EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0796-20060106

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/796/2006-01-06

2004R0796 — DA — 06.01.2006 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

►C1  KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 796/2004 ◄

af 21. april 2004

om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

(EFT L 141, 30.4.2004, p.18)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 239/2005 af 11. februar 2005

  L 42

3

12.2.2005

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 436/2005 af 17. marts 2005

  L 72

4

18.3.2005

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1954/2005 af 29. november 2005

  L 314

10

30.11.2005

►M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2184/2005 af 23. december 2005

  L 347

61

30.12.2005


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 037, 10.2.2005, s. 22  (796/04)
▼B

►C1  KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 796/2004 ◄

af 21. april 2004

om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugereKOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 ( 1 ), særlig artikel 7, stk. 1, artikel 10, stk. 3, artikel 24, stk. 2, artikel 34, stk. 2, artikel 52, stk. 2, og artikel 145, litra b), c), d), g), j), k), l), m), n) og p), og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 blev der indført en enkeltbetalingsordning og en række andre ordninger med direkte betalinger. Ved samme lejlighed blev en række andre ordninger med direkte betalinger samlet i nævnte forordning. I forordningen opstilles også princippet om, at direkte betalinger til en landbruger, der ikke opfylder visse betingelser i forbindelse med menneske-, dyre- og plantesundhed, miljø og dyrevelfærd (»krydsoverensstemmelse«), skal nedsættes eller udelukkes.

(2)

For ordningerne med direkte betalinger, der oprindeligt blev indført som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik i 1992 og siden blev videreudviklet i forbindelse med Agenda 2000-foranstaltningerne, er der blevet anvendt et integreret forvaltnings- og kontrolsystem (i det følgende benævnt »det integrerede system«). Systemet har vist sig at være et effektivt og praktisk middel til at gennemføre ordningerne med direkte betalinger. Forordning (EF) nr. 1782/2003 bygger videre på det integrerede system og udvider det til også at omfatte forvaltning og kontrol af de i forordningen fastsatte ordninger med direkte betalinger og om overholdelse af krydsoverensstemmelsesforpligtelserne.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/2001 af 11. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92 ( 2 ) bør derfor ophæves, og nærværende forordning bør baseres på de i forordning (EF) nr. 2419/2001 fastlagte principper.

(4)

Af hensyn til klarheden bør en række definitioner fastlægges nærmere.

(5)

I forordning (EF) nr. 1782/2003 er der som led i betingelserne for krydsoverensstemmelse fastsat en række forpligtelser for både medlemsstater og landbrugere, for så vidt angår pleje af permanente græsarealer. Der bør fastsættes nærmere regler om beregningen af de permanente græsarealers andel af agerjorden, som skal opretholdes, og individuelle forpligtelser, som landbrugerne skal opfylde, når det fastslås, at den pågældende andel er aftagende til skade for de permanente græsarealer.

(6)

For at sikre en effektiv kontrol og for at forhindre, at der indgives flere ansøgninger til forskellige betalingsorganer i samme medlemsstat, bør medlemsstaterne fastlægge ét enkelt system til registrering af identiteten af de landbrugere, der indgiver ansøgninger, som er omfattet af det integrerede system.

(7)

Der bør fastsættes nærmere regler for det system til identificering af landbrugsparceller, som medlemsstaterne skal anvende i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003. Ifølge bestemmelsen skal der anvendes elektroniske geografiske informationssystemteknikker (GIS). Det bør tydeliggøres, på hvilket niveau systemet skal anvendes, og hvilken mængde oplysninger der skal være til rådighed i GIS.

(8)

Indførelsen af arealbetaling for nødder i afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003 medfører også, at det er nødvendigt at indsætte yderligere oplysninger i GIS. Medlemsstater, hvor det maksimale garantiareal er på 1 500 ha og derunder, bør dog fritages for forpligtelsen, idet der i stedet bør udføres et større antal kontroller på stedet.

(9)

For at sikre, at den enkeltbetalingsordning, der er fastsat i afsnit III i forordning (EF) nr. 1782/2003, gennemføres korrekt, bør medlemsstaterne oprette et identifikations- og registreringssystem, ved hvilket betalingsrettigheder kan spores, og som bl.a. giver mulighed for krydskontrol af arealer, der er anmeldt med henblik på enkeltbetalingsordningen, med de betalingsrettigheder, som hver landbruger råder over, og af de forskellige betalingsrettigheder indbyrdes.

(10)

Overvågning af overholdelsen af krydsoverenstemmelsesforpligtelserne forudsætter, at der oprettes et kontrolsystem og anvendes passende sanktioner. Med henblik herpå bør myndighederne i den enkelte medlemsstat sende hinanden oplysninger om støtteansøgninger, kontrolprøver, resultater af kontrol på stedet osv. Der bør fastsættes bestemmelser om grundelementerne i et sådant system.

(11)

Med henblik på at bidrage til beskyttelsen af EU’s finansielle interesser bør det fastsættes, at betalinger efter forordning (EF) nr. 1782/2003 først kan foretages, når kontrollen af kriterierne for støtteberettigelse er afsluttet.

(12)

Ifølge forordning (EF) nr. 1782/2003 kan medlemsstaterne for nogle af de i forordningen fastsatte støtteordninger selv vælge, om de vil anvende dem. I nærværende forordning bør der derfor fastsættes bestemmelser om forvaltning og kontrol af enhver løsning, som en medlemsstat måtte vælge. De bestemmelser, der fastsættes i forordningen, gælder derfor i visse tilfælde kun i det omfang, medlemsstaterne vælger bestemte løsninger.

(13)

Med henblik på en effektiv kontrol bør enhver arealanvendelse og den tilsvarende støtteordning anmeldes samtidigt. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om indgivelse af en enkeltansøgning, der omfatter alle støtteansøgninger, som på en eller anden måde er knyttet til arealet.

(14)

En enkeltansøgning bør også indgives af landbrugere, der ikke ansøger om nogen af de former for støtte, som er omfattet af enkeltansøgningen, hvis de råder over et landbrugsareal.

(15)

I henhold til artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 kan medlemsstaterne ikke fastsætte en senere dato end den 15. maj i et givet år for indgivelse af støtteansøgninger under enkeltbetalingsordningen. Da der skal indgives en enkeltansøgning for alle arealbaserede støtteansøgninger, bør reglen også gælde for alle andre arealrelaterede støtteansøgninger. Som følge af de særlige klimaforhold i Finland og Sverige bør disse medlemsstater på grundlag af bestemmelsens andet afsnit kunne fastsætte en senere dato, som ikke bør ligge efter den 15. juni. Med samme hjemmel bør der kunne anvendes undtagelser fra sag til sag, hvis vejrforholdene i et givet år gør det nødvendigt.

(16)

I enkeltansøgningen bør landbrugeren anmelde ikke blot det areal, han anvender til landbrugsformål, men også sine betalingsrettigheder. Eventuelle særoplysninger om produktion af hamp, hård hvede, ris, nødder, energiafgrøder, stivelseskartofler og frø bør også anføres i enkeltansøgningen.

(17)

Med henblik på at forenkle ansøgningsprocedurerne og i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 bør der i denne sammenhæng fastsættes bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne så vidt muligt skal forsyne landbrugerne med fortrykte oplysninger.

(18)

Med henblik på en effektiv overvågning bør hver medlemsstat også fastsætte minimumsarealet af hver parcel, for hvilken der kan indgives en støtteansøgning.

(19)

Det bør også fastsættes, at arealer, for hvilke der ikke ansøges om støtte, skal angives i enkeltansøgningen. Afhængigt af arealanvendelsen kan det være nyttigt at råde over nøjagtige oplysninger, så derfor bør visse anvendelser anmeldes særskilt, mens andre anvendelser kan anmeldes under en samlet post. Bestemmelsen bør dog kunne fraviges, hvis medlemsstaten allerede modtager den slags oplysninger.

(20)

For at landbrugere kan planlægge arealanvendelsen så effektivt som muligt bør de kunne ændre deres enkeltansøgninger indtil de datoer, hvor tilsåning normalt finder sted, såfremt alle særlige betingelser i de forskellige støtteordninger overholdes og myndighederne endnu ikke har underrettet landbrugeren om fejl i støtteansøgningen eller om en kontrol på stedet, hvor der konstateres fejl med hensyn til den del, der berøres af ændringen. Efter ændringen bør det være muligt at tilpasse de relevante ledsagedokumenter og kontrakter, der skal indgives.

(21)

Vælger en medlemsstat at anvende de forskellige husdyrstøtteordninger, bør der fastsættes fælles bestemmelser om de oplysninger, der skal anføres i ansøgningerne om husdyrstøtte.

(22)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 ( 3 ) skal landbrugere, der holder kvæg, meddele data om disse dyr til en elektronisk database. Ifølge artikel 138 i forordning (EF) nr. 1782/2003 kan præmier under kvægstøtteordningerne kun ydes for dyr, der er korrekt identificeret og registreret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1760/2000. Den elektroniske database har også fået stor betydning for forvaltningen af støtteordningerne. Landbrugere, der indgiver ansøgninger under de pågældende støtteordninger, bør derfor rettidigt have adgang til de relevante oplysninger.

(23)

Medlemsstaterne bør bemyndiges til at gøre brug af oplysningerne i den elektroniske database med henblik på indførelse af forenklede ansøgningsprocedurer, forudsat at den elektroniske database er pålidelig. Der bør opstilles forskellige valgmuligheder, så medlemsstaterne kan benytte oplysningerne i den elektroniske database for kvæg med henblik på indgivelse og forvaltning af støtteansøgninger. Indebærer sådanne valgmuligheder, at landbrugeren ikke individuelt skal identificere de dyr af kvæg, for hvilke han ansøger om præmier, bør det klart anføres, at ethvert potentielt støtteberettiget dyr, for hvilket der konstateres uregelmæssigheder angående overholdelse af identifikations- og registreringssystemet, med henblik på anvendelse af sanktioner kan betragtes som et dyr, der er anmeldt til støtte.

(24)

Der bør fastsættes nærmere regler om indgivelse af og indholdet i støtteansøgninger om mælkepræmien og de dertil knyttede tillægsbetalinger.

(25)

Der bør fastsættes generelle regler om indførelse af forenklede procedurer for meddelelse af oplysninger mellem landbrugerne og medlemsstaternes myndigheder. Det bør især være muligt at benytte elektroniske medier. Det skal dog sikres, at således meddelte oplysninger er fuldstændigt pålidelige, og at sådanne procedurer anvendes uden forskelsbehandling af landbrugerne.

(26)

Hvis støtteansøgninger indeholder indlysende fejl, bør de når som helst kunne rettes.

(27)

Overholdelse af fristerne for indgivelse af støtteansøgninger og for ændring af arealstøtteansøgninger er absolut nødvendig, for at de nationale myndigheder kan planlægge og efterfølgende udføre en effektiv kontrol af, at støtteansøgningerne er korrekte. Det bør derfor fastsættes, inden for hvilke tidsfrister forsinkede ansøgninger kan accepteres. Desuden bør der fastsættes en nedsættelse for at tilskynde landbrugerne til at overholde de fastsatte frister.

(28)

Landbrugerne bør på ethvert tidspunkt kunne tilbagekalde deres støtteansøgninger eller dele deraf, forudsat at myndighederne endnu ikke har givet landbrugeren meddelelse om fejl i støtteansøgningen eller om en kontrol på stedet, hvor der konstateres fejl med hensyn til den del, der berøres af tilbagekaldelsen.

(29)

Det bør effektivt overvåges, at bestemmelserne om de støtteordninger, der forvaltes ved hjælp af det integrerede system, overholdes. I den forbindelse og for at opnå et ensartet kontrolniveau i alle medlemsstater er det nødvendigt at fastsætte detaljerede kriterier og tekniske procedurer for gennemførelsen af administrativ kontrol og kontrol på stedet, hvad angår både kriterierne for retten til støtte efter støtteordningerne og krydsoverensstemmelsesforpligtelserne. Hvad kontrol af overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse angår, bør kontrol på stedet generelt foretages uanmeldt. Medlemsstaterne bør, hvor det er hensigtsmæssigt, kombinere de forskellige kontroller efter denne forordning.

(30)

Det minimumsantal landbrugere, der skal kontrolleres på stedet under de forskellige støtteordninger, bør fastlægges. Vælger medlemsstaterne at anvende de forskellige husdyrstøtteordninger, bør de anvende en integreret bedriftsbaseret ordning for landbrugere, der ansøger om støtte efter sådanne ordninger.

(31)

Konstatering af væsentlige uregelmæssigheder bør medføre, at niveauet for kontrollen på stedet for det pågældende og det efterfølgende år hæves, så der opnås en acceptabel sikkerhed for, at de pågældende støtteansøgninger er korrekte.

(32)

Minimumsprocenten for kontrol på stedet bør fastlægges dels på grundlag af en risikoanalyse, dels ved tilfældig udvælgelse. De faktorer, der hovedsageligt skal tages hensyn til ved risikoanalysen, bør nærmere fastlægges.

(33)

Kontrol på stedet af landbrugere, der har indgivet støtteansøgninger, skal ikke nødvendigvis foretages som kontrol af hvert dyr eller hver landbrugsparcel. I nogle tilfælde kan kontrollen foretages som en stikprøvekontrol. Hvor dette er tilladt, bør stikprøven være af et sådant omfang, at den giver et pålideligt og repræsentativt konfidensniveau. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udvide stikprøven til en fuldstændig kontrol. Medlemsstaterne bør fastlægge kriterier for udvælgelsen af, hvad der skal kontrolleres ved stikprøven.

(34)

For at kontrollen på stedet kan være effektiv, er det vigtigt, at de medarbejdere, der foretager kontrollen, får oplysning om grunden til, at bedriften er udvalgt til kontrol på stedet. Medlemsstaterne bør registrere oplysningerne herom.

(35)

For at gøre det muligt for de nationale myndigheder og EF-organerne at foretage opfølgning af udført kontrol på stedet, bør kontroloplysningerne registreres i en kontrolrapport. Landbrugeren eller en repræsentant bør gives mulighed for at underskrive rapporten. Ved kontrol, der foretages ved telemåling, bør medlemsstaterne dog bemyndiges til kun at give landbrugeren mulighed herfor, hvis der konstateres uregelmæssigheder ved kontrollen. Uanset hvordan kontrollen på stedet foretages, bør landbrugeren modtage en kopi af rapporten, hvis der konstateres uregelmæssigheder.

(36)

Ved kontrol på stedet omfatter kontrollen af arealerne normalt to dele, hvoraf den første består i kontrol og opmåling af de anmeldte landbrugsparceller på grundlag af grafisk materiale, luftfotografier m.v. Anden del består i en fysisk kontrol af parcellerne for at kontrollere parcellernes faktiske størrelse samt, afhængigt af støtteordningen, den anmeldte afgrøde og dennes kvalitet. Om nødvendigt bør der foretages opmåling. Den fysiske kontrol i marken kan foretages som stikprøvekontrol.

(37)

De nærmere regler for bestemmelse af arealer og anvendte opmålingsmetoder bør fastlægges. Med hensyn til bestemmelsen af arealet for landbrugsparceller, der giver ret til arealstøtte, viser erfaringen, at det er nødvendigt at fastlægge den acceptable bredde af visse markelementer, navnlig hække, grøfter og mure. Ud fra særlige miljøhensyn bør der anvendes en vis fleksibilitet inden for de grænser, der lægges til grund ved fastsættelsen af de regionale udbytter.

(38)

Hvad angår arealer, der er anmeldt med henblik på støtte efter enkeltbetalingsordningen, bør der anvendes en differentieret ordning under hensyntagen til, at sådanne betalinger ikke længere er forbundet med en forpligtelse til at producere.

(39)

Under hensyn til de særlige omstændigheder i forbindelse med støtteordningen for frø, jf. artikel 99 i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør der fastsættes særlige kontrolbestemmelser herfor.

(40)

Betingelserne for anvendelse af telemåling i forbindelse med kontrol på stedet bør fastlægges, og det bør fastsættes, at der skal foretages fysisk kontrol i de tilfælde, hvor billedanalysen ikke giver klare resultater.

(41)

Efter artikel 52 i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal der foretages særlig kontrol af indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) i de tilfælde, hvor landbrugere dyrker hamp på arealer, der er anmeldt under enkeltbetalingsordningen. Nærmere regler for en sådan kontrol bør fastsættes.

(42)

Vælger en medlemsstat at anvende de forskellige husdyrstøtteordninger, og ansøges der om støtte efter de pågældende støtteordninger, bør tidspunkter for og minimumsindholdet af kontrollen på stedet fastlægges nærmere. For at opnå en effektiv kontrol af, at erklæringerne i støtteansøgningerne og meddelelserne til den elektroniske database er korrekte, er det absolut nødvendigt at udføre en væsentlig del af sådanne kontrolbesøg i den periode, hvor dyrene stadig skal holdes på bedriften i henhold til forpligtelsen herom.

(43)

Vælger en medlemsstat at anvende de forskellige kvægstøtteordninger, er korrekt idenfikation og registrering af dyr af kvæg en betingelse for støtte efter artikel 138 i forordning (EF) nr. 1782/2003. Det bør derfor sikres, at der kun ydes EF-støtte for dyr af kvæg, der er korrekt identificeret og registreret. En sådan kontrol bør også foretages af de dyr af kvæg, der endnu ikke er ansøgt om støtte for, men som senere vil kunne omfattes af en støtteansøgning. Som følge af udformningen af flere af kvægstøtteordningerne vil der i mange tilfælde først blive indgivet ansøgning om støtte for sådanne dyr, efter at de har forladt bedriften.

(44)

Vælger en medlemsstat at anvende slagtepræmien, bør der fastsættes særlige bestemmelser om den kontrol, der skal foretages i slagterier for at fastslå, om de dyr, der er ansøgt om støtte for, er støtteberettigede, og at oplysningerne i den elektroniske database er korrekte. Medlemsstaterne bør bemyndiges til at anvende to forskellige fremgangsmåder ved udvælgelsen af slagterier til sådan kontrol.

(45)

Med hensyn til slagtepræmien ved eksport af kvæg er der som følge af de forskellige kontrolformål behov for særlige bestemmelser, der kan supplere de normale EF-kontrolbestemmelser vedrørende eksport.

(46)

De kontrolbestemmelser, der gælder for husdyrstøtte, bør også, hvor det er hensigtsmæssigt, gælde i forbindelse med supplerende betalinger i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(47)

Der er vedtaget særlige kontrolbestemmelser på grundlag af Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 af 23. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg ( 4 ). Når der foretages sådan kontrol i henhold til nævnte forordning, bør resultaterne anføres i kontrolrapporten med henblik på det integrerede system.

(48)

Hvad støtteansøgninger om mælkepræmien og de dertil knyttede tillægsbetalinger angår, er de vigtigste kriterier for støtteberettigelse den mælkemængde, der kan produceres inden for den referencemængde, som landbrugeren råder over, og om landbrugeren faktisk er mælkeproducent. Medlemsstaternes myndigheder kender allerede referencemængden. Den hovedbetingelse, der skal kontrolleres på stedet, er derfor, om landbrugeren er mælkeproducent. En sådan kontrol kan udføres på grundlag af landbrugerens regnskaber eller andre registre.

(49)

Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 blev der indført krydsoverensstemmelsesforpligtelser for landbrugere, der modtager støtte efter alle de ordninger med direkte betalinger, der er opført i nævnte forordnings bilag I. Forordningen omfatter en ordning med nedsættelser og udelukkelser, hvis sådanne forpligtelser ikke overholdes. Der bør fastsættes nærmere regler for denne ordning.

(50)

Der bør fastsættes nærmere regler for den kontrol, som medlemsstaternes myndigheder kan udføre af krydsoverensstemmelsesforpligtelserne.

(51)

I nogle tilfælde kan det være nyttigt for medlemsstaterne at udføre administrativ kontrol af krydsoverensstemmelsesforpligtelserne. Kontrollen bør dog ikke være obligatorisk for medlemsstaterne, men bør kunne anvendes på et frivilligt grundlag.

(52)

Minimumskontrolsatsen for overholdelse af krydsoverensstemmelsesforpligtelserne bør fastlægges nærmere. Kontrolsatsen bør fastsættes til 1 % af de landbrugere, der henhører under hver kontrolmyndigheds kompetenceområde, og de bør udvælges på grundlag af en passende risikoanalyse. Stikprøven bør udvælges på grundlag af stikprøver af landbrugere, der er udvalgt til kontrol på stedet, hvad kriterierne for støtteberettigelse angår, eller af den samlede population af landbrugere, der indgiver støtteansøgninger om direkte betalinger. I sidstnævnte tilfælde bør der tillades forskellige muligheder.

(53)

Under hensyn til krydsoverensstemmelsesforpligtelsernes forskelligartede karakter bør kontrol på stedet generelt være koncentreret om alle forpligtelser, hvis overholdelse kan kontrolleres under kontrolbesøget. Hvad angår krav og normer, for hvilke der ikke klart kan konstateres overtrædelser under kontrolbesøget, bør kontrolløren også udpege de sager, som i givet fald skal underkastes yderligere kontrol.

(54)

Der bør fastsættes nærmere regler for udarbejdelse af detaljerede og specifikke kontrolrapporter. De specialiserede kontrollører på dette område bør anføre eventuelle konstaterede forhold og angive, hvor alvorlige de er, så betalingsorganet kan fastsætte de relevante nedsættelser eller i givet fald træffe beslutning om udelukkelse fra ordningen med direkte betalinger.

(55)

Med henblik på en effektiv beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser bør der vedtages passende foranstaltninger til bekæmpelse af uregelmæssigheder og svig. Der bør fastsættes særskilte bestemmelser om de uregelmæssigheder, der konstateres vedrørende kriterierne for støtteberettigelse under de forskellige støtteordninger.

(56)

Den i forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsatte ordning med nedsættelser og udelukkelser i forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligtelserne tjener dog et andet formål, nemlig at tilskynde landbrugerne til at overholde allerede gældende bestemmelser med hensyn til krydsoverensstemmelse.

(57)

Nedsættelser og udelukkelser bør fastsættes under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og, for så vidt angår kriterierne for støtteberettigelse, til de særlige problemer i forbindelse med force majeure, usædvanlige omstændigheder og naturbetingede forhold. I forbindelse med krydsoverensstemmelsesforpligterne kan der kun anvendes nedsættelser og udelukkelser, hvis landbrugeren har udvist forsømmelighed eller forsæt. Nedsættelser og udelukkelser bør gradueres efter den begåede uregelmæssigheds grovhed og i den yderste konsekvens kunne medføre fuldstændig udelukkelse fra en eller flere støtteordninger for en nærmere fastsat periode. Hvad kriterierne for støtteberettigelse angår, bør der tages hensyn til de særlige forhold ved de forskellige støtteordninger.

(58)

I forbindelse med arealstøtteansøgninger vedrører uregelmæssighederne normalt dele af arealerne. Angivelse af et for stort areal for en parcel kan derfor modregnes med en angivelse af et for lille areal for en anden parcel i samme afgrødegruppe. Det bør derfor fastsættes, at støtteansøgningen inden for en bestemt tolerancemargin blot justeres til det faktisk konstaterede areal, og at der kun foretages nedsættelser, hvis denne margin overskrides.

(59)

Det er derfor nødvendigt at fastlægge, hvilke arealer der henhører under samme afgrødegruppe. Arealer, der er anmeldt med henblik på enkeltbetalingsordningen, bør principielt henhøre under samme afgrødegruppe. Det er dog nødvendigt at fastsætte særlige regler for at fastslå, hvilke af de relevante betalingsrettigheder der anvendes, hvis der konstateres uoverensstemmelse mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal. I overensstemmelse med artikel 54, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal udtagningsrettigheder desuden anvendes før alle andre rettigheder. Der bør i den forbindelse vedtages bestemmelser, som dækker to situationer. For det første skal et areal, der er anmeldt som udtaget med henblik på anvendelse af udtagningsrettigheder, og om hvilket det konstateres, at det faktisk ikke er udtaget, fratrækkes det samlede areal, der er anmeldt enkeltbetalingsordningen, som et ikke fastslået areal. For det andet bør det samme på et fiktivt grundlag være tilfældet for det areal, der svarer til udtagningsrettighederne, og som ikke er udtaget, hvis andre rettigheder samtidigt anvendes for det tilsvarende areal.

(60)

Særlige bestemmelser er nødvendige for at tage hensyn til de særlige forhold ved støtteansøgninger for stivelseskartofler og frø. Vælger en medlemsstat at anvende husdyrstøtteordningerne, bør der ikke anvendes sanktioner, når landbrugere ansøger om husdyrstøtte og anmelder foderarealet til dette formål, hvis angivelsen af et for stort areal ikke fører til større husdyrbetalinger.

(61)

Hvad ansøgningerne om husdyrstøtte angår, fører konstaterede uregelmæssigheder til, at det pågældende dyr ikke er støtteberettiget. For ansøgningerne om husdyrstøtte bør der foretages nedsættelser allerede fra det første dyr, for hvilket der konstateres en uregelmæssighed, men uanset nedsættelsens størrelse bør der anvendes en mindre hård sanktion, hvis der ikke konstateres uregelmæssigheder for mere end tre dyr. I alle andre tilfælde bør sanktionens omfang afhænge af, hvor stor en procentdel af dyrene der konstateres uregelmæssigheder for.

(62)

Landbrugerne bør kunne udskifte dyr af kvæg, får og geder inden for de grænser, der er tilladt ifølge de relevante sektorbestemmelser. Hvis en landbruger som følge af naturbetingede forhold ikke er i stand til at holde dyrene på bedriften i overensstemmelse med forpligtelserne i sektorbestemmelserne, bør der ikke foretages nedsættelser og udelukkelser.

(63)

Vælger en medlemsstat at anvende slagtepræmien, bør der som følge af den betydning slagterierne har for, at nogle af kvægstøtteordningerne anvendes korrekt, fastsættes bestemmelser for de tilfælde, hvor slagterier groft uagtsomt eller forsætligt udsteder urigtige attester eller erklæringer.

(64)

Med hensyn til uregelmæssigheder vedrørende supplerende betalinger efter artikel 133 i forordning (EF) nr. 1782/2003 bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner svarende til dem, der er fastsat for areal- og husdyrstøtteordningerne, medmindre dette ville være uhensigtsmæssigt. Hvis det er tilfældet, bør medlemsstaterne fastsætte tilsvarende hensigtsmæssige sanktioner.

(65)

Der bør fastsættes nedsættelser og sanktioner med hensyn til mælkepræmie og tillægsbetalinger, hvis en landbruger, der ansøger om støtte, ikke opfylder sin forpligtelse til at producere mælk.

(66)

Hvad krydsoverensstemmelsesforpligtelserne angår, bør det ud over graduering af nedsættelser eller udelukkelser under hensyntagen til proportionalitetsprincippet fastsættes, at gentagne overtrædelser af den samme krydsoverensstemmelsesforpligtelse fra et givet tidspunkt skal behandles som en forsætlig manglende overholdelse, hvis landbrugeren forinden er blevet advaret herom.

(67)

Generelt bør der ikke foretages nedsættelser og udelukkelser i forbindelse med kriterierne for støtteberettigelse, hvis landbrugeren har givet faktisk korrekte oplysninger, eller hvis han på anden måde kan godtgøre, at han ikke har gjort sig skyldig i forsømmelser.

(68)

Landbrugere, der på et eller andet tidspunkt giver de nationale myndigheder meddelelse om fejl i støtteansøgninger, bør ikke pålægges en nedsættelse eller udelukkelse, uanset grunden til fejlen, forudsat at landbrugeren ikke har fået kendskab til, at myndighederne har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og forudsat at myndighederne ikke allerede har underrettet landbrugeren om en uregelmæssighed i ansøgningen. Det samme bør gælde for ukorrekte data i den elektroniske database både med hensyn til anmeldte dyr af kvæg, for hvilke sådanne uregelmæssigheder ikke blot udgør manglende overholdelse af en krydsoverensstemmelsesforpligtelse, men også en overtrædelse af et kriterium for støtteberettigelse, og med hensyn til uanmeldte dyr af kvæg, for hvilke sådanne uregelmæssigheder kun er relevante for krydsoverensstemmelsesforpligtelserne.

(69)

Forvaltningen af små beløb er en administrativ belastning for medlemsstaternes myndigheder. Det vil derfor være rimeligt at bemyndige medlemsstaterne til at undlade at udbetale støttebeløb, der er mindre end et givet minimumsbeløb, og til at undlade at kræve tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb, når de pågældende beløb er minimale.

(70)

Der bør vedtages særlige regler for at sikre, at de forskellige nedsættelser, der foretages i forbindelse med en eller flere støtteansøgninger fra samme landbruger, er rimelige. Desuden bør anvendelsen af de i denne forordning foreskrevne nedsættelser og udelukkelser ikke indskrænke anvendelsen af yderligere sanktioner, som måtte følge af andre EF-bestemmelser eller af den nationale lovgivning.

(71)

Er en landbruger som følge af force majeure eller usædvanlige omstændigheder ikke i stand til at opfylde de forpligtelser, der følger af sektorbestemmelserne, bør han ikke af den grund miste sin ret til støtte. Det bør nærmere angives, hvilke tilfælde myndighederne navnlig vil kunne anerkende som usædvanlige omstændigheder.

(72)

For at sikre en ensartet anvendelse af princippet om god tro i hele Fællesskabet, bør det i forbindelse med tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb fastlægges, på hvilke betingelser dette princip kan påberåbes, uden at dette berører behandlingen af de pågældende udgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik ( 5 ).

(73)

Der bør vedtages bestemmelser om følgerne af overdragelse af hele bedrifter, der er underlagt visse forpligtelser ifølge ordninger med direkte betalinger, som det integrerede system gælder for.

(74)

Generelt bør medlemsstaterne træffe de yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige for, at denne forordning kan fungere efter hensigten. Medlemsstaterne bør yde hinanden gensidig bistand, hvor det er nødvendigt.

(75)

Kommissionen bør, hvor det er hensigtsmæssigt, underrettes om eventuelle foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte træffe, og som indebærer en ændring af deres gennemførelse af det integrerede system. Med henblik på Kommissionens effektive overvågning af det integrerede system bør medlemsstaterne sende visse årlige kontrolstatistikker til Kommissionen. Medlemsstaterne bør endvidere underrette Kommissionen om foranstaltninger, som de måtte træffe med henblik på pleje af permanente græsarealer.

(76)

Der bør vedtages bestemmelser om beregningsgrundlaget for de graduerede nedsættelser, der anvendes i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003, den efterfølgende fordelingsnøgle for de finansielle midler, der derved bliver disponible, og beregningen af den tillægsstøtte, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 12, så der kan fastsætte regler til bestemmelse af, om den tærskel på 5 000 EUR, der er omhandlet i nævnte artikel, er blevet nået.

(77)

Denne forordning bør anvendes fra den 1. januar 2005. Fra samme dato bør forordning (EF) nr. 2419/2001 ophæves. Sidstnævnte forordning bør dog fortsat finde anvendelse på støtteansøgninger vedrørende produktionsår eller præmieperioder, der begynder før den 1. januar 2005. Særbestemmelser er nødvendige for at sikre, at nedsættelser, der skal anvendes som følge af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2419/2001, ikke bortfalder som følge af overgangen til den nye ordning.

(78)

[De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger] -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:DEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelserne vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (i det følgende benævnt »det integrerede system«) som fastlagt i afsnit II i forordning (EF) nr. 1782/2003. Nærværende forordning indskrænker ikke anvendelsen af de særlige bestemmelser, der er fastsat i forordningerne om de enkelte støtteordninger.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

▼M1

(1) »agerjord«: arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, og arealer, der er udtaget, eller som holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1782/2003, uanset om arealerne er væksthusarealer eller under fast eller mobilt overdække eller ej

▼M4

(1 a) »landbrugsparcel«: et sammenhængende jordstykke, hvorpå én landbruger dyrker én afgrødegruppe

(1 b) »olivenparcel«: en landbrugsparcel med oliventræer som defineret i punkt 1, litra a), i bilag XXIV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 ( 6 )

▼M1

(2) »permanente græsarealer«: arealer, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, hvad enten der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, og som har været holdt uden for bedriftens omdrift i mindst fem år, eksklusive arealer, der er omfattet af udtagningsordninger i henhold til artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 ( 7 ), arealer, der er omfattet af udtagningsordninger i henhold til artikel 54, stk. 2, og artikel 107 i forordning (EF) nr. 1782/2003, arealer, der er udtaget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 ( 8 ), og arealer, der er udtaget i henhold til artikel 22, 23 og 24 i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 ( 9 )

▼M1

(2a) »græs eller andet grøntfoder«: alle urteagtige planter, der traditionelt forekommer på naturlige græsarealer eller normalt inkluderes i blandinger af frø til græsarealer eller enge i medlemsstaten (uanset om de anvendes til græssende dyr eller ej). Medlemsstaterne kan inkludere markafgrøder, der er opført i bilag IX til forordning (EF) nr. 1782/2003

▼B

(3) »ordning for identifikation og registrering af kvæg«: den ordning for identifikation og registrering af kvæg, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 ( 10 )

(4) »øremærke«: det øremærke til identifikation af de enkelte dyr, som er omhandlet i artikel 3, litra a), og artikel 4 i forordning (EF) nr. 1760/2000

(5) »elektronisk database for kvæg«: den elektroniske database, der er omhandlet i artikel 3, litra b), og artikel 5 i forordning (EF) nr. 1760/2000

(6) »dyrepas«: det dyrepas, der er omhandlet i artikel 3, litra c), og artikel 6 i forordning (EF) nr. 1760/2000

(7) »register«: det register, som dem, der holder dyr, skal føre i overensstemmelse med henholdsvis artikel 4 i Rådets direktiv 92/102/EØF ( 11 ), artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 ( 12 ) og artikel 3, litra d), og artikel 7 i forordning (EF) nr. 1760/2000

(8) »elementer af ordningen for identifikation og registrering af kvæg«: de elementer, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1760/2000

(9) »identifikationskode«: den identifikationskode, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1760/2000

(10) »uregelmæssigheder«: enhver form for overtrædelse af de bestemmelser, der er relevante for ydelsen af den pågældende støtte

▼M1

(11) »enkeltansøgning«: ansøgningen om direkte betalinger i forbindelse med enkeltbetalingsordningen og andre arealrelaterede støtteordninger med undtagelse af en ansøgning om betaling for humle fra en anerkendt producentsammenslutning i henhold til artikel 68a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003

(12) »arealrelaterede støtteordninger«: enkeltbetalingsordningen, betalingen for humle til anerkendte producentsammenslutninger, jf. artikel 68a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, og alle de støtteordninger, der er fastlagt i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, undtagen dem, der er fastlagt i kapitel 7, 11 og 12 i nævnte afsnit

▼B

(13) »ansøgning om husdyrstøtte«: ansøgning om støtte under den præmieordning for får og geder og den ordning med betalinger for oksekød, der er omhandlet i henholdsvis kapitel 11 og 12 i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003

(14) »ansøgning om mælkepræmie«: ansøgning om støtte under den ordning med mælkepræmier og tillægsbetalinger, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel 7, i forordning (EF) nr. 1782/2003

(15) »anvendelse«: anvendelsen af arealer, hvad angår afgrødetype eller vegetation eller arealer uden vegetation

(16) »kvægstøtteordningerne«: de støtteordninger, der er omhandlet i artikel 121 i forordning (EF) nr. 1782/2003

(17) »ordningen med fåre- og gedepræmier«: den støtteordning, der er omhandlet i artikel 111 i forordning (EF) nr. 1782/2003

(18) »anmeldt kvæg«: dyr af kvægrace, der er omfattet af en ansøgning om husdyrstøtte under kvægstøtteordningerne

(19) »uanmeldt kvæg«: dyr af kvægrace, der endnu ikke er omfattet af en ansøgning om husdyrstøtte, men som er potentielt støtteberettigede under kvægstøtteordningerne

(20) »tilbageholdelsesperioden«: den periode, hvor et dyr, for hvilket der er ansøgt om støtte, skal holdes på bedriften, jf. følgende bestemmelser:

a) artikel 5 og 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/1999 af 28. oktober 1999 om gennemførelsesbestemmelser for Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød, for så vidt angår præmieordningerne ( 13 ), i forbindelse med den særlige præmie for handyr

b) artikel 16 i forordning (EF) nr. 2342/1999, hvad angår ammekopræmie

c) artikel 37 i forordning (EF) nr. 2342/1999, hvad angår slagtepræmie

d) artikel 2, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2550/2001 af 21. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød for så vidt angår præmieordningerne og om ændring af forordning (EF) nr. 2419/2001 ( 14 ), hvad angår støtte for får og geder

(21) »den, der holder dyr«: enhver fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for dyr, også midlertidigt, herunder under transport eller på et marked

(22) »fastslået areal«: det areal, for hvilket alle de fastsatte støttebetingelser er opfyldt; i forbindelse med enkeltbetalingsordningen kan det anmeldte areal kun anses for at være fastslået, hvis det faktisk er knyttet til et tilsvarende antal betalingsrettigheder

(23) »fastslået dyr«: et dyr, for hvilket alle de fastsatte støttebetingelser er opfyldt

(24) »præmieperiode«: den periode, som støtteansøgninger vedrører, uanset tidspunktet for deres indgivelse

(25) »Geografisk informationssystem« (i det følgende benævnt »GIS«): de elektroniske geografiske informationssystemteknikker, som er omhandlet i artikel 20 i forordning (EØF) nr. 1782/2003

(26) »referenceparcel«: geografisk afgrænset areal med en entydig identifikation på grundlag af GIS i medlemsstatens identifikationssystem som omhandlet i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 1782/2003

(27) »grafisk materiale«: kort eller andre dokumenter, der benyttes til meddelelse af GIS-oplysninger mellem støtteansøgerne og medlemsstaterne

(28) »nationalt geodætisk system«: et koordinatreferencesystem, som muliggør standardiserede opmålinger og entydig identifikation af landbrugsparceller i hele den pågældende medlemsstat; hvis forskellige koordinatsystemer anvendes, skal de være kompatible inden for den enkelte medlemsstat

(29) »betalingsorgan«: de kontorer og organer, der er nævnt i artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 ( 15 )

(30) »krydsoverensstemmelse«: opfyldelse af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand i henhold til artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 1782/2003

▼M4

(31) »krydsoverensstemmelsesområder«: de forskellige områder, der er omfattet af lovgivningsbestemte forvaltningskrav som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand som fastlagt i artikel 5 i nævnte forordning

▼B

(32) »retsakt«: de individuelle direktiver og forordninger, der er anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1782/2003; det direktiv og de forordninger, der er anført i punkt 6, 7, 8 og 8a i bilag III til nævnte forordning, anses dog for at udgøre en samlet retsakt

▼M4

(33) »normer«: de normer, der er fastlagt af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og bilag IV til samme forordning, og de forpligtelser til at opretholde permanente græsarealer, som er fastlagt i samme forordnings artikel 4

▼B

(34) »krav«: i forbindelse med krydsoverensstemmelse hvert enkelt lovgivningsbestemt forvaltningskrav i henhold til en af de artikler, der er henvist til i bilag III til forordning (EF) nr. 1782/2003, i det omfang det forekommer inden for en given retsakt og indholdsmæssigt adskiller sig fra alle andre krav i samme retsakt

▼M4

(35) »manglende overholdelse« eller »manglende overensstemmelse«: enhver manglende overholdelse af eller overensstemmelse med krav og normer

▼M1

(36) »specialiserede kontrolorganer«: de nationale kompetente kontrolmyndigheder, der er nævnt i artikel 42 i denne forordning, og som i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 er ansvarlige for at sikre overholdelse af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand

▼B

(37) »fastslået individuel referencemængde«: de individuelle referencemængder, som landbrugeren er berettiget til.

▼M1

I denne forordning forstås ved »nye medlemsstater«: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

▼B

Artikel 3

Opretholdelse af permanente græsarealer på nationalt plan

▼C1

1.  Med forbehold af de undtagelser, der følger af artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal medlemsstaterne i henhold til første afsnit i nævnte stykke sikre opretholdelse af den andel, som de permanente græsarealer udgør af det samlede landbrugsareal, som fastlagt i artikel 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2004 ( 16 ). Denne forpligtelse gælder på nationalt eller regionalt plan.

▼B

Hvis det absolutte areal med permanente græsarealer, der er beregnet ifølge stk. 4, litra a), opretholdes, anses forpligtelsen i artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 dog for at være opfyldt.

▼M1

2.  Ved anvendelse af artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 sikrer medlemsstaterne, at den i stk. 1 i nærværende artikel nævnte andel, som de permanente græsarealer udgør, ikke mindskes med mere end 10 % i forhold til andelen for det relevante referenceår, jf. artikel 5, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning (i det følgende benævnt »referenceandelen«).

▼B

3.  Den i stk. 1 omhandlede andel konstateres hvert år på grundlag af de arealer, som landbrugerne anmelder for det pågældende år.

4.   ►M1  For andre medlemsstater end de nye medlemsstater beregnes referenceandelen således: ◄

a) de permanente græsarealer er de arealer, som landbrugerne i 2003 har anmeldt som permanente græsarealer, samt de permanente græsarealer, der i 2005 anmeldes i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i denne forordning, og som ikke er blevet anmeldt for nogen anden anvendelse end græsarealer i 2003, medmindre landbrugeren kan godtgøre, at arealet ikke var permanent græsareal i 2003.

Arealer, der i 2005 anmeldes som permanente græsarealer, og som i 2003 betragtedes som arealer med markafgrøder i medfør af artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af 17. maj 1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder ( 17 ), medregnes ikke.

Arealer, der var permanente græsarealer i 2003, og som siden 2003 er blevet tilplantet med skov, eller som skal tilplantes med skov i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, medregnes ikke.

b) det samlede landbrugsareal er det samlede landbrugsareal, der anmeldes af landbrugerne i 2005.

▼M1

5.  For de nye medlemsstater, der for 2004 ikke har anvendt den generelle arealbetalingsordning i henhold til artikel 143b i forordning (EF) nr. 1782/2003, beregnes referenceandelen således:

a) De permanente græsarealer er de arealer, som landbrugerne i 2004 anmeldte som permanente græsarealer, samt de permanente græsarealer, der i 2005 anmeldes i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i denne forordning, og som i 2004 ikke blev anmeldt med henblik på nogen anden anvendelse end græsarealer, medmindre landbrugeren kan godtgøre, at arealerne ikke var permanente græsarealer i 2004.

Arealer, der i 2005 anmeldes som permanente græsarealer, og som i 2004 var berettiget til arealbetalingen for markafgrøder i henhold til artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1251/1999, medregnes ikke.

Arealer, som skal tilplantes med skov i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, medregnes ikke.

b) Det samlede landbrugsareal er det samlede landbrugsareal, der anmeldes af landbrugerne i 2005.

6.  For de nye medlemsstater, der for 2004 har anvendt den generelle arealbetalingsordning i henhold til artikel 143b i forordning (EF) nr. 1782/2003, beregnes referenceandelen således:

a) De permanente græsarealer er de permanente græsarealer, der anmeldes af landbrugerne i 2005 i henhold til artikel 14, stk. 1, i denne forordning.

b) Det samlede landbrugsareal er det samlede landbrugsareal, der anmeldes af landbrugerne i 2005.

▼B

Artikel 4

Opretholdelse af permanente græsarealer på bedriftsplan

1.  Hvis det konstateres, at den andel, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, i nærværende forordning, mindskes, skal den pågældende medlemsstat på nationalt eller regionalt plan pålægge de landbrugere, der ansøger om støtte under en af de ordninger med direkte betalinger, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003, en forpligtelse til ikke at omlægge permanente græsarealer uden forudgående tilladelse.

▼M1

Hvis den i første afsnit nævnte tilladelse er betinget af, af et areal udlægges som permanent græsareal, skal dette areal fra den første dag for omlægningen betragtes som permanent græsareal uanset definitionen i artikel 2, nr. 2). Disse arealer skal anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder i fem på hinanden følgende år fra tidspunktet for omlægningen.

▼B

2.  Hvis det konstateres, at den i artikel 3, stk. 2, i denne forordning omhandlede forpligtelse ikke kan opfyldes, skal den pågældende medlemsstat ud over de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til stk. 1, på nationalt eller regionalt plan pålægge landbrugere, der ansøger om støtte under en af de ordninger med direkte betalinger, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003, en forpligtelse til at genomlægge arealer til permanente græsarealer for de landbrugere, der råder over arealer, som er blevet omlagt fra permanente græsarealer til arealer til andre anvendelser.

▼M1

Denne forpligtelse skal i 2005 gælde for arealer, der er blevet omlagt til andre anvendelser siden den relevante dato i henhold til artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003. Fra den 1. januar 2006 skal forpligtelsen gælde for arealer, der er blevet omlagt til andre anvendelser siden datoen for begyndelsen af fireogtyvemånedersperioden forud for den dato, der i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i nærværende forordning var sidste frist for enkeltansøgninger i den pågældende medlemsstat.

▼B

I sådanne tilfælde skal landbrugerne genomlægge en procentdel af det pågældende areal til permanente græsarealer eller udlægge et tilsvarende areal som permanente græsarealer. Procentdelen beregnes på grundlag af det areal, den pågældende landbruger har omlagt, og størrelsen af det samlede areal, det er nødvendigt at genoprette for at opnå den krævede balance.

Hvis sådanne arealer er blevet overdraget efter omlægningen til andre anvendelser, gælder forpligtelsen dog kun, hvis overdragelsen har fundet sted efter denne forordnings ikrafttræden.

Som en undtagelse fra artikel 2, nr. 2, betragtes arealer, der er blevet genomlagt eller udlagt til permanente græsarealer, allerede fra datoen for genomlægningen eller udlægningen som »permanente græsarealer«. ►M1  Disse arealer skal anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder i fem på hinanden følgende år fra tidspunktet for omlægningen. ◄

3.  Den i stk. 1 og 2 omhandlede forpligtelse for landbrugere finder dog ikke anvendelse, hvis landbrugerne har udlagt permanente græsarealer under programmer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje ( 18 ) og (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger ( 19 ) og Rådets forordning (EF) nr. 1017/94 af 26. april 1994 om omstilling fra markafgrøder til ekstensiv husdyrproduktion på jorder i Portugal ( 20 ).DEL II

DET INTEGREREDE FORVALTNINGS - OG KONTROLSYSTEMAFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 5

Identifikation af landbrugere

Det enkeltsystem til registrering af hver landbrugers identitet, der er foreskrevet i artikel 18, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal sikre en entydig identifikation af alle støtteansøgninger, der indgives af samme landbruger, uden at anvendelsen af artikel 22, stk. 3, i nævnte forordning dog derved indskrænkes.

Artikel 6

Identifikation af landbrugsparceller

1.  Det system til identificering af landbrugsparceller, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes for de enkelte referenceparceller såsom en parcel i matriklen eller et antal sammenhængende marker, så der sikres en entydig identifikation af hver enkelt referenceparcel.

Medlemsstaterne sikrer desuden, at landbrugsparcellerne identificeres pålideligt, og de kræver bl.a., at enkeltansøgningen vedlægges oplysninger eller dokumenter, der nærmere fastlægges af den kompetente myndighed, og som gør det muligt at stedfæste og opmåle den enkelte landbrugsparcel. GIS skal anvendes på grundlag af et nationalt geodætisk system.

2.  Medlemsstaten sørger for, at der for mindst 75 % af de referenceparceller, der er omfattet af en støtteansøgning, er mindst 90 % af det respektive areal, der er støtteberettiget under enkeltbetalingsordningen. Vurderingen heraf skal foretages årligt under anvendelse af hensigtsmæssige statistiske metoder.

3.  I forbindelse med den arealbetaling for nødder, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal de medlemsstater, for hvilke det nationale garantiareal, der er fastsat i artikel 84, stk. 3, i nævnte forordning, er på mere end 1 500 ha, fra den 1. januar 2006 indføre yderligere GIS-oplysninger vedrørende antallet af træer pr. parcel, træernes art og placering og beregningen af plantagens areal.

Artikel 7

Identifikation og registrering af betalingsrettigheder

1.  Det system til identificering og registrering af betalingsrettigheder, der er foreskrevet i artikel 21 i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal være et elektronisk register på nationalt plan og skal, navnlig hvad angår den krydskontrol, der er foreskrevet i artikel 24 i nærværende forordning, sikre en effektiv sporing af betalingsrettighederne, især med hensyn til følgende elementer:

a) indehaver

b) værdi

c) fastlæggelsesdato

d) dato for sidste anvendelse

e) oprindelse, navnlig hvad angår tildeling, original eller national reserve, køb, leje eller arv

f) rettighedens art, navnlig udtagningsrettigheder, rettigheder med særlige tilknyttede forpligtelser i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EF) nr. 1782/2003, og rettigheder med tilladelse i overensstemmelse med artikel 60 i nævnte forordning

g) i givet fald regionale restriktioner.

2.  Medlemsstater, der har mere end et betalingsorgan, kan beslutte, at der anvendes et særskilt elektronisk register ved de enkelte betalingsorganer. Den pågældende medlemsstat skal i så fald sikre, at de forskellige registre er indbyrdes kompatible.

Artikel 8

Generelle principper for landbrugsparceller

1.  En parcel med træer betragtes i forbindelse med de arealrelaterede støtteordninger som en landbrugsparcel, såfremt landbrugsaktiviteter som omhandlet i artikel 51 i forordning (EF) nr. 1782/2003 eller i givet fald den planlagte produktion kan foregå på lignende måde som på parceller uden træer i samme område.

2.  Med hensyn til foderarealer gælder følgende:

a) Anvendes foderarealer i fællesskab, fordeler myndighederne imaginært arealerne mellem de enkelte landbrugere i forhold til disses anvendelse eller ret til anvendelse af arealerne.

b) I forbindelse med anvendelsen af artikel 131 i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal hvert foderareal være til rådighed for husdyrbrug i en minimumsperiode på syv måneder, der begynder på en dato, som medlemsstaten fastlægger, og som skal ligge mellem den 1. januar og den 31. marts.

c) I forbindelse med anvendelsen af artikel 131 i forordning (EF) nr. 1782/2003 anses et foderareal, der ligger i en anden medlemsstat end den, hvor landbrugeren har sin landbrugsbopæl, for at udgøre en del af den pågældende landbrugers bedrift, hvis landbrugeren fremsætter anmodning herom, og forudsat at det ligger i umiddelbar nærhed af bedriften, og at en væsentlig del af de landbrugsarealer, som landbrugeren driver, ligger i den medlemsstat, hvor han har sin landbrugsbopæl.

Artikel 9

Kontrolsystem for krydsoverensstemmelse

Medlemsstaterne indfører en ordning, der sikrer en effektiv kontrol med, at der er krydsoverensstemmelse. Ordningen skal i overensstemmelse med afsnit III, kapitel III, i nærværende forordning navnlig foreskrive følgende:

a) Hvis den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet, overførsel af de nødvendige oplysninger om de landbrugere, der ansøger om direkte betalinger, fra betalingsorganet til de specialiserede kontrolorganer og/eller, hvor det er relevant, via det koordineringsorgan, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

b) De metoder, der skal anvendes ved udvælgelsen af sager til kontrol.

c) Oplysninger vedrørende arten og omfanget af den kontrol, der skal foretages.

d) Kontrolrapporter med oplysning om de konstaterede tilfælde af manglende overholdelse og en vurdering af, hvor alvorlige, omfattende, varige og hyppige de er.

e) Hvis den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet, overførsel af kontrolrapporter fra de specialiserede kontrolorganer enten til betalingsorganet eller til det koordineringsorgan, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003, eller til begge.

f) Betalingsorganets anvendelse af ordningen med nedsættelser og udelukkelser.

Medlemsstaterne kan desuden fastlægge en procedure, ifølge hvilken landbrugeren giver betalingsorganet de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå de krav og normer, han er undergivet.

Artikel 10

Støtteudbetaling

1.  Direkte betalinger, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, foretages ikke inden afslutningen af den kontrol, som medlemsstaten i henhold til forordningen skal foretage af, om kriterierne for støtteberettigelse er opfyldt, idet dette dog hverken indebærer nogen ændring af den periode, der er fastsat i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, eller indskrænker anvendelsen af eventuelle bestemmelser om udbetaling af forskud i overensstemmelse med stk. 3 i nævnte artikel.

2.  Hvad angår kontrollen af krydsoverensstemmelse som omhandlet i afsnit III, kapitel III, i nærværende forordning, skal enhver uretmæssig betaling, hvis en sådan kontrol ikke kan afsluttes inden betalingen, tilbagesøges i overensstemmelse med artikel 73 i denne forordning.AFSNIT II

STØTTEANSØGNINGERKAPITEL I

ENKELTANSØGNINGEN

Artikel 11

Tidspunktet for indgivelsen af enkeltansøgningen

1.  En landbruger, der ansøger om støtte under nogen af de arealrelaterede støtteordninger, må kun indgive en enkeltansøgning om året.

►C1  En landbruger, der ikke ansøger om støtte under nogen af de arealrelaterede støtteordninger, men ansøger om støtte under en anden af de støtteordninger, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003, skal, hvis han råder over landbrugsarealer som omhandlet i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 795/2004, indgive en enkeltansøgning, hvori han skal anføre disse arealer i overensstemmelse med denne forordnings artikel 14. ◄ Medlemsstaterne kan dog fritage landbrugerne for denne forpligtelse, når den kompetente myndighed har adgang til de pågældende oplysninger i forbindelse med andre forvaltnings- og kontrolsystemer, som er forenelige med det integrerede system i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

2.   ►M1  Enkeltansøgningen skal senest indgives på en dato, der fastsættes af medlemsstaterne, men ikke må ligge efter den 15. maj. Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige kan dog fastsætte en senere dato, som ikke må ligge efter den 15. juni. ◄

Der kan efter proceduren i artikel 144, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 gives tilladelse til, at de frister, der er omhandlet i første afsnit i nærværende stykke, forlænges for bestemte områder, hvor usædvanlige klimaforhold bevirker, at de normale datoer ikke kan anvendes.

Ved fastsættelsen af denne dato skal medlemsstaterne tage hensyn til, hvor lang tid der er nødvendig, for at alle data kan foreligge med henblik på en korrekt administrativ og finansiel forvaltning af støtten, og sikre, at der kan planlægges en effektiv kontrol, navnlig hvad angår den dato, der skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

3.  Hvis der med hensyn til en og samme landbruger er mere end et betalingsorgan, der er ansvarligt for forvaltningen af støtteordninger, for hvilke der skal indgives enkeltansøgning, træffer den pågældende medlemsstat foranstaltninger for at sikre, at de i denne artikel krævede oplysninger stilles til rådighed for alle de involverede betalingsorganer.

Artikel 12

Enkeltansøgningens indhold

1.  Enkeltansøgningen skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen, navnlig følgende:

a) landbrugerens identitet

b) den eller de pågældende støtteordninger

c) identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med det system for identificering og registrering af betalingsrettigheder, der i artikel 7 er foreskrevet i forbindelse med enkeltbetalingsordningen, opdelt i udtagningsrettigheder og andre rettigheder

d) oplysninger til identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller, oplysninger om parcellernes størrelse, udtrykt i ha med to decimaler, beliggenhed og i givet fald anvendelse, samt angivelse af, om det er landbrugsparceller med kunstvanding

▼M4

e) eventuelt olivendyrkningsarealet udtrykt i GIS-ha oliven, jf. punkt 2 og 3 i bilag XXIV til forordning (EF) nr. 1973/2004

f) en erklæring fra landbrugeren om, at vedkommende er bekendt med de betingelser, der gælder for de pågældende støtteordninger.

▼B

2.  For så vidt angår den identifikation af betalingsrettighederne, der er nævnt i stk. 1, litra c), skal de fortrykte skemaer, der udsendes til landbrugeren i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, indeholde identifikation af betalingsrettighederne i overensstemmelse med det system for identificering og registrering, der er foreskrevet i artikel 7, opdelt i udtagningsrettigheder og andre rettigheder.

▼M4 —————

▼B

Landbrugeren skal særskilt angive det areal, der vedrører udtagningsrettighederne, og det areal, der vedrører andre rettigheder. I henhold til artikel 54, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal landbrugeren ansøge om udtagningsrettigheder før enhver anden rettighed. Landbrugeren skal således anmelde det areal til udtagning, der svarer til hans antal udtagningsrettigheder, forudsat at han råder over et tilstrækkeligt støtteberettiget areal. Hvis det støtteberettigede areal er mindre end antallet af udtagningsrettigheder, kan landbrugeren søge om et antal udtagningsrettigheder, der svarer til det areal, han råder over.

▼M4

3.  For så vidt angår den identifikation af alle bedriftens landbrugsparceller, der er nævnt i stk. 1, litra d), skal de fortrykte skemaer, der udsendes til landbrugeren i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, indeholde angivelse af det maksimale støtteberettigede areal pr. referenceparcel i forbindelse med enkeltbetalingsordningen. Desuden skal det grafiske materiale, der sendes til landbrugeren i henhold til nævnte bestemmelse, angive referenceparcellernes afgrænsning og deres entydige identifikation, og landbrugeren skal angive hver referenceparcels beliggenhed.

For så vidt angår olivenparceller, skal det grafiske materiale, der sendes til landbrugeren, for hver olivenparcel indeholde antallet af støtteberettigede oliventræer og deres position på parcellen og olivenarealet udtrykt i GIS-ha oliven, jf. punkt 3 i bilag XXIV til forordning (EF) nr. 1973/2004.

Ved ansøgning om støtte til olivenplantager, jf. afsnit IV, kapitel 10b, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal det grafiske materiale, der sendes til landbrugeren, for hver olivenparcel indeholde:

a) antallet af ikke-støtteberettigede oliventræer og deres position på parcellen

b) olivendyrkningsarealet udtrykt i GIS-ha oliven, jf. punkt 2 i bilag XXIV til forordning (EF) nr. 1973/2004

c) den kategori, i forbindelse med hvilken der ansøges om støtte, jf. artikel 110i, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003

d) eventuelt oplysning om, at parcellen er omfattet af et program, som Kommissionen har godkendt, jf. artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 ( 21 ), og antallet af berørte oliventræer og deres position på parcellen.

4.  I forbindelse med indgivelsen af ansøgningsskemaet skal landbrugeren berigtige det fortrykte skema, som er nævnt i stk. 2 og 3, hvis der er indtrådt ændringer, f.eks. overdragelser af betalingsrettigheder i overensstemmelse med artikel 46 i forordning (EF) nr. 1782/2003, eller hvis oplysningerne i det fortrykte skema er forkerte.

Er arealets størrelse forkert, skal landbrugeren anføre arealets korrekte størrelse. Er oliventræernes position forkert angivet i det grafiske materiale, er landbrugeren dog ikke forpligtet til at angive arealets korrekte størrelse udtrykt i GIS-ha oliven, men skal kun angive træernes korrekte position.

▼B

Artikel 13

Særlige krav vedrørende enkeltansøgningen

1.  I tilfælde af, at en ansøgning om arealstøtte for markafgrøder i overensstemmelse med afsnit IV, kapitel 10, i forordning (EF) nr. 1782/2003 i henhold til artikel 106 i nævnte forordning indeholder en anmeldelse om dyrkning af hør og hamp bestemt til fiberproduktion, skal den vedlægges de officielle etiketter fra frøemballagen i overensstemmelse med Rådets direktiv 2002/57/EF ( 22 ), særlig artikel 12, eller, i tilfælde af hør bestemt til fiberproduktion, andre dokumenter, som medlemsstaten anerkender som ligestillet hermed, herunder certificeringsdokumentet som omhandlet i artikel 19 i nævnte direktiv.

Hvis udsåningen finder sted efter fristen for indgivelse af enkeltansøgningen, skal de pågældende etiketter eller dokumenter indgives senest den 30. juni.

Hvis etiketterne for frø af hamp bestemt til fiberproduktion også skal indsendes til andre nationale myndigheder, kan medlemsstaterne fastsætte, at etiketterne skal returneres til landmanden, når de er blevet forelagt.

Hvis der dyrkes hamp bestemt til fiberproduktion, skal der forelægges alle de oplysninger, der er nødvendige for en identifikation af, hvilke parceller der er tilsået med hver enkelt hampesort.

I så fald, og hvis en landbruger har til hensigt at producere hamp i overensstemmelse med artikel 52 i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde:

a) en kopi af den kontrakt eller det tilsagn, der er omhandlet i artikel 52 og 106 i nævnte forordning, medmindre medlemsstaten har fastsat en senere frist for indgivelse heraf, der dog ikke kan ligge efter den 15. september

b) i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 52 i nævnte forordning, en angivelse af de anvendte frømængder (kg pr. ha)

c) de officielle etiketter fra frøemballagen i overensstemmelse med direktiv 2002/57/EF, særlig artikel 12; hvis udsåningen finder sted efter fristen for indgivelse af enkeltansøgningen, skal etiketterne dog forelægges senest den 30. juni; hvis etiketterne også skal indsendes til andre nationale myndigheder, kan medlemsstaterne fastsætte, at etiketterne skal returneres til landbrugeren, når de er blevet forelagt i henhold til nærværende bestemmelse

2.  Hvis udtagne arealer anvendes i overensstemmelse med artikel 55, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003 eller artikel 107, stk. 3, første led, i nævnte forordning, skal enkeltansøgningen indeholde det nødvendige bevis, der kræves i henhold til de sektorbestemmelser, der finder anvendelse.

3.  Ved en ansøgning om støtte i form af den særlige kvalitetspræmie for hård hvede, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og det supplement og den særlige støtte for hård hvede, der er fastsat i artikel 105 i nævnte forordning, skal enkeltansøgningen i overensstemmelse med nærmere regler, der fastlægges af medlemsstaten, indeholde et bevis for, at minimumsmængden af certificerede frø af hård hvede er blevet anvendt.

4.  Ved en ansøgning om afgrødespecifik betaling for ris som fastsat i afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde en specificering af den udsåede rissort og en identifikation af de pågældende parceller.

5.  Ved en ansøgning om arealbetaling for nødder som fastsat i afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde angivelse af antallet af træer, og af deres placering og art.

6.  Ved en ansøgning om støtte til energiafgrøder som fastsat i afsnit IV, kapitel 5, i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal enkeltansøgningen indeholde en kopi af den kontrakt, ansøgeren har indgået med en første forarbejdningsvirksomhed i henhold til artikel 35 i forordning (EF) nr. 2237/2003.

7.  Ved en ansøgning om støtte til stivelseskartofler som fastsat i afsnit IV, kapitel 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde en kopi af dyrkningskontrakten, idet medlemsstaten dog kan fastsætte, af denne kopi kan forelægges indtil en senere dato, som ikke må ligge efter den 30. juni.

8.  Ved en ansøgning om støtte til frø som fastsat i afsnit IV, kapitel 9, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde:

a) en kopi af dyrkningskontrakten eller dyrkningserklæringen; medlemsstaten kan dog fastsætte, at denne kopi kan forelægges indtil en senere dato, som ikke må ligge efter den 15. september

b) en angivelse af de arter frø, der er udsået på hver parcel

c) en angivelse af den producerede mængde certificerede frø, udtrykt i hl med en decimal; medlemsstaterne kan dog fastsætte, at denne oplysning kan indgives indtil en senere dato, som ikke må ligge efter den 15. juni i året efter høsten

d) en kopi af bevisdokumenter, der viser, at de pågældende mængder frø er blevet officielt certificeret; medlemsstaterne kan dog fastsætte, at denne dokumentation kan indgives indtil en senere dato, som ikke må ligge efter den ►M1  15. juni ◄ i året efter høsten.

▼M1

9.  Når det gælder en ansøgning om supplerende betaling for humle i henhold til artikel 68a i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde en angivelse af de respektive arealer.

▼M4

10.  Ved ansøgning om specifik betaling for bomuld, jf. afsnit IV, kapitel 10a, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde følgende:

a) navnet på den anvendte bomuldsfrøsort

b) eventuelt navn og adresse på den godkendte brancheorganisation, som landbrugeren er medlem af.

11.  Ved ansøgning om støtte til olivenplantager, jf. afsnit IV, kapitel 10b, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen for hver olivenparcel indeholde antallet af følgende oliventræer og deres position på parcellen:

a) ryddede og udskiftede oliventræer

b) ryddede og ikke-udskiftede oliventræer

c) yderligere plantede oliventræer.

12.  Ved ansøgning om tobaksstøtte, jf. afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal enkeltansøgningen indeholde:

a) en kopi af dyrkningskontrakten, jf. artikel 110k, litra c), i forordning (EF) nr. 1782/2003, eller en henvisning til dens registreringsnummer

b) oplysning om den tobakssort, der dyrkes på hver landbrugsparcel

c) en kopi af den kontrolattest, som den kompetente myndighed har udstedt, med angivelse af, hvor mange kg tørret tobak i blade der er leveret til den virksomhed, som foretager den første forarbejdning.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at den oplysning, der er nævnt i litra c), kan gives på et senere tidspunkt, dog senest den 15. maj året efter høsten.

▼B

Artikel 14

Generelle regler vedrørende enkeltansøgningen og anmeldelser i forbindelse med særlige arealanvendelser

1.  Arealanvendelser som omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 51 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og som anført i bilag V til nævnte forordning og arealer, der anvendes til produktion af hør bestemt til fiberproduktion, skal, hvis det ikke er nødvendigt at anmelde disse arealer i henhold til artikel 13 i nærværende forordning, anmeldes under et særskilt punkt i enkeltansøgningen.

▼M1

Hvis en medlemsstat gør brug af muligheden i artikel 68a i forordning (EF) nr. 1782/2003 for at foretage en betaling til anerkendte producentsammenslutninger i henhold til stk. 2 i nævnte artikel, skal landbrugeren desuden også anmelde de landbrugsparceller, som han anvender til humledyrkning, under et særskilt punkt i enkeltansøgningen. I så fald skal landbrugeren også anføre i enkeltansøgningen, at han er medlem af den pågældende producentsammenslutning.

▼B

Arealanvendelser, der ikke vedrører de støtteordninger, der er fastsat i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, og heller ikke er anført i bilag V til nærværende forordning, skal anmeldes under et eller flere punkter med »andre anvendelser«.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at første og andet afsnit ikke finder anvendelse, når den kompetente myndighed har adgang til de pågældende oplysninger i forbindelse med andre forvaltnings- og kontrolsystemer, som er forenelige med det integrerede system i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

▼M1

1a.  Hvis en landbruger for et givet år ikke anmelder alle de arealer, der er nævnt i stk. 1, og forskellen mellem det samlede anmeldte areal i enkeltansøgningen på den ene side og det anmeldte areal plus det samlede areal af de ikke anmeldte parceller på den anden side er på over 3 % af det anmeldte areal, nedsættes det samlede beløb for de direkte betalinger, som denne landbruger skal have udbetalt for det pågældende år, med op til 3 % afhængigt af, hvor alvorlig undladelsen er.

▼B

2  .I enkeltbetalingsordningens første anvendelsesår kan medlemsstaterne fastsætte undtagelser fra artikel 12 og 13, hvis betalingsrettighederne endnu ikke er endeligt fastlagt på den dato, der ►C1  er fastsat som den sidste frist for indgivelse ◄ af enkeltansøgningen.

▼M4

Den undtagelsesbestemmelse, der er omhandlet i første afsnit, gælder også for det første år, hvor der indføres nye sektorer i enkeltbetalingsordningen og betalingsrettighederne endnu ikke er endeligt fastlagt for de landbrugere, som berøres heraf.

▼B

3.  Medlemsstaterne kan beslutte, at alle ansøgninger om støtte i henhold til afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal være omfattet af enkeltansøgningen. I så fald finder kapitel II og III i nærværende afsnit tilsvarende anvendelse, for så vidt angår de særlige krav, der er fastlagt for ansøgning om støtte under de pågældende ordninger.

4.  Hver medlemsstat fastlægger den minimumsstørrelse, en landbrugsparcel skal have, for at den kan danne grundlag for en ansøgning. Denne minimumsstørrelse må dog højst være på 0,3 ha.

Artikel 15

Ændringer af enkeltansøgningerne

1.  Efter udløbet af fristen for indgivelse af enkeltansøgningen kan der heri tilføjes individuelle landbrugsparceller og i givet fald de hertil svarende betalingsrettigheder, som endnu ikke er anmeldt i enkeltansøgningen i forbindelse med en af de arealrelaterede støtteordninger, forudsat at kravene i henhold til de pågældende støtteordninger overholdes.

Ændringer med hensyn til anvendelsen eller støtteordningen for individuelle landbrugsparceller, der allerede er anmeldt i enkeltansøgningen, kan foretages på samme betingelse.

Hvis ændringer som omhandlet i første og andet afsnit har indflydelse på bevisdokumenter eller kontrakter, som skal forelægges, er det også tilladt at foretage de tilsvarende ændringer af sådanne dokumenter eller kontrakter.

▼M1

2.  Ændringer foretaget i medfør af stk. 1 i nærværende artikel skal meddeles skriftligt til den kompetente myndighed senest den 31. maj det pågældende kalenderår og for Estlands, Letlands, Litauens, Finlands og Sveriges vedkommende senest den 15. juni, idet dette dog ikke indebærer nogen ændring af de datoer, Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige i medfør af artikel 11, stk. 2, første afsnit, fastsætter for indgivelsen af enkeltansøgningen.

▼B

3.  Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet landbrugeren om uregelmæssigheder i enkeltansøgningen, eller hvis den har meddelt landbrugeren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og der ved en sådan kontrol konstateres uregelmæssigheder, er tilføjelser og ændringer som omhandlet i stk. 1 dog ikke tilladt for de landbrugsparceller, uregelmæssighederne vedrører.

▼M1KAPITEL I a

STØTTEANSØGNINGER FRA ANERKENDTE PRODUCENTSAMMENSLUTNINGER OM BETALINGER FOR HUMLE

Artikel 15a

Støtteansøgninger

Ansøgninger fra producentsammenslutninger, der ansøger om støtte i henhold til artikel 171 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 ( 23 ), skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen, og navnlig følgende:

a) producentsammenslutningens identitet

b) oplysninger, der gør det muligt at identificere de pågældende landbrugsparceller

c) en erklæring fra producentsammenslutningen om, at den er bekendt med de betingelser, der gælder for den pågældende støtte.

Producentsammenslutningen må kun anmelde landbrugsparceller, der anvendes til dyrkning af humle, og som i samme kalenderår er blevet anmeldt af producentsammenslutningens medlemmer i henhold til artikel 14, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning.

Medlemsstaterne kan forenkle ansøgningsproceduren ved at sende producentsammenslutningerne et fortrykt ansøgningsskema med angivelse af alle de parceller, der er blevet anmeldt til formålet af deres respektive medlemmer i henhold til artikel 14, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning.

▼BKAPITEL II

ANSØGNINGER OM HUSDYRSTØTTE

Artikel 16

Krav vedrørende ansøgninger om husdyrstøtte

1.  En ansøgning om husdyrstøtte skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen, navnlig følgende:

a) landbrugerens identitet

b) en henvisning til enkeltansøgningen, hvis der allerede er indgivet en sådan

c) antallet af dyr af hver art, for hvilke der ansøges om støtte, og for kvægs vedkommende dyrenes identifikationskode

d) i givet fald et tilsagn fra landbrugeren om, at han vil holde de i litra c) nævnte dyr på sin bedrift i tilbageholdelsesperioden, hvor dyrene skal holdes, og oplysning om det eller de steder, hvor dyrene vil blive holdt, med angivelse af den eller de pågældende perioder

e) i givet fald det individuelle loft for de pågældende dyr

f) i givet fald den individuelle referencemælkemængde, som landbrugeren rådede over den 31. marts eller, hvis medlemsstaten beslutter at gøre brug af undtagelsesbestemmelsen i artikel 44a i forordning (EF) nr. 2342/1999, den 1. april det pågældende kalenderår; er denne mængde ikke kendt på datoen for indgivelsen af ansøgningen, meddeles den snarest muligt til den kompetente myndighed

g) en erklæring fra landbrugeren om, at han er bekendt med betingelserne vedrørende den pågældende støtte.

Hvis dyrene flyttes til et andet sted i løbet af den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften, skal landbrugeren forudgående give den kompetente myndighed skriftlig underretning herom.

2.  Medlemsstaterne sikrer den, der holder dyr, ret til uden begrænsninger med rimelige mellemrum og uden større forsinkelse fra den kompetente myndighed at få oplysning om de data vedrørende den pågældende og hans dyr, der findes i den elektroniske database for kvæg. Når landbrugeren indgiver sin støtteansøgning, skal han samtidig afgive en erklæring om, at de pågældende oplysninger er korrekte og fuldstændige, eller i givet fald berigtige ukorrekte eller tilføje manglende oplysninger.

3.  Medlemsstaterne kan beslutte, at nogle af de i stk. 1 nævnte oplysninger ikke skal anføres i støtteansøgningen, hvis de allerede er meddelt til den kompetente myndighed.

Medlemsstaterne kan navnlig indføre procedurer, ifølge hvilke data i den elektroniske database for kvæg kan benyttes i forbindelse med støtteansøgningen, forudsat at den elektroniske database for kvæg giver den sikkerhed og er iværksat i et sådant omfang, som er påkrævet for en korrekt forvaltning af de pågældende støtteordninger. Sådanne procedurer kan omfatte en ordning, ifølge hvilken landbrugeren kan ansøge om støtte for alle de dyr, der på grundlag af oplysningerne i den elektroniske database for kvæg på en af medlemsstaten fastsat dato berettiger til støtte. I så fald træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre:

a) at begyndelses- og slutdatoerne for de relevante perioder, hvor dyr skal holdes på bedriften, i overensstemmelse med den pågældende støtteordning er blevet klart fastlagt, og at landbrugeren er bekendt hermed

b) at landbrugeren er bekendt med, at alle dyr, for hvilke det konstateres, at de ikke er korrekt identificeret og registreret ifølge ordningen for identifikation og registrering af kvæg, vil blive betragtet som dyr, der er anmeldt til støtte, og for hvilke der er konstateret uregelmæssigheder som omhandlet i artikel 59.

For så vidt angår ammekopræmie i overensstemmelse med artikel 125 i forordning (EF) nr. 1782/200, vil de uregelmæssigheder, der måtte blive konstateret under ordningen for identifikation og registrering af kvæg, blive fordelt forholdsmæssigt mellem det antal dyr, der er nødvendigt for at modtage præmie, og de dyr, der er behov for til at levere mælk eller mejeriprodukter i henhold til artikel 125, stk. 2, litra b) i nævnte forordning. Sådanne uregelmæssigheder vil dog først blive tildelt det antal dyr, der ikke er behov for inden for de individuelle lofter, der er omhandlet i artikel 125, stk. 2, litra b), og artikel 126.

4.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at nogle af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan eller skal fremsendes via et eller flere af medlemsstaten godkendte organer. Landbrugeren er dog fortsat ansvarlig for de fremsendte data.KAPITEL III

ANSØGNINGER OM MÆLKEPRÆMIE OG TILLÆGSBETALINGER

Artikel 17

Krav vedrørende ansøgninger om mælkepræmie og tillægsbetalinger

Enhver mælkeproducent, der ansøger om mælkepræmie og tillægsbetalinger som fastsat i afsnit IV, kapitel 7, i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal indgive en støtteansøgning, som indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen, navnlig:

a) landbrugerens identitet

b) en erklæring fra landbrugeren om, at han er bekendt med betingelserne vedrørende den pågældende støtte.

Støtteansøgningen skal senest indgives på en dato, som fastlægges af medlemsstaterne, men ikke må ligge efter den 15. maj, og for Finlands og Sveriges vedkommende den 15. juni.KAPITEL IV

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 18

Forenkling af procedurer

1.  Medmindre andet følger af specifikke bestemmelser i denne forordning og i forordning (EF) nr. 1782/2003, kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle meddelelser i henhold til nærværende forordning både fra landbrugeren til myndighederne og omvendt foregår elektronisk. Der træffes i så fald passende foranstaltninger for at sikre:

a) at landbrugeren identificeres entydigt

b) at landbrugeren opfylder alle kravene i den pågældende støtteordning

c) at de overførte data er så pålidelige, at den pågældende støtteordning kan forvaltes korrekt; hvis der anvendes data fra den elektroniske database for kvæg, skal denne database give den sikkerhed og være iværksat i det omfang, der er påkrævet for en korrekt forvaltning af de pågældende støtteordninger

d) at bilag, som ikke kan overføres elektronisk, modtages af de kompetente myndigheder inden for de samme frister som ved ikke-elektronisk indgivelse

e) at der ikke forekommer forskelsbehandling af landbrugere, der anvender ikke-elektronisk indgivelse, og landbrugere, der vælger elektronisk indgivelse.

2.  Når det gælder indgivelse af støtteansøgninger, kan medlemsstaterne på de betingelser, der er fastsat i stk. 1, litra a) - e), indføre forenklede procedurer, hvis myndighederne allerede råder over de nødvendige data, specielt hvis situationen ikke har ændret sig, siden der sidste gang blev indgivet en støtteansøgning under den pågældende støtteordning.

Artikel 19

Berigtigelse af indlysende fejl

Uanset artikel 11 til 18 kan en støtteansøgning på et hvilket som helst tidspunkt efter indgivelsen berigtiges, hvis der foreligger en indlysende fejl, som den kompetente myndighed anerkender som sådan.

Artikel 20

Fravigelse af fristen for indgivelse af støtteansøgninger, bilag, kontrakter og erklæringer

Hvis fristen for indgivelse af en støtteansøgning eller bilag, kontrakter eller erklæringer i forbindelse med dette afsnit er en helligdag, en lørdag eller en søndag, anses fristen for at udløbe den første efterfølgende arbejdsdag, som undtagelse fra artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71. ( 24 )

▼M1

Stk. 1 gælder også for landbrugeres ansøgninger om at blive omfattet af enkeltbetalingsordningen i henhold til artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

▼B

Artikel 21

Forsinket indgivelse

1.  Medmindre der foreligger force majeure eller usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 72, medfører indgivelse af en støtteansøgning i henhold til denne forordning efter den relevante frist, at de støttebeløb, som landbrugeren ville have haft ret til, hvis ansøgningen var indgivet rettidigt, nedsættes med 1 % pr. arbejdsdag.

Medmindre andet følger af særlige foranstaltninger, som medlemsstaten måtte træffe som følge af behovet for rettidig indgivelse af dokumentation for at muliggøre planlægning og gennemførelse af en effektiv kontrol, gælder første afsnit også for bilag, kontrakter og erklæringer, som skal indgives til den kompetente myndighed i henhold til artikel 12 og 13, når sådan dokumentation er afgørende for retten til den pågældende støtte. I så fald anvendes nedsættelsen på støttebeløbet for den pågældende støtteordning.

Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen.

2.  Meddelelse af en ændring af en enkeltansøgning efter den sidste frist som omhandlet i artikel 15, stk. 2, medfører en nedsættelse på 1 % pr. arbejdsdag af det beløb, der vedrører den faktiske anvendelse af de pågældende landbrugsparceller.

Ændringer af en enkeltansøgning er kun tilladt indtil den sidste frist for forsinket indgivelse af en enkeltansøgning ifølge stk. 1, tredje afsnit. Hvis denne sidste frist ligger forud for eller er sammenfaldende med den sidste frist ifølge artikel 15, stk. 2, afvises ændringer af en enkeltansøgning efter den dato, der er omhandlet i ►M1  artikel 15, stk. 2 ◄ .

3.  Når det gælder foderarealer, skal nedsættelsen ved forsinket indgivelse af enkeltansøgningen lægges til de nedsættelser, som følger af en eventuel forsinket indgivelse af ansøgninger om støtte som omhandlet i artikel 131 og 132 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

▼M1

Artikel 21a

Forsinket indgivelse af en ansøgning om at blive omfattet af enkeltbetalingsordningen

1.  Medmindre der foreligger force majeure eller usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 34, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og uanset artikel 21 i nærværende forordning, skal der — i det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse i henhold til afsnit III i forordning (EF) nr. 1782/2003, hvis landbrugeren i henhold til artikel 34, stk. 3, i nævnte forordning skal indgive ansøgningen om tildeling af rettigheder sammen med enkeltansøgningen for det pågældende år i den pågældende medlemsstat, og hvis landbrugeren indgiver disse ansøgninger efter den relevante frist — foretages en nedsættelse på 4 % pr. arbejdsdag af de beløb, der skal udbetales det pågældende år for de betalingsrettigheder, som landbrugeren skal have tildelt.

Hvis forsinkelsen er på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen, og landbrugeren får ikke tildelt nogen betalingsrettigheder.

2.  Hvis ansøgningen om at blive omfattet af enkeltbetalingsordningen og enkeltansøgningen skal indgives uafhængigt af hinanden i den pågældende medlemsstat, finder artikel 21 anvendelse på indgivelsen af enkeltansøgningen.

Medmindre der foreligger force majeure eller usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 34, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, medfører indgivelse efter den relevante frist af en ansøgning om at blive omfattet af enkeltbetalingsordningen i henhold til nævnte artikel i så fald, at der foretages en nedsættelse på 3 % pr. arbejdsdag af de beløb, der skal betales i det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse for de betalingsrettigheder, som landbrugeren skal have tildelt.

Hvis forsinkelsen er på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen, og landbrugeren får ikke tildelt nogen betalingsrettigheder.

▼B

Artikel 22

Tilbagekaldelse af støtteansøgninger

1.  En støtteansøgning kan på ethvert tidspunkt skriftligt tilbagekaldes helt eller delvist.

Hvis en medlemsstat gør brug af mulighederne i artikel 16, stk. 3, andet afsnit, kan den bestemme, at en meddelelse til den elektroniske database for kvæg om, at et dyr har forladt bedriften, kan erstatte en skriftlig tilbagekaldelse.

Hvis den kompetente myndighed allerede har underrettet landbrugeren om uregelmæssigheder i støtteansøgningen, eller hvis den har meddelt landbrugeren, at den har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og der ved en sådan kontrol konstateres uregelmæssigheder, kan tilbagekaldelse dog ikke godkendes for de dele af støtteansøgningen, som uregelmæssighederne vedrører.

2.  Tilbagekaldelse som omhandlet i stk. 1 indebærer, at landbrugeren stilles på samme måde, som inden han indgav støtteansøgningen eller de pågældende dele deraf.AFSNIT III

KONTROLKAPITEL I

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 23

Generelle principper

1.  Administrativ kontrol og kontrol på stedet i henhold til denne forordning foretages på en sådan måde, at der sikres en effektiv efterprøvning af, om betingelserne for at opnå støtte er opfyldt, og om de krav og normer, der er relevante for krydsoverensstemmelse, er overholdt.

2.  Hvis landbrugeren eller dennes repræsentant forhindrer gennemførelsen af en kontrol på stedet, afvises den eller de pågældende ansøgninger.KAPITEL II

KONTROL VEDRØRENDE STØTTEKRITERIERNEAfdeling i

Administrativ kontrol

Artikel 24

Krydskontrol

1.  Den administrative kontrol, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1782/2003, omfatter påvisning af uregelmæssigheder, specielt automatiseret påvisning ved elektroniske midler, herunder krydskontrol:

a) af henholdsvis de anmeldte betalingsrettigheder og de anmeldte landbrugsparceller for at undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme kalenderår eller produktionsår, og for at undgå uretmæssig kumulering af støtte under de arealrelaterede støtteordninger, der er anført i bilag I og V til forordning (EF) nr. 1782/2003

b) af betalingsrettighederne for at efterprøve deres eksistens og støtteberettigelsen

c) mellem de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen, og de referenceparceller, der indgår i identifikationssystemet for landbrugsparceller, for at efterprøve, om arealerne som sådan berettiger til støtte

d) mellem betalingsrettighederne og det fastslåede areal for at efterprøve, om rettighederne er ledsaget af et tilsvarende antal støtteberettigede hektar som defineret i henholdsvis artikel 44, stk. 2, og artikel 54, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003

e) ved hjælp af den elektroniske database for kvæg for at efterprøve retten til støtte og undgå, at en og samme støtte uretmæssigt ydes flere gange for samme kalenderår

f) hvis der skal indgives bilag, kontrakter eller dyrkningserklæringer, og hvis det er relevant: ved at sammenholde de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen, med dem, der er angivet i de pågældende bilag, kontrakter eller dyrkningserklæringer, for at efterprøve, om arealet er støtteberettiget

g) mellem de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen, og de marker, som har været genstand for en officiel undersøgelse, og for hvilke det er fastslået, at kravene i de direktiver, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1674/72 af 2. august 1972 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse og finansiering af støtte inden for frøsektoren ( 25 ), er overholdt.

▼M1

h) mellem de landbrugsparceller, der er anmeldt af en producentsammenslutning i henhold til artikel 15a, de tilsvarende parceller, der er anmeldt af producentsammenslutningens medlemmer i henhold til artikel 14, stk. 1, andet afsnit, og de referenceparceller, der indgår i identifikationssystemet for landbrugsparceller, for at efterprøve støtteberettigelsen.

▼M4

i) af de landbrugsparceller, der er anmeldt i enkeltansøgningen, og de parceller, som medlemsstaten har godkendt til bomuldsproduktion, jf. artikel 110b i forordning (EF) nr. 1782/2003

j) af landbrugernes erklæringer i enkeltansøgningen om, at de er medlem af en godkendt brancheorganisation, de oplysninger, der gives i henhold til artikel 13, stk. 10, litra b), i nærværende forordning, og de oplysninger, som den pågældende godkendte brancheorganisation sender, for at det kan kontrolleres, om de er berettiget til den forhøjede støtte, jf. artikel 110f, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

▼B

2.  Viser krydskontrollen tegn på uregelmæssigheder, opfølges den af enhver anden hensigtsmæssig administrativ procedure og om nødvendigt af kontrol på stedet.

▼M4

Hvis to eller flere landbrugere, der ansøger om støtte i henhold til samme støtteordning, indgiver en støtteansøgning for en referenceparcel, og det samlede anmeldte areal overstiger landbrugsarealet, men differencen ligger inden for den opmålingstolerance, der er fastsat i henhold til artikel 30, stk. 1, kan medlemsstaterne reducere de pågældende arealer forholdsmæssigt. De pågældende landbrugere kan i givet fald anfægte beslutningen om at reducere arealet med den begrundelse, at en eller flere af de andre berørte landbrugere på deres bekostning har indgivet for store arealanmeldelser, der overskrider tolerancen.

▼BAfdeling ii

kontrol på stedetUnderafdeling i

Fælles bestemmelser

Artikel 25

Generelle principper

1.  Kontrol på stedet foretages uanmeldt. Under forudsætning af, at formålet med kontrollen ikke derved bringes i fare, kan der dog gives et varsel, som begrænses til det absolutte minimum. Et sådant varsel må, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, ikke overstige 48 timer.

2.  Kontrol på stedet i henhold til denne forordning og enhver anden kontrol i henhold til andre EF-bestemmelser foretages samtidigt, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Artikel 26

Kontrolprocent

1.  Det samlede antal kontroller på stedet, der foretages hvert år, skal mindst omfatte 5 % af alle landbrugere, der indgiver en enkeltansøgning.

Medmindre andet følger af tredje afsnit, udtager medlemsstaterne i følgende tilfælde supplerende stikprøver på mindst:

a) 5 % af alle landbrugere, der ansøger om støtte til stivelseskartofler i henhold til afsnit IV, kapitel 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003

b) 5 % pr. frøart, som der er ansøgt om støtte for i henhold til artikel 99 i forordning (EF) nr. 1782/2003

▼M4

c) 5 % af alle landbrugere, der ansøger om tobaksstøtte i henhold til afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) nr. 1782/2003

d) 10 % af alle landbrugere, der ansøger om støtte til nødder i henhold til afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, hvis en medlemsstat udnytter muligheden for ikke at indføre yderligere GIS-oplysninger, jf. artikel 6, stk. 3, i nærværende forordning

For alle andre medlemsstater for 2006: mindst 10 % af alle landbrugere, der ansøger om støtte til nødder i henhold til afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EF) nr. 1782/2003, hvis de yderligere GIS-oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i nærværende forordning, ikke giver det sikkerheds og gennemførelsesniveau, der er nødvendigt, for at støtteordningen kan forvaltes korrekt.

Hvis den stikprøve, der er udtaget efter første afsnit, allerede omfatter ansøgere til de former for støtte, der er nævnt i andet afsnit, litra a) til d), kan disse ansøgere modregnes i de deri fastsatte kontrolsatser.

▼B

2.  Det samlede antal kontroller på stedet, der foretages hvert år, skal desuden mindst omfatte:

a) minimumskontrolprocenten på 30 % eller 20 % af de arealer, der er anmeldt til produktion af hamp, jf. artikel 52 i forordning (EF) nr. 1782/2003

Hvis en medlemsstat allerede har indført et system med forudgående godkendelse af hampedyrkning og inden denne forordnings ikrafttræden har meddelt Kommissionen de herfor gældende bestemmelser og betingelser, skal Kommissionen straks underrettes om alle ændringer af disse bestemmelser og betingelser.

b) 5 % af alle landbrugere, der ansøger om støtte under kvægstøtteordningerne; satsen forhøjes dog til 10 %, hvis den elektroniske database for kvæg ikke giver den sikkerhed eller ikke er iværksat i et det omfang, der er påkrævet for en korrekt forvaltning af de pågældende støtteordninger; denne kontrol på stedet skal tillige omfatte mindst 5 % af alle de dyr, der ansøges om støtte for under hver ordning

c) 10 % af alle landbrugere, der ansøger om støtte under støtteordningen for får og geder, uanset om støtteansøgningerne indgives som en del af enkeltansøgningen eller separat

d) 2 % af alle mælkeproducenter, der ansøger om mælkepræmier og/eller tillægsbetalinger.

▼M1

e) 5 % af alle landbrugere, hvis landbrugsparceller anmeldes af en producentsammenslutning, der ansøger om betalinger for humle i henhold til artikel 15a.

▼M4

f) 20 % af de brancheorganisationer, der er godkendt i henhold til artikel 110d i forordning (EF) nr. 1782/2003, og som landbrugerne har erklæret at være medlem af i deres enkeltansøgninger om afgrødespecifik betaling for bomuld, jf. afsnit IV, kapitel 10a, i samme forordning

g) 5 % af de virksomheder, der foretager den første forarbejdning, hvad angår kontrol under den første forarbejdning og behandling i forbindelse med ansøgninger om tobaksstøtte i henhold til afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

▼B

3.  Hvis der ved kontrol på stedet konstateres betydelige uregelmæssigheder i forbindelse med en bestemt støtteordning eller i et givet område eller delområde, gennemfører den kompetente myndighed yderligere kontrol på stedet det pågældende år, ligesom den for det følgende år hæver procentsatsen for de landbrugere, hos hvilke der skal foretages kontrol på stedet.

4.  Hvis det er fastsat, at kontrollen af visse elementer i forbindelse med kontrol på stedet kan foretages som stikprøvekontrol, så skal denne gennemføres på en sådan måde, at der sikres en pålidelig og repræsentativ kontrol. Medlemsstaterne fastlægger kriterierne for udvælgelsen af, hvad der skal kontrolleres ved stikprøven. Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved stikprøvekontrollen, foretages der en passende udvidelse af stikprøven.

Artikel 27

Udvælgelse af stikprøven

 

Den kompetente myndighed udvælger på grundlag af en risikoanalyse stikprøver til kontrol på stedet i henhold til denne forordning, således at de er repræsentative for de indgivne støtteansøgninger. Det vurderes hvert år, hvor effektive de risikoanalyseparametre, der blev benyttet i de foregående år, har været.

 ◄

For at sikre en sådan repræsentativitet udvælger medlemsstaterne tilfældigt mellem 20 % og 25 % af minimumsantallet af landbrugere, der skal underkastes kontrol på stedet som omhandlet i artikel 26, stk. 1 og 2.

2.  Ved risikoanalysen tages der hensyn til følgende:

a) støttebeløb

b) antal landbrugsparceller, areal og antal dyr, som der er ansøgt om støtte for

c) ændringer i forhold til det foregående år

d) kontrolresultaterne fra de foregående år

e) tilfælde af manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1760/2000 og forordning (EF) nr. 21/2004

f) landbrugere, der ligger umiddelbart over eller under lofter eller grænser, der er af betydning for ydelsen af støtten

g) udskiftninger af dyr som omhandlet i artikel 58 i nærværende forordning

h) overholdelse af artikel 49, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003

i) mængden af kartofler til fremstilling af kartoffelstivelse, for så vidt angår det areal, der er anmeldt i den dyrkningskontrakt, der er nævnt artikel 13, stk. 7

j) ved en ansøgning om støtte til frø som omhandlet i afsnit IV, kapitel 9, i forordning (EF) nr. 1782/2003, mængden af certificeret frø i forhold til det anmeldte areal

▼M4

k) de mængder råtobak, opdelt på sorter, der er omfattet af dyrkningskontrakter i forbindelse med de anmeldte tobaksarealer, ved ansøgning om tobaksstøtte i henhold til afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) nr. 1782/2003

l) de forskellige virksomhedsstørrelser i forbindelse med kontrol af de virksomheder, der foretager den første forarbejdning og behandling, ved ansøgning om tobaksstøtte i henhold til afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) nr. 1782/2003

m) andre faktorer, som medlemsstaterne fastlægger.

▼B

3.  Den kompetente myndighed noterer de grunde, der har ført til, at en given landbruger er blevet udvalgt til kontrol på stedet. Den inspektør, der skal foretage kontrollen på stedet, underrettes herom inden kontrollens påbegyndelse.

Artikel 28

Kontrolrapport

1.  For hver kontrol på stedet, der foretages i henhold til denne afdeling, skal der udarbejdes en kontrolrapport, som gør det muligt at efterprøve de nærmere enkeltheder i forbindelse med den foretagne kontrol. Rapporten skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

a) de kontrollerede støtteordninger og ansøgninger

b) de tilstedeværende personer

▼M4

c) de kontrollerede landbrugsparceller, de opmålte landbrugsparceller, herunder eventuelt antallet af oliventræer og deres position på parcellen, opmålingsresultatet for hver opmålt landbrugsparcel og de anvendte opmålingsmetoder

▼B

d) antallet og arten af de forefundne dyr og i givet fald de øremærkenumre, angivelser i registret og i den elektroniske database for kvæg og bevisdokumenter, der er kontrolleret, samt resultaterne af kontrollen og eventuelle særlige bemærkninger vedrørende bestemte dyr og/eller deres identifikationskode

e) angivelse af, om landbrugeren havde fået et varsel om kontrolbesøget, og i givet fald hvor lang tid i forvejen

f) oplysninger om specifikke kontrolforanstaltninger, der eventuelt skal træffes i forbindelse med de enkelte støtteordninger

g) oplysninger om eventuel anden foretagen kontrol.

2.  Landbrugeren skal have mulighed for at underskrive rapporten, så han derved kan bekræfte sin tilstedeværelse ved kontrollen og fremsætte sine bemærkninger. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, udleveres der en kopi af kontrolrapporten til landbrugeren.

Hvis kontrollen på stedet foretages ved telemåling i overensstemmelse med artikel 32, kan medlemsstaterne beslutte ikke at give landbrugeren eller dennes repræsentant mulighed for at underskrive kontrolrapporten, hvis der ikke ved telemålingskontrollen konstateres uregelmæssigheder. Hvis der konstateres uregelmæssigheder som følge af sådan kontrol, skal der gives mulighed for at underskrive kontrolrapporten, inden den kompetente myndighed drager sine konklusioner vedrørende eventuelle nedsættelser eller udelukkelser.Underafdeling II

Kontrol på stedet af enkeltansøgningerne vedrørende de arealrelaterede støtteordninger

Artikel 29

Indholdet af kontrollen på stedet

Kontrollen på stedet skal omfatte alle de landbrugsparceller, som der er ansøgt om støtte for under støtteordningerne i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003, bortset fra de parceller, for hvilke der er indgivet ansøgninger om støtte til frø, jf. artikel 99 i samme forordning. Den fysiske kontrol i marken, der er en del af kontrollen på stedet, kan dog begrænses til en stikprøve, der skal omfatte mindst halvdelen af de landbrugsparceller, som der er indgivet ansøgninger for.

Artikel 30

Fastslåelse af arealer

▼M4

1.  Landbrugsparcellernes areal fastslås med hjælpemidler, der foreskrives af den kompetente myndighed, og som sikrer en målenøjagtighed, der mindst svarer til den, der ifølge de nationale bestemmelser kræves ved officiel opmåling. Den kompetente myndighed kan fastlægge en opmålingstolerance, der ikke må overstige følgende:

a) for parceller på under 0,1 ha en buffer på 1,5 m af landbrugsparcellens perimeter

b) for andre parceller 5 % af landbrugsparcellens areal eller en buffer på 1,5 m af landbrugsparcellens perimeter. Maksimumstolerancen for den enkelte landbrugsparcel må dog ikke i absolut værdi overstige 1,0 ha.

Den tolerance, der er fastsat i første afsnit, gælder ikke for olivenparceller, hvis areal er udtrykt i GIS-ha oliven, jf. punkt 2 og 3 i bilag XXIV til forordning (EF) nr. 1973/2004.

▼B

2.  En landbrugsparcels samlede areal kan kun tages i betragtning, hvis parcellen fuldt ud anvendes efter de sædvanlige normer i den pågældende medlemsstat eller region. I andre tilfælde tages det faktisk udnyttede areal i betragtning.

I de regioner, hvor elementer som hække, grøfter og mure traditionelt indgår i god dyrknings- eller driftspraksis i landbruget, kan medlemsstaterne fastsætte, at dette areal betragtes som en del af det fuldt udnyttede areal, hvis det ikke overstiger en samlet bredde, der fastlægges af medlemsstaterne. Denne bredde skal svare til den traditionelle bredde i den pågældende region og må ikke overstige 2 meter.

Medlemsstaterne kan, efter at have givet forhåndsmeddelelse til Kommissionen, tillade en bredde på over 2 meter, hvis dette areal er medregnet som areal med markafgrøder ved fastsættelsen af udbytterne for de pågældende regioner.

3.  Ud over det i stk. 2 nævnte gælder det for parceller, der anmeldes med henblik på enkeltbetalingsordningen, at alle elementer, der er nævnt i retsakterne i bilag III til forordning (EF) nr. 1782/2003, eller som kan indgå som led i betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand som omhandlet i artikel 5 og bilag IV i samme forordning, indgår i en landbrugsparcels samlede areal.

4.  Det kontrolleres med hensigtsmæssige hjælpemidler, om landbrugsparcellerne er støtteberettigede. I den forbindelse kan der om fornødent kræves forelæggelse af yderligere dokumentation.

Artikel 31

Indholdet af kontrol på stedet af ansøgninger om støtte til frø

Kontrollen på stedet af ansøgninger om støtte til frø i henhold til artikel 99 i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal især omfatte:

a) kontrol hos den landbruger, der ansøger om støtte:

i) af alle parceller for at kontrollere den art eller sortsgruppe af frø, der er sået på hver anmeldt parcel

ii) af dokumenter for mindst at kontrollere den første destination for frø, som der er ansøgt om støtte for

iii) enhver kontrol, som medlemsstaten finder nødvendig for at sikre, at der ikke ydes støtte til ikke-certificerede frø eller til frø indført fra tredjelande

b) hvis frøenes første destination er en planteforædler eller en frøvirksomhed, yderligere kontrol for at sikre:

i) at frøene faktisk er købt og betalt af planteforædleren eller frøvirksomheden i overensstemmelse med dyrkningskontrakten

ii) at betalingen af frøene fremgår af planteforædlerens eller frøvirksomhedens regnskaber

iii) at frøene faktisk er blevet afsat til udsæd. Ved »afsat« forstås: lagerført, frembudt eller udbudt til salg, salg eller levering til en anden person. Til det formål skal der foretages fysisk kontrol og dokumentkontrol af planteforædlerens eller frøvirksomhedens lagre og regnskaber;

c) hvis det er relevant, kontrol hos de endelige forbrugere.

▼M4

Artikel 31a

Kontrol på stedet af godkendte brancheorganisationer

Ved kontrollen på stedet af godkendte brancheorganisationer i forbindelse med ansøgninger om afgrødespecifik betaling for bomuld, jf. afsnit IV, kapitel 10a, i forordning (EF) nr. 1782/2003, kontrolleres det, om kriterierne for godkendelse af disse organisationer, er overholdt, ligesom deres medlemsliste og den skala, der er nævnt i artikel 110e i samme forordning, kontrolleres.

▼B

Artikel 32

Telemåling

1.  Medlemsstaterne kan gøre brug af telemåling i forbindelse med den i artikel 26, stk. 1, omhandlede stikprøve i stedet for at anvende de traditionelle metoder for kontrol på stedet på betingelserne i denne artikel. Artikel 23, 25, 26, 27 og 28, artikel 29, første punktum, og artikel 30 finder anvendelse, hvor det er relevant.

2.  De områder, der skal kontrolleres ved telemåling, udvælges på basis af en risikoanalyse eller tilfældigt.

Udvælges et område på basis af en risikoanalyse, tager medlemsstaterne hensyn til passende risikofaktorer, herunder:

a) deres finansielle betydning med hensyn til EF-støtte

b) støtteansøgningernes sammensætning

c) landbrugsparcelsystemernes strukturer og landbrugslandskabets kompleksitet

d) manglende dækning i de foregående år

e) de tekniske begrænsninger for effektiv anvendelse af telemåling med hensyn til områdebestemmelse

f) kontrolresultaterne fra de foregående år.

3.  Kontrol på stedet ved telemåling omfatter:

a) enten alle støtteansøgninger, hvori mindst 80 % af det areal, for hvilket der ansøges om støtte efter de ordninger, der er fastlagt i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, ligger inden for det pågældende område

b) eller de støtteansøgninger, som udvælges af den kompetente myndighed på grundlag af artikel 27, stk. 2, i nærværende forordning.

Ansøgninger, der er tilfældigt udvalgt i henhold til artikel 27, stk. 1, andet afsnit, kan kontrolleres ved telemåling.

4.  Når en landbruger er blevet udvalgt til kontrol på stedet i henhold til stk. 3, skal mindst 80 % af det areal, som han ansøger om støtte for under støtteordninger, der er fastlagt i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, omfattes af kontrol på stedet ved telemåling.

5.  Når en medlemsstat benytter sig af muligheden for at foretage kontrol på stedet ved telemåling, skal den:

a) foretage billedtolkning af satellitbilleder eller luftfotos af alle de landbrugsparceller pr. ansøgning, der skal kontrolleres i henhold til stk. 4, med henblik på at bestemme plantedækket og opmåle arealet

b) foretage fysisk kontrol på stedet af alle landbrugsparceller, for hvilke billedtolkningen ikke giver mulighed for på en for den kompetente myndighed tilfredsstillende måde at kontrollere, om de afgivne oplysninger i anmeldelsen er nøjagtige.

6.  Den i artikel 26, stk. 3, omhandlede yderligere kontrol foretages ved traditionel kontrol på stedet, hvis det ikke længere er muligt at foretage den yderligere kontrol ved telemåling det pågældende år.

Artikel 33

Kontrol af indholdet af tetrahydrocannabinol i dyrket hamp

1.  Det system, medlemsstaterne skal anvende i henhold til artikel 52, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003 for at bestemme indholdet af tetrahydrocannabinol (i det følgende benævnt »THC«) i de dyrkede afgrøder, er det, der er fastlagt i bilag I til nærværende forordning.

2.  Medlemsstaterne sender senest den 15. november i det pågældende produktionsår Kommissionen en rapport om de foretagne konstateringer af THC-indholdet. Rapporten skal for hver sort indeholde oplysninger om:

a) for procedure A, jf. bilag I, tidspunktet for udtagelsen af prøven

b) antallet af udførte tester

c) de opnåede resultater efter THC-niveauer, med en trindeling på 0,1 %

d) de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan.

3.  Hvis det af resultaterne fremgår, at THC-indholdet i et betydende antal prøver af en given sort ligger over den grænse, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, kan det efter proceduren i artikel 144, stk. 2, i samme forordning besluttes at anvende procedure B, jf. bilag I til nærværende forordning, for den pågældende sort i det følgende kalenderår, idet dette dog ikke er til hinder for, at Kommissionen kan træffe andre foranstaltninger.

4.  De hampesorter til fiberproduktion, der giver ret til direkte betalinger, er anført i bilag II. Anmodninger fra en medlemsstat om optagelse af en hampesort i bilaget skal være ledsaget af en rapport om resultaterne af analyser, der er udført efter procedure B, jf. bilag I, og af en beskrivelse af den pågældende sort

▼M1

5.  Hampeplanter til fiberproduktion skal af hensyn til kontrollen i henhold til stk. 1, 2 og 3 passes under normale vækstvilkår efter de lokale normer i mindst 10 dage efter blomstringens afslutning.

Medlemsstaterne kan dog tillade, at hamp til fiberproduktion høstes efter blomstringens begyndelse, men inden udgangen af perioden på 10 dage efter blomstringens afslutning, forudsat at inspektørerne angiver, hvilke repræsentative dele af hver af de pågældende parceller der med henblik på kontrollen efter den i bilag I fastsatte metode skal passes i mindst 10 dage efter blomstringens afslutning.Underafdeling II A

Kontrol på stedet af støtteansøgninger om betalinger for humle fra anerkendte producentsammenslutninger

Artikel 33a

Forhold vedrørende kontrol på stedet

Ved kontrol på stedet i henhold til artikel 26, stk. 2, litra e), finder bestemmelserne i artikel 29, artikel 30, stk. 1, artikel 30, stk. 2, første og andet afsnit, artikel 30, stk. 4, og artikel 32 anvendelse med de fornødne ændringer.

Ved kontrol på stedet skal det efterprøves, om betingelserne i henhold til artikel 171 i forordning (EF) nr. 1973/2004 er overholdt.

▼M4Underafdeling II B

Kontrol på stedet i forbindelse med ansøgninger om tobaksstøtte

Artikel 33b

Kontrol af leveringer

1.  I forbindelse med ansøgninger om tobaksstøtte i henhold til afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal alle leveringer kontrolleres. Hver levering skal godkendes af den kompetente myndighed, som forinden skal være blevet underrettet herom, så den kender leveringsdatoen. Ved denne kontrol skal det bl.a. kontrolleres, at den kompetente myndighed forinden har godkendt leveringen.

2.  Hvis den uforarbejdede tobak leveres til et godkendt opkøbscenter, jf. artikel 171ck, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1973/2004, må den, efter at den er kontrolleret, kun forlade opkøbscenteret for at blive overført til forarbejdningsvirksomheden. Efter kontrollen skal tobakken samles i særskilte mængder.

Overførsel af sådanne mængder til forarbejdningsvirksomheden skal godkendes skriftligt af den kompetente myndighed, som forinden skal være blevet underrettet herom, så den har nøje kendskab til det transportmiddel, der anvendes, transportruten, afgangs- og ankomsttidspunkt samt de særskilte mængder tobak, der transporteres.

3.  Ved tobakkens ankomst til forarbejdningsvirksomheden kontrollerer kontrolorganet, bl.a. ved vejning, at det virkelig er de særskilte mængder, der er kontrolleret i opkøbscenteret, der faktisk leveres.

Den kompetente myndighed fastlægger de særlige betingelser, den finder nødvendige i forbindelse med kontrollen.

Artikel 33c

Tilsyn og kontrol under den første forarbejdning og behandling

1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til, at der føres tilsyn med råtobak, fra det øjeblik landbrugeren leverer den til den virksomhed, som foretager den første forarbejdning.

Tilsynet skal sikre, at råtobakken ikke frigives, før den første forarbejdning og behandling er afsluttet, og at den samme råtobak ikke kontrolleres mere end én gang.

2.  Ved kontrollen under den første forarbejdning og behandling af tobakken skal det undersøges, om artikel 171cb i forordning (EF) nr. 1973/2004 er overholdt, især hvad angår mængderne af råtobak på de kontrollerede virksomheder, idet der skelnes mellem råtobak produceret i EF og råtobak med oprindelse i eller indført fra tredjelande. Med henblik herpå skal kontrollen omfatte:

a) kontrol af forarbejdningsvirksomhedens lagre

b) kontrol, når tobak, der har undergået den første forarbejdning og behandling, forlader kontrolstedet

c) al yderligere kontrol, som medlemsstaten finder nødvendig for at forhindre, at der udbetales præmie for råtobak, som har oprindelse i eller er indført fra tredjelande.

3.  Den kontrol, der er omhandlet i denne artikel, foretages på det sted, hvor råtobakken forarbejdes. De pågældende virksomheder skal inden for en af medlemsstaten fastsat frist give de organer, som de henhører under, skriftlig underretning om de steder, hvor forarbejdningen vil finde sted. I den forbindelse kan medlemsstaterne fastsætte, hvilke oplysninger de pågældende organer skal have fra de virksomheder, der foretager den første forarbejdning.

4.  Den kontrol, der er omhandlet i denne artikel, skal under alle omstændigheder være uanmeldt.

▼BUnderafdeling III

Kontrol på stedet af ansøgninger om husdyrstøtte

Artikel 34

Tidspunktet for kontrollen på stedet

1.  For andre støtteordninger end dem, der er fastsat i artikel 123, stk. 6, og artikel 130 i forordning (EF) nr. 1782/2003, gennemføres mindst 60 % af den minimumsprocent for kontrol på stedet, der er fastsat i artikel 26, stk. 2, litra b), sidste punktum, i nærværende forordning, i løbet af den periode, hvor dyrene ifølge den pågældende støtteordning skal holdes på bedriften. Den resterende kontrol på stedet gennemføres i løbet af en periode, hvor dyrene ifølge mindst en af disse støtteordninger skal holdes på bedriften.

Hvis en medlemsstat gør brug af mulighederne i artikel 68 i forordning (EF) nr. 1782/2003, skal hele den af minimumsprocenten omfattede kontrol på stedet, jf. artikel 26, stk. 2, litra b), sidste punktum, dog gennemføres i løbet af den periode, hvor dyrene ifølge den pågældende støtteordning skal holdes på bedriften.

2.  Mindst 50 % af den minimumsprocent for kontrol på stedet, der er fastsat i artikel 26, stk. 2, litra c), gennemføres i løbet af den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften. I medlemsstater, hvor den ordning, der er indført ved forordning (EF) nr. 21/2004, ikke fuldt ud er gennemført og finder anvendelse for får og geder, navnlig hvad angår identifikation af dyr og korrekt føring af registre, skal hele den af minimumsprocenten omfattede kontrol på stedet dog gennemføres i løbet af den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften.

Artikel 35

Indholdet af kontrollen på stedet

1.  Kontrollen på stedet skal omfatte alle de dyr, for hvilke der er indgivet støtteansøgning under de støtteordninger, der skal kontrolleres, og, for kvægstøtteordningernes vedkommende, også uanmeldt kvæg.

2.  Kontrollen omfatter navnlig:

a) efterprøvning af, at det antal dyr, der forefindes på bedriften, og for hvilke der er indgivet støtteansøgning, og antallet af uanmeldt kvæg, svarer til det antal dyr, der er indført i registrene, og, når det gælder kvæg, til det antal, der er meddelt til den elektroniske database for kvæg

b) for så vidt angår kvægstøtteordningerne, efterprøvning af:

 at de i registrene indførte oplysninger og meddelelserne til den elektroniske database for kvæg er rigtige, ved stikprøvekontrol af bilag såsom købs- og salgsfakturaer, slagteattester, veterinærdokumenter og i givet fald dyrepas for de dyr, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger i de seneste tolv måneder inden tidspunktet for kontrollen på stedet

 at oplysningerne i den elektroniske database for kvæg og i registeret stemmer overens, ved stikprøvekontrol vedrørende de dyr, for hvilke der er indgivet støtteansøgninger i de seneste tolv måneder inden tidspunktet for kontrollen på stedet

 at alle de på bedriften forefundne dyr, som stadig skal holdes på bedriften, er berettigede til den støtte, der er ansøgt om

 at alt kvæg på bedriften er identificeret med øremærker og i givet fald har et dyrepas, og at disse dyr er indført i registret og korrekt er meddelt til den elektroniske database for kvæg

►C1  Den kontrol, der er omhandlet i fjerde led, foretages individuelt for hvert enkelt handyr, som stadig er omfattet af forpligtelsen til at skulle holdes på bedriften, og for hvilket der er indgivet ansøgning om den særlige oksekødspræmie, dog med undtagelse af ansøgninger indgivet i henhold til artikel 123, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003. ◄ I alle andre tilfælde kan efterprøvningen af, at angivelserne i dyrepassene, registeret og meddelelserne til den elektroniske database er korrekte, foretages ved stikprøvekontrol.

c) for så vidt angår ordningen med fåre- og gedepræmier, efterprøvning:

i) ved hjælp af registret, af, at alle de dyr, der er indgivet ansøgninger for inden for de seneste tolv måneder forud for kontrollen på stedet, er blevet holdt på bedriften i hele den foreskrevne periode

ii) af, at de i registrene indførte oplysninger er rigtige, ved stikprøvekontrol af bilag såsom købs- og salgsfakturaer og veterinærdokumenter.

Artikel 36

Gennemførelse af kontrol på stedet på slagterier

1.  Hvad angår den særlige oksekødspræmie i henhold til artikel 123, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og slagtepræmien i henhold til artikel 130 i samme forordning, foretages der, hvis en medlemsstat gør brug af mulighederne i artikel 68 i samme forordning, kontrol på stedet på slagterierne. Medlemsstaterne foretager denne kontrol på stedet, enten

a) på mindst 30 % af alle slagterier, som udvælges på grundlag af en risikoanalyse, og i så fald skal kontrollen omfatte en stikprøve på mindst 5 % af alle de dyr af kvæg, der inden for de seneste tolv måneder forud for kontrollen på stedet er blevet slagtet på det pågældende slagteri, eller

b) på mindst 20 % af de slagterier, der forinden er blevet godkendt på grundlag af særlige pålidelighedskriterier fastlagt af medlemsstaterne, idet de pågældende slagterier udvælges på grundlag af en risikoanalyse, og i så fald skal kontrollen omfatte en stikprøve på mindst 2 % af alle de dyr af kvæg, der inden for de seneste tolv måneder forud for kontrollen på stedet er blevet slagtet på det pågældende slagteri.

Kontrollen på stedet på slagterierne omfatter en efterfølgende dokumentkontrol, en sammenholdelse med registreringerne i den elektroniske database for kvæg og kontrol af de oversigter over slagteattester (eller de oplysninger, der gør det ud for attester), der er sendt til andre medlemsstater i henhold til artikel 35, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2342/1999.

2.  Kontrollen på stedet på slagterierne omfatter fysisk kontrol af de på dagen for kontrollen gennemførte slagtninger på grundlag af en stikprøve. Om nødvendigt foretages der en efterprøvning af, om de slagtekroppe, der vejes, berettiger til støtte.

Artikel 37

Gennemførelse af kontrollen i forbindelse med præmie for udførsel

1.  Hvad angår den slagtepræmie, der i henhold til artikel 130 i forordning (EF) nr. 1782/2003 ydes for kvæg, der udføres til tredjelande, foretages der, hvis en medlemsstat gør brug af mulighederne i artikel 68 i samme forordning, i forbindelse med hver forsendelse kontrol på stedet, som foretages på følgende måde:

a) Ved indladningen efterprøves det, om alt kvæg er identificeret med øremærker. Desuden skal mindst 10 % af de således kontrollerede dyr kontrolleres individuelt med hensyn til deres identifikation.

b) Ved udførslen fra Fællesskabets område:

 skal det, hvis transportmidlet er forsynet med toldlukke, efterprøves, om toldlukket er ubeskadiget; hvis det er tilfældet foretages der kun stikprøver, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt forsendelsen er i overensstemmelse med forskrifterne

 skal der, hvis transportmidlet ikke er forsynet med toldlukke, eller hvis et sådant er beskadiget, igen foretages identificering af mindst 50 % af de dyr af kvæg, der blev identificeret ved indladningen.

2.  Dyrepassene afleveres til den kompetente myndighed i henhold til artikel 6, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1760/2000.

3.  Betalingsorganet kontrollerer støtteansøgningerne på grundlag af betalingsdokumenterne og andre foreliggende oplysninger, navnlig eksportdokumenterne og de kompetente kontrolmyndigheders påtegninger, og kontrollerer, at dyrepassene er blevet afleveret i overensstemmelse med stk. 2.

▼M4

Artikel 38

Særlige bestemmelser for supplerende betalinger

Hvad angår de supplerende betalinger, der skal ydes for særlige typer landbrug og kvalitetsproduktion, jf. artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003, og den supplerende betaling, der er omhandlet i artikel 119 og 133 i samme forordning, anvender medlemsstaterne bestemmelserne i dette afsnit i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Hvis det som følge af den måde, ordningen er opbygget på, ikke er hensigtsmæssigt at anvende nævnte bestemmelser, sørger medlemsstaterne for en kontrol, der sikrer et kontrolniveau svarende til det, der er fastlagt i dette afsnit.

▼B

Artikel 39

Særbestemmelser om kontrolrapporten

1.  Hvis medlemsstaterne foretager kontrol på stedet efter denne forordning sammen med kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 1082/2003, suppleres den kontrolrapport, der er omhandlet i artikel 28 i nærværende forordning, med rapporter som omhandlet i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1082/2003.

2.  Ved kontrol på slagterier i henhold til artikel 36, stk. 1, kan den i artikel 28 omhandlede kontrolrapport bestå i en angivelse i slagteriernes regnskabssystem af, hvilke dyr der er kontrolleret.

Ved kontrol i henhold til artikel 36, stk. 2, skal rapporten bl.a. indeholde angivelse af identifikationsnummer, slagtet vægt og dato for slagtningen for alle de dyr, som på datoen for kontrollen på stedet blev slagtet og kontrolleret.

3.  Ved kontrol i henhold til artikel 37 er det tilstrækkeligt, at kontrolrapporten angiver, hvilke dyr der er blevet kontrolleret.

4.  Hvis der ved kontrol på stedet i henhold til denne forordning afsløres tilfælde af manglende overholdelse af afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000, sendes der straks kopier af den kontrolrapport, der er omhandlet i artikel 28 i nærværende forordning, til de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af forordning (EF) nr. 1082/2003.Underafdeling IV

Kontrol på stedet af ansøgninger om mælkepræmie og tillægsbetalinger

Artikel 40

Kontrol på stedet af ansøgninger om mælkepræmie og tillægsbetalinger

Kontrollen på stedet skal omfatte betingelserne for støtteberettigelse og navnlig foretages på grundlag af landbrugernes regnskaber eller andre registre.KAPITEL III

KONTROL AF KRYDSOVERENSSTEMMELSEAfdeling I

Fælles bestemmelser

Artikel 41

Generelle principper og definitioner

I dette kapitel gælder følgende generelle principper og definitioner:

a) Ved »gentagen« manglende overensstemmelse forstås manglende overensstemmelse med samme krav, norm eller forpligtelse ifølge artikel 4 konstateret mere end én gang inden for en sammenhængende periode på tre år, forudsat at landbrugeren er blevet underrettet om en tidligere manglende overensstemmelse og i givet fald har haft mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe denne til ophør.

b) »Omfanget« af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har en vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften.

c) »Alvoren« af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens virkninger under hensyntagen til formålene med de pågældende krav eller normer.

d) Om en manglende overensstemmelse er »varig«, afhænger navnlig af, hvor længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med rimelige midler.

Artikel 42

Kompetent kontrolmyndighed

1.  De specialiserede kontrolorganer er ansvarlige for gennemførelsen af kontrollen med overholdelsen af de pågældende krav og normer.

Betalingsorganerne er ansvarlige for fastsættelsen af nedsættelser eller udelukkelser i de enkelte tilfælde i overensstemmelse med denne forordnings afsnit IV, kapitel II.

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte, at kontrollen vedrørende alle eller visse krav, normer, retsakter eller krydsoverensstemmelsesområder foretages af betalingsorganet, forudsat at medlemsstaten garanterer, at kontrollen er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis den blev foretaget af et specialiseret kontrolorgan.Afdeling II

Administrativ kontrol

Artikel 43

Administrativ kontrol

Afhængigt af de pågældende krav, normer, retsakter eller krydsoverensstemmelsesområder kan medlemsstaterne beslutte at foretage administrativ kontrol, herunder navnlig kontrol, der allerede indgår som led i kontrolsystemerne for de respektive krav, normer, retsakter eller krydsoverensstemmelsesområder.Afdeling III

Kontrol på stedet

Artikel 44

Minimumskontrolprocent

 

Den kompetente kontrolmyndighed kontrollerer for de krav eller normer, som dens ansvarsområde omfatter, mindst 1 % af alle landbrugere, der indgiver støtteansøgninger under de ordninger for direkte betaling, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1782/2003, som den pågældende kontrolmyndighed er ansvarlig for.

 ◄

Såfremt lovgivningen vedrørende retsakten og normerne i forvejen fastsætter minimumskontrolprocenter, anvendes disse i stedet for den i første afsnit nævnte minimumsprocent.

2.  Hvis kontrol på stedet afslører en betydelig grad af manglende overensstemmelse med et givet krydsoverensstemmelsesområde, forhøjes det antal kontroller på stedet, der skal foretages i den følgende kontrolperiode.

Artikel 45

Udvælgelse af kontroludsnittet

1.  Uden at det berører den kontrol, der foretages til opfølgning af manglende overensstemmelser, som den kompetente kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde, udvælges de bedrifter, der skal kontrolleres efter artikel 44, på grundlag af en risikoanalyse i overensstemmelse med den gældende lovgivning, såfremt dette er relevant, eller på grundlag af en risikoanalyse afstemt efter de pågældende krav eller normer. En sådan risikoanalyse kan baseres på de enkelte bedrifter eller på bedriftskategorier eller geografiske områder eller, for så vidt angår denne artikels stk. 3, andet afsnit, litra b), på virksomheder.

2.  Den kompetente kontrolmyndighed udvælger for de krav eller normer, som dens ansvarsområde omfatter, de landbrugere, der skal kontrolleres efter artikel 44, ved udvælgelse af udsnittet fra det udsnit af landbrugere, der allerede er udvalgt efter artikel 26 og 27, og som de pågældende krav eller normer gælder for.

3.  Uanset stk. 2 kan den kompetente kontrolmyndighed for de krav eller normer, som dens ansvarsområde omfatter, udvælge et kontroludsnit på 1 % af alle landbrugere, der indgiver støtteansøgninger under de støtteordninger, der er omhandlet i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, og som er forpligtede til at overholde mindst et af kravene eller en af normerne.

I så fald gælder følgende:

a) Såfremt den kompetente kontrolmyndighed ud fra risikoanalysen foretaget på bedriftsbasis konkluderer, at ikke-modtagere af direkte støtte frembyder en større risiko end de landbrugere, der har ansøgt om støtte, kan den udskifte landbrugere, der har ansøgt om støtte, med ikke-modtagere. I så fald skal det samlede antal kontrollerede landbrugere dog også mindst svare til den kontrolprocent, der er fastsat i første afsnit. Årsagerne til sådanne udskiftninger skal være behørigt begrundet og dokumenteret.

b) Hvis det er mere effektivt, kan den kompetente kontrolmyndighed foretage risikoanalysen for virksomheder, særlig slagterier, handlende eller leverandører, i stedet for på bedriftsbasis. De således kontrollerede landbrugere kan i så fald medregnes i den i artikel 44 fastsatte kontrolprocent.

4.  Den kompetente kontrolmyndighed kan beslutte at kombinere fremgangsmåderne i stk. 2 og stk. 3, såfremt en sådan kombination gør kontrolsystemet mere effektivt.

Artikel 46

Konstatering af overensstemmelse med krav og normer

1.  Overholdelsen af kravene og normerne konstateres ved anvendelse af de midler, der måtte være fastsat i lovgivningen om de pågældende krav eller normer.

2.  I øvrigt foretages konstateringen i givet fald ved anvendelse af hensigtsmæssige midler, som er fastlagt af den kompetente kontrolmyndighed, og som sikrer mindst samme nøjagtighed som den, der kræves for officielle konstateringer efter de nationale regler.

3.  Kontrollen på stedet kan i givet fald foretages ved anvendelse af telemålingsteknikker.

Artikel 47

Indholdet af kontrollen på stedet

1.  Ved kontrollen af det i artikel 44 omhandlede udsnit sikrer den kompetente kontrolmyndighed, at alle således udvalgte landbrugere kontrolleres for overensstemmelse med de krav og normer, som dens ansvarsområde omfatter.

2.  Den i stk. 1 omhandlede kontrol foretages normalt ved et enkelt kontrolbesøg og består i en efterprøvning af de krav og normer, for hvilke overensstemmelsen kan kontrolleres på besøgstidspunktet, med det formål at opdage en eventuel manglende overensstemmelse med disse krav og normer samt at finde frem til tilfælde, der kræver yderligere kontrol.

Artikel 48

Kontrolrapport

1.  For enhver kontrol på stedet i henhold til dette kapitel udarbejder den kompetente kontrolmyndighed en kontrolrapport, uanset om den pågældende landbruger er blevet udvalgt til kontrol på stedet efter artikel 45, eller om det drejer sig om opfølgning af manglende overensstemmelser, som den kompetente kontrolmyndighed er blevet bekendt med på anden måde.

Rapporten skal omfatte følgende dele:

a) en generel del, der bl.a. indeholder følgende oplysninger:

i) den landbruger, der er udvalgt til kontrol på stedet

ii) de tilstedeværende personer

iii) angivelse af, om landbrugeren havde fået et varsel om kontrolbesøget, og i givet fald hvor lang tid i forvejen

b) en del, der særskilt oplyser om den kontrol, der er foretaget for hver af retsakterne og normerne, og som bl.a. indeholder følgende oplysninger:

i) de krav og normer, kontrollen på stedet omfatter

ii) arten og omfanget af den udførte kontrol

iii) resultaterne

iv) de retsakter og normer, for hvilke der er konstateret manglende overensstemmelse

c) en evalueringsdel med en vurdering af betydningen af den manglende overensstemmelse for hver retsakt og/eller norm ud fra kriterierne »alvorlighed«, »omfang«, »varighed« og »gentagelse«, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, og angivelse af eventuelle forhold, der bør medføre en forhøjelse eller reduktion af den nedsættelse, der skal anvendes.

Såfremt bestemmelserne om de pågældende krav eller normer åbner mulighed for, at der ikke foretages yderligere vedrørende den konstaterede manglende overensstemmelse, anføres dette i rapporten. Det samme gælder, når en medlemsstat indrømmer en frist for opfyldelse af et nyt krav som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) ( 26 ) eller en frist for unge landbrugeres opfyldelse af de mindstekrav, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 ( 27 ).

2.  Landbrugeren underrettes om eventuelle konstaterede manglende overensstemmelser.

3.  Uden at det berører eventuelle særlige bestemmelser i lovgivningen om de pågældende krav og normer, færdiggøres kontrolrapporten senest en måned efter kontrollen på stedet. Denne frist kan dog forlænges til tre måneder under behørigt begrundede omstændigheder, særlig hvis en kemisk eller fysisk analyse nødvendiggør det.

Såfremt den kompetente kontrolmyndighed ikke er betalingsorganet, sendes rapporten til betalingsorganet senest en måned efter færdiggørelsen.AFSNIT IV

BEREGNINGSGRUNDLAG FOR STØTTE, NEDSÆTTELSER OG UDELUKKELSERKAPITEL I

KONSTATERINGER VEDRØRENDE KRITERIERNE FOR STØTTEBERETTIGELSEAfdeling I

Enkeltbetalingsordningen og andre arealrelaterede støtteordninger

Artikel 49

Generelle principper

1.  I denne afdeling sondres der, hvor det er relevant, mellem følgende afgrødegrupper:

a) arealer, som i givet fald indgår i enkeltbetalingsordningen, og som hver især opfylder de for dem gældende særlige betingelser

b) arealer, for hvilke der gælder et andet støttebeløb

c) udtagne arealer anmeldt under støtteordninger i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 og, hvis det er relevant, udtagne arealer, for hvilke der gælder et andet støttebeløb

d) foderarealer anmeldt i forbindelse med artikel 131 i forordning (EF) nr. 1782/2003

e) foderarealer, bortset fra græsarealer og arealer, som anvendes til produktion af markafgrøder som omhandlet i artikel 132, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003, og som er anmeldt i forbindelse med nævnte artikel

f) græsarealer som omhandlet i artikel 132, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1782/2003, anmeldt i forbindelse med nævnte artikel.

▼M1

g) arealer, som indgår i den generelle arealbetalingsordning i henhold til artikel 143b i forordning (EF) nr. 1782/2003

h) arealer anmeldt af producentsammenslutninger i henhold til artikel 15a i nærværende forordning.

▼B

Uanset litra b) tages der for litra a) hensyn til gennemsnittet af værdierne af forskellige betalingsrettigheder for det pågældende anmeldte areal.

2.  Såfremt det fastslåede areal for enkeltbetalingsordningen er mindre end det anmeldte areal, gælder nedenstående ved fastlæggelsen af, hvilke betalingsrettigheder der skal overføres til den nationale reserve, jf. artikel 45, stk. 1, og artikel 42, stk. 8, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003:

a) det fastslåede areal tages i betragtning, således at der startes med betalingsrettighederne med den højeste værdi

b) betalingsrettighederne med den højeste værdi tillægges dette areal først, efterfulgt af dem med den næsthøjeste værdi.

For så vidt angår dette stykke, behandles udtagningsrettigheder og andre betalingsrettigheder separat.

3.  Såfremt det samme areal danner grundlag for en støtteansøgning under mere end én arealrelateret støtteordning, tages arealet særskilt i betragtning for hver af disse støtteordninger.

Artikel 50

Beregningsgrundlag for anmeldte arealer

▼M4

1.  For støtteansøgninger under arealrelaterede støtteordninger, dog ikke for stivelseskartofler, frø og tobak som omhandlet henholdsvis i kapitel 6, 9 og 10c i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, beregnes støtten på grundlag af det anmeldte areal, hvis det fastslåede areal for en afgrødegruppe viser sig at være større end det areal, der er anmeldt i støtteansøgningen.

▼B

2.  Uden at det berører de nedsættelser eller udelukkelser, der i henhold til artikel 51 og 53 eventuelt skal anvendes, efter at det faktiske areal er blevet fastslået, beregnes betalingen for en støtteansøgning under enkeltbetalingsordningen, hvis der er forskel mellem de anmeldte betalingsrettigheder og det anmeldte areal, på grundlag af den mindste af disse størrelser.

▼M4

3.  For støtteansøgninger under arealrelaterede støtteordninger, dog ikke for stivelseskartofler, frø og tobak som omhandlet henholdsvis i kapitel 6, 9 og 10c i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, beregnes støtten, uden at det berører nedsættelser eller udelukkelser i henhold til artikel 51 og 53, på grundlag af det for afgrødegruppen fastslåede areal, hvis det anmeldte areal i en enkeltansøgning er større end det for afgrødegruppen fastslåede areal.

▼B

4.  Uden at det berører nedsættelser og udelukkelser i henhold til artikel 51 og 53, gælder nedenstående for støtteansøgninger under enkeltbetalingsordningen, for så vidt angår udtagningsrettigheder i forbindelse med definitionen af »fastslået areal« i artikel 2, nr. 22):

a) Hvis en landbruger ikke anmelder hele sit areal med henblik på anvendelse af de udtagningsrettigheder, han råder over, men samtidig anmelder et tilsvarende areal med henblik på anvendelse af andre rettigheder, betragtes dette areal som anmeldt som udtagne arealer og som ikke fastslået, for så vidt angår den i artikel 49, stk. 1, litra a), nævnte afgrødegruppe.

b) Hvis et areal, der er anmeldt som udtagne arealer, konstateres ikke at være udtaget, betragtes det som ikke fastslået.

5.  For arealer, der anmeldes til den særlige kvalitetspræmie for hård hvede efter artikel 72 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og til supplement og særlig støtte for hård hvede efter samme forordnings artikel 105, fastslås arealet, såfremt der konstateres en forskel mellem den af medlemsstaten fastsatte minimumsmængde af certificeret frø og den faktisk anvendte mængde, ved at dividere den samlede mængde certificeret frø, som landbrugeren har bevist er anvendt, med den minimumsmængde af certificeret frø pr. hektar, som medlemsstaten har fastsat for det pågældende produktionsområde.

▼M1

6.  Det maksimale støtteberettigede areal for betalinger til landbrugere, der ansøger om arealstøtte til markafgrøder i henhold til afsnit IV, kapitel 10, i forordning (EF) nr. 1782/2003, beregnes på grundlag af det fastslåede udtagne areal og pro rata for hver af de berørte afgrøder. Betalinger til producenter af markafgrøder bliver dog i forhold til det fastslåede udtagne areal kun nedsat til det niveau, der svarer til det areal, som er nødvendigt for at producere 92 tons korn, jf. artikel 107, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

▼B

7.  Hvis en landbruger ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser som følge af force majeure eller usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 72, bevarer han retten til støtte for det areal, der var støtteberettiget på det tidspunkt, hvor der indtraf force majeure eller usædvanlige omstændigheder.

Artikel 51

Nedsættelser og udelukkelser i tilfælde af overanmeldelse

 

Såfremt det areal, der for en afgrødegruppe er anmeldt i forbindelse med en arealrelateret støtteordning, dog ikke for stivelseskartofler, frø og tobak som omhandlet henholdsvis i artikel 6, 9 og 10c i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, overstiger det efter nærværende forordnings artikel 50, stk. 3, 4 og 5, fastslåede areal, beregnes støtten på grundlag af det fastslåede areal reduceret med det dobbelte af den konstaterede forskel, hvis denne forskel udgør over 3 % eller to hektar, men ikke over 20 % af det fastslåede areal.

 ◄

Hvis forskellen udgør over 20 % af det fastslåede areal, ydes der ingen arealstøtte for den pågældende afgrødegruppe.

 

Såfremt det anmeldte areal i forhold til det samlede fastslåede areal for en enkeltansøgning, dog ikke for stivelseskartofler, frø og tobak som omhandlet henholdsvis i artikel 6, 9 og 10c i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, overstiger det efter nærværende forordnings artikel 50, stk. 3, 4 og 5, fastslåede areal med over 30 %, bortfalder den støtte, som landbrugeren efter nærværende forordnings artikel 50, stk. 3, 4 og 5, ville have været berettiget til, for det pågældende kalenderår under de berørte støtteordninger.

 ◄

Er forskellen på over 50 %, udelukkes landbrugeren endnu en gang fra at modtage støtte på indtil et beløb lig med det beløb, der svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det efter artikel 50, stk. 3 - 5, fastslåede areal. Dette beløb modregnes i de støttebetalinger under de i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 omhandlede støtteordninger, som landbrugeren har ret til i forbindelse med ansøgninger, som han indgiver i de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen. Hvis beløbet ikke fuldt ud kan modregnes i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.

3.  Såfremt en landbruger, der ansøger om støtte til energiafgrøder i henhold til artikel 88 i forordning (EF) nr. 1782/2003 eller anmelder parceller som udtagne i henhold til samme forordnings artikel 55, litra b), eller artikel 107, stk. 3, første led, ikke leverer den påkrævede mængde af et givet råstof, anses han, for så vidt angår nærværende artikel, for ikke at have opfyldt sin forpligtelse med hensyn til parceller, der er bestemt til henholdsvis energiformål eller udtagning, for et areal, der beregnes ved at multiplicere det areal, han har dyrket og anvendt til produktion af råstoffer, med den procentvise mangel i leverancerne af det pågældende råstof.

▼M4

Artikel 52

Nedsættelser ved uregelmæssigheder, der vedrører størrelsen af de anmeldte arealer i forbindelse med betaling af støtte til stivelseskartofler, frø og tobak

1.  Hvis det konstateres, at det faktisk dyrkede kartoffel eller tobaksareal er over 10 % mindre end det areal, der er anmeldt i forbindelse med støtte til stivelseskartofler eller tobak som omhandlet henholdsvis i kapitel 6 og 10c i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, nedsættes den støtte, der skal udbetales, med det dobbelte af den konstaterede forskel.

2.  Hvis det konstateres, at det faktisk dyrkede frøareal er over 10 % større end det areal, der er anmeldt i forbindelse med støtte til frø som omhandlet i kapitel 9 i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1782/2003, nedsættes den støtte, der skal udbetales, med det dobbelte af den konstaterede forskel.

▼B

3.  Konstateres det, at de i stk. 1 og stk. 2 omhandlede uregelmæssigheder er begået med forsæt af landbrugeren, bortfalder hele den i stk. 1 og stk. 2 nævnte støtte.

I så fald udelukkes landbrugeren endnu en gang fra at modtage støtte svarende til det pågældende beløb. Dette beløb modregnes i de støttebetalinger under de i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 omhandlede støtteordninger, som landbrugeren har ret til i forbindelse med ansøgninger, som han indgiver i de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen. Hvis beløbet ikke fuldt ud kan modregnes i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.

Artikel 53

Forsætlig overanmeldelse

Såfremt forskellen mellem det anmeldte areal og det efter artikel 50, stk. 3, stk. 4, litra b), og stk. 5, fastslåede areal skyldes uregelmæssigheder, der er begået med forsæt, bortfalder den støtte, som landbrugeren efter artikel 50, stk. 3, stk. 4, litra b), og stk. 5, ville være berettiget til, for det pågældende kalenderår under den berørte støtteordning.

Er forskellen på over 20 % af det fastslåede areal, udelukkes landbrugeren desuden endnu en gang fra at modtage støtte på indtil et beløb lig med det beløb, der svarer til forskellen mellem det anmeldte areal og det efter artikel 50, stk. 3, stk. 4, litra b), og stk. 5, fastslåede areal. Dette beløb modregnes i de støttebetalinger under de i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 omhandlede støtteordninger, som landbrugeren har ret til i forbindelse med ansøgninger, som han indgiver i de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen. Hvis beløbet ikke fuldt ud kan modregnes i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.

Artikel 54

Nedsættelser og udelukkelser for ansøgninger om støtte til frø

1.  Såfremt det konstateres, at frø omfattet af en støtteansøgning faktisk ikke er blevet afsat, jf. artikel 31, litra b), nr. iii), til udsæd af landbrugeren, nedsættes den støtte, der skal betales for den pågældende art, efter anvendelse af eventuelle nedsættelser i henhold til artikel 52 med 50 %, hvis den ikke afsatte mængde udgør over 2 %, men ikke over 5 % af den af støtteansøgningen omfattede mængde. Hvis den ikke afsatte mængde overstiger 5 %, ydes der ingen støtte til frø for det pågældende produktionsår.

2.  Såfremt det konstateres, at der er ansøgt om støtte for frø, som ikke er officielt certificeret eller høstet i den pågældende medlemsstat i det kalenderår, i hvilket det produktionsår, som støtten er fastsat for, begynder, ydes der ingen støtte for dette produktionsår og heller ikke for det følgende.

▼M4

Artikel 54a

Nedsættelser og udelukkelser for ansøgninger om støtte til tobak

Uden at foregribe eventuelle nedsættelser og udelukkelser i henhold til artikel 51 eller 53 gælder følgende, hvis det konstateres, at tobakken ikke er blevet udplantet på den i dyrkningskontrakten angivne parcel senest den 20. juni i høståret:

a) 50 % af støtten for den aktuelle høst bortfalder, hvis udplantningen ikke har fundet sted senest den 30. juni.

b) Retten til støtten for den aktuelle høst bortfalder, hvis udplantningen finder sted efter den 30. juni.

De nedsættelser og udelukkelser, der er nævnt i stk. 1, litra a) og b), anvendes dog ikke, hvis landbrugeren i henhold til artikel 171cd, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1973/2004 kan give den kompetente myndighed en behørig begrundelse for forsinkelsen.

Konstateres det, at den parcel, hvor tobakken produceres, afviger fra den parcel, der er angivet i dyrkningskontrakten, nedsættes støtten til den pågældende landbruger med 5 % for den aktuelle høst.

Artikel 54b

Nedsættelser og udelukkelser i forbindelse med afgrødespecifik betaling for bomuld

Uden at foregribe eventuelle nedsættelser og udelukkelser i henhold til artikel 51 eller 53, mister landbrugeren retten til den forhøjede støtte omhandlet i artikel 110f, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, hvis det konstateres, at vedkommende ikke overholder de forpligtelser, der følger af artikel 171af, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1973/2004. Endvidere nedsættes bomuldsstøtten pr. støtteberettiget hektar, jf. artikel 110c, med den forhøjelse, der er nævnt i artikel 110f, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003, for landbrugeren.

▼B

Artikel 55

Beregning af foderarealet for præmier som omhandlet i artikel 131 i forordning (EF) nr. 1782/2003

1.  Artikel 50, stk. 1 og 3, artikel 51, stk. 1, og artikel 53 finder anvendelse ved beregningen af foderarealet i forbindelse med ydelse af støtte som omhandlet i artikel 131 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

2.  Konstateres der en forskel på over 50 % mellem det anmeldte areal og det efter artikel 50, stk. 3, fastslåede areal, udelukkes landbrugeren i forbindelse med de støtteansøgninger, han indgiver i de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, endnu en gang for et foderareal svarende til forskellen mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal. Hvis det areal, der skal udelukkes, ikke fuldt ud kan modregnes inden for denne periode, annulleres den resterende del af det.

3.  Nedsættelser og udelukkelser i henhold til stk. 1 og 2 foretages kun, hvis det anmeldte areal har eller ville have medført en højere betaling.

Artikel 56

Beregning af foderarealet for ekstensiveringsbeløb i henhold til artikel 132 i forordning (EF) nr. 1782/2003

1.  Ekstensiveringsbeløb i henhold til artikel 132 i forordning (EF) nr. 1782/2003 kan ikke ydes for et større antal dyr end det, for hvilket de i artikel 131 i samme forordning omhandlede præmier kan ydes efter anvendelse af artikel 55 i nærværende forordning.

2.  Det pågældende foderareal fastslås i overensstemmelse med artikel 50, jf. dog stk. 1.

Hvis den maksimale belægningsgrad ikke overskrides i forhold til det således fastslåede areal, anvendes det fastslåede areal som grundlag for beregningen af ekstensiveringsbeløbet.

Hvis den maksimale belægningsgrad overskrides, nedsættes det samlede støttebeløb, som landbrugeren har ret til ifølge støtteansøgninger under støtteordninger omhandlet i artikel 131 i forordning (EF) nr. 1782/2003, som er indgivet i det pågældende kalenderår, med 50 % af det beløb, som landbrugeren har fået eller ellers ville have fået som ekstensiveringsbeløb.

3.  Skyldes den konstaterede forskel mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal uregelmæssigheder, der er begået med forsæt, og overskrides den maksimale belægningsgrad i forhold til det fastslåede areal, bortfalder hele det i stk. 2 nævnte støttebeløb. I så fald finder artikel 53, stk. 2, tilsvarende anvendelse.Afdeling II

Præmier for dyr

Artikel 57

Beregningsgrundlag

1.  Gælder der et individuelt loft, reduceres det antal dyr, der er angivet i støtteansøgningen, til det antal, der er fastsat som loft for den pågældende landbruger.

2.  Der kan i intet tilfælde ydes støtte for flere dyr end angivet i støtteansøgningen.

3.  Er det i støtteansøgningen anmeldte antal dyr større end det antal, der fastslås ved administrativ kontrol eller kontrol på stedet, beregnes støttebeløbet på grundlag af det fastslåede antal dyr, jf. dog artikel 59 og 60.

Hvis en landbruger som følge af force majeure eller usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 72 har været ude af stand til at opfylde sin forpligtelse til at holde dyrene på bedriften, bevarer han dog retten til at modtage støtte for det antal dyr, der var støtteberettigede på det tidspunkt, hvor der indtraf force majeure eller usædvanlige omstændigheder.

4.  Såfremt der konstateres uregelmæssigheder med hensyn til ordningen for identifikation og registrering af kvæg, gælder følgende:

a) Et dyr af kvæg, der har mistet et af de to øremærker, betragtes som fastslået, hvis det identificeres klart og individuelt ved de andre elementer i ordningen for identifikation og registrering af kvæg.

b) Hvis de konstaterede uregelmæssigheder vedrører ukorrekte indførelser i registeret eller dyrepassene, betragtes det pågældende dyr kun som ikke fastslået, hvis sådanne fejl konstateres ved mindst to kontroller inden for en periode på 24 måneder. I alle andre tilfælde betragtes de pågældende dyr som ikke fastslået allerede efter den første konstatering.

Bestemmelserne i artikel 19 gælder for indførelser i og meddelelser til ordningen for identifikation og registrering af kvæg.

Artikel 58

Udskiftning

1.  For kvæget på en bedrift anses de fastslåede dyr kun at omfatte de dyr, som er identificeret i støtteansøgningen. Ammekøer og kvier, som der er ansøgt om støtte for i henhold til artikel 125 eller artikel 129 i forordning (EF) nr. 1782/2003, og malkekøer, som der er ansøgt om støtte for i henhold til artikel 132, stk. 4, i nævnte forordning, kan dog inden for de i nævnte artikler fastlagte grænser udskiftes i den periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften, uden at dette medfører fortabelse af retten til betaling af den støtte, der er ansøgt om.

2.  Udskiftninger som omhandlet i stk. 1 skal finde sted senest 20 dage efter den begivenhed, der nødvendiggør udskiftningen, og skal indføres i registret senest tre dage efter, at udskiftningen har fundet sted. Den kompetente myndighed, som støtteansøgningen er indgivet til, skal senest syv dage efter udskiftningen underrettes herom.

Såfremt en medlemsstat gør brug af mulighederne i artikel 16, stk. 3, andet afsnit, kan den dog fastsætte, at meddelelserne til den elektroniske database for kvæg om et dyr, der har forladt bedriften, og et andet dyr, der er ankommet til bedriften, inden for de i første afsnit fastsatte frister kan erstatte de oplysninger, der skal sendes til den kompetente myndighed.

3.  Såfremt en landbruger ansøger om støtte for både moderfår og geder, og der ikke er nogen størrelsesforskel i den udbetalte støtte, kan et moderfår udskiftes med en ged, og en ged med et moderfår. Moderfår og geder, for hvilke der ansøges om støtte i henhold til artikel 113 i forordning (EF) nr. 1782/2003, kan i den periode, de skal holdes på bedriften, udskiftes inden for de i nævnte artikel fastsatte grænser uden fortabelse af retten til udbetaling af den støtte, der er ansøgt om.

4.  Udskiftninger som omhandlet i stk. 3 skal finde sted senest 10 dage efter den begivenhed, der nødvendiggør udskiftningen, og skal indføres i registret senest tre dage efter, at udskiftningen har fundet sted. Den kompetente myndighed, som ansøgningen er indgivet til, skal senest fem arbejdsdage efter udskiftningen underrettes herom.

Artikel 59

Nedsættelser og udelukkelser for kvæg anmeldt til støtte

1.  Såfremt der for en støtteansøgning under kvægstøtteordningerne konstateres en forskel mellem det anmeldte antal dyr og det fastslåede antal dyr i henhold til artikel 57, stk. 3, nedsættes det samlede støttebeløb, som landbrugeren har ret til under disse ordninger for den pågældende præmieperiode, med den procentsats, der beregnes ifølge stk. 3, hvis der ikke konstateres uregelmæssigheder for mere end tre dyr.

2.  Hvis der konstateres uregelmæssigheder for mere end tre dyr, nedsættes det samlede støttebeløb, som landbrugeren har ret til under de i stk. 1 nævnte ordninger for den pågældende præmieperiode, med:

a) den ifølge stk. 3 beregnede procentsats, hvis den ikke er på over 10 %, eller

b) det dobbelte af den ifølge stk. 3 beregnede procentsats, hvis den er på over 10 %, men ikke over 20 %.

Er den ifølge stk. 3 beregnede procentsats på over 20 %, bortfalder den støtte, som landbrugeren efter artikel 57, stk. 3, ville være berettiget til under disse ordninger for den pågældende præmieperiode.

Er den ifølge stk. 3 beregnede procentsats på over 50 %, udelukkes landbrugeren desuden endnu engang fra at modtage støtte på indtil et beløb svarende til forskellen mellem det anmeldte antal dyr og det efter artikel 57, stk. 3, fastslåede antal dyr. Dette beløb modregnes i de støttebetalinger under kvægstøtteordningerne, som landbrugeren har ret til i forbindelse med ansøgninger, som han indgiver i de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen. Hvis beløbet ikke fuldt ud kan modregnes i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.

3.  Ved beregningen af de i stk. 1 og 2 nævnte procentsatser divideres det antal dyr af kvæg, som er anmeldt under alle kvægstøtteordninger i den pågældende præmieperiode, og som der er konstateret uregelmæssigheder for, med det samlede antal dyr af kvæg, som er fastslået for den pågældende præmieperiode.

4.  Skyldes forskellen mellem det anmeldte antal dyr og det fastslåede antal dyr i henhold til artikel 57, stk. 3, uregelmæssigheder, der er begået med forsæt, bortfalder den støtte, som landbrugeren efter artikel 57, stk. 3, ville være berettiget til under den eller de pågældende kvægstøtteordninger for den pågældende præmieperiode.

Er den ifølge stk. 3 konstaterede forskel på over 20 %, udelukkes landbrugeren endnu engang fra at modtage støtte på indtil et beløb svarende til forskellen mellem det anmeldte antal dyr og det efter artikel 57, stk. 3, fastslåede antal dyr. Dette beløb modregnes i de støttebetalinger under kvægstøtteordningerne, som landbrugeren har ret til i forbindelse med ansøgninger, som han indgiver i de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen. Hvis beløbet ikke fuldt ud kan modregnes i disse støttebetalinger, annulleres restbeløbet.

Artikel 60

Nedsættelser og udelukkelser for får og geder anmeldt til støtte

1.  Hvis der for støtteansøgninger under støtteordningen for får/geder konstateres en forskel i henhold til artikel 57, stk. 3, finder artikel 59, stk. 2, 3 og 4, tilsvarende anvendelse fra det første dyr, som der konstateres uregelmæssigheder for.

2.  Hvis det konstateres, at en fåreproducent, der afsætter fåremælk og fåremælksprodukter, ikke har anført dette i sin præmieansøgning, nedsættes den støtte, han er berettiget til, til den præmie, der udbetales til fåreproducenter, der afsætter fåremælk og fåremælksprodukter, minus forskellen mellem denne og den fulde moderfårspræmie.

3.  Såfremt det for ansøgninger om tillægspræmie fastslås, at under 50 % af bedriftens udnyttede landbrugsareal er beliggende i områder som omhandlet i artikel 114, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, udbetales tillægspræmien ikke, og moderfårs- og gedepræmien nedsættes med et beløb svarende til 50 % af tillægspræmien.

4.  Såfremt det fastslås, at den procentdel af bedriftens udnyttede landbrugsareal, der er beliggende i områder som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 2550/2001, er på under 50 %, udbetales præmien for geder ikke.

5.  Konstateres det, at en producent, der foretager græsningsskifte, og som indgiver en ansøgning om tillægspræmie, ikke har ladet 90 % af sine dyr græsse i mindst 90 dage i et område som nævnt i artikel 114, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1782/2003, udbetales tillægspræmien ikke, og moderfårs- og gedepræmien nedsættes med et beløb svarende til 50 % af tillægspræmien.

6.  Konstateres det, at de i stk. 2, 3, 4 og 5 omhandlede uregelmæssigheder er begået med forsæt, bortfalder hele den støtte, der er nævnt i disse stykker.

I så fald udelukkes landbrugeren endnu en gang fra at modtage støtte svarende til det pågældende beløb. Dette beløb modregnes i de støttebetalinger under støtteordningen for får/geder, som landbrugeren har ret til i forbindelse med ansøgninger, som han indgiver i de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen.

7.  Såfremt der for landbrugere, der holder både moderfår og geder, som er berettiget til en præmie af samme størrelse, ved kontrol på stedet viser sig en forskel i flokkens sammensætning med hensyn til antallet af dyr pr. art, betragtes dyrene som tilhørende samme gruppe.

Artikel 61

Naturbetingede forhold

I tilfælde, hvor landbrugeren som følge af naturbetingede forhold, der har indflydelse på besætningen eller flokken, ikke er i stand til at holde de dyr, der er anmeldt til støtte, på bedriften i hele den periode, hvor han er forpligtet hertil, finder nedsættelserne og udelukkelserne i artikel 59 og 60 ikke anvendelse, forudsat at landbrugeren senest ti arbejdsdage efter, at han har konstateret nedgangen i antallet af dyr, skriftligt har givet den kompetente myndighed underretning herom.

Med forbehold af de faktiske omstændigheder, som der tages hensyn til i hvert enkelt tilfælde, kan myndighederne navnlig anerkende følgende som naturbetingede forhold, der har indflydelse på besætningen eller flokken:

a) et dyrs død som følge af sygdom

b) et dyrs død som følge af et uheld, som landbrugeren ikke kan gøres ansvarlig for.

Artikel 62

Urigtige attester eller erklæringer fra slagterier

Med hensyn til erklæringer eller attester udstedt af slagterier i forbindelse med slagtepræmien, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 2342/1999, anvender den berørte medlemsstat passende nationale sanktioner, hvis det konstateres, at et slagteri på grund af grov uagtsomhed eller forsætligt har afgivet en urigtig attest eller erklæring. Konstateres der sådanne uregelmæssigheder for anden gang, fratages det pågældende slagteri i en periode på mindst et år retten til at afgive erklæringer eller udstede attester, der er gyldige i forbindelse med præmier.

▼M4

Artikel 63

Konstateringer vedrørende supplerende betalinger

Hvad angår de supplerende betalinger, der skal ydes for særlige typer landbrug og kvalitetsproduktion, jf. artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003, og den supplerende betaling, der er omhandlet i artikel 119 og 133 i samme forordning, fastsætter medlemsstaterne bestemmelser om nedsættelser og udelukkelser, der i alt væsentligt svarer til bestemmelserne i dette afsnit.

▼BAfdeling III

Mælkepræmie og tillægsbetalinger

Artikel 64

Mælkepræmie og tillægsbetalinger

For så vidt angår konstateringer vedrørende støtteansøgninger om mælkepræmie og tillægsbetalinger, finder artikel 50, artikel 51, stk. 1, og artikel 53 anvendelse, idet ‘areal »læses som ‘individuel referencemængde« og ‘fastslået areal »som ‘fastslået individuel referencemængde«.

▼M4

Såfremt den pågældende person i det i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1973/2004 omhandlede tilfælde ikke optager produktionen inden ansøgningsfristens udløb, anses den fastslåede individuelle referencemængde for at være nul. I så fald afvises den pågældende persons støtteansøgning for det pågældende år. Et beløb svarende til det beløb, der er omfattet af den afviste ansøgning, modregnes i de støttebetalinger under de i afsnit III og IV i forordning (EF) nr. 1782/2003 omhandlede støtteordninger, som den pågældende person har ret til i forbindelse med ansøgninger, vedkommende indgiver i det kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen.

▼BKAPITEL II

KONTROLRESULTATER VEDRØRENDE KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Artikel 65

Generelle principper og definitioner

1.  I forbindelse med dette kapitel anvendes bestemmelserne i artikel 41.

▼M1

2.  Ved anvendelse af artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal en handling eller undladelse direkte tilskrives den landbruger, der har gjort sig skyldig i den manglende overholdelse, og som på det tidspunkt, hvor den pågældende manglende overholdelse fastslås, er ansvarlig for den pågældende bedrift, det pågældende areal, den pågældende produktionsenhed eller det pågældende dyr. Hvis bedriften, arealet, produktionsenheden eller dyret er blevet overdraget til en landbruger, efter at den manglende overholdelse begyndte, holdes erhververen i lige grad ansvarlig, hvis han har opretholdt den manglende overholdelse, og han med rimelighed kunne have opdaget den og bragt den til ophør.

▼B

3.  Hvis mere end et betalingsorgan er ansvarligt for forvaltningen af de forskellige ordninger for direkte betaling som defineret i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1782/2003, træffer medlemsstaterne de fornødne foranstaltninger for at sikre en korrekt anvendelse af bestemmelserne i nærværende kapitel, og navnlig at der anvendes en og samme nedsættelsessats for alle direkte betalinger, som landbrugeren har ansøgt om.

4.  En manglende overholdelse anses for at være »fastslået«, hvis den er konstateret i forbindelse med en af de former for kontrol, der foretages i henhold til denne forordning, eller hvis den kompetente kontrolmyndighed på anden måde er blevet gjort bekendt hermed.

Artikel 66

Nedsættelser i tilfælde af uagtsomhed

1.  Uden at dette berører artikel 71, foretages der, når en fastslået manglende overholdelse skyldes landbrugerens uagtsomhed, en nedsættelse af de samlede direkte betalinger jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1782/2003, der er ydet eller skal ydes til den pågældende landbruger ifølge de støtteansøgninger, han har indgivet eller vil indgive i løbet af det kalenderår, hvor forholdet konstateres. Denne nedsættelse er normalt på 3 % af det samlede beløb.

Betalingsorganet kan dog på grundlag af den kompetente kontrolmyndigheds vurdering i kontrolrapporten i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1, litra c), beslutte enten at nedsætte procentsatsen til 1 % eller forøge den til 5 % af det samlede beløb eller i tilfælde som omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra c), andet afsnit, slet ikke at foretage nogen nedsættelse.

2.  Er der fastslået mere end et tilfælde af manglende overholdelse med hensyn til forskellige retsakter eller normer inden for samme krydsoverensstemmelsesområde, anses disse tilfælde for at udgøre en enkelt manglende overholdelse ved fastsættelsen af nedsættelsen i overensstemmelse med stk. 1.

▼M1

3.  Er der fastslået mere end én manglende overholdelse inden for forskellige krydsoverensstemmelsesområder, anvendes proceduren for fastsættelse af nedsættelsen som fastsat i stk. 1 særskilt for hver manglende overholdelse.

En manglende overholdelse af en norm, som også udgør et krav, skal dog betragtes som én manglende overholdelse.

De heraf følgende nedsættelsesprocenter adderes. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 5 % af det i stk. 1 omhandlede samlede beløb.

▼B

4.  Når der er fastslået gentagen manglende overholdelse, og der ikke er tale om forsætlig manglende overholdelse som omhandlet i artikel 67, multipliceres den procentsats, der ifølge stk. 1 er fastsat for den første manglende overholdelse, med faktoren tre ved den første gentagelse. I den forbindelse skal betalingsorganet i tilfælde, hvor den første procentsats er fastsat i henhold til stk. 2, fastlægge den procentsats, der ville være blevet anvendt for den første manglende overholdelse af det pågældende krav eller den pågældende norm.

I tilfælde af yderligere gentagelser anvendes multiplikationsfaktoren tre hver gang på resultatet af den nedsættelse, der er fastsat for den foregående gentagne manglende overholdelse. Maksimumsnedsættelsen må dog ikke overstige 15 % af det i stk. 1 omhandlede samlede beløb.

▼M1

Når maksimumsprocentsatsen på 15 % er nået, underretter betalingsorganet den pågældende landbruger om, at han, hvis den samme manglende overholdelse fastslås igen, anses for at have handlet forsætligt i den i artikel 67 omhandlede betydning. Fastslås der herefter en yderligere manglende overholdelse, fastsættes nedsættelsesprocenten i de relevante tilfælde ved at multiplicere resultatet af den foregående multiplikation, inden begrænsningen til 15 % i henhold til andet afsnit, sidste punktum, med faktoren tre.

▼M1

5.  Hvis der fastslås en gentagen manglende overholdelse sammen med en anden manglende overholdelse eller en anden gentagen manglende overholdelse, adderes de deraf følgende nedsættelsesprocenter. Uden at stk. 4, tredje afsnit, derved tilsidesættes, må maksimumsnedsættelsen dog ikke overstige 15 % af det samlede beløb, der er nævnt i stk. 1.

▼B

Artikel 67

Nedsættelser og udelukkelser i tilfælde af forsætlig manglende overholdelse

1.  Uden at dette berører artikel 71, skal nedsættelsen af det det i artikel 66, stk. 1, første afsnit, omhandlede samlede beløb normalt være på 20 % af nævnte samlede beløb, når landbrugerens fastslåede manglende overholdelse er forsætlig.

Betalingsorganet kan dog på grundlag af den kompetente kontrolmyndigheds vurdering i kontrolrapporten i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1, litra c), beslutte at nedsætte nævnte procentsats til ikke under 15 % eller, hvis det er relevant, forøge nævnte procentsats til op til 100 % af nævnte samlede beløb.

2.  Vedrører den forsætlige manglende overholdelse en bestemt støtteordning, udelukkes landbrugeren fra denne støtteordning i det pågældende kalenderår.

I tilfælde af meget alvorlig, omfattende, varig eller hyppig forsætlig manglende overholdelse udelukkes landbrugeren desuden fra støtteordningen i det følgende kalenderår.KAPITEL III

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 68

Undtagelser fra nedsættelser og udelukkelser

1.  De i kapitel I foreskrevne nedsættelser og udelukkelser finder ikke anvendelse, hvis landbrugeren har indgivet faktuelt korrekte oplysninger, eller hvis han på anden måde kan godtgøre, at han ikke har begået nogen fejl.

2.  De i kapitel I foreskrevne nedsættelser og udelukkelser finder ikke anvendelse med hensyn til de dele af ansøgningen, for hvilke landbrugeren skriftligt giver myndighederne underretning om, at støtteansøgningen er urigtig, eller at den er blevet urigtig efter indgivelsen, såfremt landbrugeren ikke er blevet gjort bekendt med, at den kompetente myndighed har til hensigt at foretage kontrol på stedet, og myndigheden ikke allerede har givet landbrugeren meddelelse om uregelmæssigheder i ansøgningen.

En underretning fra landbrugeren som omhandlet i første afsnit medfører, at støtteansøgningen ændres, så den stemmer overens med de faktiske forhold.

Artikel 69

Ændringer og justeringer af registreringerne i den elektroniske database for kvæg

Hvad angår kvæg, der er ansøgt om støtte for, finder artikel 68 fra tidspunktet for ansøgningens indgivelse anvendelse på fejl og undladelser i forbindelse med registreringerne i den elektroniske database for kvæg.

Med hensyn til dyr, der ikke er ansøgt om støtte for, gælder det samme med hensyn til nedsættelser og udelukkelser, der skal foretages i overensstemmelse med kapitel II i dette afsnit.AFSNIT V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 70

Minimumsbetalinger

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at yde støtte, hvis beløbet pr. støtteansøgning ikke overstiger 100 EUR.

▼M3

Artikel 71

Kumulering af nedsættelser

1.  Hvis et tilfælde af manglende overholdelse også udgør en uregelmæssighed og derfor er relevant for nedsættelser eller udelukkelser i overensstemmelse med både kapitel I og kapitel II i afsnit IV:

a) anvendes nedsættelserne eller udelukkelserne ifølge afsnit IV, kapitel I, på de pågældende støtteordninger

b) anvendes nedsættelserne eller udelukkelserne ifølge afsnit IV, kapitel II, på det samlede beløb, der skal ydes under enkeltbetalingsordningen og enhver støtteordning, der ikke er underkastet nedsættelser eller udelukkelser som omhandlet i litra a).

De nedsættelser eller udelukkelser, der er omhandlet i første afsnit, anvendes efter den procedure, der er fastsat i artikel 71a, stk. 2.

2.  De i denne forordning foreskrevne nedsættelser og udelukkelser er ikke til hinder for yderligere sanktioner, som måtte følge af andre EF-bestemmelser eller den nationale lovgivning, jf. dog artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2988/95 ( 28 ).

Artikel 71a

Anvendelse af nedsættelser

1.  Den betaling, der skal foretages til en landbruger under en støtteordning, som er nævnt i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003, beregnes af medlemsstaten på grundlag af de betingelser, der er fastsat i den pågældende støtteordning, om fornødent under hensyn til overskridelsen af basisarealet, af det maksimale garantiareal eller af antallet af dyr, for hvilke der kan ydes præmier.

2.  For hver støtteordning foretages der om fornødent nedsættelser eller udelukkelser som følge af uregelmæssigheder, forsinkede indgivelser, manglende anmeldelse af parceller, overskridelse af budgetlofter, graduering, finansiel disciplin og manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse på følgende måde og i følgende rækkefølge:

a) De nedsættelser eller udelukkelser, der er fastsat i afsnit IV, kapitel I, eller i påkommende tilfælde artikel 138 i forordning (EF) nr. 1973/2004, anvendes på uregelmæssigheder.

b) Det beløb, der følger af anvendelsen af litra a), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved forsinkede indgivelser i henhold til artikel 21 og 21a i denne forordning.

c) Det beløb, der følger af anvendelsen af litra b), danner grundlag for beregningen af nedsættelser, der skal anvendes ved manglende anmeldelse af landbrugsparceller i henhold til artikel 14, stk. 1a, i denne forordning.

d) Hvad angår de støtteordninger, der er nævnt i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003, og for hvilke der er fastsat et budgetloft i henhold til artikel 64, stk. 2, artikel 70, stk. 2, artikel 71, stk. 2, og artikel 143b, stk. 7, i nævnte forordning, lægger medlemsstaten de beløb sammen, der følger af anvendelsen af litra a), b) og c).

For hver af de pågældende støtteordninger beregnes en koefficient ved at dividere det pågældende budgetloft med summen af de i første afsnit nævnte beløb. Hvis koefficienten er større end 1, anvendes en koefficient på 1.

Den betaling, der skal foretages til den individuelle landbruger under en støtteordning, for hvilken der er fastsat et budgetloft, beregnes ved at multiplicere det beløb, der følger af anvendelsen af litra a), b) og c), med den koefficient, der fastlægges i henhold til andet afsnit.

e) Nedsættelser som følge af graduering i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003 og i påkommende tilfælde i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/2004 ( 29 ) og nedsættelsen som følge af finansiel disciplin i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1782/2003 finder anvendelse på den betaling, der følger af anvendelsen af litra a), b), c) og d).

f) Den betaling, der følger af anvendelsen af litra e), danner grundlag for beregningen af alle nedsættelser, der finder anvendelse på manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse i henhold til afsnit IV, kapitel II, i denne forordning.

▼B

Artikel 72

Force majeure og usædvanlige omstændigheder

Tilfælde af force majeure og usædvanlige omstændigheder som omhandlet i artikel 40, stk. 4. i forordning (EF) nr. 1782/2003 skal sammen med en for den kompetente myndighed tilfredsstillende dokumentation herfor skriftligt meddeles myndigheden inden for en frist på ti arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor landbrugeren er i stand til at give sådan meddelelse.

Artikel 73

Tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb

1.  Er der foretaget udbetaling af et uretmæssigt beløb, tilbagebetaler landbrugeren det pågældende beløb med tillæg af renter, der beregnes efter stk. 3.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte, at et uretmæssigt udbetalt beløb tilbagesøges ved modregning af beløbet i forskud eller betalinger til den pågældende landbruger i forbindelse med støtteordninger som omhandlet i afsnit III og IV i forordning (EØF) nr. 1782/2003 efter datoen for beslutningen om tilbagebetaling. Den pågældende landbruger kan dog tilbagebetale beløbet uden at afvente modregning.

3.  Renter beregnes for det tidsrum, der forløber mellem meddelelsen om tilbagebetalingspligten til landbrugeren og tilbagebetalingen eller modregningen.

Rentesatsen fastsættes ifølge bestemmelserne herom i national ret, men må ikke være lavere end den sats, der anvendes ved tilbagebetaling af beløb ifølge nationale bestemmelser.

4.  Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse til tilbagebetaling gælder ikke, hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed eller af en anden myndighed, og landbrugeren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen.

Hvis fejlen vedrører faktiske forhold, der er relevante for beregningen af den pågældende betaling, finder første afsnit dog kun anvendelse, hvis beslutningen om tilbagebetaling ikke er meddelt senest 12 måneder efter udbetalingen.

5.  Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse til tilbagebetaling gælder ikke, hvis der fra datoen for støttens udbetaling hengår mere end ti år, inden støttemodtageren fra den kompetente myndighed får den første meddelelse om, at den pågældende betaling var uretmæssig.

Den i første afsnit omhandlede frist afkortes dog til fire år, hvis støttemodtageren handlede i god tro.

6.  For beløb, der skal tilbagebetales som følge af foretagne nedsættelser og udelukkelser i henhold til artikel 21 og afsnit IV, gælder i alle tilfælde en forældelsesperiode på fire år.

7.  Stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse på forskud.

8.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at kræve tilbagebetaling af beløb på 100 EUR eller derunder, eksklusive renter, pr. landbruger og pr. præmieperiode, hvis der ifølge den nationale lovgivning ikke kræves tilbagebetaling i sådanne tilfælde.

Skal rentebeløb inddrives uafhængigt af uretmæssigt udbetalte beløb, kan medlemsstaterne på de samme betingelser beslutte ikke at inddrive rentebeløb på 50 EUR og derunder.

▼M1

Artikel 73a

Tilbagesøgning af uretmæssigt tildelte rettigheder

1.  Hvis det, efter at landbrugerne har fået tildelt betalingsrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 795/2004, konstateres, at en landbruger uretmæssigt har fået tildelt visse betalingsrettigheder, skal den pågældende landbruger overdrage de uretmæssigt tildelte rettigheder til den nationale reserve, der er nævnt i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

Hvis den pågældende landbruger i mellemtiden har overdraget betalingsrettigheder til andre landbrugere, gælder forpligtelsen i første afsnit også for modtagerne i forhold til det antal betalingsrettigheder, som de har fået overdraget, hvis den landbruger, som oprindeligt fik tildelt betalingsrettighederne, ikke længere har et tilstrækkeligt antal betalingsrettigheder til rådighed.

De uretmæssigt tildelte betalingsrettigheder anses for aldrig at være blevet tildelt.

2.  Hvis det, efter at landbrugerne har fået tildelt betalingsrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 795/2004, konstateres, at betalingsrettighedernes værdi er sat for højt, foretages den nødvendige justering af værdien. Der foretages en tilsvarende justering af værdien af de betalingsrettigheder, som i mellemtiden er blevet overdraget til andre landbrugere. Værdien af nedsættelsen overgår til den nationale reserve, der er nævnt i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

Betalingsrettighederne anses for fra begyndelsen at være tildelt til den justerede værdi.

3.  Hvis en landbruger har overdraget betalingsrettigheder i strid med artikel 46, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003, genetableres den situation, der forelå, inden overdragelsen fandt sted.

4.  Uretmæssigt udbetalte beløb tilbagesøges i overensstemmelse med artikel 73.

▼B

Artikel 74

Overdragelse af bedrifter

1.  I denne artikel forstås ved:

a) »overdragelse af en bedrift«: salg, bortforpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse af de pågældende produktionsenheder

b) »overdrager«: den landbruger, hvis bedrift overdrages til en anden landbruger

c) »erhverver«: den landbruger, til hvem bedriften overdrages.

2.  Overdrages en bedrift efter indgivelsen af en støtteansøgning, og inden alle støttebetingelserne er opfyldt, i sin helhed fra en landbruger til en anden, ydes der ingen støtte til overdrageren for den overdragne bedrift.

3.  Den støtte, overdrageren har ansøgt om, ydes til erhververen:

a) hvis erhververen inden for en frist efter overdragelsen, som medlemsstaterne fastsætter, giver den kompetente myndighed underretning om overdragelsen og anmoder om udbetaling af støtten

b) hvis erhververen forelægger den dokumentation, som myndighederne måtte kræve

c) hvis alle støttebetingelserne er opfyldt for den overdragne bedrift.

4.  Når erhververen giver den kompetente myndighed underretning og anmoder om udbetaling af støtten i overensstemmelse med stk. 3, litra a):

a) overgår alle de rettigheder og forpligtelser, som overdrageren i henhold til det ved støtteansøgningen etablerede retsforhold har over for den kompetente myndighed, til erhververen

b) anses alle de for ydelsen af støtten nødvendige handlinger og erklæringer, som overdrageren har foretaget eller afgivet inden overdragelsen, ved anvendelsen af de pågældende EF-bestemmelser for at være foretaget eller afgivet af erhververen

c) betragtes den overdragne bedrift i givet fald for det pågældende produktionsår eller den pågældende præmieperiode som en særskilt bedrift.

5.  Indgives en støtteansøgning efter, at de for ydelsen af støtten nødvendige handlinger er foretaget, og en bedrift i sin helhed overdrages fra en landbruger til en anden, efter at disse handlinger er blevet påbegyndt, men inden alle støttebetingelserne er opfyldt, kan støtten ydes til erhververen, hvis betingelserne i stk. 3, litra a) og b), er opfyldt. I så fald finder stk. 4, litra b), anvendelse.

6.  Medlemsstaterne kan i givet fald beslutte at yde støtten til overdrageren. I så fald gælder følgende:

a) der ydes ingen støtte til erhververen

b) medlemsstaterne sørger for, at kravene i stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse.

7.  Overdrages en bedrift i sin helhed fra en landbruger til en anden i den i artikel 44, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1782/2003 omhandlede periode, kan erhververen benytte de pågældende parceller til indgivelse af en ansøgning om betaling under enkeltbetalingsordningen.

Artikel 75

Yderligere foranstaltninger og gensidig bistand medlemsstaterne imellem

1.   ►C1  Medlemsstaterne træffer alle yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for en korrekt anvendelse af det integrerede system, og yder hinanden den fornødne gensidige bistand i forbindelse med den i nærværende forordning foreskrevne kontrol. ◄ I så henseende kan medlemsstaterne også, hvor denne forordning ikke indeholder bestemmelser om nedsættelser og udelukkelser, vedtage passende nationale sanktioner over for producenter og andre markedsdeltagere såsom slagterier eller sammenslutninger, der er involveret i proceduren for ydelse af støtte, for derved at sikre overholdelse af kontrolkrav såsom bedriftens ajourførte register over besætningen eller opfyldelse af underretningsforpligtelser.

2.  Medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand for at sikre en effektiv kontrol og for at verificere de fremsendte dokumenters ægthed og/eller de udvekslede datas nøjagtighed.

Artikel 76

Anmeldelser

1.  Medlemsstaterne sender senest den 31. marts hvert år for enkeltbetalingsordningen og andre arealrelaterede støtteordninger og senest den 31. august hvert år for husdyrpræmierne Kommissionen en rapport for det foregående kalenderår, som navnlig skal omhandle følgende punkter:

a) situationen for gennemførelsen af det integrerede system, herunder navnlig de valgte optioner vedrørende kontrollen af krydsoverensstemmelseskravene og vedrørende de kompetente kontrolorganer, der er ansvarlige for kontrollen af krav og betingelser vedrørende krydsoverensstemmelse

▼M4

b) antallet af ansøgninger, det samlede areal, det samlede antal dyr og de samlede mængder, opdelt på de enkelte støtteordninger

c) antallet af ansøgninger, det samlede areal, det samlede antal dyr og de samlede mængder, der er kontrolleret

▼B

d) resultatet af den udførte kontrol, med angivelse af de nedsættelser og udelukkelser, der er foretaget i henhold til afsnit IV.

▼M4

Samtidig med fremsendelsen af den i første afsnit omhandlede meddelelse om husdyrpræmier til Kommissionen giver medlemsstaterne også meddelelse om det samlede antal støttemodtagere, der har modtaget støtte under de støtteordninger, der er omfattet af det integrerede system, og resultaterne af kontrollen af krydsoverensstemmelse, jf. afsnit III, kapitel III.

▼B

2.  Medlemsstaterne sender desuden senest den 31. oktober hvert år Kommissionen en meddelelse om den andel, som de permanente græsarealer udgør af samlede landbrugsareal, jf. artikel 3, stk. 1. Senest den 31. oktober 2005 sender medlemsstaterne desuden Kommissionen en meddelelse om nævnte andel i referenceåret 2003, jf. artikel 3, stk. 2.

3.  Hvis der foreligger behørigt begrundede usædvanlige omstændigheder, kan medlemsstaterne efter aftale med Kommissionen fravige de i stk. 1 og 2 fastsatte frister.

4.  De elektroniske data, der foreligger som en del af det integrerede system, skal anvendes ved udarbejdelsen af de oplysninger, som medlemsstaterne skal meddele Kommissionen i henhold til bestemmelserne om de enkelte sektorer.DEL III

GRADUERING

▼M3

Artikel 77

Grundlag for beregning af nedsættelse

Nedsættelsen i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1782/2003 beregnes på grundlag af de direkte betalinger, som landbrugerne har ret til, efter den i artikel 71a i denne forordning fastlagte procedure, eller, i forbindelse med støtteordninger, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003, men som ikke er omfattet af afsnit III eller IV i nævnte forordning, ifølge de særlige bestemmelser, der gælder herfor.

▼B

Artikel 78

Fordelingsnøgle

Fordelingsnøglen for de resterende beløb som omhandlet i artikel 10, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1782/2003 fastlægges ved at vægte medlemsstaternes andel af landbrugsarealet og landbrugsbeskæftigelsen med henholdsvis 65 % og 35 %.

Hver medlemsstats andel af landbrugsarealet og landbrugsbeskæftigelsen justeres på grundlag af medlemsstatens relative bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger udtrykt i købekraft med en tredjedel af differencen i forhold til gennemsnittet for de medlemsstater, som gradueringen anvendes for.

Med henblik herpå anvendes følgende underliggende data, der er baseret på data fra EUROSTAT i august 2003:

a) med hensyn til landbrugsarealet, undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur for 2000 i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 ( 30 )

b) med hensyn til landbrugsbeskæftigelsen, den årlige undersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i 2001 indenfor landbrug, jagt og fiskeri i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 577/98 ( 31 )

c) med hensyn til BNP pr. indbygger i købekraft, gennemsnittet for tre år baseret på de nationale regnskabsdata for 1999 til 2001.

Artikel 79

Tillægsstøtte

 

Med henblik på at fastslå, om tærsklen på 5 000 EUR som omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1782/2003 er nået, tages der hensyn til det samlede beløb for direkte betalinger, der skulle være ydet inden fradrag som følge af graduering i overensstemmelse med artikel 10 i den pågældende forordning, eller for de støtteordninger, der er anført i bilag I til nævnte forordning, men som ikke er omfattet af afsnit III eller IV i nævnte forordning, i henhold til den særlige lovgivning herom.

 ◄

Er en landbruger udelukket fra at modtage direkte betalinger som følge af uregelmæssigheder eller manglende overholdelse, yder der ingen tillægsstøtte.

2.  Medlemsstaterne meddeler senest den 31. oktober Kommissionen den samlede tillægsstøtte, der er ydet for det foregående år.DEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 80

Ophævelse

1.  Forordning (EF) nr. 2419/2001 ophæves. Den anvendes dog fortsat for støtteansøgninger vedrørende produktionsår eller præmieperioder, der påbegyndes inden den 1. januar 2005.

Hvis nedsættelser, der skal foretages ved modregning i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, andet afsnit, artikel 33, stk. 2, artikel 34, stk. 2, artikel 35, stk. 3, sidste punktum, artikel 38, stk. 2, tredje afsnit, artikel 38, stk. 4, andet afsnit, og artikel 40, stk. 1 og 6, i forordning (EF) nr. 2419/2001, ikke helt har kunnet modregnes før datoen for anvendelsen af nærværende forordning, modregnes det resterende beløb i betalinger i forbindelse med de støtteordninger, der er omfattet af nærværende forordning, såfremt fristerne for modregning i ovennævnte bestemmelser endnu ikke er udløbet.

2.  Henvisninger til forordning (EØF) nr. 2419/2001 skal forstås som henvisninger til nærværende forordning og læses ifølge sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 81

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for støtteansøgninger vedrørende produktionsår eller præmieperioder, der begynder fra og med den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

FÆLLESSKABSMETODE TIL KVANTITATIV BESTEMMELSE AF INDHOLDET AF Δ9-TETRAHYDROCANNABINOL I HAMPESORTER

1.   Formål og anvendelsesområde

Denne metode tager sigte på at bestemme indholdet af Δ9-tetrahydrocannabinol (i det følgende benævnt »THC«) i hampesorter (Cannabis sativa L.). Metoden omfatter alt efter tilfældet en A eller B-procedure som beskrevet nedenfor.

Metoden er baseret på kvantitativ bestemmelse ved gaschromatografi (GLC) af Δ9-THC efter ekstraktion med et passende opløsningsmiddel.

1.1.   Procedure A

Procedure A benyttes til kontrol af produktionen som fastsat i artikel 52, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 26, stk. 2, litra a), i nærværende forordning.

1.2.   Procedure B

Procedure B benyttes i tilfælde som omhandlet i artikel 52, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003 og artikel 33, stk. 4, i nærværende forordning.

2.   Prøvetagning

2.1.   Prøver

a) Procedure A: Af en population af en given hampesort udtages en del på 30 cm, der indeholder mindst én hunblomsterstand for hver udvalgt plante. Prøven udtages i dagens løb i en periode fra 20 dage efter begyndelsen til 10 dage efter slutningen af blomstringen efter en systematisk fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på marken, bortset fra kanterne.

Medlemsstaten kan tillade, at prøven udtages i perioden mellem blomstringens begyndelse og 20 dage efter dens begyndelse, hvis det for hver dyrket sort påses, at der udtages andre repræsentative prøver efter ovenstående regler i perioden fra 20 dage efter blomstringens begyndelse til 10 dage efter dens afslutning.

b) Procedure B: Af en population af en given hampesort udtages den øverste tredjedel af hver plante, der er udvalgt. Prøven udtages i dagens løb i en periode på 10 dage efter slutningen af blomstringen efter en systematisk fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på marken, bortset fra kanterne. Hvis det drejer sig om en tvebohampesort, udtages der kun prøver af hunplanterne.

2.2.   Antal prøver

Procedure A: For hver mark består prøven af en prøveudtagning fra 50 planter.

Procedure B: For hver mark består prøven af en prøveudtagning fra 200 planter.

Hver prøve anbringes, uden at den sammenpresses, i en lærreds- eller papirpose, som derefter sendes til analyselaboratoriet.

Medlemsstaten kan fastsætte, at der med henblik på en eventuel kontrolanalyse udtages en anden prøve, som opbevares enten hos producenten eller hos analyseorganet.

2.3.   Tørring og oplagring af prøven

Tørring af prøverne begynder så hurtigt som muligt og i hvert fald inden for 48 timer med benyttelse af enhver metode under 70 oC. Prøverne tørres til konstant vægt og et vandindhold på mellem 8 % og 13 %.

De tørrede prøver opbevares, uden at de sammenpresses, i mørke og ved en temperatur på under 25oC.

3.   Analyse af THC-indholdet

3.1.   Tilberedning af analyseprøven

Strå og frø på over 2 mm fjernes fra de tørrede prøver. De tørrede prøver knuses til halvfint pulver (sigte med en maskestørrelse på 1 mm).

Pulveret opbevares tørt, i mørke og ved en temperatur på under 25oC i højst 10 uger.

3.2.   Reagenser og ekstraktionsopløsning

Reagenser

 Δ9-tetrahydrocannabinol, chromatografisk rent

 Squalan, chromatografisk rent som intern standard.

Ekstraktionsopløsning

 35 mg squalan pr. 100 ml hexan.

3.3.   Ekstraktion af Δ9-thc

Der afvejes 100 mg af den pulveriserede prøve, der anbringes i et centrifugeglas, og 5 ml ekstraktionsopløsning, der indeholder intern standard, tilsættes.

Det hele nedsænkes 20 minutter i et ultralydbad. Der centrifugeres i 5 minutter ved 3000 omdrejninger/minut, og den ovenpå flydende THC-opløsning udtages. Den indsprøjtes i chromatografen, og den kvantitative bestemmelse gennemføres.

3.4.   Gaschromatografi

a) Apparatur

 Gaschromatograf med flammeionisationsdetektor og injektor med/uden split

 Kolonne, der sikrer en god udskillelse af cannabinoiderne, f.eks. en glaskolonne med en længde på 25 m og en diameter på 0,22 mm, imprægneret med en apolær fase af 5 % phenylmethylsiloxantype.

b) Kalibreringsopløsninger

Mindst 3 værdier ved procedure A og 5 værdier ved procedure B, som skal omfatte værdierne 0,04 og 0,50 mg pr. ml Δ9-THC ekstraktionsopløsning.

c) Apparatindstilling

Følgende indstillinger gives som eksempel for den kolonne, der er nævnt i litra a):

 ovntemperatur 260 oC

 injektortemperatur 300 oC

 detektortemperatur 300 oC

d) Injiceret volumen 1 μl

4.   Resultater

Resultaterne angives med to decimaler i g Δ9-THC pr. 100 g analyseprøve, tørret til konstant vægt. Tolerancen er 0,03 g/100 g.

 Procedure A: Resultatet svarer til bestemmelsen pr. analyseprøve.

 Hvis det opnåede resultat ligger over grænsen i artikel 52, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, foretages der en ny bestemmelse pr. analyseprøve, og gennemsnittet af de to bestemmelser benyttes som resultat.

 Procedure B: resultatet svarer til gennemsnittet af to bestemmelser pr. analyseprøve.

▼M2
BILAG II

HAMPESORTER TIL FIBERPRODUKTION, DER GIVER RET TIL DIREKTE BETALINGER

a) Hampesorter til fiberproduktion

Beniko

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Ferimon — Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Uso-31

b) Hampesorter til fiberproduktion, der er tilladt i produktionsåret 2005/2006

Bialobrzeskie

Chamaeleon ( 32 )

Cannacomp

Fasamo

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 — Félina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko

Silesia ( 33 )

Tiborszállási

UNIKO-B

▼B
BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABELArtikel i Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/2001

Artikel i nærværende forordning

1

2

2

3

5

4, stk. 1

6, stk. 1

4, stk. 2

14, stk. 4

5

8

6

7

8

15

9

10

16

11

18

12

19

13

21

14

22

15

23, stk. 1

16

24

17, stk. 1

25, stk. 1

17, stk. 2

25, stk. 2

17, stk. 3

23, stk. 2

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23

32

24

34

25

35

26

36

27

37

28

38

29

39

30

49

31, stk. 1

50, stk. 1

31, stk. 2

50, stk. 3

31, stk. 3

50, stk. 6

31, stk. 4

50, stk. 7

32

51

33

53

34

55

35

56

36

57

37

58

38

59

39

40

60

41

61

42

62

43

63

44

68

45

69

46

70

47

71

48

72

49

73

50

74

51

75

52

76

53

54( 1 ) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

( 2 ) EFT L 327 af 12.12.2001, s. 11. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 118/2004 (EUT L 17 af 24.1.2004, s. 7).

( 3 ) EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1. Forordningen er senest ændret ved akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlaget for Den Europæiske Union - Bilag II: Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten – 6. Landbrug – B. Veterinær- og plantesundhedslovgivning – I. Veterinærlovgivning (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 381).

( 4 ) EUT L 156 af 25.6.2003, s. 9.

( 5 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

( 6 ) EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1.

( 7 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.

( 8 ) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 85.

( 9 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

( 10 ) EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

( 11 ) EFT L 355 af 5.12.1992, s. 32.

( 12 ) EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.

( 13 ) EFT L 281 af 4.11.1999, s. 30. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1473/2003 (EUT L 211 af 21.8.2003, s. 12).

( 14 ) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 105. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2307/2003 (EUT L 342 af 30.12.2003, s. 11).

( 15 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

( 16 ) EUT L 141 af 30.4.2004, s. 1.

( 17 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.

( 18 ) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 85.

( 19 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

( 20 ) EFT L 112 af 3.5.1994, s. 2.

( 21 ) EFT L 210 af 28.7.1998, s. 32.

( 22 ) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.

( 23 ) EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1.

( 24 ) EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

( 25 ) EFT L 177 af 4.8.1972, s. 1.

( 26 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1783/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 70).

( 27 ) EFT L 74 af 15.3.2002, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 963/2003 (EUT L 138 af 5.6.2003, s. 32).

( 28 ) EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

( 29 ) EUT L 298 af 23.9.2004, s. 3.

( 30 ) EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1.

( 31 ) EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

( 32 ) I produktionsåret 2005/2006 anvendes procedure B i bilag I

( 33 ) Kun i Polen, som tilladt ved Kommissionens beslutning 2004/297/EF (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 66).

Top