EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0456-20110308

Consolidated text: Kommissionens beslutning af 5. marts 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden (meddelt under nummer K(2008) 789) (Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske) (2008/456/EF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/456/2011-03-08

2008D0456 — DA — 08.03.2011 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. marts 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden

(meddelt under nummer K(2008) 789)

(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2008/456/EF)

(EFT L 167, 27.6.2008, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

Kommissionens beslutning af 10. juli 2009

  L 180

20

11.7.2009

►M2

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010

  L 36

30

9.2.2010

►M3

Kommissionens afgørelse af 2. marts 2011

  L 61

28

8.3.2011
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. marts 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden

(meddelt under nummer K(2008) 789)

(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2008/456/EF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme ( 1 ), særlig artikel 25, artikel 33, stk. 5, artikel 35, stk. 6, og artikel 37, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør fastsættes betingelser for medlemsstaternes gennemførelse af foranstaltninger under fonden, navnlig med henblik på fastlæggelse af de omstændigheder, hvorunder den ansvarlige myndighed kan gennemføre projekter direkte. Der bør også fastlægges yderligere bestemmelser for myndigheder, til hvilke der uddelegeres opgaver.

(2)

Der bør opstilles en liste over procedurer og/eller praktiske foranstaltninger, som de forskellige udpegede myndigheder bør udarbejde og rette sig efter ved gennemførelse af fonden.

(3)

Det bør fastlægges, hvilke forpligtelser de ansvarlige myndigheder skal have over for de endelige støttemodtagere i den fase, som fører frem til udvælgelse og godkendelse af projekter, der skal støttes, og med hensyn til de aspekter, der skal være omfattet af kontrollen af de udgifter, der anmeldes af den endelige støttemodtager og/eller projektpartnerne, herunder administrativ kontrol af ansøgninger om godtgørelse og kontrol på stedet vedrørende de enkelte projekter.

(4)

For at de udgifter, der er afholdt under de årlige programmer, kan blive revideret behørigt, bør det fastsættes, hvilke krav et revisionsspor skal opfylde for at blive betragtet som tilstrækkeligt.

(5)

Revision af projekter og systemer udføres under revisionsmyndighedens ansvar. For at sikre, at revisionen er tilstrækkeligt omfattende og effektiv og udføres efter de samme standarder i alle medlemsstaterne, bør der fastsættes betingelser, som revisionen skal opfylde, herunder vedrørende grundlaget for udtagning af stikprøver.

(6)

Medlemsstaterne skal indsende en beskrivelse af deres forvaltnings- og kontrolsystemer til Kommissionen sammen med deres flerårige program. Da dette dokument er et af de centrale elementer, Kommissionen baserer sig på i forbindelse med den delte forvaltning af fællesskabsbudgettet for at forvisse sig om, at medlemsstaterne anvender den pågældende finansielle støtte i overensstemmelse med de gældende regler og principper, som er nødvendige for at beskytte Fællesskabets økonomiske interesser, bør der fastsættes detaljerede retningslinjer for, hvilke oplysninger disse dokumenter skal indeholde.

(7)

For at harmonisere standarder for programmering, opfølgning på gennemførelse af fonden, revision og godkendelse af udgifter er det nødvendigt klart at fastlægge indholdet af det flerårige program, det årlige program, statusrapporten, den endelige rapport og betalingsanmodninger samt revisionsstrategien, den årlige revisionsrapport, gyldighedserklæringen og udgiftsgodkendelsen.

(8)

Eftersom medlemsstaterne skal indberette og overvåge uregelmæssigheder og inddrive fejlagtigt udbetalte beløb i forbindelse med fondens finansiering, bør der fastsættes krav for de oplysninger, der indsendes til Kommissionen.

(9)

Erfaringerne viser, at borgerne i Den Europæiske Union ikke i tilstrækkelig grad ved, hvilken rolle Fællesskabet spiller i forbindelse med programfinansiering. Der bør derfor fastlægges detaljerede retningslinjer for, hvilken information og hvilke pr-foranstaltninger der er nødvendige for at afhjælpe denne mangel på kommunikation og information.

(10)

For at sikre, at information om foreliggende finansieringsmuligheder videreformidles bredt til alle interesserede parter, og af hensyn til åbenheden bør det fastlægges, hvilke minimumsforanstaltninger der er nødvendige for at informere potentielle endelige støttemodtagere om de finansieringsmuligheder, Fællesskabet og medlemsstaterne i fællesskab tilbyder via fonden. For at skabe større åbenhed om anvendelsen af fondens midler bør fortegnelserne over endelige støttemodtagere, projekttitlerne og den offentlige støtte, der ydes til projekterne, offentliggøres.

(11)

På baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 2 ) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 3 ) bør det i forbindelse med de informations- og pr-foranstaltninger og det revisionsarbejde, der er omhandlet i nærværende beslutning, fastsættes, at Kommissionen og medlemsstaterne forhindrer enhver uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personoplysninger, og præciseres, til hvilket formål Kommissionen og medlemsstaterne kan behandle sådanne oplysninger.

(12)

Anvendelsen af elektroniske medier til udveksling af oplysninger og finansielle data mellem medlemsstaterne og Kommissionen fører til forenkling, øget effektivitet, åbenhed og tidsbesparelser. For at få det fulde udbytte af disse fordele og samtidig garantere sikkerheden ved dataudvekslingen kan Kommissionen oprette et fælles edb-system.

(13)

For at sikre effektiv gennemførelse af fonden i medlemsstaterne i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning bør der vedtages en række fælles regler om udgifter, der er berettigede til støtte fra fonden. For at mindske den administrative byrde for de endelige støttemodtagere og de udpegede myndigheder bør indirekte omkostninger på visse betingelser kunne finansieres efter faste satser.

(14)

Det er nødvendigt at fastsætte detaljerede regler for gennemførelsen af støtten til den særlige transitordning, som er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 ( 4 ) og Rådets forordning (EF) nr. 694/2003 ( 5 ).

(15)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er denne beslutning ikke er bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark. Da beslutning nr. 574/2007/EF bygger på Schengen-reglerne som fastlagt i henhold til tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark i overensstemmelse med artikel 5 i nævnte protokol inden 6 måneder efter datoen for vedtagelsen af ovennævnte beslutning afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre beslutningen i national ret.

(16)

Denne beslutning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengen-reglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne ( 6 ) og Rådets afgørelse 2004/926/EF af 22. december 2004 om iværksættelse af nogle af Schengenreglerne i Det Forenede Kongerige, Storbritannien og Nordirland ( 7 ). Beslutningen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(17)

Denne beslutning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne ( 8 ). Beslutningen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland.

(18)

Hvad angår Island og Norge udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af Schengenreglerne som omhandlet i den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne ( 9 ), som falder inden for de områder, der er omhandlet i artikel 1, litra A og B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne ( 10 ).

(19)

Med hensyn til Schweiz udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af Schengenreglerne som omhandlet i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne, som falder inden for de områder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF ( 11 ) om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen.

(20)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra forvaltningskomitéen for fonden —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:INDHOLDSFORTEGNELSE

Del I

Indledning

Kapitel I

Emne og definitioner

Artikel 1

Emne

Artikel 2

Definitioner

Del II

Fælles bestemmelser for de fire fonde

Kapitel 1

Udpegede myndigheder

Artikel 3

Fælles myndigheder

Artikel 4

Myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver

Artikel 5

Udlicitering af opgaver

Kapitel 2

Forvaltnings- og kontrolsystemer

Artikel 6

Procedurehåndbog

Artikel 7

Den ansvarlige myndigheds gennemførelse af fonden

Artikel 8

Betingelser, hvorunder den ansvarlige myndighed fungerer som gennemførelsesorgan

Artikel 9

Udvælgelses- og tildelingsprocedure, hvor den ansvarlige myndighed fungerer som tildelingsorgan

Artikel 10

Aftaler om tilskud med endelige støttemodtagere, hvor den ansvarlige myndighed fungerer som tildelingsorgan

Artikel 11

Kontrakter som led i gennemførelsen

Artikel 12

Fastsættelse af det endelige fællesskabsbidrag

Artikel 13

Teknisk bistand

Artikel 14

Udgifter til teknisk bistand i forbindelse med en fælles myndighed

Artikel 15

Kontrol foretaget af den ansvarlige myndighed

Artikel 16

Revisionsspor

Artikel 17

Systemrevision og projektrevision

Artikel 18

Kontrol foretaget af godkendelsesmyndigheden

Kapitel 3

Oplysninger, der skal gives om anvendelse af fonden

Artikel 19

Proportionalitetsprincippet

Artikel 20

Beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne

Artikel 21

Revision af beskrivelsen af forvaltnings- og kontrolsystemerne

Artikel 22

Programmeringsdokumenter

Artikel 23

Revision af den finansielle fordeling i årlige programmer

Artikel 24

Statusrapporter og endelige rapporter om gennemførelsen af de årlige programmer og betalingsanmodninger

Artikel 25

Dokumenter udarbejdet af revisionsmyndigheden

Artikel 26

Dokumenter udarbejdet af godkendelsesmyndigheden

Kapitel 4

Rapportering af uregelmæssigheder

Artikel 27

Første rapportering — undtagelser

Artikel 28

Rapportering om opfølgning — uinddrivelige beløb

Artikel 29

Kontakt med medlemsstaterne

Artikel 30

Anvendelse af oplysningerne

Kapitel 5

Information og pr-foranstaltninger

Artikel 31

Information til potentielle endelige støttemodtagere

Artikel 32

Information til endelige støttemodtagere

Artikel 33

Den ansvarlige myndigheds ansvar vedrørende informering og pr-foranstaltninger over for offentligheden

Artikel 34

De endelig støttemodtageres ansvar vedrørende informering og pr-foranstaltninger over for offentligheden

Artikel 35

Tekniske karakteristika for informations- og pr-foranstaltninger vedrørende foranstaltningen

Kapitel 6

Personoplysninger

Artikel 36

Beskyttelse af personoplysninger

Kapitel 7

Elektronisk udveksling af dokumenter

Artikel 37

Elektronisk udveksling af dokumenter

Artikel 38

Computersystem til udveksling af dokumenter

Del III

Særlige bestemmelser for Fonden for De Ydre Grænser

Kapitel 1

Regler for støtteberettigelse

Artikel 39

Regler for støtteberettigelse

Kapitel 2

Den særlige transitordning

Artikel 40

Støtte til gennemførelsen af den særlige transitordning

Del IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 41

Adressater

BILAGDEL I

INDLEDNINGKAPITEL I

Emne og definitioner

Artikel 1

Emne

1.  Denne beslutning fastsætter gennemførelsesbestemmelser for fonden for så vidt angår:

a) udpegede myndigheder

b) forvaltnings- og kontrolsystemer

c) oplysninger, som medlemsstaterne skal indsende til Kommissionen om anvendelsen af fonden

d) rapportering af uregelmæssigheder

e) information og pr-foranstaltninger

f) personoplysninger

g) elektronisk udveksling af dokumenter.

2.  De følgende bestemmelser berører ikke Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder ( 12 ).

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

 »grundlæggende retsakt«: beslutning nr. 574/2007/EF

 »fond«: Fonden for De Ydre Grænser som oprettet ved den grundlæggende retsakt

 »fire fonde«: Den Europæiske Flygtningefond, Fonden for De Ydre Grænser, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF ( 13 ), beslutning nr. 574/2007/EF, Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF ( 14 ) og Rådets beslutning 2007/435/EF ( 15 ) som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme

 »ansvarlig myndighed«: organ udpeget af en medlemsstat efter artikel 27, stk. 1, litra a), i den grundlæggende retsakt

 »godkendelsesmyndighed«: organ udpeget af en medlemsstat efter artikel 27, stk. 1, litra b), i den grundlæggende retsakt

 »revisionsmyndighed«: organ udpeget af en medlemsstat efter artikel 27, stk. 1, litra c), i den grundlæggende retsakt

 »myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver«: organ udpeget af en medlemsstat efter artikel 27, stk. 1, litra d), i den grundlæggende retsakt

 »udpegede myndigheder«: alle de myndigheder, der udpeges af medlemsstaterne efter artikel 27 i den grundlæggende retsakt

 »foranstaltning«: foranstaltning under fonden i overensstemmelse med de specifikke mål, der er fastsat i artikel 4, og som omhandlet i artikel 6 i den grundlæggende retsakt

 »projekt«: specifikke, praktiske midler, som de endelige støttemodtagere anvender til fuld eller delvis gennemførelse af en foranstaltning

 »endelig støttemodtager«: retlig enhed med ansvar for gennemførelse af projekter, f.eks. ngo'er, føderale, nationale, regionale eller lokale myndigheder, andre non profit-organisationer, privatretlige eller offentligretlige selskaber eller internationale organisationer

 »projektpartner«: enhver retlig enhed, der gennemfører et projekt i samarbejde med en endelig støttemodtager ved at tilføre projektet ressourcer og modtager en del af fællesskabsbidraget gennem den endelige støttemodtager

 »strategiske retningslinjer«: rammerne for fondens intervention som vedtaget ved Kommissionens beslutning 2007/599/EF ( 16 )

 »prioritet«: en samling foranstaltninger, der er defineret som en prioritet i de strategiske retningslinjer

 »specifik prioritet«: en samling foranstaltninger, der er defineret som en specifik prioritet i de strategiske retningslinjer, og som giver mulighed for en højere samfinansieringssats efter artikel 16, stk. 4, i den grundlæggende retsakt

 »første administrative eller retslige konstatering«: den første skriftlige vurdering fra en kompetent administrativ eller retslig myndighed, som på grundlag af konkrete forhold konkluderer, at der er begået en uregelmæssighed, idet det dog senere kan være nødvendigt at revidere denne konklusion eller trække den tilbage som følge af udviklingen i den administrative eller retslige procedure

 »uregelmæssighed«: enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk aktørs handling eller undladelse, der skader eller vil kunne skade Den Europæiske Unions almindelige budget ved afholdelse af en uretmæssig udgift over det almindelige budget

 »mistanke om svig«: en uregelmæssighed, der giver anledning til, at der indledes en administrativ eller retslig procedure på nationalt plan med henblik på at fastslå, om der foreligger en forsætlig adfærd, navnlig svig som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), i konventionen om beskyttelse af Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser, som er indgået på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union ( 17 )

 »konkurs«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 ( 18 )

 »aftale om tilskud«: en aftale eller en tilsvarende form for juridisk instrument, på grundlag af hvilken medlemsstaterne yder tilskud til den endelige støttemodtager med henblik på gennemførelse af et projekt under fonden.DEL II

FÆLLES BESTEMMELSER FOR DE FIRE FONDEKAPITEL 1

Udpegede myndigheder

Artikel 3

Fælles myndigheder

Medlemsstater kan udpege den samme ansvarlige myndighed, revisionsmyndighed eller godkendelsesmyndighed for to eller flere af de fire fonde.

Artikel 4

Myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver

1.  Enhver uddelegering af opgaver skal opfylde princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, hvilket kræver effektiv og produktiv intern kontrol, og skal overholde princippet om ikke-forskelsbehandling og sikre fællesskabsfinansieringens synlighed. De gennemførelsesopgaver, der uddelegeres, må ikke give anledning til interessekonflikter.

2.  Omfanget af de opgaver, der uddelegeres af den ansvarlige myndighed til en anden myndighed, og de detaljerede procedurer for gennemførelse af de uddelegerede opgaver skal registreres officielt og skriftligt.

2.  Dokumentet om uddelegering skal som et minimum:

a) indeholde henvisninger til relevant fællesskabslovgivning

b) angive den opgave, der uddelegeres til myndigheden

c) angive rettigheder og pligter for den myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver, og det ansvar, den påtager sig

d) angive forpligtelsen for den myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver, til at etablere og opretholde en organisationsstruktur og et forvaltnings- og kontrolsystem, der er tilpasset opfyldelsen af dens forpligtelser

e) angive, hvilken garanti der skal gives for forsvarlig økonomisk forvaltning og lovligheden og den formelle rigtighed af de uddelegerede opgaver.

3.  Varetagelse af kommunikation med Kommissionen, jf. artikel 27, stk. 1, litra a), i den grundlæggende retsakt, uddelegeres ikke. Den myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver, kommunikerer med Kommissionen gennem den ansvarlige myndighed.

4.  Hvis den myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver, ikke er en offentlig administration eller et organ underlagt medlemsstatens privatret med en public service-opgave, kan den ansvarlige myndighed ikke uddelegere gennemførelsesbeføjelser, der indebærer vidtgående skønsbeføjelser angående politikvalg, til den pågældende myndighed.

5.  Uddelegering af opgaver til myndigheder berører ikke det ansvar, der påhviler den ansvarlige myndighed, som forbliver ansvarlig for de opgaver, den har uddelegeret.

6.  Hvor den ansvarlige myndighed har uddelegeret opgaver til en myndighed, finder alle denne beslutnings bestemmelser vedrørende den ansvarlige myndighed tilsvarende anvendelse på den myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver.

Artikel 5

Udlicitering af opgaver

Udpegede myndigheder kan udlicitere nogle af deres opgaver, men forbliver ansvarlige for de udliciterede opgaver i overensstemmelse med de ansvar, der er omhandlet i artikel 29, 31 og 32 i den grundlæggende retsakt.KAPITEL 2

Forvaltnings- og kontrolsystemer

Artikel 6

Procedurehåndbog

I henhold til artikel 33, stk. 2, i den grundlæggende retsakt og under hensyntagen til proportionalitetsprincippet udarbejder medlemsstaterne en manual over procedurer og praktiske foranstaltninger vedrørende:

a) de udpegede myndigheders opgaver

b) foranstaltninger, der sikrer passende adskillelse af funktioner

c) eventuel overvågning af myndigheder, til hvilke der er uddelegeret opgaver, og andre udliciterede opgaver

d) fastlæggelse af flerårige og årlige programmer

e) fastlæggelse af revisionsstrategi og årlige revisionsplaner

f) udvælgelse af projekter, tildeling af støtte og overvågning og finansiel forvaltning af projekter

g) forvaltning af uregelmæssigheder, finansielle korrektioner og inddrivelser

h) forberedelse og gennemførelse af kontrolbesøg

i) forberedelse af revisionsrapporter og erklæringer

j) godkendelse af udgifter

k) evaluering af programmet

l) rapportering til Kommissionen

m) revisionsspor.

Artikel 7

Den ansvarlige myndigheds gennemførelse af fonden

1.  Den ansvarlige myndighed kan med henblik på gennemførelse af fonden fungere som tildelingsorgan og/eller gennemførelsesorgan.

2.  Den ansvarlige myndighed fungerer som tildelingsorgan i tilfælde, hvor den gennemfører projekterne, og det sker som hovedregel på baggrund af årlige åbne indkaldelser af forslag.

2.  Hverken den ansvarlige myndighed eller en myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver, kan indgive forslag på foranledning af disse indkaldelser.

2.  I behørigt begrundede tilfælde, herunder videreførelse af flerårige projekter efter artikel 16, stk. 6, i den grundlæggende retsakt, som blev udvalgt efter en forudgående indkaldelse af forslag eller i nødsituationer, kan der ydes tilskud uden indkaldelse af forslag.

3.  Den ansvarlige myndighed fungerer som gennemførelsesorgan i tilfælde, hvor den beslutter at gennemføre projekterne direkte, fordi projekternes karakteristika ikke levner andre muligheder for gennemførelse, f.eks. i retlige monopolsituationer eller af sikkerhedshensyn. I disse tilfælde gælder reglerne angående den endelige støttemodtager tilsvarende for den ansvarlige myndighed.

Artikel 8

Betingelser, hvorunder den ansvarlige myndighed fungerer som gennemførelsesorgan

1.  De årsager, som fik den ansvarlige myndighed til at fungere som gennemførelsesorgan ved gennemførelsen af projekter, identificeres og meddeles Kommissionen inden for rammerne af det pågældende årlige program.

2.  Ved gennemførelse af projekterne sikrer den ansvarlige myndighed overholdelse af princippet om økonomisk fordelagtighed og forebygger interessekonflikter.

3.  Den ansvarlige myndighed kan gennemføre de identificerede projekter i henhold til artikel 7, stk. 3, direkte og/eller sammen med en national myndighed, der er kompetent på grund af sin tekniske ekspertise, sin høje specialiseringsgrad eller sine administrative beføjelser. De vigtigste nationale myndigheder, der er inddraget i gennemførelsen, identificeres også i det pågældende årlige program.

4.  Den administrative beslutning om at samfinansiere et projekt under fonden skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at overvåge de samfinansierede produkter og tjenesteydelser og kontrollere afholdte afgifter. Alle relevante bestemmelser, der er fastlagt for en aftale om tilskud i artikel 10, stk. 2, specificeres i et tilsvarende juridisk instrument.

5.  Den endelige rapport om gennemførelsen af det årlige program skal indeholde oplysninger om de procedurer og den praksis, der er anvendt for at sikre passende adskillelse af funktioner, effektiv kontrol og tilfredsstillende beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og der skal redegøres for, hvordan interessekonflikter er blevet undgået.

6.  Når den ansvarlige myndighed forventes jævnligt at være gennemførelsesorgan i forbindelse med projekter, der samfinansieres af fonden:

a) kan revisionsmyndigheden ikke være en del af det samme organ som den ansvarlige myndighed, medmindre dens revisionsmæssige uafhængighed er garanteret, og den også rapporterer til et andet organ end det, revisionsmyndigheden og den ansvarlige myndighed er del af

b) berøres den ansvarlige myndigheds opgaver som defineret i artikel 29 i den grundlæggende retsakt ikke, når den ansvarlige myndighed også gennemfører projekter direkte.

7.  Når en myndighed, til hvilken der er uddelegeret opgaver, forventes at fungere som gennemførelsesorgan for projekter, der samfinansieres af fonden, kan denne myndighed ikke være den eneste endelige modtager af bevillinger, som den har fået til opgave at forvalte.

Artikel 9

Udvælgelses- og tildelingsprocedure, hvor den ansvarlige myndighed fungerer som tildelingsorgan

1.  Indkaldelserne af forslag som omhandlet i artikel 7, stk. 2, offentliggøres på en sådan måde, at de når ud til den bredest mulige kreds af mulige støttemodtagere. ►M3  Enhver væsentlig ændring af indholdet af indkaldelserne af forslag offentliggøres på samme vilkår. ◄

1.  I indkaldelserne af forslag skal der redegøres for:

a) mål

b) udvælgelseskriterier, som skal være i overensstemmelse med artikel 16, stk. 5, i den grundlæggende retsakt, og de relevante støttedokumenter

c) foranstaltninger vedrørende fællesskabsfinansiering og eventuelt national finansiering

d) foranstaltninger og sidste dato for indsendelse af forslag.

2.  Med henblik på udvælgelse af projekter og tildeling af tilskud sikrer den ansvarlige myndighed, at de potentielle støttemodtagere informeres om følgende særlige betingelser i tilknytning til de projekter, der skal gennemføres:

a) regler for udgifternes støtteberettigelse

b) tidsbegrænsning for gennemførelse, og

c) finansielle og andre oplysninger, der skal opbevares og videregives.

2.  Inden der træffes beslutning om tildeling, sikrer den ansvarlige myndighed sig, at den endelige støttemodtager og/eller projektpartnerne har kapacitet til at opfylde disse betingelser.

3.  Den ansvarlige myndighed sikrer, at de projekter, der får tilskud, har været underkastet en formel, teknisk og budgetmæssig analyse og kvalitativ vurdering under anvendelse af de kriterier, der er fastsat i indkaldelsen af forslag. Årsagerne til afvisning af de andre projekter anføres.

4.  Medlemsstaterne afgør, hvem der har beføjelse til at træffe afgørelse om ydelse af tilskud til projekter, og sikrer, at der i alle tilfælde undgås interessekonflikter, navnlig når ansøgerne er nationale organer.

5.  Afgørelsen om ydelse af tilskud skal som et minimum indeholde navnet på den endelige støttemodtager og/eller projektpartnerne, de vigtigste oplysninger om projektet og dets operationelle mål, det højeste samfinansieringsbeløb fra fonden og den højeste sats for samfinansiering af de samlede støtteberettigede omkostninger.

6.  Alle ansøgere informeres skriftligt om resultaterne af udvælgelsesprocessen med en forklaring vedrørende udvælgelsesbeslutningerne. Hvis der findes en relevant klageprocedure i den nationale lovgivning, skal den anføres.

Artikel 10

Aftaler om tilskud med endelige støttemodtagere, hvor den ansvarlige myndighed fungerer som tildelingsorgan

1.  Den ansvarlige myndighed fastlægger detaljerede projektforvaltningsprocedurer omfattende bl.a.:

a) underskrift af aftaler om tilskud med udvalgte endelige støttemodtagere

b) opfølgning på aftalerne og eventuelle ændringer heraf gennem oprettelse af et system til administrativ overvågning af projekterne (brevvekslinger, udarbejdelse af ændringer og overvågning af deres gennemførelse, udarbejdelse af rykkerskrivelser og modtagelse og behandling af rapporter mv.).

2.  Aftalerne om tilskud fastsætter bl.a.:

a) det maksimale tilskudsbeløb

b) det maksimale fællesskabsbidrag i procent i henhold til artikel 16, stk. 4, i den grundlæggende retsakt

c) en detaljeret beskrivelse af og tidsplan for det støttede projekt

d) eventuelt den del af opgaverne og de tilhørende omkostninger, som den endelige støttemodtager påtænker at udlicitere til tredjeparter

e) det godkendte foreløbige budget og finansieringsplanen for projektet, herunder den faste procentsats for de indirekte omkostninger som fastsat i bilag XI om reglerne for udgifters støtteberettigelse

f) tidsplanen for og bestemmelser om gennemførelsen af aftalen (rapporteringsforpligtelser, ændringer og ophør)

g) operationelle projektmål og indikatorer, der skal anvendes

h) en definition af støtteberettigede omkostninger

i) betingelser vedrørende udbetaling af tilskuddet og bogføringskrav

j) betingelser vedrørende revisionssporet

k) relevante bestemmelser vedrørende databeskyttelse

l) relevante bestemmelser vedrørende pr-foranstaltninger.

3.  De endelige støttemodtagere sikrer eventuelt, at alle projektpartnere er underkastet samme betingelser, som de selv er. Partnerne udøver deres ansvar via den endelige støttemodtager, som i sidste instans er ansvarlig for sin egen og alle projektpartnernes overholdelse af aftalens betingelser.

3.  De endelige støttemodtagere opbevarer attesterede kopier af regnskabsdokumenterne som bilag for indtægter og udgifter, der er afholdt af partnerne i forbindelse med det pågældende projekt.

4.  Hver aftale om tilskud giver udtrykkeligt Kommissionen og Revisionsretten beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle endelige støttemodtagere, projektpartnere og underleverandører.

▼M3

Artikel 11

Kontrakter som led i gennemførelsen

Ved tildelingen af kontrakter for gennemførelsen af projekterne handler staten, de regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og foreninger, der er dannet af en eller flere af sådanne myndigheder eller flere af sådanne offentligretlige organer, i overensstemmelse med gældende regler og principper for offentlige indkøb i EU og i medlemsstaterne.

Andre enheder end dem, der er omhandlet i stk. 1, tildeler kontrakter for gennemførelsen af projekterne efter passende offentliggørelse for at sikre overholdelsen af principperne om åbenhed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling. Der kan tildeles kontrakter til en værdi af mindre end 100 000 EUR, forudsat at de berørte enheder indkalder mindst tre tilbud. Med forbehold af nationale bestemmelser er kontrakter til en værdi af mindre end 5 000 EUR ikke omfattet af proceduremæssige forpligtelser.

▼B

Artikel 12

Fastsættelse af det endelige fællesskabsbidrag

Ved beregning af den endelige udbetaling til den endelige støttemodtager skal det samlede fællesskabsbidrag til hvert projekt være det laveste af følgende tre beløb:

a) det maksimale beløb, der er angivet i aftalen om tilskud

b) den maksimale samfinansiering, der er et resultat af multiplikationen af de samlede støtteberettigede omkostninger for det pågældende projekt med den procentsats, der er fastsat i artikel 16, stk. 4, i den grundlæggende retsakt (dvs. 50 % eller 75 %), og

c) det beløb, der er et resultat af anvendelsen af non profit-princippet som defineret i punkt I.3.3 i bilag XI.

Artikel 13

Teknisk bistand

1.  Teknisk bistand på Kommissions initiativ som defineret i artikel 17 i den grundlæggende retsakt kan finansieres med op til 100 % af fonden.

2.  Teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ som defineret i artikel 18 i den grundlæggende retsakt kan finansieres med op til 100 % af fonden.

3.  Teknisk bistand på Kommissionens eller medlemsstaternes initiativ kan tage form af indkøbsaftaler, eksperthonorarer og/eller enhver administrativ udgift, der er underlagt de regler for støtteberettigelse, der er fastsat i kapitel 1 i del III.

Artikel 14

Udgifter til teknisk bistand i forbindelse med en fælles myndighed

1.  Hvor en eller flere udpegede myndigheder er fælles for to eller flere af de fire fonde, kan bevillingerne til teknisk bistand til hvert af de berørte årlige programmer sammenlægges delvist eller helt.

2.  Udgifterne til teknisk bistand fordeles på de berørte fonde, fortrinsvis på grundlag af enkle og repræsentative fordelingsformler. Anvendelsen af fordelingsformler bør ikke føre til en forøgelse af det maksimale beløb for udgifter til teknisk bistand for de berørte enkelte årlige programmer.

Artikel 15

Kontrol foretaget af den ansvarlige myndighed

1.  Den kontrol, der skal foretages af forvaltningsmyndigheden eller under dennes ansvar efter artikel 29, stk. 1, litra g), i den grundlæggende retsakt omfatter eventuelt projekternes relevante administrative, finansielle, tekniske og fysiske aspekter.

1.  Kontrollen skal sikre, at de anmeldte udgifter er reelle og berettigede i forhold til projektets formål, at de støttede projekter er gennemført i overensstemmelse med aftalerne om tilskud, at fællesskabsbidraget er i overensstemmelse med reglerne, navnlig med hensyn til den finansieringsstruktur, der er fastsat i artikel 16 i den grundlæggende retsakt, at anmodningerne om godtgørelse fra den endelige støttemodtager er korrekte, at projekterne og udgifterne er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne og nationale regler, og at man undgår dobbeltfinansiering af udgifterne i forbindelse med andre fællesskabsprogrammer eller nationale programmer og med andre programmeringsperioder.

1.  Desuden gennemføres der:

a) administrativ og finansiel kontrol af hver anmodning om godtgørelse, der indsendes af de endelige støttemodtagere

b) som et minimum kontrol af et repræsentativt udsnit af bilagene, som dækker alle budgetposter og er vedlagt aftalen om tilskud, af udgifternes relevans, nøjagtighed og støtteberettigelse samt af indtægter og omkostninger, der dækkes ved formålsbestemte indtægter, som opgives af de endelige støttemodtagere

c) kontrol på stedet af individuelle projekter omfattende mindst et repræsentativt udsnit af projekttyper og -størrelser under hensyn til allerede identificerede risikofaktorer med henblik på at opnå rimelig sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed under henvisning til det risikoniveau, der er fastslået af den ansvarlige myndighed.

1.  Det er ikke nødvendigt at gennemføre den kontrol, der er omhandlet i litra a) og b), hvis den endelige støttemodtager er forpligtet til at fremlægge et revisionscertifikat fra en uafhængig revisor, som dækker alle de aspekter, der er omhandlet i litra a) og b).

2.  De enkelte kontroller skal registreres med angivelse af det udførte arbejde, dato, resultater og foranstaltninger, der er truffet på grundlag af påpegede fejl. Den ansvarlige myndighed sikrer, at alle bilag vedrørende de gennemførte kontroller forbliver tilgængelige for Kommissionen og Revisionsretten i en periode på fem år efter projektets afslutning. Denne periode afbrydes, hvis der indledes retsforfølgning, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom.

3.  Hvor den ansvarlige myndighed fungerer som gennemførelsesorgan under det årlige program som defineret i artikel 7, stk. 3, gennemføres den kontrol, der omhandles i stk. 1, i overensstemmelse med princippet om fornøden adskillelse af funktioner.

Artikel 16

Revisionsspor

1.  Ved anvendelsen af artikel 29, stk. 1, litra k), i den grundlæggende retsakt betragtes et revisionsspor som tilstrækkeligt, hvis det opfylder følgende kriterier:

a) Det muliggør afstemning af de beløb, der er attesteret over for Kommissionen, med detaljerede regnskaber og bilag hos godkendelsesmyndigheden, den ansvarlige myndighed, myndigheder, til hvilke der er uddelegeret opgaver, og endelige støttemodtagere i forbindelse med projekter, som fonden samfinansierer.

b) Det muliggør kontrol af betaling af det offentlige bidrag til den endelige støttemodtager, af tildeling og overførsel af fællesskabsstøtte, som er tildelt fra fonden, samt projektets samfinansieringskilder.

c) Det muliggør kontrol med anvendelsen af de udvælgelseskriterier, der er fastsat for det årlige program.

d) Det indeholder for hvert enkelt projekt eventuelle tekniske specifikationer, finansieringsplan, dokumenter vedrørende godkendelsen af støtte, udbudsdokumenter og rapporter om gennemført kontrol og revision.

2.  Den ansvarlige myndighed sikrer, at det registreres, hvor alle dokumenter, der vedrører bestemte betalinger foretaget under fonden, befinder sig.

Artikel 17

Systemrevision og projektrevision

1.  De revisioner, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, litra a) og b), i den grundlæggende retsakt, vedrører forvaltnings- og kontrolsystemer, der er oprettet af medlemsstaterne, og en stikprøve af projekter, som udvælges efter en metode, der er godkendt af revisionsmyndigheden.

1.  Stikprøvemetoden skal:

a) omfatte en passende blanding af typer og størrelser af projekter

b) tage hensyn til risikofaktorer, der er identificeret ved national kontrol eller fællesskabskontrol, og cost-benefit-aspekterne ved kontrollen.

1.  Stikprøven skal som et minimum på et forholdsmæssigt grundlag også omfatte projekter, der er gennemført af en ansvarlig myndighed, der fungerer som gennemførelsesorgan.

1.  Den metode, der anvendes til at udtage stikprøver, skal dokumenteres.

2.  Revisionen af forvaltnings- og kontrolsystemerne skal omfatte hver af de følgende processer mindst én gang før 2013: programmering, uddelegering af opgaver, udvælgelse og tildeling, overvågning af projekter, betaling, godkendelse af udgifter, rapportering til Kommissionen, påvisning og forholdsregler over for mulige uregelmæssigheder og evaluering af programmerne.

3.  Revisionen af projekterne udføres på stedet på grundlag af bilag og andet materiale, der forefindes hos den endelige støttemodtager og/eller projektpartnerne. Det skal ved revisionerne kontrolleres, om:

a) projektet opfylder udvælgelseskriterierne for det årlige program, er gennemført i overensstemmelse med aftalen om tilskud og opfylder alle gældende betingelser vedrørende funktionalitet og anvendelse eller de opstillede mål

b) de anmeldte udgifter svarer til det regnskab og de bilag, der forefindes hos den endelige støttemodtager og/eller projektpartnerne, og om disse bilag svarer til dem, der opbevares hos den ansvarlige myndighed eller myndigheder, til hvilke der er uddelegeret opgaver

c) udgiftsposterne svarer til de krav til støtteberettigelse, der er fastsat i bilag XI, til de krav, der er specificeret i henhold til den nationale udvælgelsesprocedure, til betingelserne i aftalen om tilskud og til det arbejde, der reelt er udført, og eventuelt til andre fællesskabsregler og nationale regler

d) anvendelsen eller den påtænkte anvendelse af projektet er i overensstemmelse med de mål, den indsats eller de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, 4, 5, 6 og 18 i den grundlæggende retsakt

e) det offentlige eller private tilskud er udbetalt til den endelige støttemodtager i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i den grundlæggende retsakt

f) der er et tilstrækkeligt revisionsspor

g) der er fravær af interessekonflikter og en tilfredsstillende omkostningseffektivitet, navnlig i tilfælde, hvor den ansvarlige myndighed fungerer som gennemførelsesorgan for projektet.

4.  Kun udgifter, der er omfattet af en revision, som gennemføres efter stk. 3, medregnes i det udgiftsbeløb, der revideres efter artikel 32, stk. 1, litra b), i den grundlæggende retsakt. Hvis revisionen gennemføres inden projektets afslutning, er det kun udgifter, der reelt revideres, som indgår i beregningen af dækningsgraden.

5.  Hvis de konstaterede problemer synes at være af systemisk karakter og derfor kan medføre risiko for andre projekter, sørger revisionsmyndigheden for, at der foretages en yderligere undersøgelse, herunder om nødvendigt yderligere revisioner, for at fastslå omfanget af sådanne problemer. De relevante myndigheder træffer de fornødne forebyggende og korrigerende foranstaltninger.

6.  Revisionsmyndigheden drager konklusioner på grundlag af resultaterne af revisionen af de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, og meddeler disse konklusioner til Kommissionen i den årlige revisionsrapport. For årlige programmer, hvor fejlprocenten ligger over væsentlighedstærsklen på 2 % for fællesskabsbidrag, analyserer revisionsmyndigheden dens signifikans og træffer de nødvendige foranstaltninger, herunder fremsættelse af passende anbefalinger, der som et minimum medtages i den årlige revisionsrapport.

Artikel 18

Kontrol foretaget af godkendelsesmyndigheden

1.  I tilfælde af, at revisionsmyndigheden afgiver en udtalelse med forbehold eller en negativ udtalelse om den måde, forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer på, kontrollerer godkendelsesmyndigheden, at disse oplysninger er sendt til Kommissionen. Den sikrer også, at den ansvarlige myndighed har gennemført en passende handlingsplan for at genetablere effektivt fungerende forvaltnings- og kontrolsystemer og for at vurdere manglernes konsekvenser for anmeldelsen af udgifter.

2.  Hvis betalingsanmodningen eller erklæringen om godtgørelse ikke godkendes af revisionsmyndigheden i forbindelse med den endelige rapport om gennemførelsen af det årlige program, sikrer godkendelsesmyndigheden, at der omgående udarbejdes en korrekt betalingsanmodning eller erklæring om godtgørelse.KAPITEL 3

Oplysninger, der skal gives om anvendelse af fonden

Artikel 19

Proportionalitetsprincippet

1.  I henhold til artikel 10, stk. 2, i den grundlæggende retsakt kan det omfang, i hvilket medlemsstaterne tilsender Kommissionen oplysninger om anvendelsen af fonden i de dokumenter, der henvises til i dette kapitel, stå i forhold til det fællesskabsbidrag, der afsættes til den pågældende medlemsstat, og kan eventuelt fremlægges i form af et resumé.

2.  På anmodning af Kommissionen skal medlemsstaten imidlertid fremlægge mere detaljerede oplysninger. Kommissionen kan anmode om disse oplysninger, hvis det forekommer Kommissionen nødvendigt, for at den effektivt kan opfylde sine forpligtelser i henhold til den grundlæggende retsakt og finansforordningen.

Artikel 20

Beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne

1.  Den beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne, der er omhandlet i artikel 33, stk. 4, og artikel 34, stk. 2, i den grundlæggende retsakt, skal indsendes under anvendelse af modellen i bilag I.

2.  Den ansvarlige myndighed validerer beskrivelsen af de systemer, der iværksættes af myndigheder, til hvilke der er uddelegeret opgaver. Myndigheder, til hvilke der er uddelegeret opgaver, bekræfter rigtigheden af beskrivelsen af de forvaltnings- og kontrolsystemer, som vedrører dem. Revisionsmyndigheden bekræfter desuden, at beskrivelsen er fuldstændig.

3.  Ved gennemgang af beskrivelsen kan Kommissionen anmode om afklaringer og foreslå foranstaltninger med henblik på efterlevelse af de bestemmelser, der er fastsat i den grundlæggende retsakt. Kommissionens tjenestemænd eller bemyndigede repræsentanter for Kommissionen kan om nødvendigt føre kontrol på stedet.

4.  Hvis den ansvarlige myndighed er den samme for to eller flere af de fire fonde, eller hvor der anvendes fælles systemer for to eller flere af fondene, kan der indsendes en beskrivelse af de fælles forvaltnings- og kontrolsystemer, som eventuelt fremhæver særlige træk.

Artikel 21

Revision af beskrivelsen af forvaltnings- og kontrolsystemerne

▼M3

1.  Den ansvarlige myndighed underretter ved formelt brev Kommissionen om eventuelle væsentlige ændringer af forvaltnings- og kontrolsystemerne og sender Kommissionen en revideret beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne snarest muligt og senest, når disse ændringer har fået virkning.

▼B

2.  Væsentlige ændringer er ændringer, som med sandsynlighed vil få indvirkning på adskillelsen af funktioner, udvælgelsens effektivitet, tildeling, kontrol- og betalingsmekanismer og kommunikation med Kommissionen. De omfatter specielt ændringer hos en af de udpegede myndigheder, af regnskabssystemet og betalings- og godkendelsesprocesserne.

3.  Revision af forvaltnings- og kontrolsystemerne følger samme procedure som den, der er fastsat i artikel 20.

Artikel 22

Programmeringsdokumenter

1.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen et flerårigt program, jf. artikel 21 i den grundlæggende retsakt, udarbejdet efter modellen i bilag II.

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de årlige programmer, jf. artikel 23 i den grundlæggende retsakt, udarbejdet efter modellen i bilag III.

3.  Finansieringsplanerne vedrørende det flerårige program skal angive en fordeling af de budgetterede beløb efter prioritet som defineret i de strategiske retningslinjer.

3.  Finansieringsplanerne vedrørende de årlige programmer skal angive en fordeling af de budgetterede beløb efter foranstaltningskategori, jf. artikel 3, stk. 1, i den grundlæggende retsakt, med henvisning til prioriteterne.

Artikel 23

Revision af den finansielle fordeling i de årlige programmer

▼M1

1.  For at revidere det årlige program, der er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 23, stk. 4, i den grundlæggende retsakt, indsender den berørte medlemsstat et revideret udkast til et årligt program til Kommissionen senest tre måneder inden udløbet af perioden for støtteberettigelse. Kommissionen gennemgår og godkender hurtigst muligt det reviderede program efter proceduren i artikel 23, stk. 4, i den grundlæggende retsakt.

▼B

2.  Ændringer af den finansielle fordeling uden revision af det årlige program i henhold til stk. 1 kan ikke overstige 10 % af det samlede bidrag fra fonden og tillades kun under omstændigheder, som den ansvarlige myndighed ikke har indflydelse på. Der gives en tilfredsstillende redegørelse for sådanne ændringer i statusrapporten og/eller den endelige rapport om gennemførelsen af det årlige program.

Artikel 24

►M2  Statusrapporter og endelige rapporter om gennemførelsen af de årlige programmer og betalingsanmodninger ◄

1.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen statusrapporterne om gennemførelsen af det årlige program og betalingsanmodninger, jf. artikel 41, stk. 4, i den grundlæggende retsakt udarbejdet efter modellen i bilag IV.

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de endelige rapporter om gennemførelsen af det årlige program og betalingsanmodninger, jf. artikel 42, stk. 1, litra b), i den grundlæggende retsakt, udarbejdet efter modellen i bilag V.

▼M3

3.  Finansieringsoversigterne til statusrapporterne og de endelige rapporter skal angive en fordeling af beløbene efter prioritet og særlig prioritet som defineret i de strategiske retningslinjer.

▼M2

4.  De kumulerede forfinansieringsbetalinger til en medlemsstat må ikke overstige 90 % af det samlede beløb, som den pågældende medlemsstat er tildelt i henhold til den finansieringsafgørelse, der godkender det årlige program, jf. artikel 41, stk. 3 og 4, i basisretsakten.

Hvis en medlemsstat nationalt har indgået forpligtelser for mindre end det samlede beløb, der er tildelt i henhold til den finansieringsafgørelse, der godkender det årlige program, må de kumulerede forfinansieringsbetalinger ikke overstige 90 % af det beløb, der nationalt er indgået forpligtelser for.

▼B

Artikel 25

Dokumenter udarbejdet af revisionsmyndigheden

1.  Den revisionsstrategi, der er nævnt i artikel 32, stk. 1, litra c), i den grundlæggende retsakt, udarbejdes efter modellen i bilag VI. ►M3   Enhver ændring af den revisionsstrategi, der indgives i medfør af artikel 32, stk. 1, litra c), i den grundlæggende retsakt, og som Kommissionen har accepteret, sendes snarest muligt til Kommissionen. Den reviderede revisionsstrategi skal udarbejdes efter modellen i bilag VI med angivelse af de ændringer, der er foretaget. ◄

▼M3

2.  Medmindre hvert af de to sidste årlige programmer, der er vedtaget af Kommissionen, svarer til et årligt fællesskabsbidrag på under 1 mio. EUR, indsender revisionsmyndigheden hvert år fra 2010 en årlig revisionsplan inden den 15. februar. Revisionsplanen skal udarbejdes efter modellen i bilag VI. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til igen at indgive revisionsstrategien, når de indgiver de årlige revisionsplaner. I tilfælde af en kombineret revisionsstrategi, jf. artikel 32, stk. 2, i den grundlæggende retsakt, kan der indsendes en årlig kombineret revisionsplan.

▼B

3.  Revisionsrapporten og den udtalelse, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, litra a), og artikel 32, stk. 3, litra b), i den grundlæggende retsakt, baseres på systemrevisioner og revisioner af projekter, der er gennemført i overensstemmelse med revisionsstrategien, og udarbejdes efter modellerne i bilag VII, del A og del B.

4.  Den gyldighedserklæring, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, litra c), i den grundlæggende retsakt, baseres på alt det revisionsarbejde, der er gennemført af revisionsmyndigheden, og om nødvendigt på supplerende kontrol. Gyldighedserklæringen udarbejdes efter modellen i bilag VII, del C.

5.  Hvis der foreligger en begrænsning for gennemgangens omfang, eller hvis omfanget af de konstaterede uregelmæssige udgifter ikke tillader en udtalelse uden forbehold inden for rammerne af den årlige udtalelse, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, litra b), i den grundlæggende retsakt eller den erklæring, der er omhandlet i litra c) i samme artikel, giver revisionsmyndigheden en begrundelse herfor og et skøn over problemets omfang og finansielle konsekvenser.

▼M3

Artikel 26

Dokumenter udarbejdet af godkendelsesmyndigheden

1.  Godkendelsesmyndigheden udarbejder og indsender godkendelsen vedrørende anmodningen om anden forfinansieringsbetaling, jf. artikel 41, stk. 4, i den grundlæggende retsakt, til Kommissionen i det format, der er angivet i bilag VIII.

2.  Godkendelsesmyndigheden udarbejder og indsender godkendelsen vedrørende anmodningen om den endelige betaling, jf. artikel 42, stk. 1, litra a), i den grundlæggende retsakt, til Kommissionen i det format, der er angivet i bilag IX.

▼BKAPITEL 4

Rapportering af uregelmæssigheder

Artikel 27

Første rapportering — undtagelser

1.  I overensstemmelse med modellerne i bilag IV og V indberetter medlemsstaterne til Kommissionen enhver uregelmæssighed, som har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering i statusrapporterne eller de endelige rapporter om gennemførelsen af de årlige programmer.

1.  Rapporten skal indeholde oplysninger om følgende:

a) den fond, det årlige program og det projekt, der er tale om

b) den bestemmelse, der er overtrådt

c) datoen for og kilden til de første oplysninger, som gav anledning til mistanke om, at der var begået en uregelmæssighed

d) hvilke fremgangsmåder der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden

e) eventuelt hvorvidt fremgangsmåden giver anledning til mistanke om svig

f) hvordan uregelmæssigheden blev opdaget

g) størrelsen af det berørte fællesskabsbidrag.

1.  Medmindre der foreligger mistanke om svig, er det imidlertid ikke nødvendigt at indberette følgende tilfælde:

a) tilfælde, hvor uregelmæssighederne vedrører beløb på under 10 000 EUR, som konteres De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

b) tilfælde, hvor uregelmæssigheden alene består i undladelse af helt eller delvist at gennemføre et projekt, som indgår i det årlige program, fordi den endelige støttemodtager er gået konkurs

c) tilfælde, der af den endelige støttemodtager frivilligt bringes til den ansvarlige myndigheds kendskab, før den selv har opdaget dem, uanset om det offentlige bidrag allerede er udbetalt

d) tilfælde, der opdages og korrigeres af den ansvarlige myndighed, før den endelige støttemodtager har fået udbetalt offentlige bidrag, og før den pågældende udgift er medtaget i en udgiftsanmeldelse, der indsendes til Kommissionen.

2.  Medlemsstaterne fremlægger på Kommissionens anmodning i alle tilfælde yderligere oplysninger om:

a) hvilke andre medlemsstater og tredjelande der i givet fald er involveret

b) det tidsrum eller tidspunkt, hvor uregelmæssigheden blev begået

c) hvilke nationale myndigheder eller organer der udarbejdede den officielle rapport om uregelmæssigheden, og hvilke myndigheder der er ansvarlige for den administrative eller retslige opfølgning

d) datoen for den første administrative eller retslige konstatering af uregelmæssigheden

e) identiteten for de involverede fysiske og juridiske personer eller andre deltagende enheder, medmindre disse oplysninger ikke er relevante for bekæmpelsen af uregelmæssigheder i betragtning af den pågældende uregelmæssigheds art

f) det samlede budget for og det godkendte offentlige bidrag til projektet og fordelingen af medfinansieringen på fællesskabsbidraget og nationale bidrag

g) den del af det offentlige tilskud, uregelmæssigheden vedrører, og det tilsvarende fællesskabstilskud, som kan blive berørt

h) hvilke beløb der — i tilfælde, hvor der ikke er udbetalt noget af det offentlige bidrag under litra g) til de involverede personer eller enheder — ville være blevet udbetalt uretmæssigt, såfremt uregelmæssigheden ikke var blevet opdaget

i) hvorvidt betalingerne eventuelt er suspenderet, og muligheden for inddrivelse

j) den uregelmæssige udgifts art.

3.  Hvis nogle af de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, særlig oplysninger om de fremgangsmåder, som er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden, og om, hvordan uregelmæssigheden er blevet opdaget, ikke foreligger, supplerer medlemsstaterne i videst muligt omfang oplysningerne, når de efterfølgende rapporter om uregelmæssigheder indsendes til Kommissionen.

Artikel 28

Rapportering om opfølgning — uinddrivelige beløb

1.  Med henvisning til eventuelle tidligere rapporteringer i medfør af artikel 27 meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke procedurer der er indledt vedrørende alle tidligere indberettede uregelmæssigheder, og hvilke større ændringer de har foranlediget. Disse oplysninger skal gives i statusrapporter eller endelige rapporter om gennemførelsen af de årlige programmer efter modellerne i bilag IV og V.

1.  Rapporten skal angive de beløb, som er eller forventes inddrevet.

2.  Medlemsstaterne fremlægger på Kommissionens anmodning i alle tilfælde yderligere oplysninger om:

a) alle foreløbige foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for at sikre inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

b) hvilke retslige og administrative procedurer der er indledt med henblik på inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og iværksættelse af sanktioner

c) begrundelsen i de tilfælde, hvor inddrivelse er opgivet

d) begrundelsen i de tilfælde, hvor strafferetlig forfølgning er opgivet.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle administrative eller retslige afgørelser, der afslutter sådanne procedurer, eller om hovedpunkterne heri og oplyser navnlig, om de konstaterede forhold vækker mistanke om svig.

Artikel 29

Kontakt med medlemsstaterne

1.  Kommissionen opretholder den fornødne kontakt med de berørte medlemsstater med henblik på supplering af indsendte oplysninger om de uregelmæssigheder, der er omhandlet i artikel 27, og de procedurer om muligheden for inddrivelse, der er omhandlet i artikel 28.

2.  Uafhængigt af den i stk. 1 nævnte kontakt underretter Kommissionen medlemsstaterne i tilfælde, hvor karakteren af en uregelmæssighed giver grund til at formode, at samme eller en lignende fremgangsmåde vil kunne blive benyttet i andre medlemsstater.

Artikel 30

Anvendelse af oplysningerne

1.  Kommissionen kan anvende alle oplysninger af generel eller praktisk art, som medlemsstaterne meddeler i henhold til nærværende beslutning, til at foretage risikovurderinger og kan på grundlag af de indhentede oplysninger udarbejde rapporter og udvikle varslingssystemer til mere effektiv afdækning af risici.

2.  Kommissionen informerer jævnligt de berørte medlemsstater om anvendelsen af oplysningerne i henhold til stk. 1.KAPITEL 5

Information og pr-foranstaltninger

Artikel 31

Information til potentielle endelige støttemodtagere

1.  Den ansvarlige myndighed sikrer, at de vigtigste oplysninger vedrørende de flerårige og årlige programmer videreformidles bredt med nærmere oplysninger om de pågældende finansielle bidrag, og at de gøres tilgængelige for alle interesserede parter.

1.  Den ansvarlige myndighed kan imidlertid af hensyn til den offentlige sikkerhed beslutte ikke at videregive oplysninger om de interne forvaltningsforanstaltninger i det flerårige program eller i de årlige programmer eller oplysninger om gennemførelsen af fonden.

2.  Den ansvarlige myndighed videregiver som et minimum følgende oplysninger til potentielle endelige støttemodtagere:

a) betingelserne for at komme i betragtning til støtte under et årligt program

b) en beskrivelse af procedurerne for behandling af støtteansøgninger og angivelse af sagsbehandlingstiden

c) kriterierne for udvælgelse af de projekter, der skal finansieres

d) kontaktpersoner, som kan informere om de årlige programmer.

2.  Den ansvarlige myndighed informerer desuden potentielle endelige støttemodtagere om bestemmelserne i artikel 33, stk. 2, litra b), om offentliggørelse af oplysninger.

Artikel 32

Information til endelige støttemodtagere

Den ansvarlige myndighed underretter de endelige støttemodtagere om, at de ved at acceptere støtten også accepterer, at de opføres på listen over endelige støttemodtagere, som offentliggøres i henhold til artikel 33, stk. 2, litra b).

Artikel 33

Den ansvarlige myndigheds ansvar vedrørende informering og pr-foranstaltninger over for offentligheden

1.  Den ansvarlige myndighed sikrer, at informations- og pr-foranstaltningerne gennemføres med henblik på den bredest mulige mediedækning med brug af forskellige kommunikationsformer og -metoder på passende nationalt, regionalt eller lokalt plan.

2.  Den ansvarlige myndighed tilrettelægger som et minimum følgende informations- og pr-foranstaltninger:

a) mindst en informationsaktivitet om året, der fra 2008 vedrører lancering af det flerårige program eller de resultater, der er opnået med det eller de årlige program(mer)

b) årlig offentliggørelse, som et minimum på et websted, af listen over de endelige støttemodtagere, navne på projekterne og omfanget af offentlig støtte og fællesskabsstøtte, der er afsat hertil. Webstedets adresse meddeles Kommissionen.

Artikel 34

De endelige støttemodtageres ansvar vedrørende informering og pr-foranstaltninger over for offentligheden

1.  Den endelige støttemodtager er ansvarlig for gennem de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2-4, at informere offentligheden om den støtte, der er modtaget fra fonden.

2.  Den endelige støttemodtager opsætter permanent en informativ plade af anselig størrelse senest tre måneder efter fuldførelsen af et projekt, der opfylder nedennævnte betingelser:

a) det samlede fællesskabsbidrag til projektet overstiger 100 000 EUR, og

b) foranstaltningen består i erhvervelse af en fysisk genstand eller i finansiering af infrastrukturer eller byggeri.

2.  På pladen angives projektets type og navn. De oplysninger, der er nævnt i artikel 35, skal desuden fylde mindst 25 % af pladen.

3.  Hvor et projekt modtager støtte under et årligt program, der samfinansieres af fonden, sikrer den endelige støttemodtager, at projektdeltagerne er blevet informeret om den pågældende finansiering.

4.  Alle dokumenter, herunder deltagerbeviser eller andre attester vedrørende sådanne projekter, skal indeholde oplysning om, at projektet er samfinansieret af fonden.

Artikel 35

Tekniske karakteristika for informations- og pr-foranstaltninger vedrørende foranstaltningen

Alle informations- og pr-foranstaltninger rettet mod endelige støttemodtagere, potentielle endelige støttemodtagere og offentligheden skal indeholde følgende:

1) Den Europæiske Unions logo i overensstemmelse med de grafiske standarder, der er angivet i bilag X, og en henvisning til Den Europæiske Union

2) en henvisning til fonden

3) en erklæring, der vælges af den ansvarlige myndighed, og som fremhæver merværdien ved fællesskabsstøtten.

Nr. 1) og 3) anvendes ikke på mindre pr-artikler eller pr-artikler, der er forbundet med to eller flere af de fire fonde.KAPITEL 6

Personoplysninger

Artikel 36

Beskyttelse af personoplysninger

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre uautoriseret offentliggørelse af eller uretmæssig adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra h), i den grundlæggende retsakt, oplysninger, som er indsamlet af Kommissionen ved kontrol på stedet og de oplysninger, der er omhandlet i kapitel 4.

2.  De oplysninger, der er omhandlet i kapitel 4, må ikke meddeles til andre end personer i medlemsstaterne eller fællesskabsinstitutionerne, hvis funktioner forudsætter, at de har adgang til dem, medmindre den medlemsstat, som har leveret de pågældende oplysninger, udtrykkeligt giver sin tilladelse dertil.KAPITEL 7

Elektronisk udveksling af dokumenter

▼M3

Artikel 37

Elektronisk udveksling af dokumenter

Ud over behørigt underskrevne papirversioner af de dokumenter, der er omhandlet i kapitel 3, skal oplysningerne også sendes elektronisk.

▼B

Artikel 38

Computersystem til udveksling af dokumenter

1.  Hvis Kommissionen udvikler et computersystem til sikker dataudveksling mellem Kommissionen og de enkelte medlemsstater med henblik på fondens gennemførelse, skal medlemsstaterne informeres herom og, hvis de anmoder om det, inddrages i udviklingen af et sådant computersystem.

2.  Kommissionen og de udpegede myndigheder samt de organer, som opgaverne er uddelegeret til, registrerer de dokumenter, der er omhandlet i kapitel 3, i det computersystem, der er nævnt i stk. 1.

3.  Medlemsstaterne vil desuden kunne opfordres til frivilligt at fremlægge de oplysninger, der er omhandlet i artikel 27 og 28, ved anvendelse af det eksisterende særlige system, der forvaltes af Kommissionen med henblik på indsamling af oplysninger om uregelmæssigheder, der er konstateret under strukturfondene.

4.  Alle omkostninger ved en grænseflade mellem det fælles edb-system og nationale, regionale og lokale edb-systemer og alle omkostninger ved tilpasning af nationale, regionale og lokale edb-systemer til de tekniske krav i det fælles system er støtteberettigede i henhold til artikel 18 i den grundlæggende retsakt.DEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FONDEN FOR DE YDRE GRÆNSERKAPITEL 1

Regler for støtteberettigelse

Artikel 39

Regler for støtteberettigelse

1.  De regler, der er fastsat i bilag XI, anvendes til at bestemme støtteberettigelsen for udgifter til foranstaltninger, der finansieres under de årlige programmer, som er omhandlet i artikel 37, stk. 4, i den grundlæggende retsakt.

2.  Disse regler anvendes på de endelige støttemodtagere og anvendes tilsvarende på projektpartnerne.

3.  Medlemsstaterne kan anvende nationale regler for støtteberettigelse, som er strengere end reglerne i denne beslutning.

3.  Det er op til Kommissionen at vurdere, om de gældende nationale regler for støtteberettigelse opfylder denne betingelse.KAPITEL 2

Den særlige transitordning

Artikel 40

Støtte til gennemførelsen af den særlige transitordning

1.  Støtten til gennemførelsen af den særlige transitordning, som er omhandlet i artikel 6 i den grundlæggende retsakt, fastlægges inden for rammerne af det flerårige program for Republikken Litauen og gennemføres på grundlag af de årlige programmer for Republikken Litauen.

1.  Reglerne i den grundlæggende retsakt og denne beslutning om gennemførelsen af de årlige programmer finder derfor tilsvarende anvendelse på støtten til gennemførelse af den særlige transitordning. Fonden dækker alle yderligere omkostninger, som påløber under gennemførelsen af de specifikke bestemmelser i fællesskabsretten om denne transit.

2.  For hvert årligt program fastsættes det beløb, som skal afsættes til denne støtte, i overensstemmelse med artikel 6 i den grundlæggende retsakt og inden for grænserne af de bevillinger, som er fastsat i artikel 14, stk. 12, i den grundlæggende retsakt.

3.  Med hensyn til mistede gebyrer løber foranstaltningen fra den 1. januar i det år, som er omhandlet i den finansieringsbeslutning, der godkender det årlige program, til den 31. december samme år.

3.  Med hensyn til de yderligere omkostninger løber foranstaltningen fra den 1. januar i det år, som er omhandlet i den finansieringsbeslutning, der godkender det årlige program:

a) for lønninger til det personale, som specifikt gennemfører den særlige transitordning, indtil den 31. december samme år

▼M3

b) for alle andre yderligere omkostninger, indtil den 30. juni i år N ( 19 ) +2.

▼B

4.  Det beløb, som skal afsættes til denne støtte under hvert årligt program, må ikke bruges til andre foranstaltninger.DEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 41

Adressater

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.
BILAG

BILAG I

Model til beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemer

BILAG II

Model for flerårigt program

BILAG III

Model for årligt program

BILAG IV

Model for statusrapport om gennemførelsen af det årlige program

A.

Teknisk rapport

B.

Anmodning om anden forfinansieringsbetaling

BILAG V

Model for endelig rapport om gennemførelsen af det årlige program

A.

Teknisk rapport

B.

Anmodning om betaling af saldo/Erklæring om godtgørelse

BILAG VI

Model for revisionsstrategi

Bilag til revisionsstrategien: Årlige planer

BILAG VII

Model for rapport fra revisionsmyndigheden

A.

Årlig revisionsrapport

B.

Udtalelse om den måde, forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer på

C.

Godkendelse af betalingsanmodning

BILAG VIII

Model for godkendelse af anden forfinansiering

BILAG IX

Model for godkendelse af den endelige betaling

BILAG X

Vejledning vedrørende det europæiske logo og definition af standardfarverne

BILAG XI

Regler om udgifternes støtteberettigelse fonden for de ydre grænser
BILAG I

MODEL TIL BESKRIVELSE AF FORVALTNINGS- OG KONTROLSYSTEMER

 Oprindelig version

 Revideret version (nummer, dato (dd/mm/år) efter dialog med Kommissionen

 Version revideret af andre årsager

MEDLEMSSTAT:

FOND(E):

VIGTIGSTE KONTAKTSTED:

DE AFGIVNE OPLYSNINGER BESKRIVER SITUATIONEN PR.: …

1.   OPLYSNINGER OM DE UDPEGEDE MYNDIGHEDER

1.1. Generelle oplysninger om de udpegede myndigheder

1.1.1. Kort redegørelse for valget af de pågældende myndigheder

1.1.2. Angivelse af, om forvaltnings- og kontrolsystemerne er operationelle

I benægtende fald oplyses det, hvornår de vil være operationelle

1.1.3. Det oplyses eventuelt, om Kommissionen har godkendt disse forvaltnings- og kontrolsystemer for andre fællesskabsfinansieringsinstrumenter

1.2. Organisationsplan(er) for det organ/de organer, inden for hvilke de udpegede myndigheder opererer

1.3. Ansvarlig myndighed

1.3.1. Angivelse af, hvornår og hvordan den formelle udpegelse af den ansvarlige myndighed har fundet sted

1.3.2. Juridisk status for den ansvarlige myndighed

1.3.3. Detaljeret beskrivelse af de opgaver, der varetages direkte af den ansvarlige myndighed og (eventuelt og/eller efter planen) af andre organer underlagt den ansvarlige myndighed (udlicitering af opgaver med undtagelse af de opgaver, der er uddelegeret til myndigheder, jf. punkt 1.4)

1.3.4. Organisationsplan og nærmere oplysninger om de enkelte enheders opgaver (inkl. vejledende antal normerede stillinger)

1.3.5. Angivelse af, om den ansvarlige myndighed også kan fungere som gennemførelsesorgan for de projekter, der samfinansieres af fonden

1.3.6. Hvis den ansvarlige myndighed er den samme for mere end en af de fire fonde, redegøres der for fælles opgaver og systemer

1.4. Myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver

1.4.1. Årsager til uddelegering af opgaver til en given myndighed

1.4.2. Angivelse af, hvornår og hvordan den formelle udpegelse af den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver, har fundet sted

1.4.3. Juridisk status for den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver

1.4.4. Detaljeret beskrivelse af de opgaver, der varetages direkte af den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver, og (eventuelt og/eller efter planen) af andre organer underlagt den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver (udlicitering af opgaver)

1.4.5. Organisationsplan og nærmere oplysninger om de enkelte enheders opgaver (inkl. vejledende antal normerede stillinger)

1.4.6. Angivelse af, om den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver, også kan fungere som gennemførelsesorgan for projekter, der samfinansieres af fonden

1.4.7. Hvis den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver, er den samme/de samme for mere end en af de fire fonde, redegøres der for fælles opgaver og systemer

1.5. Godkendelsesmyndighed

1.5.1. Angivelse af, hvornår og hvordan den formelle udpegelse af godkendelsesmyndigheden har fundet sted

1.5.2. Juridisk status for godkendelsesmyndigheden

1.5.3. Detaljeret beskrivelse af de opgaver, der varetages direkte af godkendelsesmyndigheden, og (eventuelt og/eller efter planen) af andre organer underlagt godkendelsesmyndigheden (udlicitering af opgaver)

1.5.4. Organisationsplan og nærmere oplysninger om de enkelte enheders opgaver (inkl. vejledende antal normerede stillinger)

1.5.5. Hvis godkendelsesmyndigheden er den samme for mere end en af de fire fonde, redegøres der for fælles opgaver og systemer

1.6. Revisionsmyndighed

1.6.1. Angivelse af, hvornår og hvordan den formelle udpegelse af revisionsmyndigheden har fundet sted

1.6.2. Juridisk status for revisionsmyndigheden

1.6.3. Detaljeret beskrivelse af de opgaver, der varetages direkte af revisionsmyndigheden og (eventuelt og/eller efter planen) af andre organer underlagt revisionsmyndigheden (udlicitering af opgaver)

1.6.4. Organisationsplan og nærmere oplysninger om de enkelte enheders opgaver (inkl. vejledende antal normerede stillinger)

1.6.5. Personalekvalifikationer for revisionsmyndigheden og (eventuelt og/eller efter planen) for de andre organer, der forventes at gennemføre revisionsarbejde (udlicitering af opgaver)

1.6.6. Hvis revisionsmyndigheden er den samme for mere end en af de fire fonde, redegøres der for fælles opgaver og systemer

1.6.7. Hvis en ansvarlig myndighed også kan fungere som gennemførelsesorgan for projekter, som samfinansieres af fonden, redegøres der for foranstaltninger, der sikrer revisionsmyndighedens uafhængige stilling, jf. artikel 8.

Vejledning til afsnit 2-4

Første del af hver tabel

Beskrivelsen af procedurerne bør omfatte de opgaver, der skal udføres af de enkelte udpegede myndigheder (eller organer under deres ansvar), og samspillet mellem dem. Beskrivelsen bør være præcis, men ikke desto mindre give en klar forståelse af procedurernes praktiske forløb.

Anden del af hver tabel

Tjeklisten bør udfyldes ved angivelse af, hvorvidt hvert mål er nået eller ej, og omfatte enhver relevant oplysning. Hvis målet ikke er nået, forklares det hvorfor, og det angives eventuelt, hvornår det forventes at ske.

Hvis procedurerne er formaliserede, angives der en reference til det pågældende dokument.

2.   DE UDPEGEDE MYNDIGHEDERS OPGAVER2.1.  Udpegelse af og kontrol med de udpegede myndigheder

Kort beskrivelse af, hvordan de udpegede myndigheder er etableret

(Beskrivelsen skal omfatte alle myndigheder)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

De regler, der gælder for forbindelserne mellem medlemsstaten og de udpegede myndigheder, fastsætter de respektive ansvar

JA/NEJ

 

2

Medlemsstaten har vejledt de udpegede myndigheder om sikring af forsvarlig finansiel forvaltning (gennem uddannelse og/eller manualer)

JA/NEJ

 

3

Myndighederne vil informere deres medarbejdere om organisationens opgavebeskrivelse, om deres jobbeskrivelse og forventede resultater

JA/NEJ

 

4

Der er truffet foranstaltninger, som skal sikre, at de forskellige myndigheder har tilstrækkeligt personale med hensyn til antal, anciennitet og erfaring til at varetage deres opgaver

JA/NEJ

 2.2.  Adskillelse af opgaver

Kort beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre passende adskillelse af opgaver

(Beskrivelsen skal omfatte alle myndigheder)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er fastlagt regler, som skal sikre passende adskillelse af aktørernes opgaver under den ansvarlige myndighed med henblik på indgåelse af kontrakter/støtteaftaler

JA/NEJ

 

2

Adskillelse af aktørernes opgaver under den ansvarlige myndighed med henblik på iværksættelse, verifikation og godkendelse af finansielle transaktioner

JA/NEJ

 

3

Revisionsmyndigheden fungerer uafhængigt af den ansvarlige myndighed og godkendelsesmyndigheden

JA/NEJ

 

4

Godkendelsesmyndigheden deltager ikke i udvælgelse, gennemførelse og finansielle transaktioner vedrørende fællesskabsressourcer

JA/NEJ

 2.3.  Eventuel kontrol med myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

De opgaver, der skal uddelegeres, er klart definerede

JA/NEJ

 

2

Der er fastlagt procedurer for de uddelegerede opgaver og sikret efterlevelse af de regler, der er fastlagt i den grundlæggende retsakt/gennemførelsesbestemmelserne

JA/NEJ

 

3

Der gennemføres kontrol for at sikre, at opgaverne gennemføres i overensstemmelse med de fastlagte procedurer

JA/NEJ

 2.4.  Eventuel kontrol med andre opgaver, myndighederne ikke selv varetager

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte alle myndigheder)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Hvis der er tale om organer, der er underlagt den ansvarlige myndighed (og ikke betragtes som myndigheder, til hvilke der er uddelegeret opgaver), er der etableret kontrolmekanismer for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning

JA/NEJ

 

2

Ved udlicitering af revisionsaktiviteter, og hvis der er tale om organer, der er underlagt revisionsmyndigheden, er der etableret kontrolmekanismer for at sikre en fælles revisionsmetode og konsekvens i revisionsarbejdet

JA/NEJ

 

3

Ved udlicitering af godkendelsesaktiviteter, og hvis der er tale om organer, der er underlagt godkendelsesmyndigheden, er der etableret kontrolmekanismer for at sikre en fælles godkendelsesprocedure

JA/NEJ

 

4

Ved udlicitering til private organer uden offentlige tjenesteydelsesopgaver fastlægges der mekanismer, som skal sikre, at arbejdsopgaverne ikke vedrører udøvelse af offentlig myndighed eller kræver udøvelse af skønsbeføjelser

JA/NEJ

 

3.   OPERATIONELLE OG FINANSIELLE PROCEDURER3.1.  Fastlæggelse af flerårige programmer

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er truffet foranstaltninger til at sikre gennemførelse af partnerskabsprincippet i overensstemmelse med nuværende nationale regler og national praksis

JA/NEJ

 

2

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre, at det flerårige program er i overensstemmelse med de strategiske retningslinjer og fællesskabslovgivningen, navnlig den fællesskabslovgivning, der skal sikre fri bevægelighed for personer sammenholdt med de direkte relaterede ledsageforanstaltninger med hensyn til kontrol ved ydre grænser, asyl og immigration

JA/NEJ

 

3

Det flerårige program godkendes af en behørigt bemyndiget person

JA/NEJ

 3.2.  Fastlæggelse af årlige programmer

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er fastlagt procedurer, der skal sikre:

— sammenhæng mellem de årlige programmer og det flerårige program

— støtteberettigelsen for de foranstaltninger, der er planlagt i de årlige programmer

— at disse foranstaltninger hænger sammen med og supplerer andre nationale instrumenter og fællesskabsinstrumenter

— efterlevelse af reglerne vedrørende samfinansieringens procentmæssige andel

— sammenhæng med de prioriteter/specifikke prioriteter, der er opstillet i de strategiske retningslinjer

JA/NEJ

 

2

Der er fastlagt procedurer, der skal gøre det muligt at revidere et årligt program i tilfælde af behørigt begrundede nødsituationer som beskrevet i den grundlæggende retsakt (evt.)

JA/NEJ

 

3

Der er fastlagt procedurer, der gør det muligt at indgive forslag om revision af det årlige program, hvis det kræves efter artikel 23, stk. 1, i denne beslutning

JA/NEJ

 

4

Enhver ændring af den finansielle fordeling for et årligt program og årsagerne hertil er dokumenteret

JA/NEJ

 

5

Enhver ændring i gennemførelsen af det årlige program, som ikke vedrører den finansielle fordeling (men f.eks. vedrører form og tidspunkt for indkaldelse af forslag eller omfang af teknisk bistand), og årsagen hertil er dokumenteret

JA/NEJ

 3.3.  Fastlæggelse af revisionsstrategi og årlige revisionsplaner

Kort beskrivelse af processen

(Denne beskrivelse vedrører revisionsmyndigheden)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er fastlagt regler, som skal sikre transparent og hensigtsmæssig kommunikation fra den ansvarlige myndighed til revisionsmyndigheden om anvendte forvaltningsprocedurer og om projekter forud for og i programmeringsperioden

JA/NEJ

 

2

Der er fastlagt procedurer til fastlæggelse af årlige revisionsplaner (som hvert år vedlægges revisionsstrategien) og til rettidig indsendelse til Kommissionen (evt.)

JA/NEJ

 

3

Revisionsstrategien og de årlige revisionsplaner godkendes af en behørigt bemyndiget person

JA/NEJ

 3.4.  Eventuelt ansvarlig myndighed, der fungerer som gennemførelsesorgan

Kort redegørelse for årsagerne til, at den ansvarlige myndighed direkte gennemfører projekter, og de specifikke foranstaltninger, der er truffet for at styrke forvaltnings- og kontrolsystemerne

(Beskrivelsen skal omfatte alle myndigheder)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Begrundelsen for den ansvarlige myndigheds behov for at gennemføre projekter vil blive givet og godkendt på rette niveau

JA/NEJ

 

2

Der er truffet specifikke foranstaltninger for at sikre, at arten af og målene med projekterne opfylder de mål, der er opstillet for fonden

 
 

3

Der er truffet specifikke foranstaltninger for at forhindre interessekonflikter i forbindelse med projekter, der gennemføres af den ansvarlige myndighed

JA/NEJ

 

4

Der er truffet specifikke foranstaltninger for at sikre, at princippet om økonomisk fordelagtighed overholdes, hvis projekter gennemføres af den ansvarlige myndighed

JA/NEJ

 

5

Der er fastlagt procedurer, der skal sikre, at kontraktbetingelserne for disse projekter er klare og fuldstændige, navnlig med hensyn til finansieringsbetingelser, betalingsbetingelser, regler for støtteberettigelse og forpligtelser vedrørende operationel og finansiel rapportering

JA/NEJ

 

6

Der er truffet specifikke foranstaltninger, der skal sikre, at den ansvarlige myndigheds vigtigste opgaver, jf. den grundlæggende retsakt, ikke berøres i forbindelse med projekter, der gennemføres af den ansvarlige myndighed

JA/NEJ

 

7

Når den ansvarlige myndighed fungerer som gennemførelsesorgan, er revisionsmyndigheden placeret i et andet organ end den ansvarlige myndighed (hvis ikke, redegøres der for, hvordan den nødvendige uafhængighed for revisionsmyndigheden er sikret)

JA/NEJ

 

8

Revisionsstrategien dækker specifikke risici i forbindelse med den ansvarlige myndigheds gennemførelse af projekter

JA/NEJ

 3.5.  Udvælgelse og gennemførelse af projekter (ansvarlig myndighed, der fungerer som organ, der tildeler støtte)

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

I forbindelse med indkaldelse af forslag (eller bud) er der fastlagt regler, som skal sikre åben konkurrence og passende offentlig omtale

JA/NEJ

 

2

Udvælgelseskriterierne er i overensstemmelse med de minimumskriterier, der er fastlagt i den grundlæggende retsakt

JA/NEJ

 

3

Der er fastlagt procedurer for modtagelse af forslag (eller bud)

JA/NEJ

 

4

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre, at forslag (eller bud) vurderes på baggrund af forud fastlagte regler og kriterier på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde

JA/NEJ

 

5

Beslutninger om tildeling af midler og kontrakter/støtteaftaler godkendes af en behørigt bemyndiget person

JA/NEJ

 

6

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre tilstrækkelig efterfølgende informering af ansøgerne om resultaterne af udvælgelsesprocessen

JA/NEJ

 

7

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre kontrol med gennemførelse af støtteaftaler/kontrakter i overensstemmelse med kontraktbetingelserne

JA/NEJ

 3.6.  Kontrol med de endelige støttemodtageres projektgennemførelse

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Vigtige operationelle og finansielle indikatorer vil blive fastlagt, overvåget og meddelt den ansvarlige myndighed for hvert projekt

JA/NEJ

 

2

Der er planlagt kontrol på stedet ved den ansvarlige myndighed for at gøre det muligt at overvåge både de operationelle og finansielle aspekter ved projekterne

JA/NEJ

 

3

Den ansvarlige myndighed vil sikre, at de endelige støttemodtagere anvender et velegnet computerregnskabssystem

JA/NEJ

 

4

Den ansvarlige myndighed vil sikre, at de endelige støttemodtagere gennemfører bestemmelserne om fællesskabsfinansieringens synlighed

JA/NEJ

 3.7.  Finansiel forvaltning af projektet

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Finansielle transaktioner vil blive godkendt af behørigt bemyndigede personer

JA/NEJ

 

2

Forud for udbetaling/inddrivelse vil der navnlig blive gennemført kontrol med:

— betalingsanmodningernes nøjagtighed og formelle rigtighed, hvad angår fondens/fondenes regler for støtteberettigelse

— om de produkter og/eller tjenester, der samfinansieres under projektet, reelt er leveret

— nøjagtigheden, fuldstændigheden og den faktiske betaling af andre bidrag fra offentlige eller private kilder

— at der er taget hensyn til resultaterne af eventuel revision

JA/NEJ

 

3

Der vil blive gennemført kontrol for at få rimelig sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

JA/NEJ

 

4

Der vil blive gennemført kontrol i løbet af programmeringsperioden for at sikre, at de fastlagte finansielle procedurer overholdes

JA/NEJ

 

5

Der vil blive gennemført kontrol vedrørende komplementariteten i forhold til andre EU-finansieringsprogrammer for at undgå dobbeltfinansiering

JA/NEJ

 3.8.  Uregelmæssigheder, korrektioner og inddrivelse

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed, den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver, og godkendelsesmyndigheden)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er fastlagt definitioner af uregelmæssigheder, som er i overensstemmelse med fællesskabskravene

JA/NEJ

 

2

Der er truffet foranstaltninger, som skal sikre, at uregelmæssigheder kan påvises rettidigt, og at der øjeblikkeligt iværksættes korrigerende foranstaltninger

JA/NEJ

 

3

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre, at Kommissionen informeres om konstaterede uregelmæssigheder og eventuelt om korrigerende foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med de forpligtelser, som er omhandlet i denne beslutning

JA/NEJ

 

4

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre passende opfølgning af udstedte indtægtsordrer og eventuelt inddrivelse af morarenter

JA/NEJ

 

5

Hvis inddrivelserne ikke kan gennemføres, vil årsagerne hertil blive klarlagt, således at det kan vurderes, hvorvidt medlemsstaterne bør tilbagebetale midlerne til fællesskabsbudgettet eller ej

JA/NEJ

 3.9.  Forberedelse og gennemførelse af kontrolbesøg

Kort beskrivelse af processen

(Denne beskrivelse bør omfatte revisionsmyndigheden og, som mulige reviderede organer, den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver, og, som modtager af konklusioner, godkendelsesmyndigheden)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Revisionsmetoden er i overensstemmelse med internationalt godkendte standarder

JA/NEJ

 

2

Der er udarbejdet en revisionsvejledning til brug for revisorer på grundlag af de krav, der er fastlagt i den grundlæggende retsakt

JA/NEJ

 

3

Der vil blive gennemført revision for at sikre, at forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt

JA/NEJ

 

4

Den kontrol, der skal foretages af støtteberettigede udgifter, vil blive baseret på passende stikprøver og vil omfatte mindst 10 % af de støtteberettigede udgifter

JA/NEJ

 

5

Kontrollen af de støtteberettigede udgifter vil mindst omfatte efterlevelse, effekt og virkning vedrørende følgende elementer: udvælgelsesprocedure, projektmål, reelt nåede mål, udgifternes støtteberettigelse, gyldige udgiftsbilag, national samfinansiering og revisionsspor

JA/NEJ

 

6

Der vil regelmæssigt ske opfølgning på tidligere anbefalinger

JA/NEJ

 

7

Projekter, der gennemføres af den ansvarlige myndighed, vil blive underkastet grundig gennemgang

JA/NEJ

 3.10.  Revisionsrapport om årlige programmer og tilhørende erklæringer

Kort beskrivelse af processen

(Denne beskrivelse bør vedrøre revisionsmyndigheden)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er fastlagt procedurer til konsolidering af konklusionerne fra systemrevisionen og revisionen af projekterne under hvert årligt program

JA/NEJ

 

2

Der vil blive gennemført kontrol for at vurdere gyldigheden af betalingsanmodningerne

JA/NEJ

 

3

Der vil blive gennemført yderligere undersøgelser, hvis der konstateres systemiske fejl eller fejl, der overskrider væsentlighedstærsklen

JA/NEJ

 

4

Rapporten og de tilhørende erklæringer vil blive godkendt af en behørigt bemyndiget person

JA/NEJ

 3.11.  Godkendelse af udgifter

Kort beskrivelse af processen

(Omfatter hovedsagelig godkendelsesmyndigheden, men også den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre modtagelse af den nødvendige information fra den ansvarlige myndighed med henblik på godkendelse

JA/NEJ

 

2

Der er fastlagt procedurer, som skal sikre, at revisionsrapporten om hvert årligt program og de tilhørende erklæringer modtages fra revisionsmyndigheden

JA/NEJ

 

3

Der er fastlagt procedurer, som dels skal sikre, at der tages hensyn til inddrivelse i forbindelse med den endelige udgiftsanmeldelse, dels skal anvendes til igangværende retssager eller administrative klager med opsættende virkning, hvad angår inddrivelse

JA/NEJ

 

4

Der vil blive gennemført kontrol for at sikre, at udgiftsanmeldelsen er nøjagtig og fuldstændig (navnlig med hensyn til eventuelle renteafkast som følge af Kommissionens forfinansiering og faktisk anvendelse som nationalt bidrag)

JA/NEJ

 

5

Hvis der er tale om lokal valuta, anvendes de regler for omregning til euro, som er fastlagt af Kommissionen

JA/NEJ

 3.12.  Evaluering af programmet

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen skal omfatte den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Kommissionens vejledende dokumenter om evaluering er videreformidlet bredt og gjort tilgængelige for alle potentielle endelige støttemodtagere og andre interesserede parter

JA/NEJ

 

2

De vigtigste operationelle og finansielle indikatorer, der fremlægges af de endelige støttemodtagere til måling af projektresultaterne, vil blive registreret

JA/NEJ

 

3

Den ansvarlige myndighed (og/eller de myndigheder, til hvilke der er uddelegeret opgaver) vil sikre, at de fremlagte indikatorer er velegnede til at måle resultaterne i forbindelse med hvert enkelt projekt

JA/NEJ

 

4

Der er fastlagt procedurer, der skal sikre, at den nødvendige evaluering gennemføres som krævet i henhold den grundlæggende retsakt

JA/NEJ

 

4.   INFORMATIONSSTYRING4.1.  Dokumentation om procedurerne

Kort beskrivelse af processen

(Omfatter alle myndigheder)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Myndighederne sikrer, at de fastlagte procedurer, der er fastlagt i artikel 7 i denne beslutning, er i overensstemmelse med national lovgivning og fællesskabslovgivningen (f.eks. vedrørende udbud, regnskabsføring mv.)

JA/NEJ

 

2

Procedurerne er godkendt af en behørigt bemyndiget person

JA/NEJ

 

3

De fastlagte procedurer fastsætter klare instrukser vedrørende hver enkelt af de vigtigste operationer og forklarer gangen i beslutningstagningen i forbindelse med varetagelse af opgaver

JA/NEJ

 

4

Der er truffet foranstaltninger, som skal sikre, at alt berørt personale informeres om de fastlagte procedurer

JA/NEJ

 

5

Disse procedurer omfatter eventuelt anvendelse af tjeklister, der opsummerer de vigtigste kontroller, som skal gennemføres

JA/NEJ

 

6

Der er truffet foranstaltninger, som skal sikre beskyttelse af personoplysninger

JA/NEJ

 4.2.  Bogførings- og regnskabsvirksomhed

Kort beskrivelse af processen

(Beskrivelsen omfatter den ansvarlige myndighed og den myndighed/de myndigheder, hvortil der er uddelegeret opgaver, og godkendelsesmyndigheden)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er truffet foranstaltninger, som skal sikre, at regnskabsoplysningerne er fuldstændige, pålidelige og korrekte. Regnskabssystemet vil bl.a. gøre det muligt at sikre:

— fuld sporbarhed for fællesskabsressourcer for de endelige støttemodtagere og på projektniveau

— registrering af eventuelle renter af forfinansiering fra Kommissionens side

— registrering af udstedte indtægtsordrer og eventuelt gennemførte inddrivelser

JA/NEJ

 

2

Systemet til regnskabsføring og finansiel rapportering er i overensstemmelse med den nationale lovgivning om databeskyttelse

JA/NEJ

 

3

Der anvendes et computersystem til regnskabsføring og finansiel rapportering

JA/NEJ

 

4

Der findes et back-up-system, som kan sikre operationel kontinuitet, hvis der skulle opstå behov herfor

JA/NEJ

 

5

Hvis der er tale om lokal valuta, anvendes de regler for omregning til euro, som er fastlagt af Kommissionen

JA/NEJ

 4.3.  Rapportering til Kommissionen

Kort beskrivelse af processen

(Omfatter alle myndigheder)

 

Hovedmål

Nået?

Bemærkninger

1

Der er fastlagt rapporteringsforpligtelser og indvirkning på ressourcer

JA/NEJ

 

2

De fastlagte procedurer gør det muligt for de udpegede myndigheder at fremlægge fuldstændige og korrekte oplysninger rettidigt

JA/NEJ

 

3

Rapporterne godkendes af en behørigt bemyndiget person

JA/NEJ

 4.4.  Revisionsspor

Kort beskrivelse af processen

(Omfatter alle myndigheder)

Hvor opbevares følgende dokumenter?

Ansvarshavende organ/enhed

Hvor længe?

Beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemer, herunder proceduremanualer

 
 

Revisionsstrategi

 
 

Nationalt flerårigt program og mulige revisioner

 
 

Nationalt årligt program og mulige revisioner

 
 

Europa-Kommissionens beslutning om flerårige og årlige programmer

 
 

Indkaldelser af forslag/udbud

 
 

Ansøgningsdossierer/kontraktdossierer

 
 

Administrative, tekniske og finansielle analyser af de modtagne forslag/bud (evalueringsskemaer) og rapporter fra bedømmelsesudvalg

 
 

Beslutninger om at yde støtte eller om afslag

 
 

Støtteaftaler for projekter

 
 

Beslutninger om indgåelse af finansielle forpligtelser for de enkelte projekter

 
 

Statusrapporter og afsluttende rapporter, som indsendes af støttemodtagerne

 
 

Finansielle rapporter og betalingsanmodninger, som indsendes for de støttede projekter

 
 

Bilag for udgifter og indtægter i forbindelse med de støttede projekter

 
 

Anvisning af udgifter/indtægter vedrørende støtten (bevis for gennemført kontrol)

 
 

Betalingsordrer/indtægtsordrer vedrørende støtten

 
 

Bevis for betaling/inddrivelse af støtten

 
 

Dokumentation vedrørende stikprøvemetode for revisionsaktiviteten

 
 

Rapporter om projektrevisionerne

 
 

Rapporter om den revision af forvaltnings- og kontrolsystemerne, som er foretaget på nationalt plan

 
 

Revisionsrapporter om årlige programmer

 
 

Revisionspåtegninger vedrørende forvaltnings- og kontrolsystemerne

 
 

Revisionserklæringer om gyldigheden af betalingsanmodningerne

 
 

Betalingsanmodninger, som er sendt til Europa-Kommissionen

 
 

Godkendelse af udgifter, som er anmeldt til Europa-Kommissionen

 
 

Statusrapporter om gennemførelsen, som er sendt til Europa-Kommissionen

 
 

Afsluttende rapporter om gennemførelsen, som er sendt til Europa-Kommissionen

 
 

Bevis for betaling fra Europa-Kommissionen

 
 

Evalueringsrapporter, som er sendt til Europa-Kommissionen

 
 

5.   GODKENDELSE AF BESKRIVELSEN AF FORVALTNINGS- OG KONTROLSYSTEMERNEMyndighed

Erklæring

Dato og underskrift

Ansvarlig myndighed

Jeg bekræfter nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne om den ansvarlige myndigheds systemer til identifikation og intern kontrol

Navn:

Stilling:

Dato:

 
 

Underskrift

Godkendelsesmyndighed

Jeg bekræfter nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne om godkendelsesmyndighedens systemer til identifikation og intern kontrol

Navn:

Stilling:

Dato:

 
 

Underskrift

Revisionsmyndighed

Jeg bekræfter nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne om revisionsmyndighedens systemer til identifikation og intern kontrol

og

jeg kan bekræfte, at redegørelsen giver et troværdigt billede af alle forvaltnings- og kontrolsystemerne

Navn:

Stilling:

Dato:

 
 

Underskrift
BILAG II

MODEL FOR FLERÅRIGT PROGRAM

 Oprindelig version

 Version (nummer, dato (dd/mm/år) revideret efter dialog med Kommissionen

 Version revideret efter evaluering og/eller efter problemer med gennemførelse

 Version revideret efter revision af de strategiske retningslinjer

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARLIG MYNDIGHED:

OMFATTET PERIODE:

1.   SITUATION I MEDLEMSSTATEN

En beskrivelse af udgangssituationen i medlemsstaten på det politikområde, der er omfattet af fondens mål

1.1. National situation og de migrationsstrømme, der berører den

1.2. Foranstaltninger, der indtil videre er truffet af medlemsstaten

1.3. Samlede tildelte nationale ressourcer

2.   ANALYSE AF BEHOV I MEDLEMSSTATEN

2.1. Behov i medlemsstaten i forhold til udgangssituationen

2.2. Operationelle mål for medlemsstaten, der skal sikre opfyldelse af behovene

3.   STRATEGI FOR, HVORDAN DISSE MÅL SKAL NÅS

En redegørelse for, hvordan fonden bidrager til at opfylde behovene, hvilke prioriteter der er opstillet, og hvorfor

3.1. Prioritet 1

3.2. Prioritet 2

3.3. osv.

Detaljerede oplysninger om de opstillede prioriteter

a) Strategimål og eksempler på centrale foranstaltninger

b) Redegørelse for mål og anvendte indikatorer

c) Angiv eventuelt hvilke centrale foranstaltninger, der skal anvendes til at gennemføre særlige prioriteter under den opstillede prioritet

4.   FORENELIGHED MED ANDRE INSTRUMENTER

En redegørelse for, hvordan denne strategi er forenelig med andre regionale og nationale instrumenter og fællesskabsinstrumenter

4.1. Prioritet 1

4.2. Prioritet 2

4.3. osv.

5.   RAMMER FOR GENNEMFØRELSE AF STRATEGIEN

5.1. Offentliggørelse af programmet

5.2. Fremgangsmåde, der er valgt til efterlevelse af partnerskabsprincippet

6.   VEJLEDENDE FINANSIERINGSPLAN

6.1. Fællesskabstilskud

6.1.1. TabelFlerårigt program — udkast til finansieringsplan

Tabel 1

Fællesskabstilskud

Medlemsstat: […]

Fond: […]

(tusinde EUR — løbende priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Prioritet 1: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Prioritet 2: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Prioritet 3: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Prioritet ...: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Teknisk bistand

 
 
 
 
 
 
 

0

I alt

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2. Bemærkninger til tal/tendenser

6.2. Samlet finansieringsplan

6.2.1. TabelFlerårigt program — udkast til finansieringsplan

Tabel 2

Samlet finansieringsplan

Medlemsstat: […]

Fond: […]

(tusinde EUR — løbende priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Fællesskabstilskud

 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig samfinansiering

 
 
 
 
 
 
 
 

Privat samfinansiering

 
 
 
 
 
 
 
 

I alt

0

0

0

0

0

0

0

0

Fællesskabstilskud i %

%

%

%

%

%

%

%

%

6.2.2. Bemærkninger til tal/tendenser

[den ansvarlige persons underskrift]
BILAG III

MODEL FOR ÅRLIGT PROGRAM

 Oprindelig version

 Version (nummer, dato (dd/mm/år) revideret efter dialog med Kommissionen

 Version revideret af andre årsager

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARLIG MYNDIGHED:

OMFATTET PERIODE:

1. GENERELLE REGLER FOR UDVÆLGELSE AF PROJEKTER, DER SKAL FINANSIERES UNDER PROGRAMMET

▼M3 —————

▼B

3.   FORANSTALTNINGER, DER SKAL STØTTES VIA PROGRAMMET UNDER DE OPSTILLEDE PRIORITETER

3.1. Foranstaltninger til gennemførelse af prioritet 1

3.2. Foranstaltninger til gennemførelse af prioritet 2

3.3. Osv.

Ved fremlæggelse af foranstaltninger under punkt 3.1 m.fl. opdeles de eventuelt i overensstemmelse med beskrivelsen af kategorier af foranstaltninger i den grundlæggende retsakt.

Beskrivelse af foranstaltningerne under punkt 3.1 m.fl.

1. Foranstaltningens formål og rækkevidde

2. Forventede støttemodtagere

3. Eventuelt berettigelse for projekt(er), som gennemføres direkte af den ansvarlige myndighed, der fungerer som gennemførelsesorgan

4. Forventede kvantificerede resultater og indikatorer, der skal anvendes

5. Fællesskabstilskuddets synlighed

6. Evt. komplementaritet i forhold til lignende foranstaltninger, der finansieres med andre fællesskabsinstrumenter

7. Finansielle oplysninger

4.   TEKNISK BISTAND

4.1. Formål med teknisk bistand

▼M3 —————

▼B

4.3. Fællesskabstilskuddets synlighed

5.   UDKAST TIL FINANSIERINGSPLANÅrligt program — udkast til finansieringsplan

Tabel 1

Oversigtstabel

Medlemsstat: […]

Berørt årligt program: […]

Fond: […]

 

Ref. prioritet

Ref. særlig prioritet (1)

Fællesskabstilskud

Offentlige bevillinger

Private bevillinger

I alt

% EF

Andel af samlet beløb

(alle tal i EUR)

 
 

(a)

(b)

(c)

(d = a + b + c)

(e = a/d)

(d/i alt d)

Foranstaltning 1: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Foranstaltning 2: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Foranstaltning 3: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Foranstaltning 4: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Foranstaltning 5: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Foranstaltning …: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Foranstaltning N: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Teknisk bistand

 
 
 
 
 

0

 
 

Anden indsats (2)

 
 
 
 
 

0

 
 

I alt

 
 

0

0

0

0

%

100 %

(1)   Eventuelt.

(2)   Eventuelt.

[den ansvarlige persons underskrift]
BILAG IV

MODEL FOR STATUSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DET ÅRLIGE PROGRAM

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARLIG MYNDIGHED:

BERØRT ÅR:

A.   Teknisk rapport

1.   OPERATIONEL GENNEMFØRELSE

1.1. Tidsplan for gennemførelse af programmet

▼M3

1.2. Redegørelse for proceduren for udvælgelse af projekter (den ansvarlige myndighed/delegerede myndighed eller tilknyttede organer) og resultaterne heraf.

▼B

1.3. Fremskridt, der er gjort med gennemførelse af programforanstaltningerne under de opstillede prioriteter

1.3.1. Foranstaltninger til gennemførelse af prioritet 1

1.3.2. Foranstaltninger til gennemførelse af prioritet 2

Osv.

1.4. Anvendelse af teknisk bistand

1.5. Konstaterede problemer og gennemførte foranstaltninger

2.   FINANSIEL GENNEMFØRELSEStatusrapport om gennemførelsen af det årlige program

Tabel 1

Finansiel rapport

Medlemsstat: […]

Berørt årligt program: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

Forfinansieringsbetaling(er) fra Fællesskabet: [beløb]

(alle tal i EUR)

Ref. prioritet

Ref. særlig prioritet (1)

Programmeret af medlemsstat

Forpligtelser på medlemsstatsniveau

Fællesskabsbidrag betalt af medlemsstat til endelige støttemodtagere

Samlede ►M3   støtteberettigede ◄ omkostninger afholdt indtil d.d. af endelige støttemodtagere

Samlede programmerede omkostninger

Fællesskabsbidrag

Fællesskabsbidrag i %

Samlede støtteberettigede omkostninger

Fællesskabsbidrag

Fællesskabsbidrag i %

 
 
 

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

 
 

Foranstaltning 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foranstaltning 2: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foranstaltning 3: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foranstaltning 4: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foranstaltning 5: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foranstaltning N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk bistand

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre foranstaltninger (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt

 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

modtaget > 60 % af forfinansieringsbetalingerne?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja/Nej

Ja/Nej

(1)   Eventuelt.

(2)   Eventuelt.

3.   RAPPORTERING AF UREGELMÆSSIGHEDERAnmeldelse af nye uregelmæssigheder (1)?

Nej

Ja (i bekræftende fald udfyldes tabel 2)

Statusrapport om gennemførelsen af det årlige program

Tabel 2

Første rapportering af uregelmæssigheder

Medlemsstat: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

Fond: […]

Reference

Årligt program

Projekt

Overtrådt bestemmelse

Uregelmæssighedens art

Dato/kilde for første underretning

Påvisningsmetode

Mulighed for svig

JA/NEJ

Berørt beløb i EUR (fællesskabsbidrag)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Siden der sidst blev indsendt statusrapport/endelig rapport til Kommissionen.Opfølgning på tidligere uregelmæssigheder?

Nej

Ja (i bekræftende fald udfyldes tabel 3)

Statusrapport om det årlige programs gennemførelse

Tabel 3

Rapportering om opfølgning på uregelmæssigheder

Medlemsstat: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

Fond: […]

Reference

Årligt program

Projekt

Overtrådt bestemmelse

Berørt beløb (fællesskabsbidrag) i EUR

Opfølgning

Indtægtsordre (beløb i EUR)

Annullering af fællesskabsbidrag

Udstedt

Betalt

Morarenter

Fritagelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.   Anmodning om anden forfinansieringsbetaling

Undertegnede [den ansvarliges navn med store bogstaver],

som repræsenterer den myndighed, der har ansvar for forvaltning og gennemførelse af [fondens navn], anmoder om udbetaling af nedenstående beløb svarende til anden forfinansiering:EUR (1)

 

(1)   Samlet beløb, der er anmodet om som supplement til første forfinansiering.

(nøjagtigt beløb med to decimaler)

Denne betalingsanmodning kan imødekommes, da:

a) der til Kommissionen er indsendt eller vedlagt en statusrapport om gennemførelsen af det årlige program

b) der er indsendt eller vedlagt en godkendt udgiftsanmeldelse vedrørende mindst 60 % af det første forfinansieringsbeløb

c) det årlige program er gennemført i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og der er rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige

d) der ikke foreligger en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse, jf. traktatens artikel 226, i forbindelse med de foranstaltninger, hvortil udgifterne er opgivet i betalingsanmodningen.

Kommissionen skal foretage udbetaling til:Myndighed med ansvar for at modtage betalinger

 

Bank

 

Kontonummer

 

Kontohaver (hvis forskellig fra ansvarlig myndighed, der modtager betalinger)

 Dato

Navn med store bogstaver, stempel, stilling og underskrift for ansvarlig myndighed
BILAG V

MODEL FOR ENDELIG RAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DET ÅRLIGE PROGRAM

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARLIG MYNDIGHED:

BERØRT ÅR:

A.   Teknisk rapport

1.   OPERATIONNEL GENNEMFØRELSE

1.1. Tidsplan for gennemførelse af programmet

▼M3

1.2. Eventuel opfølgning på statusrapporten mht. redegørelse for tilrettelæggelse af udvælgelse af projekter (den ansvarlige myndighed/delegerede myndighed eller tilknyttede organer) og resultaterne heraf.

▼B

1.3. Fremskridt, der er gjort med gennemførelse af programforanstaltningerne under de opstillede prioriteter

1.3.1. Foranstaltninger til gennemførelse af prioritet 1

1.3.2. Foranstaltninger til gennemførelse af prioritet 2

1.3.3. Osv.

Aspekter ved foranstaltningen som beskrevet for hver enkelt foranstaltning i henhold til punkt 1.3 m.fl.

1. Foranstaltningens formål og rækkevidde

2. Eventuelt programændringer, der er godkendt af Kommissionen

3. Overvågningsaktiviteter, der er iværksat under og efter gennemførelsen

4. Resultater

5. Vurdering af resultater på baggrund af de mål og indikatorer, der er fastsat i programmet

1.4. Resultater af den tekniske bistand

1.5. Konstaterede problemer og foranstaltninger, der er truffet til gennemførelse af programmet

1.6. Eventuelt procedurer, der blev anvendt, hvor den ansvarlige myndighed gennemførte projektet/projekter direkte og fungerede som gennemførelsesorgan

1.7. Sammenhæng med og komplementaritet i forhold til andre instrumenter

▼M3

1.8. Bekræftelse af, at der ikke er foretaget væsentlige ændringer af ledelses- og kontrolsystemet siden den seneste revision, der blev meddelt Kommissionen den …

▼B

2. VURDERING AF FREMSKRIDT, DER ER GJORT MED GENNEMFØRELSE AF DET FLERÅRIGE PROGRAM

3.   FORANSTALTNINGER, DER ER TRUFFET FOR AT INFORMERE OM PROGRAMMET

3.1. Foranstaltninger, der er truffet for at informere offentligheden om det flerårige ( 20 ) og årlige program

3.2. Efterlevelse af synlighedsprincippet

▼M3

4.   FINANSIEL GENNEMFØRELSEEndelig rapport om gennemførelse af det årlige program

Tabel 1

Detaljeret finansiel rapport

(alle tal er i EUR)

Programmeret af medlemsstaterne (som i det af Kommissionen godkendte årlige program)

Forpligtet på medlemsstatsplan

Faktiske tal, som den ansvarlige myndighed har accepteret

(støttemodtagernes omkostninger og det endelige EU-bidrag)

Foranstaltninger

Projekter

Reference til prioritet

Reference til særlig prioritet (1)

Samlede programmerede omkostninger

(a)

EU's bidrag

(b)

EU's bidrag i %

(c = b/a)

Samlede støtteberettigede omkostninger

(d)

EU's bidrag

(e)

EU's bidrag i %

(f = e/d)

Samlede støtteberettigede omkostninger

(g)

EU's bidrag

(h)

EU's bidrag i %

(i = h/g)

Bidrag fra tredjeparter

(j)

Indtægter fra projektet

(k)

Betalinger/inddrivelser, der skal foretages af den ansvarlige myndighed

(l)

Foranstaltning 1: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt foranstaltning 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foranstaltning …: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt foranstaltning: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foranstaltning N: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt foranstaltning N

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk bistand

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre foranstaltninger (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ALT

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 
 

(1)   Hvis det er relevant.

▼B

4.1.  ►M1  Liste over endnu ikke inddrevne beløb seks måneder efter støtteberettigelsesfristen for udgifter ◄Endelig rapport om gennemførelsen af det årlige program

Tabel 2

Liste over indtægtsordrer, der ikke er efterkommet

Medlemsstat: […]

Fond: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

Reference

Årligt program

Projekt

Samlet beløb, der skal inddrives

Fællesskabstilskud, der skal inddrives

Fratrukket i den tilhørende finansielle rapport (JA/NEJ)

Årsager til inddrivelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Eventuelt oversigt over indtægtsordrer, der ikke er inkluderet i de finansielle rapporter for de tidligere årlige programmerEndelig rapport om gennemførelsen af det årlige program

Tabel 3

Oversigt over indtægtsordrer, der ikke allerede er fratrukket tidligere udgiftsanmeldelser

Medlemsstat: […]

Fond: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

Reference

Årligt program

Projekt

Samlet inddrevet beløb

Inddrevet fællesskabstilskud

Inddrivelsesdato

Årsager til inddrivelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   RAPPORTERING AF UREGELMÆSSIGHEDERAnmeldelse af nye uregelmæssigheder (1)?

Nej

Ja (i bekræftende fald udfyldes tabel 4)

Endelig rapport om gennemførelsen af det årlige program

Tabel 4

Første rapportering af uregelmæssigheder

Medlemsstat: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

Fond: […]

Reference

Årligt program

Projekt

Overtrådt bestemmelse

Uregelmæssighedens art

Dato/kilde for første underretning

Påvisningsmetode

Mulighed for svig

(JA/NEJ)

Berørt beløb i EUR (fællesskabsbidrag)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Siden sidste indsendelse af statusrapport/endelig rapport til Kommissionen.Opfølgning på tidligere uregelmæssigheder?

Nej

Ja (i bekræftende fald udfyldes tabel 5)

Endelig rapport om det årlige programs gennemførelse

Tabel 5

Rapportering om opfølgning af uregelmæssigheder

Medlemsstat: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

Fond: […]

Reference

Årligt program

Projekt

Overtrådt bestemmelse

Berørt beløb

Opfølgningsforanstaltninger

Indtægtsordre (beløb i EUR)

Annullering af fællesskabsbidrag

(fællesskabsbidrag) i EUR

Udstedt

Betalt

Morarenter

Fritagelse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M3

6.   BILAG

Støtteberettigede projektudgifter og overholdelse af reglen om, at der ikke må opnås en fortjeneste, samt projektbeskrivelse i resuméform.Endelig rapport om gennemførelse af det årlige program

Tabel 6 A

Støtteberettigede omkostninger og indtægtskilder. Overholdelse af princippet om, at der ikke må opnås en fortjeneste, jf. I.3.3 i bilag XI

 

Støtteberettigede omkostninger

Indtægtskilder

 

Direkte omkostninger

Indirekte omkostninger

Samlede støtteberettigede omkostninger

Bidrag fra EU

Bidrag fra tredjeparter

Indtægter hidrørende fra projektet

Samlede indtægter

(jf. I.3.3 i bilag XI)

 

a)

b)

c) = a) + b)

e)

f)

g)

h) = e) + f) + g)

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Osv.

 
 
 
 
 
 
 

FORANSTALTNING 1 I ALT

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Osv.

 
 
 
 
 
 
 

FORANSTALTNING 2 I ALT

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Projektreference

 
 
 
 
 
 
 

Osv.

 
 
 
 
 
 
 

FORANSTALTNING N I ALT

 
 
 
 
 
 
 

TEKNISK BISTAND

 
 
 
 
 
 
 

I ALT FOR ÅRLIGT PROGRAM

 
 
 
 
 
 
 

image

▼B

B.   Anmodning om betaling af saldo/Erklæring om godtgørelse

Undertegnede [den ansvarliges navn med store bogstaver],

der repræsenterer den myndighed, der er ansvarlig for [fondens navn]

 anmoder om udbetaling af følgende beløb:

 EUR (1)

+

(1)   Samlet beløb, der er anmodet om som supplement til forfinansieringsbetalingen(erne).

 (nøjagtigt beløb med to decimaler)

  ELLER

 erklærer, at følgende beløb skal tilbagebetales:

 EUR (1)

-

(1)   Samlet beløb til tilbagebetaling efter opgørelse af forfinansieringsbetalingen(erne).

 (nøjagtigt beløb med to decimaler)

Dette beløb er resultatet af en opgørelse af de samlede forfinansieringsbetalinger, der er modtaget til dette årlige program, og de faktisk anmeldte udgifter.

Denne betalingsanmodning kan imødekommes, idet:

a) der til Kommissionen er indsendt eller vedlagt en endelig rapport om gennemførelsen af det årlige program

b) der er indsendt eller vedlagt en godkendt udgiftsanmeldelse

c) der er indsendt eller vedlagt en årlig revisionsrapport, en udtalelse om forvaltnings- og kontrolsystemets effektivitet og en erklæring om gyldigheden af betalingsanmodningen, der er udarbejdet af revisionsmyndigheden

d) renteindtægter hidrørende fra forfinansieringsbetalinger er blevet overført til det årlige program, idet de betragtes som et nationalt bidrag og er indregnet i udgiftsanmeldelsen

e) det årlige program er gennemført i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og der er rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige

f) der ikke foreligger en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse, jf. traktatens artikel 226, i forbindelse med de foranstaltninger, for hvilke udgifterne er opgivet i betalingsanmodningen.

Kommissionen skal foretage udbetaling til:Myndighed med ansvar for at modtage betalinger

 

Bank

 

Kontonummer

 

Kontohaver (hvis forskellig fra myndighed med ansvar for at modtage betalinger)

 Dato

Navn med store bogstaver, stempel, stilling og underskrift for den kompetente myndighed
BILAG VI

MODEL FOR REVISIONSSTRATEGI

MEDLEMSSTAT:

FOND(E):

ANSVARLIG MYNDIGHED:

1.   REVISIONSUNIVERS

1.1. Strategiens rækkevidde (berørte fonde)

1.2. Periode, der er dækket af strategien

1.3. Anvendte revisionsstandarder

2.   RISIKOVURDERING

2.1. Risikoidentificering og -vurdering

2.2. Risikoforholdsregler og resterende risiko

3.   MÅL OG PRIORITETER

3.1. Mål med revisionerne

3.2. Revisionsprioriteter

4.   REVISIONSMETODE

4.1.   Systemrevisioner

4.1.1. Organ(er) med ansvar for revision

4.1.2. Myndigheder, der skal være genstand for revision

4.1.3. Horisontale spørgsmål, der skal omfattes af systemrevisioner

4.1.4. Eventuelt vejledende flerårig plan for systemrevisioner

4.2.   Projektrevisioner

4.2.1. Organ(er) med ansvar for revision

4.2.2. Beskrivelse af metode til stikprøveudtagning

5.   REVISIONSPLANER FOR KALENDERÅRENE 2007 OG 2008

5.1.   Året 2007 ( 21 )Året 2007

Systemrevisioner

Fonde

Berørte myndigheder:

Berørte processer

Revisionens omfang

Manddage

Planlægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektrevisioner

Fonde

Programår

Prioritet

Projekt

Endelig støttemodtager

Samlede støtteberettigede projektomkostninger

Udgifter, der skal revideres

Manddage

Planlægning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.   Året 2008

Indsæt data efter den modeltabel, der er udarbejdet for 2007.

Bilag til revisionsstrategien ( 22 ) : Årlige planer

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARLIG MYNDIGHED:

BERØRT KALENDERÅR:

1. EVENTUELT ÆNDRINGER AF REVISIONSSTRATEGIEN

2. VIGTIGSTE REVISIONSRESULTATER FOR DET FOREGÅENDE ÅR

3. REVISIONSPLAN FOR ÅRET 20XX

Indsæt data under anvendelse af den modeltabel, der er udarbejdet for 2007.
BILAG VII

MODEL FOR RAPPORT FRA REVISIONSMYNDIGHEDEN

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARLIG MYNDIGHED:

ÅRLIGT PROGRAM, DER ER OMFATTET AF RAPPORTEN:

A.   Årlig revisionsrapport

1.   GENERELLE OPLYSNINGER

1.1. Organer, der har været inddraget i rapportens udarbejdelse

1.2. Angivelse af og begrundelse for større ændringer i gennemførelsen af revisionsplanerne vedrørende det berørte årlige program

1.3. Oversigtstabel over revisionsresultaterRevisionsrapport

Medlemsstat: […]

Berørt årligt program: […]

Situation pr.: [dag/måned/år]

SYSTEMREVISIONER, DER ER AFSLUTTET SIDEN SIDSTE RAPPORT

Fond(e)

Berørte myndigheder

Berørte processer

Revisionens omfang

Brugte manddage

Dato for endelig rapport

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION AF PROJEKTER UNDER DET ÅRLIGE PROGRAM FOR 20XX

Fond(e)

Projekt

Endelig støttemodtager

Samlede støtteberettigede omkostninger

Reviderede støtteberettigede omkostninger

Finansiel korrektion

Fejlprocent

 
 
 

(a)

(b)

(c)

(d=c/b)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt

0

0

0

%

I alt for årligt program

(e)

(f)

Dækningssats: (=f/e)

2.   SYSTEMREVISIONER

2.1. Organer, der gennemførte revisioner

2.2. Oversigt over udførte revisioner

2.3. De vigtigste resultater, anbefalinger og konklusioner, der udledes af revisionen af forvaltnings- og kontrolsystemerne

2.4. Finansielle konsekvenser af revisionsresultaterne

2.5. Eventuelt supplerende revision

2.6. Det oplyses, om der eventuelt er konstateret problemer af systemisk art, hvilke foranstaltninger der er truffet, og hvor store de eventuelle finansielle korrektioner er

2.7. Information om opfølgning på revisionshenstillinger.

3.   PROJEKTREVISIONER

3.1. Organer, der gennemførte revisionerne

3.2. En oversigt over udførte revisioner og den procentdel af udgifterne, som er kontrolleret i forhold til de samlede støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen

3.3. De vigtigste revisionsresultater, -anbefalinger og -konklusioner med hensyn til de gennemførte projekter

3.4. Konklusioner, der er draget på baggrund af revisionsresultaterne med hensyn til forvaltnings- og kontrolsystemets effektivitet

3.5. Finansielle konsekvenser af revisionsresultaterne

3.6. Eventuelt supplerende revision

3.7. Information om opfølgning på revisionshenstillinger

3.8. Det oplyses, om der eventuelt er konstateret problemer af systemisk art, hvilke foranstaltninger der er truffet, og hvor store de eventuelle finansielle korrektioner er.

4.   EVENTUELT OPFØLGNING PÅ REVISIONSAKTIVITET, DER ER OMFATTET AF TIDLIGERE RAPPORTER

4.1. Information om opfølgning på tidligere systemrevisionshenstillinger

4.2. Information om resultater af systemiske revisioner af foranstaltninger fra tidligere årlige programmer.

[den ansvarlige persons underskrift]

B.   Udtalelse om den måde, forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer på

Til Europa-Kommissionen

1.   INDLEDNING

Undertegnede, der repræsenterer [navnet på den revisionsmyndighed, medlemsstaten har udpeget], har undersøgt, hvordan forvaltnings- og kontrolsystemerne for [fondens navn] fungerer, hvad angår foranstaltninger, der er gennemført under det årlige program for året [20XX] for at kunne afgive udtalelse om, hvorvidt systemerne har været effektive og dermed giver rimelig sikkerhed for, at de udgiftsanmeldelser, der er sendt til Kommissionen, er korrekte, og følgelig også rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

2.   UNDERSØGELSENS OMFANG

Undersøgelsen blev gennemført i overensstemmelse med revisionsstrategien for denne fond for perioden fra [dd/mm/år] til [dd/mm/år] og indgik i den årlige revisionsrapport under afsnit A.

Enten

Der var ingen begrænsninger for undersøgelsens rækkevidde.

Eller

Undersøgelsens rækkevidde var begrænset af følgende faktorer:

a) […]

b) […]

c) osv.

(Angiv eventuelle begrænsninger for undersøgelsens rækkevidde, f.eks. systemiske problemer, svagheder ved forvaltnings- og kontrolsystemet, manglende bilag, verserende retssager m.m., og angiv de anslåede udgifter og EF-tilskuddet, der kan være berørt heraf. Hvis revisionsmyndigheden ikke finder, at begrænsningerne har konsekvenser for de anmeldte udgifter, bør dette anføres).

3.   UDTALELSE

Enten (udtalelse uden forbehold)

På grundlag af ovennævnte undersøgelse er det min opfattelse, at det forvaltnings- og kontrolsystem, der er etableret for [fondens navn] for ovennævnte årlige program, opfyldte kravene i den grundlæggende retsakt nr. 574/2007/EF [og Kommissionens beslutning 2008/456/EF] og fungerede effektivt og dermed gav rimelig sikkerhed for, at de udgiftsanmeldelser, der er fremsendt til Kommissionen, er korrekte, og følgelig også rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

Eller (udtalelse med forbehold)

På grundlag af ovennævnte undersøgelse er det min opfattelse, at det forvaltnings- og kontrolsystem, der er etableret for [fondens navn] for ovennævnte årlige program, opfyldte kravene i den grundlæggende retsakt nr. 574/2007/EF [og Kommissionens beslutning 2008/456/EF] og fungerede effektivt og dermed gav rimelig sikkerhed for, at de udgiftsanmeldelser, der er fremsendt til Kommissionen, er korrekte, og følgelig også rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, undtagen i følgende henseender:

a) […]

b) […]

c) osv.

Min begrundelse for at mene, at dette (disse) aspekt(er) ved systemerne ikke opfyldte kravene og/eller ikke fungerede på en måde, der gav rimelig sikkerhed for, at de til Kommissionen fremsendte udgiftsanmeldelser er korrekte, er følgende:

a) […]

b) […]

c) osv.

Jeg anslår, at de(t) nævnte forhold berører […] % af de samlede anmeldte udgifter. Det berørte fællesskabsbidrag andrager således […].

Eller (negativ udtalelse)

På grundlag af ovennævnte undersøgelse er det min opfattelse, at det forvaltnings- og kontrolsystem, der er etableret for [fondens navn] for ovennævnte årlige program, ikke opfyldte kravene i artikel […] i den grundlæggende retsakt nr. 574/2007/EF [og Kommissionens beslutning 2008/456/EF] og ikke fungerede effektivt og således ikke gav rimelig sikkerhed for, at de udgiftsanmeldelser, der er fremsendt til Kommissionen, er korrekte og følgelig heller ikke rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

Denne negative udtalelse bygger på:

a) […]

b) […]

c) osv.

Dato

Underskrift

[den ansvarlige persons underskrift]

C.   Godkendelse af betalingsanmodning

Til Europa-Kommissionen

1.   INDLEDNING

Undertegnede, der repræsenterer (navnet på den revisionsmyndighed, der er udpeget af medlemsstaten), har for det årlige program [20XX) under [fondens navn] undersøgt resultaterne af det revisionsarbejde, der er gjort angående dette årlige program [og har gennemført det supplerende arbejde, jeg vurderede var nødvendigt som beskrevet i rapporten].

Jeg har planlagt og gennemført dette arbejde med henblik på at vurdere, om anmodningen om betaling af resten af Fællesskabets bidrag til det årlige program [20XX] er gyldig, og om de underliggende transaktioner, der er omfattet af udgiftsanmeldelserne for dette årlige program, er lovlige og formelt rigtige.

2.   UNDERSØGELSENS OMFANG

Enten

Der var ingen begrænsninger for undersøgelsens omfang.

Eller

Undersøgelsens omfang var begrænset af følgende faktorer:

a) […]

b) […]

c) osv.

3.   UDTALELSE

Enten (udtalelse uden forbehold)

Det er på baggrund af ovennævnte undersøgelse min opfattelse, at udgiftsanmeldelserne i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af de udgifter, der er afholdt under det årlige program, og at anmodningen om betaling af resten af Fællesskabets bidrag til dette årlige program er gyldig.

Eller (udtalelse med forbehold)

Det er på baggrund af ovennævnte undersøgelse min opfattelse, at udgiftsanmeldelserne i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af de udgifter, der er afholdt under det årlige program, og at anmodningen om betaling af resten af Fællesskabets bidrag til dette årlige program er gyldig, når der bortses fra følgende:

a) […]

b) […]

c) osv.

Jeg anslår, at disse forbehold berører … af de samlede anmeldte udgifter. Det berørte fællesskabstilskud andrager således ....

Eller (negativ udtalelse)

Det er på baggrund af ovennævnte undersøgelse min opfattelse, at udgiftsanmeldelserne ikke i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af de udgifter, der er afholdt under det årlige program, og at anmodningen om betaling af resten af Fællesskabets bidrag til dette årlige program derfor er ugyldig.

Dato

Underskrift

[den ansvarlige persons underskrift]
BILAG VIII

▼M3

MODEL FOR GODKENDELSE AF ANDEN FORFINANSIERING

▼B

MEDLEMSSTAT:

FOND:

GODKENDELSESMYNDIGHED:

ÅRLIGT PROGRAM, DER ER OMFATTET AF GODKENDELSEN:

Undertegnede [den ansvarliges navn],

der repræsenterer den godkendelsesmyndighed, der er udpeget for [fondens navn],

bekræfter herved, at alle udgifter medtaget i statusrapporten om gennemførelsen af det årlige program beløber sig til:EUR (1)

 

(1)   Samlede ►M3   støtteberettigede ◄ udgifter, der er afholdt af endelige støttemodtagere eller anvendt til teknisk bistand.

(nøjagtigt beløb med to decimaler)

Jeg bekræfter ligeledes, at foranstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med de mål, der er opstillet i Kommissionens beslutning om vedtagelse af det årlige program, og i overensstemmelse med den grundlæggende retsakt og gennemførelsesbestemmelserne hertil, navnlig at:

1) udgiftsanmeldelsen er nøjagtig, følger af pålidelige regnskabssystemer og er baseret på kontrollerbare bilag

▼M3

2) de anmeldte udgifter er påløbet i forbindelse med foranstaltninger, der er udvalgt til finansiering i henhold til kriterierne for det årlige program.

▼B

3) at jeg med henblik på godkendelse fra den ansvarlige myndighed har modtaget tilstrækkelige oplysninger om de procedurer og den kontrol, som er anvendt i forbindelse med udgifter, der er medtaget i udgiftsopgørelserne

4) der med udgiftsanmeldelsen og anmodningen om anden forfinansieringsbetaling eventuelt tages højde for inddrevne beløb og renteindtægter under det årlige program.

Udgiftsanmeldelsen er baseret på foreløbig regnskabsafslutning den [dd/mm/20yy].

I henhold til artikel 45 i den grundlæggende retsakt er bilagene tilgængelige i mindst fem år efter Kommissionens afslutning af det årlige program.Dato

Navn med store bogstaver, stempel, stilling og underskrift for godkendelsesmyndigheden
BILAG IX

▼M3

MODEL FOR GODKENDELSE AF DEN ENDELIGE BETALING

▼B

MEDLEMSSTAT:

FOND:

GODKENDELSESMYNDIGHED:

ÅRLIGT PROGRAM, DER ER OMFATTET AF GODKENDELSEN:

Undertegnede [den ansvarliges navn],

der repræsenterer den godkendelsesmyndighed, der er udpeget for [fondens navn],

bekræfter herved, at alle udgifter medtaget i den endelige rapport om gennemførelsen af det årlige program beløber sig til:EUR (1)

 

(1)   Samlede støtteberettigede udgifter, der er afholdt af endelige støttemodtagere eller anvendt til teknisk bistand.

(nøjagtigt beløb med to decimaler)

Jeg bekræfter ligeledes, at foranstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med de mål, der er opstillet i Kommissionens beslutning om vedtagelse af det årlige program, og i overensstemmelse med den grundlæggende retsakt, navnlig at:

1) udgiftsanmeldelsen er nøjagtig, følger af pålidelige regnskabssystemer og er baseret på kontrollerbare bilag

2) de anmeldte udgifter er i overensstemmelse med gældende fællesskabsregler og nationale regler og er afholdt til foranstaltninger, der er udvalgt til finansiering i henhold til kriterierne for det årlige program og gældende fællesskabsregler og nationale regler, navnlig reglerne for offentlige kontrakter

3) jeg har rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige

4) jeg med henblik på godkendelse fra den ansvarlige myndighed har modtaget tilstrækkelige oplysninger om de procedurer og den kontrol, som er anvendt i forbindelse med udgifter, der er medtaget i udgiftsanmeldelserne

5) der er taget behørigt hensyn til resultaterne af alle de revisioner, som er foretaget under revisionsmyndighedens ansvar

6) der med udgiftsanmeldelsen og anmodningen om betaling af restbeløbet eventuelt tages højde for inddrevne beløb og renteindtægter under det årlige program.

Udgiftsanmeldelsen er baseret på regnskabsafslutning den [dd/mm/20yy].

I henhold til artikel 45 i den grundlæggende retsakt er bilagene tilgængelige i mindst fem år efter Kommissionens afslutning af det årlige program.Dato

Navn med store bogstaver, stempel, stilling og underskrift for godkendelsesmyndigheden
BILAG X

VEJLEDNING VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE LOGO OG DEFINITION AF STANDARDFARVERNE

Symbolbeskrivelse

Med en blå himmel som baggrund danner tolv gyldne stjerner en cirkel, der symboliserer foreningen af Europas folk. Der er altid tolv stjerner, idet tallet tolv er symbol på fuldkommenhed og enhed.

Heraldisk beskrivelse

På azurblå bund en cirkel bestående af tolv gyldne femtakkede stjerner, hvis spidser ikke rører hinanden.

Geometrisk beskrivelse

image

Logoet består af et rektangulært blåt flag, hvis længde er halvanden gang dets bredde. Tolv gyldne stjerner er placeret med lige stor indbyrdes afstand på omkredsen af en usynlig cirkel, hvis centrum befinder sig i skæringspunktet for rektanglets diagonaler. Cirklens radius er lig med en tredjedel af flagets højde. Hver af stjernerne har fem spidser, som er beliggende på periferien af en usynlig cirkel, hvis radius er lig med en attendedel af flagets højde. Alle stjernerne er orienteret således, at en spids peger lige op, og oversiden af de to spidser til højre og venstre er anbragt vinkelret på det lodrette plan. Stjernerne er placeret som tallene på en urskive. Antallet af stjerner er uforanderligt.

Standardfarver

Logoets farver er følgende: rektanglets bund: PANTONE REFLEX BLUE, stjernerne: PANTONE YELLOW.

Firfarvetryk

Ved firfarvetryk fås de to standardfarver ved at anvende farverne fra firfarveserien.

PANTONE YELLOW fås med 100 % »Process Yellow«.

PANTONE REFLEX BLUE fås ved at blande 100 % »Process Cyan« og 80 % »Process Magenta«.

Internet

PANTONE REFLEX BLUE svarer i web-paletten til farven RGB:0/0/153 (hexadecimal: 000099) og PANTONE YELLOW til farven RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Gengivelse i én farve

Hvis man kun disponerer over farven sort, kan rektanglet omgives med en sort streg, og stjernerne indsættes i sort på hvid bund.

image

Hvis blå (dvs. Reflex Blue) er eneste disponible farve, skal den anvendes 100 % med stjernerne i hvid negativ.

image

Gengivelse på farvebund

Kan farvebund ikke undgås, skal rektanglet omgives med en hvid ramme af en tykkelse på 1/25 af rektanglets højde.

image

▼M3
BILAG XI

REGLER OM UDGIFTERNES STØTTEBERETTIGELSE FONDEN FOR DE YDRE GRÆNSER

I.    Generelle principper

I.1.    Grundprincipper

1. For at være støtteberettigede skal udgifterne i henhold til den grundlæggende retsakt:

a) ligge inden for fondens anvendelsesområde og dens mål, jf. artikel 1 og 3 i den grundlæggende retsakt

b) være blandt de støtteberettigede foranstaltninger, der er anført i artikel 4 og 6 i den grundlæggende retsakt

c) være nødvendige for at gennemføre aktiviteterne under det projekt, der udgør en del af de flerårige og årlige programmer som godkendt af Kommissionen

d) være rimelige og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig nytteværdi og omkostningseffektivitet

e) være afholdt af den endelige støttemodtager og/eller projektpartnerne, som skal være etableret og registreret i en medlemsstat, medmindre der er tale om internationale offentlige organisationer, der er oprettet ved mellemstatslige aftaler, og specialiserede agenturer erstattet af sådanne organisationer, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og Den Internationale Sammenslutning af Røde Kors og Røde Halvmåne Selskaber. Hvad angår artikel 39 i denne beslutning, finder de regler, der anvendes på den endelige støttemodtager tilsvarende anvendelse på projektpartnerne

f) være afholdt i overensstemmelse med de særlige bestemmelser i støtteaftalen.

2. I forbindelse med flerårige foranstaltninger, jf. artikel 16, stk. 6, i den grundlæggende retsakt, er det kun den del af en foranstaltning, der samfinansieres under et årligt program, som kan anses for et projekt omfattet af disse regler om støtteberettigelse.

3. Projekter, der støttes af fonden, kan ikke finansieres af andre kilder, der er omfattet af fællesskabsbudgettet. Projekter, der støttes af fonden, skal samfinansieres af offentlige eller private kilder.

I.2.    Et projektbudget

Et projektbudget skal opstilles på følgende måde:Udgifter

Indtægter

+  direkte omkostninger (DO)

+  indirekte omkostninger (fast procentdel af DO, der er fastsat i støtteaftalen)

+  bidrag fra Fællesskabet (defineret som det laveste af de tre beløb, der er angivet i artikel 12 i denne beslutning)

+  bidrag fra den endelige støttemodtager og projektpartnerne

+  bidrag fra tredjeparter

+  indtægter hidrørende fra projektet

=  Samlede støtteberettigede omkostninger (SSO)

=  Indtægter i alt

Budgettet skal balancere: De samlede støtteberettigede omkostninger skal være lig med de samlede indtægter.

I.3.    Indtægter og nonprofit-princippet

1. Projekter, der støttes af fonden, skal være nonprofit-projekter. Hvis indtægtskilderne, inklusive indtægter fra projektet, ved projektets afslutning overstiger udgifterne, reduceres fondens bidrag til projektet tilsvarende. Alle projektets indkomstkilder skal være registreret i den endelige støttemodtagers regnskaber eller skattedokumenter og skal kunne identificeres og kontrolleres.

2. Projektindtægterne skal udgøres af alle finansielle bidrag til projektet fra fonden, bidrag fra offentlige eller private kilder, herunder den endelige støttemodtagers eget bidrag, og indtægter hidrørende fra projektet. »Indtægter« er i forbindelse med denne regel midler, der tilføres et projekt i løbet af perioden for støtteberettigelse, som beskrevet i punkt I.4, og hidrører fra salg, leje, tjenesteydelser, indskrivningsgebyrer eller andre tilsvarende indtægter.

3. Fællesskabsbidraget, som ydes i overensstemmelse med nonprofit-princippet, jf. artikel 12, litra c), i denne beslutning, er »samlede støtteberettigede omkostninger« minus »bidrag fra tredjeparter« og »indtægter fra selve projektet«.

I.4.    Periode for støtteberettigelse

1. Omkostningerne i forbindelse med et projekt skal være afholdt og de tilsvarende betalinger foretaget (bortset fra afskrivning) efter den 1. januar det år, der henvises til i finansieringsbeslutningen om godkendelse af medlemsstaternes årlige programmer. Perioden for støtteberettigelse løber frem til den 30. juni år N ( 23 ) +2, hvilket betyder, at projektomkostningerne skal være afholdt før denne dato.

2. Der gøres en undtagelse fra ovenstående støtteberettigelsesperiode i forbindelse med teknisk bistand til medlemsstaterne (jf. punkt IV.3).

I.5.    Opgørelse over udgifter

1. Udgifterne skal svare til de betalinger, som den endelige støttemodtager foretager. Der skal være tale om finansielle (kontante) transaktioner med undtagelse af afskrivning.

2. Udgifterne skal som regel dokumenteres ved hjælp af officielle fakturaer. Hvis dette ikke er muligt, skal udgifterne dokumenteres ved hjælp af regnskabsdokumenter eller bilag med tilsvarende bevisværdi.

3. Udgifterne skal kunne identificeres og kontrolleres. De skal navnlig:

a) registreres i den endelige støttemodtagers regnskaber

b) fastlægges i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, der er gældende for det land, hvor den endelige støttemodtager er etableret og under anvendelse af den endelige støttemodtagers sædvanlige metoder til omkostningsberegning, og

c) anmeldes i overensstemmelse med kravene i gældende skattelovgivning og sociallovgivning.

4. De endelige støttemodtagere er om nødvendigt forpligtede til at opbevare attesterede kopier af regnskabsdokumenterne vedrørende partnernes indtægter og udgifter i forbindelse med det pågældende projekt.

5. Opbevaring og behandling af de i punkt 2-4 omhandlede oplysninger skal være i overensstemmelse med den nationale databeskyttelseslovgivning.

I.6.    Territorialt anvendelsesområde

1. Udgifter til foranstaltninger, der er beskrevet i artikel 4 og 6 i den grundlæggende retsakt, skal være afholdt på medlemsstaternes område af de endelige støttemodtagere, der er omhandlet i punkt I.1.1, litra e), med undtagelse af:

 udgifter til gennemførelse af foranstaltninger vedrørende det generelle mål, som er fastlagt i artikel 3, stk. 1, litra d), i den grundlæggende retsakt; udgifterne til disse foranstaltninger kan afholdes på medlemsstaternes område og i tredjelande

 foranstaltninger vedrørende overvågning af de ydre grænser; disse foranstaltninger kan gennemføres både inden for og uden for medlemsstaternes område.

2. Projektpartnere, som er registreret og etableret i tredjelande, kan deltage i projekter på et omkostningsfrit grundlag, medmindre der er tale om internationale offentlige organisationer, der er oprettet ved mellemstatslige aftaler, og specialiserede agenturer oprettet af sådanne organisationer, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og Den Internationale Sammenslutning af Røde Kors og Røde Halvmåne Selskaber.

II.    Kategorier af støtteberettigede omkostninger (på projektniveau)

II.1.    Direkte støtteberettigede omkostninger

Direkte støtteberettigede projektomkostninger er omkostninger, som under behørig hensyntagen til de generelle betingelser for støtteberettigelse, der er anført i del I, kan identificeres som særlige omkostninger, der er direkte forbundet med projektets gennemførelse. Direkte omkostninger skal inkluderes i det skønnede samlede budget.

Følgende direkte omkostninger er støtteberettigede:

II.1.1.   Personaleomkostninger

1. Personaleomkostninger til projektet, herunder de faktiske lønninger plus socialsikringsbidrag og andre lovbestemte omkostninger, forudsat at dette svarer til støttemodtagerens sædvanlige lønpolitik, er støtteberettigede.

2. Hvad angår internationale organisationer, kan de støtteberettigede omkostninger til personale omfatte beløb til dækning af lovbestemte forpligtelser og rettigheder i forbindelse med lønnen.

3. De tilsvarende lønomkostninger til personalet ved offentlige organer er støtteberettigede i det omfang, de vedrører omkostningerne til aktiviteter, som det pågældende offentlige organ ikke ville udføre, hvis det pågældende projekt ikke blev gennemført. Dette personale vil blive udlånt til eller tilknyttet gennemførelsen af projektet i henhold til en skriftlig afgørelse fra den endelige støttemodtager.

4. Personaleomkostninger skal specificeres i det foreløbige budget med angivelse af funktioner, og antal medarbejdere.

II.1.2.   Omkostninger til rejser og ophold

1. Omkostninger til rejser og ophold er støtteberettigede, hvis der er tale om direkte omkostninger til personale eller andre personer, der deltager i aktiviteter i forbindelse med projektet, og for hvem det er nødvendigt at rejse for at gennemføre projektet.

2. Transportomkostninger er støtteberettigede på grundlag af de faktisk afholdte omkostninger. Godtgørelsessatser baseres på den billigste form for offentlig transport og flybilletter godtgøres som regel kun ved rejser over 800 km (returrejse), eller hvor den geografiske destination berettiger til at rejse med fly. Hvis der anvendes privatbil, godtgøres udgifterne enten på grundlag af udgifterne til offentlig transport eller på grundlag af kilometersatser i overensstemmelse med offentliggjorte officielle regler i den pågældende medlemsstat eller den endelige støttemodtagers regler.

3. Opholdsomkostninger er støtteberettigede på grundlag af de faktiske omkostninger eller dagpenge. Når organisationen har sine egne dagpengesatser for opholdsomkostninger, bør de anvendes inden for de lofter, som medlemsstaten har fastsat i henhold til den nationale lovgivning og praksis. Godtgørelse for opholdsomkostninger skal normalt dække lokal transport (herunder taxakørsel), indkvartering, måltider, lokale telefonopkald og diverse.

II.1.3.   Udstyr

II.1.3.1.   Generelle regler

Omkostninger vedrørende erhvervelse af udstyr (baseret på enten leje, leasing, køb baseret på de fulde omkostninger eller en del af omkostningerne eller afskrivning af erhvervede aktiver) er kun støtteberettigede, hvis det har afgørende betydning for projektets gennemførelse. Udstyret skal have de tekniske karakteristika, der kræves til projektet, og være i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

II.1.3.2.   Leje og leasing

Udgifter til leje og leasing kan samfinansieres efter de regler, der er gældende i medlemsstaten, i henhold til national lovgivning og praksis og under hensyn til lejens eller leasingens varighed med henblik på projektets gennemførelse.

II.1.3.3.   Køb

1. Omkostninger vedrørende køb af udstyr (systemer, operativt udstyr og transportmidler, bl.a. som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c)-f), i den grundlæggende retsakt) er støtteberettigede i henhold til de nationale regler. Sådanne omkostninger er berettigede til samfinansiering på grundlag af de fulde omkostninger eller en del af omkostningerne til købet, hvis:

a) de er direkte forbundet med projektets gennemførelse

b) de er afholdt i overensstemmelse med de nationale udbudsregler, som er fastsat i medlemsstaten

c) udstyret har de tekniske karakteristika, der kræves til projektet, og er i overensstemmelse med gældende normer og standarder

d) udstyret fortsat vil blive brugt til de samme mål, som projektet sigter mod, efter købstidspunktet og i mindst følgende periode:

 tre år eller mere for ikt-udstyr

 fem år eller mere for andre former for udstyr, såsom operativt udstyr og transportmidler, med undtagelse af det udstyr, som er anført nedenfor

 ti år for helikoptere, skibe og fly.

2. Alternativt kan omkostningerne til ovennævnte udstyr være støtteberettigede på grundlag af afskrivning i overensstemmelse med de nationale regler. I så fald gælder betingelserne i litra a), b) og c) i punkt 1. Desuden skal følgende betingelser også være opfyldt:

a) Når udstyret købes før eller under projektets gennemførelse, er en del af afskrivningen støtteberettiget på grundlag af varigheden af udstyrets anvendelse i forbindelse med projektet og den faktiske anvendelse i forbindelse med projektet.

b) Udstyr, der blev købt inden projektets igangsættelse, men som anvendes til projektet, er støtteberettiget under hensyn til afskrivningen. Disse omkostninger er imidlertid ikke støtteberettigede, hvis udstyret oprindeligt blev købt ved hjælp af fællesskabsstøtte.

c) Omkostninger til køb af udstyr skal svare til de normale markedsomkostninger, og værdien af de pågældende genstande afskrives i overensstemmelse med de beskatnings- og regnskabsregler, der gælder for den endelige støttemodtager.

II.1.4.   Fast ejendom

II.1.4.1.   Generelle regler

Ved køb af fast ejendom, opførelse eller renovering af fast ejendom eller leje af fast ejendom skal den have de tekniske karakteristika, der kræves til projektet, og være i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

II.1.4.2.   Køb, opførelse eller renovering

1. Hvis erhvervelsen af fast ejendom har afgørende betydning for gennemførelse af projektet og har en klar forbindelse til dets mål, kan køb af fast ejendom, dvs. allerede opførte bygninger eller opførelse af fast ejendom, samfinansieres på grundlag af de fulde omkostninger eller en del af omkostningerne eller på grundlag af afskrivning på nedenstående betingelser, medmindre andet gælder i henhold til strengere nationale regler:

a) Der skal fremlægges en erklæring fra en uafhængig skønsmand eller et behørigt autoriseret officielt organ, der fastslår, at prisen ikke overstiger markedsværdien, og som enten attesterer, at bygningen er i overensstemmelse med de nationale forskrifter, eller specificerer eventuelle mangler, som den endelig støttemodtager har til hensigt at afhjælpe som led i projektet.

b) Den faste ejendom er ikke købt ved hjælp af fællesskabsstøtte forud for projektets gennemførelse.

c) Den faste ejendom skal udelukkende anvendes til projektets formål i en periode på mindst 10 år efter projektets slutdato, medmindre Kommissionen giver særlig tilladelse til at fravige dette krav, i tilfælde af samfinansiering på grundlag af de fulde omkostninger eller en del af omkostningerne. I tilfælde af samfinansiering på grundlag af afskrivning reduceres denne periode til fem år.

d) Købet af den faste ejendom overholder principperne om økonomisk fordelagtighed og omkostningseffektivitet og anses for at stå i et rimeligt forhold til det formål, som skal nås ved at gennemføre projektet.

e) I tilfælde af samfinansiering på grundlag af afskrivning er kun den del af afskrivningen af aktiverne, der svarer til varigheden af anvendelsen af aktiverne i forbindelse med projektet og den faktiske anvendelse i forbindelse med projektet, støtteberettiget. Afskrivningen beregnes efter de gældende nationale regnskabsregler.

2. Udgifter til renovering af fast ejendom er berettigede til samfinansiering på grundlag af de fulde omkostninger eller en del af omkostningerne eller på grundlag af afskrivning. I forbindelse med udgifter til renovering gælder kun betingelserne i litra c) og e) i punkt 1.

II.1.4.3.   Leje

Leje af fast ejendom er berettiget til samfinansiering, når der er en klar forbindelse mellem lejen og formålene med det pågældende projekt, på de betingelser, der er fastsat nedenfor, medmindre andet gælder i henhold til strengere nationale regler:

a) den faste ejendom må ikke være købt ved hjælp af fællesskabsstøtte

b) den faste ejendom må kun anvendes til gennemførelse af projektet. I modsat fald er det kun den del af omkostningerne, der vedrører den projektrelaterede anvendelse, som er støtteberettiget.

II.1.5.   Hjælpematerialer, leverancer og generelle tjenesteydelser

Omkostningerne til hjælpematerialer, leverancer og generelle tjenesteydelser er støtteberettigede, hvis de er identificerbare og direkte nødvendige for projektets gennemførelse.

II.1.6.   Underentrepriser

1. De endelige støttemodtagere skal som hovedregel have kapacitet til at forvalte projekterne selv. Det beløb, der svarer til de opgaver, der er givet i underentreprise under projektet, skal tydeligt angives i støtteaftalen.

2. Udgifter til følgende underentrepriser kan ikke samfinansieres af fonden:

a) underentrepriser vedrørende den overordnede projektstyring

b) underentrepriser, som øger projektomkostningerne uden at tilføre projektet en værdi, der står i forhold hertil

c) underentrepriser med mellemled eller konsulenter, hvor betalingen defineres som en procentdel af projektets samlede omkostninger, medmindre den endelige støttemodtager kan begrunde dette med arbejdets eller ydelsens faktiske værdi.

3. For alle underentrepriser skal underkontrahenterne forpligte sig til at give alle revisions- og kontrolorganerne alle de nødvendige oplysninger om de aktiviteter, der er lagt ud i underentreprise.

II.1.7.   Omkostninger, som følger direkte af forpligtelser i forbindelse med samfinansieringen fra EU

Omkostninger, der er nødvendige for at leve op til krav i tilknytning til EU-samfinansieringen, f.eks. offentlig omtale, åbenhed, projektevaluering, ekstern revision, bankgaranti, udgifter til oversættelse m.m. er umiddelbart støtteberettigede.

II.1.8.   Eksperthonorarer

Honorarer for juridisk rådgivning, notaromkostninger og omkostninger i forbindelse med teknisk eller finansiel ekspertbistand er støtteberettigede.

II.2.    Støtteberettigede indirekte omkostninger

1. De støtteberettigede indirekte omkostninger til foranstaltningen er de omkostninger, som under overholdelse af de betingelser for omkostningers støtteberettigelse, der er omhandlet i punkt I.1.1 ikke kan identificeres som særlige omkostninger, der er direkte forbundet med projektet.

2. Uanset punkt I.1.1, litra e), og punkt I.5 kan de indirekte omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen være støtteberettigede efter en fast sats, svarende til højst 2,5 % af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger.

3. Organisationer, der modtager driftstilskud fra EU-budgettet, kan ikke medtage indirekte omkostninger i deres budgetoverslag.

III.    Ikke-støtteberettigede udgifter

Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede:

a) moms, undtagen hvis den endelige modtager kan dokumentere, at han ikke kan få momsen godtgjort

b) kapitalafkast, gæld og gældsydelser, debetrenter, valutaomvekslingsgebyrer og kurstab, hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab, skyldige renter, tvivlsomme fordringer, bøder, økonomiske sanktioner, omkostninger i forbindelse med retssager og uforholdsmæssigt store eller unødvendige udgifter

c) repræsentationsomkostninger, som udelukkende vedrører projektpersonalet; rimelige omkostninger ved sociale arrangementer i forbindelse med projektet, f.eks. et arrangement ved afslutningen af projektet eller møder i projektstyregruppen, kan godkendes

d) omkostninger, der er anmeldt af den endelige støttemodtager og dækket i forbindelse med et andet projekt eller arbejdsprogram, hvortil der er ydet et fællesskabstilskud

e) køb af jord

f) bidrag i form af naturalier.

IV.    teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ

1. Alle omkostninger, der er nødvendige for, at den ansvarlige myndighed, den delegerede myndighed, revisionsmyndigheden, godkendelsesmyndigheden eller andre organer, der bidrager til udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i punkt 2, kan gennemføre fonden, er støtteberettigede, når der er tale om teknisk bistand inden for de rammer, der er specificeret i artikel 18 i den grundlæggende retsakt.

2. Det omfatter følgende foranstaltninger:

a) udgifter til forberedelse, udvælgelse, bedømmelse, styring og overvågning af foranstaltninger

b) udgifter i forbindelse med revision og kontrol på stedet af foranstaltninger eller projekter

c) udgifter til evaluering af foranstaltninger eller projekter

d) udgifter til oplysning, videreformidling og åbenhed i forbindelse med foranstaltninger

e) udgifter til erhvervelse, installering og vedligeholdelse af computersystemer til styring, overvågning og evaluering af fondene

f) udgifter til overvågningsudvalgenes og underudvalgenes møder vedrørende foranstaltningernes gennemførelse. Disse udgifter kan også omfatte omkostninger vedrørende eksperter og andre deltagere i disse udvalg, herunder deltagere fra tredjelande, hvis disse personers tilstedeværelse er nødvendig for at sikre en effektiv gennemførelse af foranstaltningerne

g) udgifter til styrkelse af den administrative kapacitet til gennemførelse af fonden.

3. Aktiviteter i forbindelse med teknisk bistand skal være gennemført og de tilsvarende betalinger foretaget efter den 1. januar det år, der henvises til i finansieringsbeslutningen om godkendelse af medlemsstaternes årlige programmer. Støtteberettigelsesperioden varer indtil fristen for indgivelse af den endelige rapport om gennemførelsen af det årlige program.

4. Udbud skal gennemføres i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale udbudsregler.

5. Medlemsstaterne kan gennemføre teknisk bistand vedrørende denne fond sammen med teknisk bistand vedrørende nogle eller alle fire fonde. I så tilfælde er det kun den del af omkostningerne, der genereres ved den fælles foranstaltning, som vedrører denne fond, der kan finansieres under denne fond, og medlemsstaterne skal sikre, at:

a) andelen af omkostninger ved fælles foranstaltninger afholdes af den pågældende fond på en måde, der er rimelig og kan kontrolleres, og

b) omkostningerne ikke finansieres to gange

V.    Den særlige transitordning

I overensstemmelse med artikel 40, stk. 1, finder reglerne i den grundlæggende retsakt og denne beslutning om gennemførelsen af de årlige programmer derfor tilsvarende anvendelse på støtten til gennemførelse af den særlige transitordning. Hvad angår reglerne for omkostningers støtteberettigelse i dette bilag, finder følgende specifikke regler anvendelse i forbindelse med den særlige transitordning:

a) Perioden for udgifternes støtteberettigelse skal være i overensstemmelse med artikel 40, stk. 3, i denne beslutning.

b) I medfør af artikel 6, stk. 2, litra c), i den grundlæggende retsakt udgør offentlige organers personaleomkostninger støtteberettigede udgifter, forudsat at de er baseret på de reelle supplerende omkostninger i tilknytning til gennemførelsen af den særlige transitordning og tildeles foranstaltningen efter en behørig begrundet og rimelig metode. Udgifterne skal attesteres på grundlag af dokumenter, der gør det muligt at indkredse de reelle omkostninger, som det pågældende offentlige organ har haft i forbindelse med den særlige transitordning, og som er påløbet i forbindelse med opgaver ud over dets lovbestemte ansvar eller daglige opgaver.( 1 ) EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22.

( 2 ) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

( 3 ) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

( 4 ) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 8.

( 5 ) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 15.

( 6 ) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

( 7 ) EUT L 395 af 31.12.2004, s. 70.

( 8 ) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

( 9 ) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

( 10 ) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

( 11 ) EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78.

( 12 ) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

( 13 ) EUT L 144 af 6.6.2007, s. 1.

( 14 ) EUT L 144 af 6.6.2007, s. 45.

( 15 ) EUT L 168 af 28.6.2007, s. 18.

( 16 ) EUT L 233 af 5.9.2007, s. 3.

( 17 ) EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49.

( 18 ) EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 681/2007 (EUT L 159 af 20.6.2007, s. 1).

( 19 ) Hvor »N« er det år, der henvises til i finansieringsbeslutningen om godkendelse af medlemsstaternes årlige programmer.

( 20 ) Kun relevant for den endelige rapport om gennemførelsen af det første årlige program.

( 21 ) Eventuelt.

( 22 ) Indsendes efter revisionsstrategien, jf. artikel 25, stk. 2.

( 23 ) Hvor »N« er det år, der henvises til i finansieringsbeslutningen om godkendelse af medlemsstaternes årlige programmer.

Top