EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R2157-20130701

Consolidated text: Rådets forordning (EF) n r. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/2013-07-01

2001R2157 — DA — 01.07.2013 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2157/2001

af 8. oktober 2001

om statut for det europæiske selskab (SE)

(EFT L 294, 10.11.2001, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 885/2004 af 26. april 2004

  L 168

1

1.5.2004

►M2

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1791/2006 af 20. november 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2013 af 13. maj 2013

  L 158

1

10.6.2013
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2157/2001

af 8. oktober 2001

om statut for det europæiske selskab (SE)RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Gennemførelsen af det indre marked og den forbedring af den økonomiske og sociale situation i hele Fællesskabet, som derved fremmes, forudsætter ikke alene fjernelse af handelshindringer men også tilpasning af produktionsstrukturerne til fællesskabsdimensionen. Med henblik herpå er det nødvendigt, at selskaber, hvis aktivitet ikke er begrænset til at dække rent lokale behov, kan planlægge og gennemføre reorganiseringen af deres aktiviteter på fællesskabsplan.

(2)

En sådan reorganisering forudsætter, at selskaber, som er etableret i forskellige medlemsstater, får mulighed for at lægge deres potentiel sammen gennem fusioner. Dette må dog kun ske under overholdelse af traktatens konkurrenceregler.

(3)

Gennemførelse af omstrukturerings- og samarbejdsforanstaltninger, der omfatter selskaber fra forskellige medlemsstater, støder på vanskeligheder af både juridisk, psykologisk og skattemæssig art. En række af disse vanskeligheder kan afhjælpes ved indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes selskabslovgivninger gennem direktiver på grundlag af traktatens artikel 44. Til trods for en sådan indbyrdes tilnærmelse er selskaber, som hører under forskellige lovgivninger, dog nødsaget til at vælge en selskabsform, som hører under en bestemt national lovgivning.

(4)

Den juridiske ramme, inden for hvilken virksomhederne skal operere i Det Europæiske Fællesskab, bestemmes fortsat primært af den nationale lovgivning og stemmer således ikke længere overens med den økonomiske ramme, inden for hvilken virksomhederne skal udvikle sig for at bidrage til virkeliggørelsen af målene i traktatens artikel 18. Denne situation udgør en væsentlig hindring for sammenslutninger mellem selskaber fra forskellige medlemsstater.

(5)

Medlemsstaterne skal påse, at de bestemmelser, der i medfør af denne forordning gælder for europæiske selskaber, hverken fører til forskelsbehandling som følge af, at europæiske selskaber uberettiget behandles anderledes end aktieselskaber, eller til uforholdsmæssige begrænsninger for et europæisk selskabs stiftelse eller for flytning af dets vedtægtsmæssige hjemsted.

(6)

Det er nødvendigt, at en europæisk virksomheds økonomiske enhed så vidt muligt er etableret samme sted som den juridiske enhed. Med henblik herpå bør der åbnes mulighed for, at der — side om side med selskaber, som hører under national lovgivning — kan oprettes selskaber, hvis stiftelse og virksomhed er underkastet bestemmelserne i en fællesskabsforordning, der gælder umiddelbart i samtlige medlemsstater.

(7)

En sådan forordning åbner mulighed for oprettelse og ledelse af selskaber af europæisk tilsnit, uden at dette hindres af forskellene mellem de nationale selskabslovgivninger og af, at disse lovgivningers anvendelsesområde er geografisk begrænset.

(8)

Statutten for det europæiske aktieselskab (i det følgende benævnt »SE-selskabet«) er blandt de retsakter, som Rådet skulle vedtage inden udgangen af 1992 ifølge Kommissionens hvidbog om gennemførelsen af det indre marked, der blev godkendt af Det Europæiske Råd på mødet i juni 1985 i Milano. Det Europæiske Råd gav på mødet i 1987 i Bruxelles udtryk for, at det gerne så en sådan statut indført hurtigt.

(9)

Siden Kommissionen i 1970 forelagde et forslag til forordning om statut for europæiske aktieselskaber, der blev ændret i 1975, er der sket betydelige fremskridt i arbejdet med den indbyrdes tilnærmelse af de nationale selskabslovgivninger, således at der for SE-selskabet nu kan henvises til aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted, når der er tale om områder, hvor ensartede fællesskabsregler ikke er påkrævet af hensyn til SE-selskabets virksomhed.

(10)

Det primære formål med at etablere en retlig ordning for SE-selskabet forudsætter under alle omstændigheder — medmindre de økonomiske forhold eventuelt senere måtte tilsige andet — at et SE-selskab kan stiftes enten ved at give selskaber fra forskellige medlemsstater adgang til at fusionere eller oprette et holdingselskab eller ved at give selskaber eller andre juridiske personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, og som hører under forskellige medlemsstater, adgang til at oprette fælles datterselskaber.

(11)

Ud fra de samme betragtninger bør et bestående aktieselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor inden for Fællesskabet kunne omdannes til et SE-selskab uden at opløses, såfremt det har et datterselskab i en anden medlemsstat end den, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

(12)

De nationale bestemmelser, der gælder for aktieselskaber, som får kapital ved offentlig tegning, samt for værdipapirtransaktioner, skal ligeledes gælde, når SE-selskabets stiftelse sker ved offentlig tegning, samt for SE-selskaber, som ønsker at gøre brug af disse finansielle instrumenter.

(13)

SE-selskabet skal være et aktieselskab, da dette — både finansielt og ledelsesmæssigt set — bedst imødekommer behovene hos det selskab, som driver virksomhed på europæisk plan. For at sikre, at sådanne selskaber har en rimelig størrelse, bør der fastsættes en minimumskapital, således at det garanteres, at selskaberne råder over tilstrækkelige aktiver, men uden at det hindrer små og mellemstore virksomheder i at stifte et SE-selskab.

(14)

SE-selskabet skal ledes effektivt, og der skal sikres et passende tilsyn. Der bør tages hensyn til, at ledelsen i aktieselskaber i Fællesskabet i dag kan være opbygget efter to forskellige systemer. Samtidig med at SE-selskabet får mulighed for at vælge mellem de to systemer, bør der imidlertid klart sondres mellem det ansvar, der påhviler de personer, der varetager ledelsen, og det ansvar, der påhviler de personer, der varetager tilsynet.

(15)

De rettigheder og pligter med henblik på beskyttelse af mindretalsaktionærer og tredjemand, der påhviler en virksomhed, når den kontrollerer en anden virksomhed, som hører under en anden medlemsstats lovgivning, afgøres ifølge de almindelige internationalprivatretlige regler og generelle principper efter den lovgivning, den kontrollerede virksomhed hører under, dog således at den kontrollerende virksomhed skal opfylde de forpligtelser, f.eks. med hensyn til udarbejdelse af konsoliderede regnskaber, der gælder i medfør af den lovgivning, den kontrollerende virksomhed hører under.

(16)

Med forbehold af konsekvenserne af en eventuel senere samordning af medlemsstaternes lovgivning er en specifik regulering for SE-selskaber ikke for øjeblikket påkrævet på dette område. Den internationale privatrets almindelige regler og generelle principper bør derfor finde anvendelse, både når SE-selskabet udøver kontrollen, og når SE-selskabet er det kontrollerede selskab.

(17)

Det bør præciseres, hvilken ordning der finder anvendelse, hvis SE-selskabet kontrolleres af en anden virksomhed, og der bør med henblik herpå henvises til aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

(18)

Hver medlemsstat skal i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning anvender de sanktioner, der kan pålægges aktieselskaber, som hører under vedkommende medlemsstats lovgivning.

(19)

Reglerne for medarbejderindflydelse i SE-selskabet fastsættes ved Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til SE-statutten for så vidt angår medarbejderindflydelse ( 4 ). Bestemmelserne i dette direktiv udgør således et supplement til denne forordning, der hænger uløseligt sammen med denne, og skal anvendes med virkning fra samme tidspunkt som forordningen.

(20)

Forordningen omfatter ikke andre lovområder som f.eks. skatteret, konkurrenceret, intellektuel ejendomsret, eller insolvens, hvorfor medlemsstaternes lovgivning og fællesskabslovgivningen finder anvendelse på ovennævnte og andre områder, som ikke er omfattet af forordningen.

(21)

Direktiv 2001/86/EF har til formål at sikre medarbejderne en ret til indflydelse i spørgsmål og beslutninger, som berører SE-selskabets virksomhed. De øvrige social- og arbejdsretlige spørgsmål, navnlig medarbejdernes ret ifølge medlemsstaternes praksis til at blive underrettet og hørt, er omfattet af de nationale bestemmelser, der på samme vilkår gælder for aktieselskaber.

(22)

Med henblik på ikrafttrædelsen af denne forordning bør der indrømmes en vis frist, således at hver medlemsstat får tid til at gennemføre ovennævnte direktivs bestemmelser i national lovgivning og til forinden at iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på stiftelsen og driften af SE-selskaber, der har hjemsted på vedkommende medlemsstats område, således at forordningen og direktivet kan finde anvendelse fra samme tidspunkt.

(23)

Et selskab, som ikke har sit hovedkontor i Fællesskabet, bør kunne deltage i stiftelsen af et SE-selskab, hvis dette er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, har sit vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat og har en faktisk og vedvarende tilknytning til en medlemsstats erhvervsliv i overensstemmelse med principperne i det generelle program for afskaffelse af restriktioner for fri etablering fra 1962. En sådan tilknytning foreligger navnlig, hvis selskabet har et forretningssted i denne medlemsstat og driver virksomhed herfra.

(24)

Et SE-selskab skal kunne flytte sit hjemsted til en anden medlemsstat. Interesserne hos mindretalsaktionærer, der er imod flytningen, hos kreditorer og andre rettighedshavere bør beskyttes passende og rimeligt. En sådan flytning bør ikke berøre de rettigheder, der er opstået inden flytningen.

(25)

Denne forordning anfægter ikke eventuelle bestemmelser om domstolskompetence i tilfælde af flytning af et aktieselskabs hjemsted fra en medlemsstat til en anden, som måtte blive indsat i Bruxelles-konventionen fra 1968 eller i enhver anden tekst, der vedtages af medlemsstaterne eller af Rådet til erstatning for konventionen.

(26)

Finansielle institutioners aktiviteter reguleres af særdirektiver, og den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver og supplerende nationale bestemmelser for disse aktiviteter gælder fuldt ud for et SE-selskab.

(27)

På grund af SE-selskabets specifikke og fællesskabsprægede karakter berører den ordning med selskabets faktiske hjemsted, der er fastsat i denne forordning, ikke medlemsstaternes lovgivning og foregriber ikke de valg, der måtte blive truffet med hensyn til andre fællesskabstekster på det selskabsretlige område.

(28)

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelsen af denne forordning end artikel 308.

(29)

Da målene for den ovenfor nævnte påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, idet det drejer sig om stiftelse af SE-selskaber på europæiske niveau, og derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang og virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5 træffe foranstaltninger. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i samme artikel går denne forordning ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:DEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

1.  På Fællesskabets område kan der stiftes selskaber i form af europæiske aktieselskaber (Societas Europaea, i det følgende benævnt »SE-selskaber«) på de betingelser og efter de regler, der er fastsat i denne forordning.

2.  Et SE-selskabs kapital er fordelt på aktier. Hver aktionær hæfter kun for et beløb svarende til den kapital, den pågældende har tegnet.

3.  Et SE-selskab har status som juridisk person.

4.  For medarbejderindflydelsen i et SE-selskab gælder bestemmelserne i direktiv 2001/86/EF.

Artikel 2

1.  Aktieselskaber, jf. bilag I, som er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige hjemsted og deres hovedkontor i Fællesskabet, kan stifte et SE-selskab ved fusion, hvis mindst to af selskaberne hører under forskellige medlemsstaters lovgivning.

2.  Aktieselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar, jf. bilag II, som er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige hjemsted og deres hovedkontor i Fællesskabet, kan tage initiativ til at stifte et SE-holdingselskab, hvis mindst to af selskaberne:

a) henhører under forskellige medlemsstaters lovgivning, eller

b) i mindst to år har haft et datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning, eller en filial, som er beliggende i en anden medlemsstat.

3.  Selskaber efter traktatens artikel 48, stk. 2, samt andre offentligretlige eller privatretlige juridiske enheder, som er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige hjemsted og deres hovedkontor i Fællesskabet, kan stifte et SE-datterselskab ved at tegne aktier i det, hvis mindst to af selskaberne:

a) hører under forskellige medlemsstaters lovgivning eller

b) i mindst to år har haft et datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning, eller en filial, som er beliggende i en anden medlemsstat.

4.  Et aktieselskab, som er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sit hovedkontor i Fællesskabet, kan omdannes til et SE-selskab, hvis det i mindst to år har haft et datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning.

5.  En medlemsstat kan fastsætte, at et selskab, som ikke har sit hovedkontor i Fællesskabet, kan deltage i stiftelsen af et SE-selskab, hvis det er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, har sit vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat og har en faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat.

Artikel 3

1.  Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1, 2 og 3, betragtes SE-selskabet som et aktieselskab, der hører under lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2.  Et SE-selskab kan selv stifte et eller flere datterselskaber i form af SE-selskaber. Bestemmelser i den medlemsstat, hvor SE-datterselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, om, at et aktieselskab skal have mere end én aktionær, gælder ikke for SE-datterselskabet. De nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med Rådets tolvte direktiv 89/677/EØF af 21. december 1989 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar ( 5 ), finder tilsvarende anvendelse på SE-selskaber.

Artikel 4

1.  SE-selskabets kapital udtrykkes i euro.

2.  Den tegnede kapital skal være på mindst 120 000 EUR.

3.  Foreskriver en medlemsstats lovgivning en større tegnet kapital for selskaber, der udøver visse former for virksomhed, finder denne lovgivning anvendelse på SE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i denne medlemsstat.

Artikel 5

Med forbehold af artikel 4, stk. 1 og 2, er SE-selskabets kapital, dennes opretholdelse og ændringer deraf samt SE-selskabets aktier, obligationer og andre tilsvarende værdipapirer omfattet af de bestemmelser, der ville gælde for et aktieselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i den medlemsstat, hvor SE-selskabet er registreret.

Artikel 6

I denne forordning forstås ved »SE-selskabets vedtægter« såvel selskabets stiftelsesoverenskomst som dets egentlige vedtægter, når disse er nedfældet i et særskilt dokument.

Artikel 7

SE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted skal være beliggende inden for Fællesskabet i samme medlemsstat som den, hvor SE-selskabets hovedkontor er beliggende. En medlemsstat kan herudover pålægge SE-selskaber, der er registreret på dens område, pligt til at placere deres hovedkontor og deres vedtægtsmæssige hjemsted på samme sted.

Artikel 8

1.  Et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til en anden medlemsstat i overensstemmelse med stk. 2 til 13. Flytning af hjemsted bevirker hverken, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person.

2.  En plan om flytning skal udarbejdes af ledelses- eller administrationsorganet og offentliggøres efter artikel 13, uden at dette dog berører eventuelle yderligere offentliggørelsesformer, som er foreskrevet i den medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende. I denne plan skal anføres SE-selskabets nuværende navn, vedtægtsmæssige hjemsted og registreringsnummer samt oplysninger om:

a) det påtænkte vedtægtsmæssige hjemsted for SE-selskabet

b) de påtænkte vedtægter for SE-selskabet, herunder i givet fald det nye navn

c) eventuelle følger af flytningen for medarbejderindflydelsen i SE-selskabet

d) den påtænkte tidsplan for flytningen

e) eventuelle rettigheder til beskyttelse af aktionærer og/eller kreditorer.

3.  Ledelses- eller administrationsorganet udarbejder en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af flytningen forklares og begrundes, ligesom der redegøres for følgerne af flytningen for aktionærer, kreditorer og medarbejdere.

4.  Mindst en måned inden den generalforsamling, der skal tage stilling til flytningen, har SE-selskabets aktionærer og kreditorer ret til på SE-selskabets hjemsted at gennemgå planen om flytning og den beretning, der er udarbejdet efter stk. 3, og til på anmodning gratis at få kopier af disse dokumenter.

5.  En medlemsstat kan for så vidt angår SE-selskaber, som er registreret på dens område, vedtage bestemmelser til sikring af en passende beskyttelse af mindretalsaktionærer, der udtaler sig mod flytningen.

6.  Beslutningen om flytning kan først træffes to måneder efter offentliggørelsen af planen. Beslutningen skal træffes efter reglerne i artikel 59.

7.  Inden den kompetente myndighed udsteder den attest, der er nævnt i stk. 8, skal SE-selskabet for så vidt angår forpligtelser, der er indgået inden offentliggørelsen af planerne om flytning, godtgøre, at SE-selskabets kreditorers og andre rettighedshaveres (herunder offentlige organers) interesser er passende beskyttet i overensstemmelse med kravene i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted inden flytningen.

En medlemsstat kan udvide anvendelsesområdet for første afsnit til at omfatte forpligtelser, der er opstået (eller som kan opstå) inden flytningen.

Første og andet afsnit berører ikke anvendelsen på SE-selskaber af medlemsstaternes nationale lovgivning om fyldestgørelse eller sikring af betalinger til offentlige organer.

8.  Retten, en notar eller en anden kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, udsteder en attest, der er det endelige bevis på, at alle de handlinger og formaliteter, som skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet.

9.  Den nye registrering kan kun ske efter forelæggelse af den attest, der er nævnt i stk. 8, og efter godtgørelse af, at de formaliteter, der kræves for registrering i den medlemsstat, hvor det nye vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, er opfyldt.

10.  Flytningen af SE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted samt den deraf følgende ændring af vedtægterne får virkning fra den dato, på hvilken SE-selskabet i overensstemmelse med artikel 12 optages i registeret for det nye vedtægtsmæssige hjemsted.

11.  Når den nye registrering af SE-selskabet er foretaget, skal registeret for den nye registrering underrette registeret for den tidligere registrering. Slettelsen i det gamle register foretages først ved modtagelse af denne underretning.

12.  SE-selskabets nye registrering og slettelsen af den tidligere registrering offentliggøres i de berørte medlemsstater efter artikel 13.

13.  Efter offentliggørelsen af den nye registrering af SE-selskabet kan det nye vedtægtsmæssige hjemsted gøres gældende over for tredjemand. Så længe offentliggørelsen af selskabets slettelse i registeret for det tidligere vedtægtsmæssige hjemsted ikke har fundet sted, kan tredjemand dog fortsat påberåbe sig det tidligere hjemsted, medmindre SE-selskabet beviser, at tredjemand havde kendskab til det nye hjemsted.

14.  I lovgivningen i en medlemsstat kan det imidlertid, for så vidt angår SE-selskaber, der er registreret i denne medlemsstat, bestemmes, at en flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted, som medfører, at en anden lovgivning finder anvendelse, ikke får virkning, hvis en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat fremsætter indsigelse mod flytningen inden for fristen i stk. 6 på to måneder. Denne indsigelse kan kun fremsættes af samfundshensyn.

Kontrolleres et SE-selskab af et nationalt finanstilsyn i overensstemmelse med fællesskabsdirektiver, kan dette tilsyn ligeledes fremsætte indsigelse mod flytningen af hjemstedet.

Indsigelsen kan indbringes for retten.

15.  Et SE-selskab, der er under opløsning, likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning, eller over for hvilket der er indledt tilsvarende bobehandlinger, kan ikke flytte sit hjemsted.

16.  Et SE-selskab, der har flyttet sit hjemsted til en anden medlemsstat, anses med hensyn til ethvert krav, der er rejst inden flytningen som fastlagt i stk. 10, for at have sit vedtægtsmæssige hjemsted i den medlemsstat, hvor SE-selskabet var registreret inden flytningen, også når der anlægges sag mod SE-selskabet efter flytningen.

Artikel 9

1.  SE-selskabet er omfattet af:

a) bestemmelserne i denne forordning

b) bestemmelserne i SE-selskabets vedtægter, når denne forordning udtrykkeligt tillader det,

eller

c) følgende bestemmelser for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af denne forordning, eller, når et spørgsmål kun delvis er omfattet, for så vidt angår de aspekter, som ikke er omfattet af denne forordning:

i) den lovgivning, der er vedtaget af medlemsstaterne i medfør af fællesskabsforanstaltninger, der specifikt vedrører SE-selskabet

ii) den lovgivning i medlemsstaterne, som ville finde anvendelse på et aktieselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted

iii) bestemmelserne i SE-selskabets vedtægter efter samme regler som dem, der gælder for et aktieselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

2.  Den lovgivning, der er vedtaget af medlemsstaterne specielt vedrørende SE-selskabet, skal være i overensstemmelse med de direktiver, der gælder for de aktieselskaber, der er nævnt i bilag I.

3.  Hvis den type virksomhed, et SE-selskab udøver, er omfattet af særlige bestemmelser i den nationale lovgivning, gælder denne lovgivning fuldt ud for SE-selskabet.

Artikel 10

Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning behandles et SE-selskab i hver medlemsstat som et aktieselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 11

1.  SE-selskabets navn skal indeholde forkortelsen »SE« foran eller efter navnet.

2.  Kun SE-selskaber må lade forkortelsen »SE« indgå i deres navn.

3.  Dog har de selskaber eller andre juridiske enheder, der er optaget i registeret i en medlemsstat inden ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning, og i hvis navn forkortelsen »SE« indgår, ikke pligt til at ændre deres navn.

Artikel 12

1.  Ethvert SE-selskab skal i den medlemsstat, hvori det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, optages i det register, der er foreskrevet i denne medlemsstats lovgivning, jf. artikel 3 i Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser ( 6 ).

2.  Et SE-selskab kan ikke registreres, medmindre der er indgået en aftale om ordninger for med arbejderindflydelse i henhold til artikel 4 i direktiv 2001/86/EF, eller der er truffet afgørelse i henhold til nævnte direktivs artikel 3, stk. 6, eller forhandlingsperioden i henhold til nævnte direktivs artikel 5 er udløbet, uden at der er indgået nogen aftale.

3.  For at et SE-selskab kan registreres i en medlemsstat, der har benyttet sig af muligheden i artikel 7, stk. 3, i direktiv 2001/86/EF, skal der være indgået en aftale i henhold til nævnte direktivs artikel 4 om de nærmere bestemmelser for medarbejderindflydelse, herunder medbestemmelse, eller ingen af de deltagende selskaber skal have været omfattet af bestemmelser om medbestemmelse inden registreringen af SE-selskabet.

4.  SE-selskabets vedtægter må ikke på noget tidspunkt være i modstrid med de ordninger for medarbejderindflydelse, der er fastlagt. Hvis nye ordninger, som er fastsat i medfør af direktiv 2001/86/EF, er i strid med de gældende vedtægter, skal disse vedtægter ændres i det nødvendige omfang.

I så fald kan en medlemsstat fastsætte, at SE-selskabets ledelses- eller administrationsorgan kan ændre vedtægterne, uden at det er nødvendigt med en afgørelse fra generalforsamlingen.

Artikel 13

De dokumenter og oplysninger vedrørende SE-selskabet, der skal offentliggøres efter denne forordning, offentliggøres efter reglerne i lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. direktiv 68/151/EØF.

Artikel 14

1.  Registrering af et SE-selskab og slettelse af registreringen bekendtgøres til orientering i De Europæiske Fællesskabers Tidende, når offentliggørelse efter artikel 13 har fundet sted. I bekendtgørelsen oplyses selskabets navn, registreringsnummer, registreringsdato, registreringssted, vedtægtsmæssige hjemsted og branche samt stedet og datoen for offentliggørelsen og titlen på offentliggørelsesmediet.

2.  Flytning af SE-selskabets hjemsted, jf. artikel 8, bekendtgøres med angivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger samt oplysninger om den nye registrering.

3.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal sendes til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer senest en måned efter offentliggørelsen efter artikel 13.DEL II

STIFTELSEAfsnit 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 15

1.  Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning finder den nationale aktieselskabslovgivning i den stat, hvor SE-selskabet etablerer sit vedtægtsmæssige hjemsted, anvendelse på SE-selskabets stiftelse.

2.  Registreringen af et SE-selskab offentliggøres efter artikel 13.

Artikel 16

1.  SE-selskabet får status som juridisk person den dag, det optages i registeret, jf. artikel 12.

2.  Er handlinger foretaget i SE-selskabets navn, inden det er registreret i overensstemmelse med artikel 12, og overtager SE-selskabet efter denne registrering ikke de forpligtelser, der følger af disse handlinger, hæfter de fysiske personer, selskaber eller andre retlige enheder, som har foretaget handlingerne, solidarisk og ubegrænset for disse følger, medmindre andet er aftalt.Afsnit 2

Stiftelse af et SE-selskab ved fusion

Artikel 17

1.  Et SE-selskab kan stiftes ved fusion i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1.

2.  Fusion kan ske:

a) efter fusionsproceduren ved overtagelse, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 78/855/EØF ( 7 ), eller

b) efter fusionsproceduren ved stiftelse af et nyt selskab, jf. artikel 4, stk. 1, i nævnte direktiv.

Ved fusion ved overtagelse får det overtagende selskab form af et SE-selskab samtidig med fusionen. Ved fusion ved stiftelse af et nyt selskab er SE-selskabet det nye selskab.

Artikel 18

For alle selskaber, der deltager i stiftelsen af et SE-selskab ved fusion, gælder for spørgsmål, som ikke er omfattet af dette afsnit, eller, når et spørgsmål kun delvis er omfattet, for de aspekter, som ikke er omfattet, de bestemmelser, der i overensstemmelse med direktiv 78/855/EØF finder anvendelse på fusion af aktieselskaber ifølge lovgivningen i den medlemsstat, selskaberne hører under.

Artikel 19

Lovgivningen i en medlemsstat kan foreskrive, at et selskab, som hører under denne medlemsstats lovgivning, ikke kan deltage i stiftelsen af et SE-selskab ved fusion, hvis en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat fremsætter indsigelse herimod inden udstedelsen af den i artikel 25, stk. 2, nævnte attest.

Denne indsigelse kan kun fremsættes af samfundshensyn. Indsigelsen kan indbringes for retten.

Artikel 20

1.  De fusionerende selskabers ledelses- eller administrationsorgan udarbejder en fusionsplan. Denne plan skal indeholde følgende oplysninger:

a) de fusionerende selskabers navn og vedtægtsmæssige hjemsted samt SE-selskabets påtænkte navn og vedtægtsmæssige hjemsted

b) aktiernes ombytningsforhold og i givet fald udligningsbeløbets størrelse

c) de nærmere regler for udlevering af aktierne i SE-selskabet

d) det tidspunkt, fra hvilket disse aktier giver ret til andel i udbyttet, med angivelse af alle særlige forhold, der er knyttet til denne ret

e) det tidspunkt, fra hvilket de fusionerende selskabers dispositioner regnskabsmæssigt anses for foretaget for SE-selskabets regning

f) de rettigheder, SE-selskabet sikrer aktionærer med særlige rettigheder og indehavere af andre værdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer

g) alle særlige fordele, der indrømmes de sagkyndige, som undersøger fusionsplanen, samt medlemmerne af de fusionerende selskabers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer

h) SE-selskabets vedtægter

i) oplysninger om fremgangsmåden for, hvorledes der i henhold til direktiv 2001/86/EF fastlægges ordninger for medarbejderindflydelse.

2.  De fusionerende selskaber kan medtage andre forhold i fusionsplanen.

Artikel 21

For hvert af de fusionerende selskaber skal der med forbehold af de yderligere krav, som foreskrives af den medlemsstat, det pågældende selskab hører under, offentliggøres følgende oplysninger i den pågældende medlemsstats statstidende:

a) hvert af de fusionerende selskabers selskabsform, navn og vedtægtsmæssige hjemsted

b) hvilket register de dokumenter, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, i direktiv 68/151/EØF, er anmeldt til, for hvert af de fusionerende selskaber, samt registreringsnummeret i dette register

c) oplysning om de nærmere regler for det pågældende selskabs kreditorers udøvelse af deres rettigheder, jf. artikel 24, samt om, hvor der vederlagsfrit kan indhentes udtømmende oplysninger om disse regler

d) oplysning om de nærmere regler for det pågældende selskabs mindretalsaktionærers udøvelse af deres rettigheder, jf. artikel 24, samt om, hvor der vederlagsfrit kan indhentes udtømmende oplysninger om disse regler

e) det for SE-selskabet påtænkte navn og vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 22

I stedet for at hvert af de fusionerende selskaber inddrager en sagkyndig, kan undersøgelsen af fusionsplanen og udarbejdelsen af en fælles beretning til alle aktionærerne overdrages til en eller flere uafhængige sagkyndige efter artikel 10 i direktiv 78/855/EØF, som efter fælles anmodning fra disse selskaber er udpeget hertil af en retslig eller administrativ myndighed i den medlemsstat, som et af de fusionerende selskaber eller det fremtidige SE-selskab hører under.

De sagkyndige kan anmode hvert af de fusionerende selskaber om de oplysninger, de finder nødvendige for at udføre deres hverv.

Artikel 23

1.  Generalforsamlingen i hvert af de fusionerende selskaber skal godkende fusionsplanen.

2.  Afgørelse om medarbejderindflydelsen i SE-selskabet træffes i henhold til direktiv 2001/86/EF. Generalforsamlingen i hvert af de fusionerende selskaber kan gøre registreringen af SE-selskabet betinget af, at generalforsamlingen udtrykkeligt har godkendt de ordninger, der således er truffet afgørelse om.

Artikel 24

1.  Henset til fusionens grænseoverskridende karakter finder, som ved fusion af aktieselskaber, lovgivningen i den medlemsstat, hvert af de fusionerende selskaber hører under, anvendelse på beskyttelsen af følgende rettighedshaveres interesser:

a) de fusionerende selskabers kreditorer

b) indehavere af obligationer i de fusionerende selskaber

c) indehavere af andre værdipapirer end aktier, hvortil der er knyttet særlige rettigheder i de fusionerende selskaber.

2.  En medlemsstat kan for så vidt angår de selskaber, som deltager i fusionen, og som hører under dens lovgivning, vedtage bestemmelser til sikring af en passende beskyttelse af mindretalsaktionærer, der har udtalt sig mod fusionen.

Artikel 25

1.  For hvert fusionerende selskab foretages kontrollen af lovligheden af den del af fusionen, der vedrører dette selskab, efter lovgivningen om fusioner af aktieselskaber i den medlemsstat, selskabet hører under.

2.  En ret, en notar eller en anden kompetent myndighed i hver af de berørte medlemsstater udsteder en attest, som er det endelige bevis på, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er afsluttet.

3.  Hvis der i den lovgivning i en medlemsstat, som et fusionerende selskab hører under, er fastsat en procedure for kontrol og ændring af aktiernes ombytningsforhold eller en procedure for udbetaling af et udligningsbeløb til mindretalsaktionærer, uden at dette er til hinder for registreringen af fusionen, finder sådanne procedurer kun anvendelse, hvis de andre fusionerende selskaber, der er beliggende i medlemsstater uden sådanne procedurer, ved godkendelsen af fusionsplanen efter artikel 23, stk. 1, udtrykkeligt accepterer, at aktionærer i det pågældende fusionerende selskab kan benytte sig af en sådan procedure. I så fald kan en ret, en notar eller en anden kompetent myndighed udstede den attest, der er nævnt i stk. 2, også selv om en sådan procedure er indledt. Det skal dog angives i attesten, at en procedure er i gang. Den afgørelse, der træffes under proceduren, er bindende for det overtagende selskab og alle dets aktionærer.

Artikel 26

1.  Med hensyn til selve fusionens gennemførelse og stiftelsen af SE-selskabet foretages kontrollen af fusionens lovlighed af en ret, en notar eller en anden myndighed, som i den medlemsstat, hvor SE-selskabet får sit vedtægtsmæssige hjemsted, har beføjelse til at føre tilsyn med dette aspekt af lovligheden af fusion af aktieselskaber.

2.  Hvert af de fusionerende selskaber indsender med henblik herpå den i artikel 25, stk. 2, nævnte attest til den i stk. 1 nævnte myndighed inden for en frist på seks måneder efter attestens udstedelse samt en kopi af den af selskabet godkendte fusionsplan.

3.  Den i stk. 1 nævnte myndighed skal navnlig kontrollere, at de fusionerende selskaber har godkendt en enslydende fusionsplan, og at der er fastlagt ordninger for medarbejderindflydelse i henhold til direktiv 2001/86/EF.

4.  Den i stk. 1 nævnte myndighed skal desuden kontrollere, at SE-selskabet er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor det etablerer sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. artikel 15.

Artikel 27

1.  Fusionen og den samtidige stiftelse af SE-selskabet får virkning fra den dato, hvor SE-selskabet er registreret, jf. artikel 12.

2.  SE-selskabet kan først registreres, når alle formaliteterne efter artikel 25 og 26 er afsluttet.

Artikel 28

Den stedfundne fusion skal for hvert af de fusionerende selskaber offentliggøres efter de nærmere bestemmelser i hver medlemsstats lovgivning, jf. artikel 3 i direktiv 68/151/EØF.

Artikel 29

1.  En fusion, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra a), har ipso jure følgende retsvirkninger, som indtræder samtidig:

a) hvert overtaget selskabs aktiver og passiver overgår som helhed til det overtagende selskab

b) aktionærer i det overtagne selskab bliver aktionærer i det overtagende selskab

c) det overtagne selskab ophører med at eksistere

d) det overtagende selskab bliver et SE-selskab.

2.  En fusion, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), har ipso jure følgende retsvirkninger, som indtræder samtidig:

a) de fusionerende selskabers aktiver og passiver overgår som helhed til SE-selskabet

b) aktionærerne i de fusionerende selskaber bliver aktionærer i SE-selskabet

c) de fusionerende selskaber ophører med at eksistere.

3.  Kræver en medlemsstats lovgivning særlige formaliteter opfyldt ved fusion af aktieselskaber, for at overdragelsen af visse formuegenstande, rettigheder og forpligtelser, der følger med de fusionerende selskaber, har retsvirkning over for tredjemand, skal disse formaliteter opfyldes enten af de fusionerende selskaber eller af SE-selskabet efter dets registrering.

4.  De deltagende selskabers rettigheder og forpligtelser med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår, der bygger på national lovgivning, praksis og individuelle arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold, som eksisterede på registreringstidspunktet, overføres til SE-selskabet ved dets registrering.

Artikel 30

En fusion efter artikel 2, stk. 1, kan ikke erklæres ugyldig, når SE-selskabet er blevet registreret.

Manglende kontrol af fusionens lovlighed efter artikel 25 og 26 kan være en årsag til, at et SE-selskab opløses.

Artikel 31

1.  Gennemføres en fusion i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra a), af et selskab, som besidder alle de aktier og andre værdipapirer, der giver stemmeret på generalforsamlingen i et andet selskab, finder artikel 20, stk. 1, litra b), c) og d), artikel 22 og artikel 29, stk. 1, litra b), ikke anvendelse. De nationale bestemmelser, der gælder for de enkelte fusionerende selskaber, og som fusioner af aktieselskaber er underlagt, jf. artikel 24 i direktiv 78/855/EØF, finder imidlertid anvendelse.

2.  Gennemføres en fusion ved overtagelse af et selskab, der besidder 90 % eller derover, men ikke alle de aktier eller andre værdipapirer, der giver stemmeret på generalforsamlingen i et andet selskab, stilles der kun krav om beretninger fra ledelses- eller administrationsorganet og fra en eller flere uafhængige sagkyndige samt om de dokumenter, der er nødvendige for den krævede kontrol, i det omfang dette kræves i den lovgivning, det overtagende selskab hører under, eller i den lovgivning, det overtagne selskab hører under.

Medlemsstaterne kan dog bestemme, at dette stykke kan finde anvendelse, når et selskab besidder aktier, der giver 90 % eller derover, men ikke 100 % af stemmerettighederne.Afsnit 3

Stiftelse af et SE-holdingselskab

Artikel 32

1.  Et SE-selskab kan stiftes efter artikel 2, stk. 2.

De selskaber, der tager initiativ til stiftelsen af et SE-selskab efter artikel 2, stk. 2, består fortsat.

2.  Ledelses- eller administrationsorganerne i de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, udfærdiger en enslydende stiftelsesplan for SE-selskabet. Planen skal indeholde en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af stiftelsen forklares og begrundes, ligesom der redegøres for følgerne af den vedtagne SE-selskabsform for aktionærerne og medarbejderne. Planen skal endvidere indeholde de oplysninger, der er nævnt i artikel 20, stk. 1, litra a), b), c), f), g), h) og i), og fastsætte, hvilken procentdel af kapitalandelene i hvert af de initiativtagende selskaber aktionærerne som minimum skal indskyde, for at SE-selskabet kan stiftes. Denne procentdel skal være aktier, der giver over 50 % af de permanente stemmerettigheder.

3.  Stiftelsesplanen for SE-selskabet skal for hvert af de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, offentliggøres efter reglerne i lovgivningen i hver medlemsstat, jf. artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, mindst en måned inden datoen for den generalforsamling, som skal tage stilling til stiftelsen.

4.  En eller flere sagkyndige, der er uafhængige af de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, og som efter de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af direktiv 78/855/EØF, er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed i den medlemsstat, hvert selskab hører under, skal undersøge stiftelsesplanen, der er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 2, og udarbejde en skriftlig beretning til aktionærerne i hvert selskab. Efter aftale mellem de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, kan der til aktionærerne i alle selskaberne udarbejdes en skriftlig beretning af en eller flere uafhængige sagkyndige, som er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed i den medlemsstat, som et af de selskaber, der har taget initiativ til stiftelsen, eller det fremtidige SE-selskab hører under efter de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af direktiv 78/855/EØF.

5.  Beretningen skal indeholde oplysninger om særlige vanskeligheder i forbindelse med vurderingen, en erklæring om, hvorvidt ombytningsforholdet for kapitalandelene er rimeligt og sagligt begrundet, samt angive de metoder, der er anvendt ved fastsættelsen heraf, og om disse metoder er hensigtsmæssige i det foreliggende tilfælde.

6.  I hvert af de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, skal stiftelsesplanen for SE-selskabet godkendes af generalforsamlingen.

Afgørelse om medarbejderindflydelsen i SE-selskabet træffes i henhold til direktiv 2001/86/EF. Generalforsamlingen i hvert af de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, kan gøre registreringen af SE-selskabet betinget af, at generalforsamlingen udtrykkeligt har godkendt de ordninger, der således er truffet afgørelse om.

7.  Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse på anpartsselskaber.

Artikel 33

1.  Selskabsdeltagerne i de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, har en frist på tre måneder til at meddele de initiativtagende selskaber, om de agter at indskyde deres kapitalandele med henblik på stiftelse af det fremtidige SE-selskab. Denne frist løber fra den dato, på hvilken stiftelsesplanen for SE-selskabet er blevet endeligt fastlagt i overensstemmelse med artikel 32.

2.  SE-selskabet er kun stiftet, hvis selskabsdeltagerne i de selskaber, som har taget initiativ til stiftelsen, inden udløbet af fristen i stk. 1, for hvert selskab har indskudt den minimumsprocentdel af kapitalandele, der er fastsat i overensstemmelse med stiftelsesplanen, og hvis alle øvrige betingelser er opfyldt.

3.  Hvis alle betingelserne for stiftelsen af SE-selskabet er opfyldt i overensstemmelse med stk. 2, skal hvert af de initiativtagende selskaber bekendtgøre dette efter bestemmelserne i den nationale lovgivning, som hvert af disse selskaber hører under, og som er vedtaget i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EØF.

De selskabsdeltagere i de initiativtagende selskaber, som ikke inden for fristen i stk. 1 har meddelt, om de agter at stille deres kapitalandele til rådighed for de initiativtagende selskaber med henblik på stiftelse af SE-selskabet, har en yderligere frist på en måned til at gøre dette.

4.  De selskabsdeltagere, som har indskudt deres kapitalandele ved stiftelsen af SE-selskabet, modtager aktier i dette.

5.  Registreringen af SE-selskabet kan først finde sted, når der er fremlagt bevis for, at formaliteterne efter artikel 32 og betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Artikel 34

En medlemsstat kan for selskaber, som tager initiativ til stiftelse af et SE-selskab, vedtage bestemmelser for at sikre, at mindretalsaktionærer, der modsætter sig stiftelsen, samt kreditorer og medarbejdere beskyttes.Afsnit 4

Stiftelse af et SE-datterselskab

Artikel 35

Et SE-selskab kan stiftes efter artikel 2, stk. 3.

Artikel 36

For de selskaber eller andre juridiske personer, som deltager i stiftelsen, finder de bestemmelser anvendelse, der gælder for selskabernes deltagelse i stiftelsen af et datterselskab i form af et aktieselskab i henhold til national lovgivning.Afsnit 5

Omdannelse af et aktieselskab til et SE-selskab

Artikel 37

1.  Et SE-selskab kan stiftes efter artikel 2, stk. 4.

2.  Omdannelse af et aktieselskab til et SE-selskab giver ikke anledning til, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person, jf. dog artikel 12.

3.  Det vedtægtsmæssige hjemsted kan ikke flyttes fra en medlemsstat til en anden i forbindelse med omdannelsen, jf. artikel 8.

4.  Det pågældende selskabs ledelses- eller administrationsorgan udfærdiger en omdannelsesplan og en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af omdannelsen forklares og begrundes, ligesom der redegøres for følgerne af den vedtagne SE-selskabsform for aktionærerne og medarbejderne.

5.  Omdannelsesplanen skal offentliggøres efter reglerne i den enkelte medlemsstats lovgivning, jf. artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, mindst en måned inden datoen for den generalforsamling, der skal tage stilling til omdannelsen.

6.  Inden generalforsamlingen, jf. stk. 7, attesterer en eller flere uafhængige sagkyndige, som efter de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 10 i direktiv 78/855/EØF, er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed i den medlemsstat, som det selskab, der omdannes til et SE-selskab, hører under, at selskabet i overensstemmelse med direktiv 77/91/EØF ( 8 ) med de fornødne ændringer faktisk råder over aktiver, som mindst svarer til selskabskapitalen med tillæg af de reserver, som i henhold til loven eller vedtægterne ikke kan uddeles.

7.  Generalforsamlingen i det pågældende selskab godkender omdannelsesplanen samt SE-selskabets vedtægter. Generalforsamlingens beslutning skal træffes på de betingelser, der er fastsat i de nationale bestemmelser, jf. artikel 7 i direktiv 78/855/EØF.

8.  Medlemsstaterne kan gøre omdannelsen afhængig af kvalificeret flertal eller enstemmighed i organet for det selskab, der skal omdannes, og hvor der findes en ordning for medbestemmelse for medarbejderne.

9.  Rettigheder og forpligtelser i det selskab, der skal omdannes, med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår, som bygger på national lovgivning, praksis og individuelle arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold, som eksisterede på registreringstidspunktet, overføres til SE-selskabet ved dets registrering.DEL III

SE-SELSKABETS OPBYGNING

Artikel 38

SE-selskabet består på betingelserne i denne forordning af:

a) en generalforsamling og

b) enten et tilsynsorgan og et ledelsesorgan (det tostrengede system) eller et administrationsorgan (det enstrengede system) afhængigt af, hvilken af mulighederne der er valgt i vedtægterne.Afsnit 1

Det tostrengede system

Artikel 39

1.  Ledelsesorganet varetager på eget ansvar ledelsen af SE-selskabet. En medlemsstat kan bestemme, at en administrerende direktør eller administrerende direktører har ansvaret for den daglige ledelse på de samme vilkår som dem, der gælder for aktieselskaber, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

2.  Ledelsesorganets medlem eller medlemmer udnævnes og afsættes af tilsynsorganet.

En medlemsstat kan dog bestemme eller tillade, at det fastsættes i vedtægterne, at ledelsesorganets medlem eller medlemmer skal udnævnes og afsættes af generalforsamlingen på de samme betingelser som dem, der gælder for aktieselskaber som har deres vedtægtsmæssige hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

3.  Ingen kan på samme tid være medlem af både ledelsesorganet og tilsynsorganet i et SE-selskab. I tilfælde af et medlems forfald kan tilsynsorganet dog udpege et af sine medlemmer til at varetage hvervet som medlem af ledelsesorganet. Så længe den pågældende udøver dette hverv, suspenderes hans hverv som medlem af tilsynsorganet. En medlemsstat kan fastsætte, at denne periode er tidsbegrænset.

4.  Antallet af medlemmer af ledelsesorganet eller reglerne for fastlæggelsen heraf fastsættes i SE-selskabets vedtægter. En medlemsstat kan dog fastsætte et minimumsantal og/eller et maksimumsantal.

5.  Hvis der i en medlemsstat ikke findes bestemmelser om et tostrenget system for aktieselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted på dens område, kan medlemsstaten vedtage passende foranstaltninger vedrørende SE-selskaber.

Artikel 40

1.  Tilsynsorganet fører tilsyn med ledelsesorganets varetagelse af ledelsen. Det kan ikke selv forestå ledelsen af SE-selskabet.

2.  Tilsynsorganets medlemmer udnævnes af generalforsamlingen. Medlemmerne af det første tilsynsorgan kan dog være udpeget i vedtægterne. Dette gælder kun, hvis ikke andet er fastsat i artikel 47, stk. 4, eller i givet fald i de ordninger for medbestemmelse for medarbejderne, der er fastlagt i henhold til direktiv 2001/86/EF.

3.  Antallet af medlemmer af tilsynsorganet eller reglerne for fastlæggelsen heraf fastsættes i vedtægterne. En medlemsstat kan dog for SE-selskaber, der er registreret på dens område, fastsætte antallet af medlemmer af tilsynsorganet eller et minimumsantal og/eller et maksimumsantal.

Artikel 41

1.  Ledelsesorganet skal mindst hver tredje måned underrette tilsynsorganet om SE-selskabets anliggender og dets forventede udvikling.

2.  Ud over den regelmæssige underretning efter stk. 1 underretter ledelsesorganet i tide tilsynsorganet om alle vigtige forhold, der kan tænkes at få væsentlig indflydelse på SE-selskabets stilling.

3.  Tilsynsorganet kan af ledelsesorganet forlange oplysninger af enhver art, der er nødvendige for den kontrol, det udøver efter artikel 40, stk. 1. En medlemsstat kan bestemme, at hvert medlem af tilsynsorganet skal have samme mulighed.

4.  Tilsynsorganet kan foretage eller lade foretage undersøgelser, der er nødvendige for udførelsen af dets hverv.

5.  Ethvert medlem af tilsynsorganet har adgang til alle de oplysninger, organet modtager.

Artikel 42

Tilsynsorganet vælger en formand af sin midte. Er halvdelen af tilsynsorganets medlemmer udpeget af medarbejderne, kan kun et medlem, der er udpeget af generalforsamlingen, vælges til formand.Afsnit 2

Det enstrengede system

Artikel 43

1.  Administrationsorganet varetager ledelsen af SE-selskabet. En medlemsstat kan bestemme, at en administrerende direktør eller administrerende direktører har ansvaret for den daglige ledelse på de samme vilkår som dem, der gælder for aktieselskaber, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

2.  Antallet af medlemmer af administrationsorganet eller reglerne for fastlæggelsen heraf fastsættes i SE-selskabets vedtægter. En medlemsstat kan dog fastsætte et minimumsantal og i givet fald et maksimumsantal.

Administrationsorganet skal imidlertid bestå af mindst tre medlemmer, når der er fastlagt en ordning for medbestemmelse for medarbejderne i SE-selskabet i henhold til direktiv 2001/86/EF.

3.  Administrationsorganets medlem eller medlemmer udnævnes af generalforsamlingen. Medlemmerne af det første administrationsorgan kan dog være udpeget i vedtægterne. Dette gælder kun, hvis ikke andet er fastsat i artikel 47, stk. 4, eller i givet fald i de ordninger for medbestemmelse for medarbejderne, der er fastlagt i henhold til direktiv 2001/86/EF.

4.  Hvis der i en medlemsstat ikke findes bestemmelser om et enstrenget system for aktieselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted på dens område, kan medlemsstaten vedtage passende foranstaltninger vedrørende SE-selskaber.

Artikel 44

1.  Administrationsorganet træder sammen mindst hver tredje måned med den mødehyppighed, der er fastsat i vedtægterne, for at drøfte SE-selskabets anliggender og deres forventede udvikling.

2.  Ethvert medlem af administrationsorganet har adgang til alle de oplysninger, organet modtager.

Artikel 45

Administrationsorganet vælger en formand af sin midte. Er halvdelen af dets medlemmer udpeget af medarbejderne, kan kun et medlem, der er udpeget af generalforsamlingen, vælges til formand.Afsnit 3

Fælles regler for det enstrengede og det tostrengede system

Artikel 46

1.  Selskabsorganernes medlemmer udnævnes for en periode, som fastsættes i vedtægterne, og som ikke kan overstige seks år.

2.  Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, kan medlemmerne genudnævnes en eller flere gange for det tidsrum, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 47

1.  SE-selskabets vedtægter kan fastsætte, at et selskab eller en anden juridisk person kan være medlem af et af selskabets organer, medmindre andet gælder ifølge aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted.

Det pågældende selskab eller den pågældende anden juridiske enhed skal med henblik på udøvelsen af sine beføjelser i det pågældende organ udpege en fysisk person som sin repræsentant.

2.  Følgende personer kan ikke have sæde i et organ i SE-selskabet eller repræsentere et medlem efter stk. 1:

a) personer, som efter national lovgivning i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted, ikke kan have sæde i det tilsvarende organ i et aktieselskab, som hører under samme medlemsstats lovgivning

b) personer, som på grund af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i en medlemsstat, ikke kan have sæde i det tilsvarende organ i et aktieselskab, som hører under lovgivningen i en medlemsstat.

3.  SE-selskabets vedtægter kan, i lighed med hvad der gælder ifølge aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted, fastsætte særlige betingelser for de medlemmer, der repræsenterer aktionærerne.

4.  Denne forordning berører ikke de nationale lovgivninger, der giver mindretalsaktionærer eller andre personer eller myndigheder adgang til at udnævne en del af selskabsorganernes medlemmer.

Artikel 48

1.  I SE-selskabets vedtægter opregnes de kategorier af dispositioner, som ledelsesorganet skal have tilsynsorganets godkendelse til i det tostrengede system, eller som administrationsorganet udtrykkeligt skal træffe afgørelse om i det enstrengede system.

En medlemsstat kan dog inden for det tostrengede system fastsætte, at tilsynsorganet selv kan bestemme, at visse kategorier af dispositioner kræver godkendelse.

2.  En medlemsstat kan bestemme, hvilke kategorier af dispositioner der mindst skal være anført i vedtægterne for SE-selskaber, der er registreret på dens område.

Artikel 49

Medlemmerne af SE-selskabets organer må ikke, heller ikke efter ophøret af deres hverv, udbrede de oplysninger, som de får kendskab til om SE-selskabet, og som vil kunne skade selskabets interesser, hvis de udbredes, medmindre gældende bestemmelser i den nationale aktieselskabslovgivning eller samfundshensyn kræver det eller åbner mulighed herfor.

Artikel 50

1.  Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i vedtægterne, er de interne regler for beslutningsdygtigt antal og beslutningstagning i SE-selskabets organer følgende:

a) beslutningsdygtigt antal: mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede eller repræsenteret

b) beslutningstagning: sker ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.

2.  Indeholder vedtægterne ikke bestemmelse herom, er formandens stemme udslagsgivende i hvert organ i tilfælde af stemmelighed. Vedtægterne må dog ikke fastsætte andet, hvis halvdelen af tilsynsorganet består af medarbejderrepræsentanter.

3.  Når der er fastlagt en ordning for medbestemmelse for medarbejderne i henhold til direktiv 2001/86/EF, kan en medlemsstat foreskrive, at det beslutningsdygtige antal og beslutningstagningen i tilsynsorganet, uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, fastsættes efter de regler, der på de samme vilkår gælder for aktieselskaber, som hører under den pågældende medlemsstats lovgivning.

Artikel 51

Medlemmerne af ledelses-, tilsyns- eller administrationsorganet hæfter ifølge de bestemmelser, der er fastsat i aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted, for den skade, de har påført SE-selskabet ved tilsidesættelse af de retlige, vedtægtsmæssige eller andre forpligtelser, der er forbundet med deres hverv.Afsnit 4

Generalforsamlingen

Artikel 52

Generalforsamlingen træffer beslutning i anliggender, for hvilke den har en særlig kompetence ifølge:

a) denne forordning

b) de lovgivningsbestemmelser i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, der er vedtaget i medfør af direktiv 2001/86/EF.

Endvidere træffer generalforsamlingen beslutning i anliggender, for hvilke generalforsamlingen i et aktieselskab, som henhører under lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, har kompetence, enten ifølge denne medlemsstats lovgivning eller ifølge vedtægterne i overensstemmelse med samme lovgivning.

Artikel 53

Med forbehold af bestemmelserne i dette afsnit finder aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, anvendelse på generalforsamlingens tilrettelæggelse og forløb samt på afstemningsprocedurerne.

Artikel 54

1.  Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang pr. kalenderår, senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning, medmindre lovgivningen i den medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende, for aktieselskaber, som udøver den samme form for virksomhed som SE-selskabet, fastsætter en større mødehyppighed. En medlemsstat kan dog fastsætte, at den første generalforsamling kan afholdes senest atten måneder efter SE-selskabets stiftelse.

2.  Generalforsamlingen kan til enhver tid indkaldes af ledelses-, administrations- eller tilsynsorganet, eller af ethvert andet organ eller af en kompetent myndighed i overensstemmelse med aktieselskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted.

Artikel 55

1.  En eller flere aktionærer, der tilsammen råder over aktier, som repræsenterer mindst 10 % af den tegnede kapital, medmindre en lavere procent er fastsat i vedtægterne eller i den nationale lovgivning på de samme betingelser som dem, der gælder for aktieselskaber, kan forlange generalforsamlingen indkaldt og bestemte punkter sat på dagsordenen.

2.  I begæringen om indkaldelse af generalforsamlingen skal det angives, hvilke punkter der ønskes sat på dagsordenen.

3.  Hvis generalforsamlingen efter den fremsatte begæring, jf. stk. 1, ikke afholdes rettidigt, eller senest inden to måneder, kan den kompetente retslige eller administrative myndighed på SE-selskabets hjemsted kræve generalforsamlingen indkaldt inden for en bestemt frist eller give de aktionærer, der fremsatte begæringen, eller en af disse befuldmægtiget person bemyndigelse til at indkalde den. Dette foregriber ikke nationale bestemmelser, der eventuelt fastsætter mulighed for, at aktionærerne selv kan indkalde generalforsamlingen.

Artikel 56

En eller flere aktionærer, der tilsammen råder over mindst 10 % af den tegnede kapital, kan forlange et eller flere nye punkter sat på dagsordenen for en generalforsamling. Procedurerne og fristerne herfor fastsættes i den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i SE-selskabets vedtægter. En lavere procent end den ovenfor anførte kan fastsættes i vedtægterne eller i lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted, på samme betingelser som dem, der gælder for aktieselskaber.

Artikel 57

Generalforsamlingens beslutninger træffes med flertallet af gyldigt afgivne stemmer, medmindre denne forordning eller i givet fald aktieselskabsloven i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, kræver et større flertal.

Artikel 58

Stemmer knyttet til aktier, hvis indehaver ikke har deltaget i afstemningen, har afholdt sig fra at stemme eller har afgivet en blank eller ugyldig stemme, medregnes ikke til de afgivne stemmer.

Artikel 59

1.  Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, medmindre aktieselskabsloven i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, fastsætter eller åbner mulighed for et større flertal.

2.  En medlemsstat kan dog fastsætte, at simpelt flertal af de i stk. 1 nævnte antal stemmer er tilstrækkeligt, hvis mindst halvdelen af den tegnede kapital er repræsenteret.

3.  Enhver ændring af vedtægterne skal offentliggøres efter artikel 13.

Artikel 60

1.  Når der findes flere aktieklasser, er generalforsamlingsbeslutninger kun gyldige, hvis de er vedtaget ved særskilte afstemninger for hver af de klasser af aktionærer, hvis særlige rettigheder forringes ved beslutningen.

2.  Når vedtagelse af en generalforsamlingsbeslutning kræver stemmeflertal efter artikel 59, stk. 1 og 2, kræves samme flertal ved særskilte afstemninger for hver af de klasser af aktionærer, hvis særlige rettigheder forringes ved beslutningen.DEL IV

ÅRSREGNSKABER OG KONSOLIDEREDE REGNSKABER

Artikel 61

Med hensyn til opstilling af årsregnskaber og i givet fald af konsoliderede regnskaber, herunder den dertil knyttede årsberetning, samt revision og offentliggørelse af regnskaberne gælder for SE-selskabet de samme regler som for aktieselskaber, der hører under lovgivningen i den medlemsstat, hvori SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, jf. dog artikel 62.

Artikel 62

1.  Med hensyn til opstilling af årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber, herunder den dertil knyttede årsberetning, samt revision og offentliggørelse af regnskaberne gælder for de SE-selskaber, som er kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter, de samme regler som i lovgivningen i den medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut ( 9 ).

2.  Med hensyn til opstilling af årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber, herunder den dertil knyttede årsberetning, samt revision og offentliggørelse af regnskaberne gælder for de SE-selskaber, som er forsikringsselskaber, de samme regler som i lovgivningen i den medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende, i medfør af Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ( 10 ).DEL V

OPLØSNING, LIKVIDATION, KONKURSBEHANDLING OG BETALINGSSTANDSNING

Artikel 63

Med hensyn til opløsning, likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og tilsvarende bobehandlinger er SE-selskabet omfattet af den lovgivning, som ville finde anvendelse på et aktieselskab, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, herunder også bestemmelser om generalforsamlingens beslutningstagning.

Artikel 64

1.  Opfylder et SE-selskab ikke længere kravet i artikel 7, træffer den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, passende foranstaltninger til at pålægge SE-selskabet at afhjælpe forholdet inden for en nærmere fastsat frist:

a) enten ved at flytte sit hovedkontor tilbage til den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted

b) eller ved at flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted efter proceduren i artikel 8.

2.  Den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit hjemsted, skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der indledes likvidationsprocedure mod et SE-selskab, som ikke afhjælper forholdet i overensstemmelse med stk. 1.

3.  Den medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, giver adgang til domstolsprøvelse af alle overtrædelser af artikel 7. Denne adgang har opsættende virkning for procedurerne i stk. 1 og 2.

4.  Konstateres det, enten på myndighedernes eller på en berørt parts initiativ, at et SE-selskab i strid med artikel 7, har sit hovedkontor på en medlemsstats område, underretter myndighederne i denne medlemsstat straks den medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende.

Artikel 65

Indledning af bobehandling med henblik på opløsning, likvidation, konkurs eller betalingsstandsning samt afslutning af en sådan bobehandling og beslutning om videreførelse offentliggøres efter artikel 13 med forbehold af national lovgivning om yderligere offentliggørelsesforanstaltninger.

Artikel 66

1.  Et SE-selskab kan omdannes til et aktieselskab, der hører under lovgivningen i den medlemsstat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Beslutningen om omdannelse kan først træffes to år efter SE-selskabets registrering, og først når de første to årsregnskaber er blevet godkendt.

2.  Omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab giver ikke anledning til, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person.

3.  SE-selskabets ledelses- eller administrationsorgan udfærdiger en omdannelsesplan og en beretning, hvori de juridiske og økonomiske aspekter af omdannelsen forklares og begrundes, ligesom der redegøres for følgerne af den vedtagne aktieselskabsform for aktionærerne og for medarbejderne.

4.  Omdannelsesplanen skal offentliggøres efter reglerne i den enkelte medlemsstats lovgivning, jf. artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, mindst en måned inden datoen for den generalforsamling, der skal tage stilling til omdannelsen.

5.  Inden generalforsamlingen, jf. stk. 6, attesterer en eller flere uafhængige sagkyndige, som efter de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 10 i direktiv 78/855/EØF, er udpeget eller godkendt af en retslig eller administrativ myndighed i den medlemsstat, som det SE-selskab, der omdannes til et aktieselskab, hører under, at selskabet råder over aktiver, som mindst svarer til selskabskapitalen.

6.  SE-selskabets generalforsamling godkender omdannelsesplanen samt aktieselskabets vedtægter. Generalforsamlingens beslutning skal træffes på de betingelser, der er fastsat i de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 7 i direktiv 78/855/EØF.DEL VI

SUPPLERENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 67

1.  Hvis og så længe tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) ikke finder anvendelse på en medlemsstat, kan denne medlemsstat anvende de bestemmelser, der gælder for aktieselskaber, som hører under dens lovgivning, på SE-selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted på dens område for så vidt angår angivelsen af deres kapital. SE-selskabet kan under alle omstændigheder angive sin kapital i euro. I så fald er omregningskursen mellem den nationale valuta og euro den kurs, der gælder den sidste dag i måneden forud for stiftelsen af SE-selskabet.

2.  Hvis og så længe tredje fase af ØMU'en ikke finder anvendelse på den stat, hvor SE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, kan SE-selskabet dog opstille og offentliggøre sit årsregnskab og eventuelle konsoliderede regnskab i euro. Medlemsstaten kan kræve, at SE-selskabets årsregnskaber og i givet fald de konsoliderede regnskaber opstilles og offentliggøres i den nationale valuta på samme betingelser som dem, der gælder for aktieselskaber, som hører under lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Dette berører ikke SE-selskabets yderligere mulighed for i overensstemmelse med direktiv 90/604/EØF ( 11 ) at offentliggøre sine årsregnskaber og i givet fald de konsoliderede regnskaber i euro.DEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 68

1.  Medlemsstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af denne forordning.

2.  Hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder som angivet i artikel 8, 25, 26, 54, 55 og 64. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 69

Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af forordningen og i givet fald forslag til ændringer. Det skal i rapporten især undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt:

a) at tillade, at et SE-selskabs hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i forskellige medlemsstater

b) at udvide begrebet fusion i artikel 7, stk. 2, for at medtage andre typer fusioner end dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, i direktiv 78/855/EØF

c) at revidere bestemmelsen om kompetence i artikel 8, stk. 16, på baggrund af en eventuel bestemmelse, som måtte være blevet indsat i Bruxelles-konventionen fra 1968 eller i enhver anden tekst, der vedtages af medlemsstaterne eller Rådet til erstatning for konventionen

d) at tillade, at en medlemsstat i de retsforskrifter, den udsteder i medfør af beføjelser tillagt ved denne forordning eller til sikring af denne forordnings faktiske anvendelse på SE-selskabet, giver mulighed for i SE-selskabets vedtægter at indsætte bestemmelser, som fraviger eller supplerer disse retsforskrifter, selv om sådanne bestemmelser ikke ville være tilladt i vedtægterne for et aktieselskab med hjemsted i den pågældende medlemsstat.

Artikel 70

Denne forordning træder i kraft den 8. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

AKTIESELSKABER, JF. ARTIKEL 2, STK. 1

BELGIEN:

la société anonyme

/

de naamloze vennootschap

▼M2

BULGARIEN:

акционерно дружество

▼M1

TJEKKIET:

akciová společnost

▼B

DANMARK:

aktieselskaber

TYSKLAND:

die Aktiengesellschaft

▼M1

ESTLAND:

aktsiaselts

▼B

GRÆKENLAND:

ανώνυμη εταιρία

SPANIEN:

la sociedad anónima

FRANKRIG:

la société anonyme

▼M3

KROATIEN:

dioničko društvo

▼B

IRLAND:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

ITALIEN:

società per azioni

▼M1

CYPERN:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LETLAND:

akciju sabiedrība

LITAUEN:

akcinės bendrovės

▼B

LUXEMBOURG:

la société anonyme

▼M1

UNGARN:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

▼B

NEDERLANDENE:

de naamloze vennootschap

ØSTRIG:

die Aktiengesellschaft

▼M1

POLEN:

spółka akcyjna

▼B

PORTUGAL:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

▼M2

RUMÆNIEN:

societate pe acțiuni

▼M1

SLOVENIEN:

delniška družba

SLOVAKIET:

akciová spoločnosť

▼B

FINLAND:

julkinen osakeyhtiö

/

publikt aktiebolag

SVERIGE:

publikt aktiebolag

DET FORENEDE KONGERIGE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital.
BILAG II

AKTIESELSKABER OG ANPARTSSELSKABER, JF. ARTIKEL 2, STK. 2

BELGIEN:

la société anonyme

/

de naamloze vennootschap

,

la société à responsabilité limitée

/

privéebesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

▼M2

BULGARIEN:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност

▼M1

TJEKKIET:

akciová společnost

společnost s ručením omezeným

▼B

DANMARK:

aktieselskaber

anpartsselskaber

TYSKLAND:

die Aktiengesellschaft

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

▼M1

ESTLAND:

aktsiaselts ja osaühing

▼B

GRÆKENLAND:

ανώνυμη εταιρία

εταιρία περιορισμένης ευθύνης

SPANIEN:

la sociedad anónima

la sociedad de responsabilidad limitada

FRANKRIG:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

▼M3

KROATIEN:

dioničko društvo

društvo s ograničenom odgovornošću

▼B

IRLAND:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital

ITALIEN:

società per azioni

società a responsabilità limitata

▼M1

CYPERN:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

ιδιωτική εταιρεία

LETLAND:

akciju sabiedrība

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITAUEN:

akcinės bendrovės

uždarosios akcinės bendrovės

▼B

LUXEMBOURG:

la société anonyme

la société à responsabilité limitée

▼M1

UNGARN:

részvénytársaság

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies

▼B

NEDERLANDENE:

de naamloze vennootschap

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ØSTRIG:

die Aktiengesellschaft

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

▼M1

POLEN:

spółka akcyjna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

▼B

PORTUGAL:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

▼M2

RUMÆNIEN:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată

▼M1

SLOVENIEN:

delniška družba

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKIET:

akciová spoločnos’

spoločnosť s ručením obmedzeným

▼B

FINLAND:

osakeyhtiö

aktiebolag

SVERIGE:

aktiebolag

DET FORENEDE KONGERIGE:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital.( 1 ) EFT C 263 af 16.10.1989, s. 41, og EFT C 176 af 8.7.1991, s. 1.

( 2 ) Udtalelse af 4. september 2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

( 3 ) EFT C 124 af 21.5.1990, s. 34.

( 4 ) Se side 22 i denne EFT.

( 5 ) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 40. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

( 6 ) EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8, specialudgave 1968 (I), s. 41. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

( 7 ) Rådets tredje direktiv 78/855/EØF af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (EFT L 295 af 20.10.1978, s. 36). Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

( 8 ) Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1). Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

( 9 ) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1.

( 10 ) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 7.

( 11 ) Rådets direktiv 90/604/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber for så vidt angår undtagelser til fordel for små og mellemstore selskaber og for så vidt angår opstilling og offentliggørelse af regnskaber i ecu (EFT L 317 af 16.11.1990, s. 57).

Top