EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0185-20180208

Consolidated text: Kommissionens beslutning af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (meddelt under nummer K(2008) 669) (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) (2008/185/EF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/2018-02-08

02008D0185 — DA — 08.02.2018 — 014.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. februar 2008

om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen

(meddelt under nummer K(2008) 669)

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

(2008/185/EF)

(EUT L 059 af 4.3.2008, s. 19)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS BESLUTNING 2008/476/EF af 6. juni 2008

  L 163

34

24.6.2008

 M2

KOMMISSIONENS BESLUTNING 2008/988/EF af 17. december 2008

  L 352

52

31.12.2008

►M3

KOMMISSIONENS BESLUTNING 2009/248/EF af 18. marts 2009

  L 73

22

19.3.2009

 M4

KOMMISSIONENS BESLUTNING 2009/621/EF af 20. august 2009

  L 217

5

21.8.2009

 M5

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 2010/271/EU af 11. maj 2010

  L 118

63

12.5.2010

 M6

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 2010/434/EU af 6. august 2010

  L 208

5

7.8.2010

 M7

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/648/EU af 4. oktober 2011

  L 260

19

5.10.2011

 M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2012/701/EU af 13. november 2012

  L 318

68

15.11.2012

 M9

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/398 EØS-relevant tekst af 13. februar 2015

  L 66

16

11.3.2015

►M10

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1782 EØS-relevant tekst af 5. oktober 2016

  L 272

90

7.10.2016

 M11

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/486 EØS-relevant tekst af 17. marts 2017

  L 75

27

21.3.2017

►M12

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/888 EØS-relevant tekst af 22. maj 2017

  L 135

27

24.5.2017

 M13

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2173 EØS-relevant tekst af 20. november 2017

  L 306

26

22.11.2017

►M14

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/187 EØS-relevant tekst af 6. februar 2018

  L 34

36

8.2.2018
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. februar 2008

om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen

(meddelt under nummer K(2008) 669)

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

(2008/185/EF)Artikel 1

▼M3

Avls- eller brugssvin, der sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er fri for Aujeszkys sygdom, og som er opført i bilag I, skal komme fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat, der er opført i samme bilag, eller opfylde følgende supplerende betingelser:

▼B

1) Aujeszkys sygdom skal være anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten.

2) Der skal i oprindelsesmedlemsstaten eller -regionerne være iværksat en plan for bekæmpelse og udryddelse af Aujeszkys sygdom, der opfylder kriterierne i artikel 9, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF, og som overvåges af myndighederne. Denne plan skal indeholde passende foranstaltninger for transport og flytning af svin, så det undgås, at sygdommen spredes til bedrifter med en anden status.

3) Med hensyn til svinenes oprindelsesbedrift gælder følgende:

a) Der må i de sidste 12 måneder ikke være konstateret kliniske, patologiske eller serologiske symptomer på Aujeszkys sygdom på den pågældende bedrift.

b) Der må i de sidste 12 måneder ikke være konstateret kliniske, patologiske eller serologiske symptomer på Aujeszkys sygdom på bedrifter beliggende inden for en radius af 5 km fra svinenes oprindelsesbedrift. Denne bestemmelse gælder dog ikke, hvis der på sidstnævnte bedrifter regelmæssigt er blevet gennemført sygdomsovervågnings- og -udryddelsesforanstaltninger under myndighedernes tilsyn og i overensstemmelse med den i nr. 2) nævnte udryddelsesplan, og hvis disse foranstaltninger effektivt har forhindret spredning af sygdommen til den pågældende bedrift.

c) Der må i mindst 12 måneder ikke være blevet vaccineret mod Aujeszkys sygdom på bedriften.

d) Svinene skal mindst to gange med mindst fire måneders mellemrum have været serologisk undersøgt for ADV-gE- eller ADV-gB- eller ADV-gD-antistof eller Aujeszkyhelvirus. Undersøgelsen skal have vist fravær af Aujeszkys sygdom, og at vaccinerede svin var fri for gE-antistoffer.

e) Der må på bedriften i de foregående 12 måneder ikke være blevet indsat svin i besætningen fra bedrifter med lavere dyresundhedsstatus med hensyn til Aujeszkys sygdom, medmindre de pågældende svin er blevet testet for Aujeszkys sygdom med negativt resultat.

4) For svin, der skal flyttes, gælder følgende:

a) De må ikke være blevet vaccineret.

b) De skal i de sidste 30 dage inden flytning have været isoleret i faciliteter, der er godkendt af myndighederne, på en sådan måde, at enhver risiko for spredning af Aujeszkys sygdom til disse svin undgås.

c) De skal have været holdt på oprindelsesbedriften eller en bedrift med samme status siden fødslen og have været på oprindelsesbedriften i mindst:

i) 30 dage, når det drejer sig om brugssvin

ii) 90 dage, når det drejer sig om avlssvin.

d) De skal have reageret negativt på mindst to serologiske test for ADV-gB- eller ADV-gD-virus eller Aujeszkyhelvirus foretaget med mindst 30 dages mellemrum. Når det gælder svin på under fire måneder, kan den serologiske test for ADV-gE dog også anvendes. Prøveudtagningen med henblik på sidste test skal finde sted senest 15 dage før afsendelse. Antallet af testede svin i isolationsenheden skal være tilstrækkeligt til at påvise:

i) 2 % seroforekomst med 95 % sikkerhed i isolationsenheden, når det drejer sig om brugssvin

ii) 0,1 % seroforekomst med 95 % sikkerhed i isolationsenheden, når det drejer sig om avlssvin.

Førstnævnte test er dog ikke nødvendig, hvis:

i) der som led i den i nr. 2) nævnte plan på oprindelsesbedriften 45-170 dage før svinenes afsendelse er blevet foretaget en serologisk undersøgelse, som har vist fravær af antistoffer mod Aujeszkys sygdom, og at vaccinerede svin var fri for gE-antistoffer

ii) de svin, der skal flyttes, siden fødslen har været holdt på oprindelsesbedriften

iii) der ikke er blevet flyttet svin til oprindelsesbedriften, mens de svin, der skal flyttes, har været holdt i isolation.

Artikel 2

▼M3

Slagtesvin, der sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er fri for Aujeszkys sygdom, og som er opført i bilag I, skal komme fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat, der er opført i samme bilag, eller opfylde følgende supplerende betingelser:

▼B

1) Aujeszkys sygdom skal være anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten.

2) Der skal i svinenes oprindelsesmedlemsstat eller -region være iværksat en plan for bekæmpelse og udryddelse af Aujeszkys sygdom, som opfylder kriterierne i artikel 1, nr. 2).

3) Alle svinene skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet, og

a) de kommer enten fra en bedrift, der opfylder betingelserne i artikel 1, nr. 3) eller

b) de er blevet vaccineret mod Aujeszkys sygdom mindst 15 dage inden afsendelsen og kommer fra en oprindelsesbedrift, hvor:

i) der som led i den i nr. 2) nævnte plan regelmæssigt er blevet gennemført foranstaltninger for overvågning og udryddelse af Aujeszkys sygdom under myndighedernes tilsyn i de foregående 12 måneder

ii) de er blevet holdt i mindst 30 dage inden afsendelse, og hvor der ikke er blevet påvist nogen kliniske eller patologiske symptomer på denne sygdom på tidspunktet for udfærdigelsen af det i artikel 7 omhandlede sundhedscertifikat eller

c) de er ikke blevet vaccineret og kommer fra en bedrift, hvor:

i) der som led i den i nr. 2) nævnte plan i de foregående 12 måneder regelmæssigt er blevet gennemført foranstaltninger for overvågning og udryddelse af Aujeszkys sygdom under myndighedernes tilsyn, og der ikke er konstateret kliniske, patologiske eller serologiske symptomer på Aujeszkys sygdom i de foregående seks måneder

ii) myndighederne har forbudt vaccination mod Aujeszkys sygdom og indsætning af vaccinerede svin, fordi bedriften er ved at opnå den højeste status med hensyn til Aujeszkys sygdom i overensstemmelse med den i nr. 2) nævnte plan

iii) svinene har været holdt i mindst 90 dage inden afsendelse.

Artikel 3

Avlssvin, der er bestemt for de i bilag II anførte medlemsstater eller regioner, hvor der er iværksat godkendte udryddelsesprogrammer for Aujeszkys sygdom, skal opfylde følgende betingelser:

1) komme fra medlemsstater eller regioner, der er opført i bilag I eller

2) komme fra:

a) medlemsstater eller regioner, der er opført i bilag II, og

b) en bedrift, der opfylder kravene i artikel 1, nr. 3), eller

3) opfylde følgende kriterier:

a) Aujeszkys sygdom skal være anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten.

b) Der skal i svinenes oprindelsesmedlemsstat eller -region være iværksat en plan for bekæmpelse og udryddelse af Aujeszkys sygdom, som opfylder kriterierne i artikel 1, nr. 2).

c) Der må i de sidste 12 måneder ikke være konstateret kliniske, patologiske eller serologiske symptomer på Aujeszkys sygdom på de pågældende svins oprindelsesbedrift.

d) De skal i de sidste 30 dage inden flytning have været isoleret i faciliteter, der er godkendt af myndighederne, på en sådan måde, at enhver form for spredning af Aujeszkys sygdom undgås.

e) De skal have reageret negativt på en serologisk test for gE-antistof. Prøveudtagningen med henblik på den sidste test skal have fundet sted senest 15 dage inden afsendelse. Antallet af testede svin skal være tilstrækkeligt til at påvise 2 % seroforekomst med 95 % sikkerhed hos disse svin.

f) Svinene skal have været holdt på oprindelsesbedriften eller en bedrift med tilsvarende status siden fødslen og have været holdt på oprindelsesbedriften i mindst 90 dage.

Artikel 4

Brugssvin, der er bestemt for de i bilag II anførte medlemsstater eller regioner, hvor der er iværksat godkendte udryddelsesprogrammer for Aujeszkys sygdom, skal opfylde følgende betingelser:

1) komme fra medlemsstater eller regioner, der er opført i bilag I eller

2) komme fra:

a) medlemsstater eller regioner, der er opført i bilag II, og

b) en bedrift, der opfylder kravene i artikel 1, nr. 3), eller

3) opfylde følgende kriterier:

a) Aujeszkys sygdom skal være anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten.

b) Der skal i svinenes oprindelsesmedlemsstat eller -region være iværksat en plan for bekæmpelse og udryddelse af Aujeszkys sygdom, som opfylder kriterierne i artikel 1, nr. 2).

c) Der må i de sidste 12 måneder ikke være konstateret kliniske, patologiske eller serologiske symptomer på Aujeszkys sygdom på de pågældende svins oprindelsesbedrift.

d) Der er på oprindelsesbedriften 45-170 dage før svinenes afsendelse blevet foretaget en serologisk undersøgelse for Aujeszkys sygdom, som har vist fravær af sygdommen, og at vaccinerede svin var fri for gE-antistoffer.

e) Svinene skal enten have været holdt på oprindelsesbedriften siden fødslen eller i mindst 30 dage, efter at de er kommet fra en anden bedrift med tilsvarende status, hvor der er foretaget en serologisk undersøgelse svarende til den, der er nævnt i litra d).

Artikel 5

De serologiske undersøgelser, der foretages til overvågning eller påvisning af Aujeszkys sygdom hos svin i overensstemmelse med denne beslutning, skal opfylde normerne i bilag III.

Artikel 6

Uden at dette berører artikel 10, stk. 3, i direktiv 64/432/EØF giver de enkelte medlemsstater mindst én gang om året i overensstemmelse med de fælles kriterier i bilag IV oplysninger om forekomsten af Aujeszkys sygdom, herunder oplysninger om de overvågnings- og udryddelsesprogrammer, der er iværksat af de i bilag II anførte medlemsstater, og andre medlemsstater eller regioner, der ikke er anført i det pågældende bilag, hvor der er iværksat overvågnings- og udryddelsesprogrammer.

Artikel 7

1.  Uden at det i øvrigt berører bestemmelserne i fællesskabslovgivningen om sundhedscertifikater, skal embedsdyrlægen, inden del C i det i direktiv 64/432/EØF krævede sundhedscertifikat udfyldes, for svin bestemt for de medlemsstater eller regioner, der er anført i bilag I og II, bekræfte:

a) den status, som de pågældende svins oprindelsesbedrift og oprindelsesmedlemsstat eller -region har med hensyn til Aujeszkys sygdom

b) hvis svinene ikke stammer fra en medlemsstat eller region, der er fri for sygdommen, den status, som de pågældende svins bestemmelsesbedrift og bestemmelsesmedlemsstat eller -region har med hensyn til Aujeszkys sygdom

c) at de pågældende svin opfylder betingelserne i denne beslutning.

▼M10

2.  For svin bestemt for medlemsstater eller regioner, der er anført i bilag I og II, skal nummeret på den relevante artikel i nærværende afgørelse indsættes i det tomme felt, der skal udfyldes under punkt II.3.3.1 i del C i det sundhedscertifikat, der er fastsat i model 2 i bilag F til direktiv 64/432/EØF, og som ledsager de pågældende dyr.

▼B

Artikel 8

Medlemsstaterne sørger for, at svin, når de er bestemt for de medlemsstater eller regioner, der er anført i bilag I og II, under transport eller transit ikke kommer i kontakt med svin med anden eller ukendt status med hensyn til Aujeszkys sygdom.

Artikel 9

Beslutning 2001/618/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 10

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

▼M12
BILAG I

Medlemsstater eller regioner deraf, der er frie for Aujeszkys sygdom, og hvor vaccination er forbudtISO-kode

Member State

Regioner

BE

Belgien

Alle regioner

CZ

Tjekkiet

Alle regioner

DK

Danmark

Alle regioner

DE

Tyskland

Alle regioner

IE

Irland

Alle regioner

FR

Frankrig

Departementerne Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne og Yvelines

IT

Italien

Den selvstyrende provins Bolzano

CY

Cypern

Alle regioner

LU

Luxembourg

Alle regioner

HU

Ungarn

Alle regioner

NL

Nederlandene

Alle regioner

AT

Østrig

Alle regioner

PL

Polen

Voivodship podlaskie følgende regioner (powiaty): augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

SI

Slovenien

Alle regioner

SK

Slovakiet

Alle regioner

FI

Finland

Alle regioner

SE

Sverige

Alle regioner

UK

Det Forenede Kongerige

Alle regioner

▼M14
BILAG II

Medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale programmer for udryddelse af Aujeszkys sygdomISO-kode

Medlemsstat

Regioner

ES

Spanien

Alle regioner

IT

Italien

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lombardiet

Regionen Veneto

LT

Litauen

Alle regioner

PL

Polen

Voivodship dolnośląskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship kujawsko-pomorskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship lubelskie: alle regioner (powiaty)

Voidodship lubuskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship łódzkie: alle regioner (powiaty)

Voivodship małopolskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship mazowieckie: alle regioner (powiaty)

Voivodship opolskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship podkarpackie: alle regioner (powiaty)

Voivodship podlaskie: følgende regioner (powiaty): grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski

Voivodship pomorskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship śląskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship świętokrzyskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship warmińsko-mazurskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship wielkopolskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship zachodniopomorskie: alle regioner (powiaty)

▼B
BILAG III

Normer for serologiske test for Aujeszkys sygdom — Protokol for ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) til påvisning af antistoffer mod Aujeszkyvirus (hel virus), glucoprotein B (ADV-gB), glucoprotein D (ADV gD) eller glucoprotein E (ADV-gE)

1. Institutterne i punkt 2, litra d), evaluerer ELISA ADV-gE-test og udstyr ud fra kriterierne i punkt 2, litra a), b) og c). Hver enkelt medlemsstats myndigheder sørger for, at der kun registreres ELISA ADV-gE-udstyr, som opfylder disse normer. Undersøgelserne i punkt 2, litra a) og b), skal udføres, inden testen kan godkendes, og hver batch skal derefter mindst underkastes undersøgelsen i punkt 2, litra c).

2. Standardisering, følsomhed og specificitet for så vidt angår testen:

a) Prøven skal være så følsom, at følgende EF-referencesera giver positivt resultat:

 EF-referenceserum ADV 1 fortyndet 1:8

 EF-referenceserum ADV-gE A

 EF-referenceserum ADV-gE B

 EF-referenceserum ADV-gE C

 EF-referenceserum ADV-gE D

 EF-referenceserum ADV-gE E

 EF-referenceserum ADV-gE F.

b) Testen skal være så specifik, at følgende EF-referencesera giver negativt resultat:

 EF-referenceserum ADV-gE G

 EF-referenceserum ADV-gE H

 EF-referenceserum ADV-gE J

 EF-referenceserum ADV-gE K

 EF-referenceserum ADV-gE L

 EF-referenceserum ADV-gE M

 EF-referenceserum ADV-gE N

 EF-referenceserum ADV-gE O

 EF-referenceserum ADV-gE P

 EF-referenceserum ADV-gE Q.

c) Ved batchkontrol skal EF-referenceserum ADV 1 give positivt resultat ved en fortynding på 1:8, og EF-referenceserum ADV-gE G til ADV-gE Q som anført i litra b) skal give negativt resultat.

Ved batchkontrol af ADV-gB- og ADV-gD-udstyr skal EF referenceserum ADV 1 give positivt resultat ved en fortynding på 1:2, og EF-referenceserum Q som anført i litra b) skal give negativt resultat.

▼M10

d) Nedenstående institutter er derudover ansvarlige for at kontrollere kvaliteten af ELISA-metoden i hver medlemsstat og producere og standardisere nationale referencesera i overensstemmelse med fællesskabsreferenceseraene:AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tlf. +43 (0) 505 55-38112

Fax +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Tlf. 585 557 111

Fax 585 222 394

E-mail: svuolomouc@svuol.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Südufer 10

17493 Greifswald — Insel Riems

Tlf. + 49 38351 7-0

Fax + 49 38351 7-1219, 7-1151, 7-1226

DK

National Veterinary Institute

Technical University of Denmark

Lindholm Island

4774 Kalvehave

Denmark

Tlf. +45 88 60 00

Fax +45 88 79 01

E-mail: vet@vet.dtu.dk

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30,

51006 Tartu,

Estonia

Tlf. + 372 7 386 100

Fax + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tlf. +34 916 290 300

Fax +34 (916) 290 55598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tlf. +358 20 772 003 (exchange)

Fax +358 (20) 772 55598

FR

Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tlf. + 44-1932 7341111

Fax +44-1932 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tlf. +30 2106010903

HU

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Adresse: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Postadresse: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tlf. +36 1 460-6300

Fax +36 1 252-5177

E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts »BIOR«

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR)

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

Tlf. +371 7620513

Fax +371 7620434

E-mail: bior@bior.lv

MT

National Veterinary Laboratory

Veterinary and Phytosanitary Regulation Department

Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change,

Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert,

Marsa, Malta

Tlf. +356 22925389

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tlf. +48 81 889 30 00

Fax +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

1549-011 Lisboa

RO

Laboratorul Național de Referință pentru Herpesviroze

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Str. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5, București

Tlf. 0374.322.015

Fax 0214.113.394

E-mail: office@idah.ro

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tlf. (46-18) 67 40 00

Fax (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika

▼B
BILAG IV

Kriterier for de oplysninger, der skal gives om udbrud af Aujeszkys sygdom og om planer for overvågning og udryddelse af denne sygdom, jf. artikel 8 i direktiv 64/432/EØF

1. Medlemsstat:

2. Dato:

3. Indberetningsperiode:

4. Antal bedrifter, hvor der er blevet påvist Aujeszkys sygdom ved kliniske, serologiske eller virologiske undersøgelser:

5. Oplysninger om vaccination mod Aujeszyks sygdom, serologiske undersøgelser og kategorisering af bedrifter (vedlagte skema udfyldes):Region

Antal svinebedrifter

Antal svinebedrifter omfattet af et program for Aujeszkys sygdom (1)

Antal svinebedrifter, der ikke er smittet Aujeszkys sygdom

(med vaccination) (2)

Antal svinebedrifter, der ikke er smittet med Aujeszkys sygdom

(uden vaccination) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

(1)   Program overvåget af myndighederne.

(2)   Svinebedrifter, der er serologisk undersøgt for Aujeszyks sygdom med negativt resultat i overensstemmelse med et officielt program for Aujeszyks sygdom, og hvor der er blevet vaccineret mod Aujeszyks sygdom i de foregående 12 måneder.

(3)   Svinebedrifter, der opfylder betingelserne i artikel 1, nr. 3.

6. Yderligere oplysninger om serologisk overvågning på ornestationer med henblik på eksport som lede i andre overvågningsordninger osv.:
BILAG VOPHÆVET BESLUTNING MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Kommissionens beslutning 2001/618/EF

(EFT L 215 af 9.8.2001, s. 48)

 

Kommissionens beslutning 2001/746/EF

(EFT L 278 af 23.10.2001, s. 41)

Kun angående henvisningen til beslutning 2001/618/EF i artikel 1

Kommissionens beslutning 2001/905/EF

(EFT L 335 af 19.12.2001, s. 22)

Kun angående henvisningen til beslutning 2001/618/EF i artikel 2

Kommissionens beslutning 2002/270/EF

(EFT L 93 af 10.4.2002, s. 7)

Kun artikel 3

Kommissionens beslutning 2003/130/EF

(EUT L 52 af 27.2.2003, s. 9)

 

Kommissionens beslutning 2003/575/EF

(EUT L 196 af 2.8.2003, s. 41)

 

Kommissionens beslutning 2004/320/EF

(EUT L 102 af 7.4.2004, s. 75)

Kun artikel 2 og bilag II

Kommissionens beslutning 2005/768/EF

(EUT L 290 af 4.11.2005, s. 27)

 

Kommissionens beslutning 2006/911/EF

(EUT L 346 af 9.12.2006, s. 41)

Kun angående henvisningen til beslutning 2001/618/EF i artikel 1 og punkt 12 i bilaget

Kommissionens beslutning 2007/603/EF

(EUT L 236 af 8.9.2007, s. 7)

 

Kommissionens beslutning 2007/729/EF

(EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26)

Kun angående henvisningen til beslutning 2001/618/EF i artikel 1 og punkt 10 i bilaget
BILAG VISammenligningstabel

Beslutning 2001/618/EF

Nærværende beslutning

Artikel 1, litra a) og b)

Artikel 1, nr. 1) og 2)

Artikel 1, litra c), første til femte led

Artikel 1, nr. 3), litra a) til e)

Artikel 1, litra d), første til fjerde led

Artikel 1, nr. 4), litra a) til d)

Artikel 2, litra a) og b)

Artikel 2, nr. 1) og 2)

Artikel 2, litra c), første til tredje led

Artikel 2, nr. 3), litra a) til c)

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, nr. 1)

Artikel 3, litra b), første og andet led

Artikel 3, nr. 2), litra a) og b)

Artikel 3, litra c), første til sjette led

Artikel 3, nr. 3), litra a) til f)

Artikel 4, litra a)

Artikel 4, nr. 1)

Artikel 4, litra b), første og andet led

Artikel 4, nr. 2), litra a) og b)

Artikel 4, litra c), første til femte led

Artikel 4, nr. 3), litra a) til e)

Artikel 5 til 8

Artikel 5 til 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Bilag I-IV

Bilag I-IV

Bilag V

Bilag VI

Top