Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) n r. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — DA — 01.04.2016 — 020.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1881/2006

af 19. december 2006

om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1126/2007 af 28. september 2007

  L 255

14

29.9.2007

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 565/2008 af 18. juni 2008

  L 160

20

19.6.2008

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 629/2008 af 2. juli 2008

  L 173

6

3.7.2008

►M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 105/2010 af 5. februar 2010

  L 35

7

6.2.2010

►M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 165/2010 af 26. februar 2010

  L 50

8

27.2.2010

►M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 420/2011 af 29. april 2011

  L 111

3

30.4.2011

►M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 835/2011 af 19. august 2011

  L 215

4

20.8.2011

►M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1258/2011 af 2. december 2011

  L 320

15

3.12.2011

►M9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1259/2011 af 2. december 2011

  L 320

18

3.12.2011

 M10

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 219/2012 af 14. marts 2012

  L 75

5

15.3.2012

►M11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 594/2012 af 5. juli 2012

  L 176

43

6.7.2012

►M12

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1058/2012 af 12. november 2012

  L 313

14

13.11.2012

►M13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1067/2013 af 30. oktober 2013

  L 289

56

31.10.2013

►M14

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 212/2014 af 6. marts 2014

  L 67

3

7.3.2014

 M15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 362/2014 af 9. april 2014

  L 107

56

10.4.2014

►M16

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 488/2014 af 12. maj 2014

  L 138

75

13.5.2014

►M17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 696/2014 af 24. juni 2014

  L 184

1

25.6.2014

►M18

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1327/2014 af 12. december 2014

  L 358

13

13.12.2014

►M19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/704 af 30. april 2015

  L 113

27

1.5.2015

►M20

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1005 af 25. juni 2015

  L 161

9

26.6.2015

►M21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1006 af 25. juni 2015

  L 161

14

26.6.2015

►M22

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1125 af 10. juli 2015

  L 184

7

11.7.2015

►M23

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1137 af 13. juli 2015

  L 185

11

14.7.2015

►M24

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1933 af 27. oktober 2015

  L 282

11

28.10.2015

►M25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1940 af 28. oktober 2015

  L 283

3

29.10.2015

►M26

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/239 af 19. februar 2016

  L 45

3

20.2.2016
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1881/2006

af 19. december 2006

om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.  De i bilaget angivne fødevarer må ikke markedsføres, hvis de indeholder et i bilaget angivet forurenende stof i en koncentration, der overstiger den i bilaget fastsatte grænseværdi.

2.  De i bilaget fastsatte grænseværdier gælder for den spiselige del af fødevaren, medmindre andet er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Tørrede, fortyndede, forarbejdede og sammensatte fødevarer

1.  Ved anvendelsen af de i bilaget fastsatte grænseværdier på fødevarer, der er tørrede, fortyndede, forarbejdede eller sammensat af mere end én ingrediens, tages der hensyn til følgende:

a) ændringer i koncentrationen af det forurenende stof forårsaget af tørring eller fortynding

b) ændringer i koncentrationen af det forurenende stof forårsaget af forarbejdning

c) de forholdsvise mængder af produktets ingredienser

d) bestemmelsesgrænse ved analyse.

2.  Når den kompetente myndighed foretager offentlig kontrol, fremlægger fødevarevirksomhedslederen nærmere oplysninger om og begrunder koncentrerings- eller fortyndingsfaktorerne for de pågældende tørrings-, fortyndings-, forarbejdnings- og/eller blandingsprocesser eller for de pågældende tørrede, fortyndede, forarbejdede og/eller sammensatte fødevarer.

Fremlægger fødevarevirksomhedslederen ikke de relevante oplysninger om koncentrerings- eller fortyndingsfaktoren, eller vurderer den kompetente myndighed på baggrund af virksomhedslederens begrundelse, at den pågældende faktor er uhensigtsmæssig, fastlægger den kompetente myndighed selv denne faktor på grundlag af de tilgængelige oplysninger og med henblik på at sikre det højest mulige sundhedsbeskyttelsesniveau.

3.  Stk. 1 og 2 finder anvendelse, hvis der ikke er fastsat særlige EF-grænseværdier for de pågældende tørrede, fortyndede, forarbejdede eller sammensatte fødevarer.

4.  I det omfang fællesskabslovgivningen ikke indeholder specifikke grænseværdier for fødevarer til spædbørn og småbørn, kan medlemsstaterne fastsætte strengere grænseværdier.

Artikel 3

Forbud mod anvendelse, blanding og detoksificering

1.  Fødevarer, der ikke overholder de i bilaget fastsatte grænseværdier, må ikke anvendes som fødevareingredienser.

2.  Fødevarer, der overholder de i bilaget fastsatte grænseværdier, må ikke blandes med fødevarer, der overskrider disse grænseværdier.

3.  Fødevarer, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling med det formål at reducere indholdet af forurenende stoffer, må ikke blandes med fødevarer, der er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som fødevareingrediens.

4.  Fødevarer, der indeholder forurenende stoffer, som er opført i bilagets del 2 (mykotoksiner), må ikke bevidst detoksificeres ved kemiske behandlinger.

▼M5

Artikel 4

Særlige bestemmelser for jordnødder, andre oliefrø, trænødder, tørret frugt, ris og majs

Det er tilladt at markedsføre jordnødder, andre oliefrø, trænødder, tørret frugt, ris og majs, der ikke overholder de relevante grænseværdier for aflatoksiner som fastsat i bilagets punkt 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 og 2.1.11, såfremt de pågældende fødevarer

a) ikke er bestemt til direkte konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

b) overholder de relevante grænseværdier som fastsat i bilagets punkt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 og 2.1.12

c) undergår en behandling i form af sortering eller anden fysisk behandling, og grænseværdierne i bilagets punkt 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 og 2.1.11 efter denne behandling ikke er overskredet, og denne behandling ikke resulterer i andre skadelige restkoncentrationer

d) er mærket således, at anvendelsesformålet klart fremgår, og bærer angivelsen »produktet skal undergå sortering eller anden fysisk behandling for at reducere aflatoksinindholdet, inden det anvendes til konsum eller som ingrediens i fødevarer«. Denne angivelse skal være påført mærkesedlen på hver enkelt sæk, pakning osv. og være indeholdt i det originale ledsagedokument. Sendingens/partiets identifikationskode skal være påført hver enkelt sæk, pakning osv. i sendingen samt det originale ledsagedokument på en sådan måde, at den ikke kan slettes.

Artikel 5

Særlige bestemmelser for jordnødder, andre oliefrø, produkter heraf og korn

En præcis angivelse af den påtænkte anvendelse skal være påført mærkesedlen på hver enkelt sæk, pakning osv. og det originale ledsagedokument. Det skal være muligt umiddelbart at sætte ledsagedokumentet i forbindelse med sendingen, idet dokumentet skal være forsynet med sendingens identifikationskode, som er påført hver enkelt sæk, pakning osv. i sendingen. De forretningsaktiviteter, der i ledsagedokumentet er angivet for modtageren af sendingen, skal være forenelige med den påtænkte anvendelse.

Er det ikke klart angivet, at den påtænkte anvendelse ikke er konsum, er alle de jordnødder, andre oliefrø og produkter heraf og alt det korn, der markedsføres, omfattet af de i bilagets punkt 2.1.5 og 2.1.11 fastsatte grænseværdier.

For så vidt angår anvendelsen af de i bilagets punkt 2.1.1 fastsatte grænseværdier gælder undtagelsen for jordnødder og andre oliefrø bestemt til knusning kun sendinger, der er mærket således, at anvendelsesformålet klart fremgår, og bærer angivelsen »produktet skal undergå knusning med henblik på fremstilling af raffineret vegetabilsk olie«. Denne angivelse skal være påført mærkesedlen på hver enkelt sæk, pakning osv. og være indeholdt i ledsagedokumentet/dokumenterne. Det endelige bestemmelsessted skal være et knuseværk.

▼B

Artikel 6

Særlige bestemmelser for salat

Væksthussalat, der ikke er mærket som sådan, er omfattet af de i bilaget fastsatte grænseværdier for frilandssalat.

Artikel 7

▼M9

Undtagelser

▼M8 —————

▼M9

4.  Uanset artikel 1 kan Letland, Finland og Sverige tillade markedsføring på deres hjemmemarked af vildlaks (Salmo salar) og produkter heraf fra Østersøområdet, som er bestemt til konsum på deres område og har et indhold af dioxiner og/eller dioxinlignende PCB'er og/eller ikke-dioxinlignende PCB'er, der er større end det, der er angivet i bilagets punkt 5.3, forudsat at der er etableret en ordning, der sikrer, at forbrugerne er fuldt orienteret om kostanbefalingerne vedrørende begrænsning af identificerede udsatte befolkningsgruppers indtagelse af vildlaks fra Østersøområdet og produkter heraf med henblik på at undgå eventuelle sundhedsrisici.

Letland, Finland og Sverige træffer fortsat de fornødne foranstaltninger for at sikre, at vildlaks og produkter heraf, der ikke er i overensstemmelse med bilagets punkt 5.3, ikke markedsføres i andre medlemsstater.

Letland, Finland og Sverige underretter hvert år Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har truffet for effektivt at orientere de identificerede udsatte befolkningsgrupper om kostanbefalingerne og for at sikre, at vildlaks og produkter heraf, der ikke overholder grænseværdierne, ikke markedsføres i andre medlemsstater. De fremlægger desuden dokumentation for foranstaltningernes effektivitet.

▼M9

5.  Uanset artikel 1 kan Finland og Sverige tillade markedsføring på deres hjemmemarked af vildsild større end 17 cm (Clupea harengus), vildrødding (Salvelinus spp.), vildflodlampret (Lampetra fluviatilis) og vildhavørred (Salmo trutta) og produkter heraf fra Østersøområdet, som er bestemt til konsum på deres område og har et indhold af dioxiner og/eller dioxinlignende PCB'er og/eller ikke-dioxinlignende PCB'er, der er større end det, der er angivet i bilagets punkt 5.3, forudsat at der er etableret en ordning, der sikrer, at forbrugerne er fuldt orienteret om kostanbefalingerne vedrørende begrænsning af identificerede udsatte befolkningsgruppers indtagelse af vildsild større end 17 cm, vildrødding, vildflodlampret og vildhavørred fra Østersøområdet og produkter heraf med henblik på at undgå eventuelle sundhedsrisici.

Finland og Sverige træffer fortsat de fornødne foranstaltninger for at sikre, at vildsild større end 17 cm, vildrødding, vildflodlampret og vildhavørred og produkter heraf, der ikke er i overensstemmelse med bilagets punkt 5.3, ikke markedsføres i andre medlemsstater.

Finland og Sverige underretter hvert år Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har truffet for effektivt at orientere de identificerede udsatte befolkningsgrupper om kostanbefalingerne og for sikre, at fisk og produkter heraf, der ikke overholder grænseværdierne, ikke markedsføres i andre medlemsstater. De fremlægger desuden dokumentation for foranstaltningernes effektivitet.

▼M18

6.  Uanset artikel 1 kan Irland, Spanien, Kroatien, Cypern, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige tillade markedsføring på deres hjemmemarked af traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter, røget på deres område og beregnet til forbrug på deres område, med PAH-niveauer, der er højere end fastsat i punkt 6.1.4 i bilaget, forudsat at disse produkter overholder de grænseværdier, der gjaldt før den 1. september 2014, dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen af benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen.

Disse medlemsstater skal fortsat overvåge tilstedeværelsen af PAH i traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter og skal, hvor det er muligt, oprette programmer til at gennemføre gode røgningspraksisser i den udstrækning, det er økonomisk muligt, og om muligt uden at miste disse produkters typiske organoleptiske kendetegn.

Situationen bør genvurderes inden for tre år fra ikrafttrædelsen af forordningen på baggrund af alle tilgængelige oplysninger med henblik på at fastlægge en liste over røget kød og røgede kødprodukter, for hvilke undtagelsen for lokal produktion og forbrug indrømmes uden tidsbegrænsning.

7.  Uanset artikel 1 kan Irland, Letland, Rumænien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige tillade markedsføring på deres hjemmemarked af traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer, røget på deres område og beregnet til forbrug på deres område, med PAH-niveauer, der er højere end fastsat i punkt 6.1.5 i bilaget, forudsat at disse røgede produkter overholder de grænseværdier, der gjaldt før den 1. september 2014, dvs. 5,0 μg/kg for benzo(a)pyren og 30,0 μg/kg for summen af benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen.

Disse medlemsstater skal fortsat overvåge tilstedeværelsen af PAH i traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer og skal, hvor det er muligt, oprette programmer til at gennemføre gode røgningspraksisser i den udstrækning, det er økonomisk muligt, og om muligt uden at miste disse produkters typiske organoleptiske kendetegn.

Situationen bør genvurderes inden for tre år fra ikrafttrædelsen af denne forordning på baggrund af alle tilgængelige oplysninger med henblik på at fastlægge en liste over røget fisk og røgede fiskevarer, for hvilke undtagelsen for lokal produktion og forbrug indrømmes uden tidsbegrænsning.

▼B

Artikel 8

Prøveudtagning og analyser

Prøveudtagning og analyser til offentlig kontrol med overholdelsen af de i bilaget fastsatte grænseværdier gennemføres i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1882/2006 ( 38 ), (EF) nr. 401/2006 ( 39 ), (EF) nr. 1883/2006 ( 40 ) samt Kommissionens direktiv 2001/22/EF ( 41 ), 2004/16/EF ( 42 ) og 2005/10/EF ( 43 ).

▼M25

Artikel 9

Overvågning og rapportering

1.  Medlemsstaterne overvåger indholdet af nitrat i grøntsager med et potentielt betydeligt indhold af dette stof, navnlig grønne bladgrøntsager, og meddeler EFSA resultaterne med jævne mellemrum.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen et resumé af resultaterne for aflatoksiner tilvejebragt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 ( 44 ), og medlemsstaterne meddeler de individuelle data om forekomst af aflatoksiner til EFSA.

3.  Medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer meddeler hvert år Kommissionen resultaterne af deres undersøgelser og oplyser, hvor langt de er nået med at indføre forebyggende foranstaltninger til at undgå forurening med deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin. Kommissionen stiller resultaterne til rådighed for medlemsstaterne. De relevante data om forekomst meddeles til EFSA.

4.  Medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer opfordres kraftigt til at overvåge forekomsten af meldrøjealkaloider i korn og kornprodukter.

Medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer opfordres kraftigt til at meddele EFSA resultaterne for meldrøjealkaloider senest den 30. september 2016. Disse resultater skal omfatte data om forekomsten af meldrøjealkaloider og specifikke oplysninger om sammenhængen mellem forekomsten af meldrøjesklerotier og mængden af de enkelte meldrøjealkaloider.

Kommissionen stiller disse resultater til rådighed for medlemsstaterne.

5.  Data indsamlet af medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer om forekomsten af andre forurenende stoffer end dem, der er omhandlet i stk. 1-4, kan indrapporteres til EFSA.

6.  Data om forekomst af forurenende stoffer meddeles til EFSA i EFSA's dataindgivelsesformat i overensstemmelse med kravene i EFSA's standardprøvebeskrivelse (Standard Sample Description (SSD)) for fødevarer og foder ( 45 ) og EFSA's supplerende specifikke indberetningskrav for bestemte forurenende stoffer. De brancherelaterede interesseorganisationer kan, hvis det er relevant, indrapportere data om forekomst af forurenende stoffer til EFSA i et forenklet dataoverførselsformat, som EFSA har defineret.

▼B

Artikel 10

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 466/2001 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 11

Overgangsforanstaltninger

▼M11

Denne forordning finder ikke anvendelse på produkter, der lovligt er markedsført inden de i litra a)-f) angivne datoer i overensstemmelse med de på de respektive datoer gældende bestemmelser:

▼B

a) 1. juli 2006 for så vidt angår de i bilagets punkt 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 og 2.5.7 fastsatte grænseværdier for deoxynivalenol og zearalenon

▼M1

b) 1. oktober 2007 for så vidt angår de i bilagets punkt 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 og 2.5.10 fastsatte grænseværdier for deoxynivalenol og zearalenon

▼B

c) 1. oktober 2007 for så vidt angår de i bilagets punkt 2.6 fastsatte grænseværdier for fumonisin B1 og B2

d) 4. november 2006 for så vidt angår de i bilagets del 5 fastsatte grænseværdier for summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er.

▼M11

e) 1. januar 2012 for så vidt angår de i bilagets del 5 fastsatte grænseværdier for ikke-dioxinlignende PCB'er

f) 1. januar 2015 for så vidt angår den i bilagets punkt 2.2.11 fastsatte grænseværdi for ochratoksin A i Capsicum spp.

▼B

Fødevarevirksomhedslederen skal kunne dokumentere, hvornår produkterne blev markedsført.

Artikel 12

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

Grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (45) Del 1:  Nitrat

Fødevare (9)

Grænseværdi (mg NO3/kg)

1.1

Frisk spinat (Spinacia oleracea) (10)

 

3 500

1.2

Konserveret, dybfrossen eller frossen spinat

 

2 000

1.3

Frisk salat (Lactuca sativa L.) (væksthus- og frilandssalat), undtagen salat opført i punkt 1.4

Høstet fra 1. oktober til 31. marts:

 

væksthussalat

5 000

frilandssalat

4 000

Høstet fra 1. april til 30. september:

 

væksthussalat

4 000

frilandssalat

3 000

1.4

Salat af Iceberg-typen

Væksthussalat

2 500

Frilandssalat

2 000

1.5

Salatsennep (rucola) (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Høstet fra 1. oktober til 31. marts

7 000

Høstet fra 1. april til 30. september:

6 000

1.6

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (11) (12)

 

200

▼BDel 2:  Mykotoksiner

Fødevare (9)

Grænseværdi (μg/kg)

▼M5

2.1.

Aflatoksiner

B1

Summen af B1, B2, G1 og G2

M1

2.1.1.

Jordnødder og andre oliefrø (43), der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

undtagen

— jordnødder og andre oliefrø bestemt til knusning med henblik på fremstilling af raffineret vegetabilsk olie

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2.

Mandler, pistacienødder og abrikoskerner, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3.

Hasselnødder og paranødder, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4.

Trænødder, undtagen de i punkt 2.1.2 og 2.1.3 angivne trænødder, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5.

Jordnødder og andre oliefrø (43) og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer

undtagen

— rå vegetabilsk olie bestemt til raffinering

— raffinerede vegetabilske olier

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6.

Mandler, pistacienødder og abrikoskerner bestemt til direkte konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7.

Hasselnødder og paranødder bestemt til direkte konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8.

Trænødder, undtagen de i punkt 2.1.6 og 2.1.7 angivne trænødder, og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9.

I tørret frugt, undtagen tørrede figner, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

5,0

10,0

2.1.10.

I tørret frugt, undtagen tørrede figner og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Alt korn og alle produkter fremstillet på basis af korn, herunder forarbejdede kornprodukter, undtagen de i punkt 2.1.12, 2.1.15 og 2.1.17 angivne fødevarer

2,0

4,0

2.1.12.

Majs og ris, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

5,0

10,0

2.1.13.

Rå mælk (14), varmebehandlet mælk og mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter

0,050

2.1.14.

Følgende krydderier:

Capsicum spp. (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

Piper spp. (frugter deraf, herunder hvid og sort peber)

Myristica fragrans (muskatnød)

Zingiber officinale (ingefær)

Curcuma longa (gurkemeje)

Krydderiblandinger indeholdende et eller flere af ovennævnte krydderier

5,0

10,0

2.1.15.

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (11) (15)

0,10

2.1.16.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, herunder modermælkserstatninger udelukkende baseret på mælk og tilskudsblandinger udelukkende baseret på mælk (12) ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17.

Diætpræparater til særlige medicinske formål ►M20   (11)  ◄  (16), der er specifikt bestemt til spædbørn

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Tørrede figner

6,0

10,0

▼B

2.2.

Ochratoksin A

 

2.2.1.

Uforarbejdet korn

5,0

▼M11

2.2.2.

Alle produkter fremstillet på basis af uforarbejdet korn, herunder forarbejdede kornprodukter og korn bestemt til direkte konsum, undtagen de i punkt 2.2.9, 2.2.10 og 2.2.13 angivne fødevarer

3,0

▼B

2.2.3.

Tørrede druer (korender, rosiner og sultanas)

10,0

2.2.4.

Ristede kaffebønner og malet, ristet kaffe, undtagen pulverkaffe

5,0

2.2.5.

Pulverkaffe (instantkaffe)

10,0

2.2.6.

Vin (herunder mousserende vin, men undtagen hedvin og vin med et alkoholindhold på mindst 15 % vol.) og frugtvin (17)

2,0  (18)

2.2.7.

Aromatiseret vin, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (19)

2,0  (18)

2.2.8.

Druesaft, koncentreret druesaft i rekonstitueret form, druenektar, druemost og koncentreret druemost i rekonstitueret form bestemt til direkte konsum (20)

2,0  (18)

2.2.9.

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (11) (15)

0,50

2.2.10.

Diætpræparater til særlige medicinske formål ►M20   (11)  ◄  (16), der er specifikt bestemt til spædbørn

0,50

▼M23

2.2.11.

Krydderier, herunder tørrede krydderier

 

Piper spp. (frugter deraf, herunder hvid og sort peber)

Myristica fragrans (muskatnød)

Zingiber officinale (ingefær)

Curcuma longa (gurkemeje)

15 μg/kg

Capsicum spp. (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

20 μg/kg

Krydderiblandinger indeholdende et af ovennævnte krydderier

15 μg/kg

▼M4

2.2.12.

Lakrids (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate og andre arter)

 

2.2.12.1.

Lakridsrod, ingrediens i urtete

20 μg/kg

2.2.12.2.

Lakridsekstrakt (45), til brug i fødevarer, især drikkevarer og konfekture

80 μg/kg

▼M11

2.2.13.

Hvedegluten, der ikke sælges direkte til forbrugeren

8,0

▼B

2.3.

Patulin

 

2.3.1.

Frugtsaft, koncentreret frugtsaft i rekonstitueret form og frugtnektar (20)

50

2.3.2.

Spiritus (21), cider og andre gærede drikkevarer, der er fremstillet af æbler, eller som indeholder æblesaft

50

2.3.3.

Æbleprodukter indeholdende frugtkød, herunder æblekompot og æblepuré, bestemt til direkte konsum, undtagen de i punkt 2.3.4 og 2.3.5 angivne fødevarer

25

2.3.4.

Æblesaft og æbleprodukter indeholdende frugtkød, herunder æblekompot og æblepuré, der er bestemt til spædbørn og småbørn (22), og som er mærket og sælges som sådanne (12)

10,0

2.3.5.

Babymad, undtagen forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (11) (12)

10,0

▼M1

2.4

Deoxynivalenol (23)

 

2.4.1

Uforarbejdet korn (24) (25), undtagen durumhvede, havre og majs

1 250

2.4.2

Uforarbejdet durumhvede og havre (24) (25)

1 750

2.4.3

Uforarbejdet majs (24), undtagen uforarbejdet majs, der er bestemt til forarbejdning ved vådformaling (40)

1 750  (26)

2.4.4

Korn bestemt til direkte konsum, mel af korn, klid og kim, der markedsføres som færdigvare til direkte konsum, undtagen de i 2.4.7, 2.4.8 og 2.4.9 angivne fødevarer

750

2.4.5

Pasta (tørret) (27)

750

2.4.6

Brød (herunder småbagværk), kager, kiks, snacks baseret på cerealier og morgenmadscerealier

500

2.4.7

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (11) (15)

200

2.4.8

Formalingsfraktioner af majs med partikelstørrelse på > 500 mikron henhørende under KN-kode 1103 13 eller 1103 20 40 og andre mølleriprodukter af majs med partikelstørrelse på > 500 mikron, der ikke anvendes til direkte konsum, og som henhører under KN-kode 1904 10 10

750  (26)

2.4.9

Formalingsfraktioner af majs med partikelstørrelse på ≤ 500 mikron henhørende under KN-kode 1102 20 og andre mølleriprodukter af majs med partikelstørrelse på ≤ 500 mikron, der ikke anvendes til direkte konsum, og som henhører under KN-kode 1904 10 10

1 250  (26)

2.5

Zearalenon (23)

 

2.5.1

Uforarbejdet korn (24) (25), undtagen majs

100

2.5.2

Uforarbejdet majs (24), undtagen uforarbejdet majs, der er bestemt til forarbejdning ved vådformaling (40)

350  (26)

2.5.3

Korn bestemt til direkte konsum, mel af korn, klid og kim, der markedsføres som færdigvare til direkte konsum, undtagen de i 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 og 2.5.10 angivne fødevarer

75

2.5.4

Raffineret majsolie

400  (26)

2.5.5

Brød (herunder småbagværk), kager, kiks, snacks baseret på cerealier og morgenmadscerealier, undtagen majssnacks og morgenmadscerealier baseret på majs

50

2.5.6

Majs bestemt til direkte konsum Snacks baseret på majs og morgenmadscerealier baseret på majs

100  (26)

2.5.7

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier (undtagen forarbejdede fødevarer baseret på majs) og babymad til spædbørn og småbørn (11) (15)

20

2.5.8

Forarbejdede fødevarer baseret på majs til spædbørn og småbørn (11) (15)

20  (26)

2.5.9

Formalingsfraktioner af majs med partikelstørrelse på > 500 mikron henhørende under KN-kode 1103 13 eller 1103 20 40 og andre mølleriprodukter af majs med partikelstørrelse på > 500 mikron, der ikke anvendes til direkte konsum, og som henhører under KN-kode 1904 10 10

200  (26)

2.5.10

Formalingsfraktioner af majs med partikelstørrelse på ≤ 500 mikron henhørende under KN-kode 1102 20 og andre mølleriprodukter af majs med partikelstørrelse på ≤ 500 mikron, der ikke anvendes til direkte konsum, og som henhører under KN-kode 1904 10 10

300  (26)

2.6

Fumonisiner

Summen af B1 og B2

2.6.1

Uforarbejdet majs (24), undtagen uforarbejdet majs, der er bestemt til forarbejdning ved vådformaling (40)

4 000  (28)

2.6.2

Majs bestemt til direkte konsum, fødevarer baseret på majs til direkte konsum, undtagen de i 2.6.3 og 2.6.4 angivne fødevarer

1 000  (28)

2.6.3

Morgenmadscerealier baseret på majs og snacks baseret på majs

800  (28)

2.6.4

Forarbejdede fødevarer baseret på majs og babymad til spædbørn og småbørn (11) (15)

200  (28)

2.6.5

Formalingsfraktioner af majs med partikelstørrelse på > 500 mikron henhørende under KN-kode 1103 13 eller 1103 20 40 og andre mølleriprodukter af majs med partikelstørrelse på > 500 mikron, der ikke anvendes til direkte konsum, og som henhører under KN-kode 1904 10 10

1 400  (28)

2.6.6

Formalingsfraktioner af majs med partikelstørrelse på ≤ 500 mikron henhørende under KN-kode 1102 20 og andre mølleriprodukter af majs med partikelstørrelse på ≤ 500 mikron, der ikke anvendes til direkte konsum, og som henhører under KN-kode 1904 10 10

2 000  (28)

▼B

2.7.

T-2-toksin og HT-2-toksin (23)

Summen af T-2-toksin og HT-2-toksin

2.7.1.

Uforarbejdet korn (24) og kornprodukter

 

▼M14

2.8

Citrinin

 

2.8.1

Kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus)

2 000  (1)

▼M25

2.9

Meldrøjesklerotier og meldrøjealkaloider

 

2.9.1.

Meldrøjesklerotier

 

2.9.1.1.

Uforarbejdet korn (24), undtagen majs og ris

0,5 g/kg (3)

2.9.2.

Meldrøjealkaloider (4)

 

2.9.2.1.

Uforarbejdet korn (24), undtagen majs og ris

— (5)

2.9.2.2.

Formalede kornprodukter, undtagen formalede majs- og risprodukter

— (5)

2.9.2.3.

Brød (herunder småbagværk), kager, kiks, snacks baseret på cerealier, morgenmadscerealier og pasta

— (5)

2.9.2.4.

Fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn

— (5)

▼BDel 3:  Metaller

Fødevare (9)

Grænseværdi

(mg/kg vådvægt)

▼M20

3.1.

Bly

 

3.1.1.

Rå mælk (14), varmebehandlet mælk og mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter

0,020

3.1.2.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

 

 

markedsført i pulverform (11) (33)

0,050

 

markedsført i flydende form (11) (33)

0,010

3.1.3.

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (11) (33), undtagen de i punkt 3.1.5 nævnte drikkevarer

0,050

3.1.4.

Fødevarer til særlige medicinske formål (11) særligt beregnet til spædbørn og småbørn

 

 

markedsført i pulverform (33)

0,050

 

markedsført i flydende form (33)

0,010

3.1.5.

Drikkevarer til spædbørn og småbørn mærket og solgt som sådanne, undtagen de i punkt 3.1.2 og 3.1.4 nævnte fødevarer

 

 

markedsført i flydende form eller med henblik på rekonstitution efter producentens anvisninger, herunder frugtsaft (12)

0,030

 

med henblik på tilberedning ved infusion eller afkogning (33)

1,50

3.1.6.

Kød (undtagen spiselige slagtebiprodukter) af kvæg, får, svin og fjerkræ (14)

0,10

3.1.7.

Spiselige slagtebiprodukter af kvæg, får, svin og fjerkræ (14)

0,50

3.1.8.

Fiskekød (muskelkød) (29) (30)

0,30

3.1.9.

Blæksprutter (55)

0,30

3.1.10.

Krebsdyr (31) (47)

0,50

3.1.11.

Toskallede bløddyr (31)

1,50

3.1.12.

Korn og bælgfrugter

0,20

3.1.13.

Grøntsager, undtagen bladkål, havrerod, bladgrøntsager, friske urter, svampe, tang og frugtgrøntsager (32) (56)

0,10

3.1.14.

Bladkål, havrerod, bladgrøntsager undtagen friske urter og følgende svampe: Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (shiitake) (32)

0,30

3.1.15.

Frugtgrøntsager

 

 

sukkermajs (32)

0,10

 

undtagen sukkermajs (32)

0,05

3.1.16.

Frugt, undtagen tranebær, solbær og ribs, hyldebær og frugt af jordbærtræ (32)

0,10

3.1.17.

Tranebær, solbær og ribs, hyldebær og frugt af jordbærtræ (32)

0,20

3.1.18.

Fedtstoffer og olier, herunder mælkefedt

0,10

3.1.19.

Frugtsaft, koncentreret frugtsaft i rekonstitueret form og frugtnektar

 

 

udelukkende fra bær og andre små frugter (20)

0,05

 

fra frugter, undtagen bær og andre små frugter (20)

0,03

3.1.20.

Vin (herunder mousserende vin, men undtagen hedvin), æblecider, pærecider og frugtvin (17)

 

 

produkter fremstillet fra frugthøsten i 2001 til frugthøsten i 2015

0,20

 

produkter fremstillet fra frugthøsten i 2016 og frem

0,15

3.1.21.

Aromatiseret vin, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (19)

 

 

produkter fremstillet fra frugthøsten i 2001 til frugthøsten i 2015

0,20

 

produkter fremstillet fra frugthøsten i 2016 og frem

0,15

3.1.22.

Kosttilskud (42)

3,0

3.1.23.

Honning

0,10

▼M16

3.2

Cadmium

 

3.2.1

Grøntsager og frugter, undtagen rod- og knoldgrøntsager, bladgrøntsager, friske urter, bladkål, stængelgrøntsager, svampe og tang (32)

0,050

3.2.2

Rod- og knoldgrøntsager (undtagen knoldselleri, pastinakker, havrerod og peberrod), stængelgrøntsager (undtagen selleri) (32). For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,10

3.2.3

Bladgrøntsager, friske urter, bladkål, selleri, knoldselleri, pastinakker, havrerod, peberrod og følgende svampe (32): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.4

Svampe, undtagen de i punkt 3.2.3 anførte svampe (32)

1,0

3.2.5

Korn, undtagen hvede og ris

0,10

3.2.6

— Hvede, ris

— Hvedeklid og hvedekim til direkte konsum

— Sojabønner

0,20

3.2.7

Visse kakao- og chokoladeprodukter som anført nedenfor (52)

 

—  Mælkechokolade med < 30 % kakaotørstof i alt

0,10 fra 1. januar 2019

—  Chokolade med < 50 % kakaotørstof i alt, mælkechokolade med ≥ 30 % kakaotørstof i alt

0,30 fra 1. januar 2019

—  Chokolade med ≥ 50 % kakaotørstof i alt

0,80 fra 1. januar 2019

—  Kakaopulver, der sælges til den endelige forbruger eller som ingrediens i sukret kakaopulver, der sælges til den endelige forbruger

0,60 fra 1. januar 2019

3.2.8

Kød (undtagen spiselige slagtebiprodukter) af kvæg, får, svin og fjerkræ (14)

0,050

3.2.9

Hestekød, undtagen spiselige slagtebiprodukter (14)

0,20

3.2.10

Lever af kvæg, får, svin, fjerkræ og hest (14)

0,50

3.2.11

Nyre af kvæg, får, svin, fjerkræ og hest (14)

1,0

3.2.12

Fiskekød (muskelkød) (29) (30), undtagen fra de i punkt 3.2.13, 3.2.14 og 3.2.15 angivne fiskearter

0,050

3.2.13

Muskelkød af følgende fisk (29) (30):

makrel (Scomber spp.), tun (Thunnus spp., Katsuwonus pelamis, Euthynnus spp.), kutlingarten Sicyopterus lagocephalus

0,10

3.2.14

Muskelkød af følgende fisk (29) (30):

fregatmakrel (Auxis spp.)

0,15

3.2.15

Muskelkød af følgende fisk (29) (30):

ansjos (Engraulis spp.)

sværdfisk (Xiphias gladius)

sardin (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Krebsdyr (31): muskelkød fra lemmer og bagkrop (47). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50

3.2.17

Toskallede bløddyr (31)

1,0

3.2.18

Blæksprutter (uden organer) (31)

1,0

3.2.19

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ►M20   (11)  ◄  (33)

 

—  modermælkserstatninger i pulverform fremstillet på basis af komælksproteiner eller hydrolyseret protein

0,010 fra 1. januar 2015

—  flydende modermælkserstatninger fremstillet på basis af komælksproteiner eller hydrolyseret protein

0,005 fra 1. januar 2015

—  tilskudsblandinger i pulverform fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælksproteiner

0,020 fra 1. januar 2015

—  flydende tilskudsblandinger fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælksproteiner

0,010 fra 1. januar 2015

3.2.20

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (11) (33)

0,040 fra 1. januar 2015

3.2.21

Kosttilskud (42), dog ikke de i punkt 3.2.22. anførte typer kosttilskud

1,0

3.2.22

Kosttilskud (42), der udelukkende eller hovedsageligt består af tørret tang, produkter fremstillet af tang eller tørrede toskallede bløddyr

3,0

▼B

3.3.

Kviksølv

 

▼M6

3.3.1

Fiskevarer (31) og fiskekød (muskelkød) (29) (30), undtagen fra de i punkt 3.3.2 angivne fiskearter. Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (47). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50

▼M3

3.3.2

Muskelkød af følgende fisk (29) (30):

havtaske (Lophius spp.)

havkat (Anarhichas lupus)

rygstribet pelamide (Sarda sarda)

ål (Anguilla spp.)

savbug (Hoplostethus spp.)

skolæst (Coryphaenoides rupestris)

helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

sydafrikansk kingklip (Genypterus capensis)

marlin (Makaira spp.)

glashvarre (Lepidorhombus spp.)

mulle (Mullus spp.)

rosa kingklip (Genypterus blacodes)

gedde (Esox lucius)

ustribet pelamide (Orcynopsis unicolor)

glyse (Trisopterus minutus)

portugisisk pighaj (Centroscymnes coelolepis)

rokke (Raja spp.)

rødfisk (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

sejlfisk (Istiophorus platypterus)

strømpebåndsfisk, sort sabelfisk (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

blankesten (Pagellus spp.)

haj (alle arter)

escolar, oliefisk, smørmakrel, slangemakrel (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

stør (Acipenser spp.)

sværdfisk (Xiphias gladius)

tun (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Kosttilskud (42)

0,10

▼B

3.4.

Tin (uorganisk)

 

3.4.1.

Fødevarekonserves, undtagen drikkevarer

200

3.4.2.

Drikkevarer på dåse, herunder frugtsaft og grøntsagssaft

100

3.4.3.

Babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier på dåse til spædbørn og småbørn, undtagen tørrede produkter og produkter i pulverform (11) (33)

50

3.4.4.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger på dåse til spædbørn og småbørn (herunder modermælkserstatninger udelukkende baseret på mælk og tilskudsblandinger udelukkende baseret på mælk), undtagen tørrede produkter og produkter i pulverform ►M20   (11)  ◄  (33)

50

3.4.5.

Diætpræparater på dåse til særlige medicinske formål ►M20   (11)  ◄  (33), der er specifikt bestemt til spædbørn, undtagen tørrede produkter og produkter i pulverform

50

▼M21

3.5

Arsen (uorganisk) (53) (54)

 

3.5.1.

Sleben, ikke parboiled ris (poleret eller upoleret ris)

0,20

3.5.2.

Parboiled ris og afskallet ris

0,25

3.5.3.

Riskiks, rispapir, riscrackers og bløde riskager

0,30

3.5.4.

Ris bestemt til fremstilling af mad til spædbørn og småbørn (11)

0,10

▼BDel 4:  3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

Fødevare (9)

Grænseværdi

(μg/kg)

4.1.

Hydrolyseret vegetabilsk protein (34)

20

4.2.

Sojasauce (34)

20

▼M9Del 5:  Dioxiner og PCB'er (35)

Fødevare

Grænseværdi

Summen af dioxiner (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

Summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'ER (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (36)

Summen af PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 og PCB180 (ICES – 6) (36)

5.1

Kød og kødprodukter (undtagen spiselige slagtebiprodukter) af følgende dyr (14):

 

 

 

—  kvæg og får

2,5 pg/g fedt (37)

4,0 pg/g fedt (37)

40 ng/g fedt (37)

—  fjerkræ

1,75 pg/g fedt (37)

3,0 pg/g fedt (37)

40 ng/g fedt (37)

—  svin

1,0 pg/g fedt (37)

1,25 pg/g fedt (37)

40 ng/g fedt (37)

▼M13

5.2

Lever af de i punkt 5.1 angivne landdyr, undtagen får og produkter heraf

0,30 pg/g vådvægt

0,50 pg/g vådvægt

3,0 ng/g vådvægt

 

Lever af får og produkter heraf

1,25 pg/g vådvægt

2,00 pg/g vådvægt

3,0 ng/g vådvægt

▼M19

5.3

Fiskekød (muskelkød), fiskevarer og produkter heraf (30)  (38), undtagen

— vildål

— vildpighaj (Squalus acanthias)

— ferskvandsvildfisk, undtagen diadrome fiskearter fanget i ferskvand

— fiskelever og produkter heraf

— marinolier.

Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (47). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

3,5 pg/g vådvægt

6,5 pg/g vådvægt

75 ng/g vådvægt

▼M9

5.4

Muskelkød af ferskvandsvildfisk, undtagen diadrome fiskearter fanget i ferskvand, og produkter heraf (30)

3,5 pg/g vådvægt

6,5 pg/g vådvægt

125 ng/g vådvægt

▼M19

5.4a

Muskelkød af vildpighaj (Squalus acanthias) og produkter heraf (38)

3,5 pg/g vådvægt

6,5 pg/g vådvægt

200 ng/g vådvægt

▼M9

5.5

Muskelkød af vildål (Anguilla anguilla) og produkter heraf

3,5 pg/g vådvægt

10,0 pg/g vådvægt

300 ng/g vådvægt

5.6

Fiskelever og produkter heraf, undtagen de i punkt 5.7 angivne marinolier

20,0 pg/g vådvægt

200 ng/g vådvægt

5.7

Marinolier (olie af hele fisk, fiskelevertran og olier af andre havorganismer bestemt til konsum)

1,75 pg/g fedt

6,0 pg/g fedt

200 ng/g fedt

5.8

Rå mælk (14) og mejeriprodukter (14), herunder smørfedt

2,5 pg/g fedt (37)

5,5 pg/g fedt (37)

40 ng/g fedt (37)

5.9

Hønseæg og ægprodukter (14)

2,5 pg/g fedt (37)

5,0 pg/g fedt (37)

40 ng/g fedt (37)

5.10

Fedt af følgende dyr:

 

 

 

—  kvæg og får

2,5 pg/g fedt

4,0 pg/g fedt

40 ng/g fedt

—  fjerkræ

1,75 pg/g fedt

3,0 pg/g fedt

40 ng/g fedt

—  svin

1,0 pg/g fedt

1,25 pg/g fedt

40 ng/g fedt

5.11

Blandet animalsk fedt

1,5 pg/g fedt

2,50 pg/g fedt

40 ng/g fedt

5.12

Vegetabilske olier og fedtstoffer

0,75 pg/g fedt

1,25 pg/g fedt

40 ng/g fedt

5.13

Fødevarer til spædbørn og småbørn (12)

0,1 pg/g vådvægt

0,2 pg/g vådvægt

1,0 ng/g vådvægt

▼M22Del 6:  Polycykliske aromatiske hydrocarboner

Fødevare

Grænseværdi (μg/kg)

6.1

Benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen

Benzo(a)pyren

Summen af benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen (48)

6.1.1.

Olier og fedtstoffer (undtagen kakaosmør og kokosolie), der er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kakaobønner og heraf afledte produkter, undtagen produkterne omhandlet i punkt 6.1.11

5,0 μg/kg fedt fra 1.4.2013

35,0 μg/kg fedt fra 1.4.2013 til 31.3.2015

30,0 μg/kg fedt fra 1.4.2015

▼M22

6.1.3

Kokosolie bestemt til direkte konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

2,0

20,0

6.1.4

Røget kød og røgede kødprodukter

5,0 indtil 31.8.2014

2,0 fra 1.9.2014

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014

12,0 fra 1.9.2014

6.1.5

Røget fiskekød (muskelkød) og røgede fiskevarer (30) (39), undtagen fiskevarer anført i punkt 6.1.6 og 6.1.7. Grænseværdien for røgede krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (47). For så vidt angår røgede krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

5,0 indtil 31.8.2014

2,0 fra 1.9.2014

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014

12,0 fra 1.9.2014

6.1.6

Røget brisling, også på dåse (30) (50) (Sprattus sprattus); røgede østersøsild ≤ 14 cm, også på dåse (30) (50) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (tørret bonit, Katsuwonus pelamis); toskallede bløddyr (ferske, kølede eller frosne) (31); varmebehandlet kød og varmebehandlede kødprodukter (49) solgt til den endelige forbruger

5,0

30,0

6.1.7

Toskallede bløddyr (39) (røgede)

6,0

35,0

6.1.8

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, herunder modermælkserstatninger udelukkende baseret på mælk og tilskudsblandinger udelukkende baseret på mælk ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Diætpræparater til særlige medicinske formål ►M20   (11)  ◄  (33), der er specifikt bestemt til spædbørn

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kakaofiber og produkter afledt af kakaofiber, bestemt til anvendelse som ingrediens i fødevarer

3,0

15,0

6.1.12

Bananchips

2,0

20,0

6.1.13

Kosttilskud, der indeholder planteprodukter og præparater heraf (42) (7) (8)

Kosttilskud, der indeholder propolis, gelée royale, spirulina eller præparater heraf (42)

10,0

50,0

6.1.14

Tørrede urter

10,0

50,0

6.1.15

Tørrede urter, undtagen kardemomme og røget Capsicum spp.

10,0

50,0

▼M11Del 7:  Melamin og strukturelle analoger heraf

Fødevare

Grænseværdi

(mg/kg)

7.1.

Melamin

 

7.1.1.

Fødevarer, undtagen modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (51)

2,5

7.1.2.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn i pulverform

1

▼M17Del 8:  Naturlige plantetoksiner

Fødevarer (9)

Grænseværdi (g/kg)

8.1.

Erucasyre

 

8.1.1.

Vegetabilske olier og fedtstoffer

50 (2)

8.1.2.

Fødevarer, der indeholder tilsatte vegetabilske olier og fedtstoffer, med undtagelse af de fødevarer, der henvises til i 8.1.3

50 (2)

8.1.3.

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ►M20   (11)  ◄

10 (2)

▼M26Fødevarer (9)

Grænseværdi (μg/kg)

8.2

Tropanalkaloider (6)

 

 

Atropin

Scopolamin

8.2.1

orarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, indeholdende hirse, durra, boghvede samt de produkter, som er fremstillet heraf (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Grænseværdien tages op til revision inden den 1. januar 2016 på grundlag af oplysninger om eksponering for citrinin fra andre fødevarer og ajourførte oplysninger om citrinins toksicitet, især med hensyn til carcinogenicitet og genotoksicitet.

(2)   Grænseværdien gælder for indholdet af erucasyre beregnet på baggrund af den samlede mængde af fedtsyrer i fødevarens fedtkomponent.

(

3

)   Prøveudtagningen skal udføres i henhold til punkt B i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12).

Analyserne skal foretages ved mikroskopisk undersøgelse.

(4)   Summen af 12 meldrøjealkaloider: ergocristin/ergocristinin, ergotamin/ergotaminin ergocryptin/ergocryptinin, ergometrin/ergometrinin, ergosin/ergosinin, ergocornin/ergocorninin.

(5)   Passende og opnåelige grænseværdier for meldrøjealkaloider, der sikrer, at menneskers sundhed beskyttes bedst muligt, skal overvejes for disse relevante fødevarekategorier inden den 1. juli 2017.

(6)   De omhandlede tropanalkaloider er atropin og scopolamin. Atropin er den racemiske blanding af (–)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin, hvor kun enantiomeren af (–)-hyoscyamin udviser antikolinerg aktivitet. Da det af analysemæssige årsager ikke altid er muligt at skelne mellem enantiomerer af hyoscyamin, er det grænseværdierne for atropin og scopolamin, der fastsættes.

(7)   Plantepræparater er præparater fremstillet af planteprodukter (f.eks. hele planter, plantedele, fragmenterede eller skårne planter) ved forskellige processer (f.eks. presning, vridning, ekstraktion, fraktionering, destillering, koncentration, udtørring og fermentering). Denne definition omfatter findelte eller pulveriserede planter, plantedele, alger, svampe, lav, tinkturer, ekstrakter, æteriske olier (bortset fra de vegetabilske olier omhandlet i punkt 6.1.1), pressesafter og forarbejdede ekssudater.

(8)   Grænseværdien finder ikke anvendelse for kosttilskud, der indeholder vegetabilske olier. Vegetabilske olier, der anvendes som ingrediens i kosttilskud, bør overholde den grænseværdi, der er fastsat i punkt 6.1.1.

(9)   For så vidt angår frugter, grøntsager og cerealier henvises til fødevarerne i de relevante kategorier som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 178/2006 (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 3). Dette betyder bl.a., at boghvede (Fagopyrum spp.) er taget med under »cerealier«, og boghvedeprodukter er taget med under »cerealieprodukter«. ►M3  Trænødder er ikke omfattet af grænseværdien for frugt. ◄

(10)   Grænseværdierne gælder ikke for frisk spinat, der skal forarbejdes, og som transporteres i bulk direkte fra marken til forarbejdningsvirksomheden.

(11)   Fødevarer i denne kategori som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(12)   Grænseværdien gælder for produkter, der er klar til brug (markedsført som sådanne eller efter rekonstituering efter producentens anvisninger).

(13)    ►M5  Grænseværdierne gælder for den spiselige del af jordnødder og trænødder. Er det jordnødder og trænødder i skaller, der analyseres, antages det ved beregningen af aflatoksinindholdet, at al forureningen forekommer i den spiselige del, undtagen når der er tale om paranødder. ◄

(14)   Fødevarer i denne kategori som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22).

(15)   Grænseværdien gælder for tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006.

(16)   Grænseværdien gælder for så vidt angår mælk og mejeriprodukter produkter, der er klar til brug (markedsført som sådanne eller efter rekonstituering efter producentens anvisninger), og for så vidt angår andre produkter end mælk og mejeriprodukter tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til forordning (EF) nr. 401/2006.

(17)   Vin og mousserende vin som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(18)   Grænseværdien gælder for produkter fremstillet af høsten i 2005 eller senere års høst.

(

19

)   Fødevarer i denne kategori som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

Grænseværdien for OTA for disse drikkevarer er en funktion af den forholdsmæssige mængde vin og/eller druemost i det færdige produkt.

(20)   Fødevarer i denne kategori som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58).

(21)   Fødevarer i denne kategori som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1), senest ændret ved protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union.

(22)   Spædbørn og småbørn som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(23)   Med henblik på anvendelse af grænseværdierne for deoxynivalenol, zearalenon, T-2-toksin og HT-2-toksin i punkt 2.4, 2.5 og 2.7 er ris ikke medtaget i »korn«, og risprodukter er ikke medtaget i »kornprodukter«.

(

24

)   Grænseværdien gælder for uforarbejdet korn, der markedsføres med henblik på første forarbejdning.

Ved »første forarbejdning« forstås enhver fysisk eller termisk behandling, undtagen tørring, af eller på kornet. Rensning (herunder skrubning), sortering og tørring betragtes ikke som »første forarbejdning«, da de hele korn er intakte efter rensningen og sorteringen.

Ved »skrubning« forstås rensning af korn ved kraftig børstning og/eller skrubning.

Hvis der anvendes skrubning af korn, der indeholder meldrøjesklerotier, skal det først gennemgå en indledende rensning, inden det bliver skrubbet. Skrubning i kombination med opsugning af støv efterfølges af farvesortering inden formaling.

Ved integrerede produktions- og forarbejdningssystemer forstås anlæg, som renser, sorterer og forarbejder alle indkommende sendinger af korn, på det samme sted. I sådanne integrerede produktions- og forarbejdningssystemer gælder grænseværdien for det uforarbejdede korn efter rensning og sortering, men før første forarbejdning.

Ledere af fødevarevirksomheder skal sørge for overholdelsen af grænseværdierne via deres HACCP-procedure, hvilket sikrer, at der fastlægges og gennemføres en effektiv overvågningsprocedure på dette kritiske kontrolpunkt.

(25)   Grænseværdien gælder for korn, der høstes og overtages i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1068/2004 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 65), fra produktionsåret 2005/06.

(26)   Grænseværdien gælder fra den 1. oktober 2007.

(27)   Pasta med et vandindhold på ca. 12 %.

(28)   Grænseværdien gælder fra 1. oktober 2007.

(29)   Fisk i denne kategori som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22), senest ændret ved akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33), undtagen fiskelever henhørende under KN-kode 0302 70 00 . Er der tale om tørrede, fortyndede, forarbejdede og/eller sammensatte fødevarer, finder artikel 2, stk. 1 og 2, anvendelse.

(30)   Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.

(31)   Fødevarer i henholdsvis kategori c) og i) på listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1) (art som opført i den relevante rubrik). Er der tale om tørrede, fortyndede, forarbejdede og/eller sammensatte fødevarer, finder artikel 2, stk. 1 og 2, anvendelse. For så vidt angår Pecten maximus gælder grænseværdien kun for lukkemusklen og kønskirtlerne.

(32)   Grænseværdien gælder for frugterne eller grøntsagerne efter skylning og adskillelse af den spiselige del.

(33)   Grænseværdien gælder for produktet, som det sælges.

(34)   Grænseværdien er angivet for produktet i flydende form med 40 % tørstof svarende til en grænseværdi på 50 μg/kg tørstof. Værdien skal justeres i forhold til produkternes tørstofindhold.

(

35

)   

►M9

 Dioxiner (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD'er) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF'er) udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors)) og summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er (summen af PCDD'er, PCDF'er og polychlorerede biphenyler (PCB'er), udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF). WHO-TEF til vurdering af risikoen for mennesker baseret på konklusionerne fra WHO's ekspertmøde i Genève i juni 2005 om det internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier (IPCS) (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).Kongener

TEF-værdi

Dibenzo-p-dioxiner (»PCDD'er«)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofuraner (»PCDF'er«)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

»Dioxinlignende« PCB'er: non-ortho-PCB'er + mono-ortho-PCB'er

Non-ortho PCB'er

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-ortho-PCB'er

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Anvendte forkortelser: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = hexa; »Hp« = hepta; »O« = octa; »CDD« = chlordibenzodioxin; »CDF« = chlordibenzofuran; »CB« = chlorbiphenyl.

 ◄

(36)   Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

(

37

)   

►M9

 Grænseværdien udtrykt i forhold til fedtindholdet gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 2 % fedt. For fødevarer, der indeholder mindre end 2 % fedt, er grænseværdien den produktbaserede værdi svarende til den produktbaserede værdi for fødevaren med 2 % fedt beregnet ud fra den fedtbaserede grænseværdi, idet følgende formel anvendes til beregningen:

Den produktbaserede grænseværdi for fødevarer med mindre end 2 % fedt = den fedtbaserede grænseværdi for den pågældende fødevare × 0,02.

 ◄

(38)   Fødevarer i denne kategori som defineret i kategori a), b), c), e) og f) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000, undtagen fiskelever som anført i punkt 5.11.

(39)   Fødevarer i denne kategori som defineret i kategori b), c) og i) på listen i bilag 1 til forordning (EU) nr. 1379/2013.

(40)   Undtagelsen gælder kun for majs, for hvilket det står klart, f.eks. ved mærkning eller bestemmelsessted, at det udelukkende er bestemt til forarbejdning ved vådformaling (stivelsesproduktion).

(41)   For fiskelever på dåse gælder grænseværdien for hele det spiselige indhold i dåsen.

(42)   For kosttilskud finder grænseværdien anvendelse på det solgte produkt.

(43)   Oliefrø henhørende under KN-kode 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 og 1207 og produkter heraf henhørende under KN-kode 1208 — melonfrø henhører under KN-kode ex 1207 99 .

(44)   For produkter afledt/forarbejdet deraf, som udelukkende eller næsten udelukkende er afledt/forarbejdet af de pågældende trænødder, gælder de samme grænseværdier som dem, der er fastsat for de tilsvarende trænødder. I andre tilfælde finder artikel 2, stk. 1 og 2, anvendelse på de afledte/forarbejdede produkter.

(45)   Grænseværdien gælder for ren og ufortyndet ekstrakt, hvor 1 kg ekstrakt er udvundet af 3-4 kg lakridsrod.

(46)   Grænseværdien for bladgrøntsager gælder ikke for friske urter (som henhører under kodenummer 0256000 i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005).

(47)   Muskelkød fra lemmer og bagkrop. Denne definition udelukker cephalothorax hos krebsdyr. For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura): muskelkød fra lemmer.

(48)   De nedre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de fire stoffer, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med nul.

(49)   Kød og kødprodukter, der er blevet varmebehandlet med en metode, som potentielt kan resultere i dannelse af PAH, dvs. udelukkende grilning.

(50)   For produkter på dåse skal analysen foretages af hele dåsens indhold. Hvad angår grænseværdien for det hele sammensatte produkt anvendes artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 2, stk. 2.

(51)   Grænseværdien gælder ikke for fødevarer, for hvilke det kan dokumenteres, at et melaminindhold på over 2,5 mg/kg er resultatet af godkendt anvendelse af cyromazin som insekticid. Indholdet af melamin må ikke overstige indholdet af cyromazin.

(52)   Med hensyn til de specifikke kakao- og chokoladevarer finder definitionerne i del A, punkt 2-4 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (EFT L 197 af 3.8.2000, s. 19) anvendelse.

(53)   Summen af As(III) og As(V).

(54)   Ris, afskallet ris, sleben ris og parboiled ris, jf. definitionerne i Codex-standard 198-1995.

(55)   Grænseværdien gælder for dyret, som det sælges, uden indvolde.

(56)   For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler.( 1 ) EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

( 2 ) EFT L 77 af 16.3.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 199/2006 (EUT L 32 af 4.2.2006, s. 32).

( 3 ) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1662/2006 (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 1).

( 4 ) Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 38. serie, udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om nitrat and nitrit, s. 1-33, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

( 5 ) Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 35. serie, udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om aflatoxiner, ochratoksin A og patulin, s. 45-50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

( 6 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om ochratoksin A (afgivet den 17. september 1998) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

( 7 ) Rapporter om videnskabelige samarbejdsopgaver, opgave 3.2.7, »Assessment of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States«. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

( 8 ) EFT L 52 af 4.3.1993, s. 18.

( 9 ) Udtalelse — efter anmodning fra Kommissionen — fra EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden vedrørende ochratoksin A i fødevarer. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

( 10 ) Referatet af det 120. møde i Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler den 8.-9. marts 2000 i Bruxelles, erklæring om patulin, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

( 11 ) Rapporter om videnskabelige samarbejdsopgaver, opgave 3.2.8, »Assessment of dietary intake of Patulin by the population of EU Member States«. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

( 12 ) EUT L 203 af 12.8.2003, s. 34.

( 13 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om fusariumtoksiner, del 1: Deoxynivalenol (DON) (afgivet den 2. december 1999) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

( 14 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om fusariumtoksiner, del 2: Zearalenon (ZEA) (afgivet den 22. juni 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

( 15 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om fusariumtoksiner, del 3: Fumonisin B1 (FB1) (afgivet den 17. oktober 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

( 16 ) Opdateret udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om fumonisin B1, B2 og B3 (afgivet den 4. april 2003) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

( 17 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om fusariumtoksiner, del 4: Nivalenol (afgivet den 19. oktober 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

( 18 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om fusariumtoksiner, del 5: T-2-toksin og HT-2-toksin (vedtaget den 30. maj 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

( 19 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om fusariumtoksiner, del 6: Evaluering (gruppe) af T-2-toksin, HT-2-toksin, nivalenol og deoxynivalenol (vedtaget den 26. februar 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

( 20 ) Rapporter om videnskabelige samarbejdsopgaver, opgave 3.2.10, »Collection of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States«. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

( 21 ) EUT L 234 af 29.8.2006, s. 35.

( 22 ) Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 32. serie, udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om den potentielle sundhedsrisiko ved bly i fødevarer, s. 7-8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

( 23 ) Rapporter om videnskabelige samarbejdsopgaver, opgave 3.2.11, »Assessment of dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States«. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

( 24 ) Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 36. serie, udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om cadmium, s. 67-70, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 25 ) Udtalelse — efter anmodning fra Kommissionen — fra EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden vedrørende kviksølv og methylkviksølv i fødevarer (vedtaget den 24. februar 2004) http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

( 26 ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

( 27 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om akutte risici ved tin i fødevarekonserves (vedtaget den 12. december 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

( 28 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD), som opdaterer komitéens udtalelse fra 1994 (vedtaget den 30. maj 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

( 29 ) Rapporter fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 36. serie, udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD), s. 31-34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 30 ) Rapporter om videnskabelige samarbejdsopgaver, opgave 3.2.9, »Collection and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and related substances in foodstuffs«, 256 s. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

( 31 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler af 30. maj 2001 om risikovurdering af dioxiner og dioxinlignende PCB i fødevarer, opdatering baseret på nye videnskabelige oplysninger fremkommet siden vedtagelsen af komitéens udtalelse om emnet af 22. november 2000, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

( 32 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om risikovurdering af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer (vedtaget den 22. november 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

( 33 ) Rapporter om videnskabelige samarbejdsopgaver, opgave 3.2.5, »Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU Member States«. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

( 34 ) EUT L 42 af 14.2.2006, s. 26.

( 35 ) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om risikoen for menneskers helbred ved polycykliske aromatiske hydrocarboner i fødevarer (afgivet den 4. december 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

( 36 ) »Evaluation of certain food contaminants« — Rapport fra Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Tilsætningsstoffer i Levnedsmidler, 64. møde, Rom, den 8.-17. februar 2005, s. 1-6 og s. 61-81.

WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 — http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

( 37 ) Rapporter om videnskabelige samarbejdsopgaver, opgave 3.2.12 »Collection of occurrence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food«. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

( 38 ) Se side 25 i denne EUT.

( 39 ) EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12.

( 40 ) Se side 32 i denne EUT.

( 41 ) EFT L 77 af 16.3.2001, s. 14. Ændret ved direktiv 2005/4/EF (EUT L 19 af 21.1.2005, s. 50).

( 42 ) EUT L 42 af 13.2.2004, s. 16.

( 43 ) EUT L 34 af 8.2.2005, s. 15.

( 44 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).

( 45 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 46 ) Grænseværdien tages op til revision inden den 1. januar 2016 på grundlag af oplysninger om eksponering for citrinin fra andre fødevarer og ajourførte oplysninger om citrinins toksicitet, især med hensyn til carcinogenicitet og genotoksicitet.

( 47 ) Grænseværdien gælder for indholdet af erucasyre beregnet på baggrund af den samlede mængde af fedtsyrer i fødevarens fedtkomponent.

( 48 ) Prøveudtagningen skal udføres i henhold til punkt B i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12).

Analyserne skal foretages ved mikroskopisk undersøgelse.

( 49 ) Summen af 12 meldrøjealkaloider: ergocristin/ergocristinin, ergotamin/ergotaminin ergocryptin/ergocryptinin, ergometrin/ergometrinin, ergosin/ergosinin, ergocornin/ergocorninin.

( 50 ) Passende og opnåelige grænseværdier for meldrøjealkaloider, der sikrer, at menneskers sundhed beskyttes bedst muligt, skal overvejes for disse relevante fødevarekategorier inden den 1. juli 2017.

( 51 ) De omhandlede tropanalkaloider er atropin og scopolamin. Atropin er den racemiske blanding af (–)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin, hvor kun enantiomeren af (–)-hyoscyamin udviser antikolinerg aktivitet. Da det af analysemæssige årsager ikke altid er muligt at skelne mellem enantiomerer af hyoscyamin, er det grænseværdierne for atropin og scopolamin, der fastsættes.

( 52 ) Plantepræparater er præparater fremstillet af planteprodukter (f.eks. hele planter, plantedele, fragmenterede eller skårne planter) ved forskellige processer (f.eks. presning, vridning, ekstraktion, fraktionering, destillering, koncentration, udtørring og fermentering). Denne definition omfatter findelte eller pulveriserede planter, plantedele, alger, svampe, lav, tinkturer, ekstrakter, æteriske olier (bortset fra de vegetabilske olier omhandlet i punkt 6.1.1), pressesafter og forarbejdede ekssudater.

( 53 ) Grænseværdien finder ikke anvendelse for kosttilskud, der indeholder vegetabilske olier. Vegetabilske olier, der anvendes som ingrediens i kosttilskud, bør overholde den grænseværdi, der er fastsat i punkt 6.1.1.

( 54 ) For så vidt angår frugter, grøntsager og cerealier henvises til fødevarerne i de relevante kategorier som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 178/2006 (EUT L 29 af 2.2.2006, s. 3). Dette betyder bl.a., at boghvede (Fagopyrum spp.) er taget med under »cerealier«, og boghvedeprodukter er taget med under »cerealieprodukter«. ►M3  Trænødder er ikke omfattet af grænseværdien for frugt. ◄

( 55 ) Grænseværdierne gælder ikke for frisk spinat, der skal forarbejdes, og som transporteres i bulk direkte fra marken til forarbejdningsvirksomheden.

( 56 ) Fødevarer i denne kategori som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

( 57 ) Grænseværdien gælder for produkter, der er klar til brug (markedsført som sådanne eller efter rekonstituering efter producentens anvisninger).

( 58 ►M5  Grænseværdierne gælder for den spiselige del af jordnødder og trænødder. Er det jordnødder og trænødder i skaller, der analyseres, antages det ved beregningen af aflatoksinindholdet, at al forureningen forekommer i den spiselige del, undtagen når der er tale om paranødder. ◄

( 59 ) Fødevarer i denne kategori som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22).

( 60 ) Grænseværdien gælder for tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006.

( 61 ) Grænseværdien gælder for så vidt angår mælk og mejeriprodukter produkter, der er klar til brug (markedsført som sådanne eller efter rekonstituering efter producentens anvisninger), og for så vidt angår andre produkter end mælk og mejeriprodukter tørstoffet. Tørstoffet bestemmes i henhold til forordning (EF) nr. 401/2006.

( 62 ) Vin og mousserende vin som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

( 63 ) Grænseværdien gælder for produkter fremstillet af høsten i 2005 eller senere års høst.

( 64 ) Fødevarer i denne kategori som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

Grænseværdien for OTA for disse drikkevarer er en funktion af den forholdsmæssige mængde vin og/eller druemost i det færdige produkt.

( 65 ) Fødevarer i denne kategori som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58).

( 66 ) Fødevarer i denne kategori som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1), senest ændret ved protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union.

( 67 ) Spædbørn og småbørn som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

( 68 ) Med henblik på anvendelse af grænseværdierne for deoxynivalenol, zearalenon, T-2-toksin og HT-2-toksin i punkt 2.4, 2.5 og 2.7 er ris ikke medtaget i »korn«, og risprodukter er ikke medtaget i »kornprodukter«.

( 69 ) Grænseværdien gælder for uforarbejdet korn, der markedsføres med henblik på første forarbejdning.

Ved »første forarbejdning« forstås enhver fysisk eller termisk behandling, undtagen tørring, af eller på kornet. Rensning (herunder skrubning), sortering og tørring betragtes ikke som »første forarbejdning«, da de hele korn er intakte efter rensningen og sorteringen.

Ved »skrubning« forstås rensning af korn ved kraftig børstning og/eller skrubning.

Hvis der anvendes skrubning af korn, der indeholder meldrøjesklerotier, skal det først gennemgå en indledende rensning, inden det bliver skrubbet. Skrubning i kombination med opsugning af støv efterfølges af farvesortering inden formaling.

Ved integrerede produktions- og forarbejdningssystemer forstås anlæg, som renser, sorterer og forarbejder alle indkommende sendinger af korn, på det samme sted. I sådanne integrerede produktions- og forarbejdningssystemer gælder grænseværdien for det uforarbejdede korn efter rensning og sortering, men før første forarbejdning.

Ledere af fødevarevirksomheder skal sørge for overholdelsen af grænseværdierne via deres HACCP-procedure, hvilket sikrer, at der fastlægges og gennemføres en effektiv overvågningsprocedure på dette kritiske kontrolpunkt.

( 70 ) Grænseværdien gælder for korn, der høstes og overtages i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1068/2004 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 65), fra produktionsåret 2005/06.

( 71 ) Grænseværdien gælder fra den 1. oktober 2007.

( 72 ) Pasta med et vandindhold på ca. 12 %.

( 73 ) Grænseværdien gælder fra 1. oktober 2007.

( 74 ) Fisk i denne kategori som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22), senest ændret ved akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33), undtagen fiskelever henhørende under KN-kode 0302 70 00 . Er der tale om tørrede, fortyndede, forarbejdede og/eller sammensatte fødevarer, finder artikel 2, stk. 1 og 2, anvendelse.

( 75 ) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.

( 76 ) Fødevarer i henholdsvis kategori c) og i) på listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1) (art som opført i den relevante rubrik). Er der tale om tørrede, fortyndede, forarbejdede og/eller sammensatte fødevarer, finder artikel 2, stk. 1 og 2, anvendelse. For så vidt angår Pecten maximus gælder grænseværdien kun for lukkemusklen og kønskirtlerne.

( 77 ) Grænseværdien gælder for frugterne eller grøntsagerne efter skylning og adskillelse af den spiselige del.

( 78 ) Grænseværdien gælder for produktet, som det sælges.

( 79 ) Grænseværdien er angivet for produktet i flydende form med 40 % tørstof svarende til en grænseværdi på 50 μg/kg tørstof. Værdien skal justeres i forhold til produkternes tørstofindhold.

( 80 ) Dioxiner (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD'er) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF'er) udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors)) og summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er (summen af PCDD'er, PCDF'er og polychlorerede biphenyler (PCB'er), udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF). WHO-TEF til vurdering af risikoen for mennesker baseret på konklusionerne fra WHO's ekspertmøde i Genève i juni 2005 om det internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier (IPCS) (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).

Dioxiner (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD'er) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF'er) udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors)) og summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er (summen af PCDD'er, PCDF'er og polychlorerede biphenyler (PCB'er), udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF). WHO-TEF til vurdering af risikoen for mennesker baseret på konklusionerne fra WHO's ekspertmøde i Genève i juni 2005 om det internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier (IPCS) (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).Kongener

TEF-værdi

Dibenzo-p-dioxiner (»PCDD'er«)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofuraner (»PCDF'er«)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

»Dioxinlignende« PCB'er: non-ortho-PCB'er + mono-ortho-PCB'er

Non-ortho PCB'er

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-ortho-PCB'er

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Anvendte forkortelser: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = hexa; »Hp« = hepta; »O« = octa; »CDD« = chlordibenzodioxin; »CDF« = chlordibenzofuran; »CB« = chlorbiphenyl.

 ◄

( 81 ) Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

( 82 ) Grænseværdien udtrykt i forhold til fedtindholdet gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 2 % fedt. For fødevarer, der indeholder mindre end 2 % fedt, er grænseværdien den produktbaserede værdi svarende til den produktbaserede værdi for fødevaren med 2 % fedt beregnet ud fra den fedtbaserede grænseværdi, idet følgende formel anvendes til beregningen:

Grænseværdien udtrykt i forhold til fedtindholdet gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 2 % fedt. For fødevarer, der indeholder mindre end 2 % fedt, er grænseværdien den produktbaserede værdi svarende til den produktbaserede værdi for fødevaren med 2 % fedt beregnet ud fra den fedtbaserede grænseværdi, idet følgende formel anvendes til beregningen:

Den produktbaserede grænseværdi for fødevarer med mindre end 2 % fedt = den fedtbaserede grænseværdi for den pågældende fødevare × 0,02.

 ◄

( 83 ) Fødevarer i denne kategori som defineret i kategori a), b), c), e) og f) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000, undtagen fiskelever som anført i punkt 5.11.

( 84 ) Fødevarer i denne kategori som defineret i kategori b), c) og i) på listen i bilag 1 til forordning (EU) nr. 1379/2013.

( 85 ) Undtagelsen gælder kun for majs, for hvilket det står klart, f.eks. ved mærkning eller bestemmelsessted, at det udelukkende er bestemt til forarbejdning ved vådformaling (stivelsesproduktion).

( 86 ) For fiskelever på dåse gælder grænseværdien for hele det spiselige indhold i dåsen.

( 87 ) For kosttilskud finder grænseværdien anvendelse på det solgte produkt.

( 88 ) Oliefrø henhørende under KN-kode 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 og 1207 og produkter heraf henhørende under KN-kode 1208 — melonfrø henhører under KN-kode ex 1207 99 .

( 89 ) For produkter afledt/forarbejdet deraf, som udelukkende eller næsten udelukkende er afledt/forarbejdet af de pågældende trænødder, gælder de samme grænseværdier som dem, der er fastsat for de tilsvarende trænødder. I andre tilfælde finder artikel 2, stk. 1 og 2, anvendelse på de afledte/forarbejdede produkter.

( 90 ) Grænseværdien gælder for ren og ufortyndet ekstrakt, hvor 1 kg ekstrakt er udvundet af 3-4 kg lakridsrod.

( 91 ) Grænseværdien for bladgrøntsager gælder ikke for friske urter (som henhører under kodenummer 0256000 i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005).

( 92 ) Muskelkød fra lemmer og bagkrop. Denne definition udelukker cephalothorax hos krebsdyr. For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura): muskelkød fra lemmer.

( 93 ) De nedre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de fire stoffer, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med nul.

( 94 ) Kød og kødprodukter, der er blevet varmebehandlet med en metode, som potentielt kan resultere i dannelse af PAH, dvs. udelukkende grilning.

( 95 ) For produkter på dåse skal analysen foretages af hele dåsens indhold. Hvad angår grænseværdien for det hele sammensatte produkt anvendes artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 2, stk. 2.

( 96 ) Grænseværdien gælder ikke for fødevarer, for hvilke det kan dokumenteres, at et melaminindhold på over 2,5 mg/kg er resultatet af godkendt anvendelse af cyromazin som insekticid. Indholdet af melamin må ikke overstige indholdet af cyromazin.

( 97 ) Med hensyn til de specifikke kakao- og chokoladevarer finder definitionerne i del A, punkt 2-4 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (EFT L 197 af 3.8.2000, s. 19) anvendelse.

( 98 ) Summen af As(III) og As(V).

( 99 ) Ris, afskallet ris, sleben ris og parboiled ris, jf. definitionerne i Codex-standard 198-1995.

( 100 ) Grænseværdien gælder for dyret, som det sælges, uden indvolde.

( 101 ) For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler.

Top