EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Kommissionens beslutning af 20. december 2001 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der opnås ved hjælp af Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (meddelt under nummer K(2001) 4539) (2002/2/EF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — DA — 17.12.2016 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2001

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der opnås ved hjælp af Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

(meddelt under nummer K(2001) 4539)

(2002/2/EF)

(EUT L 002 af 4.1.2002, s. 13)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2295 EØS-relevant tekst af 16. december 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2001

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der opnås ved hjælp af Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

(meddelt under nummer K(2001) 4539)

(2002/2/EF)Artikel 1

Canada anses for så vidt angår formålet med artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres fra Fællesskabet til modtagere, der er omfattet af loven om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (»den canadiske lov«).

Artikel 2

Denne beslutning vedrører kun tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås i Canada ved hjælp af den canadiske lov, med henblik på at opfylde kravene i artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, og den har ingen indvirkning på andre betingelser eller begrænsninger til gennemførelse af andre bestemmelser i direktivet, som vedrører behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne.

▼M1

Artikel 3

Når de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udøver deres beføjelser i medfør af artikel 28, stk. 3, i direktiv 95/46/EF, og dette fører til suspension eller et definitivt forbud mod overførsel af oplysninger til en modtager i Canada, hvis aktiviteter er omfattet af Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter, for at beskytte personer i forbindelse med behandling af deres personoplysninger, underretter den berørte medlemsstat uden ugrundet ophold Kommissionen, der videresender oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

▼M1

Artikel 3a

1.  Kommissionen fører løbende tilsyn med ændringer i den canadiske retsorden, der kan påvirke denne beslutnings virkning, herunder tiltag vedrørende offentlige myndigheders adgang til personoplysninger, med henblik på at vurdere, om Canada fortsat sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau med hensyn til personoplysninger.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for overholdelsen af beskyttelsesnormerne i Canada, ikke sikrer en sådan overholdelse.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen underretter gensidigt hinanden om tilfælde, hvor der er tegn på, at de canadiske myndigheder med ansvar for den nationale sikkerhed, retshåndhævelse eller andre offentlige interesser griber ind i den enkeltes ret til beskyttelse af sine personoplysninger ud over, hvad der er strengt nødvendigt, og/eller hvor der tilsyneladende ikke er en effektiv retsbeskyttelse mod sådanne indgreb.

4.  Når der er grundlag for at antage, at der ikke længere er sikkerhed for et passende beskyttelsesniveau, herunder i de situationer, der er omfattet af stk. 2 og 3, underretter Kommissionen den kompetente canadiske myndighed herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at ophæve eller suspendere denne beslutning eller begrænse dens rækkevidde.

▼B

Artikel 4

1.  Denne beslutning kan til enhver tid blive ændret på grundlag af erfaringerne i forbindelse med dens gennemførelse eller som følge af ændringer i den canadiske lovgivning, herunder enhver foranstaltning, hvormed det konstateres, at en canadisk provins har en i hovedsagen enslydende lovgivning. Kommissionen skal evaluere gennemførelsen af denne beslutning på grundlag af alle tilgængelige oplysninger tre år efter, at den pågældende medlemsstat har fået meddelelse derom, og rapportere om ethvert relevant forhold til det ved artikel 31 i direktiv 95/46/EF nedsatte udvalg, herunder om ethvert forhold, der kan påvirke den i artikel 1 i nærværende beslutning anførte vurdering af, at beskyttelsen i Canada er tilstrækkelig i henhold til artikel 25 i direktiv 95/46/EF, samt om ethvert forhold, hvoraf det fremgår, at beslutningen gennemføres på en diskriminerende måde.

2.  Kommissionen skal, hvis det er nødvendigt, fremlægge forslag til foranstaltninger i henhold til proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning senest halvfems dage efter, at den er meddelt.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Top