EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20220119

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) Nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2022-01-19

02006R0865 — DA — 19.01.2022 — 006.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 865/2006

af 4. maj 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

(EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 100/2008 den 4. februar 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 791/2012 af 23. august 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 792/2012 af 23. august 2012

  L 242

13

7.9.2012

 M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1283/2013 af 10. december 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/56 af 15. januar 2015

  L 10

1

16.1.2015

►M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/870 af 5. juni 2015

  L 142

3

6.6.2015

►M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/220 af 6. februar 2019

  L 35

3

7.2.2019

►M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/2280 af 16. december 2021

  L 473

1

30.12.2021
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 865/2006

af 4. maj 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermedKAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

Definitioner

Udover de definitioner, der er anført i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 338/97, finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

▼M6

1) 

»erhvervelsesdato«: den dato, hvor enheden blev indfanget/indsamlet i naturen, født i fangenskab eller kunstigt opformeret, eller, hvis denne dato ikke kendes, den tidligste dokumenterbare dato, hvor den var i en persons besiddelse

▼B

2) 

»andengenerationsafkom (F2)« og »afkom af efterfølgende generationer (F3, F4, etc.)«: enheder, der er avlet i et kontrolleret miljø af forældre, der også er avlet i et kontrolleret miljø, hvilket skal holdes adskilt fra enheder, der er avlet i et kontrolleret miljø af forældre, hvoraf mindst den ene er avlet eller indfanget i naturen (førstegenerationsafkom (F1))

3) 

»avlsdyrbestand«: alle dyr, der gennem opdræt anvendes til reproduktion

4) 

»kontrolleret miljø«: et miljø, som manipuleres med henblik på avl af dyr af særlige arter, som er afskærmet for at forhindre dyr, æg eller gameter af arterne fra at komme ind i eller forlade miljøet, hvis generelle kendetegn kan omfatte, uden at være begrænset til, kunstig husning, bortskaffelse af affald, sundhedspleje, beskyttelse mod rovdyr og kunstig fodring

▼M2

4a) 

»dyrket avlsmateriale«: alle planter dyrket under kontrollerede forhold, som anvendes til reproduktion, og som det kompetente styrelsesråd i samråd med de kompetente videnskabelige myndigheder i den pågældende medlemsstat godtgør:

i) 

er etableret i overensstemmelse med CITES-bestemmelserne og relevant national lovgivning og på en måde, som ikke skader artens overlevelse i naturen og

ii) 

opretholdes i tilstrækkeligt antal til opformering for at mindske eller fjerne behovet for forøgelse fra naturen, idet en sådan forøgelse kun optræder som en undtagelse og begrænset til det antal, der er nødvendigt for at opretholde det dyrkede avlsmateriales overlevelsesevne og produktivitet

4b) 

»jagttrofæ«: et helt dyr, eller en direkte genkendelig del eller et direkte genkendeligt produkt af et dyr, der er specificeret på en ledsagende CITES-tilladelse eller et ledsagende CITES-certifikat, som opfylder følgende betingelser:

i) 

er råt eller forarbejdet

ii) 

opnået på lovlig måde af jægeren ved jagt til jægerens personlige anvendelse

iii) 

importeres, eksporteres eller reeksporteres af eller på vegne af jægeren som led i overførslen fra oprindelseslandet til jægerens sædvanlige bopælsland

▼B

5) 

»en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet«: en person, der opholder sig i Fællesskabet i mindst 185 dage hvert kalenderår som følge af erhvervsmæssig tilknytning, eller, når der er tale om en person uden erhvervsmæssig tilknytning, som følge af personlig tilknytning præget af et tæt forhold mellem personen og dennes bopælssted

▼M6

6) 

»rejseudstilling«: samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden

▼M1

7) 

»transaktionsspecifikke certifikater«: certifikater, der udstedes i overensstemmelse med artikel 48, og som kun gælder for én eller flere nærmere anførte transaktioner

▼B

8) 

»enhedsspecifikke certifikater«: andre certifikater, der udstedes i overensstemmelse med artikel 48, og som ikke er transaktionsspecifikke certifikater.

▼M1

9) 

»samling af prøver«: en samling af lovligt erhvervede døde enheder og dele og produkter heraf, som transporteres på tværs af grænser med henblik på fremvisning

10) 

»enhed fra før konventionen«: en enhed, der er erhvervet, før den pågældende enhed første gang blev opført på konventionens lister.

▼BKAPITEL II

FORMULARER OG TEKNISKE FORSKRIFTER

▼M3 —————

▼B

Artikel 4

Udfyldelse af formularer

▼M2

1.  
Formularer omhandlet i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 ( 1 ) udfyldes med maskinskrift.

▼M6

Ansøgninger om import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver, certifikater for musikinstrumenter og certifikater for rejseudstillinger samt importmeddelelser, supplementsformularer og etiketter kan imidlertid udfyldes med læselig håndskrift, med blæk og med blokbogstaver.

▼M2

2.  
Formular nr. 1 til 4 i bilag I omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag II omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag V omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 samt de i artikel 2, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte supplementsformularer og de i artikel 2, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte etiketter må ikke indeholde slettelser eller ændringer, medmindre disse slettelser eller ændringer er bekræftet med det udstedende styrelsesråds stempel og underskrift. For så vidt angår de i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte importmeddelelser og de i artikel 2, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte supplementsformularer, kan slettelser eller ændringer også bekræftes med indførselstoldstedets stempel og underskrift.

▼B

Artikel 5

Indholdet i tilladelser og certifikater samt i ansøgninger om udstedelse af sådanne dokumenter

For oplysninger og referencer i tilladelser og certifikater samt i ansøgninger om udstedelse af sådanne dokumenter gælder følgende krav:

1) 

Beskrivelsen af enheder omfatter, hvor det er relevant, en af koderne i bilag VII.

2) 

Ved angivelsen af antal og nettovægt anvendes måleenhederne i bilag VII.

3) 

De systematiske enheder, som enhederne tilhører, angives på artsniveau, medmindre arten er opdelt i underarter i henhold til bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, eller medmindre konventionens partskonference har besluttet, at angivelse på et højere systematisk niveau er tilstrækkelig.

4) 

De standardreferenceværker vedrørende nomenklatur, der er nævnt i bilag VIII til denne forordning, anvendes ved angivelsen af videnskabelige navne på systematiske enheder.

▼M8

5) 

Hvor dette kræves, fastlås formålet med en transaktion ved hjælp af kriterierne i artikel 5c og angives på den relevante tilladelse eller det relevante certifikat med en af koderne i punkt 1 i bilag IX til denne forordning.

▼B

6) 

Enhedernes oprindelse angives med en af koderne i punkt 2 i bilag IX til denne forordning.

Er anvendelsen af de koder, der er nævnt i nr. 6), underlagt kriterierne i forordning (EF) nr. 338/97 eller i nærværende forordning, skal de opfylde disse kriterier.

▼M1

Artikel 5a

Særligt indhold i tilladelser, certifikater og ansøgninger vedrørende planteenheder

▼M2

Hvad angår planteenheder, der ikke længere kan være undtaget fra bestemmelserne i konventionen eller forordning (EF) nr. 338/97, jf. »Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D« i bilaget til nævnte forordning, i henhold til hvilke de blev lovligt eksporteret eller importeret, kan det land, der skal anføres i rubrik 15 i formularerne i bilag I og III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, rubrik 4 i formularerne i bilag II omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 og rubrik 10 i formularerne i bilag V omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, være det land, hvor enhederne ophørte med at kunne være omfattet af undtagelsen.

▼M1

I sådanne tilfælde anføres der i rubrikken »særlige vilkår« i tilladelsen eller certifikatet: »Lovligt importeret som undtaget fra CITES-bestemmelserne«, og det anføres nærmere, hvad undtagelsen vedrører.

▼M7

Artikel 5b

Særligt indhold i tilladelser og certifikater vedrørende levende næsehorn og levende elefanter

Tilladelser og certifikater udstedt i henhold til artikel 4 eller artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97 til import eller reeksport af levende næsehorn eller levende elefanter fra populationer, der er optaget i samme forordnings bilag B, skal omfatte en betingelse om, at horn eller elfenben fra de pågældende dyr eller deres afkom ikke må indgå i kommerciel handel eller kommercielle aktiviteter inden for Unionen. Herudover må levende næsehorn eller levende elefanter fra disse populationer ikke være genstand for trofæjagt uden for deres historiske udbredelsesområde.

▼M8

Artikel 5c

Formålet med en transaktion

1.  
Formålet med en transaktion angives med en af koderne i punkt 1 i bilag IX til denne forordning.
2.  
For eksporttilladelser er karakteren af transaktionen mellem eksportør og importør afgørende for valg af transaktionskode. For reeksportcertifikater er karakteren af transaktionen mellem reeksportør og importør afgørende for valg af transaktionskode.

Koden angiver årsagen til udvekslingen eller transporten af enhederne fra eksportøren til importøren eller fra reeksportøren til importøren.

3.  
For importtilladelser eller certifikater om indførsel fra havet er importørens påtænkte anvendelse af enhederne afgørende for valg af transaktionskode. Koden angiver, hvorfor importøren har anmodet om eller modtager enhederne.
4.  
I forbindelse med udstedelse af en eksporttilladelse og en importtilladelse henholdsvis et reeksportcertifikat og en importtilladelse kan koden på importtilladelsen godt være forskellig fra koden på henholdsvis eksporttilladelsen og reeksportcertifikatet.

▼M2

Artikel 6

Bilag til formularerne

1.  

Udgør et bilag, der er knyttet til en af de formularer, der er nævnt i artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, en integrerende del af den pågældende formular, skal dette og antallet af sider klart angives på tilladelsen eller certifikatet og hver side i bilaget forsynes med:

a) 

angivelse af tilladelsens eller certifikatets nummer og udstedelsesdato

b) 

det udstedende styrelsesråds underskrift og stempel eller segl.

2.  
Anvendes de i artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art i en forsendelse, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art i forsendelsen gengiver rubrik 8 til 22 i den pågældende formular samt felterne i rubrik 27, hvori »faktisk importeret eller (re)eksporteret antal/nettovægt« og, hvor det er relevant, »antal døde dyr ved ankomsten« anføres.
3.  
Anvendes de i artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art gengiver rubrik 8 til 18 i den pågældende formular.
4.  
Anvendes de i artikel 2, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art gengiver rubrik 4 til 18 i den pågældende formular.

▼B

Artikel 7

Tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande

1.  
Artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 5, litra c), d) og e), og artikel 6 finder anvendelse i tilfælde, hvor beslutninger om godkendelsen af tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande for enheder, der skal indføres til Fællesskabet.
2.  
Hvor de tilladelser og certifikater, der er nævnt i stk. 1, vedrører enheder af arter, der er omfattet af frivilligt fastsatte eksportkvoter eller eksportkvoter tildelt af konventionens partskonference, godkendes de kun, såfremt de indeholder oplysninger om det samlede antal enheder, der allerede er eksporteret i det indeværende år — inklusive dem, der er omfattet af den pågældende tilladelse — og kvoten for den pågældende art.
3.  
Reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes kun, såfremt de indeholder oplysninger om oprindelseslandet og den pågældende eksporttilladelses nummer og udstedelsesdato samt, i givet fald, det seneste reeksportland og det pågældende reeksportcertifikats nummer og udstedelsesdato, eller såfremt de indeholder en fyldestgørende begrundelse for, at sådanne oplysninger er udeladt.

▼M1

4.  
Tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande med oprindelseskode »O« godkendes kun, såfremt de omfatter enheder, der falder ind under definitionen af enhed fra før konventionen, jf. artikel 1, nr. 10), og indeholder enten datoen for erhvervelsen af enhederne eller en erklæring om, at enhederne blev erhvervet inden en given dato.

▼M2

5.  
Eksporttilladelser og reeksportcertifikater påtegnes, med antal, underskrift og stempel, af en embedsmand fra eksport- eller reeksportlandet i dokumentets eksportpåtegningsrubrik. Hvis eksportdokumentet ikke er blevet påtegnet på eksporttidspunktet, samarbejder importlandets kompetente styrelsesråd med eksportlandets styrelsesråd for at afgøre, om dokumentet kan godtages under hensyntagen til eventuelle formildende omstændigheder.

▼M6

6.  
Eksporttilladelser og reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes kun, såfremt den kompetente myndighed fra det pågældende tredjeland efter anmodning forelægger fyldestgørende dokumentation for, at enhederne er blevet erhvervet i henhold til lovgivningen om beskyttelse af de pågældende arter.

▼M8

7.  
Eksporttilladelser og reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes kun, hvis de er udstedt af det styrelsesråd, der officielt er udpeget som kompetent myndighed af den eksporterende eller reeksporterende part.

▼BKAPITEL III

DOKUMENTERS UDSTEDELSE, ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Artikel 8

Udstedelse og anvendelse af dokumenter

▼M2

1.  

Dokumenterne udstedes og anvendes i overensstemmelse med de bestemmelser og på de betingelser, der er fastlagt i denne forordning og i forordning (EF) nr. 338/97, særlig artikel 11, stk. 1 til 4, i sidstnævnte forordning. Tilladelser og certifikater kan udstedes i papirformat eller i elektronisk format.

▼B

For at sikre overholdelsen af disse forordninger og af bestemmelserne i national lovgivning, der er vedtaget med henblik på gennemførelsen heraf, kan det udstedende styrelsesråd fastsætte forskrifter, betingelser og krav i det pågældende dokument.

2.  
Anvendelsen af dokumenterne berører ikke eventuelle andre formaliteter, der skal opfyldes i forbindelse med varebevægelser inden for Fællesskabet, med indførsel af varer til Fællesskabet eller deres eksport eller reeksport derfra, eller udstedelsen af de dokumenter, der skal anvendes i forbindelse med disse formaliteter.
3.  

Styrelsesrådene træffer afgørelse om udstedelsen af tilladelser og certifikater inden for en måned fra forelæggelsen af en behørigt udfyldt ansøgning.

Hvis det udstedende styrelsesråd imidlertid skal høre tredjeparter, kan afgørelsen først træffes, efter at denne høring er behørigt afsluttet. Ansøgerne skal underrettes om væsentlige forsinkelser i behandlingen af deres ansøgninger.

▼M6

Artikel 9

Forsendelser af enheder

Der udstedes særskilt importtilladelse, importmeddelelse, eksporttilladelse eller reeksportcertifikat for hver enkelt forsendelse af enheder, der forsendes samlet som del af én ladning, jf. dog artikel 31, 38, 44b, 44i og 44p.

Artikel 10

Gyldigheden af import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og certifikater for musikinstrumenter

▼B

1.  
Gyldighedsperioden for importtilladelser, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 20 og 21, kan ikke overskride 12 måneder. En importtilladelse er ikke gyldig, medmindre den ledsages af et gyldigt tilsvarende dokument fra eksport- eller reeksportlandet.

▼M1

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter, for hvilken der foreligger en eksporttilladelse, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet, eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.), for hvilke der foreligger et reeksportcertifikat, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

▼B

2.  
Gyldighedsperioden for eksporttilladelser og reeksportcertifikater, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 26, kan ikke overskride 6 måneder.

▼M1

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter er de i første afsnit omhandlede eksporttilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) er de i første afsnit omhandlede reeksportcertifikater ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

2a.  
Kvoteåret omhandlet i stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, andet afsnit, aftales af konventionens partskonference.

▼M8

2b.  
Når en art er blevet overført til konventionens liste I på et møde i partskonferencen, og Unionen ikke har taget forbehold for overførelsen, må gyldighedsperioden for en import- eller eksporttilladelse eller for et reeksportcertifikat for enheder af den pågældende art ikke være længere end datoen for ikrafttrædelsen af overførslen til liste I.

▼M6

3.  
Gyldighedsperioden for rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter, der er udstedt i henhold til artikel 30, 37 og 44h, kan ikke overskride 3 år.

▼M1

3a.  
Gyldighedsperioden for certifikater for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44a, kan ikke overskride 6 måneder. Et certifikat for samling af prøver må ikke udløbe senere end det ATA-carnet, der ledsager det.

▼M1

4.  
Tilladelser og certifikater som nævnt i stk. 1, 2, 3 og 3a betragtes efter udløbet som ugyldige.

▼M6

5.  
Rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter ophører med at være gyldige, hvis enheden sælges, tabes eller stjæles eller ejerskabet af enheden på anden måde overdrages eller, i tilfælde af levende enheder, hvis de er døde, undsluppet eller er sat fri i naturen.
6.  
Indehaveren skal snarest muligt returnere originalen og alle kopier af importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver eller certifikater for musikinstrumenter, som er udløbet, ubenyttede eller ikke længere gyldige, til det udstedende styrelsesråd.

▼B

Artikel 11

Gyldigheden af benyttede importtilladelser og af de i artikel 47, 48, 49, 60 og 63 nævnte certifikater

1.  

Kopier til indehaveren af benyttede importtilladelser ophører med at være gyldige,

a) 

når deri nævnte levende enheder er døde

b) 

når deri nævnte levende enheder er undsluppet eller sat fri i naturen

▼M6

c) 

når de deri nævnte levende enheder er gået tabt, tilintetgjort eller stjålet

▼B

d) 

når angivelserne i rubrik 3, 6 eller 8 ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder.

2.  

De certifikater, der er nævnt i artikel 47, 48, 49 og 63 ophører med at være gyldige,

a) 

når deri nævnte levende enheder er døde

b) 

når deri nævnte levende enheder er undsluppet eller sat fri i naturen

▼M6

c) 

når de deri nævnte levende enheder er gået tabt, tilintetgjort eller stjålet

▼B

d) 

når angivelserne i rubrik 2 og 4 ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder.

▼M1

e) 

når særlige vilkår angivet i rubrik 20 ikke længere er opfyldt.

▼M2

3.  

Certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 48 og 63, skal være transaktionsspecifikke, medmindre de enheder, der er omfattet af disse certifikater, er entydigt og permanent mærket, eller i tilfælde af døde enheder, der ikke kan mærkes, identificeret på anden måde.

▼B

Styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor enheden befinder sig, kan også, efter høring af det relevante videnskabsråd, beslutte at udstede transaktionsspecifikke certifikater, hvis det skønnes, at der er andre forhold af betydning for artens bevarelse, der taler mod udstedelse af et enhedsspecifikt certifikat.

▼M1

Når der udstedes et transaktionsspecifikt certifikat med henblik på at tillade en række transaktioner, gælder det kun på den udstedende medlemsstats territorium. Når transaktionsspecifikke certifikater skal anvendes i en anden medlemsstat end den udstedende medlemsstat, skal de udstedes, så de kun omfatter én transaktion, og deres gyldighed er begrænset til den pågældende transaktion. Det anføres i rubrik 20, om certifikatet gælder for en eller flere transaktioner, og i hvilke(n) medlemsstat(er) det er gyldigt.

▼B

4.  

De certifikater, der er nævnt i artikel 48, stk. 1, litra d), og i artikel 60, ophører med at være gyldige, hvis angivelserne i rubrik 1 ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder.

▼M8

4a.  
De certifikater, der er nævnt i artikel 48, som vedrører elfenbensenheder, og som er udstedt inden den 19. januar 2022, ophører med at være gyldige den 19. januar 2023

▼M1

5.  
Dokumenter, der ophører med at være gyldige i henhold til denne artikel, skal snarest muligt returneres til det udstedende styrelsesråd, som eventuelt kan udstede et certifikat, der afspejler de nødvendige ændringer, jf. artikel 51.

▼B

Artikel 12

Dokumenter, der er annulleret, tabt, stjålet, ødelagt, eller udløbet

1.  
Udstedes en tilladelse eller et certifikat til erstatning af et dokument, der er annulleret, tabt, stjålet, ødelagt, eller som — hvor der er tale om en tilladelse eller et reeksportcertifikat — er udløbet, angives nummeret på det erstattede dokument og årsagerne til erstatningen i rubrikken for »særlige vilkår«.
2.  
Er en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat annulleret, tabt, stjålet eller ødelagt, underretter det udstedende styrelsesråd bestemmelseslandets styrelsesråd og konventionens sekretariat herom.

Artikel 13

Tidspunkt for ansøgning om import- og (re)eksportdokumenter samt henførelse til en toldprocedure

1.  
Der skal, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, ansøges om importtilladelser, eksporttilladelser og reeksportcertifikater i god tid, for at de kan udstedes inden indførslen af enheder til Fællesskabet eller eksport eller reeksport af enheder fra Fællesskabet.
2.  
Der må ikke gives tilladelse til at underkaste enhederne en toldprocedure, før de fornødne dokumenter er forelagt.

Artikel 14

Gyldigheden af dokumenter fra tredjelande

Ved indførslen af enheder til Fællesskabet betragtes de fornødne dokumenter fra tredjelande kun som gyldige, såfremt de er blevet udstedt og anvendt til eksport eller reeksport fra dette land inden deres sidste gyldighedsdato og anvendes til indførsel af enheder til Fællesskabet senest seks måneder efter deres udstedelsesdato.

▼M6

Oprindelsescertifikater for enheder af arter, der er opført i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97, kan imidlertid anvendes til brug ved indførsel af enheder til Unionen indtil 12 måneder efter deres udstedelsesdato, og rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for musikinstrumenter kan anvendes til brug ved indførsel af enheder til Unionen og til ansøgning om de respektive certifikater i henhold til artikel 30, 37 og 44h i nærværende forordning indtil tre år efter deres udstedelsesdato.

▼B

Artikel 15

Efterfølgende udstedelse af visse dokumenter

1.  
Som undtagelse fra artikel 13, stk. 1, og artikel 14, i denne forordning og forudsat at importøren eller (re)eksportøren henholdsvis ved forsendelsens ankomst eller inden dens afsendelse underretter det pågældende styrelsesråd om årsagerne til, at de krævede dokumenter ikke foreligger, kan dokumenter for enheder af arter, der er opført i bilag B eller C til forordning (EF) nr. 338/97, samt for enheder af arter opført i bilag A til nævnte forordning og omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 5, undtagelsesvis udstedes efterfølgende.
2.  
Undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt medlemsstatens kompetente styrelsesråd, eventuelt i samråd med de kompetente myndigheder i et tredjeland, finder det godtgjort, at eventuelt forekomne uregelmæssigheder ikke skyldes importøren eller (re)eksportøren, og at importen eller (re)eksporten af de pågældende enheder i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i tredjelandet.

▼M1

For så vidt angår enheder, der eksporteres eller (re)eksporteres som personlige effekter eller bohave, jf. kapitel XIV, og for så vidt angår personligt ejede levende dyr, som er lovligt erhvervede, og som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, finder undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 ligeledes anvendelse, såfremt medlemsstatens kompetente styrelsesråd, i samråd med den kompetente håndhævelsesmyndighed, finder det godtgjort, at der er sket en ægte fejl, og at der ikke har været forsøg på svig, samt at importen eller (re)eksporten af de pågældende enheder i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i et tredjeland.

▼B

3  

På dokumenter udstedt i henhold til stk. 1 skal det klart angives, at de er udstedt efterfølgende samt begrundelsen for en sådan udstedelse.

For fællesskabsimporttilladelser, fællesskabseksporttilladelser og fællesskabsreeksportcertifikater skal denne oplysning angives i rubrik 23.

▼M2

3a.  
For lovligt erhvervede levende dyr, som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, der er udstedt importtilladelse for i henhold til stk. 2, andet afsnit, forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, i 2 år fra tilladelsens udstedelsesdato, og der gives i det tidsrum ingen dispensationer for enheder af bilag A-arter, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 3.

På importtilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 2, andet afsnit, vedrørende personligt ejede dyr og enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97 og omhandlet i artikel 4, stk. 5, litra b), i nævnte forordning, anføres i rubrik 23: »uanset artikel 8, stk. 3 eller 5, i forordning (EF) nr. 338/97 forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning, i mindst 2 år fra tilladelsens udstedelsesdato.

▼B

4.  
Konventionens sekretariat underrettes om eksporttilladelser og reeksportcertifikater, der udstedes i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3.

Artikel 16

Enheder i transit gennem Fællesskabet

Artikel 14 og 15 i denne forordning finder tilsvarende anvendelse for enheder af arter opført i bilag A og B til forordning (EF) nr. 338/97, som er i transit gennem Fællesskabet, såfremt denne transit i øvrigt er i overensstemmelse med sidstnævnte forordning.

Artikel 17

Plantesundhedscertifikater

1.  

For kunstigt opformerede planter af de arter, der er opført i bilag B og C til forordning (EF) nr. 338/97, og kunstigt opformerede hybrider fremavlet af arter, der er opført i samme forordnings bilag A uden mærkninger, gælder følgende:

a) 

Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal udstedes et plantesundhedscertifikat i stedet for en eksporttilladelse.

b) 

Plantesundhedscertifikater udstedt af tredjelande godtages i stedet for en eksporttilladelse.

2.  

Når der udstedes et plantesundhedscertifikat som omhandlet i stk. 1, skal det indeholde det videnskabelige navn på artsniveau eller, hvis dette er umuligt for de systematiske enheder, der er medtaget som familier i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, på slægtsniveau.

Kunstigt opformerede orkideer og kaktusser som anført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 kan imidlertid angives som sådanne.

Plantesundhedscertifikaterne skal også indeholde oplysninger om enhedernes type og antal og være forsynet med et stempel, segl eller anden særlig angivelse, der bekræfter, at »enhederne er kunstigt opformerede som defineret i CITES«.

Artikel 18

Forenklede procedurer for visse former for handel med biologiske prøver

1.  

Ved handel, som ikke eller kun i ubetydelig grad vil påvirke bevaringen af den pågældende art, kan der på grundlag af forhåndsudstedte tilladelser og certifikater anvendes forenklede procedurer for biologiske prøver af den i bilag XI anførte type og størrelse, når der er et presserende behov for at anvende disse prøver på den måde, der er beskrevet i dette bilag, og såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Hver medlemsstat skal oprette og føre et register over de personer og organisationer, som må anvende forenklede procedurer, herefter »registrerede personer og organisationer«, og over de arter, som de må handle med i henhold til sådanne procedurer, samt påse, at registret gennemses af styrelsesrådet hvert femte år.

b) 

Medlemsstaterne skal stille delvis udfyldte tilladelser og certifikater til rådighed for registrerede personer og organisationer.

c) 

Medlemsstaterne skal give registrerede personer og organisationer tilladelse til at anføre specifikke oplysninger på tilladelsens eller certifikatets forside, når styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat har anført følgende oplysninger i rubrik 23 eller på et tilsvarende sted eller i et bilag til tilladelsen eller certifikatet:

i) 

en liste over, hvilke rubrikker registrerede personer eller organisationer har tilladelse til at udfylde for hver forsendelse

ii) 

et sted, hvor den person, som har udfyldt dokumentet, kan underskrive det.

Omfatter den i litra c), nr. i) nævnte liste videnskabelige navne, skal styrelsesrådet anføre en fortegnelse over godkendte arter på forsiden af tilladelsen eller certifikatet eller i et bilag hertil.

2.  
Personer og organisationer kan kun registreres for en bestemt art, når et kompetent videnskabsråd i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), artikel 4, stk. 2, litra a), artikel 5, stk. 2, litra a), og artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97 har erklæret, at gentagne transaktioner med de i bilag XI til nærværende forordning opførte biologiske prøver ikke vil forringe de pågældende arters bevaringsstatus.
3.  
Beholdere til forsendelse af de biologiske prøver, der er nævnt i stk. 1, skal være forsynet med en etiket med påtegnelsen »Muestras biológicas CITES«, eller »CITES Biological Samples«, eller »Échantillons biologiques CITES« samt nummeret på det dokument, der er udstedt i overensstemmelse med konventionen.

Artikel 19

Forenklede procedurer for eksport og reeksport af døde enheder

1.  

Ved eksport og reeksport af døde enheder af arter, herunder dele eller produkter heraf, der er opført i bilag B og C til forordning (EF) nr. 338/97, kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser for anvendelsen af forenklede procedurer på grundlag af forhåndsudstedte eksporttilladelser eller reeksportcertifikater, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Et kompetent videnskabsråd skal erklære, at denne eksport eller reeksport ikke vil have skadelig indvirkning på bevaringen af den pågældende art.

b) 

Hver medlemsstat skal oprette og føre et register over de personer og organisationer, som må anvende forenklede procedurer, herefter »registrerede personer og organisationer«, og over de arter, som de må handle med i henhold til sådanne procedurer, samt påse, at registret gennemses af styrelsesrådet hvert femte år.

c) 

Medlemsstaterne skal stille delvis udfyldte eksporttilladelser og reeksportcertifikater til rådighed for registrerede personer og organisationer.

d) 

Medlemsstaterne skal give registrerede personer og organisationer tilladelse til at anføre specifikke oplysninger i rubrik 3, 5, 8 og 9 eller 10 i tilladelsen eller certifikatet, forudsat at de opfylder følgende krav:

i) 

De skal underskrive den udfyldte tilladelse eller det udfyldte certifikat i rubrik 23.

ii) 

De skal straks sende en kopi af tilladelsen eller certifikatet til det udstedende styrelsesråd.

iii) 

De skal føre en journal, som de efter anmodning forelægger det kompetente styrelsesråd, og som indeholder oplysninger om de solgte enheder, herunder artsnavn, type, oprindelse, salgsdatoerne og navn og adresse på de personer, de var solgt til.

2.  
Den i stk. 1 nævnte eksport eller reeksport skal i øvrigt være i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, og 5, i forordning (EF) nr. 338/97.KAPITEL IV

IMPORTTILLADELSER

Artikel 20

Ansøgninger

1.  
Ansøgeren om en importtilladelse skal, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1, 3 til 6 og 8 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4, 5 og 8 til 22 i originalen og i alle kopierne. Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end én forsendelse.
2.  

Den behørigt udfyldte formular forelægges for styrelsesrådet i bestemmelsesmedlemsstaten og skal indeholde de oplysninger og være ledsaget af den dokumentation, som styrelsesrådet finder nødvendig for at kunne afgøre, om der på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97 bør udstedes tilladelse.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  
Ansøges der om importtilladelse for enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.
4.  
For importtilladelser for enheder omhandlet i artikel 64, stk. 1, litra a) til f), skal ansøgeren over for styrelsesrådet godtgøre, at mærkningsbestemmelserne i artikel 66 er opfyldt.

▼M1

Artikel 20a

Afslag på ansøgninger om importtilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om importtilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.

▼B

Artikel 21

Importtilladelser udstedt for enheder af arter, der er opført på konventionens liste I og i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97

Ved importtilladelser udstedt for enheder af arter, der er opført på konventionens liste I og i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kan »kopien til eksport- eller reeksportlandet« returneres til ansøgeren, som forelægger den for styrelsesrådet i eksport- eller reeksportlandet med henblik på udstedelsen af en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat. Originalen af denne importtilladelse tilbageholdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i den pågældende forordning, så længe ansøgeren ikke har forelagt eksporttilladelsen eller reeksportcertifikatet.

Hvis »kopien til eksport- eller reeksportlandet« ikke returneres til ansøgeren, modtager ansøgeren en skriftlig erklæring om, at der vil blive udstedt importtilladelse, og det angives på hvilke betingelser.

Artikel 22

Dokumenter, som importøren skal forelægge toldstedet

Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 53, forelægger importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant følgende dokumenter for det grænsetoldsted for indførslen til Fællesskabet, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97:

1) 

importtilladelsens original (formular nr. 1)

2) 

»kopien til indehaveren« (formular nr. 2)

3) 

hvor det er anført i importtilladelsen, eventuel dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet.

Importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant anfører i givet fald nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet i rubrik 26.

Artikel 23

Toldstedets behandling

Det toldsted, der er omhandlet i artikel 22 — eller, hvor det er relevant, i artikel 53, stk. 1 — skal efter at have udfyldt rubrik 27 i den originale importtilladelse (formular nr. 1) og »kopien til indehaveren« (formular nr. 2) returnere nævnte kopi til importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Den originale importtilladelse (formular nr. 1) og eventuel dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet fremsendes i henhold til artikel 45.KAPITEL V

IMPORTMEDDELELSER

Artikel 24

Dokumenter, som importøren skal forelægge toldstedet

1.  
Importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1 til 13 i den originale importmeddelelse (formular nr. 1) og »kopi til importøren« (formular nr. 2) og, medmindre andet fremgår af artikel 25, forelægge dem sammen med dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet for det grænsetoldsted for indførslen til Fællesskabet, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.
2.  
Ved importmeddelelser for enheder af arter, der er opført i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97, kan toldstedet om nødvendigt tilbageholde de pågældende enheder, indtil gyldigheden af de ledsagedokumenter, som er omhandlet i samme forordnings artikel 4, stk. 3, litra a) og b), er konstateret.

Artikel 25

Toldstedets behandling

Det toldsted, der er omhandlet i artikel 24 — eller, i givet fald, i artikel 53, stk. 1 — skal efter at have udfyldt rubrik 14 i den originale importmeddelelsen (formular nr. 1) og »kopi til importøren« (formular nr. 2) returnere nævnte kopi til importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Den originale importmeddelelse (formular nr. 1) og dokumentation fra eksport- eller reeksportlandet fremsendes i henhold til artikel 45.KAPITEL VI

EKSPORTTILLADELSER OG REEKSPORTCERTIFIKATER

Artikel 26

Ansøgninger

1.  
Ansøgeren om en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat skal, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1, 3, 4, 5 og 8 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4, 5 og 8 til 22 i originalen og i alle kopierne. Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end én forsendelse.
2.  

De behørigt udfyldte formularer forelægges for styrelsesrådet i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, og skal indeholde de oplysninger og være ledsaget af den dokumentation, som styrelsesrådet finder nødvendig for at kunne afgøre, om der, på grundlag af artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, bør udstedes henholdsvis en tilladelse eller et certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  
Ansøges der om en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat for enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.
4.  
For eksporttilladelser og reeksportcertifikater for enheder omhandlet i artikel 65 skal ansøgeren over for styrelsesrådet godtgøre, at mærkningsbestemmelserne i artikel 66 er opfyldt.
5.  

Er der til støtte for en ansøgning om et reeksportcertifikat forelagt en »kopi til indehaveren« af en importtilladelse, eller en »kopi til importøren« af en importmeddelelse eller et certifikat udstedt på dette grundlag, skal disse dokumenter først returneres til ansøgeren efter ændring af det antal enheder, som dokumentet stadig gælder for.

Dokumentet returneres ikke til ansøgeren, såfremt reeksportcertifikatet omfatter alle de enheder, som det pågældende dokument gælder for, eller såfremt dokumentet erstattes i overensstemmelse med artikel 51.

6.  
Styrelsesrådet kontrollerer gyldigheden af eventuelle støttedokumenter, om nødvendigt i samråd med et styrelsesråd i en anden medlemsstat.
7.  
Stk. 5 og 6 finder anvendelse, når der forelægges et certifikat til støtte for en ansøgning om eksporttilladelse.
8.  
Såfremt enheder under tilsyn fra en medlemsstats styrelsesråd er blevet mærket individuelt for at lette henvisningen til de dokumenter, der er nævnt i stk. 5 og 7, er det ikke nødvendigt at fremlægge disse dokumenter fysisk sammen med ansøgningen, forudsat at deres nummer er anført i ansøgningen.
9.  
Mangler de støttedokumenter, der er nævnt i stk. 5 til 8, fastslår styrelsesrådet, om de enheder, der skal (re)eksporteres, er lovligt indført eller erhvervet i Fællesskabet, om nødvendigt i samråd med et styrelsesråd i en anden medlemsstat.
10.  
Hvis et styrelsesråd med henblik på bestemmelserne i stk. 3 til 9 hører et styrelsesråd i en anden medlemsstat, skal dette svare i løbet af en uge.

▼M1

Artikel 26a

Afslag på ansøgninger om eksporttilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om eksporttilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.

▼B

Artikel 27

Dokumenter, som (re)eksportøren skal forelægge toldstedet

(Re)eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal forelægge den originale eksporttilladelse eller det originale reeksportcertifikat (formular nr. 1), kopi til indehaveren (formular nr. 2) og kopi til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) for et toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

(Re)eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal i givet fald anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet anføres i rubrik 26.

Artikel 28

Toldstedets behandling

Det toldsted, der er omhandlet i artikel 27, skal efter at have udfyldt rubrik 27 returnere eksporttilladelsens eller reeksportcertifikatets original (formular nr. 1) og kopi til indehaveren (formular nr. 2) til (re)eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) af eksporttilladelsen eller reeksportcertifikatet fremsendes i henhold til artikel 45.

Artikel 29

Forhåndsudstedte tilladelser til planteskoler

Såfremt en medlemsstat, i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget af konventionens partskonference, registrerer planteskoler, som eksporterer kunstigt opformerede enheder af arter, der er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kan den stille forhåndsudstedte eksporttilladelser for arter, der er opført i bilag A eller B til den pågældende forordning, til rådighed for de pågældende planteskoler.

I rubrik 23 i disse forhåndsudstedte eksporttilladelser anføres planteskolens registreringsnummer samt følgende erklæring:

»Tilladelsen gælder kun for kunstigt opformerede planter som defineret i CITES-resolution conf. 11.11. (Rev. CoP13). Gælder kun for følgende systematiske enheder: . . . . . . . .«.KAPITEL VII

CERTIFIKATER FOR REJSEUDSTILLINGER

Artikel 30

Udstedelse

1.  

Medlemsstaterne kan udstede et rejseudstillingscertifikat for lovligt erhvervede enheder, der indgår i en rejseudstilling, og som opfylder et af følgende krav:

a) 

De er født og opdrættet i fangenskab, jf. artikel 54 og 55, eller kunstigt opformeret, jf. artikel 56.

b) 

De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet, inden bestemmelserne for arter på konventionens liste I, II eller III, eller i bilag C til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem.

2.  
For levende dyr omfatter et rejseudstillingscertifikat kun én enhed.
3.  
En supplementsformular vedlægges rejseudstillingscertifikatet med henblik på anvendelse i overensstemmelse med artikel 35.

▼M2

4.  
For enheder, der ikke er levende dyr, vedlægger styrelsesrådet rejseudstillingscertifikatet et oversigtsblad, som for hver enkelt enhed viser alle de oplysninger, der kræves i rubrik 8 til 18 i modellen i bilag III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012.

▼B

Artikel 31

Anvendelse

Et rejseudstillingscertifikat kan anvendes som:

1) 

en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2) 

en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97

▼M1

3) 

et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.

▼B

Artikel 32

Udstedende myndighed

1.  
Hvis rejseudstillingen har sin oprindelse i Fællesskabet, udstedes rejseudstillingscertifikatet af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor udstillingen har sin oprindelse.
2.  
Hvis rejseudstillingen har sin oprindelse i et tredjeland, udstedes rejseudstillingscertifikatet af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende certifikat, som udstedes af det pågældende tredjeland.
3.  
Hvis et dyr, der er omfattet af et rejseudstillingscertifikat, får unger under et ophold i en medlemsstat, anmeldes dette til den pågældende medlemsstats styrelsesråd, som i givet fald udsteder en tilladelse eller et certifikat.

Artikel 33

Krav med hensyn til enheder

1.  

Er en enhed omfattet af et rejseudstillingscertifikat, skal alle de følgende krav være opfyldt:

a) 

Enheden skal registreres af det udstedende styrelsesråd.

b) 

Enheden skal inden certifikatets udløbsdato føres tilbage til den medlemsstat, hvor den er registreret.

c) 

Enheden skal være entydigt og permanent mærket i overensstemmelse med artikel 66, hvis det drejer sig om levende dyr, og skal i andre tilfælde være kendetegnet på en sådan måde, at myndighederne i hver af de medlemsstater, som enheden føres ind i, kan kontrollere, om certifikatet modsvarer den enhed, der importeres eller eksporteres.

2.  

For rejseudstillingscertifikater, der er udstedt i henhold til artikel 32, stk. 2, finder stk. 1, litra a) og b), i denne artikel ikke anvendelse. Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 20:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt rejseudstillingscertifikat udstedt af et tredjeland.«

Artikel 34

Ansøgninger

1.  

Ansøgeren om et rejseudstillingscertifikat skal, i givet fald, udfylde rubrik 3 og 9 til18 i ansøgningsformularen (formular 3) samt rubrik 3 og 9 til 18 i originalen og alle kopier.

Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end ét certifikat.

2.  

De behørigt udfyldte formularer forelægges for styrelsesrådet i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 32, stk. 2, til styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  
Ansøges der om certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 35

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet.

1.  

Drejer det sig om et rejseudstillingscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, skal indehaveren af certifikatet eller dennes befuldmægtigede repræsentant, til kontrolformål, forelægge originalen af dette certifikat (formular nr. 1) samt originalen og en kopi af supplementsformularen for det toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant, påtegner kopien af supplementsformularen og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45.

2.  

Drejer det sig om et rejseudstillingscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant til kontrolformål dog også skal forelægge originalcertifikatet og supplementsformularen udstedt af tredjelandet.

Efter at have udfyldt begge supplementsformularer returnerer toldstedet de originale rejseudstillingscertifikater og supplementsformularer til importøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant og videresender en påtegnet kopi af supplementsformularen til det af medlemsstatens styrelsesråd udstedte certifikat til dette styrelsesråd, jf. artikel 45.

Artikel 36

Erstatning

Et rejseudstillingscertifikat, der er tabt, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

▼M1

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 20 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.

▼BKAPITEL VIII

CERTIFIKAT FOR PERSONLIG EJENDOM

Artikel 37

Udstedelse

▼M2

1.  
Medlemsstaterne kan udstede et certifikat for personlig ejendom til den retmæssige ejer af lovligt erhvervede levende dyr, som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål.

▼B

2.  
Et certifikat for personlig ejendom omfatter kun én enhed.
3.  
En supplementsformular vedlægges certifikatet med henblik på anvendelse i overensstemmelse med artikel 42.

Artikel 38

Anvendelse

Forudsat at den enhed, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom, ledsages af sin retmæssige ejer, kan certifikatet anvendes som:

1) 

en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2) 

en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, hvis bestemmelseslandet giver sit samtykke hertil.

Artikel 39

Udstedende myndighed

1.  
Hvis enheden stammer fra Fællesskabet, udstedes et certifikat for personlig ejendom af styrelsesrådet i den medlemsstat, på hvis territorium enheden befinder sig.
2.  
Hvis enheden indføres fra et tredjeland, udstedes et certifikat for personlig ejendom af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende dokument, som udstedes af det pågældende tredjeland.
3.  

Certifikatet for personlig ejendom skal indeholde følgende tekst i rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet:

»Gælder for gentagen grænsepassage, når enheden ledsages af sin ejer. Den retmæssige ejer opbevarer den originale formular.

Den enhed, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges eller på anden måde overdrages, medmindre dette sker i overensstemmelse med artikel 43 i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006. Dette certifikat kan ikke overdrages. Hvis enheden dør, stjæles, destrueres eller tabes, eller hvis den sælges eller ejerskabet af enheden på anden måde overdrages, tilbageleveres dette certifikat omgående til det udstedende styrelsesråd.

Dette certifikat er kun gyldigt, når det ledsages af en supplementsformular, der stemples og underskrives af en toldembedsmand ved hver grænsepassage.

Dette certifikat kan på ingen måde begrænse retten til at træffe strengere nationale foranstaltninger angående restriktioner eller betingelser for besiddelse/hold af levende dyr«.

4.  
Hvis et dyr, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom, får unger under et ophold i en medlemsstat, anmeldes dette til den pågældende medlemsstats styrelsesråd, som efter omstændighederne udsteder en tilladelse eller et certifikat.

Artikel 40

Krav til enheder

1.  

For enheder, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom, skal følgende krav være opfyldt:

a) 

Enhederne skal være registreret af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor ejeren har sin sædvanlige bopæl.

b) 

Enhederne skal inden certifikaternes udløbsdato føres tilbage til den medlemsstat, hvor de er registreret.

c) 

Enhederne må ikke udnyttes til kommercielle formål, undtagen på de i artikel 43 nævnte betingelser.

d) 

Enhederne skal være entydigt og permanent mærket i overensstemmelse med artikel 66.

2.  

For certifikater for personlig ejendom, der er udstedt i henhold til artikel 39, stk. 2, finder stk. 1, litra a) og b), i denne artikel ikke anvendelse.

Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 23:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt certifikat for personlig ejendom udstedt af et tredjeland, og medmindre den omhandlede enhed ledsages af sin ejer«.

Artikel 41

Ansøgninger

1.  

Ansøgeren om et certifikat for personlig ejendom skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 4 og 6 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 4 og 6 til 22 i originalen og alle kopier.

Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end ét certifikat.

2.  

De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 39, stk. 2, til styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

Ansøges der om certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 42

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet.

1.  

Drejer det sig om import, eksport eller reeksport af en enhed, der er omfattet af et certifikat for personlig ejendom udstedt i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, forelægger indehaveren af certifikatet, til kontrolformål, originalen af dette certifikat (formular nr. 1) samt originalen og kopien af supplementsformularen for et toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren, påtegner kopien af supplementsformularen og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45 i nærværende forordning.

2.  

Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren til kontrolformål dog også skal forelægge det originale certifikat udstedt af tredjelandet.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren og videresender en påtegnet kopi af supplementsformularen til det af medlemsstatens styrelsesråd udstedte certifikat til dette styrelsesråd, jf. artikel 45.

Artikel 43

Salg af de pågældende enheder

Hvis indehaveren af et certifikat for personlig ejendom udstedt i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, i denne forordning ønsker at sælge enheden, skal vedkommende forinden forelægge certifikatet for det udstedende styrelsesråd og, hvis enheden er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, ansøge den kompetente myndighed om et certifikat i henhold til artikel 8, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 44

Erstatning

Et certifikat for personlig ejendom, der er tabt, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

▼M1

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.

▼M1KAPITEL VIIIa

CERTIFIKATER FOR SAMLING AF PRØVER

Artikel 44a

Udstedelse

Medlemsstaterne kan udstede certifikater for samling af prøver, forudsat at samlingen er omfattet af et gyldigt ATA-carnet og omfatter enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, B eller C til forordning (EF) nr. 338/97.

For så vidt angår stk. 1 skal enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, være i overensstemmelse med kapitel XIII i nærværende forordning.

Artikel 44b

Anvendelse

Forudsat at en samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, ledsages af et gyldigt ATA-carnet, kan et certifikat udstedt i henhold til artikel 44a anvendes som:

1) 

en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2) 

en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, hvis bestemmelseslandet anerkender og tillader anvendelsen af ATA-carneter

3) 

et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.

Artikel 44c

Udstedende myndighed

1.  
Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i Fællesskabet, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor samlingen af prøver har sin oprindelse.
2.  
Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i et tredjeland, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende dokument, som udstedes af det pågældende tredjeland.

Artikel 44d

Krav

1.  
En samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, skal reimporteres til Fællesskabet inden certifikatets udløbsdato.
2.  
De enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium.
3.  
Et certifikat for samling af prøver kan ikke overdrages. Hvis enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, stjæles, ødelægges eller bortkommer, skal det udstedende styrelsesråd og styrelsesrådet i det land, hvor hændelsen fandt sted, straks underrettes herom.
4.  
I et certifikat for samling af prøver anføres, at dokumentet vedrører »andet: samling af prøver«, og i rubrik 23 anføres nummeret på det ledsagende ATA-carnet.

I rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet anføres følgende tekst:

»Vedrørende samling af prøver ledsaget af ATA-carnet nr.: xxx

Dette certifikat omfatter en samling af prøver og er kun gyldigt, hvis det ledsages af et gyldigt ATA-carnet. Dette certifikat kan ikke overdrages. De enheder, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium. Dette certifikat kan anvendes til (re)eksport fra [(re)eksportlandet anføres] via [de besøgte lande anføres] med henblik på fremvisning og import tilbage til [(re)eksportlandet anføres].«

5.  

For certifikater for samling af prøver, der er udstedt i henhold til artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 og 4 i denne artikel ikke anvendelse. Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 23:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt CITES-dokument udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt af konventionens partskonference.«

Artikel 44e

Ansøgninger

1.  
Ansøgeren om et certifikat for samling af prøver skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 3, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier. Angivelserne i rubrik 1 og 3 skal være identiske. Listen over lande, der skal besøges, anføres i rubrik 23.

Medlemsstaterne kan dog foreskrive, at der kun skal udfyldes én ansøgningsformular.

2.  
De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 44c, stk. 2, for styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.  
Ansøges der om et certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 44f

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet

1.  
Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 1, skal indehaveren af certifikatet eller dennes befuldmægtigede repræsentant, til kontrolformål, forelægge originalen af dette certifikat (formular nr. 1) og en kopi af certifikatet og, hvis det er relevant, kopien til indehaveren (formular nr. 2) og kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) samt originalen af det gyldige ATA-carnet for det toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have behandlet ATA-carnetet i overensstemmelse med toldbestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2454/93 og om nødvendigt efter have angivet nummeret på det ledsagende ATA-carnet på originalen og kopien af certifikatet for samling af prøver returnerer toldstedet originaldokumenterne til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant, påtegner kopien af certifikatet for samlingen af prøver og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45.

På tidspunktet for den første eksport fra Fællesskabet returnerer toldstedet imidlertid efter at have udfyldt rubrik 27 det originale certifikat for samling af prøver (formular nr. 1) og kopien til indehaveren (formular nr. 2) til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant og videresender kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3), jf. artikel 45.

2.  
Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant til kontrolformål dog også skal forelægge det originale certifikat udstedt af tredjelandet.

Artikel 44g

Erstatning

Et certifikat for samling af prøver, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.

▼M6KAPITEL VIIIb

CERTIFIKAT FOR MUSIKINSTRUMENTER

Artikel 44h

Udstedelse

1.  

Medlemsstaterne kan udstede et certifikat for musikinstrumenter til brug ved ikke-kommerciel transport på tværs af grænser af musikinstrumenter til formål, som omfatter, men ikke begrænset til, personlig brug, optræden, produktion (indspilning), radio- og tv-udsendelser, undervisning, fremvisning eller konkurrence, når instrumenterne opfylder samtlige følgende krav:

a) 

de kommer fra arter, som er opført i bilag A, B eller C i forordning (EF) nr. 338/97, og er ikke enheder af arter, der er opført i bilag A i forordning (EF) nr. 338/97, som er erhvervet, efter at arterne blev optaget på konventionens lister

b) 

den enhed, der blev anvendt til bygningen af musikinstrumentet, er erhvervet på lovlig vis

c) 

musikinstrumentet er behørigt identificeret.

2.  
En supplementsformular skal vedlægges certifikatet med henblik på anvendelse i henhold til artikel 44m.

Artikel 44i

Anvendelse

Certifikatet kan anvendes på en af følgende måder:

a) 

som en importtilladelse i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

b) 

som en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97.

Artikel 44j

Udstedende myndighed

1.  
Certifikater for musikinstrumenter udstedes af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl.
2.  

Certifikater for musikinstrumenter skal indeholde følgende tekst i rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet:

»Gælder for gentagen grænsepassage. Originalen opbevares af indehaveren.

Det musikinstrument, som er omfattet af dette certifikat, som tillader gentagen grænsepassage, er til ikke-kommerciel anvendelse til formål, som omfatter, men ikke er begrænset til, personlig brug, optræden, produktion (indspilning), radio- og tv-udsendelser, undervisning, fremvisning eller konkurrence. Musikinstrumenter, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges og besiddelsen heraf må ikke overdrages, når de befinder sig uden for den medlemsstat, hvor certifikatet blev udstedt.

Dette certifikat skal returneres til styrelsesrådet i den stat, som har udstedt certifikatet, inden certifikatet udløber.

Dette certifikat er kun gyldigt, hvis det ledsages af en supplementsformular, der skal stemples og underskrives af en toldembedsmand ved hver grænsepassage.«

Artikel 44k

Krav til enheder

For enheder, der er omfattet af et certifikat for musikinstrumenter, skal følgende krav være opfyldt:

a) 

musikinstrumentet skal være registreret af det udstedende styrelsesråd

b) 

musikinstrumentet skal føres tilbage til den medlemsstat, hvor det er registreret, inden certifikatet udløber

c) 

bortset fra de tilfælde, der er nævnt i artikel 44n, må enheden ikke sælges og besiddelsen heraf må ikke overdrages, når den befinder sig uden for ansøgerens sædvanlige bopælsland

d) 

musikinstrumentet skal være behørigt identificeret.

Artikel 44l

Ansøgninger

1.  
Den, der ansøger om et certifikat for musikinstrumenter, skal forelægge de oplysninger, der angivet i artikel 44h og 44k, og, hvor det er relevant, udfylde rubrik 1, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier af certifikatet.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og ansøgningen kan i så fald omfatte mere end et certifikat.

2.  
Den behørigt udfyldte ansøgningsformular forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin sædvanlige bopæl, sammen med de oplysninger og den dokumentation, som styrelsesrådet finder nødvendig for at kunne afgøre, hvorvidt et certifikat skal udstedes.

Hvis oplysninger i ansøgningen udelades, skal dette begrundes.

3.  
Hvis der ansøges om et certifikat, som omfatter enheder, for hvilke en ansøgning tidligere er blevet afslået, skal ansøgeren oplyse styrelsesrådet herom.

Artikel 44m

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet

Er der tale om indførsel i Unionen, eksport eller reeksport af en enhed, der er omfattet af et certifikat for musikinstrument, som er udstedt i henhold til artikel 44j, forelægger indehaveren af certifikatet, til kontrolformål, originalen af dette certifikat samt originalen og kopien af supplementsformularen for et toldsted, der er udpeget i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have udfyldt supplementsformularen returnerer toldstedet de originale dokumenter til indehaveren, påtegner kopien af supplementsformularen og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd i henhold til artikel 45.

Artikel 44n

Salg af berørte enheder

Hvis indehaveren af et certifikat for musikinstrumenter, som er udstedt i henhold til artikel 44j i denne forordning, ønsker at sælge enheden, skal det først forelægges for det udstedende styrelsesråd og, hvis enheden tilhører en art, som er opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, skal indehaveren ansøge den kompetente myndighed om et certifikat i henhold til artikel 8, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 44o

Erstatning

Et certifikat for musikinstrumenter, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med løbenummeret xxxx og udstedelsesdatoen xx/xx/xxxx.«

Artikel 44p

Indførsel i Unionen af musikinstrumenter med certifikater, der er udstedt af tredjelande

For indførsel i Unionen af et musikinstrument kræves der ikke forelæggelse af et eksportdokument eller en importtilladelse, såfremt instrumentet er omfattet af et certifikat for musikinstrumenter, der er udstedt af et tredjeland på betingelser, der svarer til dem, der er angivet i artikel 44h og 44j. For reeksport af musikinstrumentet kræves ikke forelæggelse af et reeksportcertifikat.

▼BKAPITEL IX

TOLDPROCEDURE

Artikel 45

Videresendelse af dokumenter, som er forelagt toldsteder

1.  

Toldstederne skal straks videresende alle de dokumenter, som de har fået forelagt i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 og i denne forordning, til det relevante styrelsesråd i deres medlemsstat.

▼M2

Når styrelsesrådene modtager sådanne dokumenter, skal de straks videresende dem, der er udstedt i andre medlemsstater, til de relevante styrelsesråd sammen med eventuelle vedføjede dokumenter udstedt i henhold til konventionen. Af hensyn til rapporteringen fremsendes originale importmeddelelser også til importlandets styrelsesråd, hvis det er forskelligt fra det land, hvor enheden blev indført i Unionen.

▼B

2.  
Som undtagelse fra stk. 1 kan toldstederne bekræfte, at de har fået forelagt dokumenter udstedt af styrelsesrådet i deres medlemsstat i elektronisk form.KAPITEL X

CERTIFIKATER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 2, LITRA b), ARTIKEL 5, STK. 3 OG 4, ARTIKEL 8, STK. 3, OG ARTIKEL 9, STK. 2, LITRA b), I FORORDNING (EF) Nr. 338/97

Artikel 46

Udstedende myndighed

Certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97 kan udstedes af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig, ved modtagelsen af en ansøgning i overensstemmelse med artikel 50 i denne forordning.

Artikel 47

Certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 5, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 338/97 (certifikater, som kræves i forbindelse med eksport og reeksport)

Certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), og artikel 5, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 338/97 skal angive, hvilke af følgende oplysninger der finder anvendelse på de pågældende enheder:

1) 

De er indfanget/indsamlet i naturen i overensstemmelse med lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten.

2) 

De er efterladt eller undsluppet, og er blevet genindsamlet/genindfanget i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor genindsamlingen/genindfangningen fandt sted.

3) 

De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97.

4) 

De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet inden den 1. juni 1997 i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3626/82.

5) 

De er erhvervet i eller indført til Fællesskabet inden den 1. januar 1984 i overensstemmelse med konventionen.

6) 

De er erhvervet i eller indført til en medlemsstats territorium, inden de i nr. 3) eller 4) nævnte forordninger eller konventionen fik virkning for de pågældende enheder eller fik virkning i den pågældende medlemsstat.

Artikel 48

Certifikat som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 (certifikat til kommercielle formål)

1.  

Et certifikat til de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, skal angive, at enheder af arter, der er opført i forordningens bilag A, er undtaget fra et eller flere af forbuddene i artikel 8, stk. 1, i den pågældende forordning af en af følgende grunde:

a) 

De var erhvervet i eller indført til Fællesskabet, inden bestemmelserne for arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, eller i konventionens liste I eller i bilag C, del 1, til forordning (EØF) nr. 3626/82 fik virkning for dem.

b) 

De stammer fra en medlemsstat og er indfanget/indsamlet i naturen i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

c) 

De er, eller er dele af, eller stammer fra dyr, der er født eller opdrættet i fangenskab.

d) 

De er godkendt til at blive anvendt til et af de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, litra c), og e) til g), i forordning (EF) nr. 338/97;

▼M8

e) 

De er forarbejdede enheder, der indeholder elfenben, som er anskaffet mere end 50 år tidligere, som defineret i artikel 2, litra w), i forordning (EF) nr. 338/97.

▼B

2.  
Det kompetente styrelsesråd i en medlemsstat kan beslutte at acceptere en importtilladelse, som certifikat til de formål, der er nævnt i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, efter forelæggelse af »kopi til indehaveren« (formular nr. 2), hvis det i overensstemmelse med samme artikel 8, stk. 3, er anført i den pågældende formular, at enhederne er undtaget fra et eller flere af forbuddene i artikel 8, stk. 1, i samme forordning.

Artikel 49

Certifikat som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97 (certifikat til transport af levende enheder)

Et certifikat til de formål, der er nævnt i artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, skal angive, at transport af levende enheder af en art opført i bilag A til nævnte forordning fra det i importtilladelsen eller i et tidligere udstedt certifikat foreskrevne opholdssted er godkendt.

Artikel 50

Ansøgning om certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97

1.  

Ansøgeren om certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97 skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 2 og 4 til 19 i ansøgningsformularen samt rubrik 1 og 4 til 18 i originalen og alle kopierne.

Medlemsstaterne kan imidlertid bestemme, at kun ansøgningsformularen skal udfyldes, og i så fald kan ansøgningen omfatte mere end ét certifikat.

2.  

De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, sammen med de oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

Ansøges der om et certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 51

Ændringer af tilladelser, meddelelser og certifikater

1.  

Hvor en forsendelse er omfattet af en »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en importtilladelse, eller en »kopi til importøren« (formular nr. 2) af en importmeddelelse, eller hvor et certifikat er blevet delt op, eller hvor angivelserne i sådanne dokumenter af andre årsager ikke længere svarer til de faktiske omstændigheder, kan styrelsesrådet træffe følgende foranstaltninger:

a) 

Det kan foretage de fornødne ændringer af de pågældende dokumenter i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.

b) 

Det kan udstede et eller flere tilsvarende certifikater til de formål, der er nævnt i artikel 47 og 48.

Med henblik på litra b) fastslår styrelsesrådet først gyldigheden af det dokument, der skal erstattes, om nødvendigt i samråd med styrelsesrådet i en anden medlemsstat.

2.  
Er der udstedt certifikater til erstatning af en »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en importtilladelse, eller en »kopi til importøren« (formular nr. 2) af en importmeddelelse eller et tidligere udstedt certifikat, beholder det styrelsesråd, der udsteder certifikatet, det erstattede dokument.
3.  
En tilladelse, en meddelelse eller et certifikat, der er tabt, stjålet eller ødelagt, erstattes kun af den myndighed, der har udstedt det.
4.  
Hvis et styrelsesråd med henblik på bestemmelserne i stk. 1 hører et styrelsesråd i en anden medlemsstat, skal dette svare i løbet af en uge.KAPITEL XI

MÆRKNING

Artikel 52

Anvendelse af mærkning

▼M8

1.  
De etiketter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, anvendes kun til forsendelser mellem behørigt registrerede forskere og forskningsinstitutioner af ikke-kommercielle lån, gaver og udveksling af herbariemateriale, diagnostiske og retsmedicinske prøver (som beskrevet i bilag XI til denne forordning) og andre konserverede, tørrede eller indkapslede museumsgenstande, eller levende plantemateriale bestemt til videnskabelige undersøgelser.

▼B

2.  

Der tildeles et registreringsnummer til de forskere og forskningsinstitutioner, der er omhandlet i stk. 1, af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor de befinder sig.

Dette registreringsnummer skal indeholde fem tegn, idet de to første er ISO's landekode for medlemsstaten på to bogstaver, og de tre sidste et løbenummer tildelt hver institution af det kompetente styrelsesråd.

3.  
De pågældende forskere og forskningsinstitutioner skal udfylde rubrik 1 til 5 på etiketten, og ved returneringen af den del af etiketten, der er bestemt til dette formål, straks underrette det kompetente styrelsesråd om alle enkeltheder vedrørende anvendelsen af hver etiket.KAPITEL XII

UNDTAGELSER FRA TOLDPROCEDURER SOM NÆVNT I ARTIKEL 4, STK. 7, I FORORDNING (EF) Nr. 338/97

Artikel 53

Andre toldsteder end det grænsetoldsted, hvor indførslen sker

1.  
Hvis en forsendelse, der skal indføres til Fællesskabet, ankommer til et grænsetoldsted pr. skib, fly eller bane til forsendelse ved samme transportform og uden midlertidig oplagring til et andet toldsted i Fællesskabet udpeget efter artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, foregår kontrollen og forelæggelsen af importdokumenter på det sidstnævnte toldsted.
2.  
Er en forsendelse blevet kontrolleret ved et grænsetoldsted, udpeget efter samme forordnings artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, og derpå videresendt til et nyt toldsted med henblik på eventuelle efterfølgende toldprocedurer, kræver det sidstnævnte toldsted forelæggelse af »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en importtilladelse, udfyldt i overensstemmelse med artikel 23 i nærværende forordning, eller »kopi til importøren« (formular nr. 2) af en importmeddelelse, udfyldt i overensstemmelse med artikel 24 i nærværende forordning, og kan gennemføre enhver undersøgelse, det måtte finde nødvendig, for at kontrollere, om bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 og i nærværende forordning er overholdt.KAPITEL XIII

ENHEDER FØDT OG OPDRÆTTET I FANGENSKAB OG KUNSTIGT OPFORMEREDE ENHEDER

Artikel 54

Enheder født og opdrættet i fangenskab

Medmindre andet fremgår af artikel 55, betragtes enheder af dyrearter kun som født og opdrættet i fangenskab, såfremt et kompetent styrelsesråd i samråd med et kompetent videnskabsråd i den pågældende medlemsstat finder det godtgjort, at følgende kriterier er opfyldt:

1) 

Enheden er, eller stammer fra, afkom, der er født eller på anden måde frembragt i et kontrolleret miljø af en af følgende:

a) 

forældre, der har parret sig eller på anden måde overført gameter i et kontrolleret miljø, hvis reproduktionen sker seksuelt

b) 

forældre, der befandt sig i et kontrolleret miljø, da udviklingen af afkommet begyndte, hvis reproduktionen sker aseksuelt.

2) 

Avlsdyrbestanden er anskaffet i overensstemmelse med den på erhvervelsesdatoen gældende lovgivning og på en måde, som ikke skader de pågældende arters overlevelse i naturen.

3) 

Avlsdyrbestanden opretholdes uden forøgelse fra naturen, bortset fra lejlighedsvis tilføjelse i overensstemmelse med de gældende retsforskrifter på en måde, som ikke skader de pågældende arters overlevelse i naturen, af dyr, æg eller gameter og kun med henblik på et eller flere af følgende formål:

a) 

for at undgå eller begrænse ødelæggende indavl i et omfang, der bestemmes af behovet for nyt genetisk materiale

b) 

for at afhænde konfiskerede dyr i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 eller

c) 

undtagelsesvis til brug som avlsdyrbestand.

4) 

Avlsdyrbestanden har selv frembragt afkom af anden eller efterfølgende generationer (F2, F3 osv.) i et kontrolleret miljø, eller avlsdyrbestanden forvaltes på en måde, som har vist sig at være pålidelig med hensyn til at kunne frembringe andengenerationsafkom i et kontrolleret miljø.

Artikel 55

Fastlæggelse af afstamning

Hvis en kompetent myndighed til de formål, der er nævnt i artikel 54, artikel 62, stk. 1, eller artikel 63, stk. 1, finder det nødvendigt at fastslå et dyrs afstamning ved hjælp af en blod- eller vævsanalyse, skal en sådan analyse eller de nødvendige prøver stilles til rådighed i overensstemmelse med den pågældende myndigheds forskrifter.

Artikel 56

Kunstigt opformerede enheder af plantearter

1.  

Enheder af plantearter betragtes kun som kunstigt opformeret, såfremt et kompetent styrelsesråd i samråd med et kompetent videnskabsråd i medlemsstaten finder det godtgjort, at følgende kriterier er opfyldt:

a) 

Enheden er, eller stammer fra, planter, der har udviklet sig fra frø, stiklinger, delinger, kallusvæv eller andet plantevæv, sporer eller andre spredningslegemer under kontrollerede forhold.

▼M2

b) 

Det dyrkede avlsmateriale anskaffes og opretholdes i overensstemmelse med definitionen i artikel 1, nr. 4a).

▼M2 —————

▼M2

d) 

I tilfælde af podede planter, er både grundstammen og podekvisten kunstigt opformerede i overensstemmelse med litra a) og b).

▼M6

Med henblik på anvendelsen af litra a) forstås ved kontrollerede forhold et ikke-naturligt miljø, som manipuleres intensivt ved menneskelige indgreb, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, dyrkning, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, vanding eller gartneriarbejde som potning, udplantning og beskyttelse mod vejret. For så vidt angår agartræproducerende taxa, som er formeret ved frø, stiklinger, podning, luftaflægning, delinger, kallusvæv eller andre plantevævsporer eller andre spredningslegemer, forstås ved »under kontrollerede forhold« en træbeplantning, herunder andre ikke-naturlige miljøer, som manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på at producere planter, plantedele eller produkter, der er afledt af planter.

▼M2

2.  
Tømmer og andre dele eller produkter fremstillet fra træer, der dyrkes i monokulturplantager, betragtes som kunstigt opformeret i overensstemmelse med stk. 1.

▼M6

3.  

Træer af agartræproducerende taxa, der dyrkes i:

a) 

haver (private og/eller fællesejede haver)

b) 

statslige, private eller fællesejede produktionsplantager, enten med en art eller med flere arter

skal anses for at være kunstigt opformeret i henhold til stk. 1.

▼BKAPITEL XIV

PERSONLIGE EFFEKTER OG BOHAVE

Artikel 57

Indførsel og genindførsel i Fællesskabet af personlige effekter eller bohave

1.  

Undtagelsen fra artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i nævnte forordnings artikel 7, stk. 3, gælder ikke for enheder, der anvendes til at opnå kommerciel gevinst, sælges, udstilles med kommercielle formål, opbevares med henblik på salg, udbydes til salg eller transporteres med henblik på salg.

Undtagelsen gælder kun for enheder, herunder jagttrofæer, hvis de opfylder en af følgende betingelser:

a) 

De befinder sig i personlig bagage tilhørende rejsende, der kommer fra et tredjeland.

b) 

De befinder sig i personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige bopæl fra et tredjeland til Fællesskabet.

c) 

De er jagttrofæer, der er erhvervet af en rejsende og indføres på et senere tidspunkt.

2.  
Undtagelsen fra artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i nævnte forordning gælder ikke for enheder af arter opført i bilag A hertil, når de indføres til Fællesskabet for første gang af en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet, eller som flytter sin sædvanlige bopæl til Fællesskabet.
3.  

Indfører en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet, for første gang til Fællesskabet personlige effekter og bohave, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der ikke forelæggelse af en importtilladelse for toldmyndighederne, såfremt der forelægges en original af et (re)eksportdokument og en kopi deraf.

Toldmyndighederne fremsender originalen i overensstemmelse med artikel 45 i nærværende forordning og returnerer den afstemplede kopi til indehaveren.

▼M6

3a.  
Uanset stk. 3 er den første indførsel i Unionen af jagttrofæer af enheder af arter eller bestande, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 og i bilag XIII til denne forordning, omfattet af artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97.

▼B

4.  

Genindfører en person, der har sin sædvanlige bopæl i Fællesskabet, til Fællesskabet personlige effekter og bohave, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der ikke forelæggelse af en importtilladelse for toldmyndighederne, såfremt et af følgende dokumenter forelægges:

a) 

en af toldmyndighederne påtegnet »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en tidligere anvendt fællesskabsimporttilladelse eller fællesskabseksporttilladelse

b) 

den i stk. 3 nævnte kopi af (re)eksportdokumentet

c) 

bevis for, at enhederne er erhvervet inden for Fællesskabet.

▼M1

5.  

Uanset stk. 3 og 4 kræver indførsel eller genindførsel til Fællesskabet af følgende varer opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument eller en importtilladelse:

a) 

en mængde på højst 125 gram kaviar pr. person fra størarter (Acipenseriformes spp.) i individuelt mærkede beholdere, jf. artikel 66, stk. 6

b) 

højst tre eksemplarer pr. person af »rainsticks« fremstillet af Cactaceae spp.

c) 

højst fire døde forarbejdede enheder af Crocodylia spp. (undtagen kød og jagttrofæer) pr. person

d) 

højst tre skaller af Strombus gigas pr. person

e) 

højst fire døde enheder af Hippocampus spp. pr. person

f) 

højst tre enheder af skaller af Tridacnidae spp. pr. person, dog højst 3 kg i alt, idet en enhed kan være 1 intakt skal eller 2 halvskaller, der passer sammen.

▼M6

g) 

enheder af agartræ (Aquilaria spp. og Gyrinops spp.,) højst 1 kg træflis, 24 ml olie og to opsætninger af perler eller bedekranse (eller to halskæder eller armbånd) pr. person.

▼B

Artikel 58

Eksport og reeksport fra Fællesskabet af personlige effekter og bohave

1.  

Undtagelsen fra artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i nævnte forordning gælder ikke for enheder, der anvendes til at opnå kommerciel gevinst, sælges, udstilles med kommercielle formål, opbevares med henblik på salg, udbydes til salg eller transporteres med henblik på salg.

Undtagelsen gælder kun for enheder, hvis de opfylder følgende betingelser:

a) 

De er indeholdt i personlig bagage tilhørende rejsende, der tager til et tredjeland.

b) 

De er indeholdt i personlige ejendele tilhørende en fysisk person, der flytter sin sædvanlige bopæl fra Fællesskabet til et tredjeland.

2.  
Ved eksport gælder undtagelsen fra artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97 for personlige effekter eller bohave som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i nævnte forordning, ikke for enheder af arter opført i bilag A eller B til nævnte forordning.
3.  

Reeksporterer en person, der normalt har bopæl i Fællesskabet, personlige effekter og bohave, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A eller B til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der ikke forelæggelse for toldmyndighederne af et reeksportcertifikat, såfremt et af følgende dokumenter forelægges:

a) 

en af toldmyndighederne påtegnet »kopi til indehaveren« (formular nr. 2) af en tidligere anvendt fællesskabsimport- eller -eksporttilladelse

b) 

en kopi af det (re)eksportdokument, der er omhandlet i artikel 57, stk. 3, i nærværende forordning

c) 

bevis for, at enhederne er erhvervet inden for Fællesskabet.

▼M6

Bestemmelserne i foregående afsnit finder ikke anvendelse for reeksport af næsehornshorn eller elfenben i personlige effekter eller bohave; for disse enheder skal der forelægges et reeksportcertifikat for toldmyndighederne.

▼M6

3a.  
Reeksporterer en person, der normalt ikke har bopæl i Unionen, personlige effekter og bohave, som er erhvervet uden for dennes sædvanlige bopælsland, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der forelæggelse for toldmyndighederne af et reeksportcertifikat. Det samme krav gælder for reeksport af personlige effekter eller bohave af næsehornshorn og elfenben fra enheder fra bestande, der er opført i bilag B i forordning (EF) nr. 338/97.
4.  
Uanset stk. 2 og 3 kræver eksport eller reeksport af varer opført i artikel 57, stk. 5, litra a)-g), ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument.

▼M2

Artikel 58a

Anvendelse af personlige effekter og bohave til kommercielle formål i Unionen

▼M6

1.  

En medlemsstats styrelsesråd kan tillade kommercielle aktiviteter vedrørende enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, der indføres i Unionen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, på følgende betingelser:

▼M2

a) 

ansøgeren skal dokumentere, at enheden blev indført i Unionen mindst to år før, den kan anvendes til kommercielle formål, og

b) 

den pågældende medlemsstats styrelsesråd finder det godtgjort, at den pågældende enhed kunne være blevet indført til kommercielle formål i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 338/97 på det tidspunkt, den blev indført i Unionen.

Når disse betingelser er opfyldt, udsteder styrelsesrådet en skriftlig erklæring om, at enheden kan anvendes til kommercielle formål.

▼M6

2.  
Arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, som er indført i Unionen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, og enheder af arter opført på liste I til konventionen eller i bilag C1 til forordning (EØF) nr. 3626/82, som er indført i Unionen som personlige effekter og bohave, må ikke anvendes til kommercielle formål.

▼BKAPITEL XV

DISPENSATIONER OG UNDTAGELSER

Artikel 59

Dispensationer fra artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 i henhold til artikel 8, stk. 3

1.  
Den i artikel 8, stk. 3, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de deri omhandlede betingelser samt betingelserne i artikel 48 i nærværende forordning er opfyldt.

▼M2

1a.  
Den i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de pågældende enheder er erhvervet i overensstemmelse med den gældende lovgivning for bevaring af vilde dyr og planter.

▼B

2.  
Den i artikel 8, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd, der rådfører sig med et kompetent videnskabsråd, har godtgjort, at betingelserne i artikel 48 i nærværende forordning er opfyldt, og at de pågældende enheder er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret i overensstemmelse med artikel 54, 55 og 56 i nærværende forordning.
3.  
Den i artikel 8, stk. 3, litra e), f) og g), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd, der rådfører sig med et kompetent videnskabsråd, har godtgjort, at de deri omhandlede betingelser samt betingelserne i artikel 48 i nærværende forordning er opfyldt.
4.  
Den i artikel 8, stk. 3, litra h), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de pågældende enheder er indfanget eller indsamlet i naturen i en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.
5.  
En dispensation som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 gives kun for levende hvirveldyr, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de relevante bestemmelser i artikel 66 i nærværende forordning er overholdt.

Artikel 60

Dispensationer fra artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 til fordel for forskningsinstitutioner

Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 338/97, kan der gives dispensation fra forbuddet i samme forordnings artikel 8, stk. 1, til forskningsinstitutioner, der er godkendt af et styrelsesråd i samråd med et videnskabsråd ved udstedelse af et certifikat, der omfatter alle enheder i samlingen af arter opført i bilag A til nævnte forordning, der er bestemt til et af følgende formål:

1) 

opdræt i fangenskab eller kunstig opformering til fordel for bevarelse af de pågældende arter

2) 

forskning eller undervisning, der sigter mod bevarelse eller beskyttelse af de pågældende arter.

Ethvert salg af enheder, som er omfattet af et sådant certifikat, kan kun ske til andre forskningsinstitutioner, der har et sådant certifikat.

Artikel 61

Dispensationer fra artikel 8, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 338/97

Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 338/97, gælder hverken forbuddet i artikel 8, stk. 1, mod køb, tilbud om køb eller anskaffelse af enheder af arter opført i bilag A til nævnte forordning i kommercielt øjemed eller bestemmelsen i nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, hvorefter der kan gives dispensation i de enkelte tilfælde ved udstedelse af et certifikat herom, når de pågældende enheder opfylder et af følgende kriterier:

1) 

De er omfattet af et af de transaktionsspecifikke certifikater i artikel 48 i nærværende forordning.

2) 

De er omfattet af en af de generelle undtagelser i artikel 62 i nærværende forordning.

Artikel 62

Generelle dispensationer fra artikel 8, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 338/97

Bestemmelsen i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, hvorefter dispensationer fra forbuddene i artikel 8, stk. 1, gives ved udstedelse af et certifikat herom i hvert enkelt tilfælde, gælder ikke for følgende enheder, hvorfor der ikke kræves certifikat:

1) 

enheder af dyr, der er født og opdrættet i fangenskab, af arter, der er opført i bilag X til nærværende forordning, og hybrider deraf, forudsat at enheder af arter, der er forsynet med mærkninger, er mærket i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, i nærværende forordning

2) 

kunstigt opformerede enheder af plantearter

▼M8

3) 

forarbejdede enheder, som er anskaffet mere end 50 år tidligere, som defineret i artikel 2, litra w), i forordning (EF) nr. 338/97, med undtagelse af enheder, der indeholder elfenben.

▼M2

4) 

døde enheder af Crocodylia-arter opført i bilag A med oprindelseskode D, forudsat de er markeret eller kendetegnet ved hjælp af andre midler i overensstemmelse med denne forordning

5) 

kaviar af Acipenser brevirostrum og hybrider heraf med oprindelseskode D, forudsat den er pakket i en beholder, der er mærket i overensstemmelse med denne forordning.

▼B

Artikel 63

Forhåndsudstedte certifikater i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97

1.  

For så vidt angår artikel 8, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 338/97, kan en medlemsstat stille forhåndsudstedte certifikater til rådighed for opdrættere, som er godkendt med dette for øje af et styrelsesråd, forudsat at disse fører avlsregistre, og at de efter anmodning forelægger disse registre for det kompetente styrelsesråd.

Sådanne certifikater skal i rubrik 20 indeholde følgende erklæring:

»Certifikatet gælder kun for følgende systematiske enhed(er): ...«.

2.  

For så vidt angår artikel 8, stk. 3, litra d) og h), i forordning (EF) nr. 338/97, kan en medlemsstat stille forhåndsudstedte certifikater til rådighed for personer, der af et styrelsesråd er godkendt til på grundlag af sådanne certifikater at sælge døde enheder opdrættet i fangenskab og/eller små mængder døde enheder, som er lovligt indsamlet i naturen inden for Fællesskabet, forudsat at den pågældende person opfylder følgende krav:

a) 

Den pågældende fører et register, som efter anmodning skal forelægges for det kompetente styrelsesråd, og som indeholder nærmere oplysninger om de solgte enheder/arter, dødsårsagen (såfremt den kendes) og de personer, der henholdsvis har leveret og købt enhederne.

b) 

Den pågældende forelægger en årlig rapport for det kompetente styrelsesråd, som indeholder nærmere oplysninger om salget i løbet af året, typen og antallet af enheder, de pågældende arter, og hvorledes enhederne blev anskaffet.

▼M2

3.  
Forhåndsudstedte certifikater er kun gyldige, når ansøgeren har udfyldt dem og sendt en kopi af certifikatet til det udstedende styrelsesråd.

▼BKAPITEL XVI

MÆRKNINGSBESTEMMELSER

Artikel 64

Mærkning af enheder med henblik på import og kommercielle aktiviteter inden for Fællesskabet

1.  

Importtilladelser for følgende emner udstedes kun, såfremt ansøgeren over for styrelsesrådet har godtgjort, at de pågældende enheder er blevet mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 66, stk. 6:

a) 

enheder, der stammer fra opdræt i fangenskab, som er godkendt af konventionens partskonference

b) 

enheder, der stammer fra opdrætsarbejde, som er godkendt af konventionens partskonference

c) 

enheder fra en population af en art, der er opført på konventionens liste I, og for hvilke konventionens partskonference har godkendt en eksportkvote

d) 

uforarbejdede stødtænder fra afrikansk elefant og udskårne stykker deraf, som både er mindst 20 cm lange og vejer mindst 1 kg

e) 

uforarbejdede, garvede og/eller færdigbehandlede skind, sider, haler, struber, fødder, rygstykker eller andre dele af krokodiller, som eksporteres til Fællesskabet, og hele uforarbejdede, garvede eller færdigbehandlede krokodilleskind og krokodillesider, der reeksporteres til Fællesskabet

f) 

levende hvirveldyr af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, der tilhører en rejseudstilling af levende dyr

g) 

beholdere indeholdende kaviar af Acipenseriformes spp., herunder dåse, glas eller æsker, hvori sådan kaviar er pakket direkte.

2.  
For så vidt angår artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 338/97, mærkes alle beholdere indeholdende kaviar, som anført i stk. 1, litra g), i denne artikel, i henhold til artikel 66, stk. 6, i denne forordning, jf. dog de supplerende krav i artikel 66, stk. 7, i denne forordning.

Artikel 65

Mærkning af enheder med henblik på eksport og reeksport

1.  
Reeksportcertifikater for enheder nævnt i artikel 64, stk. 1, litra a) til d) og f), der ikke er ændret væsentligt, udstedes kun, såfremt ansøgeren over for styrelsesrådet har godtgjort, at de oprindelige mærker er intakte.
2.  
Reeksportcertifikater for hele uforarbejdede, garvede og/eller færdigbehandlede krokodilleskind og krokodillesider udstedes kun, såfremt ansøgeren over for styrelsesrådet har godtgjort, at de oprindelige mærkeplader er intakte eller, hvis de oprindelige mærkeplader er tabt eller fjernet, at enhederne er mærket med en reeksportmærkeplade.
3.  
Eksporttilladelser og reeksportcertifikater for beholdere indeholdende kaviar, som anført i artikel 64, stk. 1, litra g), anvendes kun, såfremt beholderen er mærket i overensstemmelse med artikel 66, stk. 6.
4.  
Der udstedes kun eksporttilladelser til levende hvirveldyr af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de relevante krav i artikel 66 i nærværende forordning er opfyldt. ►M2  Dette gælder ikke for enheder af arter opført i bilag X, medmindre en note i bilag X til denne forordning foreskriver mærkning. ◄

Artikel 66

Mærkningsmetoder

1.  
For så vidt angår artikel 33, stk. 1, artikel 40, stk. 1, artikel 59, stk. 5, og artikel 65, stk. 4, finder stk. 2 og 3 i denne artikel anvendelse.
2.  
Fugle, der er født og opdrættet i fangenskab, skal mærkes i overensstemmelse med stk. 8, eller, såfremt det kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at denne metode ikke er hensigtsmæssig på grund af artens fysik eller adfærd, ved hjælp af en entydigt nummereret, ikke-modificerbar mikrochiptransponder, der er i overensstemmelse med ISO standard 11784:1996 (E) og 11285:1996 (E).
3.  
Andre levende hvirveldyr end fugle, der er født og opdrættet i fangenskab, skal mærkes ved hjælp af en entydigt nummereret, ikke-modificerbar mikrochiptransponder, der er i overensstemmelse med ISO standard 11784:1996 (E) og 11785:1996 (E), eller, såfremt det kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at denne metode ikke er hensigtsmæssig på grund af enhedens/artens fysik eller adfærd, skal enhederne mærkes ved hjælp af entydigt nummererede ringe, bånd, mærkeplader, tatoveringer eller lignende metoder, eller gøres identificerbare ved hjælp af andre hensigtsmæssige metoder.
4.  

Artikel 33, stk. 1, artikel 40, stk. 1, artikel 48, stk. 2, artikel 59, stk. 5, og artikel 65, stk. 4, gælder ikke, såfremt det kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at de pågældende enheders fysiske tilstand på tidspunktet for udstedelsen af det pågældende certifikat ikke tillader sikker anvendelse af nogen mærkningsmetode.

Hvor dette er tilfældet, udsteder det pågældende styrelsesråd et transaktionsspecifikt certifikat og registrerer dette i rubrik 20 i certifikatet eller — såfremt en mærkningsmetode kan anvendes sikkert på et senere tidspunkt — anfører de eventuelle betingelser deri.

▼M2

Der udstedes ikke enhedsspecifikke certifikater, certifikater for rejseudstillinger og certifikater for personlig ejendom for levende enheder omfattet af dette stykke.

▼B

5.  
Enheder, der var mærket ved hjælp af en mikrochiptransponder, som ikke var i overensstemmelse med ISO standard 11784:1996 (E) og 11785:1996 (E), inden den 1. januar 2002, eller ved hjælp af en af de i stk. 3 omhandlede metoder inden den 1. juni 1997, eller i overensstemmelse med stk. 6 inden deres indførsel til Fællesskabet, anses for at være mærket i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

▼M1

6.  
De enheder, der er omhandlet i artikel 64 og artikel 65, skal mærkes i overensstemmelse med den metode, der er godkendt eller anbefalet for de pågældende enheder af konventionens partskonference; navnlig skal de beholdere med kaviar, som er nævnt i artikel 57, stk. 5, litra a), artikel 64, stk. 1, litra g), artikel 64, stk. 2, og artikel 65, stk. 3, mærkes individuelt ved hjælp af en ikke-genanvendelig etiket, som fastgøres på hver primærbeholder. Hvis den ikke-genanvendelige etiket ikke forsegler primærbeholderen, emballeres kaviaren, så det visuelt kan konstateres, om beholderen har været åbnet.

▼M6

Kaviar fra forskellige arter af Acipenseriformes må ikke blandes i en oprindelig beholder, undtagen når det drejer sig om presset kaviar (dvs. kaviar bestående af ubefrugtede æg (rogn) fra en eller flere størarter, som bliver tilbage efter bearbejdning og tilberedning af kaviar af højere kvalitet).

▼M1

7.  
Kun forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker og ompakker, som er godkendt hertil af styrelsesrådet i en medlemsstat, har ret til at forarbejde, pakke eller ompakke kaviar med henblik på eksport, reeksport eller handel internt i Fællesskabet.

Godkendte forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker eller ompakker, forpligtes efter omstændighederne til at føre registre over de mængder af kaviar, som importeres, eksporteres, reeksporteres, produceres på stedet eller oplagres. Disse registre skal stilles til rådighed for styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat med henblik på kontrol.

Det pågældende styrelsesråd tildeler hver af disse forarbejdningsvirksomheder eller virksomheder, der pakker og ompakker, en entydig registreringskode.

Konventionens sekretariat og Kommissionen underrettes om listen over virksomheder, der er godkendt i henhold til dette stykke, og om ændringer heraf.

I dette stykke forstås ved »forarbejdningsvirksomheder« bl.a. akvakulturaktiviteter, hvorved der produceres kaviar.

▼B

8.  

Fugle, der er født og opdrættet i fangenskab, skal mærkes ved hjælp af en entydigt mærket sømløst lukket ring om benet.

Ved en mærket sømløst lukket ring om benet forstås en ring eller et bånd i en kontinuerlig cirkel uden afbrydelser eller sammenføjninger, som ikke på nogen måde er blevet ændret, af en sådan størrelse, at den ikke kan fjernes fra fuglen, når dens ben er fuldt udvokset, efter at være blevet anbragt en af de første dage af fuglens liv, og som er kommercielt fremstillet til dette formål.

Artikel 67

Humane mærkningsmetoder

Når der til mærkningen af levende dyr inden for Fællesskabets territorium kræves anbringelse af mærkeplader, bånd, ringe eller andre anordninger, eller mærkning af en del af dyrets krop eller implantering af mikrochiptranspondere, skal dette ske på en human måde med behørig hensyntagen til den pågældende enheds velfærd og naturlige adfærd.

Artikel 68

Gensidig anerkendelse af mærkningsmetoder

1.  
Medlemsstaternes kompetente myndigheder anerkender de mærkningsmetoder, der er godkendt af de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og i overensstemmelse med artikel 66.
2.  
Hvis der i henhold til denne forordning kræves en tilladelse eller et certifikat, skal tilladelsen/certifikatet indeholde fuldstændige oplysninger om mærkningen af enheden.KAPITEL XVII

RAPPORTER OG OPLYSNINGER

Artikel 69

▼M8

Rapporter om import, eksport, reeksport og gennemførelse

▼B

1.  

Medlemsstaterne indsamler data om import til samt eksport og reeksport fra Fællesskabet, som har fundet sted på grundlag af tilladelser og certifikater udstedt af deres styrelsesråd, uanset det faktiske sted for indførslen eller (re)eksporten.

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 15, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 338/97 for de i bilag A, B og C til nævnte forordning opførte arter meddele Kommissionen disse oplysninger for et kalenderår, i henhold til tidsskemaet i stk. 4 i denne artikel, i elektronisk form og i overensstemmelse med de retningslinjer for udarbejdelse og forelæggelse af CITES-årsrapporter, der er udgivet af konventionens sekretariat.

▼M8 —————

▼B

2.  

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal præsenteres i to særskilte dele, som følger:

a) 

en del om import, eksport og reeksport af enheder af arter opført på konventionens lister

b) 

en del om import, eksport og reeksport af enheder af de øvrige arter, der er opført i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97, samt indførsel til Fællesskabet af enheder af arter opført i bilag D dertil.

3.  
Med hensyn til import af forsendelser, der indeholder levende dyr, skal medlemsstaterne — hvor det er muligt — føre registre over, hvor stor en procentdel af enheder af arter opført i bilag A og B til forordning (EF) nr. 338/97, der var døde på tidspunktet for indførslen til Fællesskabet.
4.  
De oplysninger, der omhandles i stk. 1, 2 og 3, meddeles Kommissionen for hvert kalenderår inden den 15. juni det følgende år, og er opdelt efter art og (re)eksportland.
5.  

De i artikel 15, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede oplysninger skal omfatte de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget for at gennemføre og håndhæve bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 og i denne forordning.

Medlemsstaterne skal derudover aflægge rapport om følgende aspekter:

a) 

registrerede personer og organisationer, jf. artikel 18 og 19 i denne forordning

b) 

registrerede forskningsinstitutioner, jf. artikel 60 i denne forordning

c) 

godkendte opdrættere, jf. artikel 63 i denne forordning

d) 

godkendte virksomheder, der pakker og ompakker kaviar, jf. artikel 66, stk. 7, i denne forordning

e) 

deres anvendelse af plantesundhedscertifikater, jf. artikel 17 i denne forordning.

▼M1

f) 

tilfælde, hvor eksporttilladelser og reeksportcertifikater blev udstedt efterfølgende, jf. artikel 15 i denne forordning.

▼M8

6.  
De oplysninger, der omhandles i stk. 5, første punktum, forelægges i edb-format og i overensstemmelse med formatet for gennemførelsesrapporter, som konventionens sekretariat har udfærdiget, som ændret af Kommissionen, et år før hvert møde i konferencen mellem konventionens parter, og de skal omhandle den treårsperiode, der sluttede den 31. december i det foregående år.

De oplysninger, der omhandles i stk. 5, andet afsnit, og som ikke er meddelt i medfør af artikel 15, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 338/97 eller omfattet af underretningen i medfør af artikel 66, stk. 7, forelægges i edb-format sammen med den i artikel 15, stk. 4, litra c), omhandlede meddelelse.

▼B

Artikel 70

Ændringer af bilagene til forordning (EF) nr. 338/97

1.  

Med henblik på ændringer i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97 som omhandlet i artikel 15, stk. 5, i samme forordning, sender medlemsstaterne, med hensyn til arter, som allerede er opført i bilagene til denne forordning, og arter, som måske bør opføres i bilagene, alle relevante oplysninger til Kommissionen om følgende aspekter:

a) 

deres biologiske og handelsmæssige status

b) 

de formål, hvortil sådanne arter anvendes

c) 

metoder til kontrol med enheder i handelen.

2.  
Kommissionen forelægger eventuelle forslag til ændringer af bilag B eller D til forordning (EF) nr. 338/97 som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c) eller d), eller artikel 3, stk. 4, litra a), i samme forordning, til høring i Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, som omhandlet i artikel 17 i nævnte forordning, inden de forelægges for udvalget.KAPITEL XVIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

▼M1

Artikel 71

Afslag på ansøgninger om importtilladelser efter fastsættelsen af restriktioner

▼B

1.  
Medlemsstaterne skal straks efter fastsættelsen af restriktioner i medfør af artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 338/97 og indtil de ophæves, afslå ansøgninger om importtilladelser for enheder, der eksporteres fra det/de pågældende oprindelseslande.
2.  
Som undtagelse fra stk. 1 kan der udstedes en importtilladelse, såfremt en ansøgning om importtilladelse blev forelagt inden fastsættelsen af restriktionerne, og medlemsstatens kompetente styrelsesråd finder det godtgjort, at der forefindes en kontrakt eller ordre, som allerede er betalt, eller som har medført, at enhederne allerede er afsendt.
3.  
Gyldighedsperioden for en importtilladelse, der er udstedt efter stk. 2, må ikke overstige en måned.
4.  

Medmindre andet udtrykkeligt bestemmes, gælder de restriktioner, der er omhandlet i stk. 1, ikke for:

a) 

enheder, som er født og opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med artikel 54 og 55 eller kunstigt opformeret i overensstemmelse med artikel 56

b) 

enheder, der importeres til de formål, der er anført i artikel 8, stk. 3, litra e), f) eller g) i forordning (EF) nr. 338/97

c) 

levende eller døde enheder, der udgør en del af bohavet for personer, der flytter til Fællesskabet for at bosætte sig dér.

Artikel 72

Overgangsforanstaltninger

1.  
Certifikater udstedt i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EØF) nr. 3626/82 og artikel 22 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/83 ( 2 ) kan fortsat anvendes til de formål, der er anført i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3, litra b), c) og d), artikel 5, stk. 4, og artikel 8, stk. 3, litra a) og d) til h), i forordning (EF) nr. 338/97.
2.  
Dispensationer fra forbuddene i artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3626/82 er fortsat gyldige indtil deres sidste gyldighedsdag, for så vidt denne er anført.

▼M6

3.  
Medlemsstaterne kan fortsat udstede import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater og certifikater for personlig ejendom efter de formularer, der er vist i bilag I, III and IV, importmeddelelser efter de formularer, der er vist i bilag II, og EU-certifikater efter den formular, der er vist i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, i ét år efter at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/57 ( 3 ) trådt i kraft.

▼B

Artikel 73

Meddelelse af gennemførelsesbestemmelser

Hver medlemsstat underretter Kommissionen og konventionens sekretariat om de bestemmelser, den fastsætter med henblik på anvendelsen af denne forordning, samt om alle retlige instrumenter, der anvendes, og foranstaltninger, der træffes for at anvende og håndhæve forordningen. Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom.

Artikel 74

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1808/2001 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XII.

Artikel 75

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M3 —————

▼M7
BILAG VII

Koder, der skal medtages i beskrivelsen af enheder, og måleenheder, der skal anvendes i tilladelser og certifikater i medfør af artikel 5, nr. 1) og 2)Beskrivelse

Handels-navn kode

Foretrukket måleenhed

Alternativ måleenhed

Betydning

Barder

BAL

kg

antal

Hvalbarder

Bark

BAR

kg

 

Træbark (rå, tørret eller i pulverform; uforarbejdet)

Krop

BOD

antal

kg

Hovedsagelig hele, døde dyr, herunder friske eller forarbejdede fisk, udstoppede skildpadder, præserverede sommerfugle, reptiler i sprit, hele udstoppede jagttrofæer osv.

Knogler

BON

kg

antal

Knogler, herunder kæber

Calipee

CAL

kg

 

Calipee eller calipash (skildpaddebrusk til suppe)

Skjold

CAP

antal

kg

Rå eller uforarbejdede hele skjold fra Testudinata-arter

Billedskærearbejder

CAR

kg

antal

Andre udskårne produkter end elfenben, ben eller horn — f.eks. koraller og træ (herunder håndværk).

NB: Billedskærearbejde af elfenben bør være angivet som sådan (se nedenfor — »IVC«). Herudover findes der en række arter, af hvilke mere end én type produkt kan udskæres (f.eks. horn og ben); her bør handelsnavnkoden angive den handlede produkttype (f.eks. billedskærearbejde i ben »BOC« eller billedskærearbejde i horn »HOC«), hvor det er muligt.

Billedskærearbejde — ben

BOC

kg

antal

Billedskærearbejde af benmateriale

Billedskærearbejde — horn

HOC

kg

antal

Billedskærearbejde af hornmateriale

Billedskærearbejde — elfenben

IVC

kg

antal

Elfenbenbilledskærearbejde (herunder små forarbejdede stykker elfenben (knivhåndtag, skaksæt, mahjongsæt osv.). NB: Hele udskårne stødtænder registreres som stødtænder (se under »TUS«). Smykker fremstillet af udskåret elfenben bør indberettes som »smykker — elfenben« (se under »IJW«).

Kaviar

CAV

kg

 

Ubefrugtede, døde, forarbejdede æg fra alle arter af Acipenseriformes; også kendt som rogn

Flis

CHP

kg

 

Træflis, navnlig Aquilaria malaccensis spp., Gyrinops spp. og Pterocarpus santalinus

Klo

CLA

antal

kg

Klør — f.eks. af Felidae, Ursidae eller Crocodylia (NB: »skildpaddeklør« er sædvanligvis skæl og ikke rigtige klør)

Klæde

CLO

m2

kg

Klæde — hvis ikke hele klædet er fremstillet af hår fra en CITES-art, bør vægten af håret fra den pågældende art om muligt i stedet registreres under »HAI«

Koral (uforarbejdet)

COR

antal

kg

Død koral eller koralklippe (også levende klippe og substrat [som defineret i Resolution Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. Koralklippe registreres som Scleractinia spp.

NB: handelen bør kun registreres i antal enheder, hvis enhederne transporteres i vand.

Levende klippe (transporteret fugtig i kasser) bør registreres i kg; koralsubstrat bør registreres som antal enheder (da de transporteres i vand som substrat med ikke-CITES-koraller vedhæftet).

Kosmetik

COS

g

ml

►M8  Produkter eller blandinger af produkter, der udelukkende anvendes udvortes (på f.eks. hud, hår, negle genitalier, læber eller tænder eller slimhinderne i mundhulen) med henblik på at rense, tilføre duft, ændre udseende eller beskytte. Kosmetik kan omfatte følgende: makeup, parfume, hudcreme, neglelak, hårfarvestoffer, sæbe, shampoo, barberskum, deodorant, solcreme, tandpasta. Mængden bør afspejle mængden af CITES-listede arter, som forefindes. ◄

Kultur

CUL

antal kolber osv.

 

Kulturer af kunstigt opformerede planter

Afledte produkter

DER

kg/l

 

Afledte produkter (ikke andetsteds opført i denne liste)

Tørrede planter

DPL

antal

 

Tørrede planter — f.eks. herbariummateriale

Øre

EAR

antal

 

Ører — normalt elefantører

Æg

EGG

antal

kg

Hele døde eller blæste æg (se også »kaviar«)

Æg (levende)

EGL

antal

kg

Levende befrugtede æg — sædvanligvis fugle og krybdyr, men omfatter også fisk og hvirvelløse dyr

Æggeskaller

ESH

g/kg

 

Rå eller uforarbejdede æggeskaller, dog ikke hele æg

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt — normalt planteekstrakter

Fjer

FEA

kg/antal vinger

antal

Fjer — ved genstande (f.eks. billeder), der er fremstillet af fjer, registreres antallet af genstande

Fiber

FIB

kg

m

Fibre — f.eks. plantefibre, men omfatter også tennisketsjerstrenge

Finne

FIN

kg

 

Friske, frosne eller tørrede finner og dele af finner (herunder luffer)

Små fisk

FIG

kg

antal

►M8  Ungfisk bestemt til akvariehandel, akvakultur, fiskeavl, konsum eller fiskeudsætning, herunder levende europæiske ål (Anguilla anguilla) på op til 12 cm i længden ◄

Blomster

FLO

kg

 

Blomster

Urtepotte

FPT

antal

 

Urtepotter fremstillet af plantedele, f.eks. af træbregnefibre (NB: levende planter, der forhandles i såkaldte »priklepotter«, bør registreres som »levende planter« og ikke som urtepotter)

Frølår

LEG

kg

 

Frølår

Frugt

FRU

kg

 

Frugt

Fod

FOO

antal

 

Fødder — f.eks. af elefant, næsehorn, flodhest, løve, krokodille osv.

Pelsvarer (store)

FPL

antal

 

Store forarbejdede produkter af pels — f.eks. fra bjørn eller los, pelstæpper eller andre pelsprodukter i stor størrelse.

Pelsvarer (små)

FPS

antal

 

Små forarbejdede produkter af pels — herunder håndtasker, nøgleskilte, punge, puder og besætning osv.

Galde

GAL

kg

 

Galde

Galdeblære

GAB

antal

kg

Galdeblære

Klædningsstykke

GAR

antal

 

Klædningsstykker — herunder handsker og hatte, men ikke sko. Omfatter besætningsartikler eller pynt på klædningsstykker

Genitalier

GEN

kg

antal

Testikler og tørrede peniser

Gælleblade

GIL

antal

 

Gælleblade (f.eks. fra hajer)

Podestamme

GRS

antal

 

Grundstammer (uden podekviste)

Hår

HAI

kg

g

Hår — alle dyrehår, f.eks. af elefant, yakokse, vicuña og guanaco

Hårprodukter

HAP

antal

g

Produkter fremstillet af hår (f.eks. armbånd fremstillet af elefanthår)

Horn

HOR

antal

kg

Horn — herunder gevirer

Smykker

JWL

antal

g

Smykker — herunder armbånd, halskæder og andre smykker fremstillet af andre produkter end elfenben (f.eks. træ, koral osv.)

Smykker — elfenben

IJW

antal

g

Smykker fremstillet af elfenben

Læderprodukt (stor)

LPL

antal

 

Store forarbejdede produkter i læder — f.eks. mapper, tasker, møbler, kufferter

Læderprodukt (lille)

LPS

antal

 

Små forarbejdede produkter i læder, f.eks. bælter, remme, cykelsadler, checkbog- eller kreditkortetuier, håndtasker, nøgleskilte, notesbøger, punge, sko, tobakspunge, tegnebøger, urremme og besætning

Levende enheder

LIV

antal

kg

Levende dyr og planter

Blad

LVS

kg

antal

Blade

Kævler

LOG

m3

 

Alt ubehandlet træ, også afbarket, eller splintved, eller groft tilhugget tømmer, til bearbejdning, navnlig til savskåret træ, papirtræ eller finérplader. NB: handel med kævler af tømmer til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, Guaiacum spp.), bør registreres i kg.

Kød

MEA

kg

 

Kød, herunder fiskekød, bortset fra hele fisk (se under »Krop«), fersk eller uforarbejdet kød og forarbejdet kød (f.eks. røget, tørret, frosne eller på dåse)

Medicin

MED

kg/l

 

Medicin

Moskus

MUS

g

 

Moskus

Olie

OIL

kg

l

Olie — f.eks. fra skildpadder, sæler, hvaler, fisk og forskellige planter

Perler

PRL

antal

 

Perler (f.eks. Strombus gigas)

Klavertaster

KEY

antal

 

Klavertaster af elfenben (et standardklaver ville f.eks. have 52 elfenbenstaster)

Stykke — ben

BOP

kg

 

Stykker af ben, ikke forarbejdede

Stykke — horn

HOP

kg

 

Stykker af horn, ikke forarbejdede, inkl. affald

Stykke — elfenben

IVP

kg

 

Elfenbensstykker, ikke forarbejdede, inkl. affald

Plade

PLA

m2

 

Plader af pelsskind — inkl. tæpper, hvis fremstillet af flere skind

Krydsfiner

PLY

m2

m3

Materiale bestående af tre eller flere sammenlimede tynde træplader, som presses sammen, og som normalt vender sådan, at fibrene i de forskellige lag krydser hinanden

Pulver

POW

kg

 

Pulver

Pupper

PUP

antal

 

Sommerfuglepupper

Rod

ROO

antal

kg

Rødder, løg, knolde eller rodstængler

NB: For de systematiske enheder, der producerer ramin, Aquilaria spp. og Gyrinops spp. er den foretrukne enhed »kg« Den alternative enhed er »antal«.

Tæpper

RUG

antal

 

Tæpper

Savfisksnude

ROS

antal

kg

Savfisksnude

Savskåret træ

SAW

m3

 

Træ, savet i længderetningen eller fremstillet med en planreduceringsproces; normalt over 6 mm tykkelse. NB: handel med savskåret træ til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, Guaiacum spp.), bør registreres i kg.

Skæl

SCA

kg

 

Skæl — f.eks. fra skildpadde, andre krybdyr, fisk, skældyr

Frø

SEE

kg

 

Frø

Skal

SHE

antal

kg

Rå eller uforarbejdede muslingeskaller

Side

SID

antal

 

Sider eller flanker af skind; omfatter ikke Tinga-frames fra krokodille (se under »Skind«)

Skelet

SKE

antal

 

Hovedsagelig hele skeletter

Skin

SKI

antal

 

Hovedsagelig hele skind, uforarbejdede eller garvede, herunder Tinga-frames af krokodille, eksternt organ med eller uden skæl.

Skindstykke

SKP

kg

 

Skindstykker — herunder affald, uforarbejdede eller garvede

Kranie

SKU

antal

 

Kranier

Suppe

SOU

kg

l

Suppe — f.eks. skildpaddesuppe

Prøve (videnskabelig)

SPE

kg/l/ml/antal

 

Videnskabelige prøver — herunder blod, væv (f.eks. nyre, milt osv.), histologiske præparater, præserverede museumsgenstande osv.

Stængel

STE

antal

kg

Plantestængler

NB: For de systematiske enheder, der producerer ramin, Aquilaria spp. og Gyrinops spp. er den foretrukne enhed »kg« Den alternative enhed er »antal«.

Svømmeblære

SWI

kg

 

Hydrostatisk organ, herunder isinglass/størlim

Hale

TAI

antal

kg

Haler — f.eks. af kaiman (til læder) eller ræv (til pynt til klæder, kraver, boaer osv.), herunder også småhvalers ankerflige

Tand

TEE

antal

kg

Tænder — f.eks. af hval, løve, flodhest, krokodille osv.

Tømmer

TIM

m3

kg

Uforarbejdet tømmer, undtagen tømmerstokke til udsavning og savskåret træ

Trofæ

TRO

antal

 

Trofæer — alle trofædele af et dyr, hvis de eksporteres samlet: f.eks. udgør horn (to), kranie, kappe, rygskind, hale og fod (dvs. ti dele) ét trofæ. Men hvis f.eks. kranie og horn er de eneste dele af et dyr, der eksporteres, vil disse dele sammen skulle registreres som ét trofæ. Ellers registreres delene separat. En hel udstoppet krop registreres under »BOD«. Et skind alene registreres under »SKI«. Handel med »fuldmonterede«, »skuldermonterede« og »halvmonterede« enheder sammen med alle tilsvarende dele af det samme dyr eksporteret sammen på samme tilladelse, bør registreres som »1 TRO«.

Snabel

TRU

antal

kg

Elefantsnabel. NB.: En elefantsnabel, der eksporteres med andre trofæer det samme dyr på samme tilladelse som del af et jagttrofæ, bør registreres som »TRO«.

Stødtand

TUS

antal

kg

Hovedsagelig hele stødtænder, også forarbejdede. Omfatter stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval, men ikke andre tænder.

Finérplader

 

 

 

 

— skrællet finér

VEN

m3

kg

Tynde lag eller plader af træ af ens tykkelse, normalt højst 6 mm, normalt skrællet (skrællet finér) eller knivskåret (knivskåret finér), til forarbejdning af krydsfiner, finering af møbler, finérbeholdere, osv.

— knivskåret finér

VEN

m2

kg

Voks

WAX

kg

 

Voks

Træprodukt

WPR

antal

kg

Forarbejdede træprodukter, herunder færdige træprodukter møbler og musikinstrumenter)

Forklaring af måleenhederMåleenhed

Enhedskode

gram

g

Kilogram

kg

liter

l

kubikcentimeter

cm3

milliliter

ml

meter

m

kvadratmeter

m2

kubikmeter

m3

Antal prøver

antal

NB: Hvis der ikke er anført en måleenhed, antages måleenheden at være antal (f.eks. af levende dyr).

▼M8
BILAG VIII

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA 

 

Berørt takson

Taksonomisk referenceværk

MAMMALIA

 

 

Alle MAMMALIA-taksa

— dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii og

— med undtagelse af de taksa, der er anført under de forskellige Mammalia-ordner i det følgende

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis spp.

Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011): Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.

 

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CARNIVORA

Felidae

Felidae spp.

Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 80 pp.

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21 (3): 365-400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007): Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. — Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. Marine Mammal Science, 30 (4): 1494-1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. PLoS ONE 83623: 1-12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W. (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Marine Mammal Science, 30 (3): 1081-1108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29-79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (for Mico marcai slået sammen med Mico manicorensis behandlet som Callithrix manicorensis under CITES)

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. International Journal of Primatology, 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — American Journal of Primatology, 73: 96-107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. Science, 312: 1378-1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs — biological reality or taxonomic bias? Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. Primates, 53: 157-170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. — International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus

Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27 (2): 465-485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. Primate Conservation, 23: 55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

AVES

 

 

Fuglenavne på ordens- og familieniveau

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

Alle fuglearter — undtagen nedennævnte taksa og for Lophura imperialis og Lophura hatinhensis, der bør behandles som enheder af L. edwardsi

Dickinson, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm).

in combination with

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).

APODIFORMES

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. Ornitologia Neotropical, 18: 161-170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). Auk, 126: 604-612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. Ibis, 144: 665-675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 126: 242-244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk, 119: 815-819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. PLoS ONE, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. Cotinga, 24: 77-83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. Papageien, 8: 278-286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia undtagen nedennævnte taksa

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. Australian Zoologist, 35 (2): 432-434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

SAURIA

 

Til afgrænsning af Sauria-familier

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. Bonner zool. Beiträge, 56 (1-2): 55-99.

 

Anguidae

Abronia spp.

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016): Taxonomic checklist of the species of the genus Abronia. Species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

 

Cordylidae

Cordylidae spp. undtagen den nedennævnte takson

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53-70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkonidae

Cnemaspis psychedelica

Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010): A colorful new species of insular rock gecko (Cnemaspis Strauch 1887) from southern Vietnam. Zootaxa, 58: 46-58.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Lygodactylus williamsi

Species information extracted from UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016): The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, 2: 465-475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Paroedura masobe

Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994): A new rainforest gecko of the genus Paroedura Günther from Madagascar. Herpetological Natural History, 2 (1): 43-49.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). Vertebrate Zoology, 65 (2): 167-246.

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp. undtagen nedennævnte taksa

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Salamandra, 39 (3/4): 129-138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423-440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp. undtagen nedennævnte taksa

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: Iguanas: Biology and Conservation (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363 (1508): 3413-3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Iguanidae

Ctenosaura spp.

Iguana Taxonomy Working Group (2016): A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monograph 6).

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40 (2): 198-203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. Herpetologica, 60: 117.

 

Lanthanotidae

Lanthanotidae spp.

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016): Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference; and species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa, 3459: 1-156.

 

Varanidae

Varanidae spp. undtagen nedennævnte taksa

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1-43.

in combination with

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zoological Bulletin, 57 (2): 127-136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. Zootaxa, 3881 (3): 201-227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O’Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. Zootaxa, 2446: 1-54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp. Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

undtagen bevarelsen af slægterne Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,

anerkendelsen af Epicrates maurus som gyldige arter

og med undtagelse af nedennævnte arter

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283-315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). Herpetological Monographs, 22: 1-30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). Tropical Zoology, 18 (1): 67-136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica, 56: 257-270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex). Toxicon, 34: 339-406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42 (4): 645-667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs, 14: 139-185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. Sauria, 31: 5-16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). Proceedings of the biological Society of Washington, 124 (2): 112-136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. African Herp News, 29: 31-32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp. undtagen nedennævnte taksa

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia, 1999 (2): 376-381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba Journal of Herpetology, 36:157-161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology, 35: 615-617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. mphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432.

 

Viperidae

Atheris desaixi

Bitis worthingtoni

UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016): Species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.

TESTUDINES

 

Testudines-navne på ordensniveau

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

For Testudines med hensyn til arts- og familienavne — dog ikke hvad angår bevarelse af følgende navne: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni og Sacalia pseudocellata og undtagen nedennævnte taksa

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. Vertebrate Zoology, 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [uden appendix]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. Chelonian Conservation and Biology, 9 (1): 98-113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. ]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S .L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). — Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. Zookeys, 113: 39-71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. African Journal of Herpetology, 56 (1): 1-21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). Vertebrate Zoology, 61 (1): 147-160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia leithii

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). Zoologica Scripta, 36: 301-310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp. undtagen nedennævnte taksa

Frost, D. R. (ed.) (2015): Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species information extracted from Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee. See Annex 5 of CoP17 Doc. 81.1 at

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf.

 

 

Anura: Microhylidae:

Dyscophus spp og Scaphiophryne spp.;

Telmatobiidae:

Telmatobius culeus; og Caudata: Salamandridae:

Paramesotriton hongkongensis

FROST, D. R. (ed.) (2017): Species information extracted from Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference, version 6.0, accessed 12 May 2017. See Annex 3 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.

 

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI, and DIPNEUSTI

 

 

Alle fiskearter undtagen nedennævnte taksa

Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015): Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Information extracted from Catalog of Fishes, an online reference, version update from 3 February 2015. See Annex 6 of CoP17 Doc. 81.1 at https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

 

 

Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: Carcharhinus falciformis; Lamniformes: Alopiidae: Alopias spp.;

Myliobatiformes: Myliobatidae: Mobula spp.;

Potamotrygonidae:

Potamotrygon spp.;

Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: Holacanthus clarionensis

ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017): Information extracted from Catalog of Fishes: Genera, Species, References, an online reference, version of 28 April 2017, accessed 12 May 2017. See Annex 4 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016): A global revision of the Seahorses Hippocampus Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146 (1): 1-066.

 

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp. undtagen nedennævnte taksa

Platnick, N. (2006): Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Information extracted from The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006. [tilgængelig på http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf].

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui slået sammen med Brachypelma albiceps behandlet som Aphonopelma albiceps under CITES

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). Arthropoda, 16 (2): 26-30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp. undtagen nedennævnte taksa

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica, 72 (3): 133-143.

 

Scorpionidae

Pandinus camerounensis

Pandinus roeseli

Lourenço, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17 (192): 139-151.

 

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13 (2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Achillides spp. [kun arterne i Filippinerne]

Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004): Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). Butterflies of the world, Supplement 8. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.

 

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).

 

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R. C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

CEPHALOPODA

 

Nautilidae

Nautilidae spp.

Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference. See Annex 5 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf

 

ANTHOZOA & HYDROZOA

 

Alle CITES-listeførte arter

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP-WCMC 2012.

FLORA 

 

Berørt takson

Taksonomisk referenceværk

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus og Sternbergia

Davis, A.P. et al. (1999): CITES Bulb Checklist, udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cyclamen and Galanthus og Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Aloe og Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003): Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Hoodia.

CACTACEAE

 

Alle Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist third edition (2016, udarbejdet af D. Hunt) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cactaceae samt ændringer og ajourføringer i henhold til A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Tjeklisten og dets tillæg kan findes på webstedet for Royal Botanic Gardens, Kew, UK på "goo.gl/M26yL8".

CYCADACEAE, STANGERIACEAE and ZAMIACEAE

 

Alle Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Amerikanske Dicksonia-arter

Dicksonia species of the Americas (2003, udarbejdet af Bonn Botanic Garden og Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes og Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige) om retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dionaea, Nepenthes og Sarracenia.

EBENACEAE

 

Diospyros spp. — populationer i Madagaskar.

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) baseret på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar er tilgængelig på webstedet for kataloget. Dette referenceværk skal anvendes som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Diospyros fra Madagaskar. Se http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Der er et link til siden her: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 og pdf-filen kan downloades her: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf.

Kun til orientering: Opdateringer af nye navne gøres regelmæssigt tilgængelige i onlinedatabasen "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

EUPHORBIACEAE

 

Sukkulentarter af Euphorbia.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, offentliggjort af Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til navne på arter af sukkulente Euphorbia.

LEGUMINOSAE

 

Dalbergia spp. — populationer i Madagaskar.

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) baseret på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar er tilgængelig som pdf på CITES-webstedet under SC65 Inf. 21. Dette referenceværk skal anvendes som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Dalbergia fra Madagaskar. Se: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf.

Kun til orientering: Opdateringer af nye navne gøres regelmæssigt tilgængelige i onlinedatabasen "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar". (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).

LEGUMINOSAE

 

Paubrasilia echinata

Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016): A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae) som retningslinje, der henviser til navnet på denne takson. Denne reference kan findes gratis på "https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203", og supplerende oplysninger om denne takson kan findes på "http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil"

LEGUMINOSAE

 

Platymiscium pleiostachyum

Bente B. Klitgraard (2005): Platymiscium (LeguminosaeDalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400 anvendes som retningslinje, når der henvises til navnet på denne takson. Denne reference er tilgængelig på "https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents". Det er muligt at gratis adgang til denne reference.

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Aloe og Pachypodium.

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Phalaenopsis, Pleione og Sophronitis (Volume 1, 1995) og Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula og Encyclia (Volume 2, 1997), og Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides og Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (Volume 3, 2001); og Aerides, Coelogyne, Comparettia og Masdevallia (Volume 4, 2006).

CITES Orchid Checklist, (udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cattleya (ikke C. jongheana), Cypripedium, Laelia (ikke Laelia jongheana/Cattleya jongheana), Phalaenopsis, Pleione og Sophronitis (Volume 1, 1995) og Cymbidium, Dendrobium (ikke D. cruentum), Disa, Dracula og Encyclia (Volume 2, 1997), og Aerangis (ikke A. ellisii), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides og Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda og Vandopsis (Volume 3, 2001); og Aerides, Coelogyne, Comparettia og Masdevallia (Volume 4, 2006).

ORCHIDACEAE

 

Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata og Renanthera imschootiana

Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019): CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, og UNEP-WCMC, Cambridge. Dette referenceværk bør anvendes som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata and Renanthera imschootiana.

Denne reference kan findes på Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige, på "goo.gl/M26yL8".

ORCHIDACEAE

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatternes adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Østrig) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens og Dypsis decaryi.

Forslag til standardreferenceværk for to CITES-listeførte palmer hjemmehørende i Madagaskar (CVPM 2016) baseret på Vascular Plants of Madagascar, der kan finde som en pdf-fil på webstedet for USA's Fish & Wildlife Service. Det skal anvendes som retningslinje, når der henvises til Dypsis decipiens og Dypsis decaryi. Se: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Taxus spp.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Guaiacum.

▼B
BILAG IX

1. Koder til brug i tilladelser og certifikater med henblik på de transaktioner, der er omhandlet i artikel 5, nr. 5)

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personlige

▼M6

Q

Rejseudstillinger (samling af prøver, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden)

▼B

S

Videnskab

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

2. Koder til brug i tilladelser og certifikater til angivelse af enhedernes oprindelse, som omhandlet i artikel 5, nr. 6)

W

Indfanget eller indsamlet i naturen

▼M2

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

▼B

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

▼M2

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

▼B

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder ( 4 )

O

Fra før konventionen (4) 

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

▼M6

X

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke hører under nogen stats jurisdiktion

▼M8

Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformerede«, jf. artikel 56, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformerede eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion

▼M1
BILAG X

DYREARTER OMHANDLET I ARTIKEL 62, Nr. 1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼M8
BILAG XI

Typer af biologiske prøver, der omhandles i artikel 18, og anvendelsen herafPrøvetype

Typisk prøvestørrelse

Anvendelse af prøven

blod og afledte produkter heraf

maksimalt 5 ml for væskeprøver og tørre blodprøver på mikroskopobjektglas, filtrerpapir eller svaber

biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose, herunder serologi

indre væv (botanisk eller zoologisk), fast

vævsstykker (5 mm3-25 mm3) i fikseringsvæske eller på histologisk objektglas indeholdende en +/-5um tværsnit af fast væv

histologi og elektronmikroskopi til påvisning af organismer og gifte; taksonomisk forskning; biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose

indre væv (botanisk eller zoologisk), frosset

vævsstykker (5 mm3-25 mm3)

biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose

indre væv (botanisk eller zoologisk), frisk (undtagen æg, sæd og embryoner)

vævsstykker (5 mm3-25 mm3)

biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose

ydre væv, herunder hår, hud, fjer, skæl, ben æggeskal, tænder, elfenben, horn, blade, bark, frø, frugt eller blomster

individuelle prøver med eller uden fikseringsvæske til elfenben: stykker af elfenben, ca. 3 cm x 3 cm og 1 cm tyk eller mindre afhængig af analysemetoden, jf. ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysi (1) for

næsehornshorn: små mængder pulver/spåner forsegler i en ubrydelig prøveflaske, jf. Procedure for Rhino horn DNA Sampling (2)

identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose; aldersanalyse; biomedicinsk forskning

mund-/kloak-/slim-/næse-/urinvejs-/endetarmssvabeprøve

små mængder væv eller celler på en svaber i et reagensglas

identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose, herunder serologi; biomedicinsk forskning

cellelinjer og vævskulturer

ingen begrænsning for prøvens størrelse

biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose; aldersanalyse

DNA eller RNA (oprenset)

op til 0,5 ml pr. individuel enhed af oprenset DNA eller RNA

biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose; aldersanalyse

sekreter (spyt, gift, mælk og plantesekreter)

1-5 ml i glas

produktion af modgifte; biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose, herunder serologi; aldersanalyse

(1)   

https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf.

(2)   

Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling.

▼B
BILAG XII

SammenligningstabelForordning (EF) nr. 1808/2001

Denne forordning

Artikel 1, litra a) og b)

Artikel 1, nr. 1) og 2)

Artikel 1, litra c)

Artikel 1, litra d), e) og f)

Artikel 1, nr. 3), 4) og 5)

Artikel 1, nr. 6), 7) og 8)

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 2, stk. 3 og 4

Artikel 2, stk. 3 og 4

Artikel 2, stk. 5 og 6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 5, stk. 1, nr. 1) og 2)

Artikel 5, stk. 1, nr. 3)

Artikel 4, stk. 3, litra c), d) og e)

Artikel 5, stk. 1, nr. 4), 5) og 6)

Artikel 4, stk. 4

Artikel 6

Artikel 4, stk. 5

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 7, stk. 1

Artikel 10

Artikel 7, stk. 2

Artikel 11

Artikel 7, stk. 3 og 4

Artikel 12

Artikel 8, stk. 1

Artikel 13

Artikel 8, stk. 2

Artikel 14

Artikel 8, stk. 3

Artikel 15, stk. 1 og 2

Artikel 8, stk. 4

Artikel 15, stk. 3 og 4

Artikel 8, stk. 5

Artikel 16

Artikel 8, stk. 6 og 7

Artikel 17

Artikel 18-19

Artikel 9

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 22

Artikel 12

Artikel 23

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 14

Artikel 25

Artikel 15

Artikel 26

Artikel 16

Artikel 27

Artikel 17

Artikel 28

Artikel 18

Artikel 29

Artikel 30-44

Artikel 19

Artikel 45

Artikel 20, stk. 1

Artikel 46

Artikel 20, stk. 2

Artikel 47

Artikel 20, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 48, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 20, stk. 3, litra c)

Artikel 20, stk. 3, litra d) og e)

Artikel 48, stk. 1, litra c) og d)

Artikel 20, stk. 4

Artikel 49

Artikel 20, stk. 5 og 6

Artikel 50, stk. 1 og 2

Artikel 21

Artikel 51

Artikel 22

Artikel 52

Artikel 23

Artikel 53

Artikel 24

Artikel 54

Artikel 25

Artikel 55

Artikel 26

Artikel 56

Artikel 27, stk. 1, første og andet led, samt efterfølgende tekst

Artikel 57, stk. 1, litra a), b) og c)

Artikel 27, stk. 2, 3 og 4

Artikel 57, stk. 2, 3 og 4

Artikel 27, stk. 5, litra a) og b)

Artikel 57, stk. 5, litra a) og b)

Artikel 57, stk. 5, litra c) og d)

Artikel 28, stk. 1, første og andet led

Artikel 58, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 28, stk. 2 og 3

Artikel 58, stk. 2 og 3

Artikel 28, stk. 4, litra a) og b)

Artikel 58, stk. 4

Artikel 29

Artikel 59

Artikel 30

Artikel 60

Artikel 31

Artikel 61

Artikel 32

Artikel 62

Artikel 33

Artikel 63

Artikel 34, stk. 1

Artikel 34, stk. 2, litra a)-f)

Artikel 64, stk. 1, litra a)-f)

Artikel 34, stk. 2, litra g) og h)

Artikel 64, stk. 2

Artikel 35, stk. 1 og 2

Artikel 65, stk. 1 og 2

Artikel 35, stk. 3, litra a) og b)

Artikel 65, stk. 3

Artikel 65, stk. 4

Artikel 36, stk. 1

Artikel 66, stk. 1-3

Artikel 36, stk. 2

Artikel 66, stk. 4

Artikel 36, stk. 3 og 4

Artikel 66, stk. 5 og 6

Artikel 66, stk. 7

Artikel 36, stk. 5

Artikel 66, stk. 8

Artikel 37

Artikel 67

Artikel 38

Artikel 68

Artikel 39

Artikel 69

Artikel 40

Artikel 70

Artikel 41

Artikel 71

Artikel 42

Artikel 74

Artikel 43

Artikel 72

Artikel 44

Artikel 73

Artikel 45

Artikel 75

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag IV

Bilag III

Bilag V

Bilag IV

Bilag VI

Bilag V

Bilag VII

Bilag VI

Bilag VIII

Bilag VII

Bilag IX

Bilag VIII

Bilag X

Bilag XI

Bilag XII

▼M6
BILAG XIII

ARTER OG BESTANDE OMHANDLET I ARTIKEL 57, STK. 3a

Ceratotherium simum simum
Hippopotamus amphibius
Loxodonta africana
Ovis ammon

▼M8

O. collium
O. darwini
O. jubata
O. karelini
O. рolii
O. severtzovi

▼M6

Panthera leo
Ursus maritimus( 1 ) EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13.

( 1 ) EFT L 344 af 7.12.1983, s. 1.

( 2 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/57 af 15. januar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (EUT L 10 af 16.1.2015, s. 19).

( 2 ) Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

Top