EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005E0889-20220701

Consolidated text: Rådets fælles aktion 2005/889/FUSP af 25. november 2005 om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/889/2022-07-01

02005E0889 — DA — 01.07.2022 — 018.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

►C1  RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/889/FUSP

af 25. november 2005 ◄

om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

(EUT L 327 af 14.12.2005, s. 28)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS FÆLLES AKTION 2006/773/FUSP af 13. november 2006

  L 313

15

14.11.2006

 M2

RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/359/FUSP af 23. maj 2007

  L 133

51

25.5.2007

►M3

RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/807/FUSP af 6. december 2007

  L 323

53

8.12.2007

 M4

RÅDETS FÆLLES AKTION 2008/379/FUSP af 19. maj 2008

  L 130

24

20.5.2008

►M5

RÅDETS FÆLLES AKTION 2008/862/FUSP af 10. november 2008

  L 306

98

15.11.2008

 M6

RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/854/FUSP af 20. november 2009

  L 312

73

27.11.2009

►M7

RÅDETS AFGØRELSE 2010/274/FUSP af 12. maj 2010

  L 119

22

13.5.2010

►M8

RÅDETS AFGØRELSE 2011/312/FUSP af 26. maj 2011

  L 140

55

27.5.2011

►M9

RÅDETS AFGØRELSE 2011/857/FUSP af 19. december 2011

  L 338

52

21.12.2011

 M10

RÅDETS AFGØRELSE 2012/332/FUSP af 25. juni 2012

  L 165

71

26.6.2012

►M11

RÅDETS AFGØRELSE 2013/355/FUSP af 3. juli 2013

  L 185

16

4.7.2013

►M12

RÅDETS AFGØRELSE 2014/430/FUSP af 3. juli 2014

  L 197

75

4.7.2014

►M13

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1065 af 2. juli 2015

  L 174

23

3.7.2015

►M14

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/1107 af 7. juli 2016

  L 183

64

8.7.2016

►M15

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/1193 af 4. juli 2017

  L 172

12

5.7.2017

►M16

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/943 af 29. juni 2018

  L 166

19

3.7.2018

►M17

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1115 af 28. juni 2019

  L 176

6

1.7.2019

►M18

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/955 af 30. juni 2020

  L 212

18

3.7.2020

►M19

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/1065 af 28. juni 2021

  L 229

11

29.6.2021

►M20

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/1017 af 27. juni 2022

  L 170

74

28.6.2022


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 005, 10.1.2006, s.  20 (2005/889/FUSP)

 C2

Berigtigelse, EUT L 017, 24.1.2007, s.  23 (2006/773/FUSP)
▼B

►C1  RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/889/FUSP

af 25. november 2005 ◄

om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)Artikel 1

Missionen

1.  
Der oprettes herved en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah, i det følgende benævnt »EU BAM Rafah«, med en operativ fase, der indledes den 25. november 2005.
2.  
EU BAM Rafah opererer i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2.

Artikel 2

Missionsbeskrivelse

▼M7

Formålet med EU BAM Rafah er at sikre tilstedeværelsen af en tredjepart ved grænseovergangen i Rafah for i samarbejde med Unionens institutionsopbygningsindsats at bidrage til åbningen af grænseovergangen i Rafah og for at opbygge tillid mellem den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed.

▼B

Med henblik herpå skal EU BAM Rafah:

a) 

aktivt overvåge, efterprøve og evaluere Den Palæstinensiske Myndigheds indsats i forbindelse med gennemførelsen af de ramme-, sikkerheds- og toldaftaler, der er indgået mellem parterne om Rafah-terminalens drift

b) 

ved hjælp af vejledning bidrage til opbygningen af den palæstinensiske kapacitet i alle aspekter af grænseforvaltning i Rafah

c) 

bidrage til forbindelsen mellem de palæstinensiske, israelske og egyptiske myndigheder i alle aspekter vedrørende forvaltningen af grænseovergangen i Rafah.

▼M8

d) 

bistå EUPOL COPPS med de yderligere opgaver i forbindelse med uddannelse af Den Palæstinensiske Myndigheds grænseforvaltningspersonale ved overgangsstederne til Gaza.

▼B

EU BAM Rafah skal gennemføre de opgaver, som er pålagt den i aftalerne mellem den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed om forvaltningen af grænseovergangen i Rafah. Den påtager sig ikke alternative opgaver.

▼M1 —————

▼B

Artikel 4

Missionens struktur

EU BAM Rafah består af følgende elementer:

a) 

missionschef bistået af rådgivende personale

b) 

overvågnings- og operationsafdeling

c) 

administrationsafdeling.

Disse elementer beskrives nærmere i operationskonceptet (CONOPS) og operationsplanen (OPLAN). Rådet godkender CONOPS og OPLAN.

▼M3

Artikel 4a

Den øverstbefalende for den civile operation

1.  
Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse er den øverstbefalende for den civile operation EU BAM Rafah.

▼M7

2.  
Den øverstbefalende for den civile operation udøver, under politisk kontrol og strategisk ledelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks (HR) overordnede myndighed, kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med EU BAM Rafah.

▼M3

3.  
Den øverstbefalende for den civile operation sikrer korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC's afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give missionschefen instrukser på strategisk niveau.
4.  
Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udsendende stats nationale myndigheders eller EU-institutions kommando. Nationale myndigheder overfører den operative kontrol med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.
5.  
Den øverstbefalende for den civile operation bærer det samlede ansvar med henblik på at sikre, at EU opfylder sin pligt til at tage vare på personalet.
6.  
EU's særlige repræsentant og den øverstbefalende for den civile operation konsulterer om nødvendigt hinanden.

▼B

Artikel 5

Missionschefen

▼M7 —————

▼M3

►M7  1. ◄   
Missionschefen påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med missionen i indsatsområdet.

▼M11

1a.  
Missionschefen er repræsentant for missionen. Missionschefen kan delegere opgaver vedrørende personale- og økonomiforvaltning til missionens medarbejdere, men har stadig det samlede ansvar.

▼M3

►M7  2. ◄   
Missionschefen har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og oplysninger, som missionen har til rådighed.
►M7  3. ◄   
Missionschefen giver instrukser til hele missionens personale med henblik på en effektiv gennemførelse af EU BAM Rafah i indsatsområdet, idet vedkommende varetager koordination og den daglige ledelse i overensstemmelse med instrukserne på strategisk niveau fra den øverstbefalende for den civile operation.

▼M11 —————

▼M3

►M7  5. ◄   
Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af de nationale myndigheden eller den berørte EU-institution.
►M7  6. ◄   
Missionschefen repræsenterer EU BAM Rafah i indsatsområdet og sikrer, at missionen er tilstrækkelig synlig.
►M7  7. ◄   
Missionschefen koordinerer om nødvendigt med andre EU-aktører på stedet. Missionschefen får med forbehold af kommandovejen lokal politisk vejledning fra EU's særlige repræsentant.

▼B

Artikel 6

Planlægningsfasen

1.  
I missionens planlægningsfase nedsættes en planlægningsgruppe bestående af missionschefen, der leder planlægningsgruppen, samt det nødvendige personale til varetagelse af de opgaver, som missionen har et fastslået behov for at få udført.
2.  
Der foretages som noget af det vigtigste i planlægningsprocessen en samlet risikovurdering, som ajourføres efter behov.
3.  
Planlægningsgruppen opstiller en OPLAN og udarbejder alle de tekniske instrumenter, der er nødvendige for missionens gennemførelse. OPLAN skal tage hensyn til den samlede risikovurdering og omfatte en sikkerhedsplan.

Artikel 7

EU BAM Rafahs personale

1.  
Antallet af EU BAM Rafah-medarbejdere og disses kompetence skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 2 og strukturen i artikel 4.
2.  
EU BAM Rafahs personale udstationeres af EU-medlemsstaterne eller EU-institutionerne. Den enkelte medlemsstat afholder udgifterne til det EU BAM Rafah-personale, den udstationerer, inkl. løn, sygesikring, rejseudgifter til og fra missionsområdet og andre godtgørelser end dagpenge.
3.  
Internationalt og lokalt personale kontraktansættes af EU BAM Rafah efter behov.
4.  
Tredjelande kan også, i nødvendigt omfang, udstationere missionspersonale. Det enkelte udstationerende tredjeland afholder udgifterne til det personale, det udstationerer, inkl. løn, sygesikring, godtgørelser, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra missionsområdet.

▼M12

5.  
Personalet forbliver under den relevante udsendende stats eller EU-institutions myndighed og udfører sine arbejdsopgaver og handler i missionens interesse. Personalet overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU ( 1 ).

▼B

6.  
EU-politifolk bærer nationale uniformer og EU-insignier alt efter behov, og andre medlemmer af missionen bærer kendetegn, der identificerer dem, alt efter behov; afgørelse herom træffes af missionschefen under hensyntagen til sikkerheden.

Artikel 8

EU BAM Rafah-personalets status

▼M7

1.  
I nødvendigt omfang skal EU BAM Rafah-personalets status, herunder i givet fald privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EU BAM Rafah kan gennemføres og fungere efter hensigten, være omfattet af en aftale, som skal indgås efter proceduren i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

▼B

2.  
Den medlemsstat eller EU-institution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende medlemsstat eller EU-institution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

▼M11

3.  
Ansættelsesforhold og rettigheder og forpligtelser for internationalt og lokalt ansat personale fastsættes i de kontrakter, der skal indgås mellem EU BAM Rafah og vedkommende medarbejder.

▼M3

Artikel 9

Kommandovej

1.  
EU BAM Rafah skal som krisestyringsoperation have én fælles kommandovej.
2.  
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) udøver med referat til Rådet den politiske kontrol med og den strategiske styring af EU BAM Rafah.

▼M7

3.  
Den øverstbefalende for den civile operation er, under politisk kontrol og strategisk styring af PSC og under HR's overordnede myndighed, den øverstbefalende for EU BAM Rafah på strategisk niveau og giver som sådan instrukser til missionschefen og yder vedkommende rådgivning og teknisk støtte.
4.  
Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via HR.

▼M3

5.  
Missionschefen har kommando over og kontrol med EU BAM Rafah i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation.

Artikel 10

Politisk kontrol og strategisk styring

▼M8

1.  
Med referat til Rådet og HR udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske styring af missionen. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de nødvendige beslutninger med henblik herpå i overensstemmelse med traktatens artikel 38. Denne bemyndigelse omfatter kompetence til at udpege en missionschef efter forslag fra HR og til at ændre OPLAN. Den omfatter også beføjelse til at træffe efterfølgende afgørelser vedrørende udnævnelse af missionschefen. Beslutningskompetencen med hensyn til missionens mål og afslutning forbliver hos Rådet.

▼M3

2.  
PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.
3.  
PSC får regelmæssigt og i det omfang, det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og missionschefen om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.

▼B

Artikel 11

Tredjelandes deltagelse

1.  
Uden at dette anfægter EU’s selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme, vil tiltrædende stater blive opfordret og tredjelande kunne opfordres til at bidrage til EU BAM Rafah på den betingelse, at de afholder udgifterne til det personale, de udstationerer, inkl. lønninger, sygesikring, godtgørelser, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra missionsområdet, og bidrager til EU BAM Rafahs løbende udgifter i passende omfang.
2.  
Tredjelande, der yder bidrag til EU BAM Rafah, skal have samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af missionen som de deltagende EU-medlemsstater.
3.  
Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om deltagelse af tredjelande, herunder deres foreslåede bidrag, og til at nedsætte en bidragyderkomité.

▼M7

4.  
Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale, som indgås efter proceduren i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Har EU og et tredjeland indgået en aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i EU's krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EU BAM Rafah.

▼M9

Artikel 12

Sikkerhed

1.  
Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EU BAM Rafah gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5 og 9, i samråd med direktoratet for sikkerhed i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (»EU-Udenrigstjenesten«).
2.  
Missionschefen er ansvarlig for EU BAM Rafahs sikkerhed og for at sikre overholdelse af de minimumssikkerhedskrav, der gælder for EU BAM Rafah, i overensstemmelse med Unionens politik for sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for Unionen i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten og instrumenter i tilknytning hertil.
3.  
Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med EU-Udenrigstjenestens direktorat for sikkerhed.
4.  
Medlemmer af EU BAM Rafahs personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.

▼M11

Artikel 12a

Retlige ordninger

EU BAM Rafah har beføjelse til at yde tjenester og foretage leveringer, indgå kontrakter og administrative aftaler, ansætte personale, åbne bankkonti, erhverve og afhænde aktiver og opnå fritagelse for sine forpligtelser samt optræde som part i retssager som påkrævet for at gennemføre denne fælles aktion.

▼M12

Artikel 13

Finansielle ordninger

▼M13

1.  
Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 25. november 2005 til den 31. december 2011 udgør 21 570 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012 udgør 970 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013 udgør 980 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014 udgør 940 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2015 udgør 940 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. juni 2016 udgør 1 270 000 EUR.

▼M14

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2017 udgør 1 545 000 EUR.

▼M15

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. juni 2018 udgør 1 980 000 EUR.

▼M16

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019 udgør 2 040 000 EUR.

▼M17

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020 udgør 2 150 000 EUR.

▼M18

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021 udgør 2 180 000,00 EUR.

▼M19

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022 udgør 2 460 000 EUR.

▼M20

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023 udgør 2 570 000  EUR.

▼M12

2.  
Alle udgifter forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget. Statsborgere fra tredjelande, der bidrager finansielt til missionen, fra værtsparterne og, hvis det er nødvendigt af hensyn til missionens operative behov, fra nabolandene kan byde på kontrakter.
3.  
EU BAM Rafah har ansvaret for gennemførelsen af dets budget. EU BAM Rafah undertegner med henblik herpå en aftale med Kommissionen.
4.  
EU BAM Rafah har ansvaret for eventuelle klager og forpligtelser, der opstår som følge af gennemførelsen af mandatet fra den 1. juli 2014, med undtagelse af klager vedrørende en alvorlig forseelse begået af missionschefen, som vedkommende skal drages til ansvar for.
5.  
Gennemførelsen af de finansielle ordninger vil blive med forbehold af kommandovejen, jf. artikel 4, 4a og 5 og EU BAM Rafahs operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet.
6.  
Udgifter er støtteberettigede fra ikrafttrædelsesdatoen for denne fælles aktion.

▼B

Artikel 14

Fællesskabsaktioner

▼M7

1.  
Rådet og Kommissionen påser inden for deres respektive kompetenceområder, at der er sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Unionens optræden udadtil i overensstemmelse med traktatens artikel 21, stk. 3. Rådet og Kommissionen samarbejder med henblik herpå.

▼B

2.  
De nødvendige koordineringsordninger vil i givet fald blive gennemført i missionsområdet samt i Bruxelles.

▼M7

Artikel 15

Videregivelse af klassificerede oplysninger

1.  
HR har i givet fald, når det er relevant og afhængigt af missionens operative behov, bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på missionen, til tredjelande, der er tilknyttet denne fælles aktion.
2.  
HR har, hvis der er et konkret og umiddelbart operativt behov herfor, også bemyndigelse til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive klassificerede EU-oplysninger og -dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på missionen, til de lokale myndigheder. I alle andre tilfælde videregives sådanne oplysninger og dokumenter til de lokale myndigheder efter de procedurer, der svarer til samarbejdsniveauet med EU.
3.  
HR har bemyndigelse til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter vedrørende Rådets forhandlinger om missionen, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden, til tredjelande, der er tilknyttet denne fælles aktion, og til de lokale myndigheder ( 2 ).

▼M3

Artikel 15a

Vagt

Vagtkapaciteten aktiveres i forbindelse med EU BAM Rafah.

▼M5

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

▼M20

Den udløber den 30. juni 2023.

▼M11 —————

▼B

Artikel 18

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

▼M3

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités beslutninger, jf. artikel 10, stk. 1, vedrørende udnævnelse af missionschefen, skal tillige offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

▼M7 —————( 1 ) Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).

( 2 ) Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).

Top