i kapitel 3.4 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF er ikke hensigtsmæssige i forbindelse med transport af affald af indvendig emballage. I.1

Udløbsdato: 1. januar 2025

RO-bi-DK-5

Om: Undtagelse, der giver mulighed for at losse og laste farligt gods på offentlige steder uden særlig tilladelse fra de kompetente myndigheder, selv om den særlige bestemmelse CV1 under 7.5.11 eller S1 under 8.5 gælder for dette gods.

Henvisning til bilag I, del I.1, til dette direktiv: 7.5.11 og 8.5

Indhold i direktivets bilag: Supplerende bestemmelser om af- og pålæsning og håndtering.

Den nationale lovgivnings indhold: Af- og pålæsning af farligt gods på offentlige steder er som afvigelse fra kravene i 7.5.11 og 8.5 tilladt uden særlig tilladelse fra den kompetente myndighed.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 828 af 10.6.2017 om vejtransport af farligt gods.

Bemærkninger: Denne bestemmelse pålægger de kompetente myndigheder og erhvervslivet, der beskæftiger sig med det pågældende farlige gods, en meget stor byrde for indenlandsk transport inden for staten.

Udløbsdato: 30. juni 2026

DE Tyskland

RO-bi-DE-1

Om: Udeladelse af visse angivelser i transportdokumentet (n2).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokumentets indhold.

Den nationale lovgivnings indhold: For alle klasser undtagen klasse 1 (bortset fra 1.4S), 5.2 og 7

kræves i transportdokumentet ikke anført oplysninger om:

a) 

modtageren, hvis der er tale om lokal distribution (undtagen ved hele vognladninger og transport ad bestemte ruter)

b) 

antal og type emballager, hvis punkt 1.1.3.6 ikke finder anvendelse, og hvis køretøjet opfylder alle krav i bilag A og B

c) 

andet end transportdokument for seneste last, hvis der er tale om tomme urensede tanke.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Bemærkninger: Anvendelse af alle bestemmelserne er ikke praktisk mulig ved den pågældende transportform.

Undtagelsen blev registreret hos Kommissionen under nr. 22 (i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-DE-3

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i indvendige emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-DE-5

Om: Lokal transport af UN 3343 (nitroglycerin, blanding, desensibiliseret, flydende, brandfarlig, n.o.s., med højst 30 vægtprocent nitroglycerin) i tankcontainere som undtagelse fra punkt 4.3.2.1.1 i bilag I, del I.1, i direktiv 2008/68/EF.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.2 og 4.3.2.1.1

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om anvendelse af tankcontainere.

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport af nitroglycerin (UN 3343) i tankcontainere over korte afstande, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1. 

Krav til tankcontainere

1.1. 

Der må kun anvendes tankcontainere, der specifikt er godkendt til dette formål, og som i andre henseender opfylder bestemmelserne om konstruktion, typegodkendelse, prøvning, mærkning og betjening samt udstyr i bilag I, del I.1, kapitel 6.8, i direktiv 2008/68/EF.

1.2. 

Tankcontainerens lukkemekanisme skal have et trykaflastningssystem, der ved et indvendigt overtryk på 300 kPa (3 bar) frigør en opadvendende åbning med en lysning på mindst 135 cm2 (diameter 132 mm). Åbningen må ikke selv lukke igen efter at være blevet aktiveret. Sikkerhedsanlægget kan bestå af et eller flere sikkerhedselementer med samme aktiveringsmåde og et tilsvarende lysningsareal. Sikkerhedsanlæggets konstruktionstype skal være typeafprøvet og typegodkendt af den kompetente myndighed.

2. 

Mærkning

Hver tankcontainer skal være mærket på begge sider med fareseddel nr. 3, jf. bilag I, del I.1, punkt 5.2.2.2.2, i direktiv 2008/68/EF.

3. 

Betjeningsforskrifter

3.1. 

Det skal sikres, at nitroglycerinen under transporten er jævnt fordelt i flegmatiseringsmidlet, og at udskilning ikke kan finde sted.

3.2. 

Under af- og pålæsning er ophold i og på køretøjet kun tilladt for dem, der betjener af- og pålæsningsudstyret.

3.3. 

På aflæsningsstedet skal tankcontainerne tømmes fuldstændigt. Er det ikke muligt at tømme dem helt, skal de efter aflæsning holdes tæt tillukket, indtil de atter skal fyldes.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse for Nordrhein-Westfalen

Bemærkninger: Der er tale om lokal transport ad vej i tankcontainere over korte afstande mellem to faste produktionssteder som led i en industriel proces. For at fremstille et lægemiddel leverer produktionssted A ved en transport, der er i overensstemmelse med reglerne, en harpiksopløsning, brandfarlig (UN 1866), emballagegruppe II, til produktionssted B i 600 l tankcontainere. Dér tilsættes der en nitroglycerinopløsning og blandes, hvorved der dannes en limblanding indeholdende nitroglycerin, desensibiliseret, flydende, brandfarlig, n.o.s., med højst 30 vægtprocent nitroglycerin (UN 3343) til videre anvendelse. Dette stof transporteres tilbage til produktionssted A ligeledes i de nævnte tankcontainere, der er særligt kontrolleret og godkendt af den relevante myndighed til disse specifikke transporter og mærket med tankkode L10DN.

Gyldighedsperiodens udløb: 30. juni 2028

RO-bi-DE-6

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: ƒ 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-DE-7

Om: Vedtagelse af RO-bi-BE-10

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: 31. december 2027

IE Irland

RO-bi-IE-3

Om: Undtagelse, der giver mulighed for at losse og laste farligt gods på offentlige steder uden særlig tilladelse fra de kompetente myndigheder, selv om den særlige bestemmelse CV1 under 7.5.11 eller S1 under 8.5 gælder for dette gods.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5 og 8.5.

Indhold i direktivets bilag: Supplerende bestemmelser om af- og pålæsning og håndtering.

Den nationale lovgivnings indhold: Af- og pålæsning af farligt gods på offentlige steder er som afvigelse fra kravene i 7.5.11 og 8.5 tilladt uden særlig tilladelse fra den kompetente myndighed.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(5) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: For indenlandsk transport inden for staten udgør denne bestemmelse en meget stor byrde for de kompetente myndigheder.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-IE-6

Om: Undtagelse fra kravet i punkt 4.3.4.2.2, hvorefter bøjelige fyldnings- og tømningsrør, som ikke er permanent fastgjort til tanken på en tankvogn, skal være tomme under transport.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.3.

Indhold i direktivets bilag: Anvendelse af tankvogne.

Den nationale lovgivnings indhold: Oprullede slanger (herunder de tilhørende faste rør), der er monteret på tankvogne, som benyttes til detaildistribution af olieprodukter med stofidentifikationsnumrene UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 og UN 1978, skal ikke være tomme under vejtransport, hvis der træffes de fornødne forholdsregler for at forebygge tab af indholdet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(8) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: Bøjelige slanger monteret på tankvogne, som leverer til boliger, skal være permanent fyldte, også under transport. Udpumpningssystemet betegnes »wet-line« og kræver, at tankvognens måler og slange er fyldt, hvad der skal sikre, at kunden får den korrekte mængde af varen.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-IE-7

Om: Undtagelse fra visse krav i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR om bulktransport af ammoniumnitratbaseret gødning, UN 2067, fra havne til modtagere.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11.

Indhold i direktivets bilag: Kravet om et særskilt transportdokument for hver tur med oplysning om den korrekte samlede mængde af den aktuelle last; kravet om at køretøjet skal rengøres før og efter turen.

Den nationale lovgivnings indhold: Forslag om en undtagelse, der skal gøre det muligt at modificere ADR-kravene til transportdokumenter og rensning af køretøj. Formålet er at tage hensyn til de praktiske forhold ved bulktransport fra havn til modtager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: ADR-reglerne omfatter: a) krav om et særskilt transportdokument med oplysning om den samlede masse for den aktuelle transport af farligt gods og b) den særlige bestemmelse »CV24« om rengøring for hvert eneste læs, der transporteres mellem havnen og modtageren under losningen af et bulkskib. Da der er tale om lokal transport i forbindelse med losning af et skib, hvor flere læs af samme stof transporteres mellem skib og modtager (inden for samme dag eller på hinanden følgende dage), må et enkelt transportdokument med tilnærmelsesvis angivelse af den samlede masse af hvert læs være nok, og det skulle ikke være nødvendigt at kræve den særlige bestemmelse »CV24« anvendt.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-IE-8

Om: Transport af farligt gods mellem et privat område og et andet køretøj i umiddelbar nærhed af området, eller mellem to dele af et privat område, som befinder sig i umiddelbar nærhed af hinanden, men som befinder sig på hver side af en offentlig vej.

Henvisning til direktivets bilag: Bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods ad vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Forskrifterne tages ikke i anvendelse, når et køretøj anvendes til at overføre farligt gods

a) 

mellem et privat område og et andet køretøj i umiddelbar nærhed af dette område, eller

b) 

mellem to private områder, som befinder sig i umiddelbar nærhed af hinanden, men som gennemskæres af en offentlig vej,

forudsat at transporten udføres ad den mest direkte rute.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Bemærkninger: Forskellige situationer kan opstå, hvor gods overføres mellem to dele af private områder eller mellem et privat område og et tilknyttet køretøj, som befinder sig på hver side af en offentlig vej. Ved denne form for transport er der ikke tale om transport af farligt gods i udtrykkets sædvanlige forstand, og derfor er det ikke nødvendigt at anvende forskrifterne for transport af farligt gods. Se også RO-bi-SE-3 og RO-bi-DK-3.

Udløbsdato: 30. juni 2027

EL Grækenland

RO-bi-EL-1

Om: Undtagelse fra sikkerhedskravene for faste tanke (tankvogne) med en totalvægt på under 4 ton, som bruges til lokal transport af gasolie (UN 1202), og som er registreret første gang i Grækenland mellem den 1. januar 1991 og den 31. december 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav til konstruktion, udstyr, typegodkendelse, eftersyn, prøvning og mærkning af faste tanke (tankvogne), flytbare tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer og MEGC'er.

Den nationale lovgivnings indhold: Overgangsbestemmelse: Faste tanke (tankvogne) med en totalvægt på under 4 ton, som kun bruges til lokal transport af gasolie (UN 1202), og som er registreret første gang i Grækenland mellem den 1. januar 1991 og den 31. december 2002, og hvis vægtykkelse er mindre end 3 mm, må stadig benyttes. Transporten forudsættes at finde sted som lokal transport med vogne, der er registreret i denne periode. Denne overgangsbestemmelse gælder alene for tankvogne, hvis disse er ombygget i henhold til 6.8.2.1.20 og tilpasset til følgende:

1. 

ADR-bestemmelserne om eftersyn og prøvning: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4 og 6.8.2.4.5

2. 

Tankene skal opfylde kravene i punkt 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2.

I rubrikken »Noter« i køretøjets registreringsattest angives følgende: »GYLDIG INDTIL 30.6.2021«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Krav til konstruktion, udstyr, eftersyn og prøvning af faste tanke (tankvogne) og flytbare tanke, der er i brug, for visse kategorier af farligt gods).

Udløbsdato: 30. juni 2023

ES Spanien

RO-bi-ES-2

Om: Særligt udstyr til distribution af vandfri ammoniak.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2.

Indhold i direktivets bilag: For at hindre, at indholdet slipper ud i tilfælde af beskadigelse af de udvendige tømningsanordninger (rørledninger, lukkeanordninger på siden) må den indvendige stopventil og dens sæde ikke kunne rives løs i tilfælde af ydre belastninger, og de skal være konstrueret på en sådan måde, at de kan modstå sådanne belastninger. Fyldnings- og tømningsanordninger (inklusive dæksler eller skruepropper) og eventuelle beskyttelseshætter skal kunne sikres mod utilsigtet åbning.

Den nationale lovgivnings indhold: Tanke, der anvendes til landbrugsformål til distribution og anvendelse af vandfri ammoniak, og som blev taget i brug før den 1. januar 1997, kan udstyres med udvendige i stedet for indvendige sikkerhedsanordninger, forudsat at de yder mindst den samme beskyttelse som tankens vægge.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Bemærkninger: Inden den 1. januar 1997 blev en tanktype udstyret med udvendige sikkerhedsanordninger udelukkende brugt inden for landbruget til at sprede vandfri ammoniak direkte på jorden. Forskellige tanke af denne art er stadig i brug i dag. De kører sjældent med last på vejen, men anvendes udelukkende til gødning på store landbrug.

Udløbsdato: 30. juni 2027

FR Frankrig

RO-bi-FR-1

Om: Brug af søtransportdokument som transportdokument ved korte ture efter losning af skib.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Oplysninger, som skal være indeholdt i det dokument, der benyttes som transportdokument for farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Søtransportdokumentet benyttes som transportdokument inden for en radius på 15 km.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-FR-3

Om: Transport af stationære LPG-lagertanke (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Der gælder særlige regler for transport af stationære LPG-lagertanke. Finder kun anvendelse på korte afstande.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-FR-4

Om: Vedtagelse af RO-bi-BE-8

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-FR-5

Om: Vedtagelse af RO-bi-BE-5

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: —

Udløbsdato: 30. juni 2024

RO-bi-FR-6

Om: Transport af affald indeholdende fri asbest

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Emballeringsforskrift P002

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af affald indeholdende fri asbest (UN 2212 ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, anthophyllit, crocidolit) eller UN 2590 ASBEST, CHRYSOTIL) fra byggepladser:

— 
affaldet transporteres på lastbiler med tippelad
— 
affald er emballeret i store »bigbags« — foldeposer af samme dimension som tippeladdets bund — der lukkes stramt for at forhindre asbestfibre undslippe i forbindelse med transporten
— 
de pågældende bigbags er udformet til at kunne modstå belastningen ved normale transportforhold og ved aflæsning på deponeringsstedet
— 
de øvrige betingelser, der gælder i henhold til ADR, er opfyldt.
— 
Disse betingelser forekommer at være særlig velegnet til transport af store mængder affald genereret af vejarbejde eller fjernelse af asbest fra bygninger. Betingelserne er også velegnede til endelig opbevaring af affald i godkendte deponeringsanlæg; aflæsningen lettes, og derfor beskyttes arbejdstagerne bedre mod asbest sammenlignet med de betingelser, der gælder i henhold til emballeringsforskrift P002 i kapitel 4.1.4 i ADR.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: —

Udløbsdato: 30. juni 2024

HU Ungarn

RO-bi-HU-1

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-3

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Udløbsdato: 30. januar 2025

NL Nederlandene

RO-bi-NL-13

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2015.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser vedrørende visse mængder, særlige bestemmelser, brug af emballage, brug af ydre emballage, dokumentation, konstruktion og prøvning af emballager, af- og pålæsning og håndtering, bemanding, udstyr, drift, køretøjer og dokumentation og konstruktion og godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelser i relation til transport i små mængder af indsamlet farligt affald fra husstande og farligt husholdningsaffald fra virksomheder, der afleveres i en egnet emballage med en maksimal kapacitet på 60 l. I lyset af de små mængder, som indsamles i de enkelte tilfælde, og de forskellige stoffers forskellige art er det ikke muligt at gennemføre transporten i fuld overensstemmelse med ADR-bestemmelserne. I overensstemmelse hermed fastsættes en forenklet variant, som afviger fra en række ADR-bestemmelser, i medfør af den ovennævnte ordning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2015.

Bemærkninger: Ordningen blev oprettet for at lade enkeltpersoner og virksomheder aflevere små mængder kemisk affald på ét sted. De pågældende stoffer består derfor af rester som f.eks. malingaffald. Faren reduceres mest muligt ved valg af transportmiddel, bl.a. brug af særlige transporterende enheder og opsætning af rygeforbudsskilte og et gult blink, så de er synlige for publikum. I forbindelse med transporten er det afgørende, at der er garanti for sikkerheden. Det kan eksempelvis opnås ved at transportere stofferne i forseglede beholdere for således at undgå spild eller risikoen for, at giftige dampe udledes fra eller akkumuleres i køretøjet. I køretøjet er der indbygget enheder, som egner sig til at oplagre forskellige affaldskategorier og yde beskyttelse ved stuvning og utilsigtede forskydninger samt uforvarende åbning. Samtidig skal transportoperatøren have bevis for faglig uddannelse, uanset at der kun er tale om små mængder affald, fordi der kan være tale om mange forskellige typer af stoffer. Grundet privatpersoners manglende viden om farerne ved sådanne stoffer skal der stilles skriftlige anvisninger til rådighed, jf. bilaget til ordningen.

Udløbsdato: 30. juni 2027

PT Portugal

RO-bi-PT-1

Om: Transportdokumentation for UN 1965.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument påkrævet.

Den nationale lovgivnings indhold: Den korrekte forsendelsesbetegnelse, der skal anføres i transportdokumentet ifølge bestemmelserne i punkt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) for kommerciel butan- og propangas, der er omfattet af samlebetegnelsen »UN 1965 carbonhydridgasblanding, fordråbet, n.o.s.« og transporteres i flasker, kan erstattes af et andet handelsnavn som følger:

»UN 1965 butan« for blanding A, A01, A02 og A0, jf. punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker,

»UN 1965 propan« for blanding C, jf. punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004, 16. april 2004, under artikel 5, nr. 1, i Decreto-Lei No 267-A/2003 af 27. oktober

Bemærkninger: Det erkendes, at det har stor betydning, at det gøres lettere for virksomhederne at udfylde transportdokumenterne for farligt gods, forudsat at sikkerheden ikke derved forringes.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-PT-2

Om: Transportdokument for tomme urensede tanke og containere.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument påkrævet.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved returtransport af tomme tanke og containere, der har indeholdt farligt gods, kan det transportdokument, der er omhandlet i punkt 5.4.1 i RPE, erstattes af det transportdokument, der er udstedt for den nærmest foregående transport, hvorved godset er leveret.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004, 28. juli 2004, under artikel 5, nr. 1, i Decreto-Lei No 267-A/2003 af 27. oktober

Bemærkninger: Kravet om, at der ved transport af tomme tanke og containere, der har indeholdt farligt gods, skal foreligge et transportdokument i overensstemmelse med RPE, medfører i visse tilfælde praktiske vanskeligheder, som kan reduceres til et minimum, uden at sikkerheden forringes.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-PT-3

Om: Vedtagelse af RO-bi-BE-8

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021

Udløbsdato: 30. juni 2027

FI Finland

RO-bi-FI-1

Om: Ændring af informationen i transportdokumentet for eksplosive stoffer.

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1(a)

Indhold i direktivets bilag: Særlige bestemmelser for klasse 1.

Den nationale lovgivnings indhold: I transportdokumentet er det tilladt at anvende antallet af detonatorer (1 000 detonatorer svarer til 1 kg sprængstof) i stedet for den faktiske nettomasse af eksplosive stoffer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Det finske transport- og kommunikationsagenturs forskrifter vedrørende vejtransport af farligt gods

Bemærkninger: Informationen anses for at være tilstrækkelig til indenlandsk transport. Denne undtagelse anvendes hovedsageligt inden for sprængningsindustrien i forbindelse med små mængder, der transporteres lokalt.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-FI-3

Om: Vedtagelse af RO-bi-DE-1

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Det finske transport- og kommunikationsagenturs forskrifter vedrørende vejtransport af farligt gods

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-FI-4

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (401/2011)

Udløbsdato: 30. juni 2027

SE Sverige

RO-bi-SE-1

Om: Transport af farligt affald til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af emballager indeholdende farligt gods som affald udføres i overensstemmelse med ADR-bestemmelserne, idet enkelte undtagelser tillades. Der tillades ikke undtagelser for alle typer af stoffer og genstande.

De vigtigste undtagelser er følgende:

Små emballager (under 30 kg) indeholdende farligt gods som affald kan pakkes i emballager, herunder IBC'er (mellemstore beholdere til bulkvarer) og storemballager, uden at opfylde bestemmelserne i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag I, del I.1, til dette direktiv. Emballager, herunder IBC'er og storemballager, skal ikke prøves, når de er forberedt til transport med et repræsentativt udvalg af små indre emballager.

Dette er tilladt, forudsat at:

— 
de pågældende emballager, IBC'er og storemballager er i overensstemmelse med en type, som er prøvet og godkendt i henhold til emballagegruppe I eller II i de gældende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilag I, del I.1, til dette direktiv
— 
små emballager pakkes med et absorberende materiale, som tilbageholder eventuelle frie væsker, der kan flyde ud i den ydre emballage, IBC'er eller storemballager under transport og
— 
de emballager, IBC'er eller storemballager, som er forberedt til transport, har en bruttomasse, der ikke overstiger den tilladte bruttomasse som angivet på UN-konstruktionstypemærkningen for emballagegruppe I eller II for de pågældende emballager, IBC'er eller storemballager og
— 
følgende sætning indføjes i transportdokumentet »Packed according to part 16 of ADR-S« (pakket i henhold til del 16 i ADR-S).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Appendiks S — Særlige bestemmelser for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods

Bemærkninger: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag I, del I.1, til dette direktiv er vanskelig at anvende, fordi de pågældende emballager, IBC'er og storemballager skal prøves med et repræsentativt udsnit af affaldet, hvilket det er vanskeligt at sige noget om på forhånd.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-2

Om: Navn og adresse på afsender i transportdokumentet.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1

Indhold i direktivets bilag: Krav om generelle oplysninger i transportdokumentet.

Den nationale lovgivnings indhold: I den nationale lovgivning kræves afsenderens navn og adresse ikke, hvis tom urenset emballage returneres som led i et distributionssystem.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger: Tomme urensede returemballager vil i de fleste tilfælde stadig indeholde en lille mængde farligt gods.

Undtagelsen finder især anvendelse på virksomheder, der returnerer tomme urensede gasbeholdere, når de får leveret fyldte beholdere.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-3

Om: Transport af farligt gods i nærheden af industrianlæg, herunder transport ad offentlig vej mellem anlæggenes forskellige dele.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods på offentlig vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport i nærheden af industrianlæg, herunder transport ad offentlig vej mellem anlæggenes forskellige dele. Undtagelserne omhandler mærkning af emballager, transportdokumenter, førernes beviser og godkendelsesattest ifølge 9.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger: Det forekommer ikke sjældent, at farligt gods overføres mellem private områder, der ligger på hver sin side af en offentlig vej. Sådan transport er ikke transport af farligt gods ad privat vej og skal derfor være omfattet af de relevante krav. Sammenhold ligeledes med artikel 6, stk. 14, i direktiv 96/49/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-4

Om: Transport af farligt gods, der er beslaglagt af myndighederne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til vejtransport af farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Reglerne kan fraviges, hvis det sker med begrundelse i beskyttelse af arbejdstagerne, risiko ved omladning, fremlæggelse af bevismateriale mv.

Reglerne kan kun fraviges, hvis sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende ved normale transportforhold.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger: Undtagelserne gælder kun for myndigheder, der har beslaglagt farligt gods.

Undtagelsen agtes kun anvendt på lokal transport af f.eks. gods, der er taget i forvaring af politiet, herunder eksplosivstoffer eller tyvekoster. Problemet med denne type gods er, at man aldrig kan være sikker på klassificeringen. Dertil kommer, at godset ofte hverken er emballeret eller mærket i overensstemmelse med ADR. Politiet foretager flere hundrede sådanne transporter hvert år. Indsmuglet spiritus må transporteres fra det sted, hvor det er beslaglagt, til et depot for bevismateriale og derfra til et destruktionsanlæg; de to sidstnævnte kan ligge ret langt fra hinanden. Undtagelserne indebærer, at a) hver emballage ikke behøver at være mærket, og at b) det ikke er nødvendigt at anvende godkendte emballager. Alle paller, der indeholder sådanne emballager, skal dog være korrekt mærket. Alle andre krav skal være opfyldt. Der foregår ca. 20 sådanne transporter om året.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-5

Om: Transport af farligt gods i og omkring havne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5 og 9.1.2

Indhold i direktivets bilag: Dokumenter, der skal følge med den transporterende enhed; alle transporterende enheder med farligt gods skal have det specificerede udstyr; godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Dokumenter (undtagen førerens bevis) behøver ikke at følge med den transporterende enhed.

En transporterende enhed behøver ikke at have det i punkt 8.1.5 specificerede udstyr.

Der kræves ikke godkendelsesattest for trækkende køretøjer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger: Jf. direktiv 96/49/EF, artikel 6, stk. 14.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-6

Om: ADR-uddannelsesbevis for inspektører.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1.

Indhold i direktivets bilag: Førere af køretøjer skal gennemføre uddannelseskurser.

Den nationale lovgivnings indhold: Inspektører, der foretager den årlige tekniske inspektion af køretøjet, behøver hverken at gennemføre de uddannelseskurser, der er nævnt i 8.2, eller at være i besiddelse af ADR-uddannelsesbeviset.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger: I nogle tilfælde kan køretøjer, der undersøges ved den tekniske inspektion, være lastet med farligt gods, f.eks. urensede tomme tanke.

Kravene i 1.3 og 8.2.3 finder stadig anvendelse.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-7

Om: Lokal distribution af UN 1202, 1203 og 1223 i tankvogne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6 og 5.4.1.4.1.

Indhold i direktivets bilag: For tomme urensede tanke og tankcontainere skal beskrivelsen følge punkt 5.4.1.1.6. Hvis der er flere modtagere, kan deres navn og adresse anføres i andre dokumenter.

Den nationale lovgivnings indhold: For tomme urensede tanke og tankcontainere er beskrivelsen i medfør af 5.4.1.1.6 i transportdokumentet ikke påkrævet, hvis der i lasteplanen er anført et 0 ud for mængden af stoffet. Modtagernes navn og adresse kræves ikke i noget dokument i køretøjet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-9

Om: Lokal transport i forbindelse med landbrug og byggearbejder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument; konstruktion af tanke; godkendelsesattest.

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport i forbindelse med landbrug og byggearbejder er fritaget for at opfylde en række krav:

a) 

der kræves ikke en erklæring om det farlige gods,

b) 

ældre tanke/containere, der ikke er konstrueret i overensstemmelse med 6.8, men i overensstemmelse med ældre national lovgivning, og som er monteret på mandskabsvogne, kan stadig benyttes,

c) 

ældre tankvogne, der ikke opfylder kravene i 6.7 og 6.8, og som er beregnet til transport af stoffer under UN 1268, 1999, 3256 og 3257, med eller uden udstyr til udlægning af vejbelægning, kan stadig benyttes til lokal transport og omkring vejarbejder,

d) 

og der kræves ikke en godkendelsesattest for mandskabsvogne og tankvogne med eller uden udstyr til udlægning af vejbelægning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger: En mandskabsvogn er en slags campingvogn for et arbejdshold, hvori der er et opholdsrum og desuden monteret en ikke godkendt tank/container til dieselbrændstof beregnet til skovbrugstraktorer.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-10

Om: Tanktransport af sprængstoffer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Sprængstoffer må kun pakkes i emballage i overensstemmelse med 4.1.4.

Den nationale lovgivnings indhold: Den kompetente nationale myndighed godkender køretøjer beregnet til tanktransport af sprængstoffer. Tanktransport er kun tilladt for de sprængstoffer, der er nævnt i forskrifterne, eller som den kompetente myndighed har givet særlig tilladelse til.

Et køretøj lastet med sprængstoffer i tanke skal mærkes og mærkes i overensstemmelse med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Kun ét køretøj i den transporterende enhed må indeholde farligt gods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Appendiks S — Særlige bestemmelser for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods og den svenske forordning SÄIFS 1993:4.

Bemærkninger: Gælder kun for indenlandsk transport, og når transporten især er af lokal karakter. De pågældende forskrifter var gældende, før Sverige tiltrådte Den Europæiske Union.

Kun to virksomheder udfører transport af sprængstoffer i tankvogne. Man forventer at gå over til emulsioner i en nær fremtid.

Gammel undtagelse nr. 84.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-11

Om: Førerbevis

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav til uddannelse af køretøjets mandskab.

Den nationale lovgivnings indhold: Uddannelse af førere er ikke tilladt med nogen af de køretøjer, der er nævnt i 8.2.1.1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Appendiks S — Særlige bestemmelser for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods

Bemærkninger: Lokal transport.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-12

Om: Transport af UN 0335 fyrværkeri.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag B, 7.2.4, V2 (1)

Indhold i direktivets bilag: Krav om brug af køretøjer af typen EX/II og EX/III.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af UN 0335 fyrværkeri finder den særlige bestemmelse V2 (1) i punkt 7.2.4 kun anvendelse, hvis nettovægten af det eksplosive indhold overstiger 3 000 kg (4 000 kg med påhængskøretøj), og hvis fyrværkeriet er klassificeret som UN 0335 ifølge tabellen for standardklassificering af fyrværkeri i punkt 2.1.3.5.5 i den 14. reviderede udgave af FN's anbefalinger for transport af farligt gods.

En sådan klassificering finder sted med den kompetente myndigheds godkendelse. I den transporterende enhed skal der medbringes en bekræftelse af klassificeringen.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Appendiks S — Særlige bestemmelser for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods

Bemærkninger: Transport af fyrværkeri finder kun sted i to korte perioder om året, nemlig ved årsskiftet og ved månedsskiftet april/maj. Transporten fra leverandør til terminal kan uden større vanskeligheder udføres med den bestående flåde af EX-godkendte køretøjer. Distributionen af fyrværkeriet fra terminalerne til udsalgene og af overskudsvarer tilbage til terminalerne begrænses imidlertid af manglen på EX-godkendte køretøjer. Transportørerne har ingen interesse i at investere i sådanne godkendelser, da de ikke kan få dækket deres udgifter. Dermed bringes fyrværkerileverandørernes eksistens i fare, fordi de ikke kan få deres produkter på markedet.

For at denne undtagelse kan finde anvendelse, skal fyrværkeriet være klassificeret ifølge standardlisten i FN's anbefalinger, hvilket garanterer den mest aktuelle klassificering.

Der er indført en tilsvarende undtagelse for UN 0336 fyrværkeri i den særlige bestemmelse 651 i 3.3.1 i ADR 2005.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RO-bi-SE-13

Om: Vedtagelse af RO-bi-DK-4

Retsgrundlag: Direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i) (lokal transport over korte afstande)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9.

Indhold i direktivets bilag:

Henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2027

▼B
BILAG II

JERNBANETRANSPORT

▼M23

II.1.    RID

Bilaget til RID, som finder anvendelse fra den 1. januar 2023, dog således at »kontraherende stat til RID« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.

▼B

II.2.    Supplerende overgangsbestemmelser

1. Medlemsstaterne kan opretholde undtagelser, der er vedtaget på grundlag af artikel 4 i direktiv 96/49/EF, frem til den 31. december 2010, eller indtil bilag II, del II.1 ændres for at afspejle FN’s anbefalinger for transport af farligt gods, som der henvises til i den pågældende artikel, hvis denne ændring foretages tidligere.

2. Medlemsstaterne kan på deres eget område tillade brug af vogne og tankvogne med en hjulafstand på 1 520 /1 524 mm, som er fremstillet før den 1. juli 2005, og som ikke er i overensstemmelse med direktivet, men er fremstillet i overensstemmelse med bilag II til aftalen om international jernbanegodstransport (SMGS) eller den berørte medlemsstats nationale bestemmelser, der var gældende den 30. juni 2005, forudsat at disse vogne opfylder de gældende sikkerhedskrav.

3. Medlemsstaterne kan på deres eget område tillade brug af tanke og vogne, som er fremstillet før den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med direktivet, men er fremstillet i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der var gældende den 31. december 1996, forudsat at disse tanke og vogne opfylder de gældende sikkerhedskrav.

Tanke og vogne, som er konstrueret efter den 1. januar 1997, og som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men er fremstillet i overensstemmelse med kravene i direktiv 96/49/EF, der fandt anvendelse på datoen for deres fremstilling, kan fortsat anvendes til indenlandsk transport.

4. Medlemsstaterne kan, hvis temperaturen regelmæssigt er under – 20 °C på deres område, indføre strengere standarder for den temperatur, ved hvilken materialer, der anvendes til plasticemballage, tanke og deres udstyr beregnet til brug ved indenlandsk transport af farligt gods med jernbane, skal kunne fungere, indtil bestemmelser om passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder bliver indarbejdet i bilag II, del II.1, til dette direktiv.

5. Medlemsstaterne kan på deres område opretholde andre nationale bestemmelser end dem, der er fastlagt i dette direktiv, vedrørende referencetemperaturen for transport af flydende gasser eller blandinger af flydende gasser, indtil bestemmelser vedrørende passende referencetemperaturer for bestemte klimaområder er blevet indarbejdet i de europæiske standarder, og der henvises til dem i bilag II, del II.1, til dette direktiv.

6. For transporter, som udføres med vogne, der er indregistreret på deres område, kan medlemsstaterne opretholde de bestemmelser i den nationale lovgivning, der var gældende den 31. december 1996 vedrørende visning eller opsætning af en kode for nødforanstaltninger eller fareskilt i stedet for det farenummer, der er fastlagt i bilag II, del II.1, til dette direktiv.

7. Frankrig og Det Forenede Kongerige kan fastsætte strengere bestemmelser end dem, der er fastsat i dette direktiv, for transport via kanaltunnelen.

8. Medlemsstaterne kan opretholde og udarbejde bestemmelser gældende for deres område for transport af farligt gods med jernbane til og fra de kontraherende parter i OSJD. De berørte medlemsstater sikrer ved hjælp af passende foranstaltninger og forpligtelser opretholdelsen af et sikkerhedsniveau svarende til det, der er fastsat i bilag II, del II.1, til dette direktiv.

Kommissionen underrettes om sådanne forskrifter og underretter de øvrige medlemsstater herom.

Inden ti år efter dette direktivs ikrafttræden vurderer Kommissionen konsekvenserne af bestemmelserne i dette punkt. Kommissionen fremsætter om fornødent passende forslag sammen med en rapport.

9. Medlemsstaterne kan opretholde nationale restriktioner, der var gældende den 31. december 1996, for transport af stoffer indeholdende dioxiner og furaner.

▼M22

II.3.    Nationale undtagelser

Medlemsstaternes undtagelser for transport af farligt gods på deres område baseret på artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/68/EF.

Nummerering af undtagelserne: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

Jernbane

a/bi/bii

=

Artikel 6, stk. 2, litra a), og litra b), nr. i) og ii)

MS

=

Forkortelse for medlemsstat

nn

=

Løbenummer

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/68/EF

DE Tyskland

RA-a-DE-2

Om: Tilladelse til sammenpakning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tilladelse til sammenpakning af genstande med klassifikationskode 1.4S (patroner til håndvåben), aerosoler (klasse 2) samt rense- og behandlingsmateriale i klasse 3 og 6.1 (UN-numre anført) som sæt, der skal sælges i kombinationsemballage i emballagegruppe II og i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21.

Bemærkninger: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Udløbsdato: 30. juni 2027

FR Frankrig

RA-a-FR-3

Om: Jernbaneselskabers egen befordring.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Anførelse af oplysninger om farlige stoffer på fragtbrevet.

Den nationale lovgivnings indhold: Jernbaneselskabers befordring af eget gods i mængder, som ikke overskrider de grænser, der er anført i 1.1.3.6, er ikke omfattet af kravet om ladningserklæring.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2

Udløbsdato: 30. juni 2027

RA-a-FR-4

Om: Undtagelse af visse postvogne fra mærkning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Anbringelse af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Kun krav om anbringelse af faresedler på postvogne, der rummer over 3 ton af et materiale i samme klasse (gælder ikke klasse 1, 6.2 og 7).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1

Udløbsdato: 30. juni 2027

SE Sverige

RA-a-SE-1

Om: Mærkning med faresedler er ikke påkrævet for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Jernbanevogne, der befordrer farligt gods, skal mærkes med faresedler.

Den nationale lovgivnings indhold: Mærkning med faresedler er ikke påkrævet for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng

Bemærkninger: I RID er der mængdemæssige begrænsninger for, hvad der må betegnes som ekspresgods. Det er derfor et spørgsmål, der vedrører små mængder.

Udløbsdato: 30. juni 2027

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i), i direktiv 2008/68/EF

DK Danmark

RA-bi-DK-1

Om: Transport af farligt gods i tunneler.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5

Indhold i direktivets bilag: Pålæsning, aflæsning og sikkerhedsafstande.

Den nationale lovgivnings indhold: I lovgivningen er der fastsat bestemmelser, som afviger fra bestemmelserne i bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF med hensyn til transport gennem den faste Storebæltsforbindelses og Øresundsforbindelses jernbanetunnel. Disse alternative bestemmelser vedrører alene lastemængde og afstand mellem ladninger af farligt gods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2027

DE Tyskland

RA–bi–DE–2

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i indvendige emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

Udløbsdato: 30. juni 2027

RA-bi-DE-3

Om: Lokal transport af UN 1381 (fosfor, gult, under vand), klasse 4.2, emballagegruppe I, i jernbanetankvogne.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.8 og 6.8.2.3.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion af tanke og tankvogne. Kapitel 6.8, punkt 6.8.2.3, kræver typegodkendelse af tanke, der anvendes til transport af UN 1381 (fosfor, gult, under vand).

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport af UN 1381 (fosfor, gult, under vand), klasse 4.2, emballagegruppe I, over korte afstande (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogne bygget efter russisk standard. Transporten af dette gods er underlagt yderligere driftsmæssige forskrifter besluttet af de kompetente sikkerhedsmyndigheder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92

Udløbsdato: 30. januar 2025

SE Sverige

RA–bi–SE–1

Om: Transport af farligt affald til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af emballager indeholdende farligt gods som affald udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, idet enkelte undtagelser tillades. Der tillades ikke undtagelser for alle typer af stoffer og genstande.

De vigtigste undtagelser er følgende:

Små emballager (under 30 kg) af farligt gods som affald kan pakkes i emballager, herunder IBC'er (mellemstore beholdere til bulkvarer) og storemballager, uden at opfylde bestemmelserne i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag II, del II.1, til dette direktiv. Emballager, herunder IBC'er og storemballager, skal ikke prøves, når de er forberedt til transport med et repræsentativt udvalg af små indre emballager.

Dette er tilladt, forudsat at:

— 
de pågældende emballager, IBC'er og storemballager er i overensstemmelse med en type, som er prøvet og godkendt i henhold til emballagegruppe I eller II i de gældende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilag II, del II.1, til dette direktiv
— 
små emballager pakkes med et absorberende materiale, som tilbageholder eventuelle frie væsker, der kan flyde ud i den ydre emballage, IBC'er eller storemballager under transport og
— 
de emballager, IBC'er eller storemballager, som er forberedt til transport, har en bruttomasse, der ikke overstiger den tilladte bruttomasse som angivet på UN-konstruktionstypemærkningen for emballagegruppe I eller II for de pågældende emballager, IBC'er eller storemballager og
— 
følgende sætning indføjes i transportdokumentet »Packed according to part 16 of RID-S« (pakket i henhold til del 16 i RID-S)

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Tillæg S — Særlige regler for indenlandsk transport af farligt gods med jernbane udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods.

Bemærkninger: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag II, del II.1, til dette direktiv er vanskelige at anvende, fordi de pågældende emballager, IBC'er og storemballager skal prøves med et repræsentativt udsnit af affaldet, hvilket det er vanskeligt at sige noget om på forhånd.

Udløbsdato: 30. juni 2027

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 2008/68/EF

DE Tyskland

RA-bii-DE-1

Om: Lokal transport af UN 1051 (hydrogencyanid, stabiliseret, flydende, med indhold af vand på 1 vægtprocent eller derunder), i jernbanetankvogne som undtagelse fra bilag II, del II.1, punkt 1, i direktiv 2008/68/EF.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.2 og 4.3.2.1.1

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod transport af UN 1051 (hydrogencyanid), stabiliseret, flydende, med indhold af vand på 1 vægtprocent eller derunder, i jernbanetankvogne (RID-tanke).

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal jernbanetransport på nøje definerede strækninger som led i en bestemt industriel proces, når denne transport er underkastet streng kontrol på klart definerede vilkår. Transporten finder sted i tankvogne, som er særligt godkendt til dette formål, og hvis konstruktion og udstyr løbende tilpasses til de seneste sikkerhedskrav. Transporterne er af de relevante sikkerheds- og beredskabsmyndigheder underkastet yderligere detaljerede driftsmæssige sikkerhedsforskrifter og overvåges af de relevante tilsynsmyndigheder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97

Udløbsdato: 1. januar 2023

RA-bii-DE-2

Om: Lokal transport på definerede strækninger af UN 1402 (calciumcarbid), emballagegruppe I, i containere på vogne.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.2 og 7.3.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser for bulktransport. Kapitel 3.2, tabel A, tillader ikke bulktransport af calciumcarbid.

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport med jernbane af UN 1402 (calciumcarbid), emballagegruppe I, på nøje definerede strækninger som led i en bestemt industriel proces, når denne transport er underkastet streng kontrol på klart definerede vilkår. Det lastede gods transporteres i særligt konstruerede containere på vogne. Transporten af dette gods er underlagt yderligere driftsmæssige forskrifter besluttet af de kompetente sikkerhedsmyndigheder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10

Udløbsdato: 15. januar 2024

▼B
BILAG III

TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

▼M23

III.1.    ADN

Reglementet knyttet som bilag til ADN, som finder anvendelse fra den 1. januar 2023, samt artikel 3(f), 3(h), 8(1) og 8(3) i ADN, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.

▼B

III.2.    Supplerende overgangsbestemmelser

1. For transport af stoffer indeholdende dioxiner og furaner kan medlemsstaterne opretholde restriktioner, der var gældende den 30. juni 2009.

2. Certifikater i henhold til bilag III, del III.1, (8.1), der er udstedt før eller under overgangsperioden, jf. artikel 7, stk. 2, er gældende indtil den 30. juni 2016, medmindre der er angivet en kortere gyldighedsperiode i selve certifikatet.

▼M22

III.3.    Nationale undtagelser

Medlemsstaternes undtagelser for transport af farligt gods på deres område baseret på artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/68/EF.

Nummerering af undtagelserne: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW

=

Indre vandveje

a/bi/bii

=

Artikel 6, stk. 2, litra a), og litra b), nr. i) og ii)

MS

=

Forkortelse for medlemsstat

nn

=

Løbenummer

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i), i direktiv 2008/68/EF

DE Tyskland

IW-bi-DE-1

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i indvendige emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

Udløbsdato: 30. juni 2027( 1 ) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Top