EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20151231

Consolidated text: Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

2002A4430 — DA — 31.12.2015 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

(EUT L 114 af 30.4.2002, s. 132)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

AFGØRELSE Nr. 2/2003 TRUFFET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER den 25. november 2003

  L 23

27

28.1.2004

 M2

AFGØRELSE Nr. 3/2004 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ den 29. april 2004

  L 151

125

30.4.2004

 M3

AFGØRELSE Nr. 1/2004 TRUFFET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER den 28. april 2004

  L 160

115

30.4.2004

 M4

AFGØRELSE Nr. 2/2004 TRUFFET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 9. december 2004

  L 17

1

20.1.2005

 M5

AFGØRELSE Nr. 2/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 1. marts 2005

  L 78

50

24.3.2005

 M6

AFGØRELSE Nr. 1/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER BLEV OPRETTET VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 25. februar 2005

  L 131

43

25.5.2005

 M7

AFGØRELSE Nr. 3/2005 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER den 19. december 2005

  L 346

33

29.12.2005

 M8

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE Nr. 4/2005 af 19. december 2005

  L 346

44

29.12.2005

►M9

AFGØRELSE NR. 1/2006 TRUFFET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 1. december 2006

  L 32

91

6.2.2007

►M10

AFGØRELSE Nr. 1/2007 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 15. juni 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

AFGØRELSE Nr. 1/2008 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 15. januar 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

AFGØRELSE Nr. 2/2008 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 24. juni 2008

  L 228

3

27.8.2008

►M13

AFGØRELSE nr. 1/2008 TRUFFET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 23. december 2008,

  L 6

89

10.1.2009

►M14

AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

  L 136

2

30.5.2009

 M15

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE Nr. 1/2009 af 9. december 2009

  L 115

33

8.5.2010

►M16

AFGØRELSE Nr. 1/2010 TRUFFET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 1. december 2010

  L 338

50

22.12.2010

►M17

AFGØRELSE Nr. 1/2010 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 13. december 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

AFTALE mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

  L 297

3

16.11.2011

►M19

AFGØRELSE Nr. 1/2012 FRA DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 3. maj 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M20

AFGØRELSE Nr. 2/2012 FRA DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 3. maj 2012

  L 155

99

15.6.2012

►M21

AFGØRELSE Nr. 1/2013 VEDTAGET AF DEN BLANDEDE VETERINÆRKOMITÉ, DER ER NEDSAT VED AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER af 22. februar 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M22

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE Nr. 1/2013 af 28. november 2013

  L 332

49

11.12.2013

►M23

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE Nr. 1/2014 af 9. april 2014

  L 180

21

20.6.2014

►M24

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE Nr. 2/2015 af 19. november 2015

  L 323

29

9.12.2015


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 208, 10.6.2004, s.  101 (3/2004)

 C2

Berigtigelse, EUT L 212, 12.6.2004, s.  72 (1/2004)

 C3

Berigtigelse, EUT L 332, 6.11.2004, s.  59 (3/2004)
▼B

AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukterDET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »EF«,

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND,

i det følgende benævnt »Schweiz«,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM HAR DET FORSÆT gradvist at fjerne hindringerne for hovedparten af deres samhandel i overensstemmelse med bestemmelserne om etablering af frihandelsområder i overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, og

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne i artikel 15 i frihandelsaftalen af 22. juli 1972 har erklæret sig rede til under hensyntagen til deres landbrugspolitikker at fremme en harmonisk udvikling af handelen med de landbrugsprodukter, som ikke er omfattet af denne aftale,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:Artikel 1

Mål

1.  Denne aftale har til formål at styrke frihandelen mellem parterne gennem en forbedret gensidig adgang til deres markeder for landbrugsprodukter.

2.  Ved »landbrugsprodukter« forstås de produkter, der er anført i kapitel 1 til 24 i den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem. Med henblik på anvendelse af bilag 1 til 3 i denne aftale udelukkes produkterne i kapitel 3 og under position 16.04 og 16.05 i det harmoniserede system samt produkterne under KN-kode 05119110, 05119190, 19022010 og 23012000.

3.  Denne aftale anvendes ikke på varer, som er omfattet af protokol nr. 2 til frihandelsaftalen, jf. dog de indrømmelser, der er fastsat i bilag 1 og 2.

Artikel 2

Toldindrømmelser

1.  Bilag 1 til denne aftale omhandler de schweiziske toldindrømmelser i forhold til EF, jf. dog indrømmelserne i bilag 3.

2.  Bilag 2 til denne aftale omhandler EF's toldindrømmelser i forhold til Schweiz, jf. dog indrømmelserne i bilag 3.

Artikel 3

Indrømmelser for ost

Bilag 3 til denne aftale indeholder særlige bestemmelser for handel med ost.

Artikel 4

Oprindelsesregler

Denne aftales gensidigt gældende oprindelsesregler for anvendelse af bilag 1 til 3 er identiske med reglerne i protokol nr. 3 til frihandelsaftalen.

Artikel 5

Begrænsning af tekniske handelshindringer

1.   ►M18  Bilag 4 til 12 til denne aftale vedrører begrænsning af tekniske handelshindringer for landbrugsprodukter på følgende områder: ◄

 bilag 4 plantesundhed,

 bilag 5 foder,

 bilag 6 udsæd,

 bilag 7 handel med vinprodukter,

 bilag 8 gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser for spiritus og aromatiserede vinbaserede drikkevarer,

 bilag 9 økologisk producerede landbrugsprodukter og levnedsmidler,

 bilag 10 anerkendelse af kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager,

 bilag 11 sundhedsmæssige og zootekniske foranstaltninger for handelen med levende dyr og animalske produkter,

▼M18

 bilag 12 beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

▼B

2.  Artikel 1, stk. 2 og 3, og artikel 6 til 8 og 10 til 13 i denne aftale anvendes ikke på bilag 11.

Artikel 6

Blandet landbrugskomité

1.  Der nedsættes en blandet landbrugskomité (i det følgende benævnt komitéen), der sammensættes af repræsentanter for parterne.

2.  Komitéen har til opgave at forvalte denne aftale og sikre, at den anvendes korrekt.

3.  Komitéen har beføjelse til at træffe beslutning i de tilfælde, der er fastsat i denne aftale og bilagene hertil. Beslutningerne gennemføres af parterne efter deres egne regler.

4.  Komitéen fastlægger selv sin forretningsorden.

5.  Komitéen udtaler sig efter fælles aftale.

6.  Med henblik på korrekt anvendelse af denne aftale konsulterer parterne hinanden, på opfordring af en af dem, inden for Komitéens rammer.

7.  Komitéen nedsætter de nødvendige arbejdsgrupper til forvaltning af bilagene til denne aftale. Den fastsætter i sin forretningsorden navnlig bestemmelser om disse arbejdsgruppers sammensætning og funktion.

▼M18

8.  Komitéen har beføjelse til at godkende de autentiske udgaver af aftalen på nye sprog.

▼B

Artikel 7

Bilæggelse af tvister

Hver af parterne kan forelægge komitéen tvister vedrørende fortolkning eller anvendelse af denne aftale. Komitéen bestræber sig på at bilægge tvisterne. Komitéen forelægges alle oplysninger, der er relevante for en dybtgående undersøgelse af situationen med henblik på at finde en acceptabel løsning. Komitéen undersøger til det formål alle muligheder for at sikre, at aftalen fortsat fungerer tilfredsstillende.

Artikel 8

Udveksling af oplysninger

1.  Parterne udveksler al relevant information vedrørende iværksættelsen og anvendelsen af denne aftales bestemmelser.

2.  Parterne informerer hinanden om ændringer af love og administrative bestemmelser, som de påtænker at gennemføre i forbindelse med aftalen, og underretter hurtigst muligt hinanden om de nye bestemmelser.

Artikel 9

Fortrolighed

Parternes repræsentanter, eksperter og andre berørte personer må ikke videregive oplysninger, de får adgang til under denne aftale, og som er omfattet af tavshedspligt; dette gælder også, når de ikke længere varetager den pågældende funktion.

Artikel 10

Beskyttelsesforanstaltninger

1.  Hvis der i forbindelse med anvendelsen af bilag 1 til 3 til denne aftale og i betragtning af parternes særligt følsomme landbrugsmarkeder opstår situationer, hvor import af produkter med oprindelse hos en af parterne medfører alvorlige forstyrrelser på den anden parts markeder, indleder de to parter straks konsultationer for at finde en passende løsning. Indtil der er fundet en løsning, kan den berørte part træffe de foranstaltninger, den finder nødvendige.

2.  I tilfælde af anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 eller i de andre bilag:

a) gælder følgende procedurer, hvis der ikke er fastsat specifikke bestemmelser:

 Når en af parterne påtænker at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger i forhold til en del af eller hele den anden parts område, underretter den forinden den anden part herom og angiver årsagerne hertil.

 Når en af parterne træffer beskyttelsesforanstaltninger i forhold til en del af eller hele sit område eller et tredjelands område, underretter den hurtigst muligt den anden part.

 Uden at det berører muligheden for straks at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger, gennemføres der hurtigst muligt konsultationer mellem de to parter med henblik på at finde passende løsninger.

 Hvis en af EF's medlemsstater træffer beskyttelsesforanstaltninger i forhold til Schweiz, en anden medlemsstat eller et tredjeland, underretter EF hurtigst muligt Schweiz om dette.

b) Der vælges først og fremmest foranstaltninger, der forstyrrer anvendelsen af denne aftale mindst muligt.

▼M14

Artikel 11

Ændringer

Komitéen kan træffe beslutning om at ændre bilagene og appendikserne til bilagene til aftalen.

▼B

Artikel 12

Revision

1.  Hvis en af parterne ønsker at revidere denne aftale, forelægger den den anden part en begrundet anmodning.

2.  Parterne kan lade komitéen behandle denne anmodning og i givet fald formulere henstillinger, herunder med henblik på indledning af forhandlinger.

3.  Aftaler, som er et resultat af de forhandlinger, der er omhandlet i stk. 2, ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer.

Artikel 13

Udviklingsklausul

1.  Parterne forpligter sig til at fortsætte deres indsats for gradvist at opnå en større liberalisering af deres indbyrdes handel på landbrugsområdet.

2.  Til det formål undersøger parterne i komitéen jævnligt betingelserne for deres samhandel med landbrugsprodukter.

3.  På grundlag af resultaterne af disse undersøgelser kan parterne inden for deres respektive landbrugspolitikker og under hensyntagen til landbrugsmarkedernes følsomhed indlede forhandlinger under denne aftale med henblik på yderligere at begrænse hindringerne for handelen på landbrugsområdet med udgangspunkt i gensidige præferencer, der er til fordel for begge parter.

4.  Aftaler, som er et resultat af de forhandlinger, der er omhandlet i stk. 3, ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer.

Artikel 14

Anvendelse af aftalen

1.  Parterne træffer de generelle eller specifikke foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forpligtelserne i denne aftale opfyldes.

2.  De iværksætter ikke foranstaltninger, der kan være til hinder for, at denne aftales mål nås.

Artikel 15

Bilag

Bilagene til denne aftale, herunder appendikser til disse, udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 16

Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Schweiz' område.

Artikel 17

Ikrafttræden og varighed

1.  Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer. Den træder i kraft den første dag i den anden måned efter den sidste notifikation af deponeringen af instrumenterne til ratifikation eller godkendelse af alle følgende syv aftaler:

aftalen om handel med landbrugsprodukter

aftalen om den frie bevægelighed for personer

aftalen om luftfart

aftalen om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej

aftalen om gensidig anerkendelse inden for overensstemmelsesvurdering

aftalen om visse aspekter i forbindelse med offentlige indkøb

aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

2.  Denne aftale indgås for en indledende periode på syv år. Den videreføres på ubestemt tid, medmindre EF eller Schweiz giver den anden part meddelelse om det modsatte inden udløbet af den indledende periode. I så fald finder bestemmelserne i stk. 4 anvendelse.

3.  EF eller Schweiz kan opsige denne aftale ved at underrette den anden part herom. I så fald finder bestemmelserne i stk. 4 anvendelse.

4.  De i stk. 1 nævnte syv aftaler ophører med at være gældende seks måneder efter modtagelsen af notifikation om ikke-videreførelse som omhandlet i stk. 2 eller opsigelse som omhandlet i stk. 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

INDHOLD 

 

 

 

BILAG 1:

Toldlempelser indrømmet af Schweiz

BILAG 2:

Fællesskabets indrømmelser

BILAG 3:

Indrømmelser for ost

Tillæg 1:

EF's indrømmelser

Tillæg 2:

Schweiz' indrømmelser

Tillæg 3:

Liste over betegnelser for »Italico« oste, der kan indføres til Schweiz

Tillæg 4:

Beskrivelse af oste

BILAG 4:

Plantesundhed

Appendiks 1:

Planter, planteprodukter og andre objekter

Appendiks 2:

Retsforskrifter

 

Appendiks 3:

Myndigheder, der efter anmodning skal udlevere en liste over officielle organer med ansvar for at udstede plantepas

 

Appendiks 4:

Zoner nævnt i artikel 4 og særlige betingelser i forbindelse hermed

 

Appendiks 5:

Udveksling af oplysninger

BILAG 5:

om foder

Appendiks 1

 

Appendiks 2:

Liste over retsforskrifter som omhandlet i artikel 9

BILAG 6:

Udsæd

Appendiks 1:

Lovgivninger

Appendiks 2:

Kontrol- og certificeringsorganer for udsæd

Appendiks 3:

EF-undtagelser, der accepteres af Schweiz

Appendiks 4:

Liste over tredjelande

BILAG 7:

om handel med vinprodukter

Appendiks 1:

Vinprodukter omhandlet i artikel 2

Appendiks 2:

Særlige bestemmelser omhandlet i artikel 3, litra a) og b)

Appendiks 3:

Liste over retsakter og tekniske bestemmelser omhandlet i artikel 4 vedrørende vinprodukter

Appendice 4:

Beskyttede betegnelser som nævnt i artikel 5

Appendice 5:

Betingelser og bestemmelser omhandlet i artikel 8, stk. 9, og artikel 25, stk. 1, litra b)

BILAG 8:

om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser for spiritus og aromatiserede vinbaserede drikkevarer

Appendiks 1:

Geografiske betegnelser vedrørende spiritus med oprindelse i eu

Appendiks 2:

Beskyttede betegnelser for spiritus med oprindelse i schweiz

Appendiks 3:

Beskyttede betegnelser for aromatiserede drikkevarer med oprindelse i EF

Appendiks 4:

Beskyttede betegnelser for aromatiserede drikkevarer med oprindelse i Schweiz

Appendice 5:

Liste over retsakter vedrørende spiritus, aromatiseret vin og aromatiserede drikkevarer, jf. artikel 2

BILAG 9:

om økologisk producerede landbrugsprodukter og levnedsmidler

Appendiks 1:

Liste over retsakter som omhandlet i artikel 3 vedrørende økologisk producerede landbrugsprodukter og levnedsmidler

Appendiks 2:

Gennemførelsesbestemmelser

BILAG 10:

Anerkendelse af kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager

Appendiks 1:

Schweiziske kontrolorganer, som er beføjet til at udstede den i artikel 3 i bilag 10 omhandlede overensstemmelsesattest

Appendiks 2

 

BILAG 11:

om sundhedsmæssige og zootekniske foranstaltninger for handelen med levende dyr og animalske produkter

Appendiks 1:

Bekæmpelsesforanstaltninger/anmeldelse af sygdomme

Appendiks 2:

Dyresundhed: handel og afsætning

Appendiks 3:

Import af levende dyr, sæd, æg og embryoner fra tredjelande

Appendiks 4:

Zooteknik, herunder import fra tredjelande

Appendiks 5:

Levende dyr, sæd, æg og embryoner: grænsekontrol og gebyrer

Appendiks 6:

Animalske produkter

Appendiks 7:

Ansvarlige myndigheder

Appendiks 8:

Tilpasninger til regionale forhold

Appendiks 9:

Retningslinjer for revision

Appendiks 10:

Animalske produkter: grænsekontrol og gebyrer

Appendiks 11:

Kontaktorganer

BILAG 12:

om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

Appendiks 1:

Lister over gb'er, der er beskyttet af de respektive parter

Appendiks 2:

Parternes lovgivning

▼M12

BILAG 1

Toldlempelser indrømmet af Schweiz

For nedennævnte produkter med oprindelse i Fællesskabet indrømmer Schweiz følgende toldlempelser, i givet fald inden for en fast årlig mængde:Schweizisk toldposition

Varebeskrivelse

Toldsats

(CHF/100 kg netto)

Årlig mængde i nettovægt

(tons)

0101 90 95

Heste, levende (bortset fra racerene avlsdyr og slagtedyr) (antal dyr)

0

100 dyr

0204 50 10

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

40

100

0207 14 81

Bryst af høns af arten »Gallus domesticus«, frosne

15

2 100

0207 14 91

Spiselige udskårne stykker og slagtebiprodukter af høns af arten »Gallus domesticus«, også lever (undtagen bryst), frosne

15

1 200

0207 27 81

Bryst af tamme kalkuner, frosne

15

800

0207 27 91

Spiselige udskårne stykker og slagtebiprodukter af tamme kalkuner, også lever (undtagen bryst), frosne

15

600

0207 33 11

Tamme ænder, ikke udskåret, frosne

15

700

0207 34 00

Lever af overfedede tamme ænder, gæs eller perlehøns, dvs. »foies gras«, fersk eller kølet

9,5

20

0207 36 91

Spiselige udskårne stykker og slagtebiprodukter af tamme ænder, gæs og perlehøns, frosne (undtagen fed lever, dvs. »foies gras«)

15

100

0208 10 00

Kød og spiselige slagtebiprodukter af kaniner eller harer, fersk, kølet eller frosset

11

1 700

0208 90 10

Kød og spiselige slagtebiprodukter af vildt, fersk, kølet eller frosset (undtagen harer og vildsvin)

0

100

ex 0210 11 91

Skinke samt stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin (bortset fra vildsvin), saltet eller i saltlage, tørret eller røget

fri

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Udbenet kotelet, i lage og røget

fri

0210 20 10

Kød af hornkvæg, tørret

fri

200  (2)

ex 0407 00 10

Konsumfugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

47

150

ex 0409 00 00

Naturlig akaciehonning

8

200

ex 0409 00 00

Anden naturlig honning (undtagen akaciehonning)

26

50

0602 10 00

Stiklinger uden rod samt podekviste

fri

ubegrænset

 

Podestammer, af arter der bærer kernefrugt (udsået eller opformeret):

fri

 (3)

0602 20 11

—  podede, med bare rødder

0602 20 19

—  podede, med rodklump

0602 20 21

—  ikke podede, med bare rødder

0602 20 29

—  ikke podede, med rodklump

 

Podestammer, af arter der bærer nødder (udsået eller opformeret):

fri

 (3)

0602 20 31

—  podede, med bare rødder

0602 20 39

—  podede, med rodklump

0602 20 41

—  ikke podede, med bare rødder

0602 20 49

—  ikke podede, med rodklump

 

Andre varer end podestammer der bærer kernefrugt eller nødder (udsået eller opformeret), af arter der bærer spiselige frugter:

fri

ubegrænset

0602 20 51

—  med bare rødder

0602 20 59

—  på anden måde end med bare rødder

 

Træer og buske, der bærer spiselige frugter, med bare rødder:

fri

 (3)

0602 20 71

—  kernefrugt

0602 20 72

—  nødder

0602 20 79

—  andre end træer og buske, der bærer kernefrugt eller nødder

fri

ubegrænset

 

Træer og buske, der bærer spiselige frugter, med rodklump:

fri

 (3)

0602 20 81

—  kernefrugt

0602 20 82

—  nødder

0602 20 89

—  andre end træer og buske, der bærer kernefrugt eller nødder

fri

ubegrænset

0602 30 00

Rhododendron og azalea, også podede

fri

ubegrænset

 

Rosenplanter, også podede:

fri

ubegrænset

0602 40 10

—  vildroser og kviste af vildroser

 

—  andre end vildroser og kviste af vildroser:

0602 40 91

—  med bare rødder

0602 40 99

—  på andre måder end med bare rødder, med rodklump

 

Brugsplanter (udsåede eller opformerede); mycelium:

fri

ubegrænset

0602 90 11

—  grøntsagsplanter og græs i ruller

0602 90 12

—  mycelium

0602 90 19

—  andre varer end grøntsagsplanter og græs i ruller og mycelium

 

Andre levende planter (også rødder deraf):

fri

ubegrænset

0602 90 91

—  med bare rødder

0602 90 99

—  på andre måder end med bare rødder, med rodklump

0603 11 10

Roser, afskårne, til buketter eller til pynt, friske, fra 1. maj til 25. oktober

fri

1 000

0603 12 10

Nelliker, afskårne, til buketter eller til pynt, friske, fra 1. maj til 25. oktober

0603 13 10

Orkideer, afskårne, til buketter eller pynt, friske, fra 1. maj til 25. oktober

0603 14 10

Krysantemum, afskårne , til buketter eller pynt, friske fra 1. maj til 25. oktober

 

Blomster og blomsterknopper (undtagen nelliker, roser, orkideer eller krysantemum), afskårne, til buketter eller til pynt, friske, fra 1. maj til 25 oktober

0603 19 11

—  træagtige

0603 19 19

—  andre end træagtige

0603 12 30

Nelliker, afskårne, til buketter eller pynt, friske, fra 26. oktober til 30. april

fri

ubegrænset

0603 13 30

Orkideer, afskårne, til buketter eller pynt, friske, fra 26. oktober til 30. april

0603 14 30

Krysantemum, afskårne, til buketter eller til pynt, friske, fra 26. oktober til 30. april

0603 19 30

Tulipaner, afskårne, til buketter eller til pynt, friske, fra 26. oktober til 30. april

 

Blomster og blomsterknopper, afskårne, til buketter eller til pynt, friske, fra 26. oktober til 30. april:

fri

ubegrænset

0603 19 31

—  træagtige fri ubegrænset

0603 19 39

—  andre end træagtige

 

Tomater, friske eller kølede:

fri

10 000

 

—  kirsebærtomater (cherry):

0702 00 10

—  fra 21. oktober til 30. april

 

—  Peretti tomater (aflang form):

0702 00 20

—  fra 21. oktober til 30. april

 

—  andre tomater, med et tværmål på 80 mm eller derover (kødfulde tomater):

0702 00 30

—  fra 21. oktober til 30. april

 

—  andre varer:

0702 00 90

—  fra 21. oktober til 30. april

 

Icebergsalat uden yderblad:

fri

2 000

0705 11 11

—  fra 1. januar til slutningen af februar

 

Endivie, frisk eller kølet:

fri

2 000

0705 21 10

—  fra 21. maj til 30. september

0707 00 10

Agurker, fra 21. oktober til 14. april

5

200

0707 00 30

Agurker til konserves, med en længde på > 6 cm, men =< 12 cm, friske eller kølede, fra 21. oktober til 14. april

5

100

0707 00 31

Agurker til konserves, med en længde på > 6 cm, men =< 12 cm, friske eller kølede, fra 15. april til 20. oktober

5

2 100

0707 00 50

Asier, friske eller kølede

3,5

800

 

Auberginer, friske eller kølede:

fri

1 000

0709 30 10

—  fra 16. oktober til 31. maj

0709 51 00

0709 59 00

Svampe, friske eller kølede, af slægten Agaricus eller andre varer, undtagen trøfler

fri

ubegrænset

 

Peberfrugter, friske eller kølede:

2,5

ubegrænset

0709 60 11

—  fra 1. november til 31. marts

0709 60 12

Peberfrugter, friske eller kølede fra 1. april til 31. oktober

5

1 300

 

Courgetter (herunder blomster af courgetter), friske eller kølede:

fri

2 000

0709 90 50

—  fra 31. oktober til 19. april

ex 0710 80 90

Svampe, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

fri

ubegrænset

0711 90 90

Grøntsager og blandinger af grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, med ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0

150

0712 20 00

Spiseløg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

0

100

0713 10 11

Ærter (Pisum sativum), tørrede og udbælgede, i hele frø, ikke bearbejdede, til foder

Rabat på 0,9 for den anvendte told

1 000

0713 10 19

Ærter (Pisum sativum), tørrede og udbælgede, i hele frø, ikke bearbejdede (undtagen til foder, til tekniske formål eller til fremstilling af øl)

0

1 000

 

Hasselnødder (Corylus-arter), friske eller tørrede:

fri

ubegrænset

0802 21 90

—  med skal, til anden brug end foderbrug eller til udvinding af olie

0802 22 90

—  afskallede, til anden brug end foderbrug eller til udvinding af olie

0802 32 90

Nødder

fri

100

ex 0802 90 90

Pinjefrø, friske eller tørrede

fri

ubegrænset

0805 10 00

Appelsiner, friske eller tørrede

fri

ubegrænset

0805 20 00

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede

fri

ubegrænset

0807 11 00

Vandmeloner, friske

fri

ubegrænset

0807 19 00

Meloner, friske, undtagen vandmeloner

fri

ubegrænset

 

Abrikoser, friske, ikke emballeret:

fri

2 100

0809 10 11

—  fra 1. september til 30. juni

 

emballeret:

0809 10 91

—  fra 1. september til 30. juni

0809 40 13

Blommer, friske, ikke emballeret, fra 1. juli til 30. september

0

600

0810 10 10

Jordbær, friske, fra 1. september til 14. maj

fri

10 000

0810 10 11

Jordbær, friske, fra 15. maj til 31. august

0

200

0810 20 11

Hindbær, friske, fra 1. juni til 14. september

0

250

0810 50 00

Kiwifrugter, friske

fri

ubegrænset

ex 0811 10 00

Jordbær, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke i detailsalgspakninger, til industriel anvendelse

10

1 000

ex 0811 20 90

Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke i detailsalgspakninger, til industriel anvendelse

10

1 200

0811 90 10

Blåbær, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler

0

200

0811 90 90

Spiselige frugter, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær, stikkelsbær, blåbær og tropiske frugter)

0

1 000

0904 20 90

Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede, bearbejdede

0

150

0910 20 00

Safran

fri

ubegrænset

1001 90 60

Hvede og blandsæd af hvede og rug (undtagen hård hvede), denatureret, til foder

Rabat på 0,6 for den anvendte told

50 000

1005 90 30

Majs til foder

Rabat på 0,5 for den anvendte told

13 000

 

Olivenolie, jomfruolie, til anden brug end foderbrug:

 

 

1509 10 91

—  i glasbeholdere med indhold af 2 liter eller derunder

60,60  (4)

ubegrænset

1509 10 99

—  i glasbeholdere med indhold af over 2 liter, eller i andre beholdere

86,70  (4)

ubegrænset

 

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til anden brug end foderbrug:

 

 

1509 90 91

—  i glasbeholdere med indhold af 2 liter eller derunder

60,60  (4)

ubegrænset

1509 90 99

—  i glasbeholdere med indhold af over 2 liter, eller i andre beholdere

86,70  (4)

ubegrænset

ex 0210 19 91

Skinker, i lage, udbenet, i blære eller kunsttarm

fri

3 715

ex 0210 19 91

Udbenet kotelet, røget

1601 00 11

1601 00 21

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf fra dyr under pos. 0101 til 0104 , bortset fra vildsvin

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Flæskenakke, lufttørret, også krydret, hel, i stykker eller i tynde skiver

 

Tomater, hele eller i stykker, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre:

 

 

2002 10 10

—  i beholdere med indhold af over 5 kg

2,50

ubegrænset

2002 10 20

—  i beholdere med indhold af 5 kg og derunder

4,50

ubegrænset

 

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, andre varer end hele eller i stykker:

fri

ubegrænset

2002 90 10

—  i beholdere med indhold af over 5 kg

2002 90 21

Tomatmos og tomatkoncentrater, i hermetisk lukkede beholdere, med et tørstofindhold på 25 vægtprocent og derover, bestående af vand og tomater, også tilsat salt eller krydderier, i beholdere med indhold af 5 kg og derunder

fri

ubegrænset

2002 90 29

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, andre varer end hele eller i stykker, andre varer end tomatmos og tomatkoncentrater:

— i beholdere med indhold af 5 kg og derunder

fri

ubegrænset

2003 10 00

Svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

0

1 700

 

Artiskokker, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, andre varer end i pos. 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  i beholdere med indhold af over 5 kg

17,5

ubegrænset

ex 2004 90 49

—  i beholdere med indhold af 5 kg og derunder

24,5

ubegrænset

 

Asparges, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, andre varer end i pos. 2006 :

fri

ubegrænset

2005 60 10

—  i beholdere med indhold af over 5 kg

2005 60 90

—  i beholdere med indhold af 5 kg og derunder

 

Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, andre varer end i pos. 2006 :

fri

ubegrænset

2005 70 10

—  i beholdere med indhold af over 5 kg

2005 70 90

—  i beholdere med indhold af 5 kg og derunder

 

Kapers og artiskokker, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, andre varer end i pos. 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  i beholdere med indhold af over 5 kg

17,5

ubegrænset

ex 2005 99 41

—  i beholdere med indhold af 5 kg og derunder

24,5

ubegrænset

2008 30 90

Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

fri

ubegrænset

2008 50 10

Abrikosmos, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

10

ubegrænset

2008 50 90

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

15

ubegrænset

2008 70 10

Ferskenmos, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

fri

ubegrænset

2008 70 90

Ferskener, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

fri

ubegrænset

 

Saft af andre citrusfrugter end appelsiner eller grapefrugt eller pomolo, ikke gæret, ikke tilsat alkohol:

 

 

ex 2009 39 19

—  ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, koncentreret

6

ubegrænset

ex 2009 39 20

—  tilsat sukker eller andre sødemidler, koncentreret

14

ubegrænset

 

Søde vine, specialiteter og mistella, i beholdere på:

 

 

2204 21 50

—  2 liter og derunder (5)

8,5

ubegrænset

2204 29 50

—  over 2 liter (5)

8,5

ubegrænset

ex 2204 21 50

Portvin, i beholdere med indhold af 2 liter og derunder, ifølge beskrivelse (6)

fri

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (græsk hvidvin), i beholdere med indhold af 2 liter og derunder, ifølge beskrivelse (7)

fri

500 hl

 

Retsina (græsk hvidvin), i beholdere med indhold af over 2 liter, ifølge beskrivelse (7) med et alkoholindhold på:

ex 2204 29 21

—  over 13 % vol.

ex 2204 29 22

—  13 % vol. og derunder

(1)   Inkl. 480 t Parma- og San Daniela-skinker, ifølge brevveksling af 25. januar 1972 mellem Schweiz og Fællesskabet.

(2)   Inkl. 170 t Bresaola, ifølge brevveksling af 25. januar 1972 mellem Schweiz og Fællesskabet.

(3)   Inden for et samlet årligt kontingent på 60 000 planter.

(4)   Inkl. bidraget til garantifonden for obligatorisk oplagring.

(5)   Kun de produkter, der er omhandlet i aftalens bilag 7, er omfattet.

(6)   Beskrivelse: Ved »portvin« forstås en kvalitetsvin, der er fremstillet i det bestemte portugisiske område, som bærer samme navn, jf. forordning (EF) nr. 1493/1999.

(7)   Beskrivelse: Ved »Retsina« forstås en bordvin, der opfylder EF-bestemmelserne i bilag VII, punkt A.2, i forordning (EF) nr. 1493/1999.

BILAG 2

Fællesskabets indrømmelser

For nedennævnte produkter med oprindelse i Schweiz indrømmer EF følgende toldlempelser, i givet fald inden for en fast årlig mængde:KN-kode

Varebeskrivelse

Toldsats

(EUR/100 kg netto)

Årlig mængde i nettovægt

(tons)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Hornkvæg, levende, af vægt over 160 kg

0

4 600 dyr

ex 0210 20 90

Kød af hornkvæg, udbenet, tørret

fri

1 200

ex 0401 30

Fløde, med fedtindhold på over 6 vægtprocent

fri

2 000

0403 10

Yoghurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt 500 g og derunder og med fedtindhold på over 10 vægtprocent (1)

43,8

ubegrænset

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

fri

ubegrænset

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Afskårne blomster og blomsterknopper, til buketter eller til pynt, friske

fri

ubegrænset

0701 10 00

Læggekartofler, friske eller kølede

fri

4 000

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede:

fri (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Spiseløg, dog ikke sætteløg, porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

fri

5 000

0704 10 00

0704 90

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), bortset fra rosenkål, friske eller kølede

fri

5 500

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

fri

3 000

0706 10 00

Gulerødder og turnips, friske eller kølede

fri

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, bortset fra peberrod (Cochlearia armoracia), friske eller kølede

fri

3 000

0707 00 05

Agurker, friske eller kølede

fri (2)

1 000

0708 20 00

Bønner (Vigna-arter, Phaseolu-arter), friske eller kølede

fri

1 000

0709 30 00

Auberginer, friske eller kølede

fri

500

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri, friske eller kølede

fri

500

0709 51 00

0709 59

Svampe og trøfler, friske eller kølede

fri

ubegrænset

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet

fri

1 000

0709 90 10

Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

fri

1 000

0709 90 20

Bladbeder og kardoner

fri

300

0709 90 50

Fennikel, friske eller kølede

fri

1 000

0709 90 70

Courgetter, friske eller kølede

fri (2)

1 000

0709 90 90

Andre grøntsager, friske eller kølede

fri

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Svampe, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

fri

ubegrænset

0712 90

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, også fremstillet af tidligere kogte grøntsager, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra spiseløg, svampe og trøfler

fri

ubegrænset

ex 0808 10 80

Æbler, bortset fra æbler til fremstilling af æblecider, friske

fri (2)

3 000

0808 20

Pærer og kvæder, friske

fri (2)

3 000

0809 10 00

Abrikoser, friske

fri (2)

500

0809 20 95

Kirsebær, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus), friske

fri (2)

1 500  (2)

0809 40

Blommer og slåen, friske

fri (2)

1 000

0810 10 00

Jordbær

fri

200

0810 20 10

Hindbær, friske

fri

100

0810 20 90

Brombær, morbær og loganbær, friske

fri

100

1106 30 10

Mel og pulver af bananer

fri

5

1106 30 90

Mel og pulver af andre varer henhørende under kapitel 8

fri

ubegrænset

ex 0210 19 50

Skinker, i lage, udbenet, i blære eller kunsttarm

fri

1 900

ex 0210 19 81

Udbenet kotelet, røget

ex 1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf fra dyr under position 0101 til 0104 , bortset fra vildsvin

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Flæskenakke, lufttørret, også krydret, hel, i stykker eller i tynde skiver

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Pulver af tomater, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

2003 90 00

Svampe, bortset fra svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

fri

ubegrænset

0710 10 00

Kartofler, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

fri

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Kartofler, tilberedte eller konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 , bortset fra mel eller flager

2005 20 80

Kartofler, tilberedte eller konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen kartofler henhørende under pos. 2006 , bortset fra tilberedninger i form af mel eller flager og tilberedninger i tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Pulver af grøntsager og blandinger af grøntsager, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

ex 2008 30

Flager og pulver af citrusfrugter, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

ex 2008 40

Flager og pulver af pærer, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

ex 2008 50

Flager og pulver af abrikoser, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

2008 60

Kirsebær, tilberedte eller konserverede på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

fri

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Kirsebær, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler

0811 90 80

Kirsebær, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus), også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

ex 2008 70

Flager og pulver af ferskner, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

ex 2008 80

Flager og pulver af jordbær, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

ex 2008 99

Flager og pulver af andre frugter, også tilsat sukker, andre sødemidler eller stivelse (4)

fri

ubegrænset

ex 2009 19

Pulver af appelsinsaft, også tilsat sukker eller andre sødemidler

fri

ubegrænset

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Pulver af saft af grapefrugt, også tilsat sukker eller andre sødemidler

fri

ubegrænset

ex 2009 31

ex 2009 39

Pulver af andre safter af citrusfrugter, også tilsat sukker eller andre sødemidler

fri

ubegrænset

ex 2009 41

ex 2009 49

Pulver af ananassaft, også tilsat sukker eller andre sødemidler

fri

ubegrænset

ex 2009 71

ex 2009 79

Pulver af æblesaft, også tilsat sukker eller andre sødemidler

fri

ubegrænset

ex 2009 80

Pulver af andre frugt- og grøntsagssafter, også tilsat sukker eller andre sødemidler

fri

ubegrænset

(1)   Med henblik på anvendelsen af denne underposition forstås der ved specialmælk til børn produkter, der ikke indeholder patogene og toksikogene kim, og som indeholder under 10 000 levedygtige aerobe bakterier og under to colibakterier pr. gram.

(2)   Den specifikke toldsats, der afviger fra minimumstoldsatsen, anvendes i givet fald.

(3)   Inkl. de 1 000 tons, der omhandles i brevvekslingen af 14. juli 1986.

(4)   Jf. den fælles erklæring om tarifering af grøntsagspulver og frugtpulver.

▼B

BILAG 3

INDRØMMELSER FOR OST

1. EF og Schweiz forpligter sig til gradvis at frigive den gensidige handel med ost i pos. 0406 i det harmoniserede system over en periode på fem år fra aftalens ikrafttrædelse.

2. Frigivelsen forløber som følger:

a)  Ved indførsel til EF

Et år efter aftalens ikrafttrædelse ophæver eller afvikler EF gradvis importafgiften for ost med oprindelse i Schweiz, i givet fald inden for en årlig mængde. Basistolden og de årlige basismængder for de forskellige kategorier af ost er vist i tillæg 1 til dette bilag.

(i) EF nedsætter basistolden i tabellen i tillæg 1 med 20 % om året. Den første nedsættelse finder sted et år efter aftalens ikrafttrædelse.

(ii) EF forhøjer toldkontingentet i tabellen i tillæg 1 med 1 250 tons om året; den første forhøjelse finder sted et år efter aftalens ikrafttrædelse. Den fuldstændige frigivelse vil træde i kraft ved begyndelsen af det sjette år.

(iii) Schweiz fritages for at overholde priserne franko grænse i varebeskrivelsen for pos. 0406 i den fælles toldtarif.

b)  Ved udførsel fra EF

EF yder ikke restitutioner ved udførsel til Schweiz af ost henhørende under pos. 0406 i det harmoniserede system.

c)  Ved indførsel til Schweiz

Et år efter aftalens ikrafttrædelse ophæver eller afvikler Schweiz gradvis importafgiften for ost med oprindelse i EF, i givet fald inden for en årlig mængde. Basistolden og de årlige basismængder for de forskellige kategorier af ost er vist i tillæg 2, litra a), til dette bilag.

(i) Schweiz nedsætter basistolden i tabellen i tillæg 2, litra a), med 20 % om året. Den første nedsættelse finder sted et år efter aftalens ikrafttrædelse.

(ii) Schweiz forhøjer alle toldkontingenter i tabellen i tillæg 2, litra a), med 2 500  tons om året. Den første forhøjelse finder sted et år efter aftalens ikrafttrædelse. Mindst fire måneder før begyndelsen af hvert år udpeger EF den eller de kategorier af ost, for hvilke forhøjelsen gennemføres. Den fuldstændige frigivelse træder i kraft ved begyndelsen af det sjette år.

d)  Ved udførsel fra Schweiz

Et år efter aftalens ikrafttrædelse afvikler Schweiz gradvis eksporttilskuddene for ost til EF som følger:

(i) Basisbeløbene for afviklingen ( 1 ) er anført i tillæg 2, litra b), til dette bilag.

(ii) Basisbeløbene nedsættes som følger:

 30 % et år efter aftalens ikrafttrædelse

 55 % to år efter ikrafttrædelsen

 80 % tre år efter ikrafttrædelsen

 90 % fire år efter ikrafttrædelsen

 100 % fem år efter ikrafttrædelsen.

3. EF og Schweiz træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ordningen for tildeling af importlicenser under hensyn til markedskravene forvaltes på en sådan måde, at indførslen forløber regelmæssigt.

4. EF og Schweiz sørger for, at de gensidigt aftalte fordele ikke påvirkes af andre foranstaltninger for indførslen og udførslen.

5. Hvis forstyrrelser i form af en udvikling i priserne og/eller indførslen forekommer på en af parternes område, afholdes der på anmodning af en af parterne snarest muligt konsultationer i den komité, der er omhandlet i aftalens artikel 6, med henblik på at finde passende løsninger. I den forbindelse aftaler parterne med regelmæssige mellemrum at udveksle prisnoteringer og alle andre nyttige oplysninger om markedet for indenlandsk og indført ost.

Appendiks 1

EF's indrømmelserDen kombinerede nomenklatur-kode

KN kode

Varebeskrivelse

Basistold

(EUR/100 kg netto)

Årlig basismængde

(tons)

ex 0406 20

Ost, revet eller i pulverform, med et vandindhold på 400 g/kg ost og derunder

fritagelse

ubegrænset

0406 30

Smelteost

fritagelse

ubegrænset

04069002

04069003

04069004

04069005

04069006

04069013

04069015

04069017

Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse

6,58

ubegrænset

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or, Tête de moine

fritagelse

ubegrænset

0406 90 19

Glaris (Schabziger)

fritagelse

ubegrænset

ex 0406 90 87

Fromage des Grisons

fritagelse

ubegrænset

0406 90 25

Tilsit

fritagelse

ubegrænset

ex  04 06

Andre oste end ovennævnte

fritagelse

3000

(1)    Synonym: Vacherin fribourgeois.

Appendiks 2

Schweiz' indrømmelser

a)   Ved indførsel til SchweizPos. i den schweiziske toldtarif

Varebeskrivelse

Basistold

(FS/100 kg brutto)

Årlig basismængde

(tons)

0406 10 10

Mascarpone, Ricotta Romana, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen

fritagelse

ubegrænset

ex 0406 20

Ost, revet eller i pulverform, med et vandindhold på 400 g/kg ost og derunder

fritagelse

ubegrænset

0406 40

–  Danablu, Gorgonzola, Roquefort, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen

–  Roquefort, ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen, med bevis for oprindelse

–  Anden blåskimmelost end Danablu, Gorgonzola og Roquefort

fritagelse

ubegrænset

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola, Stracchino, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen

fritagelse

ubegrænset

ex 0406 90 19

Feta, efter beskrivelsen i tillæg 4

fritagelse

ubegrænset

ex 0406 90 19

Ost af fåremælk, i saltlage, efter beskrivelsen i tillæg 4

fritagelse

ubegrænset

0406 90 21

Grøn alpeost, med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på 65 % og derunder

fritagelse

ubegrænset

0406 90 31

0406 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmiggiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, andre Pecorino), Provolone, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen

fritagelse

ubegrænset

0406 90 51

0406 90 59

–  Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen

fritagelse

5000

ex 0406 90 91

–  Racletteost, efter beskrivelsen i tillæg 4

0406 90 60

Cantal, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen

fritagelse

ubegrænset

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Manchego, Idiazabal, Roncal, efter beskrivelsen i tillæg 4

fritagelse

ubegrænset

ex 0406 90 99

Parmiggiano Reggiano og Grana Padano, i stykker, også med skorpe, med angivelse på emballagen af mindst ostens navn, fedtindhold, ansvarlig emballeringsvirksomhed og produktionsland, fedtindhold i tørstoffet på 32 % og derover,

Parmiggiano Reggiano: vandindhold på 32 % og derunder,

Grana Padano: vandindhold på 33,2 % og derunder

fritagelse

ubegrænset

ex 0406 10 90

Ost af typen Mozzarella, ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen

fritagelse

500

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Ost af typen Provolone, ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen, med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på 65 % og derunder

fritagelse

500

ex  04 06

Andre oste end ovennævnte, hårde eller halvhårde, med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på 65 % og derunder

fritagelse

5000

ex  04 06

Andre oste end ovennævnte

fritagelse

1000

0406 10 20

Mozzarella, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen, i konserveringsvæske, efter beskrivelsen i tillæg 4 (2)

185

ubegrænset

0406 30

Smelteost, undtagen revet eller i pulverform

180,55

ubegrænset

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, i overensstemmelse med bestemmelserne i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, knyttet som bilag til Marrakech-protokollen, uden for den årlige mængde på 5 000  tons

289

ubegrænset

0406 90 91

Andre halvhårde oste, med et vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 54 %, men ikke over 65 %

315

ubegrænset

(1)   For bløde »Italico« oste er listen over betegnelser for de oste, der kan indføres til Schweiz, anført i tillæg 3.

(2)   For Mozzarella uden konserveringsvæske, som er i overensstemmelse med beskrivelsen i liste LIX Schweiz-Liechtenstein, der er knyttet som bilag til Marrakesh-protokollen, er tolden lig med den normale told, der er anført i nævnte liste LIX.

b)   Ved udførsel fra Schweiz

De basisbeløb, der er nævnt i punkt 2, litra d), i dette bilag, fastsættes som følger:Pos. i den schweiziske toldtarif

Varebeskrivelse

Maksimal (1) eksportstøtte (2)

(FS/100 kg netto)

0406 30

Smelteost, undtagen revet eller i pulverform

0

0406 20

Ost, revet eller i pulverform, af enhver art

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

0406 90 21

Grøn alpeost (Glaris)

139

ex 0406 90 99

Emmentaler

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

ex04069091

ex04069099

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyère

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex  04 06

Andre oste end ovennævnte:

 

– Friske og bløde oste

219

– Halvhårde oste

274

– Hårde og ekstra hårde oste

343

(1)   Indtil den fuldstændige frigivelse, bortset fra oste henhørende under KN-kode 0406 90 01, der er bestemt til forarbejdning, og som inføres til EF under ordningen for minimunsadgang.

(2)   Inkl. beløbene for alle andre foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Appendiks 3

Liste over betegnelser for »Italico« oste, der kan indføres til Schweiz

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Appendiks 4

Beskrivelse af oste

Den bundne toldsats gælder kun for nedennævnte oste, hvis de svarer til den nedenstående beskrivelse, har de særlige typiske kendetegn og indføres med tilsvarende beskrivelse eller betegnelse.1  Feta

Betegnelse

Feta

Produktionsområder

Thrakien, Makedonien, Thessalien, Ipiros, Sterea Ellada, Peloponnissos og præfekturet Lesvos (Grækenland)

Form og mål

Blokke, af forskellige former og størrelser

Kendetegn

Blød ost uden skorpe; hvid ostemasse, blød men fast og sprød, med let bitter-pikant og salt-pikant smag; ost fremstillet udelukkende af fåremælk eller med tilsætning af højst 30 % gedemælk, lagret i mindst to måneder

Fedtindhold i tørstoffet

Mindst 43 %

Tørstofindhold:

Mindst 44 %

2.  Ost af fåremælk, i saltlage

Beskrivelse

Ost af fåremælk, i saltlage, oprindelsesland, fremstillet udelukkende af fåremælk eller

Ost af fåremælk, i saltlage, oprindelsesland, fremstillet af fåremælk og gedemælk

Produktionsområde

EU-lande

Form og mål

Blokke, af forskellige former og størrelser

Kendetegn

Blød ost uden skorpe; hvid ostemasse, blød men fast og sprød, med let bitter-pikant og salt-pikant smag; ost fremstillet udelukkende af fåremælk eller med tilsætning af højst 10 % gedemælk, lagret i mindst to måneder

Fedtindhold i tørstof

Mindst 43 %

Tørstofindhold:

Mindst 44 %

Den bundne toldsats anvendes kun for osten, hvis producentens fuldstændige adresse er anført på emballagen for hvert stykke, og hvis det angives, at osten er fremstillet udelukkende af fåremælk eller eventuelt med tilsætning af gedemælk

3.  Manchego

Betegnelse

Manchego

Produktionsområder:

Det selvstændige samfund Castilla-La Mancha (provinserne Albacete, Ciudad Real, Cuenca og Toledo)

Form og mål, vægt pr. ost

Cylinderformede standardoste med næsten flade sider. Højde: 7 cm til 12 cm. Tværmål: 9 cm til 22 cm. Ostenes vægt: 1 kg til 3,5 kg

Kendetegn

Hård, bleggul eller grønligsort skorpe; fast og kompakt, hvid til elfenbensgullig masse, der kan have små, uregelmæssigt fordelte åbninger; karakteristisk lugt og smag. Hård eller halvhård ost, der er fremstillet udelukkende af mælk fra får af racen »Manchega«, rå eller pasteuriseret, koaguleret med naturlig løbe eller andre tilladte koagulerende enzymer, idet mælken opvarmes til mellem 28 °C og 32 °C i 45 minutter til 60 minutter, lagres i mindst 60 dage

Fedtindhold i tørstoffet

Mindst 50 %

Tørstofindhold

Mindst 55 %

4.  Idiazabal

Betegnelse

Idiazabal

Produktionsområder

Provinserne Guipuzcoa, Navarra, Alava og Vizcaya

Form og mål, vægt pr. ost

Cylinderformede standardoste med næsten flade sider. Højde: 8 til 12 cm. Tværmål: 10 til 30 cm. Ostenes vægt: 1 til 3 kg

Kendetegn

Hård, bleggul skorpe (mørkebrun, hvis osten røges); fast, hvid til elfenbensgullig masse, der kan have små, uregelmæssigt fordelte åbninger; karakteristisk lugt og smag. Ost fremstillet udelukkende af rå mælk fra får af racerne Lacha og Carranzana, koaguleret med naturlig løbe eller andre tilladte enzymer ved en temperatur på 28 °C til 32 °C i 20 minutter til 45 minutter, lagres i mindst 60 dage.

Fedtindhold i tørstoffet

Mindst 45 %

Tørstofindhold

Mindst 55 %

5.  Roncal

Betegnelse

Roncal

Produktionsområder

Roncal dalen (Navarra)

Form og mål, vægt pr. ost

Cylinderformede standardoste med næsten flade sider. Højde: 8 cm til 12 cm. Varierende tværmål og vægt

Kendetegn

Hård, kornet og fed, stråbrun skorpe; fast og kompakt masse, porøs men uden øjne, hvid til elfenbensgullig; karakteristisk lugt og smag. Hård eller halvhård ost, som er fremstillet udelukkende af fåremælk, der er koaguleret med naturlig løbe eller andre tilladte enzymer ved en temperatur på 32 °C til 37 °C.

Fedtindhold i tørstoffet

Mindst 50 %

Tørstofindhold

Mindst 60 %

6.  Racletteost

Beskrivelse

Oprindelsesland, f. eks. tysk eller fransk racletteost

Produktionsområde

EU-land

Form og mål, vægt pr. ost

Standardoste eller blokke. Højde: 5,5 cm til 8 cm; tværmål: fra 28 cm til 42 cm eller bredde på 28 til 36 cm. Ostenes vægt: 4,5 kg til 7,5 kg

Kendetegn

Ost med halvhård masse og kompakt skorpe, guldgul til lysebrun eventuelt med grålige pletter; blød masse, der egner sig til smeltning, elfenbensfarvet eller gullig, kompakt, eventuelt med nogle åbninger; karakteristisk lugt og smag, mild til markant; fremstillet af pasteuriseret, varmebehandlet eller rå komælk, koaguleret med mælkesyrebakterier eller andre koaguleringsmidler. Ostemassen presses; ostekornene vaskes normalt. Lagres i mindst 8 uger

Fedtindhold i tørstoffet

Mindst 45 %

Tørstofindhold

Mindst 55 %

7.  Mozzarella i væske

Den bundne toldsats gælder kun, hvis ostene eller stykker heraf opbevares i vandig opløsning og hermetisk lukkede emballager. Den vandige opløsning skal udgøre mindst 25 % af den samlede vægt, inkl. oste, stykker heraf, opløsningen og den umiddelbare emballage.

BILAG 4

PLANTESUNDHED

Artikel 1

Formål

►M14  1. ◄   Formålet med dette bilag er at lette samhandelen mellem parterne med planter, planteprodukter og andre objekter, der er truffet plantesundhedsforanstaltninger for, som har oprindelse i parternes område eller importeres fra tredjelande, og som er anført i det appendiks 1, som komitéen skal udarbejde i overensstemmelse med artikel 11 i aftalen.

▼M14

2.  Uanset aftalens artikel 1 gælder dette bilag for alle planter, planteprodukter og andre objekter opført i appendiks 1, jf. stk. 1.

▼B

Artikel 2

Principper

1.  Parterne konstaterer, at de har ensartede retsforskrifter om foranstaltninger til beskyttelse mod indslæbning og spredning af skadegørere på planter, planteprodukter og andre objekter, der fører til identiske resultater med hensyn til beskyttelse mod indslæbning og spredning af skadegørere på de planter og planteprodukter, som er anført i det appendiks 1, der er nævnt i artikel 1. Denne konstatering gælder også de plantesundhedforanstaltninger, som er truffet over for planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres fra tredjelande.

2.  De retsforskrifter, der er omhandlet i stk. 1, findes i det appendiks 2, som komitéen skal udarbejde i overensstemmelse med artikel 11 i aftalen.

▼M14

3.  Parterne anerkender gensidigt hinandens plantepas udstedt af de organer, som de respektive myndigheder har godkendt. En liste over disse organer, som ajourføres regelmæssigt, kan fås ved henvendelse til de myndigheder, der er nævnt i appendiks 3. Disse plantepas bekræfter, at de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter er i overensstemmelse med parternes respektive retsforskrifter som anført i det i stk. 2 omhandlede appendiks 2 og anses for at opfylde dokumentkravene i disse retsforskrifter for omsætning på parternes område af de planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i det appendiks 1, der er nævnt i artikel 1.

▼B

4.  De planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i det i artikel 1 omhandlede appendiks, og som ikke er omfattet af ordningen med plantepas, for så vidt angår samhandel på parternes område, kan udveksles mellem parterne uden plantepas, jf. dog kravet om andre dokumenter i parternes respektive retsforskrifter, herunder de dokumenter, der indgår i et system, som gør det muligt at spore disse planters, planteprodukters og andre objekters oprindelse.

Artikel 3

1.  Planter, planteprodukter og andre objekter, der ikke er direkte anført i det i artikel 1 nævnte appendiks 1, og som ingen af parterne har truffet plantesundhedsforanstaltninger for, kan udveksles mellem parterne uden kontrol i forbindelse med plantesundhedforanstaltninger (dokument-, identitets- og plantesundhedskontrol).

2.  Hvis den ene part ønsker at træffe en plantesundhedsforanstaltning over for de planter, planteprodukter og andre objekter, der er nævnt i stk. 1, underretter den den anden part herom.

3.  Arbejdsgruppen for Plantesundhed vurderer efter artikel 10, stk. 2, hvilke følger ændringer vedtaget efter stk. 2 har for dette bilag, med henblik på at foreslå eventuelle ændringer af de relevante appendikser.

Artikel 4

Regionale krav

1.  Parterne kan efter ensartede kriterier fastsætte særlige betingelser for flytning af planter, planteprodukter og andre objekter, uanset disses oprindelse, inden for og til en zone på deres område, hvis plantesundhedssituationen i den pågældende zone gør det berettiget.

2.  I det appendiks 4, som komitéen skal udarbejde i overensstemmelse med artikel 11 i aftalen, fastsættes de zoner, der er nævnt i stk. 1, og de særlige betingelser i forbindelse hermed.

Artikel 5

Importkontrol

1.  Parterne foretager stikprøvevis plantesundhedskontrol af et prøvemateriale, der ikke overstiger en vis procentdel af sendingerne af de planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i det appendiks 1, som er nævnt i artikel 1. Denne procentdel, der foreslås af Arbejdsgruppen for Plantesundhed og besluttes af komitéen, fastsættes pr. plante, planteprodukt og andet objekt alt efter plantesundhedsrisikoen. Ved bilagets ikrafttræden er procentdelen fastsat til 10 %.

2.  Komitéen kan efter artikel 10, stk. 2, i dette bilag på forslag af Arbejdsgruppen for Plantesundhed beslutte at nedsætte kontrolprocenten i stk. 1.

3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder kun for plantesundhedskontrol i samhandelen mellem parterne med planter, planteprodukter og andre objekter.

4.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendes, jf. dog bestemmelserne i artikel 11 i aftalen og artikel 6 og 7 i dette bilag.

Artikel 6

Beskyttelsesforanstaltninger

Der kan træffes beskyttelsesforanstaltninger efter procedurerne i artikel 10, stk. 2, i aftalen.

Artikel 7

Undtagelser

1.  Hvis den ene part har til hensigt at iværksætte undtagelsesforanstaltninger for en del af eller hele den anden parts område, underretter den i forvejen den anden part herom og begrunder beslutningen. Der afholdes snarest muligt konsultationer mellem parterne for at finde passende løsninger, uden dog at muligheden for straks at iværksætte de påtænkte foranstaltninger tilsidesættes.

2.  Hvis en part træffer undtagelsesforanstaltninger over for en del af sit eget område eller over for et tredjeland, underretter den den anden part herom snarest muligt. Der afholdes snarest muligt konsultationer mellem parterne for at finde passende løsninger, uden dog at muligheden for straks at iværksætte de påtænkte foranstaltninger tilsidesættes.

Artikel 8

Fælles kontrol

1.  Parterne accepterer, at der efter anmodning fra en af parterne kan foretages fælles kontrol for at vurdere plantesundhedssituationen og de foranstaltninger, der fører til identiske resultater, jf. artikel 2.

2.  Ved »fælles kontrol« forstås kontrol ved grænsen af, om en sending fra en af parterne opfylder plantesundhedsbetingelserne.

3.  Kontrollen foretages efter den procedure, som komitéen har fastlagt, på forslag af Arbejdsgruppen for Plantesundhed.

Artikel 9

Udveksling af oplysninger

1.  Efter artikel 8 i aftalen udveksler parterne alle oplysninger, der er relevante for iværksættelsen af de love og administrative bestemmelser, som dette bilag vedrører, og de oplysninger, der er nævnt i appendiks 5.

2.  For at sikre at bestemmelserne i dette bilag anvendes på en ensartet måde, accepterer begge parter, at eksperter fra den ene part efter anmodning aflægger besøg på den anden parts område, idet sådanne besøg gennemføres i samarbejde med den officielle plantesundhedsorganisation, der er ansvarlig for det pågældende område.

Artikel 10

Arbejdsgruppen for Plantesundhed

1.  Arbejdsgruppen for Plantesundhed, benævnt »arbejdsgruppen«, der er nedsat efter artikel 6, stk. 7, i aftalen, behandler alle spørgsmål vedrørende dette bilag og dets gennemførelse.

2.  Arbejdsgruppen for Plantesundhed undersøger regelmæssigt udviklingen i parternes love og administrative bestemmelser på de områder, der er omfattet af dette bilag. Den fremsætter forslag, som den forelægger for komitéen med henblik på at tilpasse og ajourføre appendikserne til dette bilag.

▼M17

Appendiks 1

PLANTER, PLANTEPRODUKTER OG ANDRE OBJEKTER

A.    Planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i den ene af parternes område, for hvilke de to parter har ensartede retsforskrifter, der fører til identiske resultater, og anerkender plantepasset

1.    Planter og planteprodukter

1.1.    Planter til plantning, bortset fra frø

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., bortset fra Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., bortset fra Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.    Planter, bortset fra frugter og frø, herunder levende pollen til bestøvning

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.    Planter af knolddannende arter til plantning

Solanum L. og hybrider heraf

1.4.    Planter, bortset fra frugter

Vitis L.

1.5.    Træ, der helt eller delvis har bevaret sin naturlige runding, også afbarket, eller i form af flis, spåner, savsmuld, affald og skrot af træ

a) hvis det helt eller delvis kommer fra Platanus L., også træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding

og

b) hvis det svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif Tarif ( 2 )KN-kode

Varebeskrivelse

4401 10 00

Brænde

4401 22 00

Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ

ex 4401 30 80

Træaffald (undtagen savsmuld), ikke agglomereret til briketter eller lignende former

4403 10 00

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex 4403 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.) og tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, ubearbejdet, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, ikke malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex 4404 20 00

Stolper, pæle, stokke og lign. af andet træ end nåletræ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen

ex 4407 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.) og tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

2.    Planter, planteprodukter og andre objekter fremstillet af producenter, som har tilladelse til at producere med henblik på salg til personer, der har planteavl som erhverv, bortset fra planter, planteprodukter og andre objekter, som er forberedt og klar til salg til den endelige forbruger, og for hvilke det sikres, at produktionen er klart adskilt fra produktionen af andre produkter

2.1.    Planter til plantning, bortset fra frø

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. og hybrider heraf

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: alle sorter af Ny Guinea-hybrider

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien, løg, stængelknolde, jordstængler og rodknolde.

2.2.    Planter til plantning, bortset fra frø

Solanaceae, bortset fra de planter, der nævnes i punkt 1.3

2.3.    Planter med rod eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.    Frø og løg til plantning

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.    Planter til plantning

Allium porrum L.

Planter af Palmae med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter eller arter:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6.    Løg og knolde til plantning

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: miniaturekultivarer og hybrider heraf, såsom G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. og G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i andre områder end de to parters, for hvilke de to parters plantesundhedsmæssige retsforskrifter for import fører til identiske resultater, og som de to parter kan handle med ved hjælp af et plantepas, hvis de er opført i del A i dette appendiks, eller frit, hvis det ikke er tilfældet

1.    Alle planter til plantning, bortset fra frø, med forbehold af planterne i del C i dette appendiks

2.    Frø

2.1.    Frø med oprindelse i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, New Zealand eller Uruguay

Cruciferae

Gramineae, bortset fra Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.    Frø med oprindelse i andre områder end de to parters

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.    Frø med oprindelse i Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika eller USA

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Plantedele, bortset fra frugter og frø

Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og Canada

Apium graveolens L. (bladgrøntsager)

Aster spp. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Camellia sp.

Nåletræer (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Gypsophila L.

Hypericum L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Lisianthus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Ocimum L. (bladgrøntsager)

Orchidaceae (afskårne blomster)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Rhododendron spp., bortset fra Rhododendron simsii Planch.

Rosa L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande (afskårne blomster)

Viburnum spp.

4.    Frugter

Annona L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Cydonia L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Diospyros L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Malus Mill. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Mangifera L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Momordica L.

Passiflora L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Prunus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Psidium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Pyrus L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Ribes L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn. med oprindelse i ikke-europæiske lande

Vaccinium L. med oprindelse i ikke-europæiske lande

5.    Knolde, dog ikke til plantning

Solanum tuberosum L.

6.

Træ, der helt eller delvis har bevaret sin naturlige runding, også afbarket, eller i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald

a) hvis det helt eller delvis kommer fra en af nedenstående ordener, slægter eller arter, bortset fra pakningsmateriale af træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, der anvendes til transport af genstande af enhver art, undtagen ubearbejdet træ af tykkelse på højst 6 mm, og bearbejdet træ, der er fremstillet ved anvendelse af lim, varme eller tryk eller en kombination af disse metoder, med oprindelse i andre områder end de to parters:

  Quercus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA, bortset fra træ, der svarer til beskrivelsen i litra b) i KN-kode 4416 00 00 , såfremt der foreligger dokumentation for, at træet er blevet forarbejdet eller fremstillet ved varmebehandling, hvorved der er opnået en minimumstemperatur på 176 °C i 20 minutter

  Platanus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA eller Armenien

  Populus L., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i lande på det amerikanske kontinent

  Acer saccharum Marsh., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i USA og Canada

 Nåletræer (Coniferales), herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i ikke-europæiske lande, Kasakhstan, Rusland og Tyrkiet

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA,

og

b) hvis det svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87:KN-kode

Varebeskrivelse

4401 10 00

Brænde

4401 21 00

Nåletræ, i form af flis eller spåner

4401 22 00

Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ

4401 30 40

Savsmuld

ex 4401 30 90

Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former

ex 4403 10 00

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

4403 20

Ubearbejdet træ af nåletræ, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

4403 91

Egetræ (Quercus spp.), ubearbejdet, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex 4403 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.) og tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, ubearbejdet, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, ikke malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

ex  44 04

Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4407 10

Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 91

Egetræ (Quercus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 93

Træ af Acer saccharum Marsh., savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 95

Asketræ (Fraxinus spp.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 99

Træ, undtagen nåletræ, egetræ (Quercus spp.), bøgetræ (Fagus spp.), ahorn (Acer spp.), kirsebær (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.) og tropisk træ som specificeret i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 og andet tropisk træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

9406 00 20

Præfabrikerede bygninger af træ

c)

 

 pakningsmateriale af træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, lastpaller og lignende, pallerammer, der anvendes til transport af genstande af enhver art, med undtagelse af ubearbejdet træ af tykkelse på højst 6 mm, og bearbejdet træ, der er fremstillet ved anvendelse af lim, varme eller tryk eller en kombination af disse metoder

 træ, der anvendes til at støtte gods eller holde andet gods end træ på plads, herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, undtagen ubearbejdet træ af tykkelse på højst 6 mm, og bearbejdet træ, der er fremstillet ved anvendelse af lim, varme eller tryk eller en kombination af disse metoder.

7.

Jord og vækstmedium

a) Jord og vækstmedium som sådant, der helt eller delvis består af jord eller faste, organiske stoffer, såsom plantedele, humus, herunder tørvejord eller bark, bortset fra jord og vækstmedium, der udelukkende består af tørvejord.

b) Jord og vækstmedium, der hænger ved eller er forbundet med planterne, og som helt eller delvis består af materiale som anført i litra a) eller delvis består af et fast, uorganisk stof, der er bestemt til at styrke planternes livskraft, med oprindelse i:

 Tyrkiet

 Belarus, Georgien, Moldova, Rusland og Ukraine

 ikke-europæiske lande bortset fra Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marokko og Tunesien.

8.

Isoleret bark af

 nåletræer (Coniferales) med oprindelse i ikke-europæiske lande

  Acer saccharum Marsh., Populus L., og Quercus L., undtagen Quercus suber L.

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. og Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., med oprindelse i Canada, Japan, Kina, Mongoliet, Republikken Korea, Rusland, Taiwan og USA.

9.

Kerner af følgende arter med oprindelse i Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sydafrika eller USA

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.    Planter, planteprodukter og andre objekter fra den ene af parternes område, for hvilke de to parter ikke har ensartede retsforskrifter og ikke anerkender plantepasset

1.    Planter og planteprodukter fra Schweiz, der skal være ledsaget af et plantesundhedscertifikat, når de importeres af en EU-medlemsstat

1.1.    Planter til plantning, bortset fra frø

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2.    Plantedele, bortset fra frugter og frø

1.3.    Frø

Oryza spp.

1.4.    Frugter

Citrus L. og hybrider heraf

Fortunella Swingle og hybrider heraf

Poncirus Raf. og hybrider heraf

2.    Planter og planteprodukter fra en EU-medlemsstat, der skal være ledsaget af et plantesundhedscertifikat, når de importeres til Schweiz

3.    Planter og planteprodukter fra Schweiz, som det er forbudt at importere til en EU-medlemsstat

3.1.    Planter, bortset fra frugter og frø

Citrus L. og hybrider heraf

Fortunella Swingle og hybrider heraf

Poncirus Raf. og hybrider heraf

4.    Planter og planteprodukter fra en EU-medlemsstat, som det er forbudt at importere til Schweiz

4.1.    Planter

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Appendiks 2

RETSFORSKRIFTER ( 3 )

ef-retsforskrifter

 Rådets direktiv 69/464/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok

 Rådets direktiv 74/647/EØF af 9. december 1974 om bekæmpelse af nellikeviklere

 Kommissionens beslutning 91/261/EØF af 2. maj 1991 om anerkendelse af Australien som værende fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 Kommissionens direktiv 92/70/EØF af 30. juli 1992 om regler for de undersøgelser, som skal gennemføres i forbindelse med anerkendelsen af beskyttede zoner i Fællesskabet

 Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer

 Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas

 Kommissionens beslutning 93/359/EØF af 28. maj 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår træ af Thuja L., med oprindelse i USA

 Kommissionens beslutning 93/360/EØF af 28. maj 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår træ af Thuja L., med oprindelse i Canada

 Kommissionens beslutning 93/365/EØF af 2. juni 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår varmebehandlet nåletræ med oprindelse i Canada, og om fastsættelse af de nærmere enkeltheder i indikatorsystemet for det varmebehandlede træ

 Kommissionens beslutning 93/422/EØF af 22. juni 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår ovntørret nåletræ med oprindelse i Canada, og om fastsættelse af indikatorsystemet for det ovntørrede træ

 Kommissionens beslutning 93/423/EØF af 22. juni 1993 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår ovntørret nåletræ med oprindelse i USA, og om fastsættelse af indikatorsystemet for det ovntørrede træ

 Kommissionens direktiv 93/50/EØF af 24. juni 1993 om specificering af visse planter, der er opført i bilag V, del A, til Rådets direktiv 77/93/EØF, og om optagelse i et officielt register af producenterne heraf eller samlelagre eller forsendelsescentre, som ligger i produktionszonen

 Kommissionens direktiv 93/51/EØF af 24. juni 1993 om regler for flytning af visse planter, planteprodukter eller andre objekter gennem en beskyttet zone og for flytning af sådanne planter, planteprodukter eller andre objekter, der har oprindelse i og flyttes inden for en sådan beskyttet zone

 Rådets direktiv 93/85/EØF af 4. oktober 1993 om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose

 Kommissionens direktiv 94/3/EF af 21. januar 1994 om en procedure for meddelelse om tilbageholdelse af en forsendelse eller af en skadegører, der kommer fra et tredjeland, og som frembyder en overhængende fare for plantesundheden

 Kommissionens direktiv 98/22/EF af 15. april 1998 om fastsættelse af minimumskravene gældende for plantesundhedskontrol i EF på andre kontrolsteder end kontrolstederne på bestemmelsesstedet af planter, planteprodukter eller andre objekter fra tredjelande

 Rådets direktiv 98/57/EF af 20. juli 1998 om bekæmpelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 Kommissionens beslutning 98/109/EF af 2. februar 1998 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Thrips palmi Karny, for så vidt angår Thailand

 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

 Kommissionens beslutning 2002/757/EF af 19. september 2002 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in »t Veld sp. nov.

 Kommissionen beslutning 2002/499/EF af 26. juni 2002 om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Republikken Korea fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF

 Kommissionens beslutning 2002/887/EF af 8. november 2002 om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF

 Kommissionens beslutning 2003/766/EF af 24. oktober 2003 om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte

 Kommissionens beslutning 2004/4/EF af 22. december 2003 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten

 Kommissionens beslutning 2004/200/EF af 27. februar 2004 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus

 Kommissionens direktiv 2004/105/EF af 15. oktober 2004 om fastlæggelse af modeller til officielle plantesundhedscertifikater eller plantesundhedscertifikater for reeksport, som ledsager planter, planteprodukter og andre objekter, der kommer fra tredjelande, og som er opført i Rådets direktiv 2000/29/EF

 Kommissionens beslutning 2005/51/EF af 21. januar 2005 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at dispensere fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for import af jord forurenet med pesticider eller persistente organiske miljøgifte med henblik på rensning

 visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår uafbarkede kævler af egetræ (Quercus L.) med oprindelse i USA

 Kommissionens beslutning 2006/133/EF af 13. februar 2006 om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme

 Kommissionens beslutning 2006/464/EF af 27. juni 2006 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

 Kommissionens beslutning 2006/473/EF af 5. juli 2006 om anerkendelse af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus)

 Rådets direktiv 2006/91/EF af 7. november 2006 om bekæmpelse af San José skjoldlusen (kodificeret udgave)

 Kommissionens beslutning 2007/365/EF af 25. maj 2007 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 Kommissionens beslutning 2007/410/EF af 12. juni 2007 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af kartoffeltenknoldviroid

 Kommissionens beslutning 2007/433/EF af 18. juni 2007 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

 Kommissionens beslutning 2007/847/EF af 6. december 2007 om dispensation fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for planter af Vitis L., dog ikke frugter, med oprindelse i Kroatien eller Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 Kommissionens direktiv 2008/61/EF af 17. juni 2008 om de betingelser, hvorunder visse skadegørende planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF, må føres ind i eller flyttes inden for Fællesskabet eller visse beskyttede zoner inden for dette med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling

 Kommissionens beslutning 2008/840/EF af 7. november 2008 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster)

Retsforskrifter for Schweiz

 Ordonnance af 28. februar 2001 om plantebeskyttelse (RS 916.20)

 DFE's ordonnance af 15. april 2002 om forbudte planter (RS 916205.1)

 Ordonnance udstedt af OFAG den 25. februar 2004 om midlertidige plantesundhedsforanstaltninger (RS 916202.1)

▼M14

Appendiks 3

Myndigheder, der efter anmodning skal udlevere en liste over officielle organer med ansvar for at udstede plantepas

A.   Det europæiske fællesskab:

Den centrale myndighed for hver medlemsstat, som er nævnt i artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 ( 4 ).Belgien:

Service public fédéral Santé publiqueSécurité de la chaîne alimentaire et EnvironnementDG Animaux, végétaux et alimentationService Politique sanitaire animaux et végétauxDivision Protection des végétauxEuro station II (7e étage)Place Victor Horta 40 boîte 10B-1060 BRUXELLES

Bulgarien:

NSPP National Service for Plant Protection17, Hristo Botev, blvd., floor 5BG — SOFIA 1040

Tjekkiet:

State Phytosanitary AdministrationBubenská 1477/1CZ — 170 00 PRAHA 7

Danmark:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriPlantedirektoratetSkovbrynet 20DK — 2800 Kgs. LYNGBY

Tyskland:

Julius Kühn-Institut— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —Messeweg 11/12D-38104 Braunschweig

Estland:

Plant Production InspectorateTeaduse 2EE — 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irland:

Department of Agriculture and FoodMaynooth Business CampusCo. KildareIRL

Grækenland:

Ministry of AgricultureGeneral Directorate of Plant ProduceDirectorate of Plant Produce ProtectionDivision of Phytosanitary Control150 Sygrou AvenueGR — 176 71 ATHENS

Spanien:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad VegetalMinisterio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónDirección General de AgriculturaSubdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetalc/Alfonso XII, no 62 — 2a planta E — 28071 MADRID

Frankrig:

Ministère de l'Agriculture et la PêcheSous Direction de la Protection des Végétaux251, rue de VaugirardF — 75732 PARIS CEDEX 15

Italien:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)Servizio FitosanitarioVia XX Settembre 20I — 00187 ROMA

Cypern:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and EnvironmentDepartment of AgricultureLoukis Akritas Ave.CY — 1412 LEFKOSIA

Letland:

State Plant Protection ServiceRepublikas laukums 2LV — 1981 RIGA

Litauen:

State Plant Protection ServiceKalvariju str. 62LT — 2005 VILNIUS

Luxembourg:

Ministère de l'AgricultureAdm. des Services Techniques de l'AgricultureService de la Protection des Végétaux16, route d'Esch — BP 1904L — 1019 LUXEMBOURG

Ungarn:

Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentDepartment for Plant Protection and Soil ConservationKossuth tér 11HU — 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health DepartmentPlant Biotechnology CenterAnnibale Preca StreetMT — LIJA, LJA 1915

Nederlandene:

Plantenziektenkundige DienstGeertjesweg 15/Postbus 9102NL — 6700 HC WAGENINGEN

Østrig:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und WasserwirtschaftReferat III 9 aStubenring 1A — 1012 WIEN

Polen:

The State Plant Health and Seed Inspection ServiceMain Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection42, Mlynarska StreetPL — 01-171 WARSAW

Portugal:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)Avenida Afonso Costa, 3PT — 1949-002 LISBOA

Rumænien:

Phytosanitary DirectionMinistry of Agriculture, Forests and Rural Development24th Carol I Blvd.Sector 3RO — BUCHAREST

Slovenien:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of SloveniaPlant Health DivisionEinspielerjeva 6SI — 1000 LJUBLJANA

Slovakiet:

Ministry of AgricultureDepartment of plant commoditiesDobrovicova 12SK — 812 66 BRATISLAVA

Finland:

Ministry of Agriculture and ForestryUnit for Plant Production and Animal NutritionDepartment of Food and healthMariankatu 23P.O. Box 30FI — 00023 GOVERNMENT FINLAND

Sverige:

JordbruksverketSwedish Board of AgriculturePlant Protection ServiceS — 55182 JÖNKÖPING

Det Forenede Kongerige:

Department for Environment, Food and Rural AffairsPlant Health DivisionFoss HouseKing's PoolPeasholme GreenUK — YORK YO1 7PX

B.   Schweiz:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

Appendiks 4 ( 5 )

ZONER NÆVNT I ARTIKEL 4 OG SÆRLIGE BETINGELSER I FORBINDELSE HERMED

De zoner, der er nævnt i artikel 4, og de særlige betingelser i forbindelse hermed, som skal opfyldes af de to parter, er fastsat i parternes love og administrative bestemmelser, nærmere bestemt:

EF-retsforskrifter

 Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

 Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 af 4. juli 2008 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

Retsforskrifter for Schweiz

 Ordonnance af 28. februar 2001 om plantebeskyttelse, bilag 4, del B (RS 916.20)

▼B

Appendiks 5

Udveksling af oplysninger

De oplysninger, der henvises til i artikel 9, stk. 1, er:

 meddelelser om tilbageholdelse af en sending eller af en skadegører, der kommer fra et tredjeland eller en del af parternes område, og som bringer plantesundheden i overhængende fare, jf. direktiv 94/3/EF

 meddelelser som omhandlet i artikel 15 i direktiv 77/93/EØF.

BILAG 5

OM FODER

Artikel 1

Formål

1.  Parterne forpligter sig til indbyrdes at tilnærme deres retsforskrifter på foderområdet for at lette samhandelen på dette område.

2.  Listen over de produkter og produktgrupper, for hvilke parternes respektive retsforskrifter af parterne anses for at føre til identiske resultater, og i givet fald listen over de af parternes respektive retsforskrifter, i hvilke kravene af parterne anses for at føre til identiske resultater, anføres i appendiks 1, som komitéen udarbejder i overensstemmelse med aftalens artikel 11.

▼M14

2a.  Uanset aftalens artikel 1 gælder dette bilag for alle produkter, der er omfattet af retsforskrifterne i appendiks 1, jf. stk. 2.

▼B

3.  De to parter ophæver grænsekontrollen for de produkter og produktgrupper, som anføres i det i stk. 2 nævnte appendiks 1.

Artikel 2

Definitioner

I dette bilag forstås ved:

a) »produkt«: foder eller ethvert stof, der anvendes i foder:

b) »virksomhed«: enhver enhed, der producerer eller fremstiller et produkt, eller som ligger inde med det på et mellemstadium, før det bringes i omsætning, herunder forarbejder det eller emballerer det, eller som bringer det i omsætning;

c) »ansvarlig myndighed«: den myndighed, som hos en af parterne står for den officielle foderkontrol.

Artikel 3

Udveksling af oplysninger

Parterne giver i henhold til aftalens artikel 8 hinanden oplysning om:

 den eller de ansvarlige myndigheder og deres geografiske og faglige ansvarsområder

 listen over de laboratorier, der er ansvarlige for kontrolanalyser

 i givet fald listen over de indgangssteder på deres område, som måtte være udpeget for de forskellige produkttyper

 deres kontrolprogrammer, som skal sikre, at produkterne opfylder deres respektive retsforskrifter for foder.

I de programmer, der er nævnt i fjerde led, skal der tages hensyn til særlige forhold hos parterne, og det skal heri fastsættes, hvilken kontrol der regelmæssigt skal foretages og hvor hyppigt.

Artikel 4

Almindelige kontrolbestemmelser

Parterne træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at de produkter, der skal sendes til den anden part, bliver kontrolleret med samme omhu som de produkter, der skal bringes i omsætning på deres eget område; de sørger især for:

 at kontrollen foretages regelmæssigt og ved mistanke om, at bestemmelserne ikke overholdes, og at den har et omfang, der står i forhold til det forfulgte mål, idet der navnlig tages hensyn til risici og erfaringer

 at kontrollen omfatter alle produktions- og fremstillingsled, mellemstadierne før produkterne bringes i omsætning, det led, hvor produkterne bringes i omsætning, herunder import, og anvendelsen af produkterne

 at kontrollen foretages i det mest velegnede led, afhængigt af hvad undersøgelsen gælder

 at kontrollen generelt er uanmeldt

 at kontrollen også gælder produkter, som det er forbudt at anvende i foder.

Artikel 5

Kontrol på oprindelsesstedet

1.  Parterne sørger for, at de ansvarlige myndigheder kontrollerer virksomhederne for at forvisse sig om, at disse opfylder deres forpligtelser, og at de produkter, som skal bringes i omsætning, opfylder de retsforskrifter, der er anført i det i artikel 1 nævnte appendiks 1, og som gælder for oprindelsesområdet.

2.  Er der mistanke om, at disse forskrifter ikke er opfyldt, foretager den ansvarlige myndighed supplerende kontrol, og bekræftes mistanken, træffer den passende foranstaltninger.

Artikel 6

Kontrol på bestemmelsesstedet

1.  De ansvarlige myndigheder hos den part, produkterne er bestemt for, kan på bestemmelsesstedet ved stikprøvekontrol og uden forskelsbehandling kontrollere, om produkterne er i overensstemmelse med de i dette bilag omhandlede bestemmelser.

2.  Hvis den ansvarlige myndighed hos den part, produkterne er bestemt for, imidlertid ligger inde med oplysninger, der giver den grund til at formode, at der er tale om en overtrædelse, kan der også foretages kontrol under transporten af produkterne på denne parts område.

3.  Hvis den pågældende parts ansvarlige myndigheder ved kontrol af sendingen på bestemmelsesstedet eller under transporten konstaterer, at produkterne ikke er i overensstemmelse med de i dette bilag omhandlede bestemmelser, træffer de passende foranstaltninger og pålægger afsenderen, modtageren eller en bemyndiget tredjemand at foretage en af følgende handlinger:

 at lovliggøre produkterne inden for en nærmere fastsat frist

 at sørge for en eventuel dekontaminering

 at underkaste dem enhver anden hensigtsmæssig behandling

 at anvende dem til andre formål

 at tilbagesende dem til den part, hvorfra de kommer, efter at have underrettet denne parts ansvarlige myndighed

 at destruere produkterne.

Artikel 7

Kontrol af produkter, der kommer fra andre områder end parternes

1.  Uanset artikel 4, første led, træffer parterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de ansvarlige myndigheder ved indførsel til deres toldområder af produkter fra et andet område end de i aftalens artikel 16 fastlagte foretager dokumentkontrol af hvert parti og stikprøvevis identitetskontrol med henblik på at forvisse sig om produkternes:

 art

 oprindelse

 bestemmelsessted

for at afgøre, hvilken toldprocedure der skal anvendes på produkterne.

2.  Parterne forvisser sig ved fysisk stikprøvekontrol om, at produkterne er i overensstemmelse med forskrifterne, inden de overgår til fri omsætning.

Artikel 8

Samarbejde i tilfælde af overtrædelser

1.  Parterne yder hinanden bistand på de betingelser, som er fastsat i dette bilag. De garanterer, at retsforskrifterne for produkter, der anvendes til foder, anvendes korrekt, bl.a. ved at yde hinanden gensidig bistand, ved at afsløre overtrædelser af disse retsforskrifter og ved at iværksætte undersøgelser på dette område.

2.  Den bistand, som omhandles i denne artikel, indskrænker ikke anvendelsen af straffeprocesregler og regler om gensidig retsbistand mellem parterne i straffesager.

Artikel 9

Produkter, for hvilke der kræves forudgående godkendelse

1.  Parterne bestræber sig på at gøre deres lister over produkter, som er omfattet af retsforskrifterne i appendiks 2, identiske.

2.  Parterne underretter gensidigt hinanden om ansøgninger om godkendelse af de produkter, som er nævnt i stk. 1.

Artikel 10

Konsultationer og beskyttelsesforanstaltninger

1.  Parterne konsulterer hinanden, hvis en af dem mener, at den anden part ikke har overholdt en forpligtelse i dette bilag.

2.  Den part, der anmoder om konsultationer, meddeler den anden part alle de oplysninger, der er nødvendige, for at der kan foretages en gennemgribende undersøgelse af den pågældende sag.

3.  De beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i retsforskrifterne for de produkter og produktgrupper, der er anført i det i artikel 1 nævnte appendiks 1, træffes i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i aftalens artikel 10, stk. 2.

4.  Når parterne ikke frem til en aftale efter at have afholdt konsultationer som nævnt i stk. 1 og i aftalens artikel 10, stk. 2, litra a), tredje led, kan den part, der har anmodet om konsultationer eller truffet foranstaltninger som nævnt i stk. 3, træffe passende retsbevarende foranstaltninger, så nærværende bilag kan anvendes.

Artikel 11

Arbejdsgruppen for Foder

1.  Den i henhold til aftalens artikel 6, stk. 7, nedsatte arbejdsgruppe for foder, der benævnes »arbejdsgruppen«, behandler alle spørgsmål vedrørende dette bilag og dets gennemførelse. Den varetager desuden alle de i dette bilag fastlagte opgaver.

2.  Arbejdsgruppen undersøger regelmæssigt udviklingen i de interne retsforskrifter, som parterne vedtager på de områder, der er omfattet af dette bilag. Den kan fremsætte forslag, som den forelægger for komitéen med henblik på at ajourføre appendikserne til dette bilag.

Artikel 12

Tavshedspligt

1.  De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i henhold til dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og nyder den beskyttelse, der gælder for lignende oplysninger i den nationale lovgivning hos den part, som modtager dem.

2.  Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke for de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3.

3.  Dette bilag forpligter ikke en part, ifølge hvis lovgivning eller administrative praksis der gælder strengere regler for hemmeligholdelse af industrielle og forretningsmæssige oplysninger end dem, der er fastsat i dette bilag, til at udlevere oplysninger, hvis den anden part ikke tager skridt til at overholde de strengere regler.

4.  Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i dette bilag fastsatte formål og må af en part kun anvendes til andre formål med forudgående skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, ligesom eventuelle begrænsninger, som denne myndighed måtte fastsætte, skal overholdes.

Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af oplysninger i retssager eller administrative sager, som efterfølgende indledes på grund af overtrædelse af den almindelige strafferet, forudsat at de er indhentet i forbindelse med en international procedure for bistand ved retsforfølgning.

5.  Parterne kan i deres bevismateriale, rapporter og vidneforklaringer og i retssager, herunder straffesager, ved domstolene som bevis bruge oplysninger, som de har indhentet, og dokumenter, som de har fået indsigt i, i henhold til denne artikel.

▼M10

Appendiks 1

Det Europæiske Fællesskabs bestemmelser

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1)

Schweiz' bestemmelser

 Loi fédérale af 29. april 1998 om landbrug, senest ændret den 24. marts 2006 (RO 2006 3861)

 Ordonnance af 26. maj 1999 om foder, senest ændret den 23. november 2005 (RO 2005 5555)

 Ordonnance af 10. juni 1999 fra Département fédéral de l’économie publique om hvidbogen om foder, senest ændret den 2. november 2006 (RO 2006 5213)

 Ordonnance om primærproduktion af 23. november 2005 (RO 2005 5545)

 Ordonnance af 23. november 2005 fra Département fédéral de l’économie publique om hygiejne i primærproduktionen (RO 2005 6651)

 Ordonnance af 23. november 2005 fra Département fédéral de l’économie publique om hygiejne i mælkeproduktionen (RO 2005 6667)

▼M10

Appendiks 2

LISTE OVER RETSFORSKRIFTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 9

Det Europæiske Fællesskab

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 15)

 Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8), senest ændret ved direktiv 2004/116/EF (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 81)

Schweiz

 Ordonnance af 26. maj 1999 om foder, senest ændret den 23. november 2005 (RO 2005 5555)

 Ordonnance af 10. juni 1999 fra Département fédéral de l’économie publique om hvidbogen om foder, senest ændret den 23. november 2005 (RO 2005 6655)

▼B

BILAG 6

UDSÆD

Artikel 1

Emne

1.  Dette bilag vedrører udsæd af landbrugsplanter, grøntsager, frugttræer, prydplanter og vinstokke.

2.  Ved udsæd forstås i dette bilag ethvert formeringsmateriale eller plantemateriale.

Artikel 2

Anerkendelse af lovgivningernes ligestilling

1.  Parterne erkender, at kravene i lovgivningerne i appendiks 1, første sektion, fører til samme resultater.

2.  Udsæd af de arter, der er fastsat i de i stk. 1 omhandlede lovgivninger, kan udveksles mellem parterne og frit bringes i handelen på parternes område, jf. dog artikel 5 og 6, med som eneste dokument til attestering af ligestilling af parternes respektive lovgivning den etiket eller ethvert andet dokument, som disse lovgivninger kræver for markedsføring.

3.  De organer, der skal kontrollere ligestillingen, er anført i appendiks 2.

Artikel 3

Gensidig anerkendelse af certifikater

1.  Hver part anerkender for udsæd af de arter, der er omhandlet i de i appendiks 1, anden sektion, omhandlede lovgivninger, de i stk. 2 definerede certifikater, som de i appendiks 2 nævnte organer har udstedt efter den anden parts lovgivning.

2.  Ved det i stk. 1 omhandlede certifikat forstås dokumenter, der i parternes respektive lovgivninger kræves ved indførsel af udsæd, og som er fastsat i appendiks 1, anden sektion.

Artikel 4

Tilnærmelse af lovgivningerne

1.  Parterne bestræber sig på at tilnærme deres lovgivninger om markedsføring af udsæd for de arter, der er omhandlet i de i appendiks 1, anden sektion, fastsatte lovgivninger, og for de arter, der ikke er omhandlet i de i appendiks 1, første og anden sektion, fastsatte lovgivninger.

2.  Ved en af parternes vedtagelse af en ny lovbestemmelse forpligter parterne sig til at vurdere muligheden af at indlemme den nye sektor i dette bilag efter proceduren i aftalens artikel 11 og 12.

3.  Ved ændring af en lovbestemmelse i en sektor, der er omfattet af bestemmelserne i dette bilag, forpligter parterne sig til at vurdere dens følger efter proceduren i aftalens artikel 11 og 12.

▼M14

Artikel 5

Sorter

1.  Schweiz tillader markedsføring på sit område af udsæd af sorter, der er godkendt i Fællesskabet, for de arter, der er nævnt i den lovgivning, der er opregnet i appendiks 1, første sektion, jf. dog denne artikels stk. 3.

2.  Fællesskabet tillader markedsføring på sit område af udsæd af sorter, der er godkendt i Schweiz, for de arter, der er nævnt i den lovgivning, der er opregnet i appendiks 1, første sektion, jf. dog denne artikels stk. 3.

3.  Parterne udarbejder i fællesskab en sortsliste for de arter, der er nævnt i den lovgivning, der er opregnet i appendiks 1, første sektion, hvis Fællesskabet foreskriver en fælles sortsliste. Parterne tillader markedsføring på deres område af udsæd af sorter, der er anført i den sortsliste, som de har udarbejdet i fællesskab.

4.  Stk. 1, 2 og 3 gælder ikke for genetisk modificerede sorter.

5.  Parterne oplyser hinanden om ansøgninger eller om tilbagetrækninger af ansøgninger vedrørende godkendelse, samt om registrering af nye sorter på en national liste samt enhver ændring af denne. De sender efter anmodning hinanden en kort beskrivelse af de vigtigste kendetegn vedrørende brugen af hver ny sort og de kendetegn, der gør det muligt at skelne en sort fra andre kendte sorter. De giver den anden part adgang til de dossierer, som for hver godkendt sort indeholder en beskrivelse af sorten og et klart resumé af alle de forhold, som godkendelsen er baseret på. De meddeler hinanden resultaterne af vurderingerne af risiciene ved udsætning af genetisk modificerede sorter i miljøet.

6.  Parterne kan afholde tekniske rådslagninger for at vurdere de forhold, som en af parternes godkendelse af en sort er baseret på. Arbejdsgruppen »Udsæd« informeres efter omstændighederne om resultaterne af disse rådslagninger.

7.  For at lette udvekslingen af de i stk. 5 omhandlede oplysninger anvender parterne bestående eller nyudviklede edb-systemer til udveksling af oplysninger.

Artikel 6

Undtagelser

1.  Fællesskabets og Schweiz' undtagelser i appendiks 3 accepteres henholdsvis af Fællesskabet og Schweiz i forbindelse med handelen med udsæd af arter, der er omfattet af den lovgivning, der er opregnet i appendiks 1, første sektion.

2.  Parterne oplyser hinanden om enhver undtagelse for markedsføring af udsæd, de agter at indføre på deres område eller en del af deres område. I tilfælde af undtagelser af kort varighed eller undtagelser, der kræver en umiddelbar ikrafttrædelse, er en efterfølgende notifikation tilstrækkelig.

3.  Uanset artikel 5, stk. 1 og 3, kan Schweiz beslutte på sit område at forbyde markedsføring af udsæd af godkendte sorter i henhold til Fællesskabets fælles sortsliste.

4.  Uanset artikel 5, stk. 2 og 3, kan Fællesskabet beslutte på sit område at forbyde markedsføring af udsæd af godkendte sorter i henhold til Schweiz' nationale sortsliste.

5.  Stk. 3 og 4 anvendes i de tilfælde, der er fastsat i parternes lovgivning som anført i appendiks 1, første sektion.

6.  Begge parter kan anvende stk. 3 og 4:

 i tre år efter ikrafttrædelsen af dette bilag for de sorter, der er godkendt i Fællesskabet eller i Schweiz inden dette bilags ikrafttrædelse

 i tre år efter modtagelsen af de i artikel 5, stk. 5, omhandlede oplysninger for sorter, der er godkendt i Fællesskabet eller i Schweiz efter dette bilags ikrafttrædelse.

7.  Stk. 6 anvendes analogt på sorter af arter, der er omfattet af bestemmelser, der er tilføjet, i henhold til artikel 4, til listen i appendiks 1, første sektion, efter dette bilags ikrafttrædelse.

8.  Parterne kan afholde tekniske rådslagninger for at vurdere rækkevidden af de i stk. 1 til 4 omhandlede undtagelser for dette bilag.

9.  Stk. 8 anvendes ikke, når kompetencen for beslutning om undtagelser henhører under Fællesskabets medlemsstaters ressort efter lovgivningsbestemmelserne i appendiks 1, første sektion. Samme stk. 8 anvendes ikke for de undtagelser, som Schweiz vedtager i lignende tilfælde.

▼B

Artikel 7

Tredjelande

1.  Bestemmelserne i dette bilag anvendes også for udsæd, der bringes i handelen på parternes område, og som stammer fra et andet land end en EF-medlemsstat eller Schweiz, der er godkendt af parterne, jf. dog artikel 10.

2.  Listen over de i stk. 1 omhandlede lande ligesom arterne og rækkevidden af godkendelsen er anført i appendiks 4.

Artikel 8

Sammenlignende prøvninger

1.  Der foretages sammenlignende prøvninger for efterfølgende at kontrollere prøver af udsæd, der er udtaget af partier, der er markedsført på parternes område. Schweiz deltager i EF's sammenlignende prøvninger.

2.  Arbejdsgruppen »Udsæd« vurderer tilrettelæggelsen af sammenlignende prøvninger på parternes område.

Artikel 9

Arbejdsgruppen »Udsæd«

1.  Arbejdsgruppen »Udsæd«, kaldet arbejdsgruppen, nedsættes efter aftalens artikel 6, stk. 7, og behandler alle spørgsmål vedrørende dette bilag og dets anvendelse.

2.  Arbejdsgruppen behandler regelmæssigt udviklingen i parternes love og administrative bestemmelser på de områder, der er omfattet af dette bilag. Den fremsætter forslag, som den forelægger komitéen med henblik på tilpasning og ajourføring af appendikserne til dette bilag.

Artikel 10

Aftale med andre lande

Parterne aftaler, at aftaler om gensidig anerkendelse, som hver part indgår med et tredjeland, under ingen omstændigheder kan forpligte den anden part til at acceptere rapporter, certifikater, tilladelser og mærker, der udleveres af organer for vurdering af tredjelandets overholdelse af reglerne, medmindre der foreligger en formel aftale mellem parterne.

Appendiks 1

Lovgivninger

Første sektion (anerkendelse af lovgivningernes ligestilling)

A.   DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS BESTEMMELSER

1.   Grundtekster

 Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66), senest ændret ved Rådets direktiv 96/72/EF (EFT L 304 af 27.11.1996, s. 10)

 Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler (EFT 125 af 11.07.1966, s. 2320/66), senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/111/EF (EFT L 28 af 4.2.1998, s. 42)

 Rådets direktiv 70/457/EØF af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 225 af 12.10.1970, s. 1), senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994 ( 6 ).

2.   Gennemførelsesbestemmelser (6) 

 Kommissionens direktiv 72/180/EØF af 14. april 1972 om fastsættelse af kendetegn og mindstekrav for afprøvning af landbrugsplantearternes sorter/stammer (EFT L 108 af 8.5.1972, s. 8)

 Kommissionens direktiv 74/268/EØF af 2. maj 1974 om fastsættelse af særlige betingelser vedrørende indhold af Avena factua i frø af foderplanter og i sædekorn (EFT L 141 af 24.5.1974, s. 19), senest ændret ved Kommissionens direktiv 78/511/EØF (EFT L 157 af 15.6.1978, s. 34)

 Kommissionens beslutning 80/755/EØF af 17. juli 1980 om tilladelse til at forsyne pakninger til sædekorn med de foreskrevne angivelser (EFT L 207 af 9.8.1980, s. 37), senest ændret ved Kommissionens beslutning 81/109/EØF (EFT L 64 af 11.3.1981, s. 13)

 Kommissionens beslutning 81/675/EØF af 28. juli 1981 om konstatering af, at visse lukkeanordninger er »engangslukkeanordninger« som omhandlet i Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF (EFT L 246 af 29.8.1981, s. 26), senest ændret ved Kommissionens beslutning 86/563/EØF (EFT L 327 af 22.11.1986, s. 50)

 Kommissionens beslutning 86/110/EØF af 27. februar 1986 om de betingelser, hvorunder der kan ske undtagelse fra forbuddet mod at anvende EØF-etiketter til genlukning og ommærkning af pakninger med frø produceret i tredjelande (EFT L 93 af 8.4.1986, s. 23)

 Kommissionens direktiv 93/17/EØF af 30. marts 1993 om Fællesskabets klasser for basislæggekartofler og de betingelser, der skal gælde for disse klasser (EFT L 106 af 30.4.1993, s. 7)

 Kommissionens beslutning 94/650/EF af 9. september 1994 om tilrettelæggelse af et midlertidigt forsøg med afsætning af frø i løs vægt til den endelige forbruger (EFT L 252 af 28.9.1994, s. 15), senest ændret ved beslutning 98/174/EF (EFT L 63 af 4.3.1998, s. 31)

 Kommissionens beslutning 98/320/EF af 27. april 1998 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg med prøvetagning og analyse af frø efter Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EF (EFT L 140 af 12.5.1998, s. 14).

B.   SCHWEIZ' BESTEMMELSER ( 7 )

 Loi fédérale af 29. april 1998 om landbrug (RO 1998 3033)

 Ordonnance af 7. december 1998 om produktion og markedsføring af udsæd og plantemateriale (RO 1999 420)

 DFE's Ordonnance af 7. december 1998 om udsæd og plantemateriale til markafgrøder og foderplanter (RO 1999 781)

 OFAG's Ordonnance om kataloget over kornsorter, kartofler, foderplanter og hør (RO 1999 429) ( 8 ).

Anden sektion (gensidig anerkendelse af certifikater)

A.   DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS BESTEMMELSER

1.   Grundtekster

 Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2290/66), senest ændret ved direktiv 96/72/EF (EFT L 304 af 27.11.1996, s. 10)

 Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66), senest ændret ved direktiv 96/72/EF (EFT L 304 af 27.11.1996, s. 10)

 Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 169 af 10.7.1969, s. 3), senest ændret ved direktiv 96/72/EF (EFT L 304 af 27.11.1996, s. 10).

2.   Gennemførelsesbestemmelser ( 9 )

 Kommissionens direktiv 75/502/EØF af 25. juli 1975 om begrænsning af handelen med frø af engrapgræs (Poa pratensis L.) til kun at omfatte frø, der officielt er certificeret som »basisfrø« eller »certificeret frø« (EFT L 228 af 29.8.1975, s. 26)

 Kommissionens beslutning 81/675/EØF af 28. juli 1981 om konstatering af, at visse lukkeanordninger er »engangslukkeanordninger« som omhandlet i Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF (EFT L 246 af 29.8.1981, s. 26), senest ændret ved Kommissionens beslutning 86/563/EØF (EFT L 327 af 22.11.1986, s. 50)

 Kommissionens direktiv 86/109/EØF af 27. februar 1986 om begrænsning af handelen med frø af visse arter foderplanter samt af olie-og spindplanter til kun at omfatte frø, der officielt er certificeret som »basisfrø« eller »certificeret frø« (EFT L 93 af 8.4.1986, s. 21), senest ændret ved Kommissionens direktiv 91/376/EØF (EFT L 203 af 26.7.1991, s. 108)

 Kommissionens beslutning 86/110/EØF af 27. februar 1986 om de betingelser, hvorunder der kan ske undtagelse fra forbuddet mod at anvende EØF-etiketter til genlukning og ommærkning af pakninger med frø produceret i tredjelande (EFT L 93 af 8.4.1986, s. 23)

 Kommissionens beslutning 87/309/EØF af 2. juni 1987 om tilladelse til at forsyne pakningerne til frø af visse foderplanter med de foreskrevne angivelser (EFT L 155 af 16.6.1987, s. 26), senest ændret ved Kommissionens beslutning 97/125/EF (EFT L 48 af 19.2.1997, s. 35)

 Kommissionens beslutning 92/195/EØF af 17. marts 1992 om et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter, for så vidt angår forhøjelse af et partis maksimale vægt (EFT L 88 af 3.4.1992, s. 59), senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/203/EF (EFT L 65 af 15.3.1996, s. 41)

 Kommissionens beslutning 94/650/EF af 9. september 1994 om tilrettelæggelse af et midlertidigt forsøg med afsætning af frø i løs vægt til den endelige forbruger (EFT L 252 af 28.9.1994, s. 15), senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/174/EF (EFT L 63 af 4.3.1998, s. 3)

 Kommissionens beslutning 95/232/EF af 27. juni 1995 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 69/208/EØF for at fastsætte de betingelser, som frø af hybrider og af sammensatte sorter af raps og rybs skal opfylde (EFT L 154 af 5.7.1995, s. 22), senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/173/EF (EFT L 63 af 4.3.1998, s. 30)

 Kommissionens beslutning 96/202/EF af 4. marts 1996 om et tidsbegrænset forsøg vedrørende maksimumsindholdet af affald i frø af sojabønner (EFT L 65 af 15.3.1996, s. 39)

 Kommissionens beslutning 97/125/EF af 24. januar 1997 om tilladelse til at forsyne pakninger med frø af olie-og spindplanter med de foreskrevne angivelser og om ændring af beslutning 87/309/EØF om tilladelse til at forsyne pakninger med frø af visse foderplanter med de foreskrevne angivelser (EFT L 48 af 19.2.1997, s. 35)

 Kommissionens beslutning 98/320/EF af 27. april 1998 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg med prøvetagning og analyse af frø efter Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EF (EFT L 140 af 12.5.1998, s. 14).

B.   SCHWEIZ' BESTEMMELSER

 Loi fédérale af 29. april 1998 om landbrug (RO 1998 3033)

 Ordonnance af 7. december 1998 om produktion og markedsføring af udsæd og plantemateriale (RO 1999 420)

 DFE's ordonnance af 7. december 1998 om udsæd og plantemateriale til markafgrøder og foderplanter (RO 1999 781)

 DFEP's katalog af 6. juni 1974 over udsæd, senest ændret den 7. december 1998 (RO 1999 408).

C.   ATTESTER, DER KRÆVES VED INDFØRSEL

a) Af Det Europæiske Fællesskab:

de dokumenter, der er fastsat i Rådets beslutning 95/514/EØF (EFT L 296 af 9.12.1995, s. 34), senest ændret ved Rådets beslutning 98/162/EF (EFT L 53 af 24.2.1998. s. 21).

b) Af Schweiz:

de officielle EF- eller OECD-etiketter for pakninger, der udleveres af de organer, der er anført i appendiks 2 til nærværende arrangement, samt ISTA's orange eller grønne certifikater eller et tilsvarende analysecertifikat for frø for hvert parti udsæd.

Appendiks 2

Kontrol- og certificeringsorganiser for udsædA. Det Europæiske Fællesskab

Belgien

Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBruxelles

 

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)Lyngby

 

Tyskland

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebReferat Ernährung und Landwirtschaft— Abteilung IV E 3 —Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelleBonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg— Abt. III, Referat 34 —Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und AnerkennungsstelleHalle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend,Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,Amt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und ErnährungswirtschaftHamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und PflanzgutRostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe— Referat 34 —Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz— Amtliche Saatanerkennung —Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITLKiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennungNossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P4Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen

Regierung von Unterfranken— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft— Sachgebiet Weinbau —Würzburg

Grækenland

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAthens

 

Spanien

Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdirección General de Semillas y Plantas de ViveroMadrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarcelona

Comunidad Autónoma del País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y PescaVitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agricultura Ganadería y MontesSantiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y PescaSantander

Principado de AsturiasConsejería de AgriculturaOviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSevilla

Comunidad Autónoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y PescaMurcia

Diputación General de AragónConsejería de Agricultura y Medio AmbienteZaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteValencia

Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo RuralLogroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida

Comunidad Autónoma de CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y LeónConsejería de Agricultura y Ganadería,Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid

Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónPamplona

 

Frankrig

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris

 

Irland

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin

 

Italien

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milano

 

Luxembourg

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxembourg

 

Østrig

Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftWien

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Nederlandene

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede

 

Portugal

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das CulturasLisboa

 

Finland

Kasuintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktionSiementarkastusosasto/FrökontrollavdelingenLoimaa

 

Sverige

a)  Udsæd undtagen læggekartofler

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

b)  Læggekartofler

Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

 

Det Forenede Kongerige

England and Wales

a)  Udsæd undtagen læggekartofler

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridge

b)  Læggekartofler

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYork

Scotland

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburgh

Northern Ireland

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast

 

B. Schweiz

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat- unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich

 

Appendiks 3

EF-undtagelser, der accepteres af Schweiz ( 10 )

a) og som fritager visse medlemsstater fra forpligtelsen til på visse arter at anvende Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

 Kommissionens beslutning 69/270/EØF (EFT L 220 af 1.9.1969, s. 8)

 Kommissionens beslutning 69/271/EØF (EFT L 220 af 1.9.1969, s. 9)

 Kommissionens beslutning 69/272/EØF (EFT L 220 af 1.9.1969, s. 10)

 Kommissionens beslutning 70/47/EØF (EFT L 13 af 19.1.1970, s. 26), ændret ved Kommissionens beslutning 80/301/EØF (EFT L 68 af 14.3.1980, s. 30)

 Kommissionens beslutning 74/5/EØF (EFT L 12 af 15.1.1974, s. 13)

 Kommissionens beslutning 74/361/EØF (EFT L 196 af 19.7.1974, s. 19)

 Kommissionens beslutning 74/532/EØF (EFT L 299 af 7.11.1974, s. 14)

 Kommissionens beslutning 80/301/EØF (EFT L 68 af 14.3.1980, s. 30)

 Kommissionens beslutning 86/153/EØF (EFT L 115 af 3.5.1986, s. 26)

 Kommissionens beslutning 89/101/EØF (EFT L 38 af 10.2.1989, s. 37).

b) og som bemyndiger visse medlemsstater til at indskrænke markedsføringen af sædekorn af visse kornsorter eller læggekartofler af visse kartoffelsorter (jf. den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, 20. samlede udgave, kolonne 4, EFT C 264 A af 30.8.1997, s. 1).

c) og som bemyndiger visse medlemsstater til at træffe særlig strenge foranstaltninger, for så vidt angår forekomst af Avena fatua i sædekorn

 Kommissionens beslutning 74/269/EØF (EFT L 141 af 24.5.1974, s. 20), ændret ved Kommissionens beslutning 78/512/EØF (EFT L 157 af 15.6.1978, s. 35) ( 11 )

 Kommissionens beslutning 74/531/EØF (EFT L 299 af 7.11.1974, s. 13)

 Kommissionens beslutning 95/75/EF (EFT L 60 af 18.3.1995, s. 30)

 Kommissionens beslutning 96/334/EF (EFT L 127 af 25.5.1996, s. 39).

d) og som tillader, at der ved markedsføring af læggekartofler på hele området eller en del af området i visse medlemsstater mod visse sygdomme vedtages strengere foranstaltninger end dem, der er fastsat i bilag I og II til Rådets direktiv 66/403/EØF

 Kommissionens beslutning 93/231/EØF (EFT L 106 af 30.4.1993, s. 11), senest ændret ved Kommissionens beslutninger

 

 95/21/EF (EFT L 28 af 7.2.1995, s. 13)

 95/76/EF (EFT L 60 af 18.3.1995, s. 31) og

 96/332/EF (EFT L 127 af 25.5.1996, s. 31).

Appendiks 4

Liste over tredjelande ( 12 )

Argentina

Australien

Bulgarien

Canada

Chile

Israel

Kroatien

Marokko

New Zealand

Norge

Polen

Rumænien

Slovakiet

Slovenien

Sydafrika

Tjekkiet

Tyrkiet

Ungarn

Uruguay

USA

▼M19

BILAG 7

OM HANDEL MED VINPRODUKTER

Artikel 1

Formål

Parterne er enige om på grundlag af principperne om ligebehandling og gensidighed at lette og fremme den indbyrdes handel med vinprodukter med oprindelse i deres områder på de betingelser, der er fastsat i dette bilag.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Bilaget finder anvendelse på vinprodukter som fastsat i den lovgivning, der er nævnt i appendiks 1.

Artikel 3

Definitioner

Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i bilaget, forstås i dette bilag ved:

a)

»vinprodukt med oprindelse i« efterfulgt af navnet på en af parterne : et produkt i henhold til artikel 2, som på den pågældende parts område er fremstillet af druer, der udelukkende er høstet på dette område eller på et område som defineret i appendiks 2, i overensstemmelse med bilagets bestemmelser

b)

»geografisk betegnelse« : enhver betegnelse, herunder oprindelsesbetegnelse som nævnt i artikel 22 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er knyttet som bilag til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (i det følgende benævnt »TRIPS-aftalen«), der i en parts love eller administrative bestemmelser er anerkendt til betegnelse og præsentation af et vinprodukt som nævnt i artikel 2 med oprindelse i dens område eller et område som defineret i appendiks 2

c)

»traditionel benævnelse« : en traditionelt anvendt betegnelse, der navnlig henviser til produktionsmetoden eller kvaliteten, farven eller typen for et vinprodukt, der er nævnt i artikel 2, og som i en parts love og administrative bestemmelser er anerkendt til betegnelse og præsentation af det nævnte produkt med oprindelse i denne parts område

d)

»beskyttet betegnelse« : en geografisk betegnelse eller en traditionel benævnelse som nævnt i litra b) eller c), der er beskyttet i medfør af dette bilag

e)

»betegnelse« : et navn, der anvendes ved mærkning, på dokumenter, der ledsager et vinprodukt som nævnt i artikel 2 under transport, på handelsdokumenter, navnlig fakturaer og følgesedler, og i reklamer

f)

»mærkning« : alle betegnelser og andre angivelser, symboler, motiver eller varemærker, der kendetegner et vinprodukt som nævnt i artikel 2, og som optræder på samme beholder, herunder dens lukkeanordning, etiketten på beholderen og flaskehalsens beklædning

g)

»præsentation« : de betegnelser, der anvendes på beholdere, herunder på lukkeanordningen, etiketter og emballage

h)

»emballage« : den beskyttende indpakning, såsom papir, halmmåtter af enhver slags, kartoner og kasser, der benyttes ved transport af en eller flere beholdere, og/eller ved præsentation med henblik på salg til de endelige forbrugere

i)

»regler for handel med vinprodukter« : enhver bestemmelse i dette bilag

j)

»ansvarlig myndighed« : enhver af de myndigheder eller tjenester, der er udpeget af en part til at overvåge anvendelsen af reglerne for produktion af og handel med vinprodukter

k)

»kontaktmyndighed« : det organ eller den myndighed, som en part har udpeget til at varetage kontakten med den anden parts kontaktmyndighed

l)

»bistandssøgende myndighed« : en myndighed, der er udpeget til dette formål af en part, og som anmoder om bistand på de områder, som er omfattet af dette afsnit

m)

»bistandssøgt myndighed« : et organ eller en myndighed, der er udpeget til dette formål af en part, og som bliver anmodet om bistand på de områder, som er omfattet af dette afsnit

n)

»overtrædelse« : enhver tilsidesættelse af reglerne for produktion af og handel med vinprodukter og ethvert forsøg på at tilsidesætte disse regler.AFSNIT I

IMPORT- OG AFSÆTNINGSBESTEMMELSER

Artikel 4

Mærkning, præsentation og ledsagedokumenter

1.  Handelen mellem parterne med vinprodukter som nævnt i artikel 2 med oprindelse i deres respektive områder finder sted i henhold til bilagets tekniske bestemmelser. Ved tekniske bestemmelser forstås alle bestemmelserne i appendiks 3 om definition af vinprodukter, ønologiske metoder, produkternes sammensætning, ledsagedokumenterne til dem og de nærmere regler for transport og afsætning af dem.

2.  Komitéen kan beslutte at ændre definitionen af »tekniske bestemmelser« som omhandlet i stk. 1.

3.  Bestemmelserne i de i appendiks 3 nævnte retsakter om disse retsakters ikrafttrædelse eller gennemførelse finder ikke anvendelse i dette bilag.

4.  Bilaget berører ikke de nationale bestemmelser eller EU-bestemmelserne om beskatning eller kontrolforanstaltning-erne i forbindelse hermed.AFSNIT II

GENSIDIG BESKYTTELSE AF BETEGNELSER FOR VINPRODUKTER SOM NÆVNT I ARTIKEL 2

Artikel 5

Beskyttede betegnelser

For så vidt angår vinprodukter med oprindelse i EU og Schweiz, er følgende betegnelser i appendiks 4 beskyttede:

a) det navn eller de referencer, der henviser til den EU-medlemsstat eller til Schweiz, hvor vinen har oprindelse

b) særlige benævnelser

c) oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

d) traditionelle benævnelser.

Artikel 6

Navne eller referencer, der henviser til EU-medlemsstater og Schweiz

1.  Med henblik på at identificere vines oprindelse i Schweiz gælder følgende for navne eller referencer til EU-medlemsstater, som anvendes til at betegne disse produkter:

a) at de er forbeholdt vine med oprindelse i den pågældende medlemsstat

b) at de kun kan anvendes på vinprodukter med oprindelse i EU og på de betingelser, der er fastlagt i EU's love og administrative bestemmelser.

2.  Med henblik på at identificere vines oprindelse i EU gælder følgende for navne eller referencer til Schweiz, som anvendes til at betegne disse produkter:

a) at de er forbeholdt vine med oprindelse i Schweiz

b) at de kun kan anvendes på vinprodukter med oprindelse i Schweiz og på de betingelser, der er fastsat i de schweiziske love og administrative bestemmelser.

Artikel 7

Andre benævnelser

1.  Benævnelserne »beskyttet oprindelsesbetegnelse«, »beskyttet geografisk betegnelse« og de tilsvarende forkortelser BOB og BGB samt benævnelserne Sekt og crémant, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 ( 13 ), er forbeholdt vine med oprindelse i den pågældende medlemsstat og kan kun anvendes på de betingelser, der er fastsat i EU's love og administrative bestemmelser.

2.  Med forbehold af artikel 10 er benævnelserne appellation d'origine contrôlée samt den tilsvarende forkortelse AOC og vin de pays, der er omhandlet i § 63 i den føderale lov om landbrug, forbeholdt vine med oprindelse i Schweiz og kan kun anvendes på de betingelser, der er fastsat i schweizisk lovgivning.

Benævnelsen vin de table, der er omhandlet i § 63 i den føderale lov om landbrug, er forbeholdt vine med oprindelse i Schweiz og kan kun anvendes på de betingelser, der er fastsat i schweizisk lovgivning.

Artikel 8

Beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

1.  I Schweiz gælder følgende for oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser fra EU, der er anført i appendiks 4, del A:

I. at de er beskyttede, for så vidt angår vine med oprindelse i EU

II. at de kun kan anvendes på vinprodukter med oprindelse i EU og på de betingelser, der er fastlagt i EU's love og administrative bestemmelser.

I EU gælder følgende for de schweiziske oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er anført i appendiks 4, del B:

I. at de er beskyttede, for så vidt angår vine med oprindelse i Schweiz

II. at de kun kan anvendes på vinprodukter med oprindelse i Schweiz og på de betingelser, der er fastsat i de schweiziske love og administrative bestemmelser.

2.  Parterne træffer de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med dette bilag med henblik på gensidig beskyttelse af de oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er anført i appendiks 4, og som anvendes ved betegnelse og præsentation af vine med oprindelse på parternes område. Hver part sørger for passende retsmidler til effektivt at beskytte og forhindre anvendelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der er opført på listen i appendiks 4, til at betegne et vinprodukt, som ikke har oprindelse det sted, der fremgår af den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse.

3.  Den i stk. 1 omhandlede beskyttelse gælder også, når:

a) produktets virkelige oprindelse er angivet

b) oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er oversat, ændret eller omskrevet, eller når

c) den anvendte betegnelse ledsages af benævnelser som »art«, »type«, »måde«, »efterligning«, »metode« eller lignende.

4.  Hvis en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der er anført i appendiks 4, er enslydende med en anden betegnelse, skal begge betegnelser beskyttes, forudsat at anvendelsen sker i god tro på de anvendelsesbetingelser, de kontraherende parter har fastlagt i komitéen, at det sikres, at de berørte producenter får ensartet behandling, og at forbrugerne ikke vildledes.

5.  Hvis en geografisk betegnelse, som er anført i appendiks 4, er enslydende med en geografisk betegnelse for et tredjeland, finder artikel 23, stk. 3, i TRIPS-aftalen anvendelse.

6.  Bestemmelserne i dette bilag forhindrer ikke på nogen måde, at en person erhvervsmæssigt kan benytte sit eller sin forgængers navn, medmindre et sådant navn anvendes på en måde, der kan vildlede forbrugerne.

7.  Intet i dette bilag forpligter en part til at beskytte en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der er anført i appendiks 4, og som tilhører den anden part, hvis betegnelsen ikke er eller ophører med at være beskyttet i oprindelseslandet, eller er gået af brug i dette land.

8.  Parterne bekræfter, at rettigheder og forpligtelser i medfør af dette bilag kun vedrører de oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, som er anført i appendiks 4.

9.  Uden at det berører TRIPS-aftalen, supplerer og præciserer dette bilag de rettigheder og forpligtelser, der finder anvendelse på beskyttelsen af geografiske betegnelser i den enkelte parts land.

Parterne giver dog afkald på at påberåbe sig bestemmelserne i artikel 24, stk. 4, 6 og 7, i TRIPS-aftalen til at nægte at yde den anden parts betegnelser beskyttelse, med undtagelse af de tilfælde, der er omhandlet i appendiks 5 til dette bilag.

10.  Den eksklusive beskyttelse, der er nævnt i denne artikel, finder anvendelse på betegnelsen Champagne, der er opført på EU's liste i appendiks 4 til dette bilag.

Artikel 9

Forholdet mellem oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser og varemærker

1.  De kontraherende parter er ikke forpligtet til at beskytte en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, hvis beskyttelsen på grund af et tidligere varemærkes anseelse eller omdømme vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til vinens virkelige identitet.

2.  Registrering af et varemærke for et vinprodukt som nævnt i artikel 2, der indeholder eller består af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, som er anført i appendiks 4, afvises helt eller delvist, uden videre eller efter anmodning fra en interesseret part i henhold til den enkelte parts lovgivning, hvis det pågældende produkt ikke har oprindelse det sted, som fremgår af den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse.

3.  Et varemærke, der er registreret for et vinprodukt som nævnt i artikel 2, der indeholder eller består af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, som er anført i appendiks 4, erklæres helt eller delvist ugyldigt, uden videre eller efter anmodning fra en interesseret part i henhold til den enkelte parts lovgivning, hvis det pågældende varemærke vedrører et produkt, som ikke opfylder kravene for den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse.

4.  Et varemærke, der anvendes på den måde, der er omhandlet i det foregående stykke, og som er indgivet og registreret i god tro eller oprettet ved anvendelse i god tro hos en af parterne (herunder EU-medlemsstaterne), kan, hvis denne mulighed er fastsat i den pågældende lovgivning, inden datoen for beskyttelse af den anden parts oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse i henhold til dette bilag, fortsat anvendes uanset den beskyttelse, der er indrømmet til oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, forudsat at den pågældende parts lovgivning ikke indeholder en grund til at annullere varemærket.

Artikel 10

Beskyttelse af traditionelle benævnelser

1.  I Schweiz gælder følgende for de traditionelle benævnelser fra EU, der er anført i appendiks 4, del A:

a) de må ikke anvendes med henblik på at betegne eller præsentere vine med oprindelse i Schweiz

b) de må ikke anvendes med henblik på at betegne eller præsentere vine med oprindelse i EU, medmindre dette sker i forbindelse med vine af den oprindelse, kategori og på de sprog, der er anført i appendikset, og på de betingelser, der er fastsat i EU's love og administrative bestemmelser.

I EU gælder følgende for de traditionelle benævnelser fra Schweiz, der er anført i appendiks 4, del B:

a) de må ikke anvendes med henblik på at betegne eller præsentere vine med oprindelse i EU

b) de må ikke anvendes med henblik på at betegne eller præsentere vine med oprindelse i Schweiz, medmindre dette sker i forbindelse med vine af den oprindelse, kategori og på de sprog, der er anført i appendikset, og på de betingelser, der er fastsat i de schweiziske love og administrative bestemmelser.

2.  Parterne træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med denne aftale for i henhold til denne artikel at beskytte de i appendiks 4 omhandlede traditionelle benævnelser, der anvendes ved betegnelse og præsentation af vine med oprindelse på de kontraherende parters områder. Med henblik herpå sørger parterne for retsmidler til effektivt at beskytte og forhindre anvendelsen af traditionelle benævnelser til at betegne et vinprodukt, der ikke er berettiget til disse traditionelle benævnelser, selv når de anvendte traditionelle benævnelser ledsages af benævnelser som »art«, »type«, »måde«, »efterligning«, »metode« eller lignende.

3.  Beskyttelsen af en traditionel benævnelse vedrører udelukkende:

a) det eller de sprog, på hvilke den er anført i listen i appendiks 4

b) den vinkategori, for hvilken den er beskyttet i EU, eller den vinklasse, for hvilken den er beskyttet i Schweiz, som anført i appendiks 4.

4.  Hvis de traditionelle benævnelser, der er anført i appendiks 4, er enslydende, skal hver enkelt benævnelse beskyttes, forudsat at anvendelsen sker i god tro på de anvendelsesbetingelser, de kontraherende parter har fastlagt i komitéen, at det sikres, at de berørte producenter får ensartet behandling, og at forbrugerne ikke vildledes.

5.  Hvis en traditionel benævnelse, der er anført i appendiks 4, er enslydende med en betegnelse for et vinprodukt, der ikke har oprindelse i en af parternes områder, må sidstnævnte betegnelse kun anvendes til at betegne og præsentere et vinprodukt, hvis den er blevet anvendt traditionelt og varigt, hvis oprindelseslandet har fastsat bestemmelser for anvendelsen af den, og hvis forbrugerne ikke vildledes med hensyn til den pågældende vins nøjagtige oprindelse.

6.  Dette bilag er ikke til hinder for, at en person erhvervsmæssigt kan benytte sit eget eller sin forgængers navn, medmindre et sådant navn anvendes på en måde, der kan vildlede forbrugerne.

7.  Registrering af et varemærke for et vinprodukt som nævnt i artikel 2, der indeholder eller består af en traditionel benævnelse, som er anført i appendiks 4, afvises helt eller delvist, uden videre eller efter anmodning fra en interesseret part i henhold til den enkelte parts lovgivning, når det pågældende varemærke ikke vedrører vinprodukter med den geografiske oprindelse, der er tilknyttet den pågældende traditionelle benævnelse.

Et varemærke, der er registreret for et vinprodukt som nævnt i artikel 2, der indeholder eller består af en traditionel benævnelse, som er anført i appendiks 4, erklæres helt eller delvist ugyldigt uden videre eller efter anmodning fra en interesseret part i henhold til den enkelte parts lovgivning, når det pågældende varemærke ikke vedrører vinprodukter med den geografiske oprindelse, der er tilknyttet den pågældende traditionelle benævnelse.

Et varemærke, der anvendes på den måde, der er omhandlet i det foregående stykke, og som er indgivet og registreret i god tro eller oprettet ved anvendelse i god tro hos en af parterne (herunder EU-medlemsstaterne) inden datoen for beskyttelse af den anden parts traditionelle benævnelse i henhold til dette bilag, kan fortsat anvendes, hvis denne mulighed er fastsat i den pågældende parts lovgivning.

8.  Intet i dette bilag forpligter parterne til at beskytte en traditionel benævnelse, der er anført i appendiks 4, hvis benævnelsen ikke er eller ophører med at være beskyttet eller er gået af brug i oprindelseslandet.

Artikel 11

Håndhævelse af beskyttelsen

1.  Parterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå, at en parts betegnelser, der er beskyttet i medfør af dette bilag, anvendes til at betegne og præsentere vinprodukter med oprindelse i den anden parts område, når vinprodukter med oprindelse i parternes områder eksporteres og afsættes uden for deres områder.

2.  For så vidt parternes retsforskrifter tillader det, gælder beskyttelsen i henhold til dette bilag også for fysiske og juridiske personer, foreninger, sammenslutninger og organisationer af producenter, handlende og forbrugere, der har hjemsted på den anden parts område.

3.  Hvis en betegnelse eller præsentation af et vinprodukt, navnlig på etiketten eller i officielle dokumenter eller handelsdokumenter eller i reklamer, er i strid med dette bilag, træffer parterne de administrative eller retlige foranstaltninger, der er nødvendige for at bekæmpe illoyal konkurrence eller for at forhindre andre former for misbrug af det beskyttede navn.

4.  De i stk. 3 omhandlede foranstaltninger skal navnlig træffes i følgende tilfælde:

a) når oversættelsen til et af den anden parts sprog af betegnelser, der er fastsat i EU-lovgivningen eller den schweiziske lovgivning, er et ord, der kan virke vildledende med hensyn til det således betegnede eller præsenterede vinprodukts oprindelse

b) når der på indpakningen eller emballagen, i reklamer eller i officielle dokumenter eller handelsdokumenter for et produkt, hvis betegnelse er beskyttet i medfør af dette bilag, er anført angivelser, varemærker, betegnelser, indskrifter eller motiver, der direkte eller indirekte indeholder urigtige eller vildledende oplysninger om produktets afsendelsessted, oprindelse, art eller væsentlige egenskaber

c) når der anvendes indpakning eller emballage, som kan virke vildledende med hensyn til vinproduktets oprindelse.

5.  Dette bilag finder anvendelse, uden at det dog udelukker nogen form for mere udstrakt beskyttelse, som parterne ifølge deres interne retsforskrifter eller andre internationale aftaler yder de betegnelser, der er beskyttet ved dette bilag.AFSNIT III

KONTROL OG GENSIDIG BISTAND MELLEM KONTROLMYNDIGHEDERNE

Artikel 12

Formål og begrænsninger

1.  Parterne yder hinanden gensidig bistand på de betingelser, som er fastsat i dette afsnit. De garanterer, at reglerne for handel med vinprodukter anvendes korrekt, ved bl.a. at yde hinanden gensidig bistand, afsløre overtrædelser af reglerne og foretage undersøgelser heraf.

2.  Den bistand, som omhandles i dette afsnit, indskrænker ikke anvendelsen af straffeprocesregler og regler om gensidig retsbistand mellem parterne i straffesager.

3.  Dette afsnit tilsidesætter ikke de nationale bestemmelser om tavshedspligt i forbindelse med forundersøgelse.UNDERAFSNIT I

Myndigheder og instanser, som kontrollen og den gensidige bistand vedrører

Artikel 13

Kontaktmyndigheder

1.  Udpeger en part flere myndigheder, sørger den for at samordne deres arbejde.

2.  Hver part udpeger kun én kontaktmyndighed. Denne myndighed:

 sender anmodninger om samarbejde med henblik på anvendelsen af dette afsnit til den anden parts kontaktmyndighed

 modtager fra denne myndighed sådanne anmodninger, som den videresender til den eller de ansvarlige myndigheder på dens egen parts område

 repræsenterer denne part over for den anden part i forbindelse med det samarbejde, som er nævnt i dette afsnit

 giver den anden part meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 11.

Artikel 14

Myndigheder og laboratorier

Parterne:

a) giver hinanden meddelelse om de lister, som parterne regelmæssigt ajourfører, dvs.:

 listen over de organer, der er ansvarlige for at udarbejde VI 1-dokumenter og andre dokumenter, der ledsager transport af vinprodukter, jf. artikel 4, stk. 1, i dette bilag og de relevante EU-bestemmelser i appendiks 3, punkt A

 listen over de ansvarlige myndigheder og kontaktmyndigheder, der er nævnt i artikel 3, litra j) og k)

 listen over de laboratorier, der er godkendt til at foretage analyser i henhold til artikel 17, stk. 2

 listen over de ansvarlige schweiziske myndigheder, der er nævnt i rubrik 4 i ledsagedokumentet til transport af vinprodukter med oprindelse i Schweiz, jf. appendiks 3, punkt B

b) konsulterer og underretter hinanden om de foranstaltninger, som hver af dem har truffet med hensyn til anvendelsen af dette bilag. De meddeler navnlig hinanden de respektive bestemmelser og en oversigt over de administrative og retlige afgørelser, der er særligt vigtige for den korrekte anvendelse af det.

Artikel 15

De instanser, som kontrollen vedrører

Fysiske og juridiske personer samt sammenslutninger af sådanne personer, hvis erhvervsvirksomhed kan gøres til genstand for den i dette afsnit omhandlede kontrol, må ikke på nogen måde hindre denne kontrol, men skal derimod gøre, hvad de kan for at lette den.UNDERAFSNIT II

Kontrolforanstaltninger

Artikel 16

Kontrolforanstaltninger

1.  Parterne træffer de kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for at yde hinanden den bistand, som omhandles i artikel 12.

2.  Kontrollen foretages enten systematisk eller ved hjælp af stikprøver. Ved stikprøvekontrol sørger parterne for, at denne er repræsentativ, både hvad angår stikprøvernes antal, art og hyppighed.

3.  Parterne træffer foranstaltninger til at lette arbejdet for de ansvarlige myndigheders ansatte, for at de:

 får adgang til vinmarker, anlæg til produktion, fremstilling, oplagring og forarbejdning af vinprodukter og transportmidler, der anvendes i forbindelse hermed

 får adgang til forretningslokalerne eller lagrene samt transportmidlerne hos enhver, der med henblik på salg ligger inde med vinprodukter eller produkter, der kan anvendes til at fremstille vinprodukter, og som markedsfører eller transporterer sådanne produkter

 har mulighed for at foretage en opgørelse over vinprodukter og stoffer eller produkter, der kan anvendes til at fremstille vinprodukter

 kan udtage prøver af vinprodukter, der opbevares med henblik på salg, eller som markedsføres eller transporteres

 kan gøre sig bekendt med regnskabsmaterialet og andre dokumenter, som er relevante for kontrollen, og kan tage kopier eller foretage udskrifter heraf

 kan træffe de nødvendige forholdsregler med hensyn til produktion, fremstilling, oplagring, transport, betegnelse, præsentation og eksport til den anden part og markedsføring af vinprodukter eller et produkt, der kan anvendes til at fremstille vinprodukter, når der er begrundet mistanke om en alvorlig overtrædelse af dette bilag, særlig i tilfælde af svigagtig adfærd eller trusler mod folkesundheden.

Artikel 17

Prøver

1.  En af parternes ansvarlige myndighed kan anmode den anden parts ansvarlige myndighed om at udtage en prøve i henhold til de relevante bestemmelser i denne parts land.

2.  Den bistandssøgte myndighed opbevarer de prøver, der er udtaget i henhold til stk. 1, og udpeger det laboratorium, som de skal sendes til for at blive undersøgt. Den bistandssøgende myndighed kan udpege et andet laboratorium til at undersøge tilsvarende prøver. Med henblik herpå sender den bistandssøgte myndighed et passende antal prøver til den bistandssøgende myndighed.

3.  Er den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed uenige om resultaterne af den undersøgelse, som er nævnt i stk. 2, foretager et laboratorium, der er udpeget efter fælles overenskomst, en voldgiftsanalyse.UNDERAFSNIT III

Procedurer

Artikel 18

Den udløsende begivenhed

Hvis en parts ansvarlige myndighed har begrundet mistanke om eller får kendskab til:

 at et vinprodukt ikke er i overensstemmelse med reglerne for handel med disse produkter eller er genstand for svig med henblik på at fremstille eller afsætte et sådant produkt, og

 at denne manglende overensstemmelse er af særlig interesse for en part, og at den kan give anledning til administrative foranstaltninger eller retsforfølgning, underretter den via den kontaktmyndighed, som den sorterer under, straks den pågældende parts kontaktmyndighed herom.

Artikel 19

Anmodninger om gensidig bistand

1.  Anmodninger i henhold til dette afsnit fremsættes skriftligt. De dokumenter, der er nødvendige for at kunne svare på dem, vedlægges anmodningerne. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2.  Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

 den bistandssøgende myndigheds navn

 beskrivelse af den ønskede foranstaltning

 begrundelse for anmodningen

 berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art

 en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

 et resumé af de relevante fakta.

3.  Anmodningerne fremsættes på et af parternes officielle sprog.

4.  Hvis anmodningen ikke opfylder ovennævnte formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; det er dog muligt at træffe forholdsregler.

Artikel 20

Procedure

1.  På anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at lovgivningen om handel med vinprodukter anvendes korrekt, herunder oplysninger om fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2.  Efter begrundet anmodning fra den bistandssøgende myndighed foretager eller tager den bistandssøgte myndighed initiativ til at foretage en særlig overvågning eller kontrol, så de ønskede mål kan nås.

3.  Den bistandssøgte myndighed, der er nævnt i stk. 1 og 2, forholder sig som om, den handlede på egne vegne eller efter anmodning fra en myndighed i dens eget land.

4.  Den bistandssøgende myndighed kan efter aftale med den bistandssøgte myndighed udpege ansatte fra sin egen eller en anden ansvarlig myndigheds afdeling hos den part, den repræsenterer:

 til hos de ansvarlige myndigheder, der sorterer under den part, hvor den bistandssøgte myndighed er etableret, at indhente oplysninger om, hvorvidt reglerne om handel med vinprodukter anvendes korrekt, eller om kontrolforanstaltninger, herunder for at tage kopier af transportdokumenter og andre dokumenter eller få udskrifter af registre

 eller til at bistå med de foranstaltninger, der kræves i henhold til stk. 2.

De kopier, der er nævnt i første led, kan kun tages efter aftale med den bistandssøgte myndighed.

5.  En bistandssøgende myndighed, der ønsker at sende en ansat, der er udpeget i henhold til stk. 4, første afsnit, til en anden part for at deltage i de kontrolforanstaltninger, der er nævnt i samme afsnits andet led, underretter, før foranstaltningerne iværksættes, rettidigt den bistandssøgte myndighed. Den bistandssøgte myndigheds ansatte forestår til enhver tid ledelsen af kontrolforanstaltningerne.

Den bistandssøgende myndigheds ansatte:

 fremlægger en skriftlig fuldmagt med angivelse af deres navn og stilling

 har med de restriktioner, som ifølge lovgivningen gælder for den bistandssøgte myndigheds ansatte ved udøvelsen af den pågældende kontrol:

 

 de adgangsrettigheder, der er fastsat i artikel 16, stk. 3

 ret til information om resultaterne af den kontrol, som den bistandssøgte myndigheds ansatte har foretaget i henhold til artikel 16, stk. 3

 forholder sig under kontrollen på en måde, som er forenelig med de regler og den sædvane, som gælder for ansatte, der sorterer under den part, på hvis område kontrollen finder sted.

6.  De motiverede anmodninger, der omhandles i denne artikel, sendes til den pågældende parts bistandssøgte myndighed via samme parts kontaktmyndighed. Det samme gælder for:

 svar på disse anmodninger

 meddelelser om anvendelsen af stk. 2, 4 og 5.

Uanset første afsnit kan parterne for at sikre, at deres samarbejde fungerer hurtigere og mere effektivt, i visse tilfælde, hvis det er hensigtsmæssigt, tillade at en ansvarlig myndighed:

 sender sine begrundede anmodninger eller meddelelser direkte til den anden parts myndighed

 svarer direkte på begrundede anmodninger eller meddelelser fra den anden parts myndighed.

I så fald underretter disse myndigheder straks den pågældende parts kontaktmyndighed.

7.  Oplysningerne i hver enkelt parts analytiske database, som indeholder data, der er opnået ved analyse af deres respektive vinprodukter, stilles til rådighed for de laboratorier, som parterne har udpeget til dette formål, hvis de anmoder om det. Der videregives kun analysedata, der er relevante for fortolkningen af en analyse af en prøve med lignende kendetegn og oprindelse.

Artikel 21

Beslutning om gensidig bistand

1.  Den part, som den relevante myndighed hører under, kan nægte at yde bistand i henhold til dette afsnit, hvis bistanden kan skade denne parts suverænitet, offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser.

2.  Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det er derefter op til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3.  Hvis det afvises at yde bistand, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 22

Information og dokumentation

1.  Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier, rapporter og lignende.

2.  De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger præsenteret i en hvilken som helst form til samme formål.

3.  De oplysninger, der er nævnt i artikel 18 og 20, ledsages af dokumenter eller andet bevismateriale samt oplysning om eventuel administrativ eller retslig forfølgning, og heraf fremgår især:

 det pågældende vinprodukts sammensætning og organoleptiske egenskaber

 dets betegnelse og præsentation

 at reglerne for produktion, fremstilling og afsætning er overholdt.

4.  De kontaktmyndigheder, der er involveret i en sag om gensidig bistand som omhandlet i artikel 18 og 20, underretter straks hinanden om:

 hvordan undersøgelserne forløber ved hjælp af rapporter og andre dokumenter eller kommunikationsmidler

 eventuel administrativ eller retslig forfølgning i de pågældende sager.

Artikel 23

Omkostninger

Rejseomkostningerne i forbindelse med anvendelsen af dette afsnit afholdes af den part, som har udpeget en ansat til at gennemføre de foranstaltninger, der omhandles i artikel 20, stk. 2 og 4.

Artikel 24

Fortrolighed

1.  Oplysninger, som under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette afsnit, er fortrolige. De er omfattet af tavshedspligt og beskyttes ligesom lignende oplysninger i henhold til lovgivningen hos den part, som har modtaget dem, eller de tilsvarende bestemmelser, der gælder for EU's myndigheder, i det givne tilfælde.

2.  Dette afsnit forpligter ikke en part, ifølge hvis lovgivning eller administrative praksis der gælder strengere regler for hemmeligholdelse af industrielle og forretningsmæssige oplysninger end dem, der er fastsat i dette afsnit, til at udlevere oplysninger, hvis den bistandssøgende part ikke tager skridt til at overholde de strengere regler.

3.  De indhentede oplysninger anvendes kun i forbindelse med dette afsnit. De kan kun anvendes til andre formål på en parts område med forudgående skriftligt samtykke fra den myndighed, som har leveret oplysningerne, og med de begrænsninger, som denne myndighed fastsætter.

4.  Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af oplysninger i retssager eller administrative sager, som efterfølgende indledes på grund af overtrædelse af den almindelige strafferet, forudsat at de er indhentet i forbindelse med en international procedure for bistand ved retsforfølgning.

5.  Parterne kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit.AFSNIT IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 25

Undtagelser

1.  Afsnit I og II finder ikke anvendelse på vinprodukter som nævnt i artikel 2:

a) der er under forsendelse gennem en af parternes område, eller

b) som har oprindelse i en af parternes område og er genstand for handel mellem dem i små mængder på de betingelser, der er fastsat i appendiks 5 til dette bilag.

2.  Anvendelsen af brevvekslingen mellem EF og Schweiz om samarbejde om officiel vinkontrol, der blev undertegnet den 15. oktober 1984 i Bruxelles, suspenderes, så længe dette bilag er i kraft.

Artikel 26

Drøftelser

1.  Parterne indleder drøftelser, hvis en af dem finder, at den anden part har undladt at opfylde en forpligtelse i henhold til bilaget.

2.  Den part, der anmoder om konsultationer, skal meddele den anden part alle de oplysninger, der er nødvendige for en grundig undersøgelse af den pågældende sag.

3.  I tilfælde, hvor en forsinkelse kan medføre fare for folkesundheden eller forringe effektiviteten af foranstaltninger til bekæmpelse af svig, kan der træffes midlertidige beskyttelsesforanstaltninger uden forudgående drøftelser, hvis sådanne drøftelser indledes umiddelbart efter, at de pågældende foranstaltninger er truffet.

4.  Hvis parterne efter drøftelser som omhandlet i stk. 1 og 3 ikke er nået til enighed, kan den part, der anmodede om drøftelserne, eller som traf de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger, træffe passende beskyttelsesforanstaltninger med henblik på en korrekt anvendelse af dette bilag.

Artikel 27

Arbejdsgruppe

1.  Arbejdsgruppen for vinprodukter, i det følgende benævnt arbejdsgruppen, der er nedsat i medfør af aftalens artikel 6, stk. 7, behandler alle spørgsmål vedrørende dette bilag og dets gennemførelse.

2.  Arbejdsgruppen behandler regelmæssigt udviklingen i parternes love og administrative bestemmelser på de områder, der er omfattet af dette bilag. Den kan fremsætte forslag, som den forelægger for komitéen med henblik på at tilpasse dette bilag samt de tilknyttede appendikser.

Artikel 28

Overgangsbestemmelser

1.  Uanset artikel 8 stk. 10, kan vinprodukter, som på tidspunktet for dette bilags ikrafttræden er fremstillet, betegnet og præsenteret i henhold til parternes lovgivning eller nationale bestemmelser, men forbudt ifølge dette bilag, afsættes, indtil lagrene er opbrugt.

2.  Medmindre komitéen fastsætter andet, kan vinprodukter, der er fremstillet, betegnet og præsenteret i henhold til dette bilag, men hvis fremstillingsmåde, betegnelse eller præsentation ikke længere er tilladt som følge af en ændring af bilaget, fortsat afsættes, indtil lagrene er opbrugt.

Appendiks 1

Vinprodukter omhandlet i artikel 2

For Den Europæiske Union:

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1234/2010 af 15. december 2010 (EUT L 346 af 30.12.2010, s. 11). Produkter henhørende under KN-kode 2009 61 , 2009 69 og 2204 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.).

For Schweiz:

Kapitel 2 i ordonnance af 23. november 2005 udstedt af DFI om alkoholholdige drikkevarer, senest ændret den 15. december 2010 (RO 2010 6391). Produkter henhørende under pos. 2009.60 og 2204 i den schweiziske toldtarif.

Appendiks 2

Særlige bestemmelser omhandlet i artikel 3, litra a) og b)

Den kontrollerede oprindelsesbetegnelse Genève (AOC Genève)

1.   Geografisk område

AOC Genèves geografiske område omfatter:

 hele kanton Genèves område

 følgende franske kommuner i deres helhed:

 

 Challex

 Ferney-Voltaire

 de dele af følgende franske kommuner:

 

 Ornex

 Chens-sur-Léman

 Veigy-Foncenex

 Saint-Julien-en-Genevois

 Viry

der er beskrevet i bestemmelserne for AOC Genève.

2.   Drueproduktionsområde

Drueproduktionsområdet omfatter:

a) på kanton Genèves område: de arealer, der indgår i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, jf. § 61 i den føderale lov om landbrug (RS 910.1), og hvis produktion er beregnet til vinfremstilling

b) på fransk område: de kommuners eller dele af kommuners arealer, der er nævnt i punkt 1, og som er tilplantet med vinstokke, eller som er omfattet af genplantningsrettigheder, og højst udgør 140 ha.

3.   Det område, vinen fremstilles i

Vinen fremstilles kun på schweizisk område.

4.   Nedklassificering

Anvendelsen af AOC Genève er ikke til hinder for at anvende betegnelserne vin de pays og vin de table suisse til at betegne vin, der er fremstillet af druer fra det i punkt 2, litra b), definerede produktionsområde, og som er nedklassificeret.

5.   Kontrol af bestemmelserne for AOC Genève

Kontrollen i Schweiz sorterer under de schweiziske myndigheder, nærmere betegnet Genèves myndigheder.

De schweiziske myndigheder bemyndiger et fransk kontrolorgan, som er godkendt af de franske myndigheder, til at forestå den fysiske kontrol på fransk område.

6.   Overgangsbestemmelser

De producenter, der har arealer tilplantet med vinstokke, som ikke ligger i det drueproduktionsområde, der er defineret i punkt 2, litra b), men som tidligere lovligt har anvendt AOC Genève, kan fortsat anvende betegnelsen indtil 2013, og de pågældende produkter kan afsættes, indtil lagrene er opbrugt.

Appendiks 3

Liste over retsakter og tekniske bestemmelser omhandlet i artikel 4 vedrørende vinprodukter

A.    Retsakter om import til og afsætning i Schweiz af vinprodukter med oprindelse i Den Europæiske Union

Retsakter, som der henvises til, og særlige bestemmelser:

1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. september 2007 om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 17).

2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 25).

3. Rådets direktiv 89/396/EØF af 14. juni 1989 om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti (EFT L 186 af 30.6.1989, s. 21), senest ændret ved Rådets direktiv 92/11/EØF af 11. marts 1992 (EFT L 65 af 11.3.1992, s. 32).

4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13), berigtiget i EFT L 259 af 7.10.1994, s. 33, EFT L 252 af 4.10.1996, s. 23 og EFT L 124 af 25.5.2000, s. 66.

5. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1), berigtiget i EFT L 248 af 14.10.1995, s. 60 og senest ændret ved Kommissionens direktiv 2010/69/EU af 22. oktober 2010 (EUT L 279 af 23.10.2010, s. 22).

6. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del 4 (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 14).

7. Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30).

8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del 4 (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 14).

9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 813/2011 af 11. august 2011 (EUT L 208 af 13.8.2011, s. 23).

10. Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 596/2009 af 18. juni 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol — Del 4 (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 14).

11. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1234/2010 af 15. december 2010 (EUT L 346 af 30.12.2010, s. 11).

12. Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren (EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 772/2010 af 1. september 2010 (EUT L 232 af 2.9.2010, s. 1).

13. Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren (EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15). 15), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 173/2011 af 23. februar 2011 (EUT L 49 af 24.2.2011, s. 16).

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 24, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 436/2009 skal der ved import til Schweiz af vinprodukter med oprindelse i EU forelægges det ledsagedokument, som er nævnt i 24, stk. 1, litra a), i denne forordning.

14. Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 53/2011 af 21. januar 2011 (EUT L 19 af 22.1.2011, s. 1).

15. Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 670/2011 af 12. juli 2011 (EUT L 183 af 13.7.2011, s. 6).

B.    Retsakter om import til og afsætning i Den Europæiske Union af vinprodukter med oprindelse i Schweiz

Retsakter, som der henvises til:

1. Den føderale lov om landbrug af 29. april 1998, senest ændret den 18. juni 2010 (RO [Receuil officiel (den schweiziske lovtidende)] 2010 5851).

2. Ordonnance om vindyrkning og import af vin af 14. november 2007 (ordonnance om vin), senest ændret den 4. november 2009 (RO 2010 733).

3. Ordonnance fra OFAG (det føderale kontor for landbrug) af 17. januar 2007 om en liste over druesorter, som accepteres til certificering og produktion af standardmateriale, og om sortimentet af druesorter, senest ændret den 6. maj 2011 (RO 2011 2169).

4. Føderal lov af 9. oktober 1992 om levnedsmidler og konventionelle varer (lov om levnedsmidler, LDAl), senest ændret den 5. oktober 2008 (RO 2008 785).

5. Ordonnance af 23. november 2005 om levnedsmidler og konventionelle varer (ODAlOUs), senest ændret den 13. oktober 2010 (RO 2010 4611).

6. Ordonnance af 23. november 2005 udstedt af DFI om alkoholholdige drikkevarer, senest ændret den 15. december 2010 (RO 2010 6391).

Uanset artikel 10 i denne ordonnance er reglerne for betegnelse og præsentation de regler, som gælder for produkter, der importeres fra tredjelande, jf. følgende forordninger:

1) Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1234/2010 af 15. december 2010 (EUT L 346 af 30.12.2010, s. 11).

Ved anvendelsen af bilaget tilpasses forordningen således:

a) uanset artikel 118y, stk. 1, litra a), erstattes kategoribetegnelserne af specifikke betegnelser som omhandlet i artikel 9 i ordonnance udstedt af DFI om alkoholholdige drikkevarer

b) uanset artikel 118y, stk. 1, litra b), led i), erstattes benævnelserne appellation d’origine protégée og indication géographique protégée af henholdsvis appellation d’origine contrôlée og vin de pays

c) uanset artikel 118y, stk. 1, litra f), kan navnet på importøren erstattes af navnet på den schweiziske producent, »encaveur« (kælderfirma), forhandler eller tapper.

2) Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 670/2011 af 12. juli 2011 (EUT L 183 af 13.7.2011, s. 6.

Ved anvendelsen af bilaget tilpasses forordningen således:

a) uanset forordningens artikel 54, stk. 1, kan det virkelige alkoholindhold angives med tiendedele % vol-enheder

b) uanset artikel 64, stk. 1, og bilag XIV, del B, kan udtrykkene demi-sec og moelleux erstattes af henholdsvis légèrement doux og demi-doux

c) uanset forordningens artikel 62 er det tilladt at anføre en eller flere vinstoksorter, hvis mindst 85 % af den schweiziske vin er fremstillet af den eller de nævnte sorter.

7. Ordonnance udstedt af DFI af 23. november 2005 om mærkning af og reklame for fødevarer (OEDAI), senest ændret den 13. oktober 2010 (RO 2010 4649).

8. Ordonnance udstedt af DFI af 22. juni 2007 om tilsætningsstoffer, der er godkendt i levnedsmidler (ordonnance om tilsætningsstoffer [OAdd]), senest ændret den 11. maj 2009 (RO 2009 2047).

9. Ordonnance af 26. juni 1995 om fremmede stoffer og ingredienser i fødevarer (ordonnance om fremmede stoffer og ingredienser, OSEC), senet ændret den 16. maj 2011 (RO 2011 1985).

10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. september 2007 om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 17)

11. Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren (EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 772/2010 af 1. september 2010 (EUT L 232 af 2.9.2010, s. 1).

Ved anvendelsen af bilaget tilpasses forordningen således:

a) ved import til EU af vinprodukter med oprindelse i Schweiz skal det nedenstående ledsagedokument, som er udstedt i henhold til Kommissionens afgørelse 2005/9/EF af 29. december 2004 (EUT L 4 af 6.1.2005, s. 12), forelægges

b) ledsagedokumentet erstatter dokument VI1, som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin, for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren (EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 772/2010 af 1. september 2010 (EUT L 232 af 2.9.2010, s. 1)

c) henvisninger i forordningen til »medlemsstat(er)« eller »nationale bestemmelser eller EF-retsforskrifter« gælder også som henvisninger til Schweiz eller schweizisk lovgivning

d) vine med oprindelse i Schweiz, der kan sammenlignes med vine med en geografisk betegnelse, og hvis totale syreindhold udtrykt i vinsyre er på under 3,5 g/l, men på mindst 3 g/l, kan importeres, når de er forsynet med en geografisk betegnelse, og når de er fremstillet af mindst 85 % druer af en eller flere af følgende druesorter: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir eller Merlot.

Ledsagedokument ( 14 ) Auverniertil transport af vinprodukter med oprindelse i Schweiz ( 15 )

image

Appendiks 4

Beskyttede betegnelser som nævnt i artikel 5

DEL A

Beskyttede betegnelser for vinprodukter med oprindelse i EUBELGIEN

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vine med beskyttet geografisk betegnelse

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

appellation d'origine contrôlée

BOB

Fransk

gecontroleerde oorsprongsbenaming

BOB

Nederlandsk

Vin de pays

BGB

Fransk

Landwijn

BGB

NederlandskBULGARIEN

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Асеновград, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Asenovgrad

Болярово, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Bolyarovo

Брестник, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Brestnik

Варна, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Varna

Велики Преслав, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Veliki Preslav

Видин, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Vidin

Враца, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Vratsa

Върбица, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Varbitsa

Долината на Струма, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Struma valley

Драгоево, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Dragoevo

Евксиноград, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Evksinograd

Ивайловград. også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Ivaylovgrad

Карлово, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Karlovo

Карнобат, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Karnobat

Ловеч, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Lovech

Лозицa. også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Lozitsa

Лом. også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Lom

Любимец, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Lyubimets

Лясковец. også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Lyaskovets

Мелник, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Melnik

Монтана, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Montana

Нова Загора, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Nova Zagora

Нови Пазар, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Novi Pazar

Ново село, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Novo Selo

Оряховица, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Oryahovitsa

Павликени, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Pavlikeni

Пазарджик, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Pazardjik

Перущица, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Perushtitsa

Плевен, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Pleven

Пловдив, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Plovdiv

Поморие, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Pomorie

Русе, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Ruse

Сакар, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Sakar

Сандански, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Sandanski

Свищов, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Svishtov

Септември, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Septemvri

Славянци, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Slavyantsi

Сливен, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Sliven

Стамболово, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Stambolovo

Стара Загора, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Stara Zagora

Сунгурларе, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Sungurlare

Сухиндол, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Suhindol

Търговище, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Targovishte

Хан Крум, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Han Krum

Хасково, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Haskovo

Хисаря, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Hisarya

Хърсово, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Harsovo

Черноморски район, også efterfulgt af Южно Черноморие

Tilsvarende betegnelse: Southern Black Sea Coast

Черноморски район — Северен, også efterfulgt af navnet på’et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Northen Black Sea Region

Шивачево, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Shivachevo

Шумен, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Shumen

Ямбол, også efterfulgt af navnet på et underområde og/eller et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Yambol

Vine med beskyttet geografisk betegnelse

Дунавска равнина

Tilsvarende betegnelse: Danube Plain

Тракийска низина

Tilsvarende betegnelse: Thracian Lowlands

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

BOB

Bulgarsk

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

BOB

Bulgarsk

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

BOB

Bulgarsk

Ρегионално вино

(Regional wine)

BGB

Bulgarsk

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Колекционно

(collection)

BOB

Bulgarsk

Ново

(young)

BOB/BGB

Bulgarsk

Премиум

(premium)

BGB

Bulgarsk

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

BOB

Bulgarsk

Премиум резерва

(premium reserve)

BGB

Bulgarsk

Резерва

(reserve)

BOB/BGB

Bulgarsk

Розенталер

(Rosenthaler)

BOB

Bulgarsk

Специална селекция

(special selection)

BOB

Bulgarsk

Специална резерва

(special reserve)

BOB

BulgarskTJEKKIET

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Čechy, også efterfulgt af Litoměřická

Čechy, også efterfulgt af Mělnická

Morava, også efterfulgt af Mikulovská

Morava, også efterfulgt af Slovácká

Morava, også efterfulgt af Velkopavlovická

Morava, også efterfulgt af Znojemská

Vine med beskyttet geografisk betegnelse

České

Moravské

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

BOB

Tjekkisk

aromatický sekt s.o.

BOB

Tjekkisk

jakostní likérové víno

BOB

Tjekkisk

jakostní perlivé víno

BOB

Tjekkisk

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

BOB

Tjekkisk

jakostní víno

BOB

Tjekkisk

jakostní víno odrůdové

BOB

Tjekkisk

jakostní víno s přívlastkem

BOB

Tjekkisk

jakostní víno známkové

BOB

Tjekkisk

V.O.C

BOB

Tjekkisk

víno originální certifikace

BOB

Tjekkisk

víno s přívlastkem kabinetní víno

BOB

Tjekkisk

víno s přívlastkem ledové víno

BOB

Tjekkisk

víno s přívlastkem pozdní sběr

BOB

Tjekkisk

víno s přívlastkem slámové víno

BOB

Tjekkisk

víno s přívlastkem výběr z bobulí

BOB

Tjekkisk

víno s přívlastkem výběr z cibéb

BOB

Tjekkisk

víno s přívlastkem výběr z hroznů

BOB

Tjekkisk

Víno origininální certifikace (VOC eller V.O.C.)

BGB

Tjekkisk

zemské víno

BGB

Tjekkisk

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Archivní víno

BOB

Tjekkisk

Burčák

BOB

Tjekkisk

Klaret

BOB

Tjekkisk

Košer, Košer víno

BOB

Tjekkisk

Labín

BOB

Tjekkisk

Mladé víno

BOB

Tjekkisk

Mešní víno

BOB

Tjekkisk

Panenské víno, Panenská sklizeň

BOB

Tjekkisk

Pěstitelský sekt (*)

BOB

Tjekkisk

Pozdní sběr

BOB

Tjekkisk

Premium

BOB

Tjekkisk

Rezerva

BOB

Tjekkisk

Růžák, Ryšák

BOB

Tjekkisk

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

BOB

TjekkiskTYSKLAND

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Ahr, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Baden, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Franken, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Hessische Bergstraße, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Mittelrhein, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Mosel, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Nahe, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Pfalz, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Rheingau, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Rheinhessen, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Saale-Unstrut, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Sachsen, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Württemberg, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Vine med beskyttet geografisk betegnelse

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), efterfulgt af

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

BOB

Tysk

Qualitätswein, også efterfulgt af b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

BOB

Tysk

Qualitätslikörwein, også efterfulgt af b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

BOB

Tysk

Qualitätsperlwein, også efterfulgt af b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

BOB

Tysk

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

BOB

Tysk

Landwein

BGB

Tysk

Winzersekt

BOB

Tysk

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Affentaler

BOB

Tysk

Badisch Rotgold

BOB

Tysk

Ehrentrudis

BOB

Tysk

Hock

BOB

Tysk

Klassik/Classic

BOB

Tysk

Liebfrau(en)milch

BOB

Tysk

Riesling-Hochgewächs

BOB

Tysk

Schillerwein

BOB

Tysk

Weißherbst

BOB

TyskGRÆKENLAND

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Αγχίαλος

Tilsvarende betegnelse: Anchialos

Αμύνταιο

Tilsvarende betegnelse: Amynteo

Αρχάνες

Tilsvarende betegnelse: Archanes

Γουμένισσα

Tilsvarende betegnelse: Goumenissa

Δαφνές

Tilsvarende betegnelse: Dafnes

Ζίτσα

Tilsvarende betegnelse: Zitsa

Λήμνος

Tilsvarende betegnelse: Lemnos

Μαντινεία

Tilsvarende betegnelse: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Tilsvarende betegnelse: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Tilsvarende betegnelse: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Tilsvarende betegnelse: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Tilsvarende betegnelse: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Tilsvarende betegnelse: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Tilsvarende betegnelse: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Tilsvarende betegnelse: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Tilsvarende betegnelse: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Tilsvarende betegnelse: Naoussa

Νεμέα

Tilsvarende betegnelse: Nemea

Πάρος

Tilsvarende betegnelse: Paros

Πάτρα

Tilsvarende betegnelse: Patras

Πεζά

Tilsvarende betegnelse: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Tilsvarende betegnelse: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Tilsvarende betegnelse: Rapsani

Ρόδος

Tilsvarende betegnelse: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Tilsvarende betegnelse: Robola of Cephalonia

Σάμος

Tilsvarende betegnelse: Samos

Σαντορίνη

Tilsvarende betegnelse: Santorini

Σητεία

Tilsvarende betegnelse: Sitia

Vine med beskyttet geografisk betegnelse

Τοπικός Οίνος Κω

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Κοs

Τοπικός Οίνος Μαγνησίας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Τilsvarende betegnelse: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος eller Τοπικός Οίνος Θράκης

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Thrace-Thrakikos eller Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, også efterfulgt af Evvia

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, også efterfulgt af Viotia

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, også efterfulgt af Evvia

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας eller Ρετσίνα Κορωπίου, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Kropia eller Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας eller Ρετσίνα Λιοπεσίου, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Peania eller Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, også efterfulgt af Attika

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, også efterfulgt af Evvia

Τilsvarende betegnelse: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Mount Athos — Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Τilsvarende betegnelse: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Tilsvarende betegnelse: Regional wine of Halkidiki

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

BOB

Græsk

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

BOB

Græsk

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

BOB

Græsk

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

BOB

Græsk

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

BGB

Græsk

τοπικός οίνος

(vin de pays)

BGB

Græsk

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Αγρέπαυλη

Vin, der er produceret af druer, der er høstet på marker tilhørende en virksomhed, hvor der ligger en bygning af typen»Agrepavlis«.

BOB/BGB

Græsk

Αμπέλι

(Ampeli)

BOB/BGB

Græsk

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

BOB/BGB

Græsk

Αρχοντικό

(Archontiko)

BOB/BGB

Græsk

Κάβα

(Cava)

BGB

Græsk

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

BOB

Græsk

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

BOB

Græsk

Κάστρο

(Kastro)

BOB/BGB

Græsk

Κτήμα

(Ktima)

BOB/BGB

Græsk

Λιαστός

(Liastos)

BOB/BGB

Græsk

Μετόχι

(Metochi)

BOB/BGB

Græsk

Μοναστήρι

(Monastiri)

BOB/BGB

Græsk

Νάμα

(Nama)

BOB/BGB

Græsk

Νυχτέρι

(Nychteri)

BOB

Græsk

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

BOB/BGB

Græsk

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

BOB/BGB

Græsk

Πύργος

(Pyrgos)

BOB/BGB

Græsk

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

BOB

Græsk

Vinen skal være produceret på denne virksomhed. Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

BOB

Græsk

Βερντέα

(Verntea)

BGB

Græsk

Vinsanto

BOB

LatinSPANIEN

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Abona

Alella

Alicante, også efterfulgt af Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Tilsvarende betegnelse: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Tilsvarende betegnelse: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Tilsvarende betegnelse: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Tilsvarende betegnelse: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, også efterfulgt af Artesa

Costers del Segre, også efterfulgt af Les Garrigues

Costers del Segre, også efterfulgt af Raimat

Costers del Segre, også efterfulgt af Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Tilsvarende betegnelse: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, også efterfulgt af Fuencaliente

La Palma, også efterfulgt af Hoyo de Mazo

La Palma, også efterfulgt af Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Tilsvarende betegnelse: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, også efterfulgt af Ladera de Monterrei

Monterrei, også efterfulgt af Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, også efterfulgt af Baja Montaña

Navarra, også efterfulgt af Ribera Alta

Navarra, også efterfulgt af Ribera Baja

Navarra, også efterfulgt af Tierra Estella

Navarra, også efterfulgt af Valdizarbe

Pago de Arínzano

Tilsvarende betegnelse: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, også efterfulgt af Condado do Tea

Rías Baixas, også efterfulgt af O Rosal

Rías Baixas, også efterfulgt af Ribeira do Ulla

Rías Baixas, også efterfulgt af Soutomaior

Rías Baixas, også efterfulgt af Val do Salnés

Ribeira Sacra, også efterfulgt af Amandi

Ribeira Sacra, også efterfulgt af Chantada

Ribeira Sacra, også efterfulgt af Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra, også efterfulgt af Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra, også efterfulgt af Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, også efterfulgt af Cañamero

Ribera del Guadiana, også efterfulgt af Matanegra

Ribera del Guadiana, også efterfulgt af Montánchez

Ribera del Guadiana, også efterfulgt af Ribera Alta

Ribera del Guadiana, også efterfulgt af Ribera Baja

Ribera del Guadiana, også efterfulgt af Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja, også efterfulgt af Rioja Alavesa

Rioja, også efterfulgt af Rioja Alta

Rioja, også efterfulgt af Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga, også efterfulgt af Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Tilsvarende betegnelse: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, også efterfulgt af Alto Turia

Valencia, også efterfulgt af Clariano

Valencia, også efterfulgt af Moscatel de Valencia

Valencia, også efterfulgt af Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, også efterfulgt af Arganda

Vinos de Madrid, også efterfulgt af Navalcarnero

Vinos de Madrid, også efterfulgt af San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vine med beskyttet geografisk betegnelse

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Cordoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

D.O

BOB

Spansk

D.O.Ca

BOB

Spansk

Denominacion de origen

BOB

Spansk

Denominacion de origen calificada

BOB

Spansk

vino de calidad con indicación geográfica

BOB

Spansk

vino de pago

BOB

Spansk

vino de pago calificado

BOB

Spansk

Vino dulce natural

BOB

Spansk

Vino generoso

BOB

Spansk

Vino generoso de licor

BOB

Spansk

Vino de la Tierra

BGB

Spansk

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Amontillado

BOB

Spansk

Añejo

BOB/BGB

Spansk

Chacolí-Txakolina

BOB

Spansk

Clásico

BOB

Spansk

Cream

BOB

Spansk

Criadera

BOB

Spansk

Criaderas y Soleras

BOB

Spansk

Crianza

BOB

Spansk

Dorado

BOB

Spansk

Fino

BOB

Spansk

Fondillón

BOB

Spansk

Gran reserva

BOB

Spansk

Lágrima

BOB

Spansk

Noble

BOB/BGB

Spansk

Oloroso

BOB

Spansk

Pajarete

BOB

Spansk

Pálido

BOB

Spansk

Palo Cortado

BOB

Spansk

Primero de Cosecha

BOB

Spansk

Rancio

BOB

Spansk

Raya

BOB

Spansk

Reserva

BOB

Spansk

Sobremadre

BOB

Spansk

Solera

BOB

Spansk

Superior

BOB

Spansk

Trasañejo

BOB

Spansk

Vino Maestro

BOB

Spansk

Vendimia Inicial

BOB

Spansk

Viejo

BOB/BGB

Spansk

Vino de Tea

BOB

SpanskFRANKRIG

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, også efterfulgt af navnet på en druesort og/eller navnet på et mindre geografisk område

Tilsvarende betegnelse: Vin d'Alsace

Alsace Grand Cru, med Rosacker foranstillet

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Brand

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Bruderthal

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Eichberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Engelberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Florimont

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Frankstein

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Froehn

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Furstentum

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Geisberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Gloeckelberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Goldert

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Hatschbourg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Hengst

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Kanzlerberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Kastelberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Kessler

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Kitterlé

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Mambourg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Mandelberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Marckrain

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Moenchberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Muenchberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Ollwiller

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Osterberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Pfersigberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Pfingstberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Praelatenberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Rangen

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Saering

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Schlossberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Schoenenbourg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Sommerberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Sonnenglanz

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Spiegel

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Sporen

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Steinen

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Steingrubler

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Steinklotz

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Vorbourg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Wiebelsberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Winzenberg

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru, efterfulgt af Zotzenberg

Anjou, også efterfulgt af Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire, også efterfulgt af Val de Loire

Anjou-Villages Brissac, også efterfulgt af Val de Loire

Arbois, også efterfulgt af Pupillin, også efterfulgt af mousseux

Auxey-Duresses, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Bandol

Tilsvarende betegnelse: Vin de Bandol

Banyuls, også efterfulgt af Grand Cru og/eller Rancio

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, også efterfulgt af Bellocq

Beaujolais, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område, også efterfulgt af Villages, også efterfulgt af Supérieur

Beaune

Bellet

Tilsvarende betegnelse: Vin de Bellet

Bergerac, også efterfulgt af sec

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny, også efterfulgt af Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, også efterfulgt af Val de Loire

Bordeaux, også efterfulgt af Claire, Rosé, Mousseux eller supérieur

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Tilsvarende betegnelse: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Chitry

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Côte Chalonnaise

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Côte Saint-Jacques

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Côtes d'Auxerre

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Côtes du Couchois

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Épineuil

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Le Chapitre

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé eller navnet på et mindre geografisk område, Vézelay

Bourgogne, også efterfulgt af Clairet, Rosé, ordinaire eller grand ordinaire

Bourgogne Aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område, også med Vins du, Mousseux du, Pétillant eller Roussette du foranstillet eller også efterfulgt af Mousseux eller Pétillant, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou, også efterfulgt af Val de Loire

Cabernet de Saumur, også efterfulgt af Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, også efterfulgt af Beauroy, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Berdiot, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Beugnons

Chablis, også efterfulgt af Butteaux, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Chapelot, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Chatains, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Chaume de Talvat, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Côte de Bréchain, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Côte de Cuissy

Chablis, også efterfulgt af Côte de Fontenay, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Côte de Jouan, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Côte de Léchet, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Côte de Savant, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Côte de Vaubarousse, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Côte des Prés Girots, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Forêts, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Fourchaume, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af L’Homme mort, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Les Beauregards, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Les Épinottes, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Les Fourneaux, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Les Lys, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Mélinots, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Mont de Milieu, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Montée de Tonnerre

Chablis, også efterfulgt af Montmains, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Morein, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Pied d'Aloup, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Roncières, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Sécher, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Troesmes, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vaillons, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vau de Vey, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vau Ligneau, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vaucoupin, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vaugiraut, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vaulorent, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vaupulent, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vaux-Ragons, også efterfulgt af premier cru

Chablis, også efterfulgt af Vosgros, også efterfulgt af premier cru

Chablis

Chablis grand cru, også efterfulgt af Blanchot

Chablis grand cru, også efterfulgt af Bougros

Chablis grand cru, også efterfulgt af Grenouilles

Chablis grand cru, også efterfulgt af Les Clos

Chablis grand cru, også efterfulgt af Preuses

Chablis grand cru, også efterfulgt af Valmur

Chablis grand cru, også efterfulgt af Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, også efterfulgt af Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume — Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, også efterfulgt af Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse også med Vin de foranstillet

Corse, også efterfulgt af Calvi, også med Vin de foranstillet

Corse, også efterfulgt af Coteaux du Cap Corse, også med Vin de foranstillet

Corse, også efterfulgt af Figari, også med Vin de foranstillet

Corse, også efterfulgt af Porto-Vecchio, også med Vin de foranstillet

Corse, også efterfulgt af Sartène, også med Vin de foranstillet

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, med navnet på et mindre geografisk område foranstillet

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, efterfulgt af navnet på druesorten

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, også efterfulgt af Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, også efterfulgt af Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Cabrières

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Montpeyroux

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Quatourze

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc, også efterfulgt af Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon, også efterfulgt af Val de Loire, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Coteaux du Layon Chaume, også efterfulgt af Val de Loire

Coteaux du Loir, også efterfulgt af Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, også efterfulgt af Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Tilsvarende betegnelse: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, også efterfulgt af Boudes

Côtes d’Auvergne, også efterfulgt af Chanturgue

Côtes d’Auvergne, også efterfulgt af Châteaugay

Côtes d’Auvergne, også efterfulgt af Corent

Côtes d’Auvergne, også efterfulgt af Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, også efterfulgt af Fronton

Côtes du Frontonnais, også efterfulgt af Villaudric

Côtes du Jura, også efterfulgt af mousseux

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, også efterfulgt af Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, også efterfulgt af Val de Loire

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Tilsvarende betegnelse: Crozes Ermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, også efterfulgt af Brem

Fiefs Vendéens, også efterfulgt af Mareuil

Fiefs Vendéens, også efterfulgt af Pissotte

Fiefs Vendéens, også efterfulgt af Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, også med Muscat de foranstillet

Fronton

Gaillac, også efterfulgt af mousseux

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, også efterfulgt af Rancio

Grand-Échezeaux

Graves, også efterfulgt af supérieures

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut Poitou

Hermitage

Tilsvarende betegnelse: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, også efterfulgt af Val de Loire

Juliénas

Jurançon, også efterfulgt af sec

L’Étoile, også efterfulgt af mousseux

La Grande Rue

Ladoix, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Émilion

Mâcon, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område, også efterfulgt af Supérieur eller Villages

Tilsvarende betegnelse: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, også efterfulgt af Clos de la Boutière

Maranges, også efterfulgt af La Croix Moines

Maranges, også efterfulgt af La Fussière

Maranges, også efterfulgt af Le Clos des Loyères

Maranges, også efterfulgt af Le Clos des Rois

Maranges, også efterfulgt af Les Clos Roussots

Maranges, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Marcillac

Margaux

Marsannay, også efterfulgt af rosé

Maury, også efterfulgt af Rancio

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område, også efterfulgt af Val de Loire

Mercurey

Meursault, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Montlouis-sur-Loire, også efterfulgt af Val de Loire, også efterfulgt af mousseux eller pétillant

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Tilsvarende betegnelse: Moulis-en-Médoc

Muscadet, også efterfulgt af Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire, også efterfulgt af Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu, også efterfulgt af Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine, også efterfulgt af Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Tilsvarende betegnelse: Nuits-Saint-Georges

Orléans, også efterfulgt af Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh, også efterfulgt af sec

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Pineau des Charentes

Tilsvarende betegnelse: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, også efterfulgt af Val de Loire

Tilsvarende betegnelse: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Quarts de Chaume, også efterfulgt af Val de Loire

Quincy, også efterfulgt af Val de Loire

Rasteau, også efterfulgt af Rancio

Régnié

Reuilly, også efterfulgt af Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes, også efterfulgt af Rancio, også med Muscat de foranstillet

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire, også efterfulgt af Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, også efterfulgt af Val de Loire

Saint-Péray, også efterfulgt af mousseux

Saint-Pourçain

Saint-Romain, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saumur, også efterfulgt af Val de Loire, også efterfulgt af mousseux eller pétillant

Saumur-Champigny, også efterfulgt af Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières, også efterfulgt af Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant, også efterfulgt af Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines, også efterfulgt af Val de Loire

Savigny-les-Beaune, også efterfulgt af Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Tilsvarende betegnelse: Savigny

Seyssel, også efterfulgt af mousseux

Tâche (La)

Tavel

Touraine, også efterfulgt af Val de Loire, også efterfulgt af mousseux eller pétillant

Touraine Amboise, også efterfulgt af Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau, også efterfulgt af Val de Loire

Touraine Mestand, også efterfulgt af Val de Loire

Touraine Noble Joué, også efterfulgt af Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Savoie, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område, også efterfulgt af mousseux eller pétillant

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, også efterfulgt af Val de Loire, også efterfulgt af mousseux eller pétillant

Vine med beskyttet geografisk betegnelse

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, også efterfulgt af Mont Bouquet

Charentais, også efterfulgt af Ile d'Oléron

Charentais, også efterfulgt af Ile de Ré

Charentais, også efterfulgt af Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, også efterfulgt af Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, også efterfulgt af Coteaux du Termenès

Hauterive, også efterfulgt af Côtes de Lézignan

Hauterive, også efterfulgt af Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France, også efterfulgt af Marches de Bretagne

Jardin de la France, også efterfulgt af Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, også efterfulgt af Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, også efterfulgt af Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais, også efterfulgt af Côtes de L’Adour

Terroirs Landais, også efterfulgt af Sables de l’Océan

Terroirs Landais, også efterfulgt af Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Appellation contrôlée

BOB

Fransk

Appellation d’origine contrôlée

BOB

Fransk

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

BOB

Fransk

Vin doux naturel

BOB

Fransk

Vin de pays

BGB

Fransk

Traditionelle benævnelser (artikel 118u, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007)

Ambré

BOB

Fransk

Clairet

BOB

Fransk

Claret

BOB

Fransk

Tuilé

BOB

Fransk

Vin jaune

BOB

Fransk

Château

BOB

Fransk

Clos

BOB

Fransk

Cru artisan

BOB

Fransk

Cru bourgeois

BOB

Fransk

Cru classé, også efterfulgt af Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

BOB

Fransk

Edelzwicker

BOB

Fransk

Grand cru

BOB

Fransk

Hors d’âge

BOB

Fransk

Passe-tout-grains

BOB

Fransk

Premier Cru

BOB

Fransk

Primeur

BOB/BGB

Fransk

Rancio

BOB

Fransk

Sélection de grains nobles

BOB

Fransk

Sur lie

BOB/BGB

Fransk

Vendanges tardives

BOB

Fransk

Villages

BOB

Fransk

Vin de paille

BOB

 ITALIEN

Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse

Aglianico del Taburno

Tilsvarende betegnelse: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige, efterfulgt af Colli di Bolzano

Tilsvarende betegnelse: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige, efterfulgt af Meranese di collina

Tilsvarende betegnelse: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige, efterfulgt af Santa Maddalena

Tilsvarende betegnelse: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige, efterfulgt af Terlano

Tilsvarende betegnelse: Südtirol Terlaner

Alto Adige, efterfulgt af Valle Isarco

Tilsvarende betegnelse: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige, efterfulgt af Valle Venosta

Tilsvarende betegnelse: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Tilsvarende betegnelse: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige eller dell'Alto Adige, også efterfulgt af Bressanone

Tilsvarende betegnelse: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell'Alto Adige, også efterfulgt af Burgraviato

Tilsvarende betegnelse: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, også efterfulgt af spumante eller også med Moscato di foranstillet

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Tilsvarende betegnelse: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d'Alba

Barbera d'Asti, også efterfulgt af Colli Astiani o Astiano

Barbera d'Asti, også efterfulgt af Nizza

Barbera d'Asti, også efterfulgt af Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Tilsvarende betegnelse: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Tilsvarende betegnelse: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, også efterfulgt af Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d'Acqui

Tilsvarende betegnelse: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc'e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Tilsvarende betegnelse: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, også efterfulgt af Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna, også efterfulgt af Jerzu

Cannonau di Sardegna, også efterfulgt af Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Tilsvarende betegnelse: Piglio

Cesanese di Affile

Tilsvarende betegnelse: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Tilsvarende betegnelse: Olevano Romano

Chianti, også efterfulgt af Colli Aretini

Chianti, også efterfulgt af Colli Fiorentini

Chianti, også efterfulgt af Colli Senesi

Chianti, også efterfulgt af Colline Pisane

Chianti, også efterfulgt af Montalbano

Chianti, også efterfulgt af Montespertoli

Chianti, også efterfulgt af Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, også efterfulgt af Costa da Posa

Tilsvarende betegnelse: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, også efterfulgt af Costa de Campu

Tilsvarende betegnelse: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, også efterfulgt af Costa de Sera

Tilsvarende betegnelse: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani — Prosecco

Tilsvarende betegnelse: Asolo — Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, også efterfulgt af Colline di Oliveto

Colli Bolognesi, også efterfulgt af Colline di Riosto

Colli Bolognesi, også efterfulgt af Colline Marconiane

Colli Bolognesi, også efterfulgt af Monte San Pietro

Colli Bolognesi, også efterfulgt af Serravalle

Colli Bolognesi, også efterfulgt af Terre di Montebudello

Colli Bolognesi, også efterfulgt af Zola Predosa

Colli Bolognesi, også efterfulgt af navnet på et mindre geografisk område

Colli Bolognesi Classico — Pignoletto

Colli d'Imola

Colli del Trasimeno

Tilsvarende betegnelse: Trasimeno

Colli dell'Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, også efterfulgt af Fregona

Colli di Conegliano, også efterfulgt af Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, også efterfulgt af Cialla

Colli Orientali del Friuli, også efterfulgt af Rosazzo

Colli Orientali del Friuli, også efterfulgt af Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit, også efterfulgt af Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi, også efterfulgt af Focara

Colli Pesaresi, også efterfulgt af Roncaglia

Colli Piacentini, også efterfulgt af Gutturnio

Colli Piacentini, også efterfulgt af Monterosso Val d'Arda

Colli Piacentini, også efterfulgt af Val Trebbia

Colli Piacentini, også efterfulgt af Valnure

Colli Piacentini, også efterfulgt af Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Tilsvarende betegnelse: Collio

Conegliano — Valdobbiadene — Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, også efterfulgt af Furore

Costa d'Amalfi, også efterfulgt af Ravello

Costa d'Amalfi, også efterfulgt af Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba

Tilsvarende betegnelse: Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Tilsvarende betegnelse: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Tilsvarende betegnelse: Dolcetto d'Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, også efterfulgt af Pachino

Erbaluce di Caluso

Tilsvarende betegnelse: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Tilsvarende betegnelse: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Tilsvarende betegnelse: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Tilsvarende betegnelse: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Tilsvarende betegnelse: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, også efterfulgt af Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Tilsvarende betegnelse: Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Caldaro

Tilsvarende betegnelse: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, også efterfulgt af Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano, også efterfulgt af Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Tilsvarende betegnelse: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Tilsvarende betegnelse: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Tilsvarende betegnelse: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, også efterfulgt af Bonera

Menfi, også efterfulgt af Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Tilsvarende betegnelse: del Molise

Monferrato, også efterfulgt af Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale