EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0862-20200712

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/2020-07-12

02007R0862 — DA — 12.07.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 862/2007

af 11. juli 2007

om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/851 af 18. juni 2020

  L 198

1

22.6.2020


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 224, 22.8.2013, s.  18 (862/2007)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 862/2007

af 11. juli 2007

om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Formål

Denne forordning fastsætter fælles regler for indsamling og udarbejdelse af EF-statistikker om:

a) 

indvandring til og udvandring fra medlemsstaternes områder, herunder også strømme fra en medlemsstat til en anden og strømme mellem en medlemsstat og et tredjeland

b) 

statsborgerskab og fødeland for personer, der har deres sædvanlige bopæl på medlemsstaternes område

▼M1

c) 

administrative og retslige procedurer og processer i medlemsstaterne vedrørende indvandring, meddelelse af opholdstilladelse, statsborgerskab, asyl og andre former for international beskyttelse, ulovlig indrejse og ulovligt ophold samt tilbagesendelser.

▼B

Artikel 2

Definitioner

1.  I denne forordning anvendes følgende definitioner:

a) 

»sædvanlig bopæl«: det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser, eller, hvis sådanne oplysninger ikke foreligger, det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl

b) 

»indvandring«: den handling, hvorved en person tager sædvanlig bopæl i en medlemsstat i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder, efter at den pågældende person tidligere har haft sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat eller et tredjeland

c) 

»udvandring«: den handling, hvorved en person, der tidligere har haft sædvanlig bopæl i en medlemsstat, ophører med at have bopæl i denne medlemsstat i en periode, som varer eller forventes at vare mindst 12 måneder

d) 

»statsborgerskab«: det særlige retlige bånd, der er mellem en person og hans eller hendes stat, og som er erhvervet ved fødsel eller naturalisation, ved erklæring, valg, ægteskab eller ad anden vej i henhold til national ret

e) 

»fødeland«: moderens bopælsland (inden for de nugældende grænser, hvis oplysningerne er tilgængelige) på fødselstidspunktet eller, hvis dette ikke er oplyst, det land (inden for de nugældende grænser, hvis oplysningerne er tilgængelige), hvor fødslen fandt sted

f) 

»indvandrer«: en person, som foretager en indvandring

g) 

»udvandrer«: en person, som foretager en udvandring

h) 

»fastboende udlænding«: en person som defineret i artikel 2, litra b), i Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding ( 1 )

i) 

»tredjelandsstatsborger«: enhver person, der ikke er unionsborger som defineret i traktatens artikel 17, stk. 1, herunder statsløse

▼M1

j) 

»ansøgning om international beskyttelse«: en ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra h), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse ( 2 )

k) 

»flygtningestatus«: flygtningestatus som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 2011/95/EU

l) 

»subsidiær beskyttelsesstatus«: subsidiær beskyttelsesstatus som defineret i artikel 2, litra g), i direktiv 2011/95/EU

m) 

»familiemedlemmer«: familiemedlemmer som defineret i artikel 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne ( 3 )

▼B

n) 

»midlertidig beskyttelse«: midlertidig beskyttelse som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf ( 4 )

▼M1

o) 

»uledsaget mindreårig«: en uledsaget mindreårig som defineret i artikel 2, litra l), i direktiv 2011/95/EU

p) 

»ydre grænser«: ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) ( 5 )

q) 

»tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse«: tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse ved den ydre grænse, fordi de ikke opfylder alle de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2016/399, og ikke hører til nogen af de personkategorier, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5, i nævnte forordning

▼C1

r) 

»tredjelandsstatsborgere, som anses for at have ulovligt ophold«: tredjelandsstatsborgere for hvem det officielt konstateres, at de opholder sig i en medlemsstat, og som ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for at have ophold eller bopæl i den pågældende medlemsstat

▼B

s) 

»genbosættelse«: overførsel af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, ud fra en vurdering af deres behov for international beskyttelse og en holdbar løsning, til en medlemsstat, hvor de får tilladelse til at opholde sig med en sikker retsstilling.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om anvendelsen og sandsynlige virkninger af skøn eller andre metoder til tilpasning af statistikker på grundlag af nationale definitioner for at overholde de harmoniserede definitioner i stk. 1.

▼M1 —————

▼B

4.  Hvis en eller flere af de i stk. 1 nævnte retsakter ikke er bindende for en medlemsstat, bør denne medlemsstat levere statistikker, der kan sammenlignes med dem, der kræves i henhold til denne forordning, når det kan ske i henhold til gældende lovgivningsmæssige og/eller administrative procedurer.

Artikel 3

Statistikker om international migration, personer med sædvanlig bopæl og erhvervelse af statsborgerskab

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a) 

indvandrere, der flytter til den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i) 

grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii) 

grupper af fødelande efter alder og køn

iii) 

grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, efter alder og køn

b) 

udvandrere, der flytter fra den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:

i) 

efter grupper af statsborgerskaber

ii) 

efter alder

iii) 

efter køn

iv) 

efter grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl

c) 

personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat ved udgangen af referenceperioden opdelt på følgende måde:

i) 

grupper af statsborgerskaber efter alder og køn

ii) 

grupper af fødelande efter alder og køn

d) 

personer, som har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og i referenceåret har erhvervet statsborgerskab i den pågældende medlemsstat, og som tidligere har haft statsborgerskab i en anden medlemsstat eller et tredjeland, eller som tidligere har været statsløse, opdelt efter alder og køn, efter den pågældendes tidligere statsborgerskab, og efter om personen tidligere var statsløs.

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tolv måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 4

Statistikker om international beskyttelse

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a) 

personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem

b) 

personer, som er omfattet af ansøgninger om international beskyttelse, der er under behandling af den ansvarlige nationale myndighed ved udgangen af referenceperioden

c) 

ansøgninger om international beskyttelse, som er blevet trukket tilbage i referenceperioden.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referencemåneden. Den første referencemåned er januar 2008.

2.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a) 

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige eller findes grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

b) 

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af flygtningestatus

c) 

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af subsidiær beskyttelsesstatus

d) 

personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af midlertidig beskyttelse

e) 

personer omfattet af andre afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse eller inddragelse af opholdstilladelse af humanitære grunde i henhold til national lovgivning om international beskyttelse.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2008.

3.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a) 

ansøgere om international beskyttelse i referenceperioden, som af den ansvarlige nationale myndighed betragtes som uledsagede mindreårige

b) 

personer omfattet af endelige afgørelser om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, som er truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse, og hvorefter ansøgninger afvises som uantagelige eller findes grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager

c) 

personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af flygtningestatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

d) 

personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af subsidiær beskyttelsesstatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

e) 

personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af midlertidig beskyttelse truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse

f) 

personer omfattet af andre endelige afgørelser truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse om meddelelse eller inddragelse af opholdstilladelse af humanitære grunde i henhold til national lovgivning om international beskyttelse

g) 

personer, der i referenceperioden har fået tilladelse til ophold i en medlemsstat inden for rammerne af en genbosættelsesordning i nationalt eller fællesskabsregi, hvis der gennemføres en sådan ordning i den pågældende medlemsstat.

Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab. De skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

4.  Medlemsstaterne indberetter følgende statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om anvendelse af forordning (EF) nr. 343/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 ( 6 ):

a) 

antallet af anmodninger om tilbagetagelse eller overtagelse af asylansøgere

b) 

de bestemmelser, som de i litra a) omhandlede anmodninger er baseret på

c) 

de afgørelser, der er truffet vedrørende de i litra a) omhandlede anmodninger

d) 

antallet af overførsler, som de i litra c) omhandlede afgørelser medfører

e) 

antallet af anmodninger om oplysninger.

Disse statistikker skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 5

Statistikker om forebyggelse af ulovlig indrejse og ophold

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

a) 

tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse i en medlemsstat ved den ydre grænse

b) 

tredjelandsstatsborgere, som i henhold til national lovgivning om indvandring anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat.

▼M1

Statistikker i henhold til litra a) opdeles i overensstemmelse med artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/399.

Statistikker i henhold til litra b) opdeles efter personernes alder og køn, statsborgerskab, begrundelse for pågribelsen og stedet, hvor pågribelsen fandt sted.

▼B

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 6

Statistikker om tredjelandsstatsborgeres opholdstilladelser og ophold

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

a) 

antallet af opholdstilladelser udstedt til tredjelandsstatsborgere opdelt på følgende måde:

i) 

opholdstilladelser udstedt i referenceperioden, hvorved den pågældende person tildeles opholdstilladelse for første gang, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

ii) 

opholdstilladelser udstedt i referenceperioden og tildelt som følge af en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

iii) 

gyldige opholdstilladelser ved udgangen af referenceperioden (antal udstedte opholdstilladelser, som ikke er inddraget eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse og opholdstilladelsens gyldighedsperiode

b) 

antallet af fastboende tredjelandsstatsborgere ved udgangen af referenceperioden opdelt efter statsborgerskab.

2.  Når en medlemsstats lovgivning og administrative praksis giver mulighed for tildeling af bestemte kategorier af langtidsvisum eller indvandrerstatus i stedet for opholdstilladelser, skal antallet af sådanne visa og tildelinger af indvandrerstatus medregnes i de statistikker, der er omhandlet i stk. 1.

3.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for seks måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

Artikel 7

Statistikker om tilbagevenden

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

▼C1

a) 

antallet af tredjelandsstatsborgere, som anses for at opholde sig ulovligt i en medlemsstat, og som er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, der fastslår eller erklærer, at deres ophold er ulovligt, og pålægger dem at forlade medlemsstaten, opdelt efter de pågældende personers statsborgerskab

▼B

b) 

antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, jf. litra a), opdelt efter de tilbagevendte personers statsborgerskab.

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008.

3.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, omfatter ikke tredjelandsstatsborgere, som overføres fra en medlemsstat til en anden medlemsstat efter proceduren i forordning (EF) nr. 343/2003 og forordning (EF) nr. 1560/2003.

▼M1 —————

▼B

Artikel 9

Datakilder og kvalitetsstandarder

1.  Statistikkerne baseres på følgende datakilder i det omfang, de er tilgængelige i medlemsstaten og i overensstemmelse med national lovgivning og praksis

a) 

registre over administrative og retslige procedurer

b) 

registre over administrative procedurer

c) 

registre over populationen af personer eller af en undergruppe af denne population

d) 

folketællinger

e) 

stikprøveundersøgelser

f) 

andre egnede kilder.

Der kan som led i udarbejdelsen af statistikkerne anvendes videnskabeligt baserede og veldokumenterede statistiske skønsmetoder.

▼M1

1a.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de data og metadata, der indberettes i henhold til denne forordning.

1b.  Kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 ( 7 ) finder anvendelse med henblik på nærværende forordning.

▼M1

2.  Medlemsstaterne underretter i form af kvalitetsrapporter Kommissionen (Eurostat) om, hvilke datakilder der er anvendt, af hvilke grunde disse kilder er valgt, hvilke virkninger valget af datakilder har for statistikkernes kvalitet, hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger der er anvendt for at sikre beskyttelse af personoplysninger, og hvilke skønsmetoder der er anvendt, og underretter Kommissionen (Eurostat) om ændringer i så henseende.

3.  Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) indsender medlemsstaterne den nødvendige yderligere præcisering med henblik på at vurdere de statistiske oplysningers kvalitet.

4.  Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen (Eurostat) om eventuelle revisioner af eller korrektioner i de statistiske oplysninger, der er indberettet i medfør af denne forordning, om eventuelle ændringer i de anvendte metoder og datakilder og om alle relevante oplysninger eller ændringer med hensyn til gennemførelsen af denne forordning, der kan påvirke kvaliteten af de indberettede data.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter:

a) 

om fastlæggelse af de praktiske ordninger med henblik på kvalitetsrapporterne omhandlet i denne artikels stk. 2 og om deres indhold

b) 

vedrørende foranstaltningerne i forbindelse med fastlæggelsen af passende formater for indberetning af data i henhold til denne forordning.

Retsakterne omhandlet i litra a) må ikke medføre en betydelig yderligere byrde eller betydelige yderligere omkostninger for medlemsstaterne.

Gennemførelsesretsakterne omhandlet i dette stykke vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.

▼M1

Artikel 9a

Pilotundersøgelser

1.  I overensstemmelse med denne forordnings mål fastlægger Kommissionen (Eurostat) pilotundersøgelser, der gennemføres på frivillig basis af medlemsstaterne, med henblik på at afprøve gennemførligheden af nye dataindsamlinger eller opdelinger inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder tilgængeligheden af egnede datakilder og udarbejdelsesteknikker, statistisk kvalitet og sammenlignelighed samt de dermed forbundne omkostninger og byrder. Medlemsstaterne sikrer sammen med Kommissionen (Eurostat), at disse undersøgelser er repræsentative på EU-plan.

2.  Inden iværksættelsen af hver enkelt pilotundersøgelse undersøger Kommissionen (Eurostat), om de nye statistikker kan baseres på de tilgængelige oplysninger i de relevante administrative kilder på EU-plan for at harmonisere de anvendte begreber, hvor det er muligt, og for at minimere yderligere byrder for de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder og forbedre anvendelsen af eksisterende data i overensstemmelse med artikel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009. Kommissionen (Eurostat) tager også hensyn til den byrde, der opstår som følge af andre igangværende pilotundersøgelser, for at begrænse antallet af sideløbende pilotundersøgelser i samme periode.

3.  Pilotundersøgelser omhandlet i denne artikel skal vedrøre følgende:

a) 

for statistikker krævet i henhold til hele artikel 4, opdelinger efter den måned, hvor ansøgningen om international beskyttelse blev indgivet

b) 

for statistikker krævet i henhold til artikel 4, stk. 1:

i) 

antallet af personer, som har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som

— 
blev fritaget for en fremskyndet procedure eller en grænseprocedure, eller som fik deres ansøgninger om international beskyttelse behandlet efter en sådan grænseprocedure
— 
ikke blev registreret i Eurodac
— 
fremlagde dokumentation, der kunne medvirke til at fastslå deres identitet
— 
var frihedsberøvet, opdelt efter frihedsberøvelsens varighed og begrundelsen for frihedsberøvelse, eller var omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt, der pålægger frihedsberøvelse eller et alternativ til frihedsberøvelse, opdelt efter type alternativ og måned, hvor afgørelsen blev truffet eller retsakten blev udstedt
— 
nød godt af gratis retshjælp
— 
nød godt af materielle modtagelsesforhold som nærmere fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra g), opdelt efter alder, køn, statsborgerskab og uledsagede mindreårige og med mulighed for at henføre disse statistikker til referenceperioder på en måned
— 
var uledsagede mindreårige, som fik udpeget en repræsentant, var uledsagede mindreårige, som fik adgang til uddannelsessystemet, eller var uledsagede mindreårige, som blev anbragt i henhold til artikel 31, stk. 3, i direktiv 2011/95/EU
— 
blev underkastet en aldersvurdering, herunder resultaterne af sådanne vurderinger
ii) 

det gennemsnitlige antal uledsagede mindreårige, der indgav en ansøgning om international beskyttelse pr. repræsentant

c) 

for statistikker krævet i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3:

i) 

for personer omfattet af artikel 4, stk. 2, litra a), eller artikel 4, stk. 3, litra b), opdelinger efter afgørelser, hvorefter ansøgningerne om international beskyttelse:

— 
afvises som uantagelige, efter begrundelsen for uantagelighed
— 
afslås som grundløse
— 
afslås som åbenbart grundløse under den almindelige procedure, efter begrundelsen for afslag
— 
afslås som åbenbart grundløse under den fremskyndede procedure, efter begrundelsen for afslag og fremskyndelse
— 
afslås med den begrundelse, at ansøgeren kan beskyttes i sit hjemland
ii) 

for personer omfattet af artikel 4, stk. 2, litra b) og c), og artikel 4, stk. 3, litra c) og d), opdelinger efter afgørelser om ophør eller udelukkelse yderligere opdelt efter begrundelsen for ophør eller udelukkelse

iii) 

antallet af personer, som fik udstedt afgørelser efter en personlig samtale

iv) 

antallet af personer, som fik udstedt afgørelser i første instans eller endelige afgørelser om indskrænkning eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold

d) 

for statistikker krævet i henhold til artikel 4, stk. 3, påklagens varighed

e) 

for statistikker krævet i henhold til artikel 4, stk. 4, opdelinger efter alder og statsborgerskab

f) 

for statistikker krævet i henhold til artikel 6, antallet af:

i) 

ansøgninger og afslåede ansøgninger om førstegangsopholdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere i referenceperioden opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for ansøgning om opholdstilladelse, alder og køn

ii) 

afslåede ansøgninger om opholdstilladelse som følge af en tredjelandsstatsborgers ændrede indvandringsstatus eller begrundelse for ophold

iii) 

opholdstilladelser, der blev udstedt af familiemæssige årsager, opdelt efter begrundelsen for udstedelsen af tilladelsen og tredjelandsstatsborgerens referencepersons status

g) 

for statistikker krævet i henhold til artikel 7, opdelinger efter

i) 

begrundelserne for afgørelserne eller lovene, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 1, litra a)

ii) 

antallet af personer, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 1, litra a), og som var omfattet af et indrejseforbud

iii) 

antallet af personer i tilbagesendelsesprocedurer, der er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt, der pålægger frihedsberøvelse, yderligere opdelt efter frihedsberøvelsens varighed, eller et alternativ til frihedsberøvelse, opdelt efter type alternativ og den måned, hvor afgørelsen blev truffet eller retsakten blev udstedt

iv) 

antallet af tilbagevendte personer, yderligere opdelt efter bestemmelsesland og type afgørelse eller retsakt som følger:

— 
i overensstemmelse med en formel EU-tilbagetagelsesaftale
— 
i overensstemmelse med en uformel EU-tilbagetagelsesaftale
— 
i overensstemmelse med en national tilbagetagelsesaftale.

4.  Kommissionen (Eurostat) evaluerer resultaterne af pilotundersøgelserne i tæt samarbejde med medlemsstaterne og gør resultaterne offentligt tilgængelige. Evalueringen skal omfatte en vurdering af merværdien på EU-plan af de nye dataindsamlinger under pilotundersøgelserne og en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009.

5.  Under hensyntagen til den positive evaluering af resultaterne af pilotundersøgelserne kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med hensyn til de forhold, der er omhandlet i stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.

6.  For at lette gennemførelsen af pilotundersøgelserne omhandlet i denne artikel, yder Kommissionen (Eurostat) passende finansiering i overensstemmelse med artikel 9b til medlemsstater, der gennemfører de pågældende pilotundersøgelser.

7.  Senest den 13. juli 2022 og derefter hvert andet år aflægger Kommissionen (Eurostat) rapport om de overordnede fremskridt, der er gjort med hensyn til de forhold, der er omhandlet i stk. 3. Rapporten offentliggøres.

Artikel 9b

Finansiering

1.  Med henblik på gennemførelsen af denne forordning ydes der tilskud fra Unionens almindelige budget til de nationale statistiske kontorer og andre relevante nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til:

a) 

at udvikle nye metoder for statistikker i henhold til nærværende forordning, herunder for medlemsstaternes deltagelse i pilotundersøgelser som omhandlet i artikel 9a

b) 

at udvikle eller gennemføre nye dataindsamlinger og opdelinger inden for denne forordnings anvendelsesområde, herunder opgradere datakilder og IT-systemer, i en periode på op til fem år.

2.  Unionens finansielle bidrag som omhandlet i denne artikels stk. 1, skal ydes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1046 ( 8 ).

▼M1

Artikel 10

Gennemførelsesretsakter med henblik på nærmere fastlæggelse af opdelinger

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på nærmere at fastlægge opdelinger i overensstemmelse med artikel 4-7. Når Kommissionen vedtager sådanne gennemførelsesretsakter, begrunder den behovet for de pågældende opdelinger med henblik på udvikling og overvågning af Unionens politikker på migrations- og asylområdet og sikrer, at disse gennemførelsesretsakter ikke pålægger medlemsstaterne væsentlige ekstra omkostninger eller byrder.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2, senest 18 måneder før udløbet af referenceperioden, hvor dataene vedrører et kalenderår, og senest seks måneder før udløbet af referenceperioden, hvor dataene vedrører kortere perioder end ét år.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 ( 9 ).

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

▼M1

Artikel 11a

Dispensationer

1.  Hvor anvendelsen af denne forordning eller gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne ville kræve, at der foretages større tilpasninger af en medlemsstats nationale statistiske system, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter give en dispensation i en periode, som den pågældende medlemsstat har anmodet om, forudsat at denne periode ikke overstiger tre år. I forbindelse hermed sikrer Kommissionen, at medlemsstaternes data er sammenlignelige, og at beregningen af de krævede repræsentative og pålidelige europæiske aggregater er aktuel, og tager hensyn til byrden for medlemsstaterne og respondenterne.

2.  Hvor der fortsat er grundlag, baseret på tilstrækkelig dokumentation, for en dispensation i henhold til stk. 1 ved udgangen af den periode, som den blev givet for, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter give en dispensation i yderligere en periode, som den pågældende medlemsstat har anmodet om, forudsat at denne periode ikke overstiger to år.

3.  Med henblik på anvendelse af stk. 1 og 2 fremsender en medlemsstat en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen senest den 13. oktober 2020 eller inden for tre måneder efter den pågældende gennemførelsesretsakts ikrafttræden eller seks måneder før udgangen af den periode, som den aktuelle dispensation blev givet for, alt efter hvad der er relevant.

4.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.

▼B

Artikel 12

Rapport

Kommissionen forelægger senest den 20. august 2012 og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning og om deres kvalitet.

Artikel 13

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 311/76 ophæves.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44.

( 2 ) EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9.

( 3 ) EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31.

( 4 ) EFT L 212 af 7.8.2001, s. 12.

( 5 ) EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1.

( 6 ) EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3.

( 7 ) (*)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

( 9 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Top