Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Kommissionens beslutning af 9. november 2007 om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (meddelt under nummer K(2007) 5357) (2007/756/EF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — DA — 01.01.2014 — 003.003


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. november 2007

om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5357)

(2007/756/EF)

(EUT L 305 af 23.11.2007, s. 30)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 10. februar 2011

  L 43

33

17.2.2011

►M2

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. november 2012

  L 345

1

15.12.2012

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 519/2013 af 21. februar 2013

  L 158

74

10.6.2013


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 101, 4.4.2014, s.  15 (2012/757/EU)
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. november 2007

om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5357)

(2007/756/EF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog ( 1 ), særlig direktivets artikel 14, stk. 4 og 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog ( 2 ), særlig direktivets artikel 14, stk. 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når medlemslande giver tilladelse til ibrugtagning af rullende materiel, har de ansvaret for, at de enkelte køretøjer forsynes med en identifikationskode. Denne kode skal derpå anføres i et nationalt køretøjsregister (National Vehicle Register) (herefter benævnt »NVR«). Registeret skal kunne konsulteres af godkendte repræsentanter fra de pågældende myndigheder og interesserede parter. De forskellige nationale registre skal have ensartet dataindhold og dataformat. Det er derfor nødvendigt at fastlægge fælles funktionelle og tekniske specifikationer for deres oprettelse.

(2)

De fælles specifikationer for oprettelsen af NVR skal vedtages på grundlag af det udkast til specifikationer, som Det Europæiske Jernbaneagentur (herefter benævnt »Agenturet«) har udfærdiget. Specifikationsudkastet skal især indeholde en definition af: indhold, funktionel og teknisk arkitektur, dataformat, funktionsmåder, herunder regler for indlæsning af data, og søgning.

(3)

Denne beslutning er udfærdiget på grundlag af Agenturets henstilling nr. ERA/REC/INT/01-2006 af 28. juli 2006.

Et medlemslands NVR skal omfatte alle køretøjer, som er godkendt i det pågældende medlemsland. Dog skal fragtvogne og personbiler kun registreres i det nationale køretøjsregister for det medlemsland, hvor de først tages i brug.

(4)

Der skal anvendes et standardskema til registrering af køretøjer, udstedelse af registreringsbekræftelse, ændring af registrerede enheder og udstedelse af ændringsbekræftelse.

(5)

Alle nationale køretøjsregistre skal oprettes med elektronisk datastyring. Alle nationale køretøjsregistre skal forbindes med et virtuelt centralregister for køretøjer (Virtual Vehicle Register) (herefter benævnt »VVR«), som forvaltes af Agenturet, således at der kan oprettes et dokumentregister over interoperabilitet, som fastlagt i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004/EF ( 3 ). Det virtuelle køretøjsregister skal give mulighed for at søge i alle nationale køretøjsregistre via en enkelt portal og for udveksling af data mellem de nationale køretøjsregistre. Linket til VVR kan dog af tekniske årsager ikke etableres med det samme. Medlemslandene forpligtes derfor ikke til at forbinde det nationale register med det centrale VVR, før det kan påvises, at sidstnævnte register fungerer effektivt. Agenturet vil gennemføre et pilotprojekt med henblik herpå.

(6)

Ifølge referatets punkt 8 fra møde nr. 40 i det i henhold til direktiv 2001/16/EF nedsatte forskriftsudvalg skal alle eksisterende køretøjer registreres i nationalregisteret hos det medlemsland, i hvilket de tidligere var registreret. Ved planlægning af dataoverførsel skal der skabes mulighed for en overgangsperiode af tilstrækkelig længde, og der skal tages hensyn til, hvilke data der er til rådighed.

(7)

De nationale registre skal i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF føres og opdateres af et organ, som er uafhængigt af alle jernbanevirksomheder. Medlemslandene skal underrette Kommissionen og de andre medlemslande om, hvilket organ det pågældende medlemsland har udpeget til dette formål, bl.a. med henblik på at fremme informationsudvekslingen mellem disse organer.

(8)

Nogle medlemslande har et omfattende jernbanenetværk med en afstand mellem sporene på 1 520 mm, som bruges til transport med vogne, som er fælles for Sammenslutningen af Uafhængige Stater, CIS-landene. Dette har ført til oprettelsen af et fælles registreringssystem, som er et vigtigt led i dette jernbanenetværks interoperabilitet og sikkerhed. Denne særlige situation skal anerkendes, og særlige regler indføres, således at der ikke opstår uoverensstemmelser mellem de europæiske og de CIS-relaterede forpligtelser for samme køretøj.

(9)

De i TSI (tekniske specifikationer for interoperabilitet), bilag P, fastlagte regler for drift og trafikstyring finder, for så vidt angår nummereringssystemet for køretøjer, anvendelse ved registrering i NVR. Agenturet vil udfærdige en vejledning til den harmoniserede anvendelse af disse regler.

(10)

De i denne beslutning fastlagte foranstaltninger er i overensstemmelse med det i henhold til artikel 21 i direktiv 96/48/EF oprettede udvalgs udtalelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:Artikel 1

De i henhold til artikel 14, stk. 5, i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 5, i direktiv 2001/16/EF udarbejdede fælles specifikationer for det nationale register for køretøjer, som er indeholdt i bilaget, vedtages herved.

▼M2

Artikel 1a

Tillæg 6 til bilaget til denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2014.

▼B

Artikel 2

Ved registrering af køretøjer efter tidspunktet for denne beslutnings ikrafttræden anvender medlemslandene de i bilaget fastlagte fælles specifikationer.

Artikel 3

Medlemslandene registrerer eksisterende køretøjer som fastlagt i bilagets afsnit 4.

Artikel 4

1.  Medlemslandene udpeger i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF et nationalt organ, som har ansvar for at føre og opdatere det nationale register for køretøjer. Organet kan være det pågældende medlemslands nationale sikkerhedsmyndighed. Medlemslandene er ansvarlige for at sikre, at disse organer samarbejder og udveksler oplysninger, således at det sikres, at ændringer i de registrerede data videregives rettidigt.

2.  Medlemslandene giver senest et år efter denne beslutnings ikrafttræden Kommissionen og de øvrige medlemslande meddelelse om det udpegede organ i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 5

1.  Rullende materiel, som først tages i brug i Estland, Letland eller Litauen, og som er beregnet til brug uden for Den Europæiske Union som led i det fælles vognmateriel til brug på sporvidden 1 520 mm, registreres både i det nationale register, NVR, og i informationsdatabasen hos Jernbanetransportrådet for Sammenslutningen af Uafhængige Stater. I sådanne tilfælde kan det 8-cifrede nummereringssystem anvendes i stedet for det i bilaget specificerede nummereringssystem.

2.  Rullende materiel, som først tages i brug i et tredjeland, og som er beregnet til brug inden for Den Europæiske Union som led i det fælles vognmateriel til brug på sporvidden 1 520 , registreres ikke i NVR. Det skal dog i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4, i 2001/16/EF være muligt at hente de i artikel 14, stk. 5, litra c), d) og e), specificerede oplysninger fra den af CIS-rådet for Jernbanetransport forvaltede informationsdatabase.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

▼M1
BILAG

1.   DATA

Dataformatet for det nationale køretøjsregister (i det følgende benævnt »NVR«) er som følger.

Nummereringen følger logikken i det foreslåede standardregistreringsskema i tillæg 4.

Der kan yderligere tilføjes et eller flere felter, f.eks. til brug for kommentarer og angivelse af køretøjer, der er under efterforskning (se afsnit 3.4).1.

►M2  Numerisk identifikationskode som defineret i tillæg 6 ◄

Obligatorisk

Indhold

Numerisk identifikationskode som defineret i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI), bilag P, om »drift og trafikstyring« (i det følgende benævnt »OPE TSI«) (1)

 

Format

1.1.  Kode

12 cifre

1.2.  Eventuelt tidligere kode (for tidligere registreret køretøj)

 

2.

Medlemsstat og NSA

Obligatorisk

Indhold

Angivelse af den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet registreret, og af den NSA, som har udstedt ibrugtagningstilladelsen.

 

Format

2.1.   ►M2  Medlemsstatens numeriske kode, som defineret i tillæg 6, del 4 ◄

En tocifret kode

2.2.  Navn på NSA

Tekst

3.

Fremstillingsår

Obligatorisk

Indhold

Det år, hvor køretøjet forlod fabrikken.

 

Format

3.  Fremstillingsår

ÅÅÅÅ

4.

EF-reference

Obligatorisk (hvis en sådan forefindes)

Indhold

Henvisninger til »EF-verifikationserklæringen« og det udstedende organ (ansøgeren)

 

Format

4.1.  Dato, hvor erklæringen afgives

Dato

4.2.  EF-reference

Tekst

4.3.  Det udstedende organs navn (ansøgeren)

Tekst

4.4.  Registreret virksomhedsnummer

Tekst

4.5.  Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

4.6.  By

Tekst

4.7.  Landekode

ISO (se tillæg 2)

4.8.  Postnummer

Alfanumerisk kode

5.

Henvisning til det europæiske register over godkendte køretøjstyper (ERATV)

Obligatorisk (2)

Indhold

Henvisning, som gør det muligt at hente de relevante tekniske data i ERATV (3). Henvisningen er obligatorisk, hvis typen er nærmere fastsat i ERATV

 

Format

5.  Henvisning, som gør det muligt at hente de relevante tekniske data i ERATV

Alfanumerisk(e) kode(r)

5a

Serie

Valgfrit

Indhold

Angivelse af en serie, hvis køretøjet indgår i en serie

 

5a  Serie

Tekst

6.

Begrænsninger

Obligatorisk

Indhold

Alle eventuelle begrænsninger i køretøjets tilladte anvendelsesmuligheder

 

Format

6.1.  Begrænsninger i indlagret kode

(se tillæg 1)

Kode

6.2  Begrænsninger, som ikke er indlagret i kode

Tekst

7.

Ejer

Obligatorisk

Indhold

Angivelse af køretøjets ejer

 

Format

7.1.  Organisationens navn

Tekst

7.2.  Registreret virksomhedsnummer

Tekst

7.3.  Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

7.4.  By

Tekst

7.5.  Landekode

ISO (se tillæg 2)

7.6.  Postnummer

Alfanumerisk kode

8.

Ihændehaver

Obligatorisk

Indhold

Identifikation af ihændehaveren

 

Format

8.1.  Organisationens navn

Tekst

8.2.  Registreret virksomhedsnummer

Tekst

8.3.  Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

8.4.  By

Tekst

8.5.  Landekode

ISO (se tillæg 2)

8.6.  Postnummer

Alfanumerisk kode

8.7.  VKM (hvis et sådan forefindes)

Alfanumerisk kode

9.

Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Obligatorisk

Indhold

Angivelse af den vedligeholdelsesansvarlige enhed

 

Format

9.1.  Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Tekst

9.2.  Registreret virksomhedsnummer

Tekst

9.3.  Enhedens adresse — gade og nummer

Tekst

9.4.  By

Tekst

9.5.  Landekode

ISO

9.6.  Postnummer

Alfanumerisk kode

9.7.  E-mail-adresse

E-mail

10.

Tilbagetrækning

Obligatorisk, hvis relevant

Indhold

Datoen for den officielle skrotning og/eller anden bortskaffelsesordning samt tilbagetrækningskoden

 

Format

10.1.  Bortskaffelsesmåde

(se tillæg 3)

En tocifret kode

10.2.  Tilbagetrækningsdato

Dato

11.

Medlemsstater, hvor køretøjet er godkendt

Obligatorisk

Indhold

Liste over medlemsstater, hvor køretøjet er godkendt

 

Format

11.   ►M2  Medlemsstatens numeriske kode, som defineret i tillæg 6, del 4 ◄

Liste

12.

Godkendelseskode

Obligatorisk

Indhold

Harmoniseret godkendelseskode for ibrugtagning, genereret af NSA

 

Format

12.  Godkendelseskode

For eksisterende køretøjer: tekst

For nye køretøjer: alfanumerisk kode baseret på EIN, se tillæg 2

13.

Ibrugtagningstilladelse

Obligatorisk

Indhold

Dato for køretøjets ibrugtagningstilladelse (4) og godkendelsens status

 

Format

13.1.  Godkendelsesdato

Dato (ÅÅÅÅMMDD)

13.2.  Godkendelsen gyldig indtil (hvis anført)

Date (ÅÅÅÅMMDD)

13.3.  Godkendelse suspenderet

Ja/Nej

(1)   Anvendes ikke.

(2)   For køretøjstyper, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 26 i direktiv 2008/57/EF.

(3)   Det register, der er foreskrevet i artikel 34 i direktiv 2008/57/EF.

(4)   Godkendelse udstedt i henhold til kapitel V i direktiv 2008/57/EF eller godkendelse udstedt i henhold til de godkendelsesordninger, der fandtes inden gennemførelsen af direktiv 2008/57/EF.

2.   ARKITEKTUR

2.1.    Koblinger til andre registre

Flere registre er under oprettelse, delvis som følge af de nye EU-forskrifter. Nedenstående oversigtsskema viser, hvilke registre og databaser der vil kunne opkobles til NVR efter oprettelse.Register eller database

Ansvarlig enhed

Andre enheder med adgang

NVR

(Interoperabilitetsdirektivet)

Registreringsenheden (RE) (1) /NSA

Øvrige NSA/RE/RU/IM/IB/RB/ihændehaver/ejer/ERA/OTIF

ERATV

(Interoperabilitetsdirektivet)

ERA

Alment tilgængelig

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Ihændehaver

RU/IM/NSA/ERA/ihændehaver/værksteder

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Endnu ikke besluttet

RU/IM/NSA/ERA/ihændehaver/værksteder/bruger

Register over rullende jernbanemateriel (2) (Cape Town-konventionen)

Den registrerende myndighed

Alment tilgængelig

OTIF-registeret

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

De ansvarlige myndigheder RU/IM/IB/RB/ihændehaver/ejer/ERA/OTIF’s sekretariat

(1)   Registreringsenheden (»RE«), som udpeges af de enkelte medlemsstater i henhold til artikel 33, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/57/EF, har til opgave at føre og opdatere NVR.

(2)   Som foreskrevet i Luxembourgprotokollen til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr, undertegnet i Luxembourg den 23. februar 2007.

Det er ikke muligt at vente med implementeringen af NVR, indtil alle registre er oprettet. Det er derfor nødvendigt, at specifikationerne for NVR giver mulighed for senere sammenkobling med disse andre registre. Der er derfor taget følgende forholdsregler:

 ERATV: Der henvises til dette ved at anføre en henvisning til køretøjstypen. Nøglen til sammenkobling af begge registre er punkt 5.

 RSRD: Omfatter visse »administrative« punkter i NVR. Er under planlægning i TAF TSI SEDP. SEDP tager hensyn til specifikationerne for NVR.

 WIMO: Omfatter data fra RSRD og vedligeholdelsesdata. Der forventes ingen sammenkobling med NVR.

▼M2

 VKMR: Forvaltes af ERA og OTIF i fællesskab (ERA for EU og OTIF for alle OTIF-medlemsstater, som ikke er EU-medlemsstater). Ihændehaveren opføres i NVR. Tillæg 6 indeholder specifikationer for andre overordnede centralregistre (f.eks. typekoder for køretøj, interoperabilitetskoder, landekoder osv.), som skal forvaltes af et »centralt organ«, der oprettes i fællesskab af ERA og OTIF.

▼M1

 Register over rullende jernbanemateriel (Cape Town-konventionen/Luxembourgprotokollen): Der er tale om et register over finansielle oplysninger vedrørende mobilt udstyr. Registret er endnu ikke udviklet. Kobling er mulig, da UNIDROIT-registret har brug for oplysninger om køretøjsnummer og -ejer. Nøglen til sammenkobling af begge registre er det første EVN, som er tildelt køretøjet.

 OTIF-registre: OTIF-registre er under udvikling under hensyntagen til EU's køretøjsregistre.

Hele systemets arkitektur samt koblingerne mellem NVR og andre registre vil blive udformet således, at det bliver muligt at hente de nødvendige oplysninger efter behov.

2.2.    NVR's overordnede EU-arkitektur

NVR-registrene implementeres ved anvendelse af en decentral løsning. Formålet er at oprette en søgemaskine til distribuerede data på basis af en almindelig softwareapplikation, som gør det muligt for brugerne at hente data fra alle de lokale registre (LR) i medlemsstaterne.

NVR-data lagres nationalt og med adgang via en webbaseret applikation (med egen web-adresse).

Det centrale europæiske virtuelle køretøjsregister (EC VVR) består af to delsystemer:

 Det virtuelle køretøjsregister (VVR), som er den centrale søgemaskine i ERA.

 Det nationale køretøjsregister/de nationale køretøjsregistre (NVR), som er de lokale registre (LR) i medlemsstaterne (MS). Medlemsstaterne kan benytte det standardiserede NVR (sNVR), der er udviklet af agenturet eller udvikle deres egne applikationer i overensstemmelse med denne specifikation. I sidstnævnte tilfælde vil medlemsstaterne benytte et oversættelsesværktøj (TE), som agenturet har udviklet til kommunikationen mellem NVR og VVR.

Figur 1

Arkitekturen i EC-VVR

image

Denne arkitektur er baseret på to komplementære delsystemer, som gør det muligt at søge efter data, der er lagret lokalt i alle medlemsstater, og som tjener til:

 oprettelse af edb-baserede registre på nationalt plan og mulighed for krydssøgning

 udskiftning af papirregistre med edb-baserede optegnelser for at gøre det muligt for medlemsstaterne at forvalte og dele data med andre medlemsstater

 etablering af koblinger mellem NVR og VVR ved brug af fælles standarder og terminologi.

Denne arkitektur bygger på følgende hovedprincipper:

 Alle NVR bliver del af det edb-baserede netværkssystem.

 Alle medlemsstater vil kunne se de fælles data, når de taster sig ind i systemet.

 Dobbeltregistrering af data og mulige fejl som følge heraf vil kunne undgås, når VVR er oprettet.

 Opdaterede data.

Agenturet vil stille følgende installationsfiler og dokumenter til rådighed for RE med henblik på oprettelsen af sNVR og TE og opkoblingen af disse til det centrale VVR:

 Installationsfiler:

 

 sNVR_Installation_Files

 TE_Installation_Files

 Dokumenter:

 

 Administrator_Guide_sNVR

 CSV_export

 CSV_import

 sNVR_Deployment_Guide

 User_Guide_sNVR

 NVR-TE_Deployment_Guide

 NVR-TE_Integration_Guide

 User_Guide_VVR.

3.   DRIFT

3.1.    Anvendelse af NVR

NVR anvendes til følgende formål:

 registrering af godkendelse

 registrering af de til køretøjerne tildelte EVN

 søgning efter kortfattede oplysninger om et givet køretøj overalt i Europa

 opfølgning på retlige aspekter som f.eks. forpligtelser og retlige oplysninger

 indhentning af oplysninger til brug for kontrol hovedsagelig i forbindelse med sikkerhed og vedligeholdelse

 etablering af kontakt til ejer og ihændehaver

 krydskontrol af en række sikkerhedskrav før udstedelse af sikkerhedscertifikater

 opfølgning på et givet køretøj.

3.2.    Ansøgningsskemaer

3.2.1.    Ansøgning om registrering

Det skema, der skal anvendes, er vist i tillæg 4.

Den enhed, som ansøger om registrering af et køretøj, afkrydser boksen ud for »Ny registrering«. Den udfylder derefter skemaets første del med alle nødvendige oplysninger fra punkt 2 til 9 samt punkt 11 og indsender derefter skemaet til:

 registreringsenheden i den medlemsstat, hvor der ansøges om registrering

 registreringsenheden i den første medlemsstat, hvor ansøgeren agter at drive virksomhed, hvis køretøjet kommer fra et tredjeland.

3.2.2.    Registrering af et køretøj og udstedelse af et europæisk køretøjsnummer (EVN)

Ved første registrering er det den pågældende registreringsenhed, som udsteder et europæisk køretøjsnummer.

Det er muligt at udfylde et separat registreringsskema pr. køretøj eller ét og samme skema for et sæt køretøjer, som indgår i samme serie eller ordre, vedføjet en fortegnelse over køretøjsnumrene.

Registreringsenheden træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at data, som indføres i NVR, er korrekte. Registreringsenheden kan til den ende anmode om oplysninger fra andre registreringsenheder, i særdeleshed når den enhed, som ansøger om registrering i en medlemsstat, ikke er etableret i denne.

3.2.3.    Ændring af et eller flere registreringspunkter

Den enhed, som ansøger om en ændring i sin køretøjsregistrering:

 afkrydser boksen ud for »Ændring«

 indtaster det aktuelle EVN (punkt 0)

 afkrydser boksen ud for den/de ønskede ændring(er)

 indtaster det nye indhold af de ændrede punkter og indsender derefter skemaet til registreringsenheden i alle de medlemsstater, hvor køretøjet er registreret.

Standardskemaet kan i visse tilfælde være utilstrækkelig. Den pågældende registreringsenhed kan derfor indsende yderligere papirdokumenter eller elektroniske dokumenter efter behov.

Medmindre andet er anført i registreringsdokumenterne, betragtes køretøjets ihændehaver som »registreringsindehaver«, jf. artikel 33, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF.

Hvis ihændehaveren udskiftes, er det den nuværende ihændehaver, som har ansvaret for at give meddelelse til registreringsenheden, og registreringsenheden giver den nye ihændehaver meddelelse om registreringsændringen. Den tidligere ihændehaver må først fjernes fra NVR og løses fra sit ansvar, når den nye ihændehaver har bekræftet sin accept af status som ihændehaver. Såfremt ingen afløser er tiltrådt på det tidspunkt, hvor den hidtidige ihændehaver afregistreres, suspenderes registreringen af køretøjet.

I tilfælde, hvor køretøjet i overensstemmelse med OPE TSE har fået tildelt et nyt EVN som følge af tekniske ændringer, skal registreringsindehaveren underrette om disse ændringer og, hvis relevant, om den nye ibrugtagningstilladelse, som er udstedt af registreringsenheden i den medlemsstat, hvor køretøjet er registreret. Denne registreringsenhed skal tildele køretøjet et nyt EVN.

3.2.4.    Tilbagetrækning af registreringen

Den enhed, der ansøger om tilbagetrækning af registreringen, afkrydser boksen ud for »Tilbagetrækning«. Enheden udfylder derefter punkt 10 og indsender skemaet til registreringsenheden i de medlemsstater, hvor køretøjet er registreret.

Registreringsenheden udfører tilbagetrækningen af registreringen ved at udfylde tilbagetrækningsdatoen og kvittere for tilbagetrækningen over for den pågældende enhed.

3.2.5.    Godkendelse i flere medlemsstater

1. Når et køretøj udstyret med et førerrum, som allerede er godkendt og registreret i en medlemsstat, godkendes i en anden medlemsstat, skal det registreres i sidstnævnte medlemsstats NVR. I dette tilfælde er det dog kun data med relation til punkt 1, 2, 6, 11, 12 og 13 og i givet fald data med relation til de felter, som sidstnævnte medlemsstat har tilføjet til NVR, der skal anføres, idet kun disse data vedrører sidstnævnte medlemsstat.

Denne bestemmelse er gældende, så længe VVR og koblingerne til alle relevante NVR endnu ikke er fuldt operationelle, og i denne periode udveksler de pågældende registreringsenheder oplysninger for at sikre, at der er overensstemmelse mellem dataene vedrørende samme køretøj.

2. Køretøjer, som ikke er udstyret med et førerrum, som f.eks. godsvogne, passagervogne og visse specialkøretøjer, opføres kun i NVR i den medlemsstat, hvor de ibrugtages for første gang.

3. For alle køretøjers vedkommende indeholder det NVR, hvor køretøjet registreres første gang, data med relation til punkt 2, 6, 12 og 13 for hver af de medlemsstater, hvor der er udstedt en ibrugtagningstilladelse til det pågældende køretøj.

3.3.    Adgangsret

En given medlemsstat »XX's« ret til adgang til data, som er lagret i et NVR, er vist i nedenstående skema, hvortil adgangskoderne er fastlagt som følger:Adgangskode

Adgangstype

0.

Ingen adgang

1.

Begrænset søgning (betingelser i kolonnen »Læseret«)

2.

Ubegrænset søgning

3.

Begrænset søgning og opdatering

4.

Ubegrænset søgning og opdateringEnhed

Definition

Læseret

Opdateringsret

Punkt 7

Alle øvrige punkter

RE/NSA »XX«

RE/NSA i medlemsstat »XX«

Alle data

Alle data

4

4

Andre NSA/RE

Andre NSA og/eller andre RE

Alle data

Ingen

2

2

ERA

Det Europæiske Jernbaneagentur

Alle data

Ingen

2

2

Ihændehavere

Køretøjets ihændehaver

Alle data for de køretøjer, som ihændehaveren råder over

Ingen

1

1

Flådebestyrere

Bestyrere af køretøjerne ansat af ihændehaveren

Alle data for de køretøjer, som ihændehaveren har sat dem til at bestyre

Ingen

1

1

Ejere

Køretøjsejer

Alle data for de køretøjer, som de har ejerskab til

Ingen

1

1

RU

Togoperatør

Alle data baseret på køretøjsnummer

Ingen

0

1

IM

Infrastrukturihændehaver

Alle data baseret på køretøjsnummer

Ingen

0

1

IB og RB

Kontrol- og revisionsorganer anmeldt af medlemsstaterne

Alle data for køretøjer, som kontrolleres eller underkastes revision

Ingen

2

2

Andre legitime brugere

Alle lejlighedsvise brugere godkendt af NSA eller ERA

Bestemmes i påkommende tilfælde. Eventuel begrænsning af varighed

Ingen

0

1

3.4.    Historiske data

Alle data i NVR skal opbevares i ti år regnet fra datoen for tilbagetrækningen af køretøjets registrering. Dataene skal som minimum være tilgængelige online i de første tre år. Efter tre år kan dataene opbevares i elektronisk format, i papirformat eller i ethvert andet format. Hvis der på noget tidspunkt i tiårsperioden indledes en undersøgelse, som omfatter et eller flere køretøjer, skal data med forbindelse til det/de pågældende køretøj(er) opbevares efter behov ud over tiårsperioden.

Efter tilbagetrækningen af et køretøjs registrering, må ingen af de registreringsnumre, som har været tildelt køretøjet, tildeles et andet køretøj i 100 år regnet fra tilbagetrækningsdatoen.

Alle ændringer i NVR skal registreres. Forvaltningen af de historiske ændringer kan eventuelt varetages gennem it-løsninger.

4.   EKSISTERENDE KØRETØJER

4.1.    Dataindhold

De valgte 13 datapunkter er opregnet nedenfor med angivelse af, hvilke der er obligatoriske.

4.1.1.    Punkt 1 — Europæisk køretøjsnummer (obligatorisk)

a)   Køretøjer, som allerede er udstyret med et 12-cifret nummer

Lande med en entydig landekode:

Disse køretøjer skal beholde den nuværende kode. Det 12-cifrede nummer skal registreres uden ændringer af nogen art.

Lande, som både har en landsdækkende hovedkode og en tidligere tildelt specifik kode:

 Tyskland med den landsdækkende hovedkode 80 og den specifikke kode 68 for AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn)

 Schweiz med den landsdækkende hovedkode 85 og den specifikke kode 63 for BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn)

 Italien med den landsdækkende hovedkode 83 og den specifikke kode 64 for FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

 Ungarn med den landsdækkende hovedkode 55 og den specifikke kode 43 for GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Disse køretøjer skal beholde den nuværende kode. Det 12-cifrede nummer skal registreres uden ændringer af nogen art ( 4 ).

It-systemet skal kunne genkende begge koder (den landsdækkende hovedkode og den specifikke kode) som tilhørende samme land.

b)   Køretøjer uden et 12-cifret nummer

En totrinsprocedure finder anvendelse:

 Der tildeles i NVR et 12-cifret nummer (jf. OPE TSI), som fastlægges i overensstemmelse med køretøjets karakteristika. Der skal i it-systemet foretages en kobling mellem det således registrerede nummer og køretøjets hidtidige nummer.

 Hvad angår køretøjer, som anvendes i international trafik med undtagelse af dem, der er forbeholdt historiske formål: det 12-cifrede nummer anvendes fysisk på selve køretøjet i en periode på seks år efter tildelingen i NVR. Hvad angår køretøjer, som anvendes i indenlandsk trafik, og dem, der er forbeholdt historiske formål: den fysiske anvendelse af det 12-cifrede nummer er frivillig.

4.1.2.    Punkt 2 — Medlemsstat og NSA (obligatorisk)

Punktet »medlemsstat« skal altid henvise til den medlemsstat, i hvis NVR køretøjet er opført. Hvad angår tredjelandskøretøjer, henviser dette punkt til den første medlemsstat, som har godkendt, at køretøjet ibrugtages på det europæiske jernbanenet. Punktet »NSA« henviser til den enhed, som har udstedt køretøjets ibrugtagningstilladelse.

4.1.3.    Punkt 3 — Fremstillingsår

Hvor det nøjagtige fremstillingsår ikke er kendt, anføres det omtrentlige år.

4.1.4.    Punkt 4 — EF-reference

En sådan henvisning findes normalt ikke for eksisterende køretøjer bortset fra et mindre antal HS RS. Anføres kun ved forekomst.

4.1.5.    Punkt 5 — Henvisning til ERATV

Anføres kun ved forekomst.

Indtil ERATV er oprettet, kan der henvises til registret over rullende materiel (artikel 22a i Rådets direktiv 96/48/EF ( 5 ) og artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF) ( 6 ).

4.1.6.    Punkt 6 — Begrænsninger

Anføres kun ved forekomst.

4.1.7.    Punkt 7 — Ejer (obligatorisk)

Obligatorisk og data normalt forekommende.

4.1.8.    Punkt 8 — Ihændehaver (obligatorisk)

Obligatorisk og data normalt forekommende. VKM (entydig kode som anført i VKM-registret) skal anføres, hvis ihændehaveren er i besiddelse af en sådan.

4.1.9.    Punkt 9 — Den vedligeholdelsesansvarlige enhed (obligatorisk)

Dette punkt er obligatorisk.

4.1.10.    Punkt 10 — Tilbagetrækning

Anføres kun ved forekomst.

4.1.11.    Punkt 11 — Medlemsstater, hvor køretøjet er godkendt

RIV-godsvogne og RIC-passagervogne samt køretøjer underlagt bilaterale eller multilaterale aftaler er normalt registrerede som sådanne. Hvis disse oplysninger foreligger, skal de registreres.

4.1.12.    Punkt 12 — Godkendelseskode

Anføres kun ved forekomst.

4.1.13.    Punkt 13 — Ibrugtagning (obligatorisk)

Hvor den nøjagtige dato for ibrugtagning ikke er kendt, anføres det omtrentlige år.

4.2.    Procedure

Den enhed, som tidligere havde ansvar for køretøjsregistrering, skal stille alle oplysninger til rådighed for NSA eller registreringsenheden i det land, hvor den er placeret.

Eksisterende gods- og personvogne skal kun registreres i NVR i den medlemsstat, hvor den tidligere registreringsenhed var placeret.

Hvis et eksisterende køretøj er godkendt i flere medlemsstater, sender den registreringsenhed, som registrerer det pågældende køretøj, de relevante data til registreringsenhederne i de andre berørte medlemsstater.

NSA eller registreringsenheden indfører oplysningerne i sit NVR.

NSA eller registreringsenheden underretter alle involverede parter, når overførslen af oplysninger har fundet sted. Nedenstående organer skal som minimum informeres:

 den enhed, som tidligere var ansvarlig for køretøjsregistrering

 ihændehaveren

 ERA.
Tillæg 1

BEGRÆNSNINGSKODNING

1.   PRINCIPPER

Begrænsninger (tekniske egenskaber), der allerede er opført i andre registre, som NSA har adgang til, behøver ikke gentages i NVR.

Godkendelse til grænseoverskridende trafik er baseret på:

 de oplysninger, som er indkodet i køretøjsnummeret

 den alfabetiske kodning

 køretøjets mærkning.

Det er derfor ikke nødvendigt at gentage disse oplysninger i NVR.

2.   STRUKTUR

Kodestrukturen omfatter tre niveauer:

 1. niveau: Begrænsningskategori

 2. niveau: Begrænsningstype

 3. niveau: Værdi eller specifikation.Begrænsningskodning

Kat

Type

Værdi

Navn

1

 

 

Konstruktionsrelaterede tekniske begrænsninger

 

1

Numerisk (3)

Mindste kurveradius i meter

 

2

Begrænsninger med hensyn til skinnestrømkredse

 

3

Numerisk (3)

Hastighedsbegrænsninger i km/t (mærket på gods- og passagervogne, men ikke på lokomotiver)

2

 

 

Geografisk begrænsning

 

1

Alfanumerisk (3)

Kinematisk profil (WAG TSI-kodning, bilag C)

 

2

Kodet liste

Akselafstand

 

 

1

Variabel akselafstand 1435/1520

 

 

2

Variabel akselafstand 1435/1668

 

3

CCS ikke installeret

 

4

ERTMS A installeret

 

5

Numerisk (3)

B-system installeret (1)

3

 

 

Miljømæssige begrænsninger

 

1

Kodet liste

Klimazone EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Anvendelsesbegrænsninger indeholdt i godkendelsescertifikatet

 

1

Tidsbaseret

 

2

Betingelsesbaseret (tilbagelagte strækning, slitage, osv.)

(1)   Hvis der er mere end ét B-system installeret i køretøjet, anføres separat kode for hvert system. — 1xx betegner et køretøj udstyret med et signaleringssystem — 2xx betegner et køretøj udstyret med radio
Tillæg 2

DET EUROPÆISKE IDENTIFIKATIONSNUMMERS (EIN'S) STRUKTUR OG INDHOLD

Kode for det harmoniserede nummereringssystem under betegnelsen »europæisk identifikationsnummer (EIN)« til brug for sikkerhedscertifikater og andre dokumenter

Eksempel:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Landekode

(2 bogstaver)

Dokumenttype

(2 cifre)

Udstedelsesår

(4 cifre)

Tæller

(4 cifre)

Felt 1

Felt 2

Felt 3

Felt 4

FELT 1 —   LANDEKODE (2 BOGSTAVER)

▼M3

Der er tale om koder, der offentliggøres og opdateres officielt på den europæiske hjemmeside i Vejledning i Udformning af EU-publikationer (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm)STAT

KODE

Østrig

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Kroatien

HR

Cypern

CY

Tjekkiet

CZ

Danmark

DK

Estland

EE

Finland

FI

Frankrig

FR

Tyskland

DE

Grækenland

EL

Ungarn

HU

Island

IS

Irland

IE

Italien

IT

Letland

LV

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxembourg

LU

Norge

NO

Μalta

MT

Holland

NL

Polen

PL

Portugal

PT

Rumænien

RO

Slovakiet

SK

Slovenien

SI

Spanien

ES

Sverige

SE

Schweiz

CH

Det Forenede Kongerige

UK

Koden for multinationale sikkerhedsmyndigheder skal genereres på samme måde. Der er kun én myndighed for tiden: Channel Tunnel Safety Authority (sikkerhedsmyndigheden for kanaltunnelen). Det henstilles at benytte følgende kode:FLERNATIONAL SIKKERHEDSMYNDIGHED

KODE

Kanaltunnelens sikkerhedsmyndighed

CT

▼M1

FELT 2 —   DOKUMENTTYPE (TOCIFRET KODE)

To cifre er tilstrækkeligt til at identificere dokumenttypen:

 det første ciffer angiver dokumentets generelle klassificering

 det andet ciffer angiver dokumentets undertype.

Dette nummereringssystem kan udvides i takt med behovet for flere koder. Nedenstående vises den anbefalede liste over kendte mulige kombinationer af tocifrede numre plus kombinationer for godkendelse af ibrugtagning af køretøjer:Talkombination for felt 2

Dokumenttype

Dokumentundertype

[0 1]

Licenser

Licenser til RU

[0 x]

Licenser

Øvrige

[1 1]

Sikkerhedscertifikat

Del A

[1 2]

Sikkerhedscertifikat

Del B

[1 x]

Reserveret

Reserveret

[2 1]

Sikkerhedsgodkendelse

 

[2 2]

Reserveret

Reserveret

[2 x]

Reserveret

Reserveret

[3 x]

Reserveret, f.eks. til vedligeholdelse af rullende materiel, til infrastruktur eller andet

 

[4 x]

Reserveret til anmeldte organer

Forskellige typer anmeldte organer

[5 1] og [5 5] (1)

Ibrugtagningstilladelse

Motorvogne

[5 2] og [5 6] (1)

Ibrugtagningstilladelse

Passagervogne uden trækkraft

[5 3] og [5 7] (1)

Ibrugtagningstilladelse

Godsvogne

[5 4] og [5 8] (1)

Ibrugtagningstilladelse

Specielle køretøjer

[5 9] (2)

Godkendelse af køretøjstype

 

[6 0]

Ibrugtagningstilladelse

Delsystemerne Infrastruktur, Energi, Togkontrol og signaler (fast udstyr)

[6 1]

Ibrugtagningstilladelse

Delsystemet Infrastruktur

[6 2]

Ibrugtagningstilladelse

Delsystemet Energi

[6 3]

Ibrugtagningstilladelse

Delsystemet Togkontrol og signaler (fast udstyr)

[7 1]

Lokomotivførerlicens

Tæller op til og med 9 999

[7 2]

Lokomotivførerlicens

Tæller mellem 10 000 og op til og med 19 000

[7 3]

Lokomotivførerlicens

Tæller mellem 20 000 og op til og med 29 000

[8 x] … [9 x]

Reserveret (2 dokumenttyper)

Reserveret (10 undertyper hver)

(1)   Hvis de fire cifre, der er reserveret til felt 4 »Tæller«, udnyttes fuldt ud inden for et år, ændres de første to cifre i felt 2 henholdsvis fra: — [5 1] til [5 5] for trækkraftkøretøjer — [5 2] til [5 6] for personvogne (ikke selvkørende) — [5 3] til [5 7] for godsvogne — [5 4] til [5 8] for specialkøretøjer.

(2)   De cifre, der er tildelt i felt 4, er: — Fra 1 000 til 1 999 til trækkraftkøretøjer — Fra 2 000 til 2 999 til personvogne (ikke selvkørende) — Fra 3 000 til 3 999 til godsvogne — Fra 4 000 til 4 999 til specialkøretøjer.

FELT 3 —   UDSTEDELSESÅR (FIRECIFRET KODE)

Dette felt viser året (i det fastlagte format åååå, dvs. 4 cifre), hvor godkendelsen er udstedt.

FELT 4 —   TÆLLER

Tælleren er et fremadskridende nummer, som øges med én enhed, hver gang et dokument udstedes, hvad enten det drejer sig om en ny, fornyet, opdateret eller ændret godkendelse. Selv i tilfælde, hvor et certifikat tilbagekaldes, eller en godkendelse suspenderes, kan det pågældende nummer ikke genbruges.

Tælleren nulstilles årligt.
Tillæg 3

TILBAGETRÆKNINGSKODER00

Ingen

Køretøjets registrering er gyldig.

10

Registrering suspenderet

Årsag ikke anført

Køretøjets registrering er suspenderet efter anmodning fra ejer eller ihændehaver eller ved NSA- eller RE-beslutning.

11

Registrering suspenderet

Køretøjet er bestemt til henstilling i køreklar stand som inaktiv eller strategisk reserve.

20

Registrering overdraget

Køretøjet vides at være omregistreret under et andet nummer eller af et andet NVR med henblik på fortsat brug på (hele eller en del af) det europæiske jernbanenet.

30

Afregistreret

Årsag ikke anført

Køretøjets registrering for drift på det europæiske jernbanenet er ophørt uden nogen kendt omregistrering.

31

Afregistreret

Køretøjet er bestemt til fortsat drift som jernbanekøretøj uden for det europæiske jernbanenet.

32

Afregistreret

Køretøjet er bestemt til genanvendelse af større interoperable komponenter/moduler/reservedele eller en større ombygning

33

Afregistreret

Køretøjet er bestemt til skrotning og bortskaffelse af materialerne (herunder større reservedele) til genanvendelse.

34

Afregistreret

Køretøjet er bestemt til som »bevaret rullende materiel af historisk værdi« at blive indsat i drift på et separat banenet eller at indgå i en statisk udstilling uden for det europæiske jernbanenet.

Brug af koder

 Hvis årsagen til tilbagetrækning ikke er angivet, bruges kode 10, 20 og 30 til at vise ændringen i registreringsstatus.

 Hvis årsagen til tilbagetrækning er oplyst, er kode 11, 31, 32, 33 og 34 mulige valg i NVR-databasen. Disse koder er udelukkende baseret på oplysninger, som ihændehaveren eller ejeren har meddelt registreringsenheden.

Bemærkninger i relation til registrering

 Et køretøj, hvis registrering er suspenderet eller tilbagetrukket, må ikke idriftsættes på det europæiske jernbanenet under den hidtidige registrering.

 Genaktivering af en registrering, efter at denne er suspenderet, kræver, at registreringsenheden undersøger de forhold, der var årsag til suspensionen.

 En registreringsoverdragelse på de betingelser, der er fastsat i artikel 1b i Kommissionens beslutning 2006/920/EF ( 7 ) og artikel 1b i Kommissionens beslutning 2008/231/EF ( 8 ), som ændret ved afgørelse 2010/640/EU ( 9 ), består i en ny registrering af køretøjet og efterfølgende tilbagetrækning af den hidtidige registrering.
Tillæg 4

STANDARDREGISTRERINGSSKEMA

image

image

image
Tillæg 5GLOSSAR

Forkortelse

Definition

CCS

Control Command System — Overvågnings- og styresystem

CIS

Commonwealth of Independent States — SNG/Fællesskabet af Uafhængige Stater

COTIF

Convention concerning International Carriage by Rail — Konventionen om internationale jernbanebefordringer

CR

Conventional Rail (System) — Jernbanesystem for konventionelle tog

DB

Database

EC

European Commission — Kommissionen

EC VVR

European Centralised Virtual Vehicle Register — Det centrale europæiske virtuelle køretøjsregister

EIN

European Identification Number — Det europæiske identifikationsnummer

EN

European Standard (Euro Norm) — Europæisk standard (euronorm)

EVN

European Vehicle Number — Europæisk køretøjsnummer

ERA

European Railway Agency — Det Europæiske Jernbaneagentur (også benævnt »agenturet«

ERATV

European Register of Authorised Types of Vehicles — Det europæiske register over godkendte køretøjstyper

ERTMS

European Rail Traffic Management System

EU

European Union — Den Europæiske Union

HS

High Speed (System) — Jernbanesystem for højhastighedstog

IB

Investigating Body — Undersøgelsesorgan

ISO

International Organisation for Standardisation — Den Internationale Standardiseringsorganisation

IM

Infrastructure Manager — Infrastrukturihændehaver

INF

Infrastructure — Infrastruktur

IT

Information Technology — Informationsteknologi

LR

Local Register — Lokalt register

NoBo

Notified Body — Anmeldt organ

NSA

National Safety Authority — National sikkerhedsmyndighed

NVR

National Vehicle Register — Nationalt køretøjsregister

OPE (TSI)

Operation and Traffic management (TSI) — Drift og trafikstyring (TSI)

OTIF

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail — Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer

RE

Registreringsenhed, dvs. det organ, som har til opgave at føre og opdatere NVR

RB

Regulatory Body — Tilsynsorgan

RIC

Regulations governing the reciprocal use of carriages and brake vans in international traffic — Regler for gensidig benyttelse af person- og bremsevogne i international trafik

RIV

Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic — Regler for gensidig benyttelse af godsvogne i international trafik

RS eller RST

Rolling Stock — Rullende materiel

RSRD (TAF)

Rolling Stock Reference Database (TAF) — Referencedatabase over rullende materiel (TAF)

RU

Railway Undertaking.— Jernbanevirksomhed

SEDP (TAF)

Strategic European Deployment Plan (TAF) — Strategisk europæisk anvendelsesplan (TAF)

TAF (TSI)

Telematic Applications for Freight (TSI) — Trafiktelematik for godstrafikken (TSI)

TSI

Technical Specification for Interoperability — Teknisk specifikation for interoperabilitet

VKM

Vehicle Keeper Marking — Ihændehaveridentifikationsmærke

VKMR

Vehicle Keeper Marking Register — Register over ihændehaveridentifikationsmærker

VVR

Virtual Vehicle Register — Virtuelt køretøjsregister

WAG (TSI)

Wagon (TSI) — Godsvogn (TSI)

WIMO (TAF)

Wagon and Intermodal Operational Database (TAF) — Driftsdatabase over godsvogne og intermodale enheder

▼M2
Tillæg 6

DEL 0 —    IDENTIFIKATION AF KØRETØJER

Generelle bemærkninger

Dette tillæg beskriver det europæiske køretøjsnummer og det tilknyttede mærke, der anbringes på et synligt sted på køretøjet for at identificere det entydigt og på en permanent måde under kørslen. Det beskriver ikke andre numre eller mærker, der eventuelt indgraveres eller påsættes permanent på chassiset eller de vigtigste dele af køretøjet, når det konstrueres.

Det europæiske køretøjsnummer og tilknyttede forkortelser

De enkelte jernbanekøretøjer får tildelt et nummer bestående af 12 cifre (det såkaldte europæiske køretøjsnummer (EVN)) med følgende struktur:Gruppe rullende materiel

Interoperabilitetsevne og køretøjstype

[2 cifre]

Land, hvor køretøjet er grundregistreret

[2 cifre]

Tekniske karakteristika

[4 cifre]

Løbenummer

[3 cifre]

Kontrolciffer

[1 ciffer]

Godsvogne

00 til 09

10 til 19

20 til 29

30 til 39

40 til 49

80 til 89

[nærmere oplysninger i del 6]

01 til 99

[nærmere oplysninger i del 4]

0000 til 9999

[nærmere oplysninger i del 9]

000 til 999

0 til 9

[nærmere oplysninger i del 3]

Passagervogne uden trækkraft

50 til 59

60 til 69

70 til 79

[nærmere oplysninger i del 7]

0000 til 9999

[nærmere oplysninger i del 10]

000 til 999

Rullende materiel med trækkraft og enheder i en togstamme i en fast eller på forhånd fastsat sammensætning

90 til 99

[nærmere oplysninger i del 8]

0000000 til 8999999

[betydningen af disse tal fastsættes af medlemsstaterne, eventuelt ved bilaterale eller multilaterale aftaler]

Specielle køretøjer

9000 til 9999

[nærmere oplysninger i del 11]

000 til 999

I et givent land er det 7-cifrede tal for de tekniske karakteristika og løbenummeret tilstrækkeligt til entydigt at identificere et køretøj inden for grupperne af passagervogne uden trækkraft og specialkøretøjer ( 10 ).

Bogstavkoder supplerer nummeret:

a) forkortelse for det land, hvor køretøjet er grundregistreret (nærmere oplysninger i del 4)

b) ihændehaveridentifikationsmærke (nærmere oplysninger i del 1)

c) forkortelse for de tekniske karakteristika (nærmere oplysninger i del 12 for godsvogne og del 13 for passagervogne uden trækkraft).

Det europæiske køretøjsnummer skal ændres, når det ikke afspejler interoperabilitetsevnen eller de tekniske karakteristika i henhold til dette tillæg på grund af tekniske ændringer af køretøjet. Sådanne tekniske ændringer kan nødvendiggøre en ny ibrugtagning i henhold til artikel 20-25 i direktiv 2008/57/EF.

DEL 1 —   IHÆNDEHAVERIDENTIFIKATIONSMÆRKE

1.    Definition af ihændehaveridentifikationsmærket (VKM)

Et ihændehaveridentifikationsmærke (VKM) er en alfabetisk kode bestående af 2 til 5 bogstaver ( 11 ). Et VKM anbringes på hvert enkelt jernbanekøretøj i nærheden af det europæiske køretøjsnummer. Et VKM angiver den ihændehaver af køretøjet, som er grundregistreret i et nationalt køretøjsregister.

Et VKM er entydigt og gyldigt i alle lande, der er omfattet af denne TSI, og alle lande, som indgår en aftale, der indebærer anvendelse af systemet til nummerering af køretøjer og ihændehaveridentifikationsmærke som beskrevet i denne TSI.

2.    Ihændehaveridentifikationsmærkets format

VKM angiver køretøjets ihændehavers fulde navn eller forkortelse om muligt på en genkendelig måde. Alle 26 bogstaver i det latinske alfabet kan anvendes. Der anvendes store bogstaver i VKM. Bogstaver, der ikke står for det første bogstav i ihændehaverens navn, kan skrives med lille. I forbindelse med kontrol af entydigheden anses små bogstaver for at være store bogstaver.

Bogstaverne kan indeholde diakritiske tegn ( 12 ). Entydigheden må ikke afhænge af de diakritiske tegn, der anvendes i disse bogstaver.

For køretøjer, der forvaltes af ihændehavere, der er bosiddende i et land, der ikke anvender det latinske alfabet, kan en oversættelse af VKM til landets eget alfabet anvendes bagefter VKM adskilt fra dette med en skråstreg (»/«). Der ses bort fra dette oversatte VKM i forbindelse med databehandling.

3.    Bestemmelser om tildeling af VKM'er

En køretøjsihændehaver kan få udstedt mere end et VKM, hvis:

 køretøjsihændehaveren har et formelt navn på mere end et sprog

 en køretøjsihændehaver har en god grund til at skelne mellem separate køretøjsflåder i sin organisation.

Der kan udstedes et enkelt VKM for en gruppe af virksomheder:

 som tilhører en enkelt organisationsstruktur (f.eks. en holdingstruktur)

 som tilhører en enkelt organisationsstruktur, der har udpeget og givet mandat til en organisation i sin struktur til at håndtere alle spørgsmål på vegne af alle andre

 som har givet en enkelt, separat juridisk enhed mandat til at håndtere alle spørgsmål på deres vegne, i hvilket tilfælde den juridiske enhed er ihændehaveren.

4.    Register over VKM'er og procedure for tildeling

VKM-registret er offentligt og ajourføres løbende.

En ansøgning om et VKM indgives til ansøgerens kompetente nationale myndighed og fremsendes til ERA. Et VKM kan først benyttes, når det er offentliggjort af ERA.

Indehaveren af et VKM skal informere den kompetente nationale myndighed, når han ophører med at benytte et VKM, og den kompetente nationale myndighed videresender denne information til ERA. Et VKM tilbagekaldes så, når ihændehaveren har fremlagt bevis for, at mærkningen er blevet ændret på alle de pågældende køretøjer. Det vil ikke blive genudstedt i en periode på 10 år, medmindre det genudstedes til den oprindelige indehaver eller på dennes foranledning til en anden indehaver.

Et VKM kan overføres til en anden indehaver, der er den oprindelige indehavers juridiske efterfølger. Et VKM forbliver gyldigt, når indehaveren af VKM'et ændrer sit navn til et navn, der ikke har nogen lighed med VKM'et.

Ved ihændehaverskifte, der medfører en ændring af et VKM, skal de pågældende køretøjer mærkes med det nye VKM senest tre måneder efter datoen for registrering af ihændehaverskiftet i det nationale køretøjsregister. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem VKM-mærkningen på køretøjet og de data, der er grundregistreret i det nationale køretøjsregister, har registreringen i det nationale køretøjsregister forrang.

DEL 2

Anvendes ikke

DEL 3 —   REGLER FOR BESTEMMELSE AF KONTROLCIFFERET (12. CIFFER)

Kontrolcifferet fastsættes på følgende måde:

 cifrene på de lige pladser i grundtallet (talt fra højre) indgår med deres egen decimalværdi

 cifrene på de ulige pladser i grundtallet (talt fra højre) ganges med 2

 summen, der udgøres af cifrene på de lige pladser og af alle de cifre, der udgør delprodukterne fra de ulige pladser, udregnes derefter

 den udregnede sums endetal findes

 det supplement, der kræves for at bringe endetallet op på 10, udgør kontroltallet; er dette endetal nul, er kontroltallet også nul.

Eksempler:

1 —

 Lad grundtallet være

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Denne sums endetal er 2.

Kontrolcifferet vil derfor være 8, og grundnummeret bliver således registreringsnummer 33 84 4796 100 – 8.

2 —

 Lad grundtallet være

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Denne sums endetal er 0.

Kontrolcifferet vil derfor være 0, og grundnummeret bliver således registreringsnummer 31 51 3320 198 – 0.

DEL 4 —   KODER FOR DE LANDE, HVOR KØRETØJERNE ER GRUNDREGISTRERET (3.-4. CIFFER OG FORKORTELSE)

Oplysningerne vedrørende tredjelande er udelukkende anført til orientering.Land

Alfabetisk landekode (1)

Numerisk landekode

Albanien

AL

41

Algeriet

DZ

92

Armenien

AM

58

Østrig

A

81

Aserbajdsjan

AZ

57

Hviderusland

BY

21

Belgien

B

88

Bosnien-Hercegovina

BIH

49

Bulgarien

BG

52

Kina

RC

33

Kroatien

HR

78

Cuba

CU (1)

40

Cypern

CY

 

Tjekkiet

CZ

54

Danmark

DK

86

Egypten

ET

90

Estland

EST

26

Finland

FIN

10

Frankrig

F

87

Georgien

GE

28

Tyskland

D

80

Grækenland

GR

73

Ungarn

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Irland

IRL

60

Israel

IL

95

Italien

I

83

Japan

J

42

Kasakhstan

KZ

27

Kirgisistan

KS

59

Letland

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Litauen

LT

24

Luxembourg

L

82

Makedonien

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (1)

23

Monaco

MC

 

Mongoliet

MGL

31

Montenegro

MNE

62

Marokko

MA

93

Nederlandene

NL

84

Nordkorea

PRK (1)

30

Norge

N

76

Polen

PL

51

Portugal

P

94

Rumænien

RO

53

Rusland

RUS

20

Serbien

SRB

72

Slovakiet

SK

56

Slovenien

SLO

79

Sydkorea

ROK

61

Spanien

E

71

▼C1

Sverige

S

74

▼M2

Schweiz

CH

85

Syrien

SYR

97

Tadsjikistan

TJ

66

Tunesien

TN

91

Tyrkiet

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraine

UA

22

Det Forenede Kongerige

GB

70

Usbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (1)

32

(1)   I henhold til det alfabetiske kodesystem, der er beskrevet i bilag 4 til konventionen af 1949, og artikel 45, stk. 4, i konventionen af 1968 om vejtrafik.

DEL 5

Anvendes ikke

DEL 6 —   INTEROPERABILITETSKODER FOR GODSVOGNE (1. OG 2. CIFFER) 

2. ciffer1. ciffer

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. ciffer1. ciffer

 

 

Sporvidde

fast eller variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast

variabel

fast eller variabel

Sporvidde

 

Godsvogne i overensstemmelse med TSI WAG () herunder punkt 7.1.2 og alle betingelser i tillæg C

0

med aksler

Anvendes ikke

Godsvogne

Anvendes ikke ()

PPV/PPW vogne

(variabel akselafstand)

med aksler

0

1

med bogier

med bogier

1

2

med aksler

Godsvogne

PPV/PPW-vogne

(fast akselafstand)

med aksler

2

3

med bogier

med bogier

3

Andre vogne

4

med aksler ()

Vedligeholdelsesrelaterede vogne

Andre vogne

Vogne med særlig nummerering for tekniske karakteristika, som ikke tages i brug inden for EU

med aksler ()

4

8

med bogier ()

med bogier ()

8

 

 

 

 

 

 

 

2. ciffer1. ciffer

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. ciffer1. ciffer

(1)   Kommissionens forordning [TSI WAG som vedtaget efter revision].

(2)   Fast eller variabel akselafstand.

(3)   Undtagelse for vogne i kategori I (temperaturkontrollerede vogne), anvendes ikke for nye køretøjer, som tages i brug.

DEL 7 —   KODER FOR EVNE TIL INTERNATIONAL TRAFIK, DER ANVENDES FOR PASSAGERKØRETØJER UDEN TRÆKKRAFT (1. OG 2. CIFFER) 

Indenlandsk trafik

TEN () og/eller COTIF () og/eller PPV/PPW

Indenlandsk trafik eller international trafik efter særlig aftale

TEN () og/eller COTIF ()

PPV/PPW

2. ciffer1. ciffer

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Køretøjer, der anvendes i indenrigstrafik

Køretøjer med fast akselafstand, uden klimaanlæg (herunder biltransportvogne)

Køretøjer med variabel akselafstand (1435/1520) uden klimaanlæg

Anvendes ikke

Køretøjer med variabel akselafstand (1435/1668) uden klimaanlæg

Veterankøretøjer

Anvendes ikke ()

Køretøjer med fast akselafstand

Køretøjer med variabel akselafstand (1435/1520) med skift af bogier

Køretøjer med variabel akselafstand (1435/1520), der kan tilpasses akselafstanden

6

Servicekøretøjer

Køretøjer med fast akselafstand med klimaanlæg

Køretøjer med variabel akselafstand (1435/1520) med klimaanlæg

Servicekøretøjer

Køretøjer med variabel akselafstand (1435/1668) med klimaanlæg

Biltransportvogne

Anvendes ikke ()

7

Lufttætte køretøjer med klimaanlæg

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Lufttætte køretøjer med fast akselafstand og med klimaanlæg

Anvendes ikke

Andre køretøjer

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Anvendes ikke

(1)   Overensstemmelse med de relevante TSI’er, se tillæg P, del 5.

(2)   Herunder køretøjer, som i henhold til de gældende bestemmelser er påført de cifre, der er fastsat i denne tabel. COTIF: Køretøj, som er i overensstemmelse med den COTIF-bestemmelse, som er gældende på tidspunktet for ibrugtagningen.

(3)   Undtagelse for passagervogne med fast akselafstand (56) og variabel akselafstand (66), som allerede er taget i brug, anvendes ikke til nye køretøjer.

DEL 8 —   TYPER AF RULLENDE MATERIEL MED TRÆKKRAFT OG ENHEDER I EN TOGSTAMME I FAST ELLER PÅ FORHÅND FASTSAT SAMMENSÆTNING (1.-2. CIFFER)

Det første ciffer er »9«.

Hvis det andet ciffer beskriver trækkrafttypen, er følgende koder obligatoriske:Kode

Generel køretøjstype

0

Diverse

1

Elektrisk lokomotiv

2

Diesellokomotiv

3

Eldrevet togsæt (højhastighed) [motorvogn eller bivogn]

4

Eldrevet togsæt (undtagen højhastighed) [motorvogn eller bivogn]

5

Dieseldrevet togsæt [motorvogn eller bivogn]

6

Specialvogn med særlig funktion

7

Elektrisk rangermaskine

8

Dieselrangermaskine

9

Specialkøretøj

DEL 9 —   MÆRKNING AF GODSVOGNE MED EUROPÆISK KØRETØJSNUMMER (EVN) (5.-8. CIFFER)

Del 9 indeholder den numeriske mærkning, som er knyttet til vognens tekniske hovedkarakteristika, og er offentliggjort på jernbaneagenturets websted (www.era.europa.eu).

En ansøgning om en ny kode indgives til registreringsenheden (som nævnt i beslutning 2007/756/EF) og sendes til jernbaneagenturet. En ny kode kan først anvendes, når jernbaneagenturet har offentliggjort den.

DEL 10 —   KODER FOR TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR PASSAGERVOGNE UDEN TRÆKKRAFT (5.-6. CIFFER)

Del 10 er offentliggjort på jernbaneagenturets websted (www.era.europa.eu).

En ansøgning om en ny kode indgives til registreringsenheden (som nævnt i beslutning 2007/756/EF) og sendes til jernbaneagenturet. En ny kode kan først anvendes, når jernbaneagenturet har offentliggjort den.

DEL 11 —   KODER FOR DE TEKNISKE KARAKTERISTIKA FOR SPECIALKØRETØJER (6.-8. CIFFER)

Del 11 er offentliggjort på jernbaneagenturets websted (www.era.europa.eu).

En ansøgning om en ny kode indgives til registreringsenheden (som nævnt i beslutning 2007/756/EF) og sendes til jernbaneagenturet. En ny kode kan først anvendes, når jernbaneagenturet har offentliggjort den.

DEL 12 —   LITRERING AF GODSVOGNE EKSKLUSIVE LEDVOGNE OG VOGNSÆT

Del 12 er offentliggjort på jernbaneagenturets websted (www.era.europa.eu).

En ansøgning om en ny kode indgives til registreringsenheden (som nævnt i beslutning 2007/756/EF) og sendes til jernbaneagenturet. En ny kode kan først anvendes, når jernbaneagenturet har offentliggjort den.

DEL 13 —   LITRERING AF PASSAGERVOGNE UDEN TRÆKKRAFT

Del 13 er offentliggjort på jernbaneagenturets websted (www.era.europa.eu).

En ansøgning om en ny kode indgives til registreringsenheden (som nævnt i beslutning 2007/756/EF) og sendes til jernbaneagenturet. En ny kode kan først anvendes, når jernbaneagenturet har offentliggjort den.( 1 ) EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/32/EF (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 63).

( 2 ) EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/32/EF.

( 3 ) EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget ved EUT L 220 af 21.6.2004, s. 3.

( 4 ) Nye køretøjer, der tages i brug hos AAE, BLS, FNME og GySEV/ROeEE, skal dog tildeles standardlandekoden.

( 5 ) EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6.

( 6 ) EFT L 110 af 20.4.2001, s.1.

( 7 ) EUT L 359 af 18.12.2006, s. 1.

( 8 ) EUT L 84 af 26.3.2008, s. 1.

( 9 ) EUT L 280 af 26.10.2010, s. 29.

( 10 ) For specialkøretøjer skal nummeret være entydigt i et givent land med det første ciffer og de fem sidste cifre for de tekniske karakteristika og løbenummeret.

( 11 ) For NMBS/SNCB kan brugen af bogstavet B i en cirkel fortsat anvendes.

( 12 ) Diakritiske tegn er »accenttegn« som i f.eks. À, Ç, Ö, Č, Ž, Å osv. Særlige bogstaver såsom Ø og Æ vil blive angivet med et enkelt bogstav; i kontroller for entydighed behandles Ø som O og Æ som A.

Top