EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0866-20150831

Consolidated text: Rådets forordning (EF) n r. 866/2004 af 29. april 2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31

2004R0866 — DA — 31.08.2015 — 005.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

▼C1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 866/2004

af 29. april 2004

om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten

▼B

(EUT L 206 af 9.6.2004, s. 128)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 293/2005 af 17. februar 2005

  L 50

1

23.2.2005

 M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 601/2005 af 18. april 2005

  L 99

10

19.4.2005

 M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1283/2005 af 3. august 2005

  L 203

8

4.8.2005

►M4

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 587/2008 af 16. juni 2008

  L 163

1

24.6.2008

►M5

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 685/2013 af 15. juli 2013

  L 196

1

19.7.2013

►M6

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1472 af 26. august 2015

  L 225

3

28.8.2015


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 206, 9.6.2004, s.  51 (866/2004)
▼B

▼C1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 866/2004

af 29. april 2004

om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesaktenRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokol nr. 10 til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union ( 1 ), særlig artikel 2,

under henvisning til protokol nr. 3 til nævnte tiltrædelsesakt om de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed ( 2 ), særlig artikel 6,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd har gentagne gange fremhævet, at det helst så, at Cypern tiltrådte som et genforenet land. Der er desværre endnu ikke fundet nogen samlet løsning. I overensstemmelse med punkt 12 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i København, skitserede Rådet den 26. april 2004 sin holdning med hensyn til den nuværende situation på øen.

(2)

Indtil der findes en løsning, er anvendelsen af gældende EU-ret ved tiltrædelsen derfor suspenderet, jf. artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 10, i de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 1, i protokol nr. 10 gør denne suspension det nødvendigt at fastlægge betingelserne for anvendelsen af de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen på linjen mellem ovennævnte områder og de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol. For at sikre, at disse regler anvendes effektivt, skal de også gælde for grænsen mellem de områder, hvor Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands »Eastern Sovereign Base Areas«.

(4)

Da ovennævnte linje ikke er en ydre grænse for EU, må der fastsættes særlige regler for varers, tjenesteydelsers og personers passage, som Republikken Cypern har hovedansvaret for. Da ovennævnte områder midlertidigt ligger uden for Fællesskabets told- og afgiftsområde og uden for området med frihed, retfærdighed og sikkerhed, bør de særlige regler garantere en tilsvarende grad af beskyttelse af EU's sikkerhed med hensyn til ulovlig indvandring og trusler mod dens offentlige orden og økonomiske interesser, for så vidt angår varebevægelser. Indtil der foreligger tilstrækkelige oplysninger om dyresundheden i ovennævnte områder er transport af dyr og animalske produkter derfor forbudt.

(5)

Artikel 3 i protokol nr. 10 fastsætter, at suspensionen af EU-retten ikke udelukker foranstaltninger til fremme af den økonomiske udvikling i ovennævnte områder. Denne forordning har til formål at lette handelen og andre forbindelser mellem ovennævnte områder og de områder, hvor Republikken Cyperns regering udøver faktisk kontrol, idet det sikres, at der opretholdes passende beskyttelsesnormer som nævnt ovenfor.

(6)

For persontrafikkens vedkommende tillader regeringen for Republikken Cypern passage af linjen for alle cypriotiske statsborgere, EU-borgere og tredjelandstatsborgere, som opholder sig lovligt på den nordlige del af øen, og alle EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, som er indrejst via de regeringskontrollerede områder.

(7)

Det er under behørig hensyntagen til den cypriotiske regerings legitime interesser nødvendigt at gøre det muligt for EU-borgere at udøve deres ret til fri bevægelighed inden for EU og at fastsætte minimumsregler for kontrol af personer ved linjen og at sikre den effektive overvågning heraf for at bekæmpe ulovlig indvandring af tredjelandsstatsborgere samt enhver trussel mod offentlige sikkerhed og offentlige orden. Det er også nødvendigt at fastsætte, på hvilke vilkår tredjelandes statsborgere kan passere linjen.

(8)

Hvad angår kontrol af personer, bør forordningen ikke berøre bestemmelserne i protokol nr. 3, særlig artikel 8.

(9)

Denne forordning berører på ingen måde De Forenede Nationers mandat i stødpudezonen.

(10)

Da enhver ændring af den cypriotiske regerings politik vedrørende linjen kan give anledning til problemer med hensyn til forenelighed med denne forordnings regler, skal sådanne ændringer meddeles Kommissionen forud for deres ikrafttræden, således at Kommissionen kan tage passende initiativer til at hindre inkonsekvens.

(11)

Kommissionen bør også beføjes til at ændre bilag I og II til denne forordning, for at kunne reagere på eventuelle ændringer, som måtte kræve omgående handling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) »linje«

a) med henblik på kontrol af personer som omhandlet i artikel 2, linjen mellem de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

b) med henblik på kontrol af varer som omhandlet i artikel 4, linjen mellem de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, og dels de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, dels Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands »Eastern Sovereign Base Area« (i det følgende benævnt baseområdet)

2) »tredjelandsstatsborger«, enhver person, som ikke er unionsborger efter artikel 17, stk. 1, i EF-traktaten.

Henvisningen i denne forordning til områder, hvor Republikken Cyperns regering ikke udøver faktisk kontrol, skal forstås som henvisninger udelukkende til områder inden for Republikken Cypern.AFSNIT II

PERSONPASSAGE

Artikel 2

Kontrol af personer

1.  Med henblik på at bekæmpe ulovlig indvandring af tredjelandsstatsborgere og modvirke enhver trussel mod den offentlige sikkerhed og den offentlige orden foretager Republikken Cypern kontrol af alle personer, som passerer linjen. Kontrollen omfatter også køretøjer og genstande tilhørende personer, som passerer linjen.

2.  Vedkommende personer skal underkastes mindst én sådan kontrol, så deres identitet kan fastslås.

3.  Tredjelandsstatsborgere må kun passere linjen, såfremt de

a) dels er i besiddelse af en opholdstilladelse udstedt af Republikken Cypern eller gyldigt rejselegitimation og eventuelt gyldigt visum til Republikken Cypern og dels

b) ikke udgør nogen trussel mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

4.  Passage af linjen sker kun ved overgangssteder, som Republikken Cypern kompetente myndigheder har anvist. Bilag I indeholder en liste over disse overgangssteder.

5.  Kontrol af personer ved grænsen mellem baseområdet og de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, foretages i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i protokol nr. 3 til tiltrædelsesakten.

Artikel 3

Overvågning af linjen

Republikken Cypern foretager en så effektiv overvågning langs hele linjen, at det bliver vanskeligt at omgå den kontrol, der foretages ved de overgangssteder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4.AFSNIT III

VAREPASSAGE

Artikel 4

Behandling af varer, der ankommer fra de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

1.  Med forbehold af artikel 6 kan varer indføres i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, for så vidt de fuldt ud er fremstillet eller den sidste væsentlige og økonomiske berettigede forarbejdning har fundet sted i en dertil udstyret virksomhed, jf. artikel 23 og 24 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ( 3 ) i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

▼M4

2.  Der fremlægges ikke toldangivelse for varer omhandlet i stk. 1. De pålægges ikke told eller afgifter med tilsvarende virkning. For at sikre effektiv kontrol skal de varemængder, der passerer linjen, registreres.

▼C1

3.  Varerne må kun passere linjen ved de overgangssteder, der er opført på listen i bilag I og overgangsstederne Pergamos og Strovilia under baseområdets myndighed.

4.  Varerne skal underkastes den i bilag II omhandlede kontrol, som krævet efter EF-lovgivningen.

5.  Varerne ledsages af et dokument udstedt af det tyrkisk-cypriotiske handelskammer, som er bemyndiget hertil af Kommissionen efter aftale med regeringen for Republikken Cypern, eller af et andet organ, der er bemyndiget hertil af nævnte regering. Det tyrkisk-cypriotiske handelskammer eller et andet behørigt bemyndiget organ fører et register over alle dokumenter, der udstedes for at Kommissionen kan kontrollere typen og mængden af de varer, der passerer linjen, samt deres overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

6.  Når varerne har passeret linjen til de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, kontrollerer Republikken Cyperns kompetente myndigheder ægtheden af det i stk. 5 omhandlede dokument og dettes overensstemmelse med forsendelsen.

7.  Republikken Cypern behandler de i stk. 1 omhandlede varer som ikke værende indført efter artikel 7, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF ( 4 ) og artikel 5 i direktiv 92/12/EØF ( 5 ), hvis varerne er bestemt til forbrug i Republikken Cypern.

8.  Stk. 7 har ingen virkninger for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter fra moms.

▼M1

9.  Transport over linjen af levende dyr og animalske produkter, som er genstand for EF-forskrifter på dyresundhedsområdet, er forbudt. Forbud med hensyn til nærmere angivne levende dyr eller animalske produkter kan hæves af Kommissionen ved afgørelser om vilkårene for handelen, der vedtages efter proceduren i artikel 58, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 ( 6 ).

▼C1

10.  Baseområdets myndigheder kan opretholde den traditionelle forsyning af den tyrkisk-cypriotiske befolkning i Pyla med varer fra de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol. De fører nøje tilsyn med, at varernes mængde og art svarer til deres bestemmelse.

11.  Varer, der opfylder betingelserne i stk. 1 til 10, har status som fællesskabsvarer efter artikel 4, stk. 7, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

12.  Denne artikel anvendes straks fra den 1. maj 2004 for varer, der er fuldtud fremstillet i områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, og som er i overensstemmelse med bilag II. For andre varer beror den fulde gennemførelse af denne artikel på særlige regler, der fuldt ud tager hensyn til den særlige situation på øen Cypern på grundlag af en kommissionsbeslutning, der skal vedtages hurtigst muligt og senest to måneder efter vedtagelsen af denne forordning. Kommissionen bistås i den anledning af et udvalg, og artikel 3 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF ( 7 ) finder anvendelse.

▼M4

Artikel 4a

Midlertidig indførsel af varer

1.  Med undtagelse af varer, som er omfattet af dyre- og plantesundhedsmæssige bestemmelser, kan følgende varer indføres midlertidigt fra de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, til de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol:

a) personlige ejendele, som der med rimelighed kan være behov for under rejsen, samt sportsudstyr, der medføres af personer, der krydser linjen

b) transportmidler

c) fagligt udstyr

d) varer, der skal repareres

e) varer, der skal udstilles eller anvendes ved et offentligt arrangement.

2.  De i stk. 1 omhandlede varer må indføres for en periode på højst seks måneder.

3.  De i stk. 1 omhandlede varer behøver ikke at opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1.

4.  Hvis de i stk. 1 omhandlede varer ved udløbet af den frist for midlertidig indførsel, der er fastsat i stk. 2, ikke er ført tilbage til de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, vil de blive beslaglagt af toldmyndighederne i Republikken Cypern.

5.  I tilfælde af midlertidig indførsel af de varer, der er nævnt i stk. 1, litra a) og b), finder artikel 229, 232, 579 og 581 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 ( 8 ) tilsvarende anvendelse.

I tilfælde af midlertidig indførsel af de varer, der er nævnt i stk. 1, litra c) og d) og e), anvendes følgende procedure:

a) Varerne skal være ledsaget af en angivelse udfærdiget af den person, der indfører dem, med oplysning om formålet med den midlertidige indførsel, i givet fald suppleret med dokumentation, og med rimeligt bevis for, at de pågældende varer hører under en af de tre kategorier, der er anført i stk. 1, litra c), d), og e).

b) Varerne registreres af toldmyndighederne i Republikken Cypern eller myndighederne i baseområdet, når de indføres og forlader de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, eller baseområdet.

c) Toldmyndighederne i Republikken Cypern eller myndighederne i baseområdet kan gøre den midlertidige indførsel af varerne betinget af, at der stilles sikkerhed til dækning af eventuel toldskyld eller skattegæld.

6.  Kommissionen kan fastsætte specifikke regler efter proceduren i artikel 4, stk. 12.

▼C1

Artikel 5

Varer, der afsendes til de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

1.  Varer, som kan passere linjen, underkastes ingen udførselsformaliteter. Republikken Cyperns myndigheder skal dog under fuld overholdelse af den cypriotiske lovgivning på anmodning fremlægge den nødvendige dertil svarende dokumentation.

2.  Der betales ingen eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter ved passage af linjen.

3.  Levering af varer fritages ikke i henhold til artikel 15, stk. 1 og 2, i direktiv 77/388/EØF.

4.  Transport af varer, som det er forbudt at fjerne eller udføre fra Fællesskabets toldområde, eller som er omfattet af tilladelse, restriktioner, told eller andre afgifter ved udførsel i henhold til EF-lovgivningen, er forbudt.

▼M5

Artikel 5a

Behandling af varer, som udføres af de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og genindføres i disse områder efter at have passeret gennem de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

1.  Uanset artikel 4, 4a og 6 kan EU-varer jf. artikel 4, nr. 18), i forordning (EF) nr. 450/2008 udføres af de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og genindføres i disse områder efter at have passeret gennem de områder i Republikken, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, forudsat at følgende krav er opfyldt:

a) Den, der transporterer varerne, skal ved det overgangssted, hvor varerne udføres af det område, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, fremlægge tilstrækkelig dokumentation for de kompetente myndigheder i Republikken Cypern til at bevise, at der er tale om EU-varer. Dokumentationen skal omfatte en faktura, et transportdokument eller et tilsvarende dokument. Hvis det ikke er muligt at fremlægge denne dokumentation, fordi varerne er fremstillet af den person, der transporterer dem, skal der fremlægges en erklæring om, at varerne er EU-varer, for de kompetente myndigheder i Republikken Cypern.

b) Medmindre varerne er til personligt brug, skal den dokumentation, der ledsager dem, mindst indeholde afsenderens eller klarererens (hvis denne ikke er afsender) fulde navn og adresse, kollienes antal, art, mærker og numre, varebeskrivelse, bruttomasse (kg) og i givet fald containernumre.

c) Den, der transporterer varerne, skal angive det overgangssted, hvor vedkommende agter at genindføre disse varer i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og underrette de kompetente myndigheder i Republikken Cypern om nævnte angivelse ved det overgangssted, hvor varerne udføres af de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol.

d) Hvis de kompetente myndigheder i Republikken Cypern skønner det nødvendigt, skal forsendelserne eller transportmidlerne forsegles ved det overgangssted, hvor varerne udføres af de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol.

e) Hvis varerne genindføres i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, efter at have passeret gennem områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, skal den, der transporterer varerne, fremlægge samme dokumentation for de kompetente myndigheder ved det overgangssted, hvor disse varer genindføres i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, som den dokumentation der blev fremlagt ved det overgangssted, hvor varerne blev udført af de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol.

f) Varerne udføres og genindføres i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, ved de overgangssteder, der er opført på listen i bilag I, inden for en rimelig frist, som fastsættes af de kompetente myndigheder i Republikken Cypern, idet der tages højde for den samlede acceptable transporttid under hensyntagen til den samlede transportafstand.

g) De kompetente myndigheder i Republikken Cypern kontrollerer dokumentationen og om nødvendigt varerne og deres forsegling, de kontrollerer, om de varer, der genindføres i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, svarer til den dokumentation, der blev fremlagt ved det overgangssted, hvor varerne blev udført af de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og om kravene i litra f) blev overholdt.

h) hvis kravene i litra a) til g) ikke er opfyldt, må varerne ikke genindføres i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, medmindre der er foretaget en risikoanalyse og truffet effektive, rimelige og målrettede foranstaltninger på grundlag af denne analyse. Sådanne varer beslaglægges af Republikken Cyperns toldmyndigheder.

2.  I overensstemmelse artikel 4, stk. 9, er det forbudt at genindføre levende dyr, som er genstand for EU-forskrifter på dyresundhedsområdet.

3.  Forsendelser af animalske produkter, som er genstand for EU-forskrifter på dyresundhedsområdet, kan udføres af de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og genindføres i disse områder efter at have passeret gennem de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.

De kompetente myndigheder i Republikken Cypern sikrer, at forsendelser af animalske produkter ikke genindføres i områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, hvis den samlede transporttid overskrider den acceptable samlede transporttid væsentligt under hensyntagen til den samlede transportafstand, medmindre den kompetente veterinære myndighed har foretaget en risikoanalyse af risiciene for dyre- og folkesundheden og har vedtaget effektive, rimelige og målrettede foranstaltninger på grundlag af denne analyse.

Republikken Cypern underretter regelmæssigt og efter behov Kommissionen om tilsidesættelser af dette stykke og om de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe dem.

4.  Varerne i stk. 1, 2 og 3 er ikke genstand for yderligere toldformaliteter.

De kompetente toldmyndigheder i Republikken Cypern kan dog foretage effektive risikoanalyser og sikkerhedsrelaterede toldkontroller i overensstemmelse med gældende lovgivning på grundlag af dokumentationen vedrørende de varer, der transporteres.

De overgangssteder, der er opført på listen i bilag I, skal være fuldt ud forsynet med udstyr og personale og skal på alle måder være i stand til at gennemføre bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3.

▼M1

Artikel 6

▼M4

1.  Rådets direktiv 69/169/EØF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik ( 9 ) og Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter ( 10 ) finder ikke anvendelse, men varer, som personer, der passerer linjen, medfører i deres personlige bagage, fritages for omsætningsafgift og punktafgift samt for andre afgifter, hvis de er uden handelsmæssig karakter og deres samlede værdi ikke overstiger 260 EUR pr. person.

2.  Mængdegrænsen for fritagelsen for omsætningsafgift og punktafgift samt andre afgifter er 40 cigaretter og 1 liter spiritus til personligt forbrug.

▼M1

3.  Personer, som passerer linjen, fritages kun for omsætningsafgift og punktafgift på de i stk. 2 nævnte varer, hvis de er fyldt 17 år.

4.  Inden for de mængdegrænser, der er omhandlet i stk. 2, tages der ved bestemmelsen af fritagelsen i stk. 1 ikke hensyn til værdien af de i stk. 2 nævnte varer.

5.  For at modvirke alvorlige forstyrrelser i en specifik sektor i landets økonomi, der skyldes, at personer, der passerer linjen, gør udstrakt brug af lempelserne, kan Republikken Cypern med Kommissionens godkendelse fravige artikel 6, stk. 1, i højst tre måneder.

▼C1AFSNIT IV

TJENESTEYDELSER

Artikel 7

Beskatning

Når der leveres tjenesteydelser på tværs af linjen til og fra personer, som er etableret eller har deres faste adresse eller sædvanlige bopæl i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol, anses sådanne tjenesteydelser i momshenseende for at være leveret eller modtaget af personer, som er etableret eller har deres faste adresse eller sædvanlige bopæl i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol.AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Gennemførelse

Republikken Cyperns myndigheder og baseområdets myndigheder træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser overholdes, og til at forhindre, at bestemmelserne bliver omgået.

Artikel 9

Tilpasning af bilag

Kommissionen kan efter aftale med regeringen for Republikken Cypern ændre bilagene til denne forordning. Kommissionen skal, inden den ændrer bilagene, holde samråd med det tyrkiske handelskammer eller et andet organ, der er behørigt bemyndiget af regeringen for Republikken Cypern, jf. artikel 4, stk. 5, samt med Det Forenede Kongerige, hvis de baseområder, som det udøver overhøjhed over, er berørt. Kommissionen skal ved ændring af bilag II følge den relevante procedure i den EF-lovgivning, der vedrører det område, der ændres.

Artikel 10

Politikændring

Ændringer i den cypriotiske regerings politik vedrørende personers og varers passage af linjen får først virkning, efter at de er blevet meddelt Kommissionen, og at Kommissionen inden for en måned ikke har rejst indvendinger. Kommissionen kan om fornødent og efter samråd med Det Forenede Kongerige, hvis de baseområder, det udøver overhøjhed over, er berørt, foreslå ændringer til denne forordning for at sikre overensstemmelse mellem nationale regler og EU-regler vedrørende linjen.

Artikel 11

Revision af og kontrol med denne forordning

1.  Kommissionen forelægge en årlig rapport for Rådet, jf. dog artikel 4, stk. 12, og første gang senest et år efter denne forordnings ikrafttræden om gennemførelsen af denne forordning og om den situation, der følger af dens anvendelse, idet den om nødvendigt vedlægger rapporten passende ændringsforslag.

▼M5

2.  Kommissionen undersøger især anvendelsen af artikel 4 og 5a i denne forordning og handelsmønstret mellem de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol, og de områder, hvor den ikke udøver faktisk kontrol, herunder mængden og værdien af handelen og de handlede varer. Til dette formål indsamler Republikken Cypern data og meddeler dem hver måned til Kommissionen.

▼C1

3.  Enhver medlemsstat kan anmode Rådet om at opfordre Kommissionen til at iværksætte en undersøgelse og rapportere til det inden for en bestemt frist om et hvilket som helst spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

4.  I en nødsituation, hvor der foreligger en trussel mod eller fare for befolkningens sundhed eller dyre- og plantesundheden, anvendes de relevante procedurer i de EF-bestemmelser, der er anført i bilag II. ►M4  I andre nødsituationer, især forårsaget af uregelmæssigheder, handelsforvridninger eller svig, eller hvis der opstår andre ekstraordinære omstændigheder, som kræver øjeblikkelig indsats, kan Kommissionen i samråd med regeringen for Republikken Cypern straks anvende de strengt nødvendige foranstaltninger til udbedring af denne situation. ◄ De trufne foranstaltninger skal indbringes for Rådet inden for en frist på ti arbejdsdage. Rådet kan med kvalificeret flertal ændre eller annullere de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet, inden for en frist på 21 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af Kommissionens meddelelse.

5.  Enhver medlemsstat kan opfordre Kommissionen til med en frist på en måned fra anmodningen at forelægge nærmere oplysninger om mængde, værdi og hvilke varer, der passerer linjen, til det relevante stående udvalg eller den relevante forvaltningskomité.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union.

▼M6
BILAG I

Liste over overgangssteder, jf. artikel 2, stk. 4

 Agios Dhometios

 Astromeritis — Zodhia

 Kato Pyrgos — Karavostasi

 Kato Pyrgos — Kokkina

 Kokkina — Pachyammos

 Ledra Palace

 Ledra Street

 Lefka — Apliki

 Deryneia

▼C1
BILAG II

Liste over krav og kontrol som anført i artikel 4, stk. 4

 Dyre-, plante- og fødevaresundhedskrav og -kontrol som anført i de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 37 (tidligere artikel 43) og/eller artikel 152, stk. 4, litra b) i EF-traktaten. De relevante planter og planteprodukter og andre genstande skal især underkastes plantesundhedskontrol, der foretages af behørigt beføjede eksperter, til at efterprøve, at bestemmelserne i EU's plantesundhedslovgivning er opfyldt (Rådets direktiv 2000/29/EF) ( 11 )), inden de passerer linjen til de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern udøver faktisk kontrol.( 1 ) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 955.

( 2 ) EUT L 236 af 23.9.2003, s. 940.

( 3 ) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

( 4 ) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/15/EF (EUT L 52 af 21.2.2004, s. 61).

( 5 ) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 30).

( 6 ) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).

( 7 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

( 9 ) EFT L 133 af 4.6.1969, s. 6. Senest ændret ved direktiv 2007/74/EF (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6).

( 10 ) EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 274/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 1).

( 11 ) EFT L 169, 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/31/EF (EUT L 85 af 23.3.2004, s. 18).

Top