Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0037-20190726

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/2019-07-26

02004L0037 — DA — 26.07.2019 — 005.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EF

af 29. april 2004

om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF)

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/27/EU af 26. februar 2014

  L 65

1

5.3.2014

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2398 EØS-relevant tekst af 12. december 2017

  L 345

87

27.12.2017

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/130 EØS-relevant tekst af 16. januar 2019

  L 30

112

31.1.2019

►M4

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/983 EØS-relevant tekst af 5. juni 2019

  L 164

23

20.6.2019

►M5

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1243 af 20. juni 2019

  L 198

241

25.7.2019


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 229, 29.6.2004, s.  23 (2004/37/EF)
▼B

▼C1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EF

af 29. april 2004

om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF)

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1.  Dette direktiv har til formål at beskytte arbejdstagerne mod risici for deres sundhed og sikkerhed, herunder at forebygge sådanne risici, som opstår eller kan opstå ved, at de under arbejdet udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

I direktivet fastsættes de minimumsforskrifter, herunder grænseværdier, som specielt gælder på dette område.

2.  Dette direktiv gælder ikke for arbejdstagere, der kun udsættes for stråling, som omfattes af bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

3.  Direktiv 89/391/EØF finder i fuld udstrækning anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

▼M1

4.  For så vidt angår asbest, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF ( 1 ), gælder nærværende direktivs bestemmelser, hvis de giver et højere beskyttelsesniveau for sikkerhed og sundhed under arbejdet.

▼C1

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

▼M1

a) »kræftfremkaldende stof«:

i) et stof eller en blanding, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B som fastsat i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 ( 2 )

ii) et stof, en blanding eller en proces, der er nævnt i bilag I til nærværende direktiv, samt et stof eller en blanding, der frigøres under en i samme bilag omhandlet proces

b) »mutagen«:

et stof eller en blanding, der opfylder kriterierne for klassificering som kimcellemutagent i kategori 1A eller 1B som fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008

▼C1

c) »grænseværdi«: medmindre andet er anført, tidsvægtet gennemsnitskoncentration af et kræftfremkaldende stof eller mutagen målt i luften i arbejdstagerens indåndingszone i en nærmere angivet referenceperiode som anført i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 3

Anvendelsesområde — Bestemmelse og vurdering af risikoen

1.  Dette direktiv gælder for de aktiviteter, hvorved arbejdstagere er eller kan blive udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener i forbindelse med deres arbejde.

2.  For enhver aktivitet, hvor der kan være risiko for, at arbejdstagerne udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal arten, graden og varigheden af udsættelsen bestemmes, således at enhver risiko for deres sikkerhed og sundhed kan vurderes, og således at det kan afgøres, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Denne vurdering skal fornyes regelmæssigt og under alle omstændigheder ved enhver ændring i forholdene, der kan få indvirkning på arbejdstagernes udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

Arbejdsgiveren skal på anmodning af de ansvarlige myndigheder give dem de oplysninger, der er lagt til grund for vurderingen.

3.  Alle andre eksponeringsveje, f.eks. optagelse i eller gennem huden, skal tages i betragtning ved risikovurderingen.

4.  Ved risikovurderingen skal arbejdsgiverne være særlig opmærksomme på eventuelle virkninger for særligt følsomme risikogrupper for arbejdstageres sikkerhed og sundhed og skal bl.a. overveje muligheden for ikke at beskæftige disse arbejdstagere i områder, hvor de kan komme i kontakt med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.KAPITEL II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 4

Begrænsning og substitution

1.  Arbejdsgiveren begrænser anvendelsen af et kræftfremkaldende stof eller mutagen på arbejdsstedet, bl.a. ved, for så vidt det er teknisk muligt, at erstatte det med et stof, ►M1  en blanding ◄ eller en proces, som under anvendelsesbetingelserne herfor ikke er farligt eller er mindre farligt for arbejdstagernes sundhed eller i givet fald sikkerhed.

2.  Arbejdsgiveren underretter efter anmodning fra den ansvarlige myndighed denne om resultatet af sine undersøgelser.

Artikel 5

Foranstaltninger til forebyggelse eller nedsættelse af udsættelse

1.  Hvis den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering viser, at der er risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal udsættelsen undgås.

2.  Hvis det ikke er teknisk muligt at erstatte det kræftfremkaldende stof eller mutagen med et stof, en ►M1  blanding ◄ eller en proces, som under de pågældende anvendelsesbetingelser ikke er eller er mindre farligt for sikkerheden og sundheden, sikrer arbejdsgiveren, at fremstillingen og brugen af det kræftfremkaldende stof eller mutagen finder sted i et lukket system, hvor dette er teknisk muligt.

3.  Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et lukket system, sikrer arbejdsgiveren, at arbejdstagernes udsættelse nedsættes til et så lavt niveau, som det er teknisk muligt.

4.  Udsættelsen må ikke overstige den grænseværdi for et kræftfremkaldende stof, der er fastsat i bilag III.

5.  I alle tilfælde, hvor der anvendes et kræftfremkaldende stof eller mutagen, anvender arbejdsgiveren alle de i det følgende nævnte foranstaltninger:

a) begrænsning af mængden af et kræftfremkaldende stof eller mutagen på arbejdspladsen

b) begrænsning af det antal arbejdstagere, der udsættes eller kan udsættes, til det lavest mulige

c) planlægning af arbejdsprocesser og tekniske foranstaltninger med det formål at undgå eller reducere udslip af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener på arbejdsstedet til et minimum

d) sådan fjernelse ved kilden af de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener samt lokal udsugning eller almindelig ventilation, som er hensigtsmæssig og forenelig med behovet for at beskytte folkesundheden og miljøet

e) anvendelse af passende metoder til måling af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, navnlig til tidlig påvisning af unormal udsættelse, som skyldes en uforudselig begivenhed eller et uheld

f) anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsprocedurer og -metoder

g) kollektive beskyttelsesforanstaltninger og/eller, hvor udsættelse ikke kan undgås med andre midler, individuelle beskyttelsesforanstaltninger

h) hygiejneforanstaltninger, navnlig regelmæssig rensning af gulve, vægge og andre overflader

i) underretning af arbejdstagerne

j) afgrænsning af risikoområderne og anvendelse af passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder skilte om rygeforbud i områder, hvor arbejdstagerne udsættes eller kan udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

k) udarbejdelse af en beredskabsplan med henblik på nødstilfælde, der kan forårsage unormal høj udsættelse

l) foranstaltninger til sikker opbevaring, håndtering og transport, navnlig ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, som er mærket entydigt og på klart synlig måde

m) foranstaltninger til sikring af, at indsamling, opbevaring og bortskaffelse af affald, der foretages af arbejdstagerne, foregår på betryggende måde, herunder ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, der er mærket entydigt og på klart synlig måde.

Artikel 6

Oplysninger til den ansvarlige myndighed

Hvis resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering viser, at der en risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal arbejdsgiverne på anmodning give den ansvarlige myndighed relevante oplysninger om:

a) de industrielle aktiviteter og/eller processer, der udføres, herunder grundene til, at kræftfremkaldende stoffer eller mutagener anvendes

b) de mængder af stoffer eller ►M1  blandinger ◄ , der fremstilles eller anvendes, og som indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

c) antallet af udsatte arbejdstagere

d) de forebyggende foranstaltninger, der er truffet

e) arten af det beskyttelsesudstyr, der benyttes

f) arten og graden af udsættelsen

g) de tilfælde, hvor der kan anvendes andre stoffer.

▼M2

Medlemsstaterne tager hensyn til oplysningerne i henhold til nærværende artikels første stykke, litra a)-g), i deres rapporter indsendt til Kommissionen i henhold til artikel 17a i direktiv 89/391/EØF.

▼C1

Artikel 7

Uforudselig udsættelse

1.  I tilfælde af en uforudselig begivenhed eller et uheld, som kan medføre en unormal udsættelse af arbejdstagerne, underretter arbejdsgiveren arbejdstagerne herom.

2.  Indtil de normale forhold er genoprettet, og så længe årsagerne til den unormale udsættelse ikke er fjernet:

a) må kun det antal arbejdstagere, der er nødvendigt til udførelse af reparationer og andet fornødent arbejde, arbejde i det berørte område

b) skal beskyttende arbejdstøj og et personligt åndedrætsværn stilles til rådighed for de pågældende arbejdstagere, som skal bære dette; udsættelsen må ikke være konstant og skal begrænses til det strengt nødvendige for hver arbejdstager

c) ikke-beskyttet personale må ikke arbejde i det berørte område.

Artikel 8

Forudselig udsættelse

1.  For visse aktiviteter, såsom vedligeholdelse, hvor det må forudses, at der vil forekomme en betydelig forøgelse af arbejdstagernes udsættelse, og hvor alle muligheder for at træffe yderligere tekniske forebyggende foranstaltninger til begrænsning af denne udsættelse er udtømte, fastsætter arbejdsgiveren efter høring af virksomhedens eller anlæggets arbejdstagere og/eller deres repræsentanter — uden at dette berører arbejdsgiverens ansvar — de nødvendige foranstaltninger til at begrænse varigheden af arbejdstagernes udsættelse mest muligt og til at sikre deres beskyttelse under udførelsen af disse aktiviteter.

I overensstemmelse med første afsnit skal der stilles beskyttende arbejdstøj og et personligt åndedrætsværn til rådighed for de pågældende arbejdstagere, som skal bære dette, så længe den unormale udsættelse varer ved; udsættelsen må ikke være konstant og skal begrænses til det strengt nødvendige for hver arbejdstager.

2.  Der træffes passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at de områder, hvor de i stk. 1, første afsnit, omhandlede aktiviteter finder sted, er tydeligt afgrænset og afmærket, eller med henblik på på anden måde at undgå, at personer uden tilladelse får adgang til disse områder.

Artikel 9

Adgang til risikoområderne

Arbejdsgiverne træffer passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at kun de arbejdstagere, som skal færdes der på grund af deres arbejde eller opgaver, får adgang til de områder, hvor der foregår aktiviteter, som ifølge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering indebærer risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed.

Artikel 10

Hygiejneforanstaltninger og individuel beskyttelse

1.  Arbejdsgiverne er forpligtet til for alle aktiviteter, hvor der er risiko for kontaminering med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre:

a) at arbejdstagere ikke spiser, drikker eller ryger i arbejdsområder, hvor der er risiko for kontaminering med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

b) at der stilles hensigtsmæssigt beskyttende arbejdstøj eller anden hensigtsmæssig særlig beklædning til arbejdstagernes rådighed

c) at der findes særskilte opbevaringssteder til henholdsvis arbejdstøjet, herunder beskyttende arbejdstøj, og det normale gangtøj

d) at der stilles egnede og passende vaske- og toiletfaciliteter til rådighed for arbejdstagerne

e) at beskyttelsesudstyret opbevares korrekt på et bestemt sted, at det kontrolleres og renses, om muligt før og under alle omstændigheder efter brugen

f) at defekt beskyttelsesudstyr repareres eller udskiftes, før det atter tages i brug.

2.  Omkostningerne ved disse foranstaltninger må ikke pålægges arbejdstagerne.

Artikel 11

Underretning og oplæring af arbejdstagerne

1.  Arbejdsgiveren træffer passende foranstaltninger til, at arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring baseret på samtlige disponible oplysninger, bl.a. i form af oplysninger og instruktion vedrørende:

a) den potentielle sundhedsrisiko, herunder den yderligere risiko, som tobaksrygning medfører

b) de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse

c) hygiejneforskrifter

d) anvendelse af beskyttelsesudstyr og beskyttende arbejdstøj

e) de foranstaltninger, som arbejdstagerne, herunder redningsmandskabet, skal træffe i tilfælde af uheld og til forebyggelse af uheld.

Denne oplæring skal:

 tilpasses til udviklingen for så vidt angår risici og til fremkomsten af nye risici, og

 om nødvendigt gentages regelmæssigt.

2.  Arbejdsgiverne er forpligtet til at informere arbejdstagere om installationer og hertil knyttede beholdere indeholdende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og til at sørge for en klar og letlæselig mærkning af alle beholdere, emballager og installationer, der indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og til at anbringe klart synlige advarselsskilte.

Artikel 12

Underretning af arbejdstagerne

Der træffes passende foranstaltninger med henblik på at sikre:

a) at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget kan kontrollere, at bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse, eller medvirke ved denne anvendelse, især med hensyn til:

i) hvilke følger, valg og anvendelse af beskyttelsesbeklædning og -udstyr vil kunne få for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed, idet dog ansvaret for at afgøre effektiviteten af beskyttelsesbeklædningen og -udstyret påhviler arbejdsgiveren

ii) de foranstaltninger, som arbejdsgiveren træffer i henhold til artikel 8, stk. 1, første afsnit, idet dog ansvaret for at fastlægge disse foranstaltninger påhviler arbejdsgiveren

b) at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget hurtigst muligt underrettes om unormal udsættelse, herunder den i artikel 8 omhandlede, om årsagerne hertil og om de foranstaltninger, der er eller vil blive truffet til afhjælpning af situationen

c) at arbejdsgiveren fører en ajourført liste over de arbejdstagere, der udfører det arbejde, som ifølge resultaterne af vurderingen i henhold til artikel 3, stk. 2, indebærer en risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, om muligt med angivelse af udsættelsen

d) at den ansvarlige læge og/eller myndighed samt enhver anden person med ansvar for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen har adgang til den i litra c) omhandlede liste

e) at enhver arbejdstager har adgang til de oplysninger i listen, som vedrører hans person

f) at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget har adgang til ikke-personlige, kollektive oplysninger.

Artikel 13

Høring af arbejdstagerne og arbejdstagerdeltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter høres og deltager i behandlingen af de spørgsmål, der er omfattet af dette direktiv, i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EØF.

▼M3

Artikel 13a

Aftaler mellem arbejdsmarkedets parter

Aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, der måtte være indgået på det område, der er omfattet af dette direktiv, opføres på listen på Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs (EU-OSHA's) websted. Listen ajourføres regelmæssigt.

▼C1KAPITEL III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 14

Helbredskontrol

▼M2

1.  Medlemsstaterne fastlægger i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis ordninger til gennemførelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, som ifølge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering er udsat for risiko for deres sikkerhed eller sundhed. Den læge eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrol af arbejdstagere, kan tilkendegive, at helbredskontrollen skal fortsætte efter eksponeringens ophør i så lang tid, som de anser det for nødvendigt for at sikre den pågældende arbejdstagers sundhed.

▼C1

2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal være af en sådan art, at hver arbejdstager skal kunne gennemgå en passende helbredsundersøgelse, hvis det er relevant:

 inden udsættelsen

 derefter med regelmæssige mellemrum.

Foranstaltningerne skal være af en sådan art, at det uden videre er muligt at iværksætte individuelle og arbejdsmedicinske foranstaltninger.

3.  Hvis der hos en arbejdstager konstateres en anomali, som formodes at være resultatet af udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, kan den læge eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen af arbejdstagerne, kræve, at andre på lignende måde tidligere udsatte arbejdstagere gennemgår helbredskontrol.

Der skal i dette tilfælde i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, foretages en ny vurdering af risikoen ved udsættelse.

4.  Når der udføres helbredskontrol, føres der personlige helbredsjournaler, og den læge eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen skal fremsætte forslag om, hvilke beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger der skal træffes for den enkelte arbejdstagers vedkommende.

5.  Arbejdstagerne skal modtage oplysning og rådgivning om enhver helbredskontrol, som de kan gennemgå efter udsættelsens ophør.

6.  I overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis:

 har arbejdstagerne adgang til resultaterne af deres helbredskontrol, og

 kan de pågældende arbejdstagere eller den pågældende arbejdsgiver anmode om, at resultaterne af helbredskontrollen tages op til revision.

7.  Praktiske retningslinjer for helbredskontrol af arbejdstagere er fastlagt i bilag II.

▼M2

8.  Alle tilfælde af kræft, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis kan tilskrives erhvervsmæssig eksponering for et kræftfremkaldende stof eller mutagen, skal indberettes til den ansvarlige myndighed.

Medlemsstaterne tager hensyn til oplysningerne i henhold til dette stykke i deres rapporter indsendt til Kommissionen i henhold til artikel 17a i direktiv 89/391/EØF.

▼C1

Artikel 15

Opbevaring af journaler

1.  Den i artikel 12, litra c), omhandlede liste og den i artikel 14, stk. 4, omhandlede personlige helbredsjournal skal opbevares i mindst 40 år, efter at udsættelsen er ophørt, i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2.  I tilfælde af virksomhedsophør stilles disse journaler til rådighed for den ansvarlige myndighed i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Artikel 16

Grænseværdier

1.  Rådet skal efter fremgangsmåden i traktatens artikel 137, stk. 2, fastsætte grænseværdier og om nødvendigt andre direkte relevante bestemmelser for de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, for hvilke dette er muligt, på grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data.

2.  Grænseværdier og andre direkte relevante bestemmelser fastsættes i bilag III.

▼M5

Artikel 17

Ændring af bilag II

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17a med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af bilag II for at tage hensyn til den tekniske udvikling, ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt ny viden vedrørende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde at handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 17b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel.

▼M5

Artikel 17a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 26. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ( 3 ).

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 17b

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 17a, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

▼C1

Artikel 18

Udnyttelse af data

Resultaterne af de nationale ansvarlige myndigheders udnyttelse af de oplysninger, som omhandles i artikel 14, stk. 8, stilles til rådighed for Kommissionen.

▼M2

Artikel 18a

Evaluering

Kommissionen evaluerer som led i næste evaluering af gennemførelsen af dette direktiv i forbindelse med den evaluerning, der er omhandlet i artikel 17a i direktiv 89/391/EØF, også behovet for at ændre grænseværdien for respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid. Kommissionen foreslår, hvis det er relevant, nødvendige ændringer vedrørende dette stof.

Senest i første kvartal af 2019 vurderer Kommissionen under hensyntagen til den seneste udvikling i den videnskabelige viden hvorvidt anvendelsesområdet for nærværende direktiv skal ændres med henblik på at medtage reproduktionstoksiske stoffer. På grundlag heraf forelægger Kommissionen om nødvendigt og efter høring af arbejdsmarkedets parter et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og Rådet.

▼M4

Senest den 11. juli 2022 vurderer Kommissionen, hvorvidt dette direktiv skal ændres med henblik på at tilføje bestemmelser om en kombination af en grænseværdi for erhvervsmæssig luftbåren eksponering og en biologisk grænseværdi for cadmium og uorganiske forbindelser heraf.

Senest den 30. juni 2020 vurderer Kommissionen under hensyntagen til den seneste udvikling i den videnskabelige viden og efter passende høring af relevante interessenter, navnlig sundhedspersonale og sundhedsprofessionelle, hvorvidt dette direktiv skal ændres med henblik på at omfatte farlige lægemidler, herunder cytotoksiske lægemidler, eller der skal foreslås et mere passende instrument for at sikre arbejdstagernes sikkerhed på arbejdspladsen ved eksponering for sådanne lægemidler. På grundlag heraf fremlægger Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, og efter høring af arbejdsmarkedets parter et lovgivningsforslag.

▼C1

Artikel 19

Orientering af Kommissionen

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Ophævelse

Direktiv 90/394/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag IV, del A, i nærværende direktiv, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, i nærværende direktiv angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 21

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 22

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne
BILAG I

Fortegnelse over stoffer, ►M1  blandinger ◄ og processer

(artikel 2, litra a), nr. iii))

1. Fremstilling af auramin.

2. Arbejde, som indebærer udsættelse for polycykliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg.

3. Arbejde, som indebærer udsættelse for støv, røg eller tåge, der udvikles under ristning og elektrolytisk raffinering af nikkelråsten.

4. Fremstilling af isopropylalkohol ved stærk surproces.

5. Arbejde, som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ ( 4 ).

▼M2

6. Arbejde, som indebærer udsættelse for respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid, der frigøres under en arbejdsproces.

▼M3

7. Arbejde, der indebærer, at huden udsættes for mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele.

8. Arbejde, der indebærer udsættelse for udstødningsgasser fra dieselmotorer.

▼C1
BILAG II

Praktiske retningslinjer for helbredskontrol af arbejdstagere

(artikel 14, stk. 7)

1. Den læge og/eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen af arbejdstagere, som er udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal være fortrolig med de forhold eller særlige omstændigheder, hvorunder den enkelte arbejdstager er blevet udsat.

2. Helbredskontrollen af arbejdstagere skal gennemføres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper og praksis; den bør i det mindste omfatte følgende:

 føring af en journal over arbejdstagerens tidligere helbredstilstand og arbejdsforhold

 personlig samtale

 hvis det er hensigtsmæssigt, biologisk kontrol, samt påvisning af tidlige og reversible virkninger.

Det kan på baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden afgøres, om den arbejdstager, der gennemgår helbredskontrol, skal undersøges yderligere.

▼M3
BILAG III

GRÆNSEVÆRDIER OG ANDRE DIREKTE RELEVANTE BESTEMMELSER (ARTIKEL 16)

A.   GRÆNSEVÆRDIER FOR ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERINGAgensens navn

EF-nr. (1)

CAS-nr. (2)

Grænseværdier

Anmærkning

Overgangsbestemmelser

8 timer (3)

Kortvarigt (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Støv fra løvtræ

(8)

Grænseværdi 3 mg/m3 indtil den 17. januar 2023

Chrom (VI)-forbindelser, der er kræftfremkaldende, som omhandlet i artikel 2, litra a), nr. i)

(som chrom)

0,005

Grænseværdi 0,010 mg/m3 indtil den 17. januar 2025

Grænseværdi: 0,025 mg/m3 for svejsnings- eller plasmaskæreprocesser eller lignende arbejdsprocesser, der frembringer røg, indtil den 17. januar 2025

Ildfaste keramiske fibre, der er kræftfremkaldende, som omhandlet i artikel 2, litra a), nr. i)

0,3

 

Respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid

0,1 (9)

 

Benzen

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Hud (10)

 

Vinylchloridmonomer

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Hud (10)

 

1,2-epoxypropan

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Trichlorethylen

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Hud (10)

 

Acrylamid

201-173-7

79-06-1

0,1

Hud (10)

 

2-nitropropan

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-toluidin

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Hud (10)

 

4,4′-methylendianilin

202-974-4

101-77-9

0,08

Hud (10)

 

Epichlorhydrin

203-439-8

106-89-8

1,9

Hud (10)

 

Ethylendibromid

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Hud (10)

 

1,3-butadien

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Ethylendichlorid

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Hud (10)

 

Hydrazin

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Hud (10)

 

Bromethylen

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Udstødningsgasser fra dieselmotorer

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

Grænseværdien finder anvendelse fra den 21. februar 2023. For underjordisk minedrift og tunnelbygning finder grænseværdien anvendelse fra den 21. februar 2026.

Blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter, især dem, der indeholder benzo[a]pyren, og som er kræftfremkaldende i henhold til dette direktiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Hud (10)

 

Mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele

 

 

 

 

 

 

 

 

Hud (10)

 

▼M4

Cadmium og uorganiske forbindelser heraf

0,001 (11)

 

Grænseværdi: 0,004 mg/m3 (12) indtil den 11. juli 2027.

Beryllium og uorganiske berylliumforbindelser

0,0002 (11)

hud- og luftvejssensibilisering (13)

Grænseværdi: 0,0006 mg/m3indtil den 11. juli 2016.

Arsensyre og dets salte samt uorganiske arsenforbindelser

0,01 (11)

For kobbersmeltningssektoren finder grænseværdien anvendelse fra den 11. juli 2023.

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

Hudsensibilisering (14)

Grænseværdi: 0,62 mg/m3 eller 0,5 ppm (3) for sundheds-, begravelses- og balsameringssektoren indtil den11. juli 2024.

4,4′-Methylen-bis-(2-chloranilin)

202-918-9

101-14-4

0,01

Hud (10)

 

▼M3

(1)   EF-nr., dvs. EINECS-, ELINCS- eller NLP-nummer, er det officielle nummer på stoffet i Den Europæiske Union som defineret i punkt 1.1.1.2 i bilag VI, del 1, til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(2)   CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-registreringsnummer.

(3)   Målt eller beregnet i forhold til en referenceperiode på et tidsvægtet gennemsnit på otte timer.

(4)   Grænseværdi for kortvarig eksponering (STEL). Grænseværdi, som ikke bør overskrides. Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet.

(5)    mg/m3 = milligram pr. kubikmeter luft ved 20 °C og 101,3 kPa (760 mm kviksølv).

(6)    ppm = parts per million (dele pr. million) udtrykt i luftvolumen (ml/m3).

(7)    f/ml = fibre pr. milliliter.

(8)   Inhalerbar fraktion: Hvis støv fra løvtræ blandes med andet træstøv, finder grænseværdien anvendelse for alle slags træstøv i denne blanding.

(9)   Respirabel fraktion.

(10)   Mulighed for et væsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved eksponering via huden.

(11)   Inhalerbar fraktion.

(12)   Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden gennemfører et biomoniteringssystem med en biologisk grænseværdi på højst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin.

(13)   Stoffet kan forårsage hud- og luftvejssensibilisering.

(14)   Stoffet kan forårsage hudsensibilisering.

(*1)   Målt som elementært kulstof.

B.   ANDRE DIREKTE RELEVANTE BESTEMMELSER

p.m.

▼C1
BILAG IV

Del A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 20)Rådets direktiv 90/394/EØF

(EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1)

Rådets direktiv 97/42/EF

(EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4)

Rådets direktiv 1999/38/EF

(EFT L 138 af 1.6.1999, s. 66)

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 20)Direktiv

Gennemførelsesfrist

90/394/EØF

31. december 1992

97/42/EF

27. juni 2000

1999/38/EF

29. april 2003
BILAG VSAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 90/394/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra aa)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra c)

Artikel 3–9

Artikel 3–9

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 10, stk. 1, litra b), første punktum

Artikel 10, stk. 1, litra b)

Artikel 10, stk. 1, litra b), andet punktum

Artikel 10, stk. 1, litra c)

Artikel 10, stk. 1, litra c)

Artikel 10, stk. 1, litra d)

Artikel 10, stk. 1, litra d), første og andet punktum

Artikel 10, stk. 1, litra e)

Artikel 10, stk. 1, litra d), tredje punktum

Artikel 10, stk. 1, litra f)

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11–18

Artikel 11–18

Artikel 19, stk. 1, første afsnit

Artikel 19, stk. 1, andet afsnit

Artikel 19, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 19, stk. 2

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 20

Artikel 22

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag V( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for asbest (EUT L 330 af 16.12.2009, s. 28).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

( 3 ) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

( 4 ) Der findes en liste over nogle typer løvtræ i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans »Wood Dust and Formaldehyde«, bind 62, offentliggjort af Det Internationale Kræftforskningscenter, Lyon, i 1995.

Top