EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1564-20130604

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/2000 af 18. juli 2000 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1564/2013-06-04

02000R1564 — DA — 04.06.2013 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1564/2000

af 18. juli 2000

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

(EUT L 180 af 19.7.2000, s. 5)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 441/2013 af 7. maj 2013

  L 130

1

15.5.2013
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1564/2000

af 18. juli 2000

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklaturArtikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Med forbehold af de foranstaltninger, der er i kraft i Fællesskabet med hensyn til ordningen med dobbelt kontrol og forudgående eller efterfølgende fællesskabstilsyn ved indførsel af tekstilvarer til Fællesskabet, kan bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på 60 dage.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAGVarebeskrivelse

KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.  Handske fremstillet af trikotagestof af bomuld, hvis yderside ved dypning er belagt med naturgummi.

Handsken er til husholdningsbrug (Se foto nr. 602) (*1)

6116 10 20

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbe- stemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 a) til kapitel 40, bestemmelse 7 til afsnit XI, bestemmelse 4 a) til kapitel 59 og bestemmelse 1 til kapitel 61 samt teksten til KN-kode 6116 , 6116 10 og 6116 10 20 .

Se ligeledes de forklarende bemærkninger til HS, pos. 4015 og 6116 .

I betragtning af at vægten af det belagte stof, hvoraf handsken er fremstillet, ikke overstiger 1500 g/m2, skal handsken tariferes som en strikket handske i pos. 6116 .

2.  Konfektioneret tekstilvare til solbeskyttelse i form af en solskærm udformet som et stiliseret kattehoved med afrundede hjørner, af størrelse ca. 44 cm x 39 cm.

Varen er fremstillet af gennemsigtigt tæt-strikket trikotagestof, der er udspændt over og påsyet en fleksibel trådramme. På stoffet er der påtrykt et kattemotiv. I midten af det udspændte stof er anbragt en sugekop af plast, hvormed solskærmen kan sættes fast på en vinduesrude.

(Andre konfektionerede tekstilvarer)

(Se foto nr. 596) (*1)

6307 90 10

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, ►M1  bestemmelse 7 f) ◄ til afsnit XI og bestemmelse 1 til kapitel 63 samt teksten til KN-kode 6307 , 6307 90 og 6307 90 10 .

Varen kan ikke betragtes som dele og tilbehør til motorkøretøjer under pos. 8708 , da den på grund af sin form kun dækker en bestemt del af en vinduesrude og derfor ikke udelukkende eller hovedsageligt er bestemt til varer, som er omfattet af kapitel 86, 87 eller 88.

Det er heller ikke en vare henhørende under pos.6303 og 6304 , da den hverken kan betragtes som et rullegardin eller som en indretningsartikel

(*1)   Fotoet er kun vejledende.

image

image

Top