EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006H0576-20160802

Consolidated text: Kommissionens henstilling af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug (EØS-relevant tekst) (2006/576/EF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/2016-08-02

02006H0576 — DA — 02.08.2016 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 17. august 2006

om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug

(EØS-relevant tekst)

(2006/576/EF)

(EUT L 229 af 23.8.2006, s. 7)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS HENSTILLING af 4. november 2013

  L 294

44

6.11.2013

►M2

KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/1319 af 29. juli 2016

  L 208

58

2.8.2016
▼B

KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 17. august 2006

om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug

(EØS-relevant tekst)

(2006/576/EF)1)

Medlemsstaterne bør med aktiv inddragelse af foderstofvirksomhedslederne øge overvågningen af forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A og fumonisin B1 + B2 samt T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter til foderbrug samt foderblandinger.

2)

Medlemsstaterne bør sikre, at prøver analyseres samtidig for forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, fumonisin B1 + B2 samt T-2- og HT-2-toksiner, så man kan vurdere omfanget af samtidig forekomst.

3)

Medlemsstaterne bør især fokusere på forekomst af de pågældende mykotoksiner i biprodukter og følgeprodukter fra fødevareproduktionen, som er til foderbrug.

4)

Medlemsstaterne bør sikre, at analyseresultaterne regelmæssigt forelægges for Kommissionen, så de kan samles i en enkelt database.

5)

Medlemsstaterne bør sikre, at de vejledende grænseværdier, jf. bilaget, anvendes til at bedømme, om foderblandinger og korn og kornprodukter til foderbrug kan accepteres. For så vidt angår fumonisin B1 + B2 bør medlemsstaterne anvende de vejledende grænseværdier fra den 1. oktober 2007.

6)

Medlemsstaterne bør navnlig sikre, at foderstofvirksomhedslederne i deres HACCP-system ( 1 ) anvender de vejledende grænseværdier, der er omhandlet i punkt 5, til at fastsætte de kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold, med henblik på at forebygge, fjerne eller reducere identificerede farer.

Når medlemsstaterne anvender de vejledende grænseværdier, bør de tage i betragtning, at de vejledende grænseværdier for korn og kornprodukter gælder for de mest tolerante dyrearter og derfor skal betragtes som øvre vejledende grænseværdier.

Når det drejer sig om foder til mere følsomme arter, bør medlemsstaterne sikre, at foderproducenten anvender lavere vejledende grænseværdier for korn og kornprodukter, idet der tages hensyn til dyreartens følsomhed, og det bliver muligt at overholde de vejledende grænseværdier, der er fastsat for foderblandinger for de pågældende dyrearter.

▼M2
BILAG

VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIERMykotoksin

Produkter til foderbrug

Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm), beregnet ved et vandindhold på 12 %

Deoxynivalenol

Fodermidler (*1)

 

—  Korn og kornprodukter (*2), undtagen majsbiprodukter

8

—  Majsbiprodukter

12

Foderblandinger, undtagen

5

—  foderblandinger til svin

0,9

—  foderblandinger til kalve (< 4 måneder), lam, gedekid og hunde

2

Zearalenon

Fodermidler (*1)

 

—  Korn og kornprodukter (*2), undtagen majsbiprodukter

2

—  Majsbiprodukter

3

Foderblandinger til:

 

—  smågrise, gylte (ungsøer), hundehvalpe, kattekillinger samt hunde og katte til reproduktion

0,1

—  voksne hunde og katte, undtagen til reproduktion

0,2

—  søer og slagtesvin

0,25

—  kalve, malkekøer, får (herunder lam) og geder (herunder gedekid)

0,5

Ochratoksin A

Fodermidler (*1)

 

—  Korn og kornprodukter (*2)

0,25

Foderblandinger til:

 

—  svin

0,05

—  fjerkræ

0,1

—  katte og hunde

0,01

Fumonisin B1 + B2

Fodermidler (*1)

 

—  majs og majsprodukter (*3)

60

Foderblandinger til:

 

—  svin, heste (Equidae), kaniner og selskabsdyr

5

—  fisk

10

—  fjerkræ, kalve (< 4 måneder), lam og gedekid

20

—  voksne drøvtyggere (> 4 måneder) og mink

50

T-2 + HT-2-toksin

Foderblandinger til katte

0,05

(*1)   Der skal især fokuseres på korn og kornprodukter, som gives som foder direkte til dyrene, så anvendelsen heraf i en dagsration ikke medfører, at dyret eksponeres for et højere niveau af de pågældende mykotoksiner end de eksponeringsniveauer, der følger af, at der udelukkende anvendes fuldfoder i en dagsration.

(*2)   Udtrykket korn og kornprodukter omfatter ikke blot de fodermidler, der er opført under punkt 1 »Korn samt biprodukter heraf«, i listen over fodermidler i del C i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1), men også andre fodermidler af korn, navnlig korn som grøntfoder og grovfoder.

(*3)   Udtrykket »majs og majsprodukter« omfatter ikke blot de fodermidler, der er opført under punkt 1 »Korn samt biprodukter heraf«, i listen over fodermidler i del C i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013, men også andre fodermidler af korn, navnlig korn som grøntfoder og grovfoder.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

Top