EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006D0563-20070220

Consolidated text: Kommissionens beslutning af 11. august 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF (meddelt under nummer K(2006) 3585) (EØS-relevant tekst) (2006/563/EF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/563/2007-02-20

2006D0563 — DA — 20.02.2007 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. august 2006

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF

(meddelt under nummer K(2006) 3585)

(EØS-relevant tekst)

(2006/563/EF)

(EFT L 222, 15.8.2006, p.11)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. februar 2007

  L 51

22

20.2.2007
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. august 2006

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF

(meddelt under nummer K(2006) 3585)

(EØS-relevant tekst)

(2006/563/EF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked ( 1 ), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked ( 2 ), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF ( 3 ), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ og fugle, som kan være dødelig og forårsage forstyrrelser, der hurtigt kan udvikle sig til en epizooti, som kan udgøre en alvorlig trussel mod dyre- og folkesundheden og gå voldsomt ud over fjerkræopdrættets rentabilitet. Der er en risiko for, at sygdomsagensen spreder sig fra vilde fugle til tamfugle, bl.a. fjerkræ, og fra en medlemsstat til andre medlemsstater og tredjelande via international handel med levende fugle eller produkter heraf.

(2)

Der har i en række medlemsstater været mistanke om eller bekræftede tilfælde af højpatogen aviær influenza (HPAI) af virussubtypen H5N1 (i det følgende benævnt »HPAI H5N1«). I betragtning af den epidemiologiske situation blev Kommissionens beslutning 2006/115/EF af 17. februar 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/86/EF, 2006/90/EF, 2006/91/EF, 2006/94/EF, 2006/104/EF og 2006/105/EF ( 4 ) vedtaget.

(3)

Der blev foretaget en gennemgribende revurdering af foranstaltningerne i Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza ( 5 ) på grundlag af den seneste videnskabelige viden om de risici, aviær influenza udgør for dyrs og menneskers sundhed, udviklingen af nye laboratorieundersøgelser og vacciner samt de erfaringer, der er gjort i forbindelse med den senere tids udbrud af denne sygdom i både Fællesskabet og tredjelande. Revurderingen medførte, at direktiv 92/40/EØF blev ophævet og erstattet af Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF ( 6 ), som medlemsstaterne skal gennemføre i national ret senest den 1. juli 2007.

(4)

Indtil direktiv 2005/94/EF er blevet gennemført, og i lyset af den nuværende sygdomssituation med hensyn til aviær influenza i Fællesskabet, har det været nødvendigt at fastsætte overgangsforanstaltninger, der skal anvendes på bedrifter, hvor der er mistanke om eller bekræftede udbrud af aviær influenza forårsaget af HPAI-vira hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

(5)

Disse overgangsforanstaltninger, der blev fastsat ved Kommissionens beslutning 2006/416/EF af 14. juni 2006 om visse overgangsforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i Fællesskabet ( 7 ), bør gøre det muligt for medlemsstaterne på en fleksibel måde at vedtage sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der står i forhold til målene, sådan at der tages hensyn til de forskellige risikoniveauer, de respektive virusstammer repræsenterer, samt de pågældende foranstaltningers sandsynlige sociale og økonomiske konsekvenser for landbrugssektoren og andre berørte sektorer, samtidig med at det sikres, at det er de optimale foranstaltninger, der træffes i hvert enkelt scenario.

(6)

Efterhånden som medlemsstaterne gennemfører direktiv 2005/94/EF, bør henvisninger til overgangsforanstaltningerne gælde som henvisninger til det tilsvarende stykke i direktiv 2005/94/EF.

(7)

For at supplere foranstaltningerne i henhold til direktiv 92/40/EØF blev Kommissionens beslutning 2006/135/EF af 22. februar 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i Fællesskabet ( 8 ) vedtaget.

(8)

Beslutning 2006/135/EF er nu blevet erstattet af Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF ( 9 ) for at harmonisere samspillet mellem de overgangsforanstaltninger, der skal træffes i tilfælde af et HPAI-udbrud hos fjerkræ, og de supplerende restriktioner i tilfælde af mistanke om eller bekræftede udbrud af HPAI H5N1 hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

(9)

Erfaringer fra gennemførelsen af beslutning 2006/115/EF i sygdomsramte medlemsstater har vist, at visse justeringer i forbindelse med oprettelsen af spærrezoner og i forbindelse med visse restriktioner vedrørende flytninger af levende fjerkræ og produkter fremstillet af fjerkræ bør tillades på grundlag af en risikovurdering foretaget af den kompetente myndighed under hensyntagen til risikoniveauet i betragtning af geografiske, limnologiske, økologiske og epizootiologiske faktorer.

(10)

Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør der ved anvendelsen af denne beslutning anvendes bestemte definitioner, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer ( 10 ) og forordning (EF) nr. 998/2003.

(11)

Der bør oprettes et kontrolområde og et moniteringsområde omkring det sted, hvor HPAI af subtype H5 blev påvist hos vilde fugle. De pågældende områder bør kun omfatte, hvad der er nødvendigt for at forhindre, at virusset indslæbes til erhvervsfjerkræflokke og fjerkræflokke, som ikke holdes til erhvervsmæssige formål.

(12)

Af hensyn til sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør biosikkerhedsforanstaltningerne i Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko ( 11 ) tages i betragtning i kontrol- og moniteringsområder uafhængigt af den risikostatus, der er fastlagt for det område, hvor der er mistanke om eller bekræftede tilfælde af højpatogen aviær influenza hos vilde fugle.

(13)

Der bør indføres restriktioner for flytning af navnlig levende fjerkræ og andre fugle i fangenskab, daggamle kyllinger, rugeæg og fugleprodukter fra de oprettede kontrol- og moniteringsområder. Afsendelse under offentlig kontrol fra sådanne områder kan dog kun tillades på visse betingelser med henblik på at undgå eventuel spredning af sygdommen.

(14)

Der bør desuden fastsættes særlige undtagelser for rugeæg eller SPF-æg, der anvendes på specialiserede laboratorier eller institutter til brug ved forskning, diagnosticering eller lægemiddelfremstilling, da de udgør en ubetydelig risiko med hensyn til smittespredning.

(15)

Transport af rugeæg fra kontrolområdet bør tillades på visse betingelser. Afsendelse af rugeæg til andre medlemsstater kan tillades, forudsat at bl.a. betingelserne i direktiv 2005/94/EF overholdes. I sådanne tilfælde bør de dyresundhedscertifikater, der er fastlagt i Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande ( 12 ) indeholde en henvisning til denne beslutning.

(16)

Afsendelse fra kontrolområdet af kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter fremstillet af fjerkræ og opdrættet fjervildt bør tillades, forudsat at visse krav i forordning (EF) nr. 853/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum ( 13 ) overholdes, og forudsat at der foretages offentlig veterinærkontrol, herunder undersøgelse før og efter slagtning.

(17)

Den samme offentlige dyresundhedskontrol anvendes for kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt med oprindelse i kontrolområdet fremstillet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2076/2005, hvori der er fastsat overgangsforanstaltninger, der tillader anvendelse af et nationalt identifikationsmærke for animalske produkter til konsum, som kun må markedsføres i den medlemsstat, hvor de er fremstillet.

(18)

Ved Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum ( 14 ) er der fastsat en liste over behandlinger, der gør kød fra områder, der er undergivet restriktioner, sikkert, og bestemmelser om muligheden for at fastsætte et særligt sundhedsmærke og det sundhedsmærke, der kræves for kød, det af dyresundhedsmæssige årsager ikke er tilladt at markedsføre. Afsendelse fra kontrolområdet af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, der er forsynet med det i nævnte direktiv fastsatte sundhedsmærke, og som er bestemt til i den sygdomsramte medlemsstat at blive behandlet med henblik på at sikre inaktivering af aviær influenza-virusset. Kødprodukter, der er blevet behandlet på den måde, kan derefter afsendes til andre medlemsstater og tredjelande.

(19)

Det er nødvendigt, at der fra kontrolområdet kun afsendes animalske biprodukter fra fugle, der opfylder særlige betingelser for produktion, anvendelse, behandling eller bortskaffelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum ( 15 ), som forebygger potentiel spredning af aviær influenza-virus.

(20)

Det er nødvendigt at specificere minimumsvarigheden af de foranstaltninger, der er foreskrevet i denne beslutning, og i den forbindelse bør der tages hensyn til sygdommens inkubationsperiode og kravene i direktiv 2005/94/EF. Det er imidlertid også nødvendigt at indføre betingelser for at kunne fastsætte særlige undtagelser som følge af et positivt resultat af en risikovurdering foretaget af de kompetente myndigheder.

(21)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2006/115/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(22)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.  I denne beslutning fastsættes visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes, hvis man i en medlemsstat (i det følgende benævnt »den sygdomsramte medlemsstat«) hos vilde fugle har påvist højpatogen aviær influenza (i det følgende benævnt »HPAI«) forårsaget af højpatogen influenza A-virus af subtype H5, og der er mistanke om, eller det er bekræftet, at det drejer sig om neuraminidasetype N1 (i det følgende benævnt »H5N1«), med henblik på at forhindre spredning af aviær influenza fra vilde fugle til fjerkræ eller andre fugle i fangenskab samt kontaminering af produkter heraf.

2.  Denne beslutning indskrænker ikke anvendelsen af:

a) beslutning 2006/416/EF, eller

b) beslutning 2006/415/EF og andre beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med et HPAI-udbrud hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab forårsaget af aviær influenza-virus af subtype H5, hvor der er mistanke om eller bekræftet forekomst af neuraminidasetype N1 (HPAI H5N1).

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne beslutning gælder definitionerne i direktiv 2005/94/EF.

Endvidere forstås ved:

a) »rugeæg«: æg lagt af fjerkræ og bestemt til udrugning som defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv 2005/94/EF

b) »vildtlevende fjervildt«: vildt, for så vidt angår fuglearter, som defineret i punkt 1.5, andet led, og punkt 1.7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

c) »andre fugle i fangenskab«: fugle som defineret i artikel 2, nr. 6), i direktiv 2005/94/EF, dog ikke:

i) fugle holdt som selskabsdyr som omhandlet i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 998/2003

ii) fugle bestemt til zoologiske haver, cirkusser, forlystelsesparker og forsøgslaboratorier samt fugle, som den kompetente myndighed har anbragt som kontroldyr som led i overvågnings- og forskningsaktiviteter.

Artikel 3

Oprettelse af kontrol- og moniteringsområder

1.  Omkring det område, hvor der er bekræftet forekomst hos vilde fugle af HPAI forårsaget af influenza A-virus af subtype H5, og hvor der er mistanke om eller bekræftet forekomst af neuraminidasetype N1, opretter den sygdomsramte medlemsstat:

a) et kontrolområde med en radius på mindst tre kilometer (i det følgende benævnt »kontrolområdet«), og

b) et moniteringsområde med en radius på mindst ti kilometer, kontrolområdet iberegnet (i det følgende benævnt »moniteringsområdet«).

2.  Ved oprettelsen af kontrol- og moniteringsområderne skal der tages hensyn til geografiske, limnologiske, administrative, økologiske og epizootiologiske faktorer vedrørende de pågældende arter af vilde fugle, de pågældende aviær influenza-viras karakteristika og moniteringsfaciliteterne.

3.  Den sygdomsramte medlemsstat meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater de nærmere oplysninger om kontrol- og moniteringsområder og informerer på passende vis offentligheden om de foranstaltninger, der er truffet.

4.  Hvis kontrol- eller moniteringsområderne dækker områder i mere end én medlemsstat, samarbejder de pågældende medlemsstaters kompetente myndigheder om at oprette områderne.

5.  Hvis der er mistanke om, eller det bekræftes, at vilde fugle er inficeret med HPAI H5N1 i en beskyttelses- eller overvågningszone, der er oprettet i henhold til artikel 11, stk. 1, i beslutning 2006/416/EF (i det følgende benævnt »beskyttelses- eller overvågningszonerne«), som følge af en sådan infektion hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, skal den kompetente myndighed:

a) oprette kontrol- og moniteringsområder, og

b) foretage en risikovurdering med henblik på at beslutte, om det er nødvendigt at udvide kontrol- og moniteringsområdernes radius, så områderne dækker beskyttelses- og overvågningszonerne.

Den kompetente myndighed kan anvende beskyttelsesforanstaltningerne fastsat i artikel 5, litra b), c) og d), i de dele af beskyttelses- og overvågningszonerne, som ikke overlapper kontrol- og moniteringsområderne, hvis risikovurderingen viser, at der i de pågældende dele er risiko for spredning af HPAI H5N1 til fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.

Artikel 4

Undtagelser fra foranstaltninger omhandlet i artikel 3, stk. 1

1.  Uanset artikel 3, stk. 1, kan den sygdomsramte medlemsstat undlade at oprette kontrol- og moniteringsområder på baggrund af positive resultater af en risikovurdering foretaget af den kompetente myndighed.

Vurderingen skal foretages under hensyntagen til geografiske betragtninger og den inficerede fuglearts økologi, og den skal medføre, at den kompetente myndighed konkluderer, at der i området ikke forekommer HPAI H5N1 hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller vilde fugle, eller at den inficerede vilde fugl ikke udgør en risiko for, at det pågældende virus spredes til fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller vilde fugle i lokalområdet.

Under disse omstændigheder forsøger den kompetente myndighed, om fornødent i samarbejde med andre medlemsstaters eller tredjelandes kompetente myndigheder, med bistand fra ornitologiske eksperter at fastslå, om de vilde fugle er standfugle eller trækfugle, således at der kan foretages en vurdering af, om HPAI H5N1 findes hos vilde fugle i andre områder under deres jurisdiktion.

2.  Uanset artikel 3, stk. 1, litra a), og på grundlag af positive resultater af en risikovurdering, hvor der som minimum er taget hensyn til kriterierne omhandlet i artikel 3, stk. 2, og som har bekræftet, at fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i lokalområdet er tilstrækkeligt beskyttet som følge af eksisterende naturlige barrierer, eller at der ikke findes egnede vildfuglehabitater, der udgør en risiko for spredning af HPAI H5N1, kan kontrolområdet:

a) ændres til et område af tilstrækkelig udstrækning, dog med en radius på mindst 1 km, eller

b) oprettes som en 1 km bred og mindst 3 km lang landstrimmel langs med og grænsende op til en å, en flod, en sø eller et hav.

I sådanne tilfælde og uanset artikel 3, stk. 1, litra b), skal den kompetente myndighed også tilsvarende tilpasse moniteringsområdets udformning og udstrækning for at adskille kontrolområdet fra ikke-sygdomsramte dele af landet.

Artikel 5

Foranstaltninger i kontrolområdet

Den sygdomsramte medlemsstat sikrer, at mindst følgende foranstaltninger anvendes i kontrolområdet:

a) identifikation af alle erhvervsdrivende fjerkræbedrifter og ikke-erhvervsdrivende bedrifter

b) gennemførelse af de biosikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i beslutning 2005/734/EF, for fjerkræ og andre fugle i fangenskab, herunder desinfektion ved indgange til og udgange fra steder, hvor der holdes fjerkræ og andre fugle i fangenskab

c) intensiveret offentlig overvågning af populationen af vilde fugle, navnlig vandfugle, og yderligere monitering af døde eller syge fugle, om fornødent i samarbejde med jægere og amatørornitologer, og indberetning af fund af døde fugle til den kompetente myndighed samt fjernelse af døde fugle så vidt muligt af ansatte, der har modtaget særlige instrukser om foranstaltninger med henblik på beskyttelse af sig selv mod infektion af virusset og med henblik på at undgå spredning af virusset til modtagelige dyr

d) kampagner for at informere offentligheden og for at udvide kendskabet til sygdommen blandt ejere af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, jægere, amatørornitologer og udbydere af forlystelser eller fritidsaktiviteter i tilknytning til vand

e) regelmæssige, dokumenterede besøg på alle erhvervsdrivende fjerkræbedrifter og målrettede besøg på ikke-erhvervsdrivende fjerkræbedrifter med prioritering af dem, der anses for at være udsat for alvorlig risiko; ved besøgene skal der foretages følgende:

i) en klinisk undersøgelse af fjerkræet og de andre fugle i fangenskab, herunder om nødvendigt indsamling af prøver til laboratorieundersøgelser, med fokus på fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, der ikke blev holdt i bygninger eller aflukker forud for det positive fund hos en vild fugl, navnlig ænder og gæs

ii) en vurdering af gennemførelsen af de biosikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i litra b).

Artikel 6

Forbud i kontrolområdet

Den sygdomsramte medlemsstat sikrer, at følgende er forbudt i kontrolområdet:

a) fjernelse af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab fra den bedrift, hvor de holdes

b) samling af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på skuer, markeder, udstillinger eller anden sammenbringning

c) transport gennem kontrolområdet af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, bortset fra transit gennem kontrolområdet ad vej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs

d) afsendelse af rugeæg fra bedrifter, der på indsamlingsdagen lå i kontrolområdet

▼M1

e) afsendelse fra kontrolområdet af fersk kød, hakket kød, maskinsepareret kød, tilberedt kød og kødprodukter af fjerkræ med oprindelse i kontrolområdet samt vildtlevende fjervildt nedlagt eller fanget i naturen i det pågældende område.

▼B

f) transport eller spredning af uforarbejdet gylle fra bedrifter med fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i kontrolområdet, undtagen transport med henblik på behandling i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002

g) afsendelse til andre medlemsstater og tredjelande af animalske biprodukter fremstillet af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller vildtlevende fjervildt med oprindelse i kontrolområdet

h) jagt på vilde fugle eller anden nedlæggelse eller fangst af dem i naturen, medmindre den kompetente myndighed har tilladt dette til særlige formål

i) udsættelse i naturen af fjervildt fra fangenskab.

Artikel 7

Foranstaltninger i moniteringsområdet

Den sygdomsramte medlemsstat sikrer, at mindst foranstaltningerne omhandlet i artikel 5, litra a)-d), anvendes i moniteringsområdet.

Artikel 8

Forbud i moniteringsområdet

Den sygdomsramte medlemsstat sikrer, at følgende er forbudt i moniteringsområdet:

a) fjernelse af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab fra moniteringsområdet, i de første 15 dage efter at området er oprettet

b) samling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab på skuer, markeder, udstillinger eller anden sammenbringning

c) jagt på vilde fugle eller anden nedlæggelse eller fangst af dem i naturen, medmindre den kompetente myndighed har tilladt dette til særlige formål

d) udsættelse i naturen af fjervildt fra fangenskab.

Artikel 9

Undtagelser vedrørende levende fugle og daggamle kyllinger

1.  Uanset artikel 6, litra a), kan den sygdomsramte medlemsstat tillade transport af:

a) fjerkræ til bedrifter under offentlig kontrol, der ligger i kontrol- og moniteringsområderne

b) hønniker og slagtekalkuner til bedrifter under offentlig kontrol, der ligger i samme medlemsstat, og på hvilke fjerkræet skal forblive i mindst 21 dage efter ankomsten.

2.  Uanset artikel 6, litra a), og artikel 8, litra a), kan den sygdomsramte medlemsstat tillade transport af:

a) fjerkræ til omgående slagtning på et slagteri i kontrol- eller moniteringsområdet eller, hvis det ikke er muligt, på et slagteri, der er udpeget af den kompetente myndighed uden for de pågældende områder

b) fjerkræ fra moniteringsområdet til bedrifter under offentlig kontrol på den sygdomsramte medlemsstats område

c) daggamle kyllinger udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå i kontrolområdet, til en bedrift eller en stald på en bedrift i samme medlemsstat, om muligt uden for det pågældende område, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i) Der træffes passende biosikkerhedsforanstaltninger under transporten og på bestemmelsesbedriften.

ii) Bestemmelsesbedriften sættes under offentlig overvågning, når de daggamle kyllinger er ankommet.

iii) Fjerkræet skal forblive på bestemmelsesbedriften i mindst 21 dage efter ankomsten, hvis den pågældende bedrift ligger uden for kontrol- eller moniteringsområdet.

d) daggamle kyllinger udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå i moniteringsområdet, til bedrifter under offentlig kontrol på den sygdomsramte medlemsstats område

e) daggamle kyllinger udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå uden for kontrol- og moniteringsområdet, til en anden bedrift, forudsat at afsendelsesrugeriet med sine logistiske systemer og hygiejniske forhold kan sikre, at æggene ikke har været i kontakt med andre rugeæg eller daggamle kyllinger, som har oprindelse i fjerkræflokke inden for moniteringsområdet og derfor har en anden sundhedsstatus.

Artikel 10

Undtagelser vedrørende rugeæg

1.  Uanset artikel 6, litra d), kan den sygdomsramte medlemsstat tillade transport af rugeæg indsamlet på bedrifter, der på indsamlingsdagen lå i kontrolområdet:

a) til et rugeri, der er udpeget af den kompetente myndighed inden for medlemsstatens område

b) til et rugeri, forudsat at:

i) fjerkræ på bedriften med negativt resultat har været underkastet en serologisk undersøgelse for HPAI H5N1, som kan påvise en prævalens på 5 % med et konfidensniveau på mindst 95 %, og

ii) betingelserne i artikel 21, stk. 1, litra b), c) og d), i beslutning 2006/416/EF er opfyldt

c) til en virksomhed, der fremstiller ægprodukter, jf. afsnit X, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, for at blive håndteret og behandlet i overensstemmelse med kapitel XI i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 ( 16 ), eller

d) til bortskaffelse.

2.  Uanset artikel 6, litra d), kan den sygdomsramte medlemsstat tillade afsendelse af rugeæg eller SPF-æg indsamlet på bedrifter i kontrolområdet til udpegede laboratorier, institutter eller vaccineproducenter til brug ved forskning, diagnosticering eller lægemiddelfremstilling.

3.  Dyresundhedscertifikaterne, der ledsager sendinger af rugeæg som omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2 til andre medlemsstater, skal indeholde følgende:

»Denne sending er i overensstemmelse med de dyresundhedsbetingelser, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2006/563/EF«.

▼M1

Artikel 11

Undtagelser vedrørende kød, hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød og kødprodukter

1.  Uanset artikel 6, litra e), kan den sygdomsramte medlemsstat tillade afsendelse fra kontrolområdet af følgende kød med henblik på markedsføring eller eksport til tredjelande:

a) fersk fjerkrækød, herunder kød af opdrættet fjervildt:

i) som er produceret i overensstemmelse med bilag II og afsnit II og III i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og

ii) som er kontrolleret i overensstemmelse med afsnit I, II og III og afsnit IV, kapitel V, del A, punkt 1, og kapitel VII, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004

b) hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød og kødprodukter indeholdende kød, der er omhandlet i litra a) og fremstillet i henhold til afsnit V og VI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

c) kødprodukter, der har undergået den behandling vedrørende aviær influenza, der er angivet i tabel 1, litra a), b) eller c), i bilag III til direktiv 2002/99/EF

d) fersk kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, opdrættet fjervildt og vildtlevende fjervildt fanget eller nedlagt i naturen i området, før kontrolområdet blev oprettet, samt tilberedt kød og kødprodukter indeholdende dette kød, som er fremstillet på virksomheder i kontrolområdet.

2.  Uanset artikel 6, litra e), kan den sygdomsramte medlemsstat tillade afsendelse fra kontrolområdet til hjemmemarkedet af fersk kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ eller opdrættet fjervildt med oprindelse i kontrolområdet, samt tilberedt kød og kødprodukter indeholdende dette kød, hvis kødet opfylder følgende betingelser:

a) det er mærket

i) enten med det særlige identifikationsmærke, der er foreskrevet i bilag II til direktiv 2002/99/EF, eller

ii) i overensstemmelse med artikel 2 i beslutning 2007/118/EF og

b) det er fremstillet, opskåret, oplagret og transporteret særskilt fra andet kød af fjerkræ eller opdrættet fjervildt og blandes ikke med tilberedt kød eller kødprodukter, der er bestemt til afsendelse til andre medlemsstater eller til eksport til tredjelande.

▼B

Artikel 12

Undtagelser vedrørende animalske biprodukter

1.  Uanset artikel 6, litra g), tillader den sygdomsramte medlemsstat:

a) afsendelse fra kontrolområdet af animalske biprodukter af fugle, som

i) overholder betingelserne i følgende bilag, eller dele heraf, til forordning (EF) nr. 1774/2002:

 bilag V

 kapitel II, del A, kapitel III, del B, kapitel IV, del A, kapitel VI, del A og B, kapitel VII, del A, kapitel VIII, del A, kapitel IX, del A, og kapitel X, del A, i bilag VII, og

 kapitel II, del B, kapitel III, afsnit II, del A, og kapitel VII, del A, punkt 1, litra a), i bilag VIII, eller

ii) transporteres under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af aviær influenza-virusset til udpegede forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12-15, artikel 17 eller artikel 18 i forordning (EF) nr. 1774/2002, til bortskaffelse, videre forarbejdning eller anvendelse, der sikrer, at virusset mindst inaktiveres, eller

iii) transporteres under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af aviær influenza-virusset til brugere og indsamlingscentre, der er godkendt og registreret i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1774/2002, med henblik på fodring af dyr efter en behandling i henhold til punkt 5, litra a), nr. ii) og iii), i bilag IX til nævnte forordning for at sikre, at aviær influenza-virusset mindst inaktiveres

b) afsendelse fra kontrolområdet til andre medlemsstater af uforarbejdede fjer og fjerdele i overensstemmelse med kapitel VIII, del A, punkt 1, litra a), i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 fremstillet af fjerkræ eller opdrættet fjervildt

c) afsendelse fra kontrolområdet af fjer og fjerdele, der er fremstillet af fjerkræ eller vildtlevende fjervildt, og som er blevet behandlet med vanddamp eller på en anden måde, der sikrer, at der ikke er patogener tilbage.

2.  Den sygdomsramte medlemsstat sikrer, at produkter omhandlet i stk. 1, litra b) og c), ledsages af et handelsdokument som foreskrevet i kapitel X i bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002, hvoraf det af dets punkt 6.1, hvad angår produkter omhandlet i stk. 1, litra c), fremgår, at de pågældende produkter er blevet behandlet med vanddamp eller på anden måde, der sikrer, at der ikke er patogener tilbage.

Handelsdokumentet kræves dog ikke i forbindelse med forarbejdede prydfjer, forarbejdede fjer medført af rejsende til privat brug eller forsendelser af forarbejdede fjer til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

3.  Uanset artikel 6, litra f), kan transport eller spredning af uforarbejdet gylle fra fjerkræbedrifter i kontrolområdet tillades, hvis det kommer fra stalde:

a) hvorfra fjerkræ er blevet flyttet i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a) og b), eller stk. 2, litra a), eller

b) hvor fjerkræ og opdrættet fjervildt er blevet holdt med henblik på produktion af fersk kød fremstillet i overensstemmelse med artikel 11.

Artikel 13

Betingelser for flytninger

1.  Hvis det i henhold til artikel 9, 10, 11 eller 12 er tilladt at flytte dyr og produkter heraf, der er omfattet af denne beslutning, gives tilladelsen på baggrund af et positivt resultat af en risikovurdering, der foretages af den kompetente myndighed, og alle relevante biosikkerhedsforanstaltninger træffes for at undgå spredning af aviær influenza.

2.  Hvis det i henhold til artikel 10, 11 eller 12 er tilladt at sende, flytte eller transportere produkter som omhandlet i stk. 1, skal de fremstilles, håndteres, behandles, opbevares og transporteres, uden at det går ud over dyresundhedsstatus for andre produkter, der opfylder alle dyresundhedsbetingelser vedrørende handel, markedsføring eller eksport til tredjelande.

Artikel 14

Varigheden af foranstaltningerne i kontrol- og moniteringsområderne

1.  Hvis det bekræftes, at neuraminidasetypen er forskellig fra N1, ophører anvendelsen af foranstaltningerne omhandlet i artikel 5-8.

2.  Hvis forekomsten hos vilde fugle af HPAI H5N1 bekræftes, anvendes foranstaltningerne omhandlet i artikel 5-8, så længe det er nødvendigt under hensyntagen til geografiske, limnologiske, administrative, økologiske og epizootiologiske faktorer vedrørende aviær influenza, dog mindst 21 dage (for kontrolområdet) og 30 dage (for moniteringsområdet) efter det tidspunkt, hvor de prøver, hvori forekomst af et HPAI H5N1-virus blev bekræftet, blev indsamlet fra vilde fugle.

Artikel 15

Undtagelser vedrørende varigheden af foranstaltningerne i kontrol- og moniteringsområderne

1.  Uanset artikel 14, stk. 2, kan den kompetente myndighed på grundlag af det positive resultat af en risikovurdering og under hensyntagen til kriterierne i artikel 3, stk. 2, beslutte at suspendere foranstaltningerne omhandlet i artikel 6, litra a)-g), i kontrolområdet og foranstaltningerne omhandlet i artikel 8 i moniteringsområdet, også selv om yderligere inficerede vilde fugle skulle være fundet, forudsat at der er gået mindst 21 dage, siden kontrol- og moniteringsområderne oprindeligt blev oprettet, og der ikke har været udbrud af HPAI H5N1 eller mistanke om aviær influenza hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab i de pågældende områder.

2.  Uanset artikel 14, stk. 2, kan den kompetente myndighed, når et kontrol- eller moniteringsområde dækker en overvågningszone, og den pågældende overvågningszone er blevet ophævet, på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering i kontrolområdet suspendere nogle af eller alle foranstaltningerne omhandlet i artikel 5, litra a) og e), og artikel 6.

3.  Uanset artikel 14, stk. 2, kan den kompetente myndighed beslutte at ændre kontrolområdet til et moniteringsområde, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Der skal foreligge positive resultater af en risikovurdering, hvor kriterierne i artikel 3, stk. 2, er taget i betragtning.

b) Foranstaltningerne omhandlet i artikel 5, litra a), skal være gennemført fuldt ud.

c) Der skal være foretaget mindst ét besøg på hver bedrift, jf. artikel 5, litra e).

d) Alle laboratorieundersøgelser foretaget i henhold til artikel 5, litra e), nr. i), skal have givet negative resultater.

Hvis den kompetente myndighed beslutter at ændre kontrolområdet til et moniteringsområde, kan den ændre det pågældende moniteringsområdes udformning og udstrækning, forudsat at moniteringsområdet fortsat har en radius på mindst 1 km eller udgør en 1 km bred og mindst 3 km lang landstrimmel langs med og grænsende op til en å, en flod, en sø eller et hav. Foranstaltningerne omhandlet i artikel 5, litra b), c) og d), og artikel 6, litra h) og i), opretholdes indtil udløbet af perioden på 30 dage efter oprettelsen af kontrol- og moniteringsområderne i henhold til artikel 3, stk. 1.

Artikel 16

Den sygdomsramte medlemsstats oplysningsforpligtelser

Den sygdomsramte medlemsstat giver regelmæssigt Kommissionen og de øvrige medlemsstater:

a) de nødvendige oplysninger om HPAI H5N1's epidemiologi og, hvis det er relevant, om supplerende kontrol- og overvågningsforanstaltninger og om oplysningskampagner, jf. artikel 5, og

b) forhåndsmeddelelse, hvis den kompetente myndighed agter at beslutte, at foranstaltningerne omhandlet i artikel 7 og 8 ikke længere skal anvendes.

Artikel 17

Ophævelse

Beslutning 2006/115/EF ophæves.

Artikel 18

Efterkommelse af denne beslutning

Alle medlemsstaterne vedtager og offentliggør straks de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme denne beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Den sygdomsramte medlemsstat anvender foranstaltningerne, så snart den har begrundet mistanke om forekomst af HPAI H5N1 hos en vild fugl.

Artikel 19

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.( 1 ) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

( 2 ) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

( 3 ) EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2006 (EUT L 104 af 13.4.2006, s. 8).

( 4 ) EUT L 48 af 18.2.2006, s. 28. Ændret ved beslutning 2006/277/EF (EUT L 103 af 12.4.2006, s. 29).

( 5 ) EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

( 6 ) EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

( 7 ) EUT L 164 af 16.6.2006, s. 61.

( 8 ) EUT L 52 af 23.2.2006, s. 41. Senest ændret ved beslutning 2006/384/EF (EUT L 148 af 2.6.2006, s. 53).

( 9 ) EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51. Ændret ved beslutning 2006/506/EF (EUT L 199 af 21.7.2006, s. 36).

( 10 ) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83).

( 11 ) EUT L 274 af 20.10.2005, s. 105. Senest ændret ved beslutning 2006/405/EF (EUT L 158 af 10.6.2006, s. 14).

( 12 ) EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

( 13 ) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2076/2005.

( 14 ) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

( 15 ) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 af 8.2.2006, s. 25).

( 16 ) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

Top