EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R2183-20090211

Consolidated text: Rådets forordning (EF) nr. 2183/2004 af 6. december 2004 om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2183/2009-02-11

2004R2183 — DA — 11.02.2009 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2183/2004

af 6. december 2004

om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater

(EFT L 373, 21.12.2004, p.7)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 47/2009 af 18. december 2008

  L 17

7

22.1.2009
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2183/2004

af 6. december 2004

om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstaterRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 ( 2 ) lod Rådet forstå, at forordningen ville finde anvendelse i de deltagende medlemsstater som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen ( 3 ).

(2)

Det er imidlertid vigtigt, at reglerne om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, er ensartede i hele Fællesskabet, og de nødvendige foranstaltninger bør vedtages med henblik herpå —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:▼M1

Artikel 1

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 som ændret ved forordning (EF) nr. 46/2009 ( 4 ) udvides til at omfatte andre medlemsstater end de deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1, litra a), i forordning (EF) nr. 974/98.

▼B

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) Udtalelse af 1.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

( 2 ) Se side 1 i denne EUT.

( 3 ) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2596/2000 (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 2).

( 4 ) Rådets forordning (EF) nr. 46/2009 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (EUT L 17 af 22.1.2009, s. 5).

Top