Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Rådets forordning (EF) Nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — DA — 08.03.2015 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2533/98

af 23. november 1998

om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

(EFT L 318, 27.11.1998, p.8)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 951/2009 af 9. oktober 2009

  L 269

1

14.10.2009

►M2

RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/373 af 5. marts 2015

  L 64

6

7.3.2015
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2533/98

af 23. november 1998

om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk informationRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen (nr. 3) om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (statutten), særlig artikel 5.4,

under henvisning til henstilling fra Den Europæiske Centralbank (ECB) ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen ( 3 ),

i henhold til den procedure, der er fastsat i artikel 106, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i statuttens artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

ECB skal ifølge statuttens artikel 5.1 med støtte fra de nationale centralbanker indsamle den statistiske information, som er nødvendig for at udføre de opgaver, som påhviler Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder; med henblik på at smidiggøre udførelsen af disse opgaver, som er beskrevet i traktatens artikel 105, og især udøvelsen af den monetære politik, anvendes den statistiske information hovedsagelig til udarbejdelse af aggregerede statistiske oplysninger, hvor de enkelte økonomiske enheders identitet ikke er relevant, men den kan også bruges på de enkelte økonomiske enheders niveau; statuttens artikel 5.2 foreskriver, at de nationale centralbanker i videst muligt omfang skal udføre de opgaver, der er beskrevet i statuttens artikel 5.1; ifølge statuttens artikel 5.4 fastsætter Rådet, hvilke fysiske og juridiske personer der er undergivet anmeldelseskrav, forskrifter om tavshedspligt og passende regler om håndhævelse; de nationale centralbanker kan samarbejde med andre kompetente myndigheder, herunder de nationale statistiske institutter og markedsregulerende organer med henblik på gennemførelsen af statuttens artikel 5.1;

(2)

for at den statistiske information kan fungere effektivt som instrument i udførelsen af ESCB's opgaver, skal definitioner og procedurer for indsamlingen ære struktureret således, at ECB har evnen og fleksibiliteten til rettidigt at benytte sig af kvalitetsstatistikker, der afspejler de skiftende økonomiske og finansielle forhold og tager hensyn til den byrde, der pålægges rapporteringsenhederne; i den forbindelse bør der tages hensyn ikke blot til udførelsen af ESCB's opgaver og dets uafhængighed, men også til, at den byrde, der lægges på rapporteringsenhederne, holdes på et minimum;

(3)

det er derfor ønskeligt at definere en referencerapporteringspopulation i form af kategorier af rapporterende økonomiske enheder og berørte statistiske anvendelsesmuligheder, som ECB's statistiske beføjelser skal begrænses til; ud fra denne referencepopulation anvender ECB sin regeludstedende beføjelse til at bestemme sin faktiske rapporteringspopulation;

(4)

en homogen rapporteringspopulation er nødvendig for udarbejdelsen af den konsoliderede balance for MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) i de deltagende medlemsstater, hvis hovedformål er at forsyne ECB med et omfattende statistisk billede af den monetære udvikling i de deltagende medlemsstater som et samlet økonomisk område; ECB har udarbejdet og ajourfører en MFI-liste (»List of Monetary Financial Institutions for Statistical Purposes«) baseret på en fælles definition af sådanne institutioner;

(5)

i ovennævnte fælles statistiske definition hedder det, at monetære finansielle institutioner omfatter kreditinstitutter som defineret i fællesskabslovgivningen samt alle andre residente finansielle institutioner, som modtager indlån og/eller nære substitutter for indlån fra enheder, undtagen monetære finansielle institutioner, og som for egen regning (i det mindste i økonomisk henseende) yder lån og/eller foretager investeringer i værdipapirer;

(6)

postgiroinstitutter, som ikke falder ind under den fælles statistiske definition af monetære finansielle institutioner, kan alligevel underlægges ECB's statistiske rapporteringskrav inden for finansielle statistikker og betalingssystemstatistik, da de i betydeligt omfang modtager indlån og/eller nære substitutter for indlån og foretager transaktioner i betalingssystemer,

(7)

i Det Europæiske National- og Regionalregnskabssystem 1995 ( 4 ) (ENS 95) omfatter monetære finansielle institutioner derfor delsektorerne »centralbanken« og »andre monetære finansielle institutioner« og kan kun udvides ved at medtage institutioner fra delsektoren »andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser«;

(8)

statistikker over betalingsbalancen, kapitalbalancen over for udlandet, værdipapirer, elektroniske penge og betalingssystemer er nødvendige for, at ESCB kan udføre sine opgaver uafhængigt;

(9)

brugen af betegnelserne »juridiske og fysiske personer« i statuttens artikel 5.4 skal fortolkes i overensstemmelse med medlemsstaternes praksis inden for finansiel statistik og betalingsbalancestatistik, så begreberne også omfatter enheder, som hverken er juridiske eller fysiske personer i medfør af den respektive nationale lovgivning, men som alligevel falder ind under de relevante delsektorer i ENS 95; enheder som interessentskaber, filialer, investeringsforeninger (UCITS) og fonde, som i henhold til den respektive lovgivning ikke har status som juridiske personer, kan blive pålagt rapporteringskrav; i sådanne tilfælde pålægges rapporteringskravet de personer, der i henhold til den pågældende nationale lovgivning er repræsentanter for de pågældende enheder i redige anliggender;

(10)

den statistiske indberetning af balancer for de institutter, der er omtalt i statuttens artikel 19.1, kan ligeledes anvendes til beregning af de mindstereserver, som det pålægges disse institutter at holde;

(11)

ECB's Styrelsesråd har til opgave at fastlægge opgavefordelingen mellem ECB og de nationale centralbanker vedrørende indsamling og verifikation af statistisk information og håndhævelse heraf under hensyn til princippet i statuttens artikel 5.2 samt at fordele de opgaver, som de nationale myndigheder påtager sig inden for deres kompetenceområder, med henblik på at udarbejde statistik af en ensartet høj kvalitet;

(12)

i de første år med det fælles valutaområde kan det være nødvendigt af hensyn til omkostningseffektiviteten at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav gennem overgangsprocedurer på grund af eksisterende begrænsninger i indsamlingssystemerne; dette kan især i forbindelse med betalingsbalancens finansielle poster indebære, at data om grænseoverskridende positioner eller transaktioner, hvor de deltagende medlemsstater betragtes som et samlet økonomisk område, i de første år med det fælles valutaområde kan beregnes under anvendelse af alle positioner eller transaktioner mellem residenter i en deltagende medlemsstat og residenter i andre lande;

(13)

de grænser og vilkår, der gælder for ECB's beføjelser til at pålægge foretagender sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til ECB's forordninger og beslutninger, er defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner ( 5 ) i overensstemmelse med statuttens artikel 34.3; i tilfælde af modstrid mellem ovennævnte forordnings bestemmelser og bestemmelserne i nærværende forordning, der bemyndiger ECB til at pålægge sanktioner, har bestemmelserne i nærværende forordning forrang; sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til denne forordning berører ikke ESCB's mulighed for at fastsætte passende tvangsbestemmelser over for modparter, herunder delvis eller total udelukkelse af en rapporteringsenhed fra pengepolitiske operationer i tilfælde af alvorlig overtrædelse af de statistiske rapporteringskrav;

(14)

forordninger udstedt af ECB i henhold til statuttens artikel 34.1 påfører ikke ikke-deltagende medlemsstater nogen rettigheder eller forpligtelser;

(15)

Danmark har under henvisning til artikel 1 i protokollen (nr. 12) om visse bestemmelser vedrørende Danmark i forbindelse med Edinburgh-aftalen af 12. december 1992 meddelt, at Danmark ikke ønsker at deltage i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union; i overensstemmelse med punkt 2 i den pågældende protokol gælder alle artikler og bestemmelser i traktaten og statutten, hvori der henvises til en dispensation, derfor for Danmark;

(16)

I i medfør af punkt 8 i protokollen (nr. 11) om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland gælder statuttens artikel 34.1 og 34.3 ikke for Det Forenede Kongerige, medmindre landet deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union;

(17)

det erkendes, at den statistiske information, der er nødvendig for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav, er forskellig for henholdsvis deltagende og ikke-deltagende medlemsstater, men statuttens artikel 5 gælder både for deltagende og ikke-deltagende medlemsstater; sammen med traktatens artikel 5 indebærer dette en forpligtelse for medlemsstaterne til på nationalt plan at udforme og gennemføre alle de foranstaltninger, de anser for nødvendige for at gennemføre indsamlingen af den statistiske information, der er nødvendig for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav, og de rettidige forberedelser på statistikområdet, for at de kan blive deltagende medlemsstater;

(18)

den fortrolige statistiske information, som ECB og de nationale centralbanker skal tilvejebringe med henblik på udførelsen af ESCB's opgaver, skal beskyttes for at opnå og bevare rapporteringsenhedernes tillid; når denne forordning er vedtaget, er der ikke længere grund til at påberåbe sig bestemmelser om tavshedspligt, som hindrer udveksling af fortrolig statistisk information i forbindelse med ESCB's opgaver, i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 6 );

(19)

ifølge statuttens artikel 38.1 er medlemmerne af de besluttende organer og ECB's og de nationale centralbankers ansatte — selv efter at deres hverv er ophørt — forpligtet til ikke at give oplysning om forhold, som ifølge deres natur er tjenestehemmeligheder, og ifølge statuttens artikel 38.2 er personer med adgang til oplysninger, der er omfattet af fællesskabslovgivning, der pålægger tavshedspligt, underlagt denne lovgivning;

(20)

ECB's ansatte, som overtræder de regler, der gælder for dem, uanset om overtrædelsen er forsætlig eller uagtsom, pådrager sig disciplinære sanktioner og eventuelt straf for overtrædelse af bestemmelserne om tjenestehemmeligheder, i henhold til bestemmelserne i både artikel 12 og 18 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter;

(21)

den eventuelle brug af statistisk information under udførelsen af de opgaver, ESCB skal udføre i overensstemmelse med traktatens artikel 105, mindsker den samlede rapporteringsbyrde, men indebærer samtidig, at de forskrifter om tavshedspligt, som er fastlagt i denne forordning, til en vis grad skal være anderledes end de generelle fællesskabs- og internationale principper om statistisk tavshedspligt, især bestemmelserne om statistisk fortrolighed i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker ( 7 ); i henhold til dette punkt vil ECB tage hensyn til principperne bag Fællesskabets statistikker som anført i artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97;

(22)

de forskrifter om tavshedspligt, som er fastlagt i denne forordning, gælder kun fortrolig statistisk information, der fremsendes til ECB med henblik på udførelse af ESCB's opgaver, og de påvirker ikke særlige nationale eller fællesskabsbestemmelser vedrørende overførsel af andre typer information til ECB; de regler om statistisk fortrolighed, som de nationale statistiske institutter og Kommissionen anvender på de statistiske oplysninger, de indsamler på egne vegne, skal overholdes;

(23)

med henblik på statuttens artikel 5.1 skal ECB samarbejde på statistikområdet med fællesskabsinstitutionerne eller -organerne samt med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller i tredjelande og med internationale organisationer; ECB og Kommissionen opretter passende rammer for samarbejdet på statistikområdet for at udføre deres opgaver på den mest effektive måde og mindske byrden for rapporteringsenhederne mest muligt;

(24)

ESCB og ECB har fået til opgave at udarbejde de statistiske rapporteringskrav for euro-området med henblik på deres fulde anvendelse i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (i det følgende benævnt »tredje fase«); rettidig forberedelse på statistikområdet er af afgørende betydning for, at ESCB kan udføre sine opgaver i tredje fase; udarbejdelsen af rapporteringskravene hviler i høj grad på vedtagelsen inden overgangen til tredje fase af ECB-forordninger om statistikkrav; det er ønskeligt, at markedsparterne i løbet af 1998 underrettes om de detaljerede bestemmelser, ECB måtte finde det nødvendigt at vedtage med henblik på opfyldelsen af de statistiske rapporteringskrav; det er derfor nødvendigt at tillægge ECB regeludstedende beføjelser fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(25)

denne forordnings bestemmelser kan kun anvendes effektivt, hvis alle de deltagende medlemsstater vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at deres myndigheder har beføjelse til i fuldt omfang at bistå og samarbejde med ECB, hvad angår verifikation og tvungen indsamling af statistisk information, i overensstemmelse med traktatens artikel 5 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:▼M1

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) »ECB's statistiske rapporteringskrav«: den statistiske information, som rapporteringsenhederne skal tilvejebringe, og som er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver

1a) »europæiske statistikker«: statistikker, som er i) nødvendige for varetagelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten, ii) fastlagt i ESCB's statistiske arbejdsprogram og iii) udviklet, udarbejdet og formidlet i overensstemmelse med de statistiske principper, der er omhandlet i artikel 3a

2) »rapporteringsenheder«: de juridiske og fysiske personer og de i artikel 2, stk. 3, omhandlede enheder og filialer, som er underlagt ECB's statistiske rapporteringskrav

3) »deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der har indført den fælles valuta i overensstemmelse med traktaten

4) »resident« og »med hjemsted i«: med et økonomisk interessecenter inden for et lands økonomiske område som beskrevet i kapitel 1(1.30) i bilag A til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab ( 8 ); i denne forbindelse forstås ved »grænseoverskridende positioner« og »grænseoverskridende transaktioner« henholdsvis positioner og transaktioner i aktiver og/eller passiver tilhørende residenter i deltagende medlemsstater betragtet som et samlet økonomisk område i forhold til residenter i ikke-deltagende medlemsstater og/eller residenter i tredjelande

5) »kapitalbalancen over for udlandet«: balancen for grænseoverskridende finansielle aktiver og passiver

6) »elektroniske penge«: elektronisk lagring af monetær værdi på teknisk udstyr, herunder forudbetalte betalingskort, der i vidt omfang kan anvendes til betalinger til andre enheder end udstederen uden nødvendigvis at involvere bankkonti i transaktionen, og som fungerer som et forudbetalt ihændehaverinstrument

7) »anvendelse til statistiske formål«: anvendelse udelukkende til udvikling og udarbejdelse af statistiske resultater og statistiske analyser

8) »udvikling«: aktiviteter, som har til formål at udforme, konsolidere og forbedre de statistiske metoder, standarder og procedurer, der anvendes for at udarbejde og formidle statistikker og udforme nye statistikker og indikatorer

9) »udarbejdelse«: alle aktiviteter i forbindelse med indsamling, lagring, behandling og analyse af statistiske oplysninger, der er nødvendige for sammenstilling af statistikker

10) »formidling«: den virksomhed, der består i at gøre statistikker, statistiske analyser og ikke-fortrolig information tilgængelige for brugerne

11) »statistisk information«: aggregerede og individuelle data, indikatorer og relaterede metadata

12) »fortrolig statistisk information«: statistisk information, der gør det muligt at identificere rapporteringsenheder eller andre juridiske personer, fysiske personer, enheder eller filialer enten direkte ved hjælp af navn eller adresse eller en officiel identifikationskode eller indirekte, når individuelle oplysninger kan afledes ud fra den pågældende information. For at bestemme om en rapporteringsenhed eller anden juridisk eller fysisk person, enhed eller filial er identificerbar, tages der hensyn til alle midler, som med rimelighed kan anvendes af tredjemand til at identificere ovennævnte rapporteringsenhed eller anden juridiske person, fysiske person, enhed eller filial.

▼B

Artikel 2

Referencerapporteringspopulation

▼M1

1.  Med henblik på opfyldelse af ECB's statistiske rapporteringskrav har ECB, med støtte fra de nationale centralbanker i overensstemmelse med statuttens artikel 5.2, beføjelse til at indsamle statistisk information inden for grænserne af referencerapporteringspopulationen og af, hvad der er nødvendigt for at udføre ESCB's opgaver. Der kan navnlig indsamles information inden for monetær og finansiel statistik, pengeseddelstatistik, betalings- og betalingssystemstatistik, statistik over finansiel stabilitet, betalingsbalancestatistik og statistik vedrørende kapitalbalancen over for udlandet. Når det er nødvendigt for udførelsen af ESCB's opgaver, kan yderligere information indsamles også på andre områder i behørigt begrundede tilfælde. Den information, der indsamles for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav, skal nærmere angives i ESCB's statistiske arbejdsprogram.

2.  Referencerapporteringspopulationen omfatter følgende rapporteringsenheder:

a) juridiske og fysiske personer, som har hjemsted i en medlemsstat, og som falder inden for sektoren »finansielle selskaber« som defineret i ENS 95

b) postgiroinstitutter med hjemsted i en medlemsstat

c) juridiske og fysiske personer med hjemsted i en medlemsstat, i det omfang de besidder grænseoverskridende positioner eller har udført grænseoverskridende transaktioner

d) juridiske og fysiske personer med hjemsted i en medlemsstat, i det omfang de har udstedt værdipapirer eller elektroniske penge

e) juridiske og fysiske personer med hjemsted i en deltagende medlemsstat, i det omfang de besidder finansielle positioner over for residenter i andre deltagende medlemsstater eller har udført finansielle transaktioner med residenter i andre deltagende medlemsstater.

▼B

3.  En enhed, som ellers ville være dækket af definitionen i stk. 2, men som ifølge residenslandets nationale lovgivning hverken er en juridisk person eller en gruppe fysiske personer, skønt den kan være underlagt rettigheder og forpligtelser, betragtes som en rapporteringsenhed. En sådan enheds rapporteringspligt opfyldes af de personer, der repræsenterer enheden i retlige anliggender.

Hvis en juridisk person, en gruppe fysiske personer eller en enhed som omtalt i første afsnit har en filial, der er resident i et andet land, fungerer filialen selv som rapporteringsenhed, uanset hvor hovedkontoret er beliggende, i det omfang filialen opfylder vilkårene i stk. 2, med undtagelse af kravet om selvstændig juridisk personlighed. Flere filialer i samme medlemsstat, uanset antal, betragtes som en filial, når de tilhører samme økonomiske delsektor. En filials rapporteringspligt opfyldes af de personer, der repræsenterer filialen i retlige anliggender.

▼M1

4.  I behørigt begrundede tilfælde, f.eks. til statistik over finansiel stabilitet, har ECB beføjelse til at indsamle statistisk information på et konsolideret grundlag fra de juridiske og fysiske personer, der er omhandlet i stk. 2, litra a), og fra de enheder og filialer, der er omhandlet i stk. 3, herunder information om de enheder, som kontrolleres af sådanne juridiske og fysiske personer og enheder. ECB angiver konsolideringens omfang.

Artikel 2a

Samarbejde med ESS

Under overholdelse af de statistiske principper i artikel 3a arbejder ESCB og ESS tæt sammen for at begrænse rapporteringsbyrden til et minimum og garantere den sammenhæng, som er nødvendig for udarbejdelsen af europæiske statistikker.

▼M1

Artikel 3

Modaliteter for definition af statistiske rapporteringskrav

ECB skal ved definitionen og pålæggelsen af de statistiske rapporteringskrav specificere den faktiske rapporteringspopulation inden for referencerapporteringspopulationen som defineret i artikel 2. Uden at det berører opfyldelsen af de statistiske rapporteringskrav

a) skal ECB anvende eksisterende statistikker i videst muligt omfang

b) skal ECB tage hensyn til relevante europæiske og internationale statistiske standarder

c) kan ECB helt eller delvis fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra sine statistiske rapporteringskrav.

Inden vedtagelsen af en forordning, jf. artikel 5, om ny statistik vurderer ECB værdien af og omkostningerne ved indsamling af den pågældende nye statistiske information. Den tager især hensyn til indsamlingens specifikke karakteristika, rapporteringspopulationens størrelse og hyppigheden samt til den statistiske information, som de statistiske myndigheder eller forvaltninger allerede ligger inde med.

▼M1

Artikel 3a

Statistiske principper for ESCB's udarbejdelse af europæiske statistikker

ESCB's udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker styres af principperne om upartiskhed, objektivitet, faglig uafhængighed, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed, begrænsning af rapporteringsbyrden til et minimum og høj produktionskvalitet, herunder pålidelighed, og definitionen af disse principper vedtages, uddybes og offentliggøres af ECB. Disse statistiske principper svarer til dem, der findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker ( 9 ).

▼B

Artikel 4

Medlemsstaternes forpligtelser

Medlemsstaterne skal organisere sig inden for statistikområdet og samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af statuttens artikel 5.

Artikel 5

ECB's regeludstedende beføjelse

1.  ECB kan vedtage forordninger vedrørende definition og pålæggelse af de statistiske rapporteringskrav over for den faktiske rapporteringspopulation i de deltagende medlemsstater.

2.  For at sikre den sammenhæng, der kræves for at udarbejde statistikker, som opfylder de respektive informationskrav, skal ECB høre Kommissionen vedrørende udkast til forordninger i tilfælde af tilknytning til Kommissionens statistikkrav. Komitéen for Penge-, Finansiel- og Betalingsbalancestatistik deltager inden for rammerne af sin kompetence i samarbejdsprocessen mellem Kommissionen og ECB.

Artikel 6

Verifikationsret og tvungen indsamling af statistisk information

1.  Hvis en rapporteringsenhed med hjemsted i en deltagende medlemsstat mistænkes for overtrædelse som beskrevet i artikel 7, stk. 2, af ECB's statistiske rapporteringskrav, er ECB og i overensstemmelse med statuttens artikel 5.2 den nationale centralbank i den pågældende deltagende medlemsstat berettiget til at verificere den statistiske informations nøjagtighed og kvalitet samt foranstalte tvungen indsamling. Hvis den pågældende statistiske information er nødvendig for at påvise overensstemmelse med mindstereservekrav, udføres verifikationen imidlertid i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver ( 10 ). Retten til at kontrollere statistisk information eller foranstalte tvungen indsamling heraf omfatter retten til:

a) at kræve fremlæggelse af dokumenter

b) at undersøge rapporteringsenhedernes regnskaber og optegnelser

c) at tage kopier eller udskrifter af sådanne regnskaber og optegnelser og

d) at tilvejebringe skriftlige eller mundtlige forklaringer.

2.  ECB eller den kompetente nationale centralbank meddeler skriftligt rapporteringsenheden sin beslutning om at verificere statistisk information eller foranstalte tvungen indsamling heraf med nærmere angivelse af tidsfristen for overholdelse af verifikationsanmodningen, hvilke sanktioner der kan blive tale om i tilfælde af manglende overholdelse, samt retten til at få sagen prøvet. ECB og den pågældende nationale centralbank orienterer hinanden om sådanne verifikationsanmodninger.

3.  Ved verifikation og tvungen indsamling af statistisk information følges de nationale procedurer. Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af rapporteringsenheden, hvis det er fastslået, at den har overtrådt de statistiske rapporteringskrav.

4.  ECB kan vedtage forordninger med nærmere angivelse af betingelserne for udøvelse af verifikationsretten eller retten til at foranstalte tvungen indsamling af statistisk information.

5.  Inden for deres kompetenceområde yder de nationale myndigheter i de deltagende medlemsstater den nødvendige bistand til ECB og de nationale centralbanker under udøvelsen af de beføjelser, der er anført i denne artikel.

6.  Hvis en rapprteringsenhed modsætter sig eller hindrer verifikationsprocessen eller tvungen indsamling af den krævede statistiske information, skal den deltagende medlemsstat, hvor rappoteringsenhedens lokaler er beliggende, yde den nødvendige bistand, herunder sikre ECG eller den nationale centralbank adgang til rapporteringsenhedens lokaler med henblik på udøvelse af de i stk. 1 nævnte rettigheder.

Artikel 7

Pålæggelse af sanktioner

1.  De sanktioner, der er anført i denne artikel, kan ECB pålægge rapporteringsenheder, der er underlagt rapporteringskrav og har hjemsted i en deltagende medlemsstat, og som ikke opfylder forpligtelserne i medfør af denne forordning eller ECB-forordninger eller -beslutninger, hvorved ECB's statistiske rapporteringskrav fastlægges og pålægges.

2.  Forpligtelsen til at overføre visse statistiske oplysninger til ECB eller de nationale centralbanker betragtes som overtrådt, hvis:

a) ECB eller den nationale centralbank ikke har modtaget statistisk information inden for den fastsatte tidsfrist, eller

b) den statistiske information er unøjagtig, ufuldstændig eller i en form, der ikke opfylder kravet.

3.  Forpligtelsen til at give ECB og de nationale centralbanker mulighed for at verificere nøjagtigheden og kvaliteten af åen statistiske information, der af rapporteringsenheden er indsendt til ECB eller til den nationale centralbank, betragtes som overtrådt, når en rapporteringsenhed hindrer denne adgang. En sådan hindring omfatter, men er ikke begrænset til, fjernelse af dokumenter og fysisk hindring af adgang for ECB eller den nationale centralbank, hvor denne adgang er nødvendig, for at de kan udføre deres verifikationsopgaver eller tvungne indsamling.

4.  ECB kan pålægge en rapporteringsenhed følgende sanktioner:

a) i tilfælde af en overtrædelse som defineret i stk. 2, litra a), dagbøder på højst 10 000 EUR, idet den samlede bøde ikke kan overstige 100 000 EUR

b) i tilfælde af en overtrædelse som defineret i stk. 2, litra b), en bøde på højst 200 000 EUR og

c) i tilfælde af en overtrædelse som defineret i stk. 3, en bøde på højst 200 000 EUR.

5.  Ud over sanktionerne i stk. 4 er rapporteringsenheden også forpligtet til at betale omkostningerne ved verifikationen og den tvungne indsamling som angivet i artikel 6, stk. 3.

6.  Under udøvelse af de beføjelser, der er anført i denne artikel, handler ECB i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2532/98.

▼M1

Artikel 8

Beskyttelse og anvendelse af fortrolig statistisk information, der indsamles af ESCB

Følgende regler finder anvendelse for at forhindre ulovlig anvendelse og videregivelse af fortrolig statistisk information, der leveres af rapporteringsenheden eller en anden juridisk eller fysisk person, enhed eller filial til et ESCB-medlem eller overføres inden for ESCB:

1) ESCB kan kun anvende fortrolig statistisk information til udførelse af sine opgaver, bortset fra følgende tilfælde:

a) såfremt rapporteringsenheden eller den anden juridiske eller fysiske person, enhed eller filial, der kan identificeres, udtrykkeligt har givet samtykke til brug af den nævnte statistiske information til andre formål

b) til overførsel til medlemmerne af ESS i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 1

c) til at give videnskabelige forskningsorganer adgang til fortrolig statistisk information, som ikke giver mulighed for direkte identifikation, og med forudgående udtrykkeligt samtykke fra den myndighed, der har leveret informationen

▼M2

d) for så vidt angår ECB og nationale centralbanker, såfremt den nævnte statistiske information anvendes inden for forsigtighedstilsyn

▼M2

e) for så vidt angår nationale centralbanker i henhold til artikel 14.4 i statutten, til udførelse af andre funktioner end dem, der er angivet i statutten.

▼M1

2) Rapporteringsenhederne informeres om, til hvilket statistisk eller andet, administrativt, formål, den statistiske information, som de har indberettet, kan anvendes. Rapporteringsenhederne har ret til at modtage information om retsgrundlaget for overførslen og de indførte beskyttelsesforanstaltninger.

3) Medlemmerne af ESCB træffer alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information. ECB fastlægger fælles regler og indfører mindstestandarder for at hindre ulovlig videregivelse og uautoriseret brug af fortrolig statistisk information.

4) Overførsel inden for ESCB af fortrolig statistisk information, der er indsamlet i henhold til artikel 5 i statutten, skal ske

▼M2

a) i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten eller opgaver inden for forsigtighedstilsyn, som er givet til medlemmerne af ESCB, eller

▼M1

b) for så vidt denne overførsel er nødvendig for en effektiv udvikling, udarbejdelse eller formidling af statistikker i henhold til statuttens artikel 5 eller for at forbedre disses kvalitet.

▼M2

4a) ESCB kan overføre fortrolig statistisk information til myndigheder eller organer i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer eller det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med EU-retten eller national ret og til den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), men kun i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af deres respektive opgaver. De myndigheder eller organer, der modtager fortrolig statistisk information, træffer alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information. Alle yderligere overførsler derefter skal være nødvendige for udførelsen af nævnte opgaver og skal udtrykkeligt godkendes af det medlem af ESCB, som har indsamlet den fortrolige statistiske information. En sådan godkendelse er ikke nødvendig for yderligere overførsler fra medlemmerne af ESM til de nationale parlamenter i det omfang, det er påkrævet efter national lovgivning, forudsat at medlemmet af ESM har hørt medlemmet af ESCB inden overførslen, og medlemsstaten under alle omstændigheder har truffet alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information i overensstemmelse med denne forordning. Når ESCB overfører fortrolig statistisk information i overensstemmelse med dette stykke, tager det alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information i overensstemmelse med denne artikels stk. 3.

▼M1

5) ECB kan træffe beslutning om indsamling og overførsel inden for ESCB, i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig, af fortrolig information, der oprindeligt er indsamlet til andre formål end de i artikel 5 i statutten nævnte, såfremt det er nødvendigt for en effektiv udvikling eller udarbejdelse af statistikker eller for at forbedre disses kvalitet, og såfremt disse statistikker er nødvendige for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten.

6) Der kan udveksles fortrolig statistisk information inden for ESCB for at give videnskabelige forskningsorganer adgang til denne information i overensstemmelse med nr. 1, litra c), og nr. 2.

7) Statistisk information fra kilder, der er tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning, betragtes ikke som fortrolig.

8) Medlemsstaterne og ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelse af fortrolig statistisk information, herunder iværksættelse af passende håndhævelsesforanstaltninger i tilfælde af overtrædelse.

Denne artikel finder anvendelse med forbehold af særlige nationale eller fællesskabsbestemmelser vedrørende overførsel af andre typer information til ECB og finder ikke anvendelse på fortrolig statistisk information, som i første omgang overføres mellem en ESS-myndighed og et ESCB-medlem, i hvilket tilfælde artikel 8a finder anvendelse.

Denne artikel er ikke til hinder for, at fortrolig statistisk information, der er indsamlet med andre formål end eller i tillæg til opfyldelse af ECB's statistiske rapporteringskrav, anvendes til at opfylde disse andre formål.

▼M1

Artikel 8a

Udveksling af fortrolig statistisk information mellem ESCB og ESS

1.  Med forbehold af nationale bestemmelser om udveksling af anden fortrolig statistisk information end information omhandlet i denne forordning, kan overførsel af fortrolig statistisk information mellem et medlem af ESCB, som har indsamlet informationen, og en ESS-myndighed finde sted, forudsat at denne overførsel er nødvendig for en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling eller for forbedring af kvaliteten af europæiske statistikker inden for ESS' og ESCB's respektive kompetenceområder, og at nødvendigheden heraf er blevet begrundet.

2.  Alle videreoverførsler ud over den første overførsel skal udtrykkeligt godkendes af den myndighed, der har indsamlet informationen.

3.  Fortrolig statistisk information, som overføres mellem en ESS-myndighed og et ESCB-medlem, må ikke anvendes til formål, der ikke udelukkende er statistiske, såsom til administrative eller skattemæssige formål eller retsforfølgning eller de formål, der er omhandlet i artikel 6 og 7.

4.  Statistisk information, som ESCB-medlemmer modtager fra ESS-myndigheder, og som er erhvervet fra kilder, der er lovligt tilgængelige for offentligheden, og som forbliver tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning, betragtes ikke som fortrolig i forbindelse med formidling af statistikker, der er udarbejdet på grundlag af denne information.

5.  Medlemmerne af ESCB træffer inden for deres respektive kompetenceområder alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information (kontrol med statistisk fortrolighed), som leveres af ESS-myndigheder.

6.  Fortrolig statistisk information, som leveres af ESS-myndigheder, må kun være tilgængelig for personale, der udfører statistiske opgaver inden for deres særlige arbejdsområde. Disse personer må udelukkende anvende disse data til statistiske formål. Denne forpligtelse gælder også efter deres fratræden.

7.  Medlemsstaterne og ECB træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for krænkelser af beskyttelsen af statistisk information, som leveres af ESS-myndigheder.

Artikel 8b

Fortrolighedsrapport

ECB offentliggør en årlig fortrolighedsrapport om de foranstaltninger, der er indført for at sikre den statistiske informations fortrolighed, jf. artikel 8 og 8a.

Artikel 8c

Beskyttelse af fortrolig information om fysiske personer

Denne forordning finder anvendelse med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 11 ) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 12 ).

Artikel 8d

Adgang til administrative registre

For at lette byrden for respondenterne skal de nationale centralbanker og ECB have adgang til relevante administrative datakilder inden for deres respektive offentlige forvaltningssystemer, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

Medlemsstaterne og ECB fastsætter inden for deres respektive kompetenceområde om fornødent praktiske bestemmelser og vilkår for at opnå faktisk adgang.

ESCB-medlemmer må udelukkende anvende disse data til statistiske formål.

▼B

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5, artikel 6, stk. 4, og artikel 8, stk. 9, finder anvendelse fra denne forordnings ikrafttræden. De øvrige artikler finder anvendelse fra den 1. januar 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1 —————( 1 ) EFT C 246 af 6.8.1998, s. 12.

( 2 ) EFT C 328 af 26.10.1998.

( 3 ) Udtalelse afgivet den 8. oktober 1998 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

( 4 ) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

( 5 ) Se side 4 i denne Tidende.

( 6 ) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

( 7 ) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

( 8 ) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

( 9 ) EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

( 10 ) Se side 1 i denne Tidende.

( 11 ) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Top