EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0006-20070509

Consolidated text: Kommissionens direktiv 2004/6/EF af 20. januar 2004 om fravigelse fra direktiv 2001/15/EF for at udskyde anvendelsen af handelsforbuddet for visse produkter (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/2007-05-09

2004L0006 — DA — 09.05.2007 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/6/EF

af 20. januar 2004

om fravigelse fra direktiv 2001/15/EF for at udskyde anvendelsen af handelsforbuddet for visse produkter

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 015, 22.1.2004, p.31)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/26/EF EØS-relevant tekst af 7. maj 2007

  L 118

5

8.5.2007
▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/6/EF

af 20. januar 2004

om fravigelse fra direktiv 2001/15/EF for at udskyde anvendelsen af handelsforbuddet for visse produkter

(EØS-relevant tekst)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring ( 1 ), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens direktiv 2001/15/EF af 15. februar 2001 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i levnedsmidler til særlig ernæring ( 2 ), er der anført visse kategorier af stoffer, og under hver af dem anføres de kemiske stoffer, det er tilladt at anvende til fremstilling af levnedsmidler til særlig ernæring. Det er desuden fastsat, at medlemsstaterne skal forbyde handel med produkter, som ikke er i overensstemmelse med direktivet, med virkning fra den 1. april 2004.

(2)

Da direktiv 2001/15/EF blev vedtaget, kunne en række stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed tilsættes til visse levnedsmidler til særlig ernæring, som markedsføres i visse medlemsstater, ikke optages i bilaget til direktivet, fordi de ikke var blevet evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.

(3)

Mens Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fuldfører evalueringen af de pågældende stoffer, bør det fortsat tillades at anvende dem til fremstilling af produkter, der er markedsført, inden direktivet er trådt i kraft

(4)

Som følge af, at den 1. april 2004 er fastsat som frist i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/15/EF, er det nødvendigt, at nærværende direktiv gennemføres inden for en kort frist.

(5)

Der bør derfor fastsættes en fravigelse fra direktiv 2001/15/EF.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Uanset artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/15/EF kan medlemsstaterne, for så vidt angår kravene i artikel 1, stk. 1, første afnit, i nævnte direktiv, fortsat indtil den ►M1  31. december 2009 ◄ tillade handel på deres område med produkter, der indeholder de stoffer, der er anført i bilaget til nærværende direktiv, på betingelse af:

a) at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ikke har afgivet negativ udtalelse om anvendelse af stoffet til fremstilling af levnedsmidler til særlige ernæringsmæssige formål, som direktiv 2001/15/EF gælder for

b) at det pågældende stof anvendes til fremstilling af et eller flere levnedsmidler til særlig ernæring, der markedsføres i Fællesskabet på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Artikel 2

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2004. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

STOFFER, DER I SPECIELT ERNÆRINGSMÆSSIGT ØJEMED KAN ANVENDES I LEVNEDSMIDLER TIL SÆRLIG ERNÆRING, SOM ER OMFATTET AF DIREKTIV 2001/15/EF

Kategori 1.   Vitaminer

VITAMIN E

 D-alpha-tocopherylpolyethylenglycol 1000 succinatsyre

Kategori 2.   Mineraler

BOR

 borsyre

 natriumborat

CALCIUM

 aminosyrechelat

 pidolat

CHROM

 aminosyrechelat

KOBBER

 aminosyrechelat

JERN

 ferrohydroxid

 ferropidolat

 aminosyrechelat

SELEN

 beriget gær

MAGNESIUM

 aminosyrechelat

 pidolat

MANGAN

 aminosyrechelat

ZINK

 aminosyrechelat( 1 ) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

( 2 ) EFT L 52 af 22.2.2001, s. 19.

Top