Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R0733-20081211

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/733/2008-12-11

2002R0733 — DA — 11.12.2008 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002

af 22. april 2002

om implementering af topdomænet .eu

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 113, 30.4.2002, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002

af 22. april 2002

om implementering af topdomænet .eu

(EØS-relevant tekst)EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251 ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Oprettelse af .eu-topdomænet er et af de mål, der skal nås for at fremskynde den elektroniske handel som led i eEuropa-initiativet, som blev godkendt af Det Europæiske Råd på mødet i Lissabon den 23.-24. marts 2000.

(2)

Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om internettets organisation og administration nævner oprettelse af .eu som topdomæne, og Rådets resolution af 3. oktober 2000 om organisation og administration af internettet ( 4 ) pålægger Kommissionen at tilskynde til en koordinering af politikken inden for administration af internettet.

(3)

Internettets topdomæner er en integreret del af internettets infrastruktur. De er et afgørende element i den verdensomspændende interoperabilitet på World Wide Web (WWW). Takket være den opkobling og tilstedeværelse på nettet, som tildelingen af domænenavne og hermed forbundne adresser muliggør, kan brugerne finde frem til computere og websteder på World Wide Web. Topdomænerne er også en integreret del af enhver e-post-adresse på internettet.

(4)

Topdomænet .eu bør fremme anvendelsen af og adgangen til internettet og til den virtuelle markedsplads, der er baseret på internettet, i overensstemmelse med traktatens artikel 154, stk. 2, idet der udbydes et registreringsdomæne, som supplerer de eksisterende landekode-topdomæner og global registrering i de generiske topdomæner; dermed øges valgmulighederne og konkurrencen.

(5)

Topdomænet .eu bør forbedre interoperabiliteten i de transeuropæiske net i overensstemmelse med traktatens artikel 154 og 155, idet det sikres, at der er .eu-navneservere til rådighed i Fællesskabet. Dette vil påvirke internettets topologi og tekniske infrastruktur i Europa, der vil høste fordel af en række yderligere navneservere i Fællesskabet.

(6)

Ved hjælp af topdomænet .eu bør det indre marked blive mere synligt på den virtuelle markedsplads på internettet. Topdomænet .eu bør give en klar forbindelse til Det Europæiske Fællesskab, den tilhørende retlige ramme og det europæiske marked. Dermed skulle europæiske virksomheder, organisationer og fysiske personer få mulighed for at lade sig registrere i et særligt domæne, der tydeliggør denne forbindelse. Som sådant bliver topdomænet .eu ikke blot et centralt element for den elektroniske handel i Europa, det vil også bidrage til at opfylde målsætningerne i traktatens artikel 14.

(7)

Topdomænet .eu kan fremskynde fordelene ved informationssamfundet i Europa som helhed, spille en rolle i kommende medlemsstaters integration i Den Europæiske Union og bidrage til at bekæmpe risikoen for en digital kløft mellem nabolande. Det forventes derfor, at denne forordning vil blive udvidet til at omfatte Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og at der vil blive anmodet om ændringer i de nuværende ordninger mellem Den Europæiske Union og europæiske tredjelande med henblik på at udforme kravene til topdomænet .eu, således at enheder i disse lande vil kunne deltage deri.

(8)

Denne forordning berører ikke fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med principperne om respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

(9)

Administration af internettet har generelt taget udgangspunkt i principperne om ikke-indblanding, selvforvaltning og selvregulering. I det omfang, det er muligt, og uden at det berører fællesskabsbestemmelserne, bør disse principper også gælde landekode-topdomænet .eu. Implementeringen af topdomænet .eu kan tage hensyn til god praksis på området og vil eventuelt kunne støttes af frivillige retningslinjer eller adfærdskodekser.

(10)

Oprettelsen af topdomænet .eu bør bidrage til at fremme Den Europæiske Unions image på de globale informationsnetværk og tilføre internettets navnesystem en øget værdi som supplement til de nationale landekode-topdomæner.

(11)

Formålet med denne forordning er at fastlægge vilkårene for implementering af topdomænet .eu, herunder bestemmelser om udpegning af en topdomæneadministrator og de generelle politiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under. Nationale landekode-topdomæner er ikke omfattet af denne forordning.

(12)

Topdomæneadministratoren er den organisation, der har fået overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, godkende registratorer, registrere domænenavne, som godkendte registratorer ansøger om, administrere topdomænets navneservere og formidle topdomænezonefiler. Offentlige søgetjenester, der er knyttet til topdomænet, kaldes for »who is«-tjenester. Databaser af »who is«-typen bør være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred. Adgang til sådanne databaser giver oplysninger om indehaveren af et domænenavn og er et vigtigt middel til styrkelse af brugernes tillid.

(13)

Kommissionen bør efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende udpege en topdomæneadministrator på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure. Kommissionen indgår en kontrakt, som bør være tidsbegrænset, men som bør kunne forlænges, med den udvalgte topdomæneadministrator om de vilkår, der skal gælde for topdomæneadministratoren med hensyn til organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

(14)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne anmodet om delegering af koden EU med henblik på at oprette et topdomæne på internettet. Den 25. september 2000 vedtog internettets navne- og nummerorganisation (ICANN) en resolution, ifølge hvilken »en tobogstavskode (…) kun kan delegeres som nationalt topdomæne, hvis vedligeholdelsagenturet for ISO 3166 på sin særlige reservationsliste har fastlagt et anvendelsesområde for den reserverede kode, der omfatter enhver anvendelse af ISO 3166-1, hvor der er behov for en kodebetegnelse for navnet på det pågældende land, område eller region«. Disse betingelser opfyldes af koden EU, der derfor kan delegeres til Fællesskabet.

(15)

ICANN har for øjeblikket ansvaret for at koordinere delegering af koder, der udgør landekode-topdomæner, til topdomæneadministratorerne; i Rådets resolution af 3. oktober 2000 tilskyndes der til, at de principper, som er vedtaget af det mellemstatslige rådgivende udvalg (GAC), finder anvendelse på landekode-topdomæneadministratorer. Topdomæneadministratoren skal indgå en kontrakt med ICANN, der er i overensstemmelse med GAC's principper.

(16)

Vedtagelsen af generelle retningslinjer til forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne bør sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, og offentligretlige organer vil få tildelt en særlig periode (en indledende periode, »sunrise period«), hvor registreringen af deres domænenavne udelukkende er forbeholdt indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt europæiske eller nationale offentligretlige organer.

(17)

Tilbagekaldelse af domænenavne må ikke ske vilkårligt; en tilbagekaldelse kan dog ske, især hvis et domænenavn åbenbart strider mod almindelige retsgrundsætninger. Tilbagekaldelsespolitikken bør dog omfatte en passende effektiv mekanisme.

(18)

Der bør vedtages regler vedrørende bona vacantia for at afgøre status for domænenavne, hvis registrering ikke er blevet forlænget, eller som f.eks. på grund af arveretlige regler er uden indehaver (»bona vacantia«).

(19)

Det nye topdomæne .eu's topdomæneadministrator bør ikke have beføjelse til at oprette andenordensdomæner med tobogstavskoder, som svarer til landebetegnelser.

(20)

Inden for rammerne af denne forordning, de generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering bør der i forbindelse med fastlæggelsen af registreringspolitikken undersøges forskellige muligheder, herunder en løsning baseret på »først til mølle-metoden«.

(21)

Når der henvises til de berørte parter, bør der foretages en høring, navnlig af offentlige myndigheder, virksomheder, organisationer og fysiske personer. Topdomæneadministratoren kan nedsætte et rådgivende organ til at foretage sådanne høringer.

(22)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, herunder kriterier for proceduren for udvælgelse af topdomæneadministratoren, udpegelsen af topdomæneadministratoren samt generelle retningslinjer, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 5 ).

(23)

Målene for denne forordning, nemlig at implementere topdomænet .eu, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.  Formålet med denne forordning er at implementere landekode-topdomænet .eu (ccTLD) i Fællesskabet. Forordningen fastsætter vilkår for implementeringen, herunder udpegelsen af en topdomæneadministrator, og fastlægger de generelle politiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under.

2.  Denne forordning berører ikke ordninger i medlemsstaterne vedrørende nationale topdomæner.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) »topdomæneadministrator«: den enhed, der har fået overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, registrere domænenavne, administrere registret over domænenavne, administrere topdomænets navneservere og formidle topdomænezonefiler

b) »registrator«: en person eller enhed, der i kraft af en kontrakt med topdomæneadministratoren yder tjenester i forbindelse med domænenavneregistreringer over for personer og enheder, der anmoder om registrering.

Artikel 3

Topdomæneadministratorens karakteristika

1.  Kommissionen

▼M1

a) fastlægger kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3. I særligt hastende tilfælde bør Kommissionen have mulighed for at bringe hasteproceduren i artikel 6, stk. 4, i anvendelse

▼B

b) udpeger efter proceduren i artikel 6, stk. 2, topdomæneadministratoren efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende og efter afslutning af proceduren for indkaldelse af interessetilkendegivelser

c) indgår efter proceduren i artikel 6, stk. 2, en kontrakt, der indeholder de nærmere bestemmelser for Kommissionens tilsyn med topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu. Kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren er tidsbegrænset, men kan forlænges.

Topdomæneadministratoren må ikke acceptere registreringer, før registreringspolitikken er fastlagt.

2.  Topdomæneadministratoren skal være en enhed, som ikke arbejder med gevinst for øje, som er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedvirksomhed er beliggende inden for Fællesskabet.

3.  Efter forudgående samtykke fra Kommissionen indgår topdomæneadministratoren den relevante kontrakt om delegering af .eu ccTLD-koden. I den forbindelse tages der hensyn til de relevante principper, der er fastlagt af det mellemstatslige rådgivende udvalg (GAC).

4.  Administratoren for topdomænet .eu fungerer ikke selv som registrator.

Artikel 4

Topdomæneadministratorens forpligtelser

1.  Topdomæneadministratoren følger de bestemmelser, generelle retningslinjer og procedurer, der fastsættes i denne forordning, samt de i artikel 3 omhandlede kontrakter. Topdomæneadministratoren følger transparente og ikke-diskriminerende procedurer.

2.  Topdomæneadministratoren skal:

a) organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu i almenhedens interesse og ud fra principper om kvalitet, effektivitet, pålidelighed og tilgængelighed

b) registrere domænenavne i topdomænet .eu gennem en akkrediteret .eu-registrator efter anmodning fra:

i) ethvert foretagende, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed i Fællesskabet, eller

ii) enhver organisation hjemmehørende i Fællesskabet, dog med forbehold af national ret, eller

iii) enhver fysisk person med bopæl i Fællesskabet

c) opkræve gebyrer, der er direkte baseret på de dermed forbundne omkostninger

d) implementere politikken om en omkostningsdækkende udenretslig tvistbilæggelse og gennemføre en procedure for hurtig bilæggelse af tvister mellem indehavere af domænenavne i forbindelse med navnerelaterede rettigheder, herunder intellektuel ejendomsret, samt tvister vedrørende individuelle afgørelser truffet af topdomæneadministratoren. Denne politik vedtages i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, og under iagttagelse af anbefalingerne fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). Proceduren skal give parterne tilstrækkelige proceduremæssige garantier og må ikke udelukke adgangen til domstolsprøvelse

e) vedtage procedurer for og foretage akkreditering af .eu-registratorer og sikre faktisk og redelig konkurrence mellem .eu-registratorer

f) sikre databasernes integritet, for så vidt angår domænenavne.

Artikel 5

Generelle rammer

▼M1

1.  Kommissionen vedtager efter høring af topdomæneadministratoren generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.

Retningslinjerne skal blandt andet omfatte:

a) principper for udenretslig tvistbilæggelse

b) forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, herunder muligheden for trinvis registrering af domænenavne med henblik på at sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt offentlige myndigheder får passende midlertidige muligheder for at registrere deres navne

c) eventuel tilbagekaldelse af domænenavne, herunder spørgsmålet om domænenavne uden indehaver (»bona vacantia«)

d) spørgsmål af sproglig og geografisk karakter

e) behandling af intellektuel ejendomsret og andre rettigheder.

▼B

2.  Medlemsstaterne kan senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden meddele Kommissionen og de øvrige medlemsstater en begrænset liste over almindeligt anerkendte navne, der vedrører geografiske og/eller geopolitiske begreber, og som berører deres politiske eller regionale opbygning, og som enten:

a) ikke må registreres, eller

b) kun må registreres under et andenordensdomæne i henhold til de generelle retningslinjer.

Kommissionen sender straks topdomæneadministratoren listen over de meddelte navne, som sådanne kriterier finder anvendelse på. Kommissionen offentliggør listen samtidig med, at den sender den til topdomæneadministratoren.

Hvis en medlemsstat eller Kommissionen inden 30 dage efter offentliggørelsen gør indsigelse mod et punkt i en meddelt liste, træffer Kommissionen foranstaltninger efter proceduren i artikel 6, stk. 3, for at afhjælpe situationen.

3.  Inden registrering påbegyndes, fastlægger topdomæneadministratoren i samråd med Kommissionen og andre berørte parter en første registreringspolitik for topdomænet .eu. Topdomæneadministratoren implementerer de i henhold til stk. 1, vedtagne forvaltningspolitiske retningslinjer i sin registreringspolitik, dog under hensyntagen til de i stk. 2 omhandlede undtagelseslister.

4.  Kommissionen underretter regelmæssigt det i artikel 6 nævnte udvalg om de i stk. 3 i nærværende artikel omhandlede aktiviteter.

▼M1

Artikel 6

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af det kommunikationsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om en fælles rammebestemmelse for elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (rammedirektivet) ( 6 ).

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B

Artikel 7

Forbeholdelse af rettigheder

Fællesskabet bevarer alle rettigheder til topdomænet .eu, herunder navnlig intellektuel ejendomsret og andre rettigheder til de topdomæneadministratordatabaser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, samt retten til at udpege en anden organisation til topdomæneadministrator.

Artikel 8

Implementeringsrapport

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer, et år efter vedtagelsen af denne forordning og derefter hvert andet år.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 333.

( 2 ) EFT C 155 af 29.5.2001, s. 10.

( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 4.7.2001 (EFT C 65 E af 14.3.2002, s. 147), Rådets fælles holdning af 6.11.2001 (EFT C 45 E, 19.2.2002, s. 53) og Europa-Parlamentets afgørelse af 28.2.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 25.3.2002.

( 4 ) EFT C 293 af 14.10.2000, s. 3.

( 5 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

( 6 ) EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

Top