Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — DA — 20.01.2007 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/34/EF

af 28. maj 2001

vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer

(EFT L 184, 6.7.2001, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/6/EF af 28. januar 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF EØS-relevant tekst af 4. november 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/109/EF af 15. december 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/1/EF EØS-relevant tekst af 9. marts 2005

  L 79

9

24.3.2005
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/34/EF

af 28. maj 2001

vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirerINDHOLDSFORTEGNELSE

BETRAGTNINGER

AFSNIT I: DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDE

Kapitel I: Definitioner

Artikel 1

Kapitel II: Anvendelsesområde

Artikel 2

AFSNIT II: ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRS

Kapitel I: Almindelige betingelser for optagelse

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Kapitel II: Strengere eller supplerende betingelser og forpligtelser

Artikel 8

Kapitel III: Undtagelser

Artikel 9

Artikel 10

Kapitel IV: Kompetente nationale myndigheders beføjelser

Afdeling 1: Beslutning om optagelse

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Afdeling 2: De kompetente myndigheders krav om oplysninger

Artikel 16

Afdeling 3: Foranstaltninger i tilfælde af at udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsen

Artikel 17

Afdeling 4: Suspension og sletning

Artikel 18

Afdeling 5: Indbringelse for domstolene i tilfælde af afslag på notering eller sletning

Artikel 19

AFSNIT III: NÆRMERE BETINGELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRS

Kapitel I: Offentliggørelse af prospekt for notering

Afdeling 1: Almindelige bestemmelser

Afdeling 2: Hel eller delvis fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre prospektet

Afdeling 3: Dispensation fra krav om optagelse af visse oplysninger i prospektet

Afdeling 4: Prospektets indhold i særlige tilfælde

Afdeling 5: Kontrol og udsendelse af prospektet

Afdeling 6: Fastlæggelse af den kompetente myndighed

Afdeling 7: Gensidig anerkendelse

Afdeling 8: Aftaler med tredjelande

Kapitel II: Særlige betingelser for optagelse af aktier

Afdeling 1: Betingelser vedrørende det selskab, hvis aktier er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Afdeling 2: Betingelser vedrørende de aktier, der er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Kapitel III: Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en virksomhed

Afdeling 1: Betingelser vedrørende den virksomhed, hvis obligationer er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 52

Afdeling 2: Betingelser vedrørende de obligationer, der er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Afdeling 3: Andre betingelser

Artikel 58

Artikel 59

Kapitel IV: Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

AFSNIT IV: FORPLIGTELSER VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER, SOM ER OPTAGET TIL OFFICIEL NOTERING

Kapitel I: Forpligtelser, som påhviler selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering

Afdeling 1: Notering af nyligt udstedte aktier af samme klasse

Artikel 64

Afdeling 2: Forholdet til aktionærerne

Afdeling 3: Ændring af stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne

Afdeling 4: Årsregnskab og beretning

Afdeling 5: Supplerende oplysninger

Afdeling 6: Oplysningernes ensartethed

Afdeling 7: Offentliggørelse af periodiske oplysninger

Afdeling 8: Offentliggørelse og indhold af den halvårlige beretning

Kapitel II: Forpligtelser, som påhviler udstedere, hvis obligationer er optaget til officiel notering

Afdeling 1: Obligationer udstedt af en virksomhed

Afdeling 2: Obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter

Kapitel III: Forpligtelse til offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskab

Afdeling 1: Almindelige bestemmelser

Afdeling 2: Underretning ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel

Afdeling 3: Fastsættelse af stemmeret

Afdeling 4: Undtagelser og dispensation

Afdeling 5: Kompetente myndigheder

Afdeling 6: Sanktioner

AFSNIT V: OFFENTLIGGØRELSE OG MEDDELELSE AF OPLYSNINGER

Kapitel I: Offentliggørelse og udsendelse af prospekt med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs

Afdeling 1: Fremgangsmåde og frister for offentliggørelse af prospektet og dets tillæg

Afdeling 2: Forudgående underretning af de kompetente myndigheder om måden for offentliggørelsen

Kapitel II: Offentliggørelse og meddelelse af oplysninger efter noteringen

Kapitel III: Sprog

AFSNIT VI: KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATER

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

AFSNIT VII: KONTAKTUDVALG

Kapitel I: Udvalgets sammensætning, funktion og opgave

Kapitel II: Tilpasning af beløbet for kursværdien

Artikel 109

AFSNIT VIII: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Bilag II — Del A: Ophævede direktiver med deres successive ændringer

Bilag II — Del B: Frist for gennemførelse i national ret

Bilag III — SammenligningstabelEUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 ( 2 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 79/279/EØF af 5. marts 1979 om samordning af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs ( 3 ), Rådets direktiv 80/390/EØF af 17. marts 1980 om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs ( 4 ), Rådets direktiv 82/121/EØF af 15. Februar 1982 om periodiske oplysninger, der skal offentliggøres af selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs ( 5 ) og Rådets direktiv 88/627/EØF af 12. december 1988 om offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskab ( 6 ) har ved flere lejligheder været underkastet omfattende ændringer. Direktiverne bør derfor kodificeres og samles i én enkelt tekst, således at deres bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.

(2)

Samordningen af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i medlemsstaterne, vil på fællesskabsplan give investorernes beskyttelse samme omfang på grund af de mere ensartede garantier, den yder dem i de forskellige medlemsstater. Den vil i hver af disse stater lette optagelsen til officiel notering af værdipapirer, der hidrører fra andre medlemsstater, samt noteringen af samme værdipapir på flere fondsbørser i Fællesskabet. Den vil følgelig muliggøre en mere vidtgående integrering af de nationale markeder for værdipapirer ved at fjerne de hindringer, der med rimelighed kan fjernes, og således være et led i oprettelsen af et europæisk kapitalmarked.

(3)

Denne samordning skal finde anvendelse på værdipapirer uafhængigt af udstederens juridiske status, og den skal derfor ligeledes finde anvendelse på værdipapirer udstedt af tredjelande eller disses lokale offentlige organer eller af internationale organisationer med offentlig karakter. Dette direktiv dækker således enheder, der ikke er omfattet af traktatens artikel 48, stk. 2.

(4)

Det bør være muligt at indbringe de afgørelser, som træffes af nationale myndigheder, der er kompetente med hensyn til gennemførelsen af dette direktiv, for domstolene, hvad angår værdipapirers optagelse til officiel notering, idet denne mulighed dog ikke må gøre indgreb i nævnte myndigheders frie skøn.

(5)

I en første etape bør samordningen af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering være tilstrækkelig smidig, således at der kan tages hensyn til de for tiden eksisterende forskelle mellem strukturerne inden for medlemsstaternes markeder for værdipapirer, og således at medlemsstaterne kan tage hensyn til de særlige situationer, de kan komme ud for.

(6)

Som følge heraf er det vigtigt, at samordningen til en begyndelse begrænses til udarbejdelse af minimums-betingelser for værdipapirers optagelse til officiel notering på fondsbørser, der er beliggende eller udøver virksomhed i medlemsstaterne, uden dermed at give udstederne en ret til børsnotering.

(7)

Denne delvise samordning af betingelserne for optagelse til officiel notering udgør et første skridt mod en senere mere vidtgående indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område.

(8)

Udvidelsen af det økonomiske område, inden for hvilket virksomhederne skal udøve deres aktiviteter, til at omfatte hele Fællesskabet, medfører en tilsvarende udvidelse af deres finansieringsbehov og af de kapitalmarkeder, på hvilke de skal skaffe sig midlerne til opfyldelse af disse behov. Optagelse til officiel notering på fondsbørser i medlemsstaterne af værdipapirer, der udstedes af virksomheder, er en vigtig faktor i adgangen til disse kapitalmarkeder. I øvrigt er valutarestriktionerne, som et led i frigørelsen af kapitalbevægelserne, blevet ophævet ved køb af værdipapirer, som handles på en fondsbørs i en anden medlemsstat.

(9)

For at beskytte nuværende og eventuelle fremtidige investorers interesser skal de virksomheder, som søger at skaffe sig kapital ved en henvendelse til offentligheden, i de fleste medlemsstater frembyde garantier undertiden fra værdipapirernes udstedelse og i alle tilfælde på tidspunktet for deres optagelse til officiel notering på en fondsbørs. Disse garantier forudsætter fyldestgørende information, der er så objektiv som mulig, navnlig om udstederens finansielle stilling og om kendetegnene ved de værdipapirer, for hvilke der ansøges om optagelse til officiel notering. Nævnte information skal sædvanligvis gives i form af offentliggørelse af et prospekt.

(10)

De krævede garantier er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden, hvad angår såvel prospektets indhold og form som effektiviteten af, de nærmere bestemmelser om og tidspunktet for kontrollen med de givne oplysninger. Disse forskelle har til følge, ikke blot at virksomhedernes adgang til optagelse af deres værdipapirer til officiel notering på fondsbørserne i flere medlemsstater vanskeliggøres, men også at investorer bosat i en medlemsstat hindres i at erhverve værdipapirer noteret på fondsbørser i andre medlemsstater, med den virkning at virksomhedernes finansiering og investorernes investeringer hæmmes i hele Fællesskabet.

(11)

Disse forskelle bør fjernes, idet bestemmelserne samordnes, uden at de nødvendigvis harmoniseres fuldstændigt, for i tilstrækkelig grad at gøre de garantier ligeværdige, som i hver enkelt medlemsstat kræves for at sikre nuværende og eventuelle fremtidige ihændehavere af værdipapirer en fyldestgørende information, der er så objektiv som mulig.

(12)

Denne samordning skal gælde for værdipapirer uden hensyn til den udstedende virksomheds retlige status. Dette direktiv skal derfor dække enheder, der ikke er omfattet af traktatens artikel 48, stk. 2.

(13)

Gensidig anerkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering, er et stort skridt hen imod gennemførelsen af Fællesskabets indre marked.

(14)

Det bør i denne forbindelse præciseres, hvilke myndigheder der har kompetence til at kontrollere og godkende det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering i tilfælde af samtidig anmodning om optagelse til officiel notering i flere forskellige medlemsstater.

(15)

Artikel 21 i Rådets direktiv 89/298/EØF af 17. april 1989 om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udstedelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden ( 7 ) indeholder en bestemmelse om, at dersom udbydelse til offentligheden finder sted samtidig eller med korte mellemrum i to eller flere medlemsstater, skal et offentligt prospekt, der er udarbejdet og godkendt i henhold til artikel 7, 8 eller 12 i samme direktiv, anerkendes som offentligt prospekt i de andre berørte medlemsstater i henhold til princippet om gensidig anerkendelse.

(16)

Det er ligeledes ønskeligt, at der indføjes en bestemmelse om, at et sådant prospekt anerkendes som gyldigt prospekt, dersom der inden for et kort tidsrum efter udbydelsen til offentligheden ansøges om optagelse til officiel notering på en fondsbørs.

(17)

Gensidig anerkendelse af offentlige prospekter med henblik på optagelse til officiel notering indebærer ikke i sig selv ret til optagelse til børsnotering.

(18)

Det er hensigtsmæssigt at åbne mulighed for ved aftaler, der indgås af Fællesskabet med tredjelande, at udvide anerkendelsen på basis af gensidighed af prospekter med henblik på optagelse til officiel notering hidrørende fra disse lande.

(19)

Det forekommer hensigtsmæssigt, at den medlemsstat, i hvilken der ansøges om optagelse til officiel notering, får mulighed for i visse tilfælde at kunne indrømme udstedere, hvis værdipapirer allerede er optaget til officiel børsnotering i en anden medlemsstat, hel eller delvis fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre prospekter med henblik på optagelse til officiel notering.

(20)

Det er velfunderede selskaber med en international status, som allerede i nogen tid har været børsnoteret i Fællesskabet, der højst sandsynligt vil søge notering på tværs af grænserne. Disse selskaber er almindeligvis velkendte i de fleste medlemsstater. Oplysninger om dem foreligger allerede i vid udstrækning.

(21)

Formålet med nærværende direktiv er at sikre, at investorerne råder over tilstrækkelige oplysninger. Når et sådant selskab derfor ansøger om at få sine værdipapirer optaget til notering i en værtsmedlemsstat, kan investorer, der opererer på markedet i det pågældende land, derfor være tilstrækkeligt beskyttet, hvis de blot modtager forenklede oplysninger i stedet for det fuldstændige prospekt.

(22)

Medlemsstaterne kan finde det hensigtsmæssigt at fastsætte ikke-diskriminerende kvantitative minimumskriterier, f.eks. for virksomhedernes markedsværdi, som udstederne skal opfylde for at kunne drage fordel af de fritagelsesmuligheder, som gives med dette direktiv. Med den stadig større integration af værdipapirmarkederne bør de kompetente myndigheder ligeledes have mulighed for at behandle mindre selskaber på tilsvarende vis.

(23)

Endvidere har mange fondsbørser sekundære markeder, hvor der omsættes aktier fra de selskaber, der ikke har adgang til officiel notering; i nogle tilfælde reguleres og kontrolleres de sekundære markeder af offentligt anerkendte myndigheder, der pålægger selskaberne oplysningskrav, der i det væsentlige svarer til kravene for officielt noterede selskaber. Det princip, der ligger til grund for artikel 23 i nærværende direktiv kan derfor, også anvendes, når sådanne selskaber ansøger om at få deres værdipapirer optaget til officiel notering.

(24)

For at beskytte investorerne skal dokumenter, der skal stilles til rådighed for offentligheden, først sendes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken der ansøges om optagelse til officiel notering. Det er op til den medlemsstat at afgøre, om dens kompetente myndigheder skal foretage en kontrol af disse dokumenter, og om nødvendigt at beslutte, hvilken form kontrollen skal have, samt hvorledes den skal gennemføres.

(25)

Hvad angår værdipapirer, der er optaget til officiel notering på en fondsbørs, gør beskyttelsen af investorerne det påkrævet, at disse med regelmæssige mellemrum ligeledes modtager relevante oplysninger, så længe de pågældende værdipapirer er noteret; en samordning af bestemmelserne vedrørende disse periodiske oplysninger tjener lignende formål som dem, der ligger til grund for prospektet, nemlig at forbedre beskyttelsen af investorerne og gøre den mere ligeværdig, samt at lette optagelsen af disse papirer på flere børser inden for Fællesskabet og således bidrage til at skabe et egentligt kapitalmarked i Fællesskabet ved en bedre integrering af de nationale markeder for værdipapirer.

(26)

I medfør af nærværende direktiv, skal børsnoterede selskaber hurtigst muligt forelægge investorerne selskabets årsregnskab og beretning, der giver oplysninger om selskabet for regnskabsåret som helhed. Ved Rådets direktiv 78/660/EØF ( 8 ) blev medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende årsregn-skaberne for visse selskabsformer samordnet.

(27)

Selskaberne bør ligeledes mindst én gang i løbet af regnskabsåret forelægge investorerne en beretning om deres virksomhed. Dette direktiv kan derfor begrænses til en samordning af indholdet og udbredelsen af en enkelt beretning omfattende de første seks måneder i regnskabsåret.

(28)

For så vidt angår almindelige obligationer er det imidlertid på grund af de rettigheder, som tilkommer ihændehaverne af disse papirer, ikke nødvendigt at beskytte investorerne ved offentliggørelse af en halvårlig beretning. I henhold til nærværende direktiv kan konvertible obligationer, ombyttelige obligationer og obligationer med warrants kun optages til officiel notering, såfremt de hertil knyttede aktier allerede er eller samtidig hermed vil blive optaget til notering på vedkommende fondsbørs eller på et andet organiseret, anerkendt og åbent marked, der fungerer regelmæssigt. Medlemsstaterne kan kun fravige dette princip, hvis deres kompetente myndigheder er af den overbevisning, at obligationsihændehaverne råder over alle sådanne oplysninger, der er nødvendige for, at de kan danne sig et skøn over værdien af de aktier, hvortil obligationerne er knyttet. En samordning af bestemmelserne vedrørende periodiske oplysninger er derfor kun nødvendig for de selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs.

(29)

Den halvårlige beretning bør sætte investorerne i stand til realistisk at bedømme den almindelige udvikling i selskabets virksomhed i løbet af den periode, som beretningen omfatter. Beretningen skal dog kun indeholde de vigtigste oplysninger om selskabets finansielle situation og almindelige forretningsgang.

(30)

For at sikre en effektiv beskyttelse af opsparingen og for at fondsbørserne kan fungere tilfredsstillende, bør reglerne for de periodiske oplysninger, der skal offentliggøres af selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs inden for Fællesskabet, finde anvendelse ikke alene på selskaber, der er hjemmehørende i medlemsstaterne, men også på selskaber hjemmehørende i tredjelande.

(31)

En hensigtsmæssig politik for oplysning af investorer med hensyn til værdipapirer kan sikre en bedre beskyttelse af disse, øge deres tillid til markedet og derved forbedre den måde, hvorpå markedet fungerer.

(32)

En samordning af denne politik på fællesskabsniveau, således at beskyttelsen gøres mere ensartet, vil kunne bidrage til en integrering af værdipapirmarkederne i medlemsstaterne og derved også til etablering af et reelt europæisk kapitalmarked.

(33)

Med henblik herpå bør investorerne underrettes om betydelige andele og om ændringer af disse andele i selskaber i Fællesskabet, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende i eller udøver virksomhed i Fællesskabet.

(34)

Indholdet af en sådan underretning samt de nærmere gennemførelsesbestemmelser i forbindelse hermed bør fastsættes på ensartet måde.

(35)

Selskaber, hvis aktier er optaget til officiel notering på en fondsbørs i Fællesskabet, har kun mulighed for at oplyse offentligheden om ændringer i besiddelsen af betydelige andele, hvis de er blevet underrettet om disse ændringer af den, som besidder disse andele.

(36)

De fleste medlemsstater pålægger ikke disse kapitalejere en sådan pligt, og hvor en sådan pligt findes, er der betydelige forskelle i gennemførelsesbestemmelserne. Der bør derfor vedtages ensartede regler på fællesskabsplan.

(37)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B anførte gennemførelsesfrister —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:AFSNIT I

DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDEKAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

I dette direktiv forstås ved:

a) udstedere: selskaber og andre juridiske personer samt enhver virksomhed, hvis værdipapirer er genstand for en ansøgning om optagelse til officiel notering på en fondsbørs

b) institutter for kollektiv investering bortset fra institutter af den lukkede type: investeringsfonds og investeringsselskaber:

i) hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og

ii) hvis andele på ihændehavers begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte over disse institutters aktiver. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et institut for kollektiv investering handler med henblik på, at kursværdien af dets andele ikke kommer til at afvige mærkbart fra deres bogførte nettoværdi

c) investeringsselskaber, herunder foreninger, der ikke hører til den lukkede type: investeringsselskaber:

i) hvis formål er kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, og hvis virksomhed bygger på princippet om risikospredning, og

ii) hvis aktier på ihændehavers begæring tilbagekøbes eller indløses direkte eller indirekte med disse selskabers midler. Med sådanne tilbagekøb eller indløsninger sidestilles det forhold, at et investeringsselskab handler med henblik på, at værdien af dets børsnoterede aktier ikke kommer til at afvige mærkbart fra deres bogførte nettoværdi

d) kreditinstitutter: virksomheder, hvis aktiviteter består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, som skal tilbagebetales, og i at yde lån for egen regning

e) andele: værdipapirer, som er udstedt af institutter for kollektiv investering, og som repræsenterer deltagernes rettigheder i disse institutters aktiver

f) kapitalinteresse: rettigheder i kapital i andre virksomheder, uanset om der foreligger værdipapirer eller ej, som ved at skabe en varig tilknytning til disse skal bidrage til virksomhedens aktivitet.

▼M3 —————

▼BKAPITEL II

Anvendelsesområde

Artikel 2

1.  Artikel 5 til 19, 42 til 69 og 78 til 84 finder anvendelse på værdipapirer, som er optaget eller er genstand for en ansøgning om optagelse til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en medlemsstat.

2.  Medlemsstaterne kan undlade at anvende de i stk. 1 nævnte bestemmelser:

a) på andele, der er udstedt af institutter for kollektiv investering bortset fra institutter af den lukkede type

b) på værdipapirer, der er udstedt af en medlemsstat eller dennes lokale offentlige organer.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BAFSNIT II

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRSKAPITEL 1

Almindelige betingelser for optagelse

Artikel 5

Medlemsstaterne påser:

a) at værdipapirer kun kan optages til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed på deres område, såfremt betingelserne i dette direktiv er opfyldt, og

b) at udstedere af værdipapirer, der optages til sådan officiel notering, er undergivet forpligtelserne i dette direktiv, uanset på hvilken dato optagelsen har fundet sted.

Artikel 6

1.  Værdipapirers optagelse til officiel notering er undergivet betingelserne i artikel 42 til 51 eller 52 til 63, alt efter om der er tale om aktier eller obligationer.

▼M3 —————

▼B

3.  Aktiecertifikater kan kun optages til officiel notering, hvis udstederen af de repræsenterede aktier opfylder betingelserne i artikel 42, 43 og 44 og overholder forpligtelserne i artikel 64 til 69, og hvis de nævnte certifikater opfylder betingelserne i artikel 45 til 50.

Artikel 7

Medlemsstaterne kan ikke gøre optagelsen til officiel notering af værdipapirer, der er udstedt af selskaber eller andre juridiske personer, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betinget af, at disse allerede er optaget til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en af medlemsstaterne.KAPITEL II

Strengere eller supplerende betingelser og forpligtelser

Artikel 8

1.  Med forbehold af de i artikel 7 og i artikel 42 til 63 fastsatte forbud kan medlemsstaterne undergive værdipapirers optagelse til officiel notering strengere betingelser end dem, der er anført i artikel 42 til 63, eller supplerende betingelser, forudsat at disse strengere eller supplerende betingelser gælder generelt for alle udstedere eller for enkelte kategorier af udstedere, og at de er offentliggjort forud for ansøgningerne om optagelse til notering af nævnte værdipapirer.

▼M3

2.  Medlemsstaterne kan pålægge udstedere af værdipapirer, der er optaget til officiel notering, supplerende forpligtelser, forudsat at disse supplerende forpligtelser gælder generelt for alle udstedere eller for bestemte kategorier af udstedere.

▼B

3.  Medlemsstaterne kan på samme betingelser som fastsat i artikel 9 tillade undtagelser fra de strengere eller supplerende betingelser og forpligtelser, der er omhandlet i stk. l og 2.

4.  Medlemsstaterne kan i henhold til gældende national lovgivning af udstedere af værdipapirer, der er optaget til officiel notering, kræve, at de regelmæssigt stiller oplysninger om deres økonomiske stilling og deres virksomhed i almindelighed til rådighed for offentligheden.KAPITEL III

Undtagelser

Artikel 9

De undtagelser fra betingelserne for optagelse til officiel notering, som tillades i overensstemmelse med artikel 42 til 63, skal gælde generelt for alle udstedere, når de omstændigheder, der berettiger undtagelserne, er af samme art.

Artikel 10

Medlemsstaterne kan undlade at anvende de i artikel 52 til 63 anførte betingelser og de i artikel 81, stk. 1 og 3, anførte forpligtelser på optagelse til officiel notering af obligationer udstedt af selskaber og andre juridiske personer, som er hjemmehørende i en medlemsstat, og som er stiftet ved eller i medfør af en særlov eller henhører under en sådan lov, når disse obligationer for så vidt angår indløsning og udbetaling af renter er garanteret af en medlemsstat eller af en af dens delstater.KAPITEL IV

Kompetente nationale myndigheders beføjelserAfdeling 1

Beslutning om optagelse

Artikel 11

1.  De i artikel 105 anførte kompetente myndigheder træffer afgørelse om værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs, som er beliggende eller udøver virksomhed på deres område.

2.  Med forbehold af andre beføjelser, som er tillagt de kompetente myndigheder, kan disse afslå en ansøgning om optagelse af et værdipapir til officiel notering, såfremt de er af den opfattelse, at udstederens forhold er af en sådan art, at optagelsen vil være i modstrid med investorernes interesser.

Artikel 12

Uanset artikel 8 kan medlemsstaterne, udelukkende med det formål at beskytte investor, give de kompetente myndigheder beføjelse til at undergive et værdipapirs optagelse til officiel notering enhver særlig betingelse, som de måtte skønne hensigtsmæssig, og som de udtrykkeligt har meddelt ansøgeren.

Artikel 13

1.  Såfremt der for samme værdipapir samtidigt eller med kort mellemrum indgives ansøgninger om optagelse til officiel notering på fondsbørser, som er beliggende eller udøver virksomhed i flere medlemsstater, eller såfremt en ansøgning om optagelse til notering indgives for et værdipapir, der allerede noteres på en fondsbørs i en anden medlemsstat, underretter de kompetente myndigheder hinanden herom og træffer de nødvendige foranstaltninger for at fremskynde proceduren og for i så høj grad som muligt at forenkle de formaliteter og eventuelle supplerende betingelser, som skal opfyldes, for at det pågældende værdipapir kan optages til notering.

2.  For at lette de kompetente myndigheders arbejde skal det i ansøgningen om optagelse af et værdipapir til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i en medlemsstat, anføres, om en sådan ansøgning samtidigt eller tidligere er indgivet i en anden medlemsstat eller i nær fremtid vil blive det.

Artikel 14

De kompetente myndigheder kan afslå en ansøgning om optagelse til officiel notering af et værdipapir, der allerede er optaget til notering i en anden medlemsstat, når udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsen i denne sidstnævnte medlemsstat.

Artikel 15

Når ansøgningen om optagelse til officiel notering vedrører aktiecertifikater, kan den kun komme i betragtning, hvis de kompetente myndigheder skønner, at udstederen af disse certifikater frembyder tilstrækkelig sikkerhed for beskyttelse af investor.Afdeling 2

De kompetente myndigheders krav om oplysninger

Artikel 16

1.  Den udsteder, hvis værdipapirer er optaget til officiel notering, skal meddele de kompetente myndigheder alle oplysninger, som disse skønner hensigtsmæssige med henblik på beskyttelsen af investor, og for at markedet kan fungere tilfredsstillende.

2.  Når beskyttelsen af investor eller markedets tilfredsstillende funktion kræver det, kan de kompetente myndigheder stille krav om, at udstederen offentliggør visse oplysninger i en form og inden for tidsfrister, som myndighederne finder passende. Såfremt udstederen ikke efterkommer dette krav, kan de kompetente myndigheder selv foranstalte offentlig-gørelsen af nævnte oplysninger efter at have hørt udstederen.Afdeling 3

Foranstaltninger i tilfælde af at udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsen

Artikel 17

Med forbehold af andre foranstaltninger eller sanktioner som de kompetente myndigheder måtte bringe i anvendelse, såfremt en udsteder ikke opfylder de forpligtelser, der følger af optagelsen til officiel notering, kan disse myndigheder offentliggøre den kendsgerning, at udstederen ikke opfylder nævnte forpligtelser.Afdeling 4

Suspension og sletning

Artikel 18

1.  De kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om suspension af noteringen af et værdipapir, når markedets tilfredsstillende funktion midlertidigt ikke er eller vil være sikret, eller når beskyttelsen af investor kræver det.

2.  De kompetente myndigheder kan træffe afgørelse om, at et værdipapir skal slettes af kurslisten, når de er af den overbevisning, at det normale og regelmæssige marked for dette værdipapir ikke kan opretholdes på grund af særlige omstændigheder.Afdeling 5

Indbringelse for domstolene i tilfælde af afslag på notering eller sletning

Artikel 19

1.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at enhver afgørelse fra de kompetente myndigheder om afslag på en ansøgning om optagelse til officiel notering af et værdipapir eller om, at et sådant værdipapir skal slettes af kurslisten, kan indbringes for domstolene.

2.  Enhver afgørelse vedrørende en ansøgning om optagelse til officiel notering meddeles ansøgeren inden seks måneder efter ansøgningens modtagelse eller, såfremt de kompetente myndigheder inden for denne frist kræver supplerende oplysninger, inden seks måneder efter, at ansøgeren har fremsendt disse oplysninger.

3.  Foreligger der ingen afgørelse inden for de i stk. 2 angivne frister, betragtes dette som en stiltiende afgørelse om afslag på ansøgningen. Denne afgørelse kan indbringes for domstolene i henhold til stk. 1.AFSNIT III

NÆRMERE BETINGELSER FOR OPTAGELSE AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFICIEL NOTERING PÅ EN FONDSBØRSKAPITEL I

Offentliggørelse af prospekt for noteringAfdeling 1

Almindelige bestemmelser

▼M2 —————

▼BAfdeling 2

Hel eller delvis fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre prospektet

▼M2 —————

▼BAfdeling 3

Dispensation fra krav om optagelse af visse oplysninger i prospektet

▼M2 —————

▼BAfdeling 4

Prospektets indhold i særlige tilfælde

▼M2 —————

▼BAfdeling 5

Kontrol og udsendelse af prospektet

▼M2 —————

▼BAfdeling 6

Fastlæggelse af den kompetente myndighed

▼M2 —————

▼BAfdeling 7

Gensidig anerkendelse

▼M2 —————

▼BAfdeling 8

Aftaler med tredjelande

▼M2 —————

▼BKAPITEL II

Særlige betingelser for optagelse af aktierAfdeling 1

Betingelser vedrørende det selskab, hvis aktier er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 42

Selskabets retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for selskabet gældende retsforskrifter med hensyn til såvel dets stiftelse som til dets vedtægtsmæssige virksomhed.

Artikel 43

1.  Den forventede kursværdi af de aktier, der er genstand for ansøgningen om optagelse til officiel notering eller, hvis denne værdi ikke kan anslås, selskabets egenkapital, herunder resultatet fra det seneste regnskabsår, skal være på mindst en million EUR.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at selv om denne betingelse ikke er opfyldt, hindrer dette ikke optagelse til officiel notering, såfremt de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at der vil være et tilstrækkeligt marked for de pågældende aktier.

3.  En medlemsstat kan ved optagelse til officiel notering kun kræve en højere forventet kursværdi eller en højere egenkapital, hvis der i denne stat eksisterer et andet organiseret, anerkendt og åbent marked, der fungerer regelmæssigt, og for hvilket kravene på dette område er lig med eller mindre strenge end de i stk. 1 omhandlede.

4.  Den i stk. 1 fastsatte betingelse finder ikke anvendelse ved optagelse til officiel notering af en supplerende aktiepost af samme klasse som de allerede optagne aktier.

5.  Modværdien i national valuta af en million EUR er indtil videre den værdi, der er ækvivalent med den modværdi i national valuta af én million europæiske regningsenheder, der gjaldt den 5. marts 1979.

6.  Hvis kursværdien udtrykt i national valuta, efter ændring af modværdien i national valuta af euroen, i en periode på et år ligger mindst 10 % under eller over værdien af en million EUR, skal medlemsstaten inden for en frist på tolv måneder efter udløbet af denne periode tilpasse sine administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser til bestemmelsen i stk. 1.

Artikel 44

Selskabet skal i overensstemmelse med den nationale lovgivning have offentliggjort eller indsendt sine regnskaber for de tre seneste regnskabsår forud for ansøgningen om optagelse til officiel notering. De kompetente myndigheder kan undtagelsesvis fravige denne betingelse, såfremt dette er ønskeligt af hensyn til selskabet eller investorerne, og de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at investorerne råder over de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan danne sig et velbegrundet skøn over selskabet og de aktier, der søges optaget til officiel notering.Afdeling 2

Betingelser vedrørende de aktier, der er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 45

Aktiernes retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for aktier gældende retsforskrifter.

Artikel 46

1.  Aktierne skal være frit omsættelige.

2.  De kompetente myndigheder kan sidestille ikke fuldt indbetalte aktier med frit omsættelige aktier, når der er truffet foranstaltninger til, at disse aktiers omsættelighed ikke begrænses, og når transaktionernes gennemskuelighed er sikret ved en tilstrækkelig information til offentligheden.

3.  Hvad angår optagelse til officiel notering af aktier, hvis erhvervelse er undergivet godkendelse, kan de kompetente myndigheder kun fravige stk. 1, hvis benyttelse af godkendelsesklausulen ikke vil kunne medføre markedsforstyrrelser.

Artikel 47

I tilfælde af offentlig udstedelse forud for optagelsen til officiel notering skal den periode, hvori der kan afgives tegningsordrer, være afsluttet før den første notering.

Artikel 48

1.  En tilstrækkelig spredning af aktierne i offentligheden i en eller flere medlemsstater, skal være sket senest på optagelsestidspunktet.

2.  Betingelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, når spredningen af aktierne i offentligheden skal ske over fondsbørsen. I så fald kan der kun træffes afgørelse om optagelse til officiel notering, hvis de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at en tilstrækkelig spredning i løbet af kort tid vil være opnået over fondsbørsen.

3.  I tilfælde af ansøgning om optagelse til officiel notering af en supplerende aktiepost af samme klasse, kan de kompetente myndigheder skønne, om aktiernes spredning i offentligheden er tilstrækkelig i forhold til samtlige udstedte aktier og ikke kun i forhold til denne supplerende post.

4.  Såfremt aktierne er optaget til officiel notering i et eller flere tredjelande, kan de kompetente myndigheder uanset stk. 1 lade dem optage til officiel notering, når en tilstrækkelig spredning i offentligheden har fundet sted i det eller de tredjelande, hvor de er noteret.

5.  En tilstrækkelig spredning anses at foreligge, når de aktier, der er genstand for optagelsesansøgningen, er fordelt i offentligheden med mindst 25 % af den tegnede aktiekapital, som dækkes af pågældende aktieklasse, eller når markedets normale funktion på grund af et betydeligt antal aktier i samme klasse og deres store spredning i offentligheden er sikret med en lavere procent.

Artikel 49

1.  Ansøgningen om optagelse til officiel notering skal omfatte alle de aktier af samme klasse, der allerede er udstedt.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at denne betingelse ikke finder anvendelse på ansøgninger, som ikke omfatter alle de aktier af samme klasse, der allerede er udstedt, når de aktier af denne klasse, der ikke søges optaget, udgør en del af de aktieposter, som skal opretholde kontrollen med selskabet, eller ikke er omsættelige i en bestemt periode i medfør af aftaler, forudsat at offentligheden oplyses om nævnte forhold, og at disse ikke kan være til skade for ihændehaverne af de aktier, der søges optaget til officiel notering.

Artikel 50

1.  For optagelse til officiel notering af aktier, som er udstedt af selskaber, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som er genstand for en ydre udformning, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at denne svarer til de i vedkommende anden medlemsstat gældende regler. Såfremt den ydre udformning ikke svarer til de gældende regler i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, bringer denne stats kompetente myndigheder dette forhold til offentlighedens kendskab.

2.  Den ydre udformning af aktier udstedt af selskaber, der er hjemmehørende i tredjelande, skal frembyde garantier, der er tilstrækkelige for beskyttelsen af investor.

Artikel 51

Såfremt aktier udstedt af et selskab, der er hjemmehørende i et tredjeland, ikke noteres i hjemlandet eller i det land, hvor de har den største udbredelse, kan de kun optages til officiel notering, såfremt de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at den manglende notering i hjemlandet eller i det land, hvor de har den største udbredelse, ikke skyldes nødvendigheden af at beskytte investorerne.KAPITEL III

Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en virksomhedAfdeling 1

Betingelser vedrørende den virksomhed, hvis obligationer er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 52

Virksomhedens retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for virksomheden gældende retsforskrifter med hensyn til såvel dens stiftelse som dens vedtægtsmæssige virksomhed.Afdeling 2

Betingelser vedrørende de obligationer, der er genstand for ansøgning om optagelse

Artikel 53

Obligationernes retlige stilling skal være i overensstemmelse med de for obligationer gældende retsforskrifter.

Artikel 54

1.  Obligationerne skal være frit omsættelige.

2.  De kompetente myndigheder kan sidestille ikke fuldt indbetalte obligationer med frit omsættelige obligationer, når der er truffet foranstaltninger til, at disse obligationers omsættelighed ikke begrænses, og når transaktionernes gennemskuelighed er sikret ved en tilstrækkelig information til offentligheden.

Artikel 55

I tilfælde af offentlig udstedelse forud for optagelse til officiel notering skal den periode, hvori der kan afgives tegningsordrer, være afsluttet før den første notering. Denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af løbende udstedelse af obligationer, når slutdatoen for tegningsperioden ikke er fastsat.

Artikel 56

Ansøgningen om optagelse til officiel notering skal omfatte alle obligationer fra samme udstedelse.

Artikel 57

1.  For optagelse til officiel notering af obligationer, som er udstedt af virksomheder, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, og som er genstand for en ydre udformning, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at denne svarer til de i vedkommende anden medlemsstat gældende regler. Såfremt den ydre udformning ikke svarer til de gældende regler i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, bringer denne stats kompetente myndigheder dette forhold til offentlighedens kendskab.

2.  Den ydre udformning af obligationer, som kun er udstedt i en enkelt medlemsstat, skal svare til de regler, der er gældende i denne stat.

3.  Den ydre udformning af obligationer udstedt af virksomheder, der er hjemmehørende i et tredjeland, skal frembyde garantier, der er tilstrækkelige for beskyttelsen af investor.Afdeling 3

Andre betingelser

Artikel 58

1.  Lånet må ikke være på under 200 000 EUR. Denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af løbende udstedelse af obligationer, når lånets størrelse ikke er fastsat.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at selv om denne betingelse ikke er opfyldt, hindrer dette ikke optagelse til officiel notering, når de kompetente myndigheder er af den overbevisning, at der vil være et tilstrækkeligt marked for de pågældende obligationer.

3.  Modværdien i national valuta af 200 000 EUR er indtil videre den værdi, der er ækvivalent med den modværdi i national valuta af 200 000 europæiske regningsenheder, der gjaldt den 5. marts 1979.

4.  Hvis minimumsbeløbet for lånet udtrykt i national valuta, efter ændring af modværdien i national valuta af euroen, i en periode på et år ligger mindst 10 % under værdien af 200 000 EUR, skal medlemsstaten inden for en frist på tolv måneder efter udløbet af denne periode tilpasse sine administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser til stk. 1.

Artikel 59

1.  Konvertible obligationer, ombyttelige obligationer og obligationer med warrants kan kun optages til officiel notering, hvis de aktier, de er knyttet til, forudgående er optaget til notering på samme fondsbørs eller er optaget på et andet organiseret, anerkendt og åbent marked, der fungerer regelmæssigt, eller optages herpå samtidigt.

2.  Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 tillade optagelse til officiel notering af konvertible obligationer, ombyttelige obligationer og obligationer med warrants, såfremt deres kompetente myndigheder er af den overbevisning, at ihændehaverne af obligationerne råder over alle de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan danne sig et skøn over værdien af de aktier, som disse obligationer er knyttet til.KAPITEL IV

Særlige betingelser for optagelse af obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter

Artikel 60

Obligationerne skal være frit omsættelige.

Artikel 61

I tilfælde af offentlig udstedelse forud for optagelse til officiel notering skal den periode, hvori der kan afgives tegningsordrer, være afsluttet før den første notering. Denne bestemmelse gælder ikke, når slutdatoen for tegningsperioden ikke er fastsat.

Artikel 62

Ansøgningen om optagelse til officiel notering skal omfatte alle obligationer fra samme udstedelse.

Artikel 63

1.  For optagelse til officiel notering af obligationer, som er udstedt af en medlemsstat eller dennes lokale offentlige organer, og som er genstand for en ydre udformning, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at udformningen svarer til de i denne medlemsstat gældende regler. Såfremt den ydre udformning ikke svarer til de gældende regler i den medlemsstat, hvor der ansøges om optagelse til officiel notering, bringer denne stats kompetente myndigheder dette forhold til offentlighedens kendskab.

2.  Den ydre udformning af obligationer udstedt af tredjelande eller disses lokale offentlige organer eller af internationale organisationer med offentlig karakter, skal frembyde garantier, der er tilstrækkelige for beskyttelsen af investor.AFSNIT IV

FORPLIGTELSER VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRER, SOM ER OPTAGET TIL OFFICIEL NOTERINGKAPITEL I

Forpligtelser, som påhviler selskaber, hvis aktier er optaget til officiel noteringAfdeling 1

Notering af nyligt udstedte aktier af samme klasse

Artikel 64

Med forbehold af artikel 49, stk. 2, har selskabet i tilfælde af en ny offentlig udstedelse af aktier af samme klasse som dem, der allerede er optaget til officiel notering, og såfremt disse nye aktier ikke optages automatisk, pligt til at ansøge om deres optagelse til sådan notering, enten senest et år efter udstedelsen eller på det tidspunkt, hvor de bliver frit omsættelige.Afdeling 2

Forholdet til aktionærerne

▼M3 —————

▼BAfdeling 3

Ændring af stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne

▼M3 —————

▼BAfdeling 4

Årsregnskab og beretning

▼M3 —————

▼BAfdeling 5

Supplerende oplysninger

▼M3 —————

▼BAfdeling 6

Oplysningernes ensartethed

▼M3 —————

▼BAfdeling 7

Offentliggørelse af periodiske oplysninger

▼M3 —————

▼BAfdeling 8

Offentliggørelse og indhold af den halvårlige beretning

▼M3 —————

▼BKAPITEL II

Forpligtelser, som påhviler udstedere, hvis obligationer er optaget til officiel noteringAfdeling 1

Obligationer udstedt af en virksomhed

▼M3 —————

▼BAfdeling 2

Obligationer udstedt af en stat eller dennes lokale offentlige organer eller af en international organisation med offentlig karakter

▼M3 —————

▼BKAPITEL III

Forpligtigelse til offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel i et børsnoteret selskabAfdeling 1

Almindelige bestemmelser

▼M3 —————

▼BAfdeling 2

Underretning ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel

▼M3 —————

▼BAfdeling 3

Fastsættelse af stemmeret

▼M3 —————

▼BAfdeling 4

Undtagelser og dispensation

▼M3 —————

▼BAfdeling 5

Kompetente myndigheder

▼M3 —————

▼BAfdeling 6

Sanktioner

▼M3 —————

▼BAFSNIT V

OFFENTLIGGØRELSE OG MEDDELELSE AF OPLYSNINGERKAPITEL I

Offentliggørelse og udsendelse af prospekt med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørsAfdeling 1

Fremgangsmåde og frister for offentliggørelse af prospektet og dets tillæg

▼M2 —————

▼BAfdeling 2

Forudgående underretning af de kompetente myndigheder om måden for offentliggørelsen

▼M2 —————

▼BKAPITEL II

Offentliggørelse og meddelelse af oplysninger efter noteringen

▼M3 —————

▼BKAPITEL III

Sprog

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BAFSNIT VI

KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATER

Artikel 105

1.  Medlemsstaterne overvåger anvendelsen af dette direktiv og udpeger den eller de myndigheder, der er kompetente til denne anvendelse. De underretter Kommissionen herom, idet de præciserer en eventuel kompetencefordeling mellem disse myndigheder.

2.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at de kompetente myndigheder får tillagt de beføjelser, der er nødvendige for udøvelsen af deres hverv.

3.  Dette direktiv medfører ikke en ændring af de kompetente myndigheders ansvar, som fortsat udelukkende fastsættes i den nationale ret.

Artikel 106

De kompetente myndigheder sikrer det indbyrdes samarbejde, der er nødvendigt for udførelsen af deres hverv, og udveksler med henblik herpå alle nyttige oplysninger.

Artikel 107

1.  Medlemsstaterne foreskriver, at alle personer, der er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, undergives tjenstlig tavshedspligt. Denne tavshedspligt indebærer, at fortrolige oplysninger, som de pågældende modtager i forbindelse med deres hverv, ikke må videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre dette kan ske i henhold til lovbestemmelser.

2.  Stk. 1 er dog ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater kan udveksle de oplysninger, der er omhandlet i dette direktiv. De således udvekslede oplysninger er omfattet af den tavshedspligt der påhviler personer, som er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, der modtager de pågældende oplysninger.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BAFSNIT VII

KONTAKTUDVALGKAPITEL I

Udvalgets sammensætning, funktion og opgave

▼M4 —————

▼BKAPITEL II

Tilpasning af beløbet for kursværdien

▼M4

Artikel 109

1.  Med henblik på en tilpasning, afhængigt af den økonomiske situation, af det minimumsbeløb, der er fastsat i artikel 43, stk. 1, for den forventede kursværdi, forelægger Kommissionen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes, for Det Europæiske Værdipapirudvalg, som er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2001/528/EF ( 9 ).

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 10 ), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.  Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

▼BAFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 110

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 111

1.  Direktiv 79/279/EØF, 80/390/EØF, 82/121/EØF og 88/627/EØF, som ændret ved de i bilag II, del A, anførte retsakter, ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, anførte gennemførelsesfrister berøres heraf.

2.  Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til den i bilag III anførte sammenligningstabel.

Artikel 112

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 113

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M2 —————

▼B
BILAG II

DEL A

Ophævede direktiver med deres successive ændringer (jf. artikel 111)Rådets direktiv 79/279/EØF

(EFT L 66 af 16.3.1979, s. 21)

Rådets direktiv 82/148/EØF

(EFT L 62 af 5.3.1982, s. 22)

Rådets direktiv 88/627/EØF

(EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62)

Rådets direktiv 80/390/EØF

(EFT L 100 af 17.4.1980, s. 1)

Rådets direktiv 82/148/EØF

(EFT L 62 af 5.3.1982, s. 22)

Rådets direktiv 87/345/EØF

(EFT L 185 af 4.7.1987, s. 81)

Rådets direktiv 90/211/EØF

(EFT L 112 af 3.5.1990, s. 24)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/18/EF

(EFT L 135 af 31.5.1994, s. 1)

Rådets direktiv 82/121/EØF

(EFT L 48 af 20.2.1982, s. 26)

Rådets direktiv 88/627/EØF

(EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62)
BILAG II

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret (jf. artikel 111)Direktiv

Seneste gennemførelsesdato

79/279/EØF

8. marts 1981 (1) (2)

80/390/EØF

19. september 1982 (2)

82/121/EØF

30. juni 1983 (3)

82/148/EØF

87/345/EØF

1. januar 1990

1. januar 1991 for Spanien

1. januar 1992 for Portugal

88/627/EØF

1. januar 1991

90/211/EØF

17. april 1991

94/18/EF

 

(1)   Den 8.3.1982 for de medlemsstater der måtte have gennemført direktiverne 79/279/EØF og 80/390/EØF samtidig.

(2)   Den 30.6.1983 for de medlemsstater der måtte have gennemført direktiverne 79/279/EØF, 80/390/EØF og 82/121/EØF samtidig.

(3)   Anvendelsesfrist den 30.6.1986.
BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABELNærværende Direktiv

Dir. 79/279/EØF

Dir. 80/390/EØF

Dir. 82/121/EØF

Dir. 88/627/EØF

Art. 1, litra a)

 

Art. 2, litra c)

 
 

Art. 1, litra b), indledende sætning

Art. 2, litra a), indledende sætning

Art. 2, litra a), indledende sætning

 
 

Art. 1, litra b), nr. i) og ii)

Art. 2, litra a), første og andet led

Art. 2, litra a), første og andet led

 
 

Art. 1, litra c), indledende sætning

 
 

Art. 1, stk. 2, andet afsnit, indledende sætning

 

Art. 1, litra c), nr. i) og ii)

 
 

Art. 1, stk. 2, andet afsnit, første og andet led

 

Art. 1, litra d)

 

Art. 2, litra e)

 
 

Art. 1, litra e)

Art. 2, litra b)

Art. 2, litra b)

 
 

Art. 1, litra f)

 

Art. 2, litra f)

 
 

Art. 1, litra g)

 

Art. 2, litra d)

 
 

Art. 1, litra h)

 

Art. 2, litra g)

 
 

Art. 2, stk. 1

Art. 1, stk. 1

 
 
 

Art. 2, stk. 2, indledende sætning

Art. 1, stk. 2, indledende sætning

 
 
 

Art. 2, stk. 2, litra a) og b)

Art. 1, stk. 2, første og andet led

 
 
 

Art. 3, stk. 1

 

Art. 1, stk. 1

 
 

Art. 3, stk. 2, indledende sætning

 

Art. 1, stk. 2, indledende sætning

 
 

Art. 3, stk. 2, litra a) og b)

 

Art. 1, stk. 2, første og andet led

 
 

Art. 4, stk. 1

 
 

Art. 1, stk. 1

 

Art. 4, stk. 2

 
 

Art. 1, stk. 2, første afsnit

 

Art. 4, stk. 3

 
 

Art. 1, stk. 3

 

Art. 5, litra a) og b)

Art. 3, første og andet led

 
 
 

Art. 6

Art. 4

 
 
 

Art. 7

Art. 6

 
 
 

Art. 8

Art. 5

 
 
 

Art. 9

Art. 7

 
 
 

Art. 10

Art. 8

 
 
 

Art. 11, stk. 1

Art. 9, stk. 1

 
 
 

Art. 11, stk. 2

Art. 9, stk. 3

 
 
 

Art. 12

Art. 10

 
 
 

Art. 13, stk. 1

Art. 18, stk. 2

 
 
 

Art. 13, stk. 2

Art. 18, stk. 3

 
 
 

Art. 14

Art. 11

 
 
 

Art. 15

Art. 16

 
 
 

Art. 16

Art. 13

 
 
 

Art. 17

Art. 12

 
 
 

Art. 18

Art. 14

 
 
 

Art. 19

Art. 15

 
 
 

Art. 20

 

Art. 3

 
 

Art. 21

 

Art. 4

 
 

Art. 22

 

Art. 5

 
 

Art. 23, indledende sætning

 

Art. 6, indledende sætning

 
 

Art. 23, stk. 1 og 2

 

Art. 6, stk. 1 og 2

 
 

Art. 23, stk. 3, litra a)

 

Art. 6, stk. 3, litra a)

 
 

Art. 23, stk. 3, litra b), indledende sætning

 

Art. 6, stk. 3, litra b), indledende sætning

 
 

Art. 23, stk. 3, litra b), nr. i)

 

Art. 6, stk. 3, litra b), 1. led

 
 

Art. 23, stk. 3, litra b), nr. ii)

 

Art. 6, stk. 3, litra b), 2. led

 
 

Art. 23, stk. 3, litra c), indledende sætning

 

Art. 6, stk. 3, litra c), indledende sætning

 
 

Art. 23, stk. 3, litra c), nr. i)

 

Art. 6, stk. 3, litra c), første. led

 
 

Art. 23, stk. 3, litra c), nr. ii)

 

Art. 6, stk. 3, litra c), andet led)

 
 

Art. 23, stk. 3, litra c), nr. ii), første led

 

Art. 6, stk. 3, litra c), andet led, nr. i)

 
 

Art. 23, stk. 3, litra c), nr. ii), andet led

 

Art. 6, stk. 3, litra c), andet led, nr. ii)

 
 

Art. 23, stk. 3, litra c), nr. iii)

 

Art. 6, stk. 3, litra c), tredje led

 
 

Art. 23, stk. 3, litra d) til g)

 

Art. 6, stk. 3, litra d) til g)

 
 

Art. 23, stk. 4 og 5

 

Art. 6, stk. 4 og 5

 
 

Art. 24

 

Art. 7

 
 

Art. 25, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

 

Art. 8, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

 
 

Art. 25, stk. 1, første afsnit, a) til g)

 

Art. 8, stk. 1, første afsnit, første til syvende led

 
 

Art. 25, stk. 1, andet afsnit, indledende sætning

 

Art. 8, stk. 1, andet afsnit, indledende sætning

 
 

Art. 25, stk. 1, andet afsnit, litra a) og b)

 

Art. 8, stk. 1, andet afsnit, første og andet led

 
 

Art. 25, stk. 2, indledende sætning

 

Art. 8, stk. 2, indledende sætning

 
 

Art. 25, stk. 2, litra a) til d)

 

Art. 8, stk. 2, første til fjerde led

 
 

Art. 25, stk. 3 og 4

 

Art. 8, stk. 3 og 4

 
 

Art. 26, stk. 1, indledende sætning

 

Art. 9, stk. 1, indledende sætning

 
 

Art. 26, stk. 1, litra a) til g)

 

Art. 9, stk. 1, første til syvende led

 
 

Art. 26, stk. 2 og 3

 

Art. 9, stk. 2 og 3

 
 

Art. 27

 

Art. 10

 
 

Art. 28, stk. 1, indledende sætning

 

Art. 11, stk. 1, indledende sætning

 
 

Art. 28, stk. 1, første afsnit, litra a) og b)

 

Art. 11, stk. 1, første og andet led

 
 

Art. 28, stk. 2

 

Art. 11, stk. 2

 
 

Art. 28, stk. 3, indledende sætning

 

Art. 11, stk. 3, indledende sætning

 
 

Art. 28, stk. 3, litra a),b) og c)

 

Art. 11, stk. 3, første, andet og tredje led

 
 

Art. 29, indledende sætning

 

Art. 12, indledende sætning

 
 

Art. 29, litra a) og b)

 

Art. 12, første og andet led

 
 

Art. 30, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

 

Art. 13, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

 
 

Art. 30, stk. 1, første afsnit, litra a) og b)

 

Art. 13, stk. 1, første afsnit, første og andet led

 
 

Art. 30, stk. 1, andet afsnit

 

Art. 13, stk. 1, andet afsnit

 
 

Art. 30, stk. 2, indledende sætning

 

Art. 13, stk. 2, indledende sætning

 
 

Art. 30, stk. 2, litra a) og b)

 

Art. 13, stk. 2, første og andet led

 
 

Art. 30, stk. 3 og 4

 

Art. 13, stk. 3 og 4

 
 

Art. 31, stk. 1, indledende sætning

 

Art. 14, stk. 1, indledende sætning

 
 

Art. 31, stk. 1, litra a) til d)

 

Art. 14, stk. 1, første til fjerde led

 
 

Art. 31, stk. 2, første afsnit, litra a) til d)

 

Art. 14, stk. 2, første til fjerde led

 
 

Art. 31, stk. 2, andet afsnit

 

Art. 14, stk. 2, andet afsnit

 
 

Art. 32

 

Art. 15

 
 

Art. 33, stk. 1

 

Art. 16, stk. 1

 
 

Art. 33, stk. 2, indledende sætning

 

Art. 16, stk. 2, indledende sætning

 
 

Art. 33, stk. 2, litra a), b) og c)

 

Art. 16, stk. 2, første, andet og tredje led

 
 

Art. 33, stk. 3

 

Art. 16, stk. 3

 
 

Art. 34

 

Art. 17

 
 

Art. 35

 

Art. 18, stk. 2 og 3, første afsnit

 
 

Art. 36

 

Art. 19

 
 

Art. 37

 

Art. 24

 
 

Art. 38

 

Art. 24a

 
 

Art. 39

 

Art. 24b

 
 

Art. 40

 

Art. 24c, stk. 2 og 3

 
 

Art. 41

 

Art. 25a

 
 

Art. 42

Bilag, Skema A.I.1

 
 
 

Art. 43

Bilag, Skema A.I.2

 
 
 

Art. 44

Bilag, Skema A.I.3

 
 
 

Art. 45

Bilag, Skema A.II.1

 
 
 

Art. 46

Bilag, Skema A.II.2

 
 
 

Art. 47

Bilag, Skema A.II.3

 
 
 

Art. 48

Bilag, Skema A.II.4

 
 
 

Art. 49

Bilag, Skema A.II.5

 
 
 

Art. 50

Bilag, Skema A.II.6

 
 
 

Art. 51

Bilag, Skema A II.7

 
 
 

Art. 52

Bilag, Skema B A.I

 
 
 

Art. 53

Bilag, Skema B A.II.1

 
 
 

Art. 54

Bilag, Skema B A.II.2

 
 
 

Art. 55

Bilag, Skema B A.II.3

 
 
 

Art. 56

Bilag, Skema B A.II.4

 
 
 

Art. 57

Bilag, Skema B A.II.5

 
 
 

Art. 58

Bilag, Skema B A.III.1

 
 
 

Art. 59

Bilag, Skema B A.III.2

 
 
 

Art. 60

Bilag, Skema B B.1

 
 
 

Art. 61

Bilag, Skema B B.2

 
 
 

Art. 62

Bilag, Skema B B.3

 
 
 

Art. 63

Bilag, Skema B B.4

 
 
 

Art. 64

Bilag, Skema C 1

 
 
 

Art. 65, stk. 1

Bilag, Skema C 2 a)

 
 
 

Art. 65, stk. 2, indledende sætning

Bilag, Skema C 2 b) indledende sætning

 
 
 

Art. 65, stk. 2, a), b) og c)

Bilag, Skema C 2 b) første, andet og tredje led

 
 
 

Art. 66

Bilag, Skema C 3

 
 
 

Art. 67

Bilag, Skema C 4

 
 
 

Art. 68

Bilag, Skema C 5, litra a), b) og c)

 
 
 

Art. 69

Bilag, Skema C 6

 
 
 

Art. 70

 
 

Art. 2

 

Art. 71

 
 

Art. 3

 

Art. 72

 
 

Art. 4

 

Art. 73, stk. 1

 
 

Art. 5, stk. 1

 

Art. 73, stk. 2, første afsnit, indledende sætning

 
 

Art. 5, stk. 2, første afsnit, indledende sætning

 

Art. 73, stk. 2, første afsnit, litra a) og b)

 
 

Art. 5, stk. 2, første afsnit, første og andet led

 

Art. 73, stk. 2, andet afsnit

 
 

Art. 5, stk. 2, andet afsnit

 

Art. 73, stk. 3 til 7

 
 

Art. 5, stk. 3 til 7

 

Art. 74

 
 

Art. 6

 

Art. 75

 
 

Art. 8

 

Art. 76

 
 

Art. 9, stk. 3 til 6

 

Art. 77

 
 

Art. 10, stk. 2

 

Art. 78, stk. 1

Bilag, Skema D A.1 a)

 
 
 

Art. 78, stk. 2, indledende sætning

Bilag, Skema D A.1 b), indledende sætning

 
 
 

Art. 78, stk. 2, litra a) og b)

Bilag, Skema D A.1 b), første og andet led

 
 
 

Art. 79

Bilag, Skema D A.2

 
 
 

Art. 80

Bilag, Skema D A.3

 
 
 

Art. 81

Bilag, Skema D A.4

 
 
 

Art. 82

Bilag, Skema D A.5

 
 
 

Art. 83, stk. 1

Bilag, Skema D B.1 a)

 
 
 

Art. 83, stk. 2, indledende sætning

Bilag, Skema D B.1. b), indledende sætning

 
 
 

Art. 83, stk. 2, litra a) og b)

Bilag, Skema D B.1. b), første og andet led

 
 
 

Art. 84

Bilag, Skema D B.2

 
 
 

Art. 85

 
 
 

Art. 1, stk. 1, 2 og 3

Art. 86

 
 
 

Art. 2

Art. 87

 
 
 

Art. 8

Art. 88

 
 
 

Art. 3

Art. 89, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

 
 
 

Art. 4, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

Art. 89, stk. 1, første afsnit, litra a) og b)

 
 
 

Art. 4, stk. 1, første afsnit, første og andet led

Art. 89, stk. 1, andet og tredje afsnit

 
 
 

Art. 4, stk. 1, andet og tredje afsnit

Art. 89, stk. 2

 
 
 

Art. 4, stk. 2

Art. 90

 
 
 

Art. 5

Art. 91

 
 
 

Art. 10, stk. 1

Art. 92, første afsnit, indledende sætning

 
 
 

Art. 7, første afsnit, indledende sætning

Art. 92, første afsnit, litra a) til h)

 
 
 

Art. 7, første afsnit, første til ottende led

Art. 92, andet afsnit

 
 
 

Art. 7, andet afsnit

Art. 93

 
 
 

Art. 6

Art. 94

 
 
 

Art. 9

Art. 95

 
 
 

Art. 11

Art. 96

 
 
 

Art. 13

Art. 97

 
 
 

Art. 15

Art. 98, stk. 1, indledende sætning

 

Art. 20, stk. 1, indledende sætning

 
 

Art. 98, stk. 1, litra a) og b)

 

Art. 20, stk. 1, første og andet led

 
 

Art. 98, stk. 2

 

Art. 20, stk. 2

 
 

Art. 99, stk. 1

 

Art. 21, stk. 1

 
 

Art. 99, stk. 2, indledende sætning

 

Art. 21, stk. 2, indledende sætning

 
 

Art. 99, stk. 2, litra a) og b)

 

Art. 21, stk. 2, første og andet led

 
 

Art. 99, stk. 3

 

Art. 21, stk. 3

 
 

Art. 100

 

Art. 23

 
 

Art. 101

 

Art. 22

 
 

Art. 102, stk. 1, første afsnit

Art. 17, stk. 1, første sætning

 
 

Art. 10, stk. 2, første afsnit

Art. 102, stk. 1, andet afsnit

Art. 17, stk. 1, anden sætning

 
 
 

Art. 102, stk. 2

 
 

Art. 7, stk. 1 og 3

 

Art. 103

Art. 17, stk. 2

 

Art. 7, stk. 2

Art. 10, stk. 2, andet afsnit

Art. 104

 

Art. 6a

 
 

Art. 105, stk. 1 og 2

Art. 9, stk. 1 og 2

Art. 18, stk. 1 og 3, andet afsnit

Art. 9, stk. 1 og 2

Art. 12, stk. 1 og 2

Art. 105, stk. 3

 

Art. 18, stk. 4

Art. 9, stk. 7

 

Art. 106

Art. 18, stk. 1

Art. 24c, stk. 1

Art. 10, stk. 1

Art. 12, stk. 3

Art. 107, stk. 1 og 2

Art. 19

Art. 25, stk. 1 og 2

 

Art. 14, stk. 1 og 2

Art. 107, stk. 3, første afsnit

 

Art. 25, stk. 3

 
 

Art. 107, stk. 3, andet afsnit

 
 
 

Art. 14, stk. 3

Art. 108, stk. 1, første afsnit

Art. 20, stk. 1, indledning

 
 
 

Art. 108, stk. 1, andet og tredje afsnit

Art. 20, stk. 3 og 4

 
 
 

Art. 108, stk. 2, første afsnit, litra a)

Art. 20, stk. 1, indledning og litra a)

Art. 26, stk. 1, litra a)

Art. 11, stk. 1, litra a)

 

Art. 108, stk. 2, første afsnit, litra b)

 
 
 

Art. 16, stk. 1, litra a)

Art. 108, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. i)

Art. 20, stk. 1, litra b)

 
 
 

Art. 108, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. ii)

 

Art. 26, stk. 1, litra b)

 
 

Art. 108, stk. 2, første afsnit, litra c), nr. iii)

 
 

Art. 11, stk. 1, litra b)

Art. 16, stk. 1, litra b)

Art. 108, stk. 2, første afsnit, litra d)

Art. 20, stk. 1, litra c)

Art. 26, stk. 1, litra c)

Art. 11, stk. 1, litra c)

Art. 16, stk. 1, litra c)

Art. 108, stk. 2, andet afsnit

Art. 20, stk. 2

Art. 26, stk. 2

 
 

Art. 109

Art. 21

 
 
 

Art. 110

Art. 22, stk. 2

Art. 27, stk. 2

Art. 12, stk. 3

Art. 17, stk. 2

Art. 111

 
 
 
 

Art. 112

 
 
 
 

Art. 113

 
 
 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 1

 

Bilag, Skema A, kapitel 1

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 2, 2.1 til 2.4.4

 

Bilag, Skema A, kapitel 2, 2.1 til 2.4.4

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 2, 2.4.5, første afsnit, indledende sætning

 

Bilag, Skema A, kapitel 2, 2.4.5, første afsnit, indledende sætning

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 2, 2.4.5, første afsnit, a) og b)

 

Bilag, Skema A, kapitel 2, 2.4.5, første afsnit, første og andet led

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 2, 2.4.5, andet afsnit

 

Bilag, Skema A, kapitel 2, 2.4.5, andet afsnit

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 2, 2.5

 

Bilag, Skema A, kapitel 2, 2.5

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 3, 3.1 til 3.2.0

 

Bilag, Skema A, kapitel 3, 3.1 til 3.2.0

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 3, 3.2.1, indledende sætning

 

Bilag, Skema A, kapitel 3, 3.2.1, indledende sætning

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 3, 3.2.1, litra a), b) og c)

 

Bilag, Skema A, kapitel 3, 3.2.1, 1., 2. og 3. led

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 3, 3.2.2 til 3.2.9

 

Bilag, Skema A, kapitel 3, 3.2.2 til 3.2.9

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 4

 

Bilag, Skema A, kapitel 4

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 5, 5.1 til 5.3

 

Bilag, Skema A, kapitel 5, 5.1 til 5.3

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 5, 5.4, litra a) og b)

 

Bilag, Skema A, kapitel 5, 5.4, litra a) og b)

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 5, 5.4, litra c), nr. i) og ii)

 

Bilag, Skema A, kapitel 5, 5.4, litra c), 1. og 2. led

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 5, 5.5 og 5.6

 

Bilag, Skema A, kapitel 5, 5.5 og 5.6

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 6

 

Bilag, Skema A, kapitel 6

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 7, 7.1, indledende sætning

 

Bilag, Skema A, kapitel 7, 7.1, indledende sætning

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 7, 7.1, litra a) og b)

 

Bilag, Skema A, kapitel 7, 7.1, 1. og 2. led

 
 

Bilag I, Skema A, kapitel 7, 7.2

 

Bilag, Skema A, kapitel 7, 7.2

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 1 til 4

 

Bilag, Skema B, kapitel 1 til 4

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.1 til 5.1.3

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.1 til 5.1.3

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.1.4, første afsnit, indledende sætning

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.1.4, første afsnit, indledende sætning

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.1.4, første afsnit, litra a), b) og c)

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.1.4, første afsnit, første, andet og tredje led

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.1.4, andet, tredje og fjerde afsnit

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.1.4, andet, tredje og fjerde afsnit

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.1.5 til 5.2

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.1.5 til 5.2

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.3, indledende sætning

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.3, indledende sætning

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.3, litra a) og b)

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.3, litra a) og b)

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 5, 5.3, litra c), nr. i) og ii)

 

Bilag, Skema B, kapitel 5, 5.3, litra c), første og andet led

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 6

 

Bilag, Skema B, kapitel 6

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 7, 7.1, indledende sætning

 

Bilag, Skema B, kapitel 7, 7.1, indledende sætning

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 7, 7.1, litra a) og b)

 

Bilag, Skema B, kapitel 7, 7.1, første og andet led

 
 

Bilag I, Skema B, kapitel 7, 7.2

 

Bilag, Skema B, kapitel 7, 7.2

 
 

Bilag I, Skema C, kapitel 1

 

Bilag, Skema C, kapitel 1

 
 

Bilag I, Skema C, kapitel 2, 2.1 til 2.1.2

 

Bilag, Skema C, kapitel 2, 2.1 til 2.1.2

 
 

Bilag I, Skema C, kapitel 2, 2.2, indledende sætning

 

Bilag, Skema C, kapitel 2, 2.2, indledende sætning

 
 

Bilag I, Skema C, kapitel 2, 2.2, litra a) til d)

 

Bilag, Skema C, kapitel 2, 2.2, første til fjerde led

 
 

Bilag I, Skema C, kapitel 2, 2.3 til 2.6

 

Bilag, Skema C, kapitel 2, 2.3 til 2.6

 
 

Bilag II

 
 
 
 

Bilag III

 
 
 
 ( 1 ) EFT C 116 af 20.4.2001, s. 69.

( 2 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.3.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 7.5.2001.

( 3 ) EFT L 66 af 16.3.1979, s. 21. Senest ændret ved direktiv 88/627/EØF (EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62).

( 4 ) EFT L 100 af 17.4.1980, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/18/EF (EFT L 135 af 31.5.1994, s. 1).

( 5 ) EFT L 48 af 20.2.1982, s. 26.

( 6 ) EFT L 348 af 17.12.1988, s. 62.

( 7 ) EFT L 124 af 5.5.1989, s. 8.

( 8 ) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11, senest ændret ved direktiv 1999/60/EF (EFT 162 af 26.6.1999, s. 65).

( 9 ) EUT L 191 af 13.7.2001, s. 45. Ændret ved afgørelse 2004/8/EF (EUT L 3 af 7.1.2004, s. 33).

( 10 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top