EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (ECB/2004/3) (2004/258/EF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

2004D0003 — DA — 29.03.2015 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 4. marts 2004

om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter

(ECB/2004/3)

(2004/258/EF)

(EFT L 080, 18.3.2004, p.42)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 9. maj 2011

  L 158

37

16.6.2011

►M2

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/529 af 21. januar 2015

  L 84

64

28.3.2015
▼B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 4. marts 2004

om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter

(ECB/2004/3)

(2004/258/EF)STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3,

under henvisning til forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank ( 1 ), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I traktaten om Den Europæiske Union fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Åbenhed giver forvaltningen større legitimitet, effektivitet og ansvarlighed, hvorved de demokratiske principper styrkes.

(2)

I den fælles erklæring ( 2 ) vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter ( 3 ) opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen de øvrige EU-institutioner og -organer til at vedtage interne bestemmelser om aktindsigt, hvorved der tages hensyn til forordningens principper og begrænsninger. Reglerne om aktindsigt i ECB's dokumenter, som er fastlagt i afgørelse ECB/1998/12 af 3. november 1998 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter og arkiver ( 4 ) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Adgangen til ECB's dokumenter bør udvides, samtidig med at ECB's og de nationale centralbankers (NCB'ers) uafhængighed i henhold til artikel 108 i traktaten og artikel 7 i statutten samt fortroligheden af bestemte anliggender, som er specifikke for udførelsen af ECB's opgaver, beskyttes. For at sikre effektiviteten af ECB's beslutningsproces, herunder de interne konsultationer og forberedelser, er møderne i ECB's besluttende organer fortrolige, medmindre det pågældende organ beslutter at offentliggøre resultatet af sine drøftelser.

(4)

Visse offentlige og private interesser bør dog beskyttes gennem undtagelser. Endvidere er ECB nødt til at beskytte eurosedlernes integritet som betalingsmiddel, herunder — men ikke begrænset til — sikkerhedselementerne til beskyttelse mod falskmøntneri, de tekniske produktionsspecifikationer, den fysiske sikkerhed for lagre og transporten af eurosedler.

(5)

Såfremt NCB'er behandler anmodninger om ECB-dokumenter, som er i deres besiddelse, skal de rådføre sig med ECB for at sikre, at denne afgørelse anvendes fuldt ud, medmindre det er indlysende, at dokumentet kan eller ikke kan udleveres.

(6)

For at skabe større åbenhed bør ECB give aktindsigt ikke kun i dokumenter, som er udarbejdet af ECB, men også i dokumenter, som ECB har modtaget fra tredjemand, samtidig med at den pågældende tredjemand forbeholdes ret til at udtale sig med hensyn til aktindsigt i dokumenter, der hidrører fra denne.

(7)

For at sikre overholdelsen af god forvaltningsskik bør ECB anvende en procedure bestående af to faser —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:Artikel 1

Formål

Formålet med denne afgørelse er at fastlægge de betingelser og begrænsninger, inden for hvilke ECB giver aktindsigt i ECB-dokumenter, og at fremme god forvaltningsskik med hensyn til aktindsigt i disse dokumenter.

Artikel 2

Personer, der har ret til aktindsigt, og anvendelsesområde

1.  Enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i ECB-dokumenter med forbehold af de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne afgørelse.

2.  ECB kan med forbehold af de samme betingelser og begrænsninger give aktindsigt i ECB-dokumenter til enhver fysisk eller juridisk person, der ikke har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.

3.  Denne afgørelse berører ikke den ret til aktindsigt i ECB-dokumenter, der kan følge af folkeretlige instrumenter eller retsakter til gennemførelse heraf.

Artikel 3

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a) »dokument« og »ECB-dokument«: ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, audiovisuelle optagelser), som er udarbejdet af eller tilhører ECB og vedrører ECB's politikker, aktiviteter og beslutninger, samt dokumenter, der hidrører fra Det Europæiske Monetære Institut (EMI) og fra Komitéen af Centralbankchefer i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Medlemsstater (Centralbankchefkomitéen)

b) »tredjemand«: enhver fysisk eller juridisk person og enhver enhed uden for ECB.

▼M2

c) »kompetent national myndighed« (national competent authority — NCA) og »udpeget national myndighed« (national designated authority — NDA) har samme betydning som i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 ( 5 )

d) »andre relevante myndigheder og organer«(other relevant authorities and bodies) relevante nationale myndigheder og organer, EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, relevante internationale organisationer, tilsynsmyndigheder og administrationer i tredjelande.

▼B

Artikel 4

Undtagelser

1.  ECB afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for:

a) beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til:

▼M2

 fortroligheden af forhandlingerne i ECB's beslutningstagende organer, Tilsynsrådet eller andre organer, der er etableret i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013

▼B

  ►M1  Unionens ◄ eller en medlemsstats finanspolitik, valutapolitik eller økonomiske politik

 ECB's eller NCB'ens interne finanser

 beskyttelsen af eurosedlernes integritet

 den offentlige sikkerhed

 internationale finansielle, monetære eller økonomiske forbindelser

▼M1

 stabiliteten af det finansielle system i Unionen eller i en medlemsstat

▼M2

 Unionens eller en medlemsstats politik vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og andre finansielle institutioner

 formålet med tilsynsmæssige kontrolbesøg

 soliditeten og sikkerheden af de finansielle markedsinfrastrukturer, betalingsordninger eller betalingstjenesteudbydere

▼B

b) privatlivets fred og den enkeltes integritet, navnlig i henhold til ►M1  EU-lovgivning ◄ om beskyttelse af personoplysninger

c) fortroligheden af oplysninger, der er beskyttet som sådan i henhold til ►M1  EU-lovgivningen ◄ .

2.  ECB afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for:

 en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

 retslige procedurer og juridisk rådgivning

 formålet med inspektioner, undersøgelser og revision

medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet.

▼M2

3.  Der gives afslag på aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget af ECB til internt brug som led i drøftelser og indledende konsultationer inden for ECB eller til udveksling af synspunkter mellem ECB og de nationale centralbanker, kompetente nationale myndigheder eller udpegede nationale myndigheder, selv efter at der er truffet afgørelse, medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet.

Aktindsigt i dokumenter, som afspejler en udveksling af synspunkter mellem ECB og andre relevante myndigheder og organer afslås, selv efter at der er truffet afgørelse, hvis dokumentets udbredelse ville være til alvorlig skade for effektiviteten af ECB's udførelse af sine opgaver, medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelse af dokumentet.

▼B

4.  Med hensyn til dokumenter fra tredjemand rådfører ECB sig med denne tredjemand for at vurdere, om en undtagelse i henhold til denne artikel finder anvendelse, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres.

▼M1

Hvad angår anmodninger om aktindsigt i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's dokumenter finder Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's afgørelse ESRB/2011/5 af 3. juni 2011 om aktindsigt i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's dokumenter ( 6 ), som er vedtaget på grundlag af artikel 7 i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse af visse opgaver til Den Europæiske Centralbank vedrørende Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde ( 7 ), anvendelse.

▼B

5.  Hvis kun dele af det ønskede dokument er omfattet af en undtagelse, skal den resterende del af dokumentet udleveres.

6.  Undtagelserne som fastlagt i denne artikel finder kun anvendelse i den periode, hvor beskyttelsen er begrundet i dokumentets indhold. Undtagelserne finder anvendelse i højst 30 år, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat af ECB's Styrelsesråd. Med hensyn til dokumenter, der er omfattet af undtagelserne vedrørende privatlivets fred eller forretningsmæssige interesser, kan undtagelserne finde anvendelse efter udløbet af dette tidsrum.

Artikel 5

Dokumenter i NCB'ernes besiddelse

Dokumenter udarbejdet af ECB såvel som dokumenter hidrørende fra EMI eller fra Centralbankchefkomitéen, som er i en NCB's besiddelse, kan kun udleveres af NCB'en efter samråd med ECB vedrørende omfanget af aktindsigten, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal udleveres.

Alternativt kan NCB'en henvise begæringen til ECB.

Artikel 6

Begæringer

1.  Begæring om aktindsigt skal indgives til ECB ( 8 ) i skriftlig form, herunder elektronisk form, på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og være affattet tilstrækkelig præcist til, at ECB kan identificere det ønskede dokument. Den, der fremsætter begæringen, er ikke forpligtet til at begrunde denne.

2.  Er en begæring ikke tilstrækkelig præcis, anmoder ECB den, der har fremsat begæringen, om at præcisere denne og bistår vedkommende hermed.

3.  Vedrører en begæring et meget langt dokument eller et meget stort antal dokumenter, kan ECB sammen med den, der har fremsat begæringen, uformelt søge at nå frem til en rimelig løsning.

Artikel 7

Behandling af oprindelige begæringer

1.  En begæring om aktindsigt i et dokument skal behandles straks. En bekræftelse af modtagelsen fremsendes til den, der har fremsat begæringen. Inden 20 arbejdsdage fra modtagelsen af begæringen eller ved modtagelsen af den præciserede begæring, som ECB har anmodet om i henhold til artikel 6, stk. 2, skal ►M2  generaldirektøren for Sekretariatet ◄ enten meddele aktindsigt i det ønskede dokument og give adgang i overensstemmelse med artikel 9 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag, og oplyse vedkommende om retten til at genfremsætte begæringen i henhold til stk. 2.

2.  Giver ECB den, der har fremsat begæringen, helt eller delvist afslag, kan vedkommende inden 20 arbejdsdage fra modtagelsen af ECB's svar genfremsætte begæringen over for ECB's direktion med henblik på at få begæringen taget op til fornyet behandling. Har ECB ikke afgivet svar inden for den fastsatte frist på 20 arbejdsdage for behandlingen af den oprindelige begæring, kan den, der har fremsat begæringen, ligeledes genfremsætte denne.

3.  I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører meget lange dokumenter, eller der er tale om et meget stort antal dokumenter, eller hvis samråd med tredjemand er nødvendig, kan ECB forlænge den i stk. 1 nævnte frist med yderligere 20 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, underrettes herom og gives en nærmere begrundelse.

4.  Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af alt for omfangsrige eller urimelige begæringer, navnlig hvis de er af gentagen karakter.

Artikel 8

Behandling af genfremsatte begæringer

1.  En genfremsat begæring skal behandles straks. Inden 20 arbejdsdage fra modtagelsen af en sådan begæring skal direktionen enten meddele aktindsigt i det ønskede dokument og give adgang i overensstemmelse med artikel 9 eller skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt eller delvist afslag. I tilfælde af et helt eller delvist afslag oplyser ECB den, der har fremsat begæringen, om de retsmidler, vedkommende råder over i henhold til artikel ►M1  263 og 228 ◄ i traktaten.

2.  I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begæringen vedrører et meget langt dokument, eller der er tale om et meget stort antal dokumenter, kan ECB forlænge den i stk. 1 nævnte frist med yderligere 20 arbejdsdage, forudsat at den, der har fremsat begæringen, underrettes herom og gives en nærmere begrundelse.

3.  Har ECB ikke afgivet svar inden for den fastsatte frist, anses dette for et afslag på begæringen, og den, der har fremsat begæringen, kan herefter iværksætte domstolsprøvelse og/eller klage til Den Europæiske Ombudsmand på grundlag af henholdsvis artikel ►M1  263 ◄ og artikel ►M1  228 ◄ i traktaten.

Artikel 9

Aktindsigt efter begæring

1.  Aktindsigt i dokumenter, som ECB har givet adgang til, kan udøves af den, der har fremsat begæringen, enten ved gennemsyn i ECB's lokaler eller ved udlevering af en kopi, herunder eventuelt en elektronisk kopi. Den, der har fremsat begæringen, kan pålægges at betale omkostningerne ved kopiering og fremsendelse af kopier. Betaling herfor må ikke overstige de faktiske omkostninger ved kopieringen og fremsendelsen. Gennemsyn af dokumenter på stedet, kopier af mindre end 20 sider i A4-format og direkte adgang til dokumenter i elektronisk form er gratis.

2.  Hvis ECB allerede har gjort et dokument tilgængeligt, og den, der har fremsat begæringen, let kan få adgang til det, kan ECB opfylde sin forpligtelse til at give aktindsigt ved at oplyse vedkommende om, hvordan denne kan få adgang til dokumentet.

3.  Dokumenterne leveres i en eksisterende udgave og et eksisterende format (herunder i elektronisk form eller i et alternativt format), som den, der har fremsat begæringen, har anmodet om.

Artikel 10

Reproduktion af dokumenter

1.  Dokumenter, som er udleveret i henhold til denne afgørelse, må ikke reproduceres eller udnyttes til kommercielle formål uden forudgående særlig tilladelse fra ECB. ECB kan uden at begrunde det nægte at give en sådan tilladelse.

2.  Denne afgørelse berører ikke eksisterende regler om ophavsret, som kan begrænse tredjemands ret til at reproducere eller gøre brug af frigivne dokumenter.

Artikel 11

Afsluttende bestemmelser

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Afgørelse ECB/1998/12 ophæves hermed.( 1 ) Afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (Se side 33 i denne EUT).

( 2 ) EFT L 173 af 27.6.2001, s. 5.

( 3 ) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) EFT L 110 af 28.4.1999, s. 30.

( 5 ) Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

( 6 ) EUT C 176 af 16.6.2011, s. 3.

( 7 ) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162.

( 8 ) Adresseret til Den Europæiske Centralbank, Sekretariatet, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main. Fax (49-69) 13 44 61 70. E-mail: ecb.secretariat@ecb.int

Top