EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998L0083-20151027

Consolidated text: Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/2015-10-27

1998L0083 — DA — 27.10.2015 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV 98/83/EF

af 3. november 1998

om kvaliteten af drikkevand

(EUT L 330 af 5.12.1998, s. 32)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1882/2003 af 29. september 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 596/2009 af 18. juni 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2015/1787 af 6. oktober 2015

  L 260

6

7.10.2015
▼B

RÅDETS DIREKTIV 98/83/EF

af 3. november 1998

om kvaliteten af drikkevandRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget ( 3 ),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C ( 4 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at tilpasse Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand ( 5 ) til den videnskabelige og teknologiske udvikling; erfaringen fra gennemførelsen af direktivet har vist, at det er nødvendigt, at der skabes en egnet fleksibel og gennemsigtig retlig ramme, således at medlemsstaterne kan behandle tilfælde af manglende overholdelse af kravene; direktivet bør endvidere tages op til fornyet behandling på baggrund af traktaten om Den Europæiske Union, navnlig nærhedsprincippet;

(2)

som følge af bestemmelsen i traktatens artikel 3 B om, at Fællesskabet kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål, er det nødvendigt at revidere bestemmelserne i direktiv 80/778/EØF, således at vægten lægges på overholdelsen af væsentlige kvalitets- og sundhedsparameterværdier, og det overlades til medlemsstaterne at tilføje de supplerende parametre, de måtte finde hensigtsmæssige;

(3)

i overensstemmelse med nærhedsprincippet skal Fællesskabets indsats støtte og supplere de foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne;

(4)

i overensstemmelse med nærhedsprincippet kræver forskellene i de naturlige og socioøkonomiske træk i Unionens forskellige regioner, at de fleste beslutninger om kontrol, analyse og de foranstaltninger, der skal træffes for at afhjælpe manglerne, træffes på lokalt, regionalt eller nationalt plan, for så vidt forskellene ikke hindrer indførelse af den ramme af love og administrative bestemmelser, som dette direktiv indebærer;

(5)

fællesskabskrav for de vigtigste, forebyggende sundhedsrelaterede kvalitetsparametre for drikkevand er nødvendige, hvis der skal fastlægges minimale miljøkvalitetsmålsætninger, der skal nås i forbindelse med andre fællesskabsforanstaltninger, således at en forsvarlig anvendelse af drikkevand kan sikres og fremmes;

(6)

drikkevandskvalitetens betydning for menneskers sundhed gør det nødvendigt, at der på fællesskabsplan fastsættes grundlæggende kvalitetskrav, som alt drikkevand skal overholde;

(7)

det er nødvendigt, at direktivet også omfatter vand, der bruges i levnedsmiddelindustrien, medmindre det kan godtgøres, at brugen af det pågældende vand ikke påvirker det færdige levnedsmiddels sundhedsmæssige kvalitet;

(8)

for at forsyningsvirksomhederne kan overholde kvalitetskravene for drikkevand, må det gennem egnede vandbeskyttelsesforanstaltninger sikres, at overflade- og grundvand holdes rent; det samme mål kan nås gennem egnede vandbehandlingsforanstaltninger, der iværksættes inden forsyning;

(9)

af hensyn til sammenhængen i den europæiske vandpolitik bør der til sin tid vedtages et egnet rammedirektiv for vand;

(10)

naturligt mineralvand og vand, som er lægemidler, skal udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, da der er opstillet særlige regler for disse vandtyper;

(11)

der kræves foranstaltninger for alle direkte sundhedsrelevante parametre og for andre parametre, hvis der indtræder en forringelse i vandkvaliteten; sådanne foranstaltninger bør omhyggeligt koordineres med gennemførelsen af Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 6 ) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter ( 7 );

(12)

for stoffer, der er vigtige i hele Fællesskabet, er det nødvendigt at fastsætte individuelle parameterværdier, der er lave nok til at sikre, at direktivets mål kan virkeliggøres;

(13)

parameterværdierne er fastsat ud fra de foreliggende videnskabelige data, og der er tillige taget hensyn til forsigtighedsprincippet; disse værdier er valgt for at sikre, at drikkevand kan forbruges uden risiko hele livet igennem, og de repræsenterer således et højt sundhedsbeskyttelsesniveau;

(14)

der bør skabes en balance for at forebygge både mikrobiologiske og kemiske risici; med henblik herpå og på baggrund af en fremtidig revision af parameterværdierne bør fastsættelsen af parameterværdierne for drikkevand baseres på hensynet til folkesundheden og en metode til vurdering af risikoen;

(15)

skønt der for øjeblikket er utilstrækkelige data, på grundlag af hvilke der kan fastsættes parameterværdier på fællesskabsplan for kemikalier, der afbryder de endokrine funktioner, er der stigende bekymring over den eventuelle indvirkning på mennesker og dyr fra sundhedsskadelige stoffer;

(16)

kravene i bilag I er generelt baseret på retningslinjerne for drikkevandskvalitet fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og på udtalelser fra Kommissionens Videnskabelige Udvalg vedrørende Kemiske Forbindelsers Toksicitet og Økotoksicitet;

(17)

medlemsstaterne skal fastsætte værdier for andre yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I, hvis dette er nødvendigt for at beskytte menneskers sundhed på deres territorium;

(18)

medlemsstaterne kan fastsætte værdier for andre yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I, hvis dette skønnes nødvendigt for at sikre kvaliteten af drikkevandsproduktionen, -distributionen og -kontrollen;

(19)

når medlemsstaterne skønner det nødvendigt at vedtage strengere krav end dem, der er nævnt i bilag I, del A og B, eller krav for yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I, men som er nødvendige af hensyn til sundhedsbeskyttelsen, underretter de Kommissionen om disse krav;

(20)

når medlemsstaterne indfører eller opretholder strengere beskyttelsesforanstaltninger, skal de overholde traktatens principper og regler som fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol;

(21)

parameterværdierne skal overholdes på det sted, hvor drikkevandet stilles til rådighed for brugeren;

(22)

drikkevandets kvalitet kan påvirkes af forbrugernes fordelingsnet; der må i den forbindelse tages hensyn til, at ansvaret for forbrugernes fordelingsnet eller dets vedligeholdelse ikke altid påhviler medlemsstaterne;

(23)

medlemsstaterne bør opstille kontrolprogrammer for at efterprøve, om drikkevandet opfylder dette direktivs krav; kontrolprogrammerne bør være tilpasset de lokale behov og opfylde dette direktivs minimumskontrolkrav;

(24)

metoderne til analyse af drikkevandets kvalitet bør kunne sikre pålidelige og sammenlignelige resultater;

(25)

overholdes dette direktivs krav ikke, bør medlemsstaterne undersøge grunden hertil og sikre, at der snarest muligt træffes de nødvendige udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten;

(26)

det er vigtigt at forebygge sundhedsfare fra forurenet vand; forsyninger, der leverer forurenet vand, bør forbydes, eller brugen af vandet begrænses;

(27)

ved overskridelse af en indikatorparameter undersøger den pågældende medlemsstat, om denne overskridelse indebærer nogen sundhedsfare; den træffer udbedrende foranstaltninger for at genoprette vandkvaliteten, hvis dette er nødvendigt af hensyn til sundhedsbeskyttelsen;

(28)

er der behov for sådanne udbedrende foranstaltninger for at genoprette drikkevandets kvalitet, bør foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, foretrækkes i overensstemmelse med traktatens artikel 130 R, stk. 2;

(29)

medlemsstaterne bør i særlige tilfælde have tilladelse til at dispensere fra dette direktiv; der bør endvidere opstilles en passende ramme for sådanne dispensationer, forudsat at de ikke indebærer nogen sundhedsfare, og forudsat at drikkevandsforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes på nogen anden rimelig måde;

(30)

da det ved tilberedningen eller distributionen af drikkevand kan blive nødvendigt at anvende visse stoffer eller materialer, kræves der regler for anvendelsen af disse for at undgå skadelige virkninger for menneskers sundhed;

(31)

den videnskabelige og tekniske udvikling kan nødvendiggøre en hurtig tilpasning af de tekniske krav i bilag II og III; for endvidere at lette iværksættelsen af de i den henseende nødvendige foranstaltninger bør der fastlægges en procedure, hvorefter Kommissionen kan vedtage sådanne tilpasninger med bistand fra et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne;

(32)

forbrugerne bør have passende information om drikkevandets kvalitet, om eventuelle dispensationer givet af medlemsstaterne og om eventuelle udbedrende foranstaltninger truffet af myndighederne; der bør endvidere tages hensyn til Kommissionens behov for både tekniske og statistiske oplysninger og til den enkelte borgers ret til at indhente passende oplysninger om drikkevandets kvalitet;

(33)

under særlige omstændigheder kan det i bestemte geografiske områder være nødvendigt at give medlemsstaterne en længere tidsfrist til opfyldelse af nogle af dette direktivs bestemmelser;

(34)

dette direktiv berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristen for gennemførelse i national lovgivning og for anvendelse af de direktiver, som er nævnt i bilag IV —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Formål

1.  Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand.

2.  Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »drikkevand«:

a) alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning eller andre husholdningsformål, uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem distributionsnet, fra tankvogn/tankskib eller i flasker eller anden emballage

b) alle former for vand, der anvendes i levnedsmiddelvirksomheder til fremstilling, behandling, konservering eller markedsføring af produkter eller stoffer bestemt til konsum, medmindre de nationale kompetente myndigheder har fastslået, at vandets kvalitet ikke kan påvirke det færdige levnedsmiddels sundhedsmæssige kvalitet

2) »forbrugernes fordelingsnet«: rør, fittings og anordninger, som er installeret mellem vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand, og distributionsnettet, men kun hvis de i henhold til gældende national ret ikke er vandforsyningsanlæggets ansvar i dets egenskab af vandforsyningsanlæg.

Artikel 3

Undtagelser

1.  Dette direktiv gælder ikke for:

a) naturligt mineralvand, der anerkendes som sådant af de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand ( 8 )

b) vand, der betragtes som lægemidler i henhold til Rådets direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 om tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske specialiteter ( 9 ).

2.  Medlemsstaterne kan undtage følgende fra dette direktivs bestemmelser:

a) vand, der udelukkende er beregnet til formål, for hvilke myndighederne har fastslået, at vandets kvalitet hverken direkte eller indirekte har indflydelse på de berørte forbrugeres sundhed

b) drikkevand fra en individuel vandforsyning, der i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 pr. dag, eller som forsyner mindre end 50 personer, medmindre vandet leveres som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet.

3.  Medlemsstater, som gør brug af undtagelserne i stk. 2, litra b), sørger for, at den berørte befolkning underrettes herom og om enhver foranstaltning, der kan træffes for at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger forårsaget af forurening af drikkevand. Desuden skal der, når kvaliteten af dette vand har vist sig at indebære en potentiel fare for sundheden, straks gives den berørte befolkning passende vejledning.

Artikel 4

Generelle forpligtelser

1.  Medlemsstaterne træffer, uden at det berører deres forpligtelser i henhold til andre fællesskabsbestemmelser, de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Med henblik på at opfylde minimumskravene i dette direktiv betragtes drikkevand som sundt og rent, hvis det:

a) er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer i mængder eller koncentrationer, der udgør en potentiel fare for sundheden, og

b) opfylder de minimumskrav, der er fastsat i bilag I, del A og B

og hvis medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 5 til 8 og artikel 10 samt i henhold til traktaten træffer alle andre nødvendige foranstaltninger for at sikre, at drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes for at gennemføre dette direktiv, på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, medfører en forringelse af drikkevandets nuværende kvalitet, for så vidt det er relevant for sundhedsbeskyttelsen, eller en øget forurening af vand, der anvendes til fremstilling af drikkevand.

Artikel 5

Kvalitetskrav

1.  Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand.

2.  De værdier, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, må ikke være mindre strenge end værdierne i bilag I. For parametrene i bilag I, del C, behøver værdierne kun at fastsættes til kontrolformål og til opfyldelse af forpligtelserne i artikel 8.

3.  Medlemsstaterne fastsætter værdier for supplerende parametre, der ikke er opført i bilag I, hvis sundhedshensyn på deres nationale territorium eller en del af dette gør det nødvendigt. De fastsatte værdier skal mindst opfylde kravene i artikel 4, stk. 1, litra a).

Artikel 6

Sted, hvor kravene skal overholdes

1.  De parameterværdier, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, skal:

a) for vand, der leveres gennem distributionsnet, overholdes på det sted inden for en bygning eller en virksomhed, hvor det tappes fra vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand, eller

b) for vand, der leveres fra en tankvogn/et tankskib, overholdes på det sted, hvor det tappes fra tankvognen/tankskibet, eller

c) for vand aftappet på flasker eller i anden emballage med henblik på salg, overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller i anden emballage, eller

d) for vand til brug i en levnedsmiddelvirksomhed, overholdes på det sted, hvor vandet bruges i virksomheden.

2.  For så vidt angår vand, der er omfattet af stk. 1, litra a), anses medlemsstaterne for at have opfyldt deres forpligtelser i henhold til denne artikel, artikel 4 og artikel 8, stk. 2, hvis det kan godtgøres, at manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, skyldes forbrugernes fordelingsnet eller vedligeholdelsen af det, bortset fra i bygninger og virksomheder, hvor der leveres vand til offentligheden, som f.eks. skoler, hospitaler og restauranter.

3.  Hvis stk. 2 finder anvendelse, og der er risiko for, at vand i henhold til stk. 1, litra a), ikke overholder de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, sørger medlemsstaterne ikke desto mindre for:

a) at der træffes passende foranstaltninger for at mindske eller fjerne risikoen for manglende overholdelse af parameterværdierne, f. eks. vejledning af ejendommenes ejere om mulige udbedrende foranstaltninger, de bør træffe, og/eller

at der træffes andre foranstaltninger, såsom passende behandlingsteknikker, der ændrer vandets sammensætning eller egenskaber inden levering, for at mindske eller fjerne risikoen for, at vandet ikke overholder parameterværdierne efter levering, og

b) at de berørte forbrugere får den fornødne information og vejledning om mulige supplerende udbedrende foranstaltninger, de bør træffe.

Artikel 7

Kontrol

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten for at kontrollere, at det vand, der stilles til rådighed for forbrugerne, opfylder kravene i dette direktiv og især de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Prøver bør udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året. Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af desinfektionen kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektionen holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektionen.

2.  Til opfyldelse af forpligtelserne i stk. 1 opstiller de kompetente myndigheder passende kontrolprogrammer for alt drikkevand. Kontrolprogrammerne skal opfylde minimumskravene i bilag II.

3.  Prøveudtagningsstederne fastsættes af de kompetente myndigheder og skal være i overensstemmelse med de relevante krav i bilag II.

▼M2

4.  Der kan efter forvaltningsproceduren i artikel 12, stk. 2, opstilles fællesskabsvejledninger for den kontrol, som er omhandlet i nærværende artikel.

▼B

5.  

a) Medlemsstaterne skal overholde de specifikationer for analyse af parametre, der er anført i bilag III.

b) Der kan anvendes andre metoder end de i bilag III, del 1, anførte, såfremt det kan påvises, at de resultater, der opnås herved, er mindst lige så pålidelige som dem, der opnås ved de angivne metoder. Medlemsstater, der anvender alternative metoder, meddeler Kommissionen alle relevante oplysninger vedrørende disse metoder og deres ækvivalens.

c) For så vidt angår parametrene i bilag III, del 2 og 3, kan en hvilken som helst analysemetode anvendes, såfremt den opfylder kravene deri.

6.  Medlemsstaterne sørger for, at der i hvert enkelt tilfælde foretages supplerende kontrol af stoffer og mikroorganismer, for hvilke der ikke er fastsat parameterværdier i overensstemmelse med artikel 5, hvis der er grund til at nære mistanke om, at de kan være til stede i mængder, der udgør en potentiel fare for sundheden.

Artikel 8

Udbedrende foranstaltninger og begrænsning af brugen

1.  Medlemsstaterne sørger for, at der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, straks foretages en undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil.

2.  Overholder drikkevandet på trods af de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde forpligtelserne i henhold til artikel 4, stk. 1, ikke de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, sørger den pågældende medlemsstat med forbehold af artikel 6, stk. 2, for, at der hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets kvalitet, og den opprioriterer sine gennemførelsesforanstaltninger, idet den bl.a. tager hensyn til, i hvilken udstrækning den pågældende parameterværdi er overskredet, og til den potentielle fare for sundheden.

3.  Uanset om parameterværdierne er overholdt, sørger medlemsstaterne for, at enhver drikkevandsforsyning, der indebærer en potentiel fare for sundheden, forbydes, eller at brugen af vandet begrænses, eller at der træffes sådanne andre foranstaltninger, som er nødvendige af hensyn til sundhedsbeskyttelsen. I sådanne tilfælde underrettes forbrugerne straks herom og gives den fornødne vejledning.

4.  De kompetente myndigheder eller andre relevante organer afgør, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til stk. 3, idet de også tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbryde drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevand.

5.  Medlemsstaterne kan udarbejde vejledninger for at hjælpe de kompetente myndigheder med at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 4.

6.  I tilfælde af manglende overholdelse af parameterværdierne eller specifikationerne i bilag I, del C, undersøger den pågældende medlemsstat, om denne manglende overholdelse udgør en fare for sundheden. Den træffer udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandets kvalitet, hvis dette er nødvendigt af hensyn til sundhedsbeskyttelsen.

7.  Medlemsstaterne sørger for, at forbrugerne informeres, når der træffes udbedrende foranstaltninger, medmindre de kompetente myndigheder finder, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig.

Artikel 9

Dispensationer

1.  Medlemsstaterne kan dispensere fra de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del B, eller som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, inden for en maksimal værdi, som de fastlægger, såfremt dispensationen ikke indebærer en potentiel fare for sundheden, og såfremt drikkevandsforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes på nogen anden rimelig måde. Dispensationer skal gælde så kort tid som muligt og ikke længere end tre år; inden dispensationen udløber, skal der foretages en revision for at fastslå, om der er gjort tilstrækkeligt fremskridt. Hvis medlemsstaterne ønsker at give endnu en dispensation, skal de sende revisionen samt en begrundelse for deres beslutning om den anden dispensation til Kommissionen. Denne anden dispensation må heller ikke gælde længere end tre år.

2.  Under særlige omstændigheder kan medlemsstaterne sende Kommissionen en ansøgning om en tredje dispensation for en periode på højst tre år. Kommissionen træffer afgørelse om denne ansøgning inden tre måneder.

3.  I forbindelse med dispensationer, der er givet i overensstemmelse med stk. 1 og 2, angives følgende:

a) årsagen til dispensationen

b) den pågældende parameter, tidligere relevante kontrolresultater og den højeste tilladte værdi i henhold til dispensationen

c) det geografiske område, mængden af vand, der leveres pr. dag, den berørte befolkning, og om der er nogen relevant levnedsmiddelvirksomhed, der påvirkes

d) en passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrolhyppighed

e) et sammendrag af planen for de nødvendige udbedrende foranstaltninger, herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over omkostningerne og bestemmelserne om revision

f) den nødvendige varighed af dispensationen.

4.  Finder de kompetente myndigheder, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig, og at udbedrende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, kan afhjælpe problemet inden for højst 30 dage, behøver kravene i stk. 3 ikke at anvendes.

I så fald skal de kompetente myndigheder eller andre relevante organer kun fastsætte den højeste tilladte værdi for den pågældende parameter og tidsfristen for afhjælpning af problemet.

5.  Stk. 4 kan ikke længere anvendes, hvis den samme parameterværdi for en given vandforsyning i løbet af de foregående 12 måneder er blevet overskredet i mere end 30 dage sammenlagt.

6.  Medlemsstater, som anvender de dispensationer, der er hjemlet i denne artikel, skal sørge for, at den befolkning, der berøres af dispensationen, straks informeres på passende vis om dispensationen og om betingelserne i forbindelse hermed. Derudover sørger medlemsstaterne om nødvendigt for at vejlede befolkningsgrupper, for hvilke dispensationen kan indebære en særlig risiko.

Disse forpligtelser gælder ikke for de i stk. 4 omhandlede forhold, medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet.

7.  Bortset fra dispensationer, der gives i overensstemmelse med stk. 4, giver medlemsstaterne inden to måneder Kommissionen meddelelse om dispensationer, der vedrører en vandforsyning på mere end 1 000 m3 pr. dag i gennemsnit eller en befolkning på mere end 5 000 personer, herunder de i stk. 3 omhandlede oplysninger.

8.  Denne artikel gælder ikke for drikkevand, der udbydes til salg i flasker eller anden emballage.

Artikel 10

Kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert stof, eller at ethvert materiale til nye anlæg, som anvendes ved fremstilling eller distribution af drikkevand, og forureninger i forbindelse med sådanne stoffer eller med sådanne materialer til nye anlæg, ikke er til stede i drikkevandet i større koncentrationer end nødvendigt for deres formål, og at de hverken direkte eller indirekte forringer den sundhedsbeskyttelse, som er foreskrevet ved dette direktiv. I denne forbindelse skal fortolkende dokumenter og tekniske specifikationer i henhold til artikel 3 og artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer ( 10 ) være i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv.

Artikel 11

Revision af bilagene

1.  Mindst hvert femte år tager Kommissionen bilag I op til fornyet behandling på baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling og fremsætter om nødvendigt ændringsforslag efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C.

▼M2

2.  Mindst hvert femte år ændrer Kommissionen bilag II og III for at foretage de nødvendige tilpasninger til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

▼M1

Artikel 12

1.  Kommissionen bistås af et udvalg.

2.  Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 11 ), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

▼M2

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B

Artikel 13

Information og rapportering

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at forbrugerne har adgang til tilstrækkelige, ajourførte oplysninger om drikkevandets kvalitet.

2.  Med forbehold af Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger ( 12 ) offentliggør medlemsstaterne hvert tredje år en rapport om drikkevandets kvalitet med henblik på at informere forbrugerne. Den første af disse rapporter skal dække årene 2002, 2003 og 2004. Hver rapport skal mindst dække forsyninger på mere end 1 000 m3 om dagen i gennemsnit eller en befolkning på mere end 5 000 personer; den skal dække tre kalenderår og offentliggøres inden udgangen af det kalenderår, der følger efter rapporteringsperioden.

3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen deres rapporter senest to måneder efter deres offentliggørelse.

▼M2

4.  Den nærmere udformning af og minimumskravene til indholdet af de i stk. 2 omhandlede rapporter afgøres navnlig under hensyntagen til de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, artikel 5, stk. 2 og 3, artikel 7, stk. 2, artikel 8, artikel 9, stk. 6 og 7, og artikel 15, stk. 1, og ændres om nødvendigt efter forvaltningsproceduren i artikel 12, stk. 2.

▼B

5.  Kommissionen gennemgår medlemsstaternes rapporter og offentliggør hvert tredje år en sammenfattende rapport om kvaliteten af drikkevandet i Fællesskabet. Denne rapport offentliggøres senest ni måneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter.

▼M2

6.  Sammen med den første rapport om dette direktiv, som omhandlet i stk. 2, skal medlemsstaterne ligeledes forelægge Kommissionen en rapport om de foranstaltninger, de har truffet eller påtænker at træffe for at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 3, og bilag I, del B, note 10. Om fornødent fremsættes et forslag til denne rapports form efter forvaltningsproceduren i artikel 12, stk. 2.

▼B

Artikel 14

Frist for overensstemmelse

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kvaliteten af drikkevand bringes i overensstemmelse med dette direktiv senest fem år efter dets ikrafttræden, jf. dog bilag I, del B, note 2, 4 og 10.

Artikel 15

Særlige tilfælde

1.  Medlemsstaterne kan i særlige tilfælde og for geografisk afgrænsede områder indgive en særlig ansøgning til Kommissionen om en længere frist end fastsat i artikel 14. Denne yderligere frist må ikke være længere end tre år, og inden dens udløb skal der foretages en revision, hvis resultat sendes til Kommissionen, som på grundlag af denne revision kan tillade en anden yderligere frist på op til tre år. Denne bestemmelse gælder ikke for drikkevand, der udbydes til salg i flasker eller anden emballage.

2.  Den behørigt begrundede ansøgning skal indeholde en redegørelse for de opståede vanskeligheder og mindst indeholde de i artikel 9, stk. 3, anførte oplysninger.

▼M2

3.  Ansøgningen vil blive undersøgt efter forvaltningsproceduren i artikel 12, stk. 2.

▼B

4.  Medlemsstater, som anvender denne artikel, skal sørge for, at den befolkning, der berøres af ansøgningen, straks informeres på passende vis om resultatet af ansøgningen. Derudover sørger medlemsstaterne om nødvendigt for at vejlede befolkningsgrupper, for hvilke ansøgningen kan indebære en særlig risiko.

Artikel 16

Ophævelse

1.  Direktiv 80/778/EØF ophæves med virkning fra fem år efter ikrafttrædelsen af nærværende direktiv. Med forbehold af stk. 2 berører dette ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret og for anvendelse som anført i bilag IV.

Henvisninger til det ophævede direktiv forstås som henvisninger til dette direktiv og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag V.

2.  Så snart en medlemsstat har sat de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv og har truffet de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 14, finder dette direktiv og ikke direktiv 80/778/EØF anvendelse på kvaliteten af drikkevand i denne medlemsstat.

Artikel 17

Gennemførelse i national ret

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to år efter dets ikrafttræden. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 18

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

PARAMETRE OG PARAMETERVÆRDIER

DEL A

Mikrobiologiske ParametreParameter

Parameterværdi

(antal/100 ml)

Escherichia coli (E. Coli)

0

Enterokokker

0

For vand, som sælges i flasker eller anden emballage, gælder følgende:Parameter

Parameterværdi

Escherichia coli (E. Coli)

0/250 ml

Enterokokker

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Kimtal ved 22 °C

100/ml

Kimtal ved 37 °C

20/ml

DEL B

Kemiske parametreParameter

Parameterværdi

Enhed

Noter

Acrylamid

0,10

μg/l

Note 1

Antimon

5,0

μg/l

 

Arsen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benz (a) pyren

0,010

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

Note 2

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chrom

50

μg/l

Note 3

Kobber

2,0

mg/l

Note 3

Cyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlorethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

Note 1

Fluorid

1,5

mg/l

 

Bly

10

μg/l

Note 3 og 4

Kviksølv

1,0

μg/l

 

Nikkel

20

μg/l

Note 3

Nitrat

50

mg/l

Note 5

Nitrit

0,50

mg/l

Note 5

Pesticider

0,10

μg/l

Note 6 og 7

Pesticider — i alt

0,50

μg/l

Note 6 og 8

Polycycliske aromatiske hydrocarboner

0,10

μg/l

Summen af koncentrationerne af de angivne forbindelser. Note 9

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethen og Trichlorethen

10

μg/l

Summen af koncentrationerne af de angivne parametre

Trihalomethaner — i alt

100

μg/l

Summen af koncentrationerne af de angivne forbindelser. Note 10

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Note 1

Note 1:

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Note 2:

Medlemsstaterne bør, når det er muligt uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi.

For det vand, der henvises til i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og d), skal værdien overholdes senest ti kalenderår efter dette direktivs ikrafttræden. Parameterværdien for bromat er 25 μg/l fra fem år efter dette direktivs ikrafttræden til ti år efter dets ikrafttræden.

Note 3:

Denne værdi gælder for en prøve af drikkevand fra vandhanen, udtaget ved hjælp af en passende metode og således, at den er repræsentativ for et ugentligt gennemsnit af det vand, forbrugeren indtager ( 13 ). Prøveudtagning og kontrolmetoder udføres om nødvendigt efter en harmoniseret fremgangsmåde, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4. Medlemsstaterne skal tage hensyn til, at der kan forekomme kortvarige høje koncentrationer, som kan have en uønsket virkning på sundheden.

Note 4:

For det vand, der henvises til i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og d), skal denne værdi overholdes senest 15 kalenderår efter dette direktivs ikrafttræden. Parameterværdien for bly er 25 μg/l fra fem år efter dette direktivs ikrafttræden til 15 år efter dets ikrafttræden.

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes de fornødne foranstaltninger for at begrænse blyindholdet i drikkevand så meget som muligt i den periode, der er nødvendig for at kunne overholde parameterværdien.

Ved gennemførelsen af foranstaltningerne for at nå denne værdi skal medlemsstaterne først prioritere de steder, hvor blykoncentrationerne i drikkevandet er højest.

Note 5:

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Note 6:

Ved »pesticider« forstås:

 organiske insekticider

 organiske herbicider

 organiske fungicider

 organiske nematocider

 organiske acaricider

 organiske algicider

 organiske rodenticider

 organiske slimicider

 lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer)

og deres relevante metabolitter, nedbrydnings-og reaktionsprodukter.

Det er kun nødvendigt at kontrollere de pesticider, der med en vis sandsynlighed kan være til stede i den givne vandforsyning.

Note 7:

Parameterværdien gælder for hvert enkelt pesticid. Parameterværdien for aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachlorepoxid er 0,030 μg/l.

Note 8:

»Pesticider — i alt« er lig med summen af alle individuelle pesticider, som påvises og kvantificeres under kontrolproceduren.

Note 9:

De bestemte forbindelser er:

 benz (b) fluoranthen

 benz (k) fluoranthen

 benz (ghi) perylen

 indeno (1,2,3-cd) pyren.

Note 10:

Medlemsstaterne bør, når det er muligt uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi.

De bestemte forbindelser er: chloroform, bromoform, dibromchlormethan, bromdichlormethan.

For det vand, der henvises til i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og d), skal denne værdi overholdes senest ti kalenderår efter dette direktivs ikrafttræden. Parameterværdien for trihalomethaner i alt er 150 μg/l fra fem år efter dette direktivs ikrafttræden til ti år efter dets ikrafttræden.

Medlemsstaterne sikrer, at der træffes de fornødne foranstaltninger for at nedbringe trihalomethanindholdet i drikkevand så meget som muligt i den periode, der er nødvendig for at kunne overholde parameterværdien.

Ved gennemførelsen af foranstaltningerne for at nå denne værdi skal medlemsstaterne først prioritere de områder, hvor trihalomethan-koncentrationerne i drikkevandet er højest.

DEL C

IndikatorparametreParameter

Parameterværdi

Enhed

Noter

Aluminium

200

μg/l

 

Ammonium

0,50

mg/l

 

Chlorid

250

mg/l

Note 1

Clostridium perfringens (herunder sporer)

0

antal/100 ml

Note 2

Farve

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Ledningsevne

2 500

μS cm-1 ved 20 °C

Note 1

pH

≥ 6,5 og ≤ 9,5

pH-enhed

Note 1 og 3

Jern

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Lugt

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Iltforbrug

5,0

mg/l O2

Note 4

Sulfat

250

mg/l

Note 1

Natrium

200

mg/l

 

Smag

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Kimtal ved 22 °C

Ingen unormal ændring

 

 

Coliforme bakterier

0

antal/100 ml

Note 5

Total organisk kulstof (TOC)

Ingen unormal ændring

 

Note 6

Turbiditet

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

Note 7RADIOAKTIVITET

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Noter

Tritium

100

becquerel/l

Note 8 og 10

Total indikativ dosis

0,10

mSv/år

Note 9 og 10

▼M3
BILAG II

KONTROL

DEL A

Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand

1. Kontrolprogrammer for drikkevand skal:

a) efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over udvinding, behandling og lagring og til distribution, fungerer effektivt, og at vandet på det sted, hvor kravene skal overholdes, er sundt og rent

b) tilvejebringe oplysninger om kvaliteten af drikkevandet for at påvise, at forpligtelserne i artikel 4 og 5 samt de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, overholdes

c) identificere de mest hensigtsmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers sundhed.

2. I medfør af artikel 7, stk. 2, opstiller de kompetente myndigheder kontrolprogrammer i overensstemmelse med de parametre og hyppigheder, der er angivet i nærværende bilags del B, og som består af:

a) indsamling og analyse af individuelle vandprøver eller

b) målinger registreret som led i en kontinuerlig kontrolproces.

Herudover kan kontrolprogrammerne bestå af:

a) inspektion af fortegnelser over udstyrs funktion og vedligeholdsstatus og/eller

b) inspektion af indvindingsområdet og infrastrukturen til indvinding, behandling, lagring og distribution.

3. Kontrolprogrammer kan baseres på en risikovurdering, jf. del C.

4. Medlemsstaterne skal sikre, at kontrolprogrammer løbende tages op til fornyet vurdering og opdateres eller genbekræftes mindst hvert femte år.

DEL B

Parametre og hyppigheder

1.    Generel ramme

Et kontrolprogram skal tage hensyn til de parametre, der er omhandlet i artikel 5, herunder de parametre, der er vigtige for vurderingen af indenlandske distributionssystemers virkning på vandkvaliteten på det sted, hvor kravene skal overholdes, jf. artikel 6, stk. 1. Når der vælges egnede parametre, som skal kontrolleres, skal der tages hensyn til de lokale forhold, der gælder for hvert vandforsyningssystem.

Medlemsstaterne sikrer, at de parametre, der er anført i punkt 2, kontrolleres med de relevante prøveudtagningshyppigheder, der er anført i punkt 3.

2.    Liste over parametre

Gruppe A-parameter

Følgende parametre (Gruppe A) kontrolleres i overensstemmelse med de kontrolhyppigheder, der er anført i punkt 3, tabel 1.

a)  Escherichia coli (E. coli), koliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne

b) andre parametre, der er udpeget som relevante i kontrolprogrammet, jf. artikel 5, stk. 3, og, hvis det er relevant, ifølge en risikovurdering, jf. del C.

Under bestemte omstændigheder tilføjes følgende parametre til Gruppe A-parametrene:

a) ammonium og nitrit, hvis der anvendes chloraminering

b) aluminium og jern, hvis de bruges som vandbehandlingskemikalier.

Gruppe B-parametre

For at fastslå overholdelsen af alle parameterværdier, der er fastlagt i dette direktiv, skal alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som fastsættes i overensstemmelse med artikel 5, kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er anført i punkt 3, tabel 1.

3.    PrøveudtagningshyppighedTabel 1

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen

Distribueret eller produceret vandmængde pr. dag inden for et forsyningsområde

(note 1 og 2)

m3

Gruppe A-parameter

Antal prøver pr. år

(note 3)

Gruppe B-parameter

Antal prøver pr. år

 

≤ 100

> 0

(note 4)

> 0

(note 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

for hver påbegyndt 1 000 m3/dag af den samlede mængde

1

+ 1

for hver påbegyndt 4 500 m3/dag af den samlede mængde

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

for hver påbegyndt 10 000 m3/dag af den samlede mængde

> 100 000

 

12

+ 1

for hver påbegyndt 25 000 m3/dag af den samlede mængde

Note 1:  Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.

Note 2:  Mængderne er beregnet som gennemsnit i løbet af et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.

Note 3:  Den angivne hyppighed er beregnet således: f.eks. 4 300 m3/dag = 16 prøver (fire for de første 1 000 m3/dag + 12 for yderligere 3 300 m3/dag).

Note 4:  Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i nærværende direktiv, skal kun anvende disse hyppigheder for forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m3 pr. dag.

DEL C

Risikovurdering

1. Medlemsstaterne kan fastsætte en mulighed for at afvige fra parametrene og prøveudtagningshyppighederne i del B, forudsat at der gennemføres en risikovurdering i overensstemmelse med nærværende del C.

2. Den i punkt 1 omhandlede risikovurdering skal bygge på de generelle principper for risikovurdering, der er beskrevet i internationale standarder, f.eks. EN 15975-2: »Sikkerhed i drikkevandsforsyning — Vejledninger i risiko og krisestyring«.

3. Risikovurderingen skal tage hensyn til resultaterne fra de kontrolprogrammer, der er iværksat i medfør af artikel 7, stk. 1, andet afsnit, og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF ( 14 ) for vandforekomster udpeget i medfør af artikel 7, stk. 1, som leverer mere end 100 m3 pr. dag i gennemsnit, jf. samme direktivs bilag V.

4. På grundlag af risikovurderingens resultater udvides listen over parametre i del B, punkt 2, og/eller øges prøveudtagningshyppigheden i del B, punkt 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a) listen over parametre eller hyppigheder, der er fastsat i nærværende bilag, er ikke tilstrækkelig til at opfylde forpligtelserne i medfør af artikel 7, stk. 1

b) der er brug for yderligere kontrol i forbindelse med artikel 7, stk. 6

c) det er nødvendigt for at tilvejebringe den nødvendige sikkerhed, jf. del A, punkt 1, litra a).

5. På grundlag af risikovurderingens resultater kan listen over parametre i del B, punkt 2, og prøveudtagningshyppigheden i del B, punkt 3, reduceres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) prøveudtagningshyppigheden for E. coli må under ingen omstændigheder reduceres til under den hyppighed, der er fastlagt i del B, punkt 3

b) for alle andre parametre:

i) prøveudtagningsstedet og -hyppigheden fastlægges i forhold til parameterens oprindelse samt variabiliteten og langtidstendensen af dens koncentration, under hensyntagen til artikel 6

ii) for at reducere den mindste prøveudtagningshyppighed for en parameter, jf. del B, punkt 3, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles med jævne mellemrum over en periode på mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele forsyningsområdet, alle være lavere end 60 % af parameterværdien

iii) for at fjerne en parameter fra den liste over parametre, der skal kontrolleres, jf. del B, punkt 2, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles med jævne mellemrum over en periode på mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele forsyningsområdet, alle være lavere end 30 % af parameterværdien

iv) fjernelse af en bestemt parameter fra den liste over parametre, der skal kontrolleres, jf. del B, punkt 2, skal baseres på resultaterne af risikovurderingen, med udgangspunkt i resultaterne fra kontrol af kilder til drikkevand, som bekræfter, at menneskers sundhed er beskyttet mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand, jf. artikel 1

v) det er kun muligt at reducere prøveudtagningshyppigheden eller at fjerne en parameter fra listen over parametre, der skal kontrolleres, jf. nr. ii) og iii), hvis risikovurderingen bekræfter, at der ikke er nogen faktorer, som med rimelighed kan forudses at forringe kvaliteten af drikkevandet.

6. Medlemsstaterne sikrer:

a) at risikovurderinger godkendes af deres relevante kompetente myndighed, og

b) at der foreligger oplysninger, som viser, at der er udført en risikovurdering, og en sammenfatning af resultaterne heraf.

DEL D

Prøveudtagningsmetoder og prøveudtagningssteder

1. Prøveudtagningssteder fastlægges, så de er i overensstemmelse med de steder, hvor kravene skal overholdes, jf. artikel 6, stk. 1. Hvis der er tale om et distributionsnet, kan medlemsstaten for bestemte parametre udtage prøver inden for forsyningsområdet eller ved behandlingsanlægget, hvis det kan påvises, at der ikke sker nogen negativ ændring af den målte værdi af de pågældende parametre. Antallet af prøver skal så vidt muligt fordeles ensartet med hensyn til tid og sted.

2. Prøveudtagning på steder, hvor kravene skal overholdes, skal opfylde følgende krav:

a) prøver til kontrol af overholdelsen for bestemte kemiske parametre (navnlig kobber, bly og nikkel) skal udtages fra forbrugerens vandhane uden at lade vandet løbe først. Der udtages en prøve på et vilkårligt tidspunkt i dagtimerne med et volumen på én liter. Alternativt kan medlemsstaterne anvende metoder med fast stagnationstid, som bedre afspejler deres nationale situation, forudsat at dette på forsyningsområdeniveau ikke giver færre tilfælde af manglende overholdelse end brugen af metoden med prøveudtagning på et vilkårligt tidspunkt i dagtimerne

b) prøver til kontrol af overholdelsen for mikrobiologiske parametre på stedet, hvor kravene skal overholdes, udtages og behandles i overensstemmelse med EN ISO 19458, prøveudtagningsformål B.

3. Prøveudtagning i distributionsnettet, med undtagelse af prøveudtagning ved forbrugernes haner, skal være i overensstemmelse med ISO 5667-5. For mikrobiologiske parametre skal udtagning af prøver i distributionsnettet og behandling af prøverne være i overensstemmelse med EN ISO 19458, prøveudtagningsformål A.

▼B
BILAG III

SPECIFIKATIONER FOR ANALYSE AF PARAMETRE

▼M3

Medlemsstaterne sikrer, at de analysemetoder, der anvendes til kontrol og påvisning af efterlevelsen af nærværende direktiv, valideres og dokumenteres i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025 eller andre ligeværdige standarder, som er internationalt accepteret. Medlemsstaterne sikrer, at laboratorier og disses eventuelle kontrahenter følger en praksis i kvalitetsstyringssystemer, som er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025 eller andre ligeværdige internationalt accepterede standarder.

I mangel af en analysemetode, der opfylder de mindstekvalitetskrav, der er anført i del B, sikrer medlemsstaterne, at kontrollen gennemføres under anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker, der ikke medfører urimelige omkostninger.

DEL A

Mikrobiologiske parametre for hvilke, der er fastlagt analysemetoder

▼M2

Følgende principper for metoder for mikrobiologiske parametre angives enten som reference, når der anvendes en CEN/ISO-metode, eller som vejledning, indtil der af Kommissionen eventuelt vedtages yderligere internationale CEN/ISO-metoder for disse parametre. Medlemsstaterne kan anvende alternative metoder, forudsat at bestemmelserne i artikel 7, stk. 5, overholdes.

Disse foranstaltninger vedrørende yderligere internationale CEN/ISO-metoder, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

▼M3

Metoderne for mikrobiologiske parametre er:

a) Escherichia coli (E. coli) og koliforme bakterier (EN ISO 9308-1 eller EN ISO 9308-2)

b) Enterokokker (EN ISO 7899-2)

c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

d) Bestemmelse af antal mikroorganismer — kimtal ved 22 °C (EN ISO 6222)

e) Bestemmelse af antal mikroorganismer — kimtal ved 36 °C (EN ISO 6222)

f) Clostridium perfringens, herunder sporer (EN ISO 14189).

DEL B

Kemiske parametre og indikatorparametre, som der er fastlagt kvalitetskrav for

1.    Kemiske parametre og indikatorparametre

For parametrene i tabel 1 er det specificerede kvalitetskrav, at den anvendte analysemetode mindst skal kunne måle koncentrationer svarende til parameterværdien med en kvantifikationsgrænse, som defineret i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens direktiv 2009/90/EF ( 15 ), på 30 % eller lavere af den relevante parameterværdi og en måleusikkerhed som anført i tabel 1. Resultatet udtrykkes med mindst samme antal betydende cifre som parameterværdien i bilag I, del B og del C.

Frem til den 31. december 2019 kan medlemsstaterne tillade, at »nøjagtighed«, »præcision« og »detektionsgrænse«, jf. tabel 2, må anvendes som et sæt alternative kvalitetskrav i stedet for »kvantifikationsgrænse« og »måleusikkerhed« som angivet i henholdsvis første afsnit og tabel 1.

Den måleusikkerhed, der er anført i tabel 1, må ikke anvendes som ekstra tolerance for parameterværdierne i bilag I.Tabel 1

Mindstekvalitetskrav »måleusikkerhed«

Parameter

Måleusikkerhed

(note 1)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Bemærkninger

Aluminium

25

 

Ammonium

40

 

Antimon

40

 

Arsen

30

 

Benzo(a)pyren

50

Se note 5

Benzen

40

 

Bor

25

 

Bromat

40

 

Cadmium

25

 

Chlorid

15

 

Chrom

30

 

Ledningsevne

20

 

Kobber

25

 

Cyanid

30

Se note 6

1,2-dichlorethan

40

 

Fluorid

20

 

Hydrogenionkoncentrationen (pH)

0,2

Se note 7

Jern

30

 

Bly

25

 

Mangan

30

 

Kviksølv

30

 

Nikkel

25

 

Nitrat

15

 

Nitrit

20

 

Iltforbrug

50

Se note 8

Pesticider

30

Se note 9

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

50

Se note 10

Selen

40

 

Natrium

15

 

Sulfat

15

 

Tetrachlorethen

30

Se note 11

Trichlorethen

40

Se note 11

Trihalomethaner — i alt

40

Se note 10

Totalt organisk kulstof (TOC)

30

Se note 12

Turbiditet

30

Se note 13

Acrylamid, epichlorhydrin og vinylchlorid kontrolleres ved hjælp af produktspecifikationen.Tabel 2

Mindstekvalitetskrav »nøjagtighed«, »præcision« og »detektionsgrænse« — må anvendes frem til 31. december 2019

Parameter

Nøjagtighed

(note 2)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Præcision

(note 3)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Detektionsgrænse

(note 4)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Bemærkninger

Aluminium

10

10

10

 

Ammonium

10

10

10

 

Antimon

25

25

25

 

Arsen

10

10

10

 

Benzo(a)pyren

25

25

25

 

Benzen

25

25

25

 

Bor

10

10

10

 

Bromat

25

25

25

 

Cadmium

10

10

10

 

Chlorid

10

10

10

 

Chrom

10

10

10

 

Ledningsevne

10

10

10

 

Kobber

10

10

10

 

Cyanid

10

10

10

Se note 6

1,2-dichlorethan

25

25

10

 

Fluorid

10

10

10

 

Hydrogenionkoncentrationen (pH)

0,2

0,2

 

Se note 7

Jern

10

10

10

 

Bly

10

10

10

 

Mangan

10

10

10

 

Kviksølv

20

10

20

 

Nikkel

10

10

10

 

Nitrat

10

10

10

 

Nitrit

10

10

10

 

Iltforbrug

25

25

10

Se note 8

Pesticider

25

25

25

Se note 9

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

25

25

25

Se note 10

Selen

10

10

10

 

Natrium

10

10

10

 

Sulfat

10

10

10

 

Tetrachlorethen

25

25

10

Se note 11

Trichlorethen

25

25

10

Se note 11

Trihalomethaner — i alt

25

25

10

Se note 10

Turbiditet

25

25

25

 

Acrylamid, epichlorhydrin og vinylchlorid kontrolleres ved hjælp af produktspecifikationen.

2.    Noter til tabel 1 og 2Note 1

»Måleusikkerhed« er en ikke-negativ parameter, som på grundlag af de benyttede oplysninger karakteriserer den spredning af måleværdierne, som kan tillægges målestørrelsen. Præstationskriteriet for måleusikkerhed (k = 2) er procentdelen af den parameterværdi, der er anført i tabellen, eller bedre. Måleusikkerheden skønnes på parameterværdiniveau, medmindre andet er angivet.

Note 2

»Nøjagtighed« er den systematiske fejl, dvs. forskellen mellem middelværdien af det store antal gentagne målinger og den sande/nominelle værdi. Nærmere specifikationer findes i ISO 5725.

Note 3

»Præcision« er den tilfældige fejl og udtrykkes normalt som standardafvigelsen (inden for og imellem batch) i spredningen af resultater omkring middel. Acceptabel præcision er to gange den relative standardafvigelse. Disse udtryk er nærmere defineret i ISO 5725.

Note 4

Detektionsgrænsen er enten:

— tre gange den relative standardafvigelse inden for en batch for en naturlig prøve, der indeholder en lav koncentration af parameteren, eller

— fem gange standardafvigelsen af en blindprøve (inden for en batch).

Note 5

Hvis måleusikkerhedsværdien ikke kan overholdes, bør den bedste tilgængelige teknik vælges (op til 60 %).

Note 6

Ved metoden bestemmes total cyanid i alle former.

Note 7

Værdierne for nøjagtighed, præcision og måleusikkerhed angives i pH-enheder.

Note 8

Referencemetode: EN ISO 8467.

Note 9

Kvalitetskravene for individuelle pesticider er angivet som indikation. Værdier for måleusikkerhed så lave som 30 % kan opnås for adskillige pesticider, højere værdier på op til 80 % kan tillades for en række pesticider.

Note 10

Kvalitetskravene gælder for de enkelte stoffer, specificeret til 25 % af parameterværdien i bilag I, del B.

Note 11

Kvalitetskravene gælder for de enkelte stoffer, specificeret til 50 % af parameterværdien i bilag I, del B.

Note 12

Måleusikkerheden skønnes på et niveau på 3 mg/l af totalt organisk kulstof (TOC). CEN 1484 Vejledning til bestemmelse af total organisk carbon (TOC) og opløst organisk carbon (DOC) anvendes.

Note 13

Måleusikkerheden bør skønnes på et niveau på 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) i overensstemmelse med EN ISO 7027.

▼M3 —————

▼B
BILAG IVFRISTER FOR GENNEMFØRELSE I NATIONAL LOVGIVNING OG FOR ANVENDELSE

Direktiv 80/778/EØF

Gennemførelse 17.7.1982

Anvendelse 17.7.1985

Alle medlemsstater, bortset fra Spanien, Portugal og Tysklands nye delstater

Direktiv 81/858/EØF

(Tilpasning som følge af Grækenlands tiltrædelse)

Akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelseSpanien:

gennemførelse

1.1.1986

anvendelse

1.1.1989

Portugal:

gennemførelse

1.1.1986

anvendelse

1.1.1989

Direktiv 90/656/EØF for Tysklands nye delstater

Akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelseØstrig:

gennemførelse

1.1.1995

anvendelse

1.1.1995

Finland:

gennemførelse

1.1.1995

anvendelse

1.1.1995

Sverige:

gennemførelse

1.1.1995

anvendelse

1.1.1995

Direktiv 91/692/EØF

Artikel 1 til 14

 

 

Anvendelse 31.12.1995

 

 

Artikel 15

Ændret med virkning fra 1.1.1981

Ændret med virkning fra 1.1.1986

 

Ændret med virkning fra 1.1.1995

 

Artikel 16

 

 

 

 

 

Artikel 17

 

 

 

 

Artikel 17a indsat

Artikel 18

 

 

 

 

 

Artikel 19

 

Ændret

Ændret

 

 

Artikel 20

 

 

 

 

 

Artikel 21

 

 

 

 

 
BILAG VSAMMENLIGNINGSTABEL

Dette direktiv

Direktiv 80/778/EØF

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 7, stk. 6

Artikel 4, stk. 2

Artikel 11

Artikel 5, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, stk. 2, første punktum

Artikel 7, stk. 3

Artikel 5, stk. 2, andet punktum

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 6, stk. 2 og 3

Artikel 7, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 12, stk. 3

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 5

Artikel 12, stk. 5

Artikel 7, stk. 6

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 1

Artikel 9, stk. 2-6

Artikel 9, stk. 7

Artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 3

Artikel 9, stk. 8

Artikel 10

Artikel 8

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 13

Artikel 12, stk. 1

Artikel 14

Artikel 12, stk. 2 og 3

Artikel 15

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 2-5

Artikel 17a (indsat ved direktiv 91/692/EØF)

Artikel 14

Artikel 19

Artikel 15

Artikel 20

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 21( 1 ) EFT C 131 af 30.5.1995, s. 5, og

EFT C 213 af 15.7.1997, s. 8.

( 2 ) EFT C 82 af 19.3.1996, s. 64.

( 3 ) EFT C 100 af 2.4.1996, s. 134.

( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 12. december 1996 (EFT C 20 af 20.1.1997, s. 133), Rådets fælles holdning af 19. december 1997 (EFT C 91 af 26.3.1998, s. 1), og Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 1998 (EFT C 167 af 1.6.1998, s. 92).

( 5 ) EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

( 6 ) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/68/EF (EFT L 277 af 30.10.1996, s. 25).

( 7 ) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

( 8 ) EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/70/EF (EFT L 299 af 23.11.1996, s. 26).

( 9 ) EFT 22 af 9.2.1965, s. 369/65, specialudgave 1965-1966, s. 22. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/39/EØF (EFT L 214 af 24.8.1993, s. 22).

( 10 ) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1).

( 11 ) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

( 12 ) EFT L 158 af 23.6.1990, s. 56.

( 13 ) Skal tilføjes, når resultatet af den undersøgelse, som er ved at blive gennemført, foreligger.

( 14 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

( 15 ) Kommissionens direktiv 2009/90/EF af 31. juli 2009 om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 201 af 1.8.2009, s. 36).

Top