EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20230520

Consolidated text: Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2023-05-20

01997R0338 — DA — 20.05.2023 — 023.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 338/97

af 9. december 1996

om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

(EUT L 061 af 3.3.1997, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 938/97 af 26. maj 1997

  L 140

1

30.5.1997

 M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2307/97 af 18. november 1997

  L 325

1

27.11.1997

 M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2214/98 af 15. oktober 1998

  L 279

3

16.10.1998

 M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1476/1999 af 6. juli 1999

  L 171

5

7.7.1999

 M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2724/2000 af 30. november 2000

  L 320

1

18.12.2000

 M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1579/2001 af 1. august 2001

  L 209

14

2.8.2001

 M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2476/2001 af 17. december 2001

  L 334

3

18.12.2001

 M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1497/2003 af 18. august 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1882/2003 af 29. september 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 834/2004 af 28. april 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1332/2005 af 9. august 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 318/2008 af 31. marts 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 407/2009 af 14. maj 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 398/2009 af 23. april 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 709/2010 af 22. juli 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 101/2012 af 6. februar 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1158/2012 af 27. november 2012

  L 339

1

12.12.2012

 M18

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 750/2013 af 29. juli 2013

  L 212

1

7.8.2013

 M19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1320/2014 af 1. december 2014

  L 361

1

17.12.2014

 M20

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2029 af 10. november 2016

  L 316

1

23.11.2016

 M21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/128 af 20. januar 2017

  L 21

1

26.1.2017

 M22

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/160 af 20. januar 2017

  L 27

1

1.2.2017

►M23

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1010 af 5. juni 2019

  L 170

115

25.6.2019

 M24

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2117 af 29. november 2019

  L 320

13

11.12.2019

 M25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/2280 af 16. december 2021

  L 473

1

30.12.2021

►M26

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2023/966 af 15. maj 2023

  L 133

1

17.5.2023


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 100, 17.4.1997, s.  72  (338/1997)

►C2

Berigtigelse, EUT L 298, 1.11.1997, s.  70  (338/1997)

 C3

Berigtigelse, EUT L 023, 28.1.2017, s.  123 (2017/128)

 C4

Berigtigelse, EUT L 330, 20.12.2019, s.  104 (2019/2117)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 338/97

af 9. december 1996

om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermedArtikel 1

Formålet med denne forordning er at beskytte vilde dyr og planter herunder at sikre deres bevarelse, ved at kontrollere, at handel hermed sker i overensstemmelse med nedenstående artikler.

Denne forordning finder anvendelse under overholdelse af den i artikel 2 definerede konventions formål, principper og bestemmelser.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) 

»udvalget«: Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter, nedsat i henhold til artikel 18

b) 

»konventionen«: konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

c) 

»oprindelsesland«: det land, hvor en enhed er indfanget eller indsamlet i naturen, opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret

d) 

»importmeddelelse«: en meddelelse, som importøren, dennes agent eller repræsentant udarbejder på tidspunktet for indførsel i Fællesskabet af en enhed af en art, der er opført i bilag C eller D. Meddelelsen er anført på en formular foreskrevet af Kommissionen efter proceduren i artikel 18

e) 

»indførsel fra havet«: indførsel i Fællesskabet af en hvilken som helst enhed, som er indfanget eller indsamlet i og indføres direkte fra havområder, der ikke hører under nogen stats jurisdiktion, herunder luftrummet over havet og havbunden og undergrunden under havet

f) 

»udstedelse«: gennemførelse af de procedurer, der er nødvendige for udarbejdelse og godkendelse af en tilladelse eller et certifikat og udlevering heraf til ansøgeren

g) 

»styrelsesråd«: et nationalt styrelsesråd, der for medlemsstaternes vedkommende udpeges i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), og for et tredjeland, der er part i konventionen i henhold til konventionens artikel IX

h) 

»bestemmelsesmedlemsstat«: den bestemmelsesmedlemsstat, der er nævnt i det dokument, der anvendes ved eksport eller reeksport af en enhed; i forbindelse med indførsel fra havet, den medlemsstat som bestemmelsesstedet for en enhed hører under

i) 

»udbud til salg«: udbud til salg eller enhver handling, som med rimelighed kan fortolkes som sådan, herunder avertering eller foranstaltning af avertering til salg og opfordring til at forhandle

j) 

»personlige effekter eller bohave«: døde enheder og dele og produkter heraf, som tilhører en privatperson, og som udgør en del af eller er bestemt til at udgøre en del af vedkommendes normale ejendom og løsøre

k) 

»bestemmelsessted«: det sted, hvor det på tidspunktet for indførslen i Fællesskabet er meningen, at de pågældende enheder normalt skal opbevares; for levende enheder er det det første sted, hvor enhederne skal holdes efter en eventuel karantæneperiode eller anden isolering med henblik på sundhedskontrol

l) 

»population«: et biologisk eller geografisk afgrænset antal individer

m) 

»primært kommercielle formål«: alle formål, hvor de ikke-kommercielle aspekter ikke er klart fremherskende

n) 

»reeksport fra Fællesskabet«: eksport fra Fællesskabet af enhver enhed, som tidligere er indført

o) 

»genindførsel i Fællesskabet«: indførsel i Fællesskabet af en hvilken som helst enhed, som tidligere er eksporteret eller reeksporteret

p) 

»salg«: enhver form for salg. I denne forordning sidestilles udlejning, byttehandel eller udveksling med salg; beslægtede udtryk fortolkes i overensstemmelse hermed

q) 

»videnskabsråd«: et videnskabsråd udpeget af en medlemsstat i medfør af artikel 13, stk. 1, litra b), og for et tredjeland, der er part i konventionen, i medfør af konventionens artikel IX

r) 

»den videnskabelige undersøgelsesgruppe«: det rådgivende organ, der er nedsat i henhold til artikel 17

s) 

»art«: en art, underart eller en population heraf

t) 

»enhed«: ethvert dyr eller enhver plante, levende eller død, af de arter, der er opført i bilag A-D, enhver del heraf eller ethvert produkt fremstillet på grundlag heraf, uanset om det indgår i andre varer, såvel som enhver anden vare, hvis det af et ledsagedokument, emballagen, et mærke, en etiket eller på anden måde fremgår, at der er tale om dele eller produkter af disse dyre- eller plantearter, medmindre disse dele eller produkter specielt er undtaget fra bestemmelserne i denne forordning eller bestemmelserne vedrørende det bilag, hvori de pågældende arter er opført, ved en angivelse herom i de pågældende bilag.

En enhed betragtes som en enhed af en art, der er opført i bilag A-D, hvis den selv er, eller er en del af eller er et produkt af et dyr eller en plante, hvoraf mindst en af »forældrene« tilhører en af de pågældende arter. Hvis »forældrene« til et sådant dyr eller en sådan plante tilhører arter, der er opført i forskellige bilag, eller arter, hvoraf kun én er opført i et bilag, finder bestemmelserne i det mest restriktive bilag anvendelse. For enheder af hybride planter gælder det imidlertid, at hvis et af forældreindividerne tilhører en art i bilag A, finder bestemmelserne i det mest restriktive bilag kun anvendelse, hvis den pågældende art er forsynet med en bemærkning herom i bilaget

u) 

»handel«: indførsel i Fællesskabet, herunder indførsel fra havet, og eksport og reeksport derfra såvel som anvendelse og transport samt overdragelse i Fællesskabet, herunder inden for en medlemsstat, af enheder omfattet af bestemmelserne i denne forordning

v) 

»transit«: transport gennem Fællesskabets område mellem to steder uden for Fællesskabet af enheder, som forsendes til en navngiven modtager, og hvor eventuelle afbrydelser i transporten udelukkende skyldes de foranstaltninger, som denne form for transport indebærer

w) 

»forarbejdede enheder, som er anskaffet mere end 50 år tidligere«: enheder, som fra deres naturlige uforarbejdede tilstand er blevet omformet betydeligt til smykker, udsmykningsgenstande, kunst, brugsgenstande eller musikinstrumenter mere end 50 år inden forordningens ikrafttræden, og som styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat anser for erhvervet i den udformning. Sådanne enheder anses kun for at være forarbejdede, hvis de klart tilhører en af de ovennævnte kategorier og ikke kræver yderligere udskæring eller forarbejdning for at opfylde deres formål

x) 

»kontrol ved indførsel, eksport, reeksport og transit«: kontrol af certifikater, tilladelser og meddelelser i henhold til forordningen og — i tilfælde, hvor det er fastsat i fællesskabsbestemmelserne, eller i andre tilfælde ved repræsentative stikprøver af forsendelserne — undersøgelse af enhederne, samt eventuelt prøveudtagning med henblik på en analyse eller en grundigere kontrol.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.  

Bilag A indeholder:

a) 

de i liste I til konventionen opførte arter, for hvilke medlemsstaterne ikke har taget forbehold

b) 

arter som:

i) 

er eller kan blive efterspurgt i Fællesskabet eller med henblik på international handel, og som enten er udryddelsestruede eller så sjældne, at enhver form for handel, også i minimalt omfang, vil sætte den pågældende arts overlevelse på spil, eller som

ii) 

tilhører en slægt, hvoraf de fleste arter, eller er en art, hvoraf de fleste underarter er opført i bilag A i overensstemmelse med kriterierne i litra a) eller b), nr. i), og hvor opførelse i bilaget er af afgørende betydning for en effektiv beskyttelse af de pågældende højere systematiske enheder.

2.  

Bilag B indeholder:

a) 

de i liste II til konventionen opførte arter, bortset fra de i bilag A opførte arter, for hvilke medlemsstaterne ikke har taget forbehold

b) 

de i liste I til konventionen opførte arter, for hvilke der er taget forbehold

c) 

enhver anden art, der ikke er opført i liste I eller II til konventionen:

i) 

og som er genstand for international handel i et omfang, som ikke tillader:

— 
at arten eller populationer af arten overlever i visse lande, eller
— 
at den samlede population kan opretholdes på et niveau, der er i overensstemmelse med den pågældende arts rolle i de økosystemer, hvor den forekommer, eller
ii) 

for hvilken opførelse i bilaget, på grund af ydre lighedspunkter med andre arter, der er opført i bilag A eller bilag B, er vigtig for at sikre effektiv kontrol med handelen med enheder af disse arter

d) 

arter, for hvilke det er fastslået, at: udsætning af levende enheder i naturen i Fællesskabet udgør en økologisk trussel mod arter af vilde dyr og planter, der er naturligt hjemmehørende i Fællesskabet.

3.  

Bilag C indeholder:

a) 

de i liste III til konventionen opførte arter, bortset fra de i bilag A eller B opførte arter, for hvilke medlemsstaterne ikke har taget forbehold

b) 

de i liste II til konventionen opførte arter, for hvilke der er taget forbehold.

4.  

Bilag D indeholder:

a) 

arter, som ikke er opført i bilag A, B og C, og som det på grund af omfanget af importen i Fællesskabet er berettiget at overvåge

b) 

de i liste III til konventionen opførte arter, for hvilke der er taget forbehold.

5.  
Hvor bevaringsstatus for arter omfattet af nærværende forordning nødvendiggør deres optagelse på en af listerne til konventionen, skal medlemsstaterne bidrage til de nødvendige ændringer.

Artikel 4

Indførsel i Fællesskabet

1.  
Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag A opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importtilladelse udstedt af et styrelsesråd i bestemmelsesmedlemsstaten.

Importtilladelsen må kun udstedes, hvis de i stk. 6 omhandlede restriktioner er overholdt, og på følgende betingelser:

a) 

videnskabsrådet skal efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning være af den opfattelse, at indførsel i Fællesskabet

i) 

ikke vil forringe artens bevaringsstatus eller udstrækningen af det område, hvor populationen af den pågældende art er udbredt

ii) 

vil ske

— 
med et af de formål for øje, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, litra e), f) og g), eller
— 
med andre formål for øje, som ikke er til skade for den pågældende arts overlevelse
b) 
i) 

ansøgeren fremlægger dokumentation for, at enhederne er anskaffet i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af den pågældende art, hvilket i tilfælde af import fra et tredjeland af enheder af en art, der er opført i konventionens lister, skal være en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat eller kopi heraf, udstedt i overensstemmelse med konventionen af en kompetent myndighed i eksport- eller reeksportlandet

ii) 

til udstedelse af importtilladelser for arter opført i bilag A i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), kræves ikke et sådant bevis, men originalen til en sådan importtilladelse beholdes af myndigheden, så længe ansøgeren ikke har forelagt eksporttilladelsen eller reeksportcertifikatet

c) 

videnskabsrådet har sikret sig, at de påtænkte opbevaringsfaciliteter på bestemmelsesstedet for en levende enhed er passende udstyret til at kunne opbevare og behandle den omhyggeligt

d) 

styrelsesrådet har sikret sig, at enheden ikke primært skal anvendes til kommercielle formål

e) 

styrelsesrådet har efter høring af videnskabsrådet sikret sig, at der ikke er andre forhold af betydning for artens bevarelse, der taler mod udstedelse af importtilladelsen, og

f) 

i tilfælde af indførsel fra havet har styrelsesrådet sikret sig, at alle levende enheder vil blive behandlet og transporteret på en måde, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling.

2.  
Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag B opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importtilladelse udstedt af et styrelsesråd i bestemmelsesmedlemsstaten.

Importtilladelsen må kun udstedes, hvis de i stk. 6 omhandlede restriktioner er overholdt, og på følgende betingelser:

a) 

videnskabsrådet skal efter gennemgang af de tilgængelige oplysninger og efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning være af den opfattelse, at indførsel i Fællesskabet ikke vil forringe artens bevaringsstatus eller udstrækningen af det område, hvor populationen af den pågældende art er udbredt, idet der tages hensyn til det nuværende og det forventede omfang af handelen. Afgørelsen gælder efterfølgende indførsler, så længe de ovennævnte forhold ikke har ændret sig væsentligt

b) 

ansøgeren fremlægger dokumentation for, at det sted på bestemmelsesstedet, hvor den levende enhed skal opbevares, er udstyret til at kunne opbevare og behandle den omhyggeligt

c) 

betingelserne i stk. 1, litra b), nr. i), litra e) og f), er opfyldt.

3.  

Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag C opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importmeddelelse, samt

a) 

at ansøgeren ved eksport fra et land, der er nævnt i forbindelse med den pågældende art i bilag C, med en eksporttilladelse udstedt af en kompetent myndighed i eksportlandet i overensstemmelse med konventionen, fremlægger dokumentation for, at enhederne er anskaffet i overensstemmelse med den nationale lovgivning om bevarelse af den pågældende art, eller

b) 

at ansøgeren ved eksport fra et land, der ikke er nævnt i forbindelse med den pågældende art i bilag C, eller ved reeksport fra et hvilket som helst land, forelægger en eksporttilladelse, et reeksportcertifikat eller et oprindelsescertifikat udstedt i overensstemmelse med konventionen af en kompetent myndighed i eksport- eller reeksportlandet.

4.  
Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag D opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importmeddelelse.
5.  

Betingelserne for udstedelse af en importtilladelse som omhandlet i stk. 1, litra a) og d), og stk. 2, litra a), b) og c), gælder ikke for enheder, for hvilke ansøgeren fremlægger bevis for

a) 

at de tidligere er lovligt indført i eller anskaffet i Fællesskabet, og at de, uanset at det måtte ske i ændret tilstand, genindføres i Fællesskabet; eller

b) 

at de er forarbejdede enheder, som er anskaffet over 50 år tidligere.

▼M14

6.  

Efter høring af de berørte oprindelseslande i henhold til forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2, og efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning kan Kommissionen fastsætte generelle restriktioner eller restriktioner, der vedrører visse oprindelseslande, for indførsel i Fællesskabet:

▼B

a) 

af enheder af arter opført i bilag A, på de i stk. 1, litra a) nr. i), eller litra e), omhandlede betingelser

b) 

af enheder af arter opført i bilag B, på de i stk. 1, litra e), eller i stk. 2, litra a), omhandlede betingelser, og

c) 

af levende enheder af arter opført i bilag B, hvis dødelighed under forsendelse er høj, eller for hvilke det er fastslået, at de ikke kan forventes at ville overleve i fangenskab i en betydelig del af deres potentielle levetid, eller

d) 

af levende enheder af arter, for hvilke det er fastslået, at deres indførsel i naturen i Fællesskabet udgør en økologisk trussel for vilde dyr og planter, der er naturligt hjemmehørende i Fællesskabet.

Kommissionen offentliggør hvert kvartal en liste over sådanne restriktioner i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

▼M14

7.  
I særlige tilfælde, hvor der omlastes til søs eller benyttes fly- eller jernbanetransport i forbindelse med indførsel i Fællesskabet, kan Kommissionen give tilladelse til undtagelser fra de i stk. 1-4 fastsatte bestemmelser om gennemførelse af kontrol og forelæggelse af importdokumenter ved grænsetoldstedet, således at den pågældende kontrol og forelæggelse af dokumenter kan ske ved et andet toldsted udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

Artikel 5

Eksport eller reeksport fra Fællesskabet

1.  
Eksport eller reeksport fra Fællesskabet af enheder af de i bilag A opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved toldstedet, hvor eksportbehandlingen finder sted, forud forelægges en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat udstedt af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig.
2.  

Eksporttilladelse til enheder af de i bilag A opførte arter må kun udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

videnskabsrådet skriftligt har erklæret, at indfangning eller indsamling i naturen eller eksport af enhederne ikke vil forringe artens bevaringsstatus eller udstrækningen af det område, hvor populationen af den pågældende art er udbredt

b) 

ansøgeren fremlægger dokumentation for, at enhederne er erhvervet i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af den pågældende art; hvis ansøgningen indgives til en anden medlemsstat end oprindelsesstaten, fremlægges dokumentationen i form af et certifikat, hvori det erklæres, at enheden er indfanget eller indsamlet i naturen i overensstemmelse med oprindelsesstatens gældende lovgivning

c) 

styrelsesrådet har sikret sig,

i) 

at levende enheder vil blive behandlet og transporteret på en måde, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling, og

ii) 
— 
at enheder af arter, der ikke er opført i bilag I til konventionen, ikke primært skal anvendes til kommercielle formål, eller
— 
at der ved eksport til en stat, der har undertegnet konventionen, af enheder af de i denne forordnings artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede arter er udstedt importtilladelse, og
d) 

styrelsesrådet i medlemsstaten har efter høring af Videnskabsrådet sikret sig, at der ikke er andre forhold af betydning for artens bevarelse, der taler mod udstedelse af eksporttilladelsen.

3.  

Et reeksportcertifikat må kun udstedes, hvis de i stk. 2, litra c) og d), omhandlede betingelser er opfyldt, og hvis ansøgeren fremlægger skriftligt bevis for, at enhederne

a) 

er indført i Fællesskabet i overensstemmelse med denne forordning, eller

b) 

hvis de er indført i Fællesskabet inden nærværende forordnings ikrafttræden, blev indført i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3626/82, eller

c) 

hvis de blev indført i Fællesskabet inden 1984, var genstand for international handel i overensstemmelse med konventionens bestemmelser, eller

d) 

lovligt blev indført i en medlemsstat, inden de pågældende enheder eller den pågældende medlemsstat blev omfattet af de under litra a) og b) omhandlede forordninger eller konventionens bestemmelser.

4.  
Eksport eller reeksport fra Fællesskabet af enheder af de i bilag B og C opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved toldstedet, hvor eksportbehandlingen finder sted, forud forelægges en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat udstedt af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig.

Eksporttilladelse må kun udstedes, hvis de i stk. 2, litra a), b), c), nr. i), og litra d), omhandlede betingelser er opfyldt.

Et reeksportcertifikat må kun udstedes, hvis de i stk. 2, litra c), nr. i), og litra d), og stk. 3, litra a)-d) omhandlede betingelser er opfyldt.

▼M14

5.  
Såfremt en ansøgning om reeksportcertifikat vedrører enheder, der er indført i Fællesskabet med en importtilladelse, der er udstedt af en anden medlemsstat, skal styrelsesrådet forinden høre det styrelsesråd, der har udstedt importtilladelsen. Procedurerne for høring og de tilfælde, hvor en sådan høring er nødvendig, fastsættes af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

6.  

De i stk. 2, litra a), og litra c), nr. ii), omhandlede betingelser for udstedelse af en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat gælder ikke for:

i) 

forarbejdede enheder, som er anskaffet over 50 år tidligere, eller

ii) 

døde enheder og dele og produkter heraf, for hvilke ansøgeren fremlægger skriftligt bevis på, at de var anskaffet lovligt inden bestemmelserne i denne forordning eller forordning (EØF) nr. 3626/82 eller konventionen fandt anvendelse på dem.

7.  
a) 

Videnskabsrådet i hver medlemsstat kontrollerer eksporttilladelser, som er udstedt af den pågældende medlemsstat for enheder af arter opført i bilag B, og den faktiske eksport af disse enheder. Hvis videnskabsrådet afgør, at eksport af enheder af sådanne arter skal begrænses, for at arten i hele sit udbredelsesområde kan bevares på et niveau, der er i overensstemmelse med dens rolle i det økosystem, hvor den forekommer, og et godt stykke over det niveau, hvor arten bør optages i bilag A i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a) eller b), nr. i), fremsætter videnskabsrådet skriftlig erklæring til det relevante styrelsesråd om, hvilke foranstaltninger der bør træffes for at begrænse udstedelsen af eksporttilladelser for enheder af den pågældende art.

▼M14

b) 

Hvis et styrelsesråd får meddelelse om foranstaltninger som omhandlet i litra a), underretter det Kommissionen herom, herunder dets bemærkninger hertil, og Kommissionen anbefaler, hvis det er relevant, eksportrestriktioner for de pågældende arter efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

▼B

Artikel 6

Afvisning af ansøgninger om de i artikel 4, 5 og 10 omhandlede tilladelser og certifikater

1.  
Hvis en medlemsstat afviser en ansøgning om tilladelse eller certifikat, og det drejer sig om et alvorligt tilfælde i henseende til denne forordnings formål, underretter den straks Kommissionen om afvisningen og om grundene herfor.
2.  
Kommissionen meddeler de andre medlemsstater de oplysninger, som den modtager i overensstemmelse med stk. 1, for at sikre ensartet anvendelse af denne forordning.
3.  
Hvis der indgives ansøgning om tilladelse eller certifikat for enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afvist, skal ansøgeren underrette det styrelsesråd, som ansøgningen forelægges, om den tidligere afvisning.
4.  
a) 

Medlemsstaterne anerkender afvisning af ansøgninger foretaget af de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, hvis afvisningen er begrundet i bestemmelserne i denne forordning.

b) 

Dette gælder dog ikke, hvis forholdene har ændret sig væsentligt, eller hvis der er fremkommet nyt materiale til støtte for en ansøgning. Hvis et styrelsesråd udsteder en tilladelse eller et certifikat i sådanne tilfælde, skal det underrette Kommissionen om udstedelsen og om grundene herfor.

Artikel 7

Undtagelsesbestemmelser

1.  
Enheder, der er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret
a) 

Bortset fra tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 8 finder anvendelse, skal enheder af arter opført i bilag A, som er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne for enheder af de i bilag B opførte arter.

b) 

For kunstigt opformerede planter kan bestemmelserne i artikel 4 og 5 fraviges i henhold til særlige betingelser fastsat af Kommissionen vedrørende:

i) 

anvendelse af plantesundhedscertifikater

ii) 

handel drevet af registrerede handelsdrivende og af de i stk. 4 omhandlede videnskabelige institutioner, og

iii) 

handel med hybrider.

▼M14

c) 

Kriterierne for bestemmelse af, hvorvidt en enhed er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, og hvorvidt det er sket i kommercielt øjemed, såvel som de i litra b) omhandlede særlige betingelser, fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

2.  
Transit
a) 

Uanset artikel 4 kræves de deri foreskrevne tilladelser, certifikater og meddelelser ikke kontrolleret og forelagt på grænsetoldstedet, hvor indførslen finder sted, hvis der er tale om en enhed, som er i transit gennem Fællesskabet.

b) 

For arter opført i bilagene i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra a) og b), gælder den i litra a) omhandlede dispensation kun, hvis de kompetente myndigheder i eksport- eller reeksporttredjelandet har udstedt et gyldigt eksport- eller reeksportdokument i henhold til konventionen, som svarer til de enheder, det ledsager, og hvori er angivet enhedens bestemmelsessted.

▼M14

c) 

Hvis det i litra b) omhandlede dokument ikke er udstedt inden den pågældende eksport eller reeksport, skal enheden holdes tilbage og kan i givet fald konfiskeres, medmindre dokumentet forelægges efterfølgende på de betingelser, der er fastsat af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

3.  
Personlige effekter og bohave

Uanset artikel 4 og 5 finder bestemmelserne deri ikke anvendelse på døde enheder, dele og produkter af de i bilag A-D opførte arter, når der er tale om personlige effekter eller bohave, der indføres i Fællesskabet eller eksporteres eller reeksporteres derfra i overensstemmelse med bestemmelser, der fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

4.  
Forskningsinstitutioner

Forelæggelse af de i artikel 4, 5, 8 og 9 omhandlede dokumenter kræves ikke, når der er tale om ikke-kommercielle lån, gaver, udveksling mellem videnskabsmænd eller forskningsinstitutioner, der er registreret af et styrelsesråd i deres hjemland, og om herbariemateriale og andre konserverede, tørrede eller indkapslede museumsgenstande, eller levende plantemateriale, når forsendelsen er forsynet med en etiket efter en model, der er fastlagt efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2, eller med en tilsvarende etiket, som er udstedt eller godkendt af et styrelsesråd i et tredjeland.

▼B

Artikel 8

Bestemmelser vedrørende kontrol af handel

1.  
Køb, tilbud om køb, anskaffelse i kommercielt øjemed, udstilling i kommercielt øjemed, anvendelse med kommerciel gevinst for øje og salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller transport med henblik på salg af enheder af de i bilag A opførte arter er forbudt.
2.  
Medlemsstaterne kan forbyde opbevaring af enheder af bl. a. levende dyr, som tilhører de i bilag A opførte arter.
3.  

Der kan under iagttagelse af bestemmelserne i anden fællesskabslovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter gives dispensation fra de i stk. 1 omhandlede forbud ved, at styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig, i hvert enkelt tilfælde udsteder et certifikat herom, hvis

a) 

enhederne var anskaffet eller indført, inden bestemmelserne for arter omfattet af konventionens liste I eller bilag C1 til forordning (EØF) 3626/82, eller bilag A fik virkning for vedkommende enheder, eller

b) 

enhederne er forarbejdede enheder, som er anskaffet over 50 år tidligere, eller

c) 

enhederne er indført i Fællesskabet i overensstemmelse med denne forordning og skal anvendes til formål, som ikke skader den pågældende arts overlevelse, eller

d) 

enhederne af en dyreart er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformerede enheder af en planteart eller er dele eller produkter af sådanne enheder, eller

e) 

enhederne under særlige omstændigheder kræves til videnskabelige eller vigtige biomedicinske formål, under overholdelse af Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål ( 1 ), hvor den pågældende art bevisligt er den eneste egnede til disse formål, og der ikke er enheder af denne art født og opdrættet i fangenskab til rådighed, eller

f) 

enhederne er bestemt til avls- eller opformeringsformål, som vil fremme bevarelsen af de pågældende arter, eller

g) 

enhederne er bestemt til forskning eller undervisning, der tager sigte på artens beskyttelse eller bevarelse, eller

h) 

enhederne stammer fra en medlemsstat og er indfanget eller indsamlet i naturen i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

▼M14

4.  
Kommissionen kan fastsætte generelle dispensationer fra forbuddene i stk. 1, baseret på betingelserne i stk. 3, såvel som generelle dispensationer for de i bilag A opførte arter, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), nr. ii). Sådanne dispensationer skal opfylde bestemmelserne i anden fællesskabslovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

5.  
De i stk. 1 omhandlede forbud gælder også enheder af de i bilag B opførte arter, medmindre det over for den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat kan dokumenteres, at disse enheder er anskaffet og, hvis de stammer fra tredjelande, indført i Fællesskabet i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter.
6.  
Det står myndighederne i medlemsstaterne frit for at sælge enheder af de i bilag B, C og D opførte arter, som de har konfiskeret i henhold til denne forordning, hvis enhederne ikke derved returneres direkte til den fysiske eller juridiske person, hos hvilken de blev konfiskeret, eller som deltog i overtrædelsen. Sådanne enheder må derefter anvendes til ethvert formål, som om de var anskaffet lovligt.

Artikel 9

Transport af levende enheder

1.  
En transport i Fællesskabet af en levende enhed af en i bilag A opført art til eller fra det opholdssted, der er anført i importtilladelsen eller i eventuelle certifikater udstedt i overensstemmelse med denne forordning, skal forudgodkendes af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enheden befinder sig. I andre tilfælde skal den ansvarlige for transporten af enheden i givet fald kunne dokumentere enhedens lovlige oprindelse.
2.  

En sådan godkendelse:

a) 

må kun meddeles, når videnskabsrådet i medlemsstaten eller, hvis enheden transporteres til en anden medlemsstat, videnskabsrådet i denne, har sikret, at det sted på bestemmelsesstedet, hvor den levende enhed skal opbevares, er udstyret til at kunne opbevare og behandle den omhyggeligt

b) 

skal bekræftes ved udstedelse af et certifikat, og

c) 

skal i påkommende tilfælde straks anmeldes til et styrelsesråd i den medlemsstat, hvortil enheden skal transporteres.

3.  
Der kræves dog ikke en sådan godkendelse, hvis et levende dyr skal transporteres med henblik på hastende dyrlægebehandling og direkte returneres til dets godkendte opholdssted.
4.  
Hvis en levende enhed af en i bilag B opført art transporteres inden for Fællesskabet, må indehaveren af enheden først afhænde den efter at have sikret, at den påtænkte modtager er tilstrækkeligt underrettet om, hvilken form for opbevaring, udstyr og fremgangsmåde, der kræves for at behandle enheden omhyggeligt.
5.  
Hvis levende enheder transporteres til, fra eller inden for Fællesskabet eller opbevares i en transit- eller omlastningsperiode, skal de klargøres, transporteres og behandles på en måde, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling, og som, for dyrs vedkommende, er i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning om beskyttelse af dyr under transport.

▼M14

6.  
Kommissionen kan fastsætte restriktioner for opbevaring eller transport af levende enheder af sådanne arter, for hvilke der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, er fastsat indførselsrestriktioner i Fællesskabet. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

Artikel 10

Certifikater

Har et styrelsesråd i en medlemsstat fra en ansøger modtaget en ansøgning ledsaget af den fornødne dokumentation, kan det, hvis betingelserne for udstedelse af certifikat er opfyldt, udstede et certifikat til de formål, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b).

Artikel 11

Gyldighed og særlige betingelser for tilladelser og certifikater

1.  
Medmindre andet følger af strengere foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte træffe eller opretholde, er tilladelser og certifikater, der udstedes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning, gyldige i hele Fællesskabet.
2.  
a) 

Sådanne tilladelser eller certifikater samt tilladelser eller certifikater, der er udstedt på grundlag heraf, anses dog for ugyldige, hvis en kompetent myndighed eller Kommissionen i samråd med den myndighed, der har udstedt tilladelsen eller certifikatet fastslår, at betingelserne for udstedelsen ikke var opfyldt.

b) 

Enheder, der befinder sig på en medlemsstats område, og som er omfattet af sådanne tilladelser eller certifikater, beslaglægges af de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat og kan konfiskeres.

3.  
Tilladelser eller certifikater, der udstedes af en myndighed i overensstemmelse med denne forordning, kan indeholde betingelser og krav fastsat af den udstedende myndighed for at sikre, at bestemmelserne heri overholdes. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis sådanne betingelser eller krav skal indgå i udformningen af tilladelser og certifikater.
4.  
Importtilladelser, der udstedes på grundlag af en genpart af de tilsvarende eksporttilladelser eller reeksportcertifikater, er kun gyldige for indførsel af enheder i Fællesskabet, hvis de ledsages af de originale gyldige eksporttilladelser eller reeksportcertifikater.

▼M14

5.  
Kommissionen fastsætter tidsgrænser for udstedelse af tilladelser og certifikater. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

Artikel 12

Indgangs- og udgangssteder

1.  
Medlemsstaterne udpeger toldsteder, der skal udføre kontrollen og formaliteterne for indførsel i Fællesskabet, således at der kan blive angivet en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse i medfør af forordning (EØF) nr. 2913/92 og for eksport fra Fællesskabet af enheder af arter omfattet af denne forordning, idet det angives, hvilke toldsteder der er specielt beregnet til at behandle levende enheder.
2.  
Toldsteder, der udpeges efter stk. 1, bemandes med et tilstrækkeligt stort og tilstrækkeligt uddannet personale. Medlemsstaterne skal sikre, at opbevaringsfaciliteterne svarer til bestemmelserne i den relevante fællesskabslovgivning om transport og opbevaring af levende dyr, og at der, når der er behov for det, er truffet passende foranstaltninger til pasning af levende planter.
3.  
Toldsteder, der udpeges efter stk. 1, anmeldes til Kommissionen, som offentliggør en liste over dem i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

▼M14

4.  
I særlige tilfælde og i overensstemmelse med kriterier, der fastlægges af Kommissionen, kan et styrelsesråd tillade indførsel i Fællesskabet eller eksport eller reeksport gennem et toldsted, der ikke er udpeget i overensstemmelse med stk. 1. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

5.  
Medlemsstaterne sørger for, at offentligheden på grænseovergangsstederne bliver informeret om gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning.

Artikel 13

Styrelses- og videnskabsråd samt andre kompetente myndigheder

1.  
a) 

Hver medlemsstat skal udpege et primært styrelsesråd, som har ansvaret for denne forordnings gennemførelse og for udveksling af oplysninger med Kommissionen.

b) 

Hver medlemsstat kan tillige udpege supplerende styrelsesråd og andre kompetente myndigheder, som skal medvirke ved gennemførelsen, idet det primære styrelsesråd skal give de supplerende myndigheder alle oplysninger, der kræves til korrekt anvendelse af forordningen.

2.  
Hver medlemsstat skal udpege et eller flere videnskabsråd, hvis personale har passende kvalifikationer, og som varetager andre opgaver end alle de udpegede styrelsesråd.
3.  
a) 

Medlemsstaterne sender senest tre måneder inden denne forordnings anvendelsesdato Kommissionen navne og adresser på styrelsesråd, andre myndigheder, der har beføjelse til at udstede tilladelser og certifikater, samt videnskabsråd, og disse oplysninger offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende inden for en frist på en måned.

b) 

Hvert styrelsesråd som omhandlet i stk. 1, litra a), skal på Kommissionens anmodning inden to måneder meddele denne navnene på og faksimile af underskrifter fra de personer, der er godkendt til at underskrive tilladelser og certifikater, og faksimile af stempler, segl eller andre kendetegn, der anvendes til legalisering af tilladelser og certifikater.

c) 

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle ændringer i allerede fremsendte oplysninger senest to måneder efter, at ændringen har fundet sted.

Artikel 14

Kontrol med overholdelse af bestemmelser og undersøgelse af overtrædelser

1.  
a) 

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kontrollerer, om bestemmelserne i denne forordning overholdes.

b) 

Har de kompetente myndigheder på et givet tidspunkt grund til at tro, at bestemmelserne overtrædes, træffer de de fornødne forholdsregler til, at nævnte bestemmelser overholdes, eller til at indlede retsforfølgning.

c) 

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og konventionens sekretariat, for så vidt angår arter, der er opført på listerne i konventionen, om alle forholdsregler, der træffes af de kompetente myndigheder som følge af alvorlig overtrædelse af denne forordning, herunder beslaglæggelse og konfiskation.

2.  
Kommissionen gør, hvor den anser det for nødvendigt, at der gennemføres undersøgelser, de kompetente myndigheder i medlemsstaterne opmærksom på indsatsområder i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og konventionens sekretariat for så vidt angår arter, der er opført på listerne i konventionen, om resultatet af alle påfølgende undersøgelser.
3.  
a) 

Der nedsættes en håndhævelsesgruppe bestående af repræsentanter for hver medlemsstats myndigheder med ansvar for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes. En repræsentant for Kommissionen er formand for gruppen.

b) 

Håndhævelsesgruppen gennemgår tekniske spørgsmål i forbindelse med forordningens håndhævelse, som formanden tager op på eget initiativ eller efter anmodning fra medlemmer af gruppen eller udvalget.

c) 

Kommissionen underretter udvalget om de synspunkter, der er givet udtryk for i håndhævelsesgruppen.

Artikel 15

Meddelelse af oplysninger

1.  
Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning.

Medlemsstaterne og Kommissionen sørger for, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger til at bevidstgøre og informere offentligheden om bestemmelserne til gennemførelse af konventionen og denne tekst og gennemførelsesforanstaltningerne til denne forordning.

2.  
Kommissionen kommunikerer med konventionens sekretariat for at sikre, at konventionen gennemføres effektivt på hele det område, som denne forordning gælder for.
3.  
Kommissionen videregiver øjeblikkeligt alle erklæringer fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe til styrelsesrådene i de berørte medlemsstater.
4.  
a) 

Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler inden den 15. juni hvert år Kommissionen alle oplysninger om det foregående år, der behøves til at udarbejde de rapporter, der omhandles i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra a), og tilsvarende oplysninger om international handel med alle enheder af de i bilag A, B og C opførte arter og om indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag D opførte arter. ►M14  Hvilke oplysninger der skal meddeles, og hvorledes de skal forelægges, fastlægges af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2. ◄

▼M23

b) 

På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, jf. litra a), offentliggør Kommissionens tjenestegrene årligt inden den 31. oktober en EU-oversigt over indførslen i og eksporten og reeksporten fra Unionen af enheder af de arter, som denne forordning gælder for, og fremsender oplysninger om de arter, der er omfattet af konventionen, til konventionens sekretariat.

c) 

Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler et år før hvert møde i konferencen mellem konventionens parter Kommissionen alle oplysninger om den relevante foregående periode, der er nødvendige til at udarbejde de rapporter, der er omhandlet i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende oplysninger om de bestemmelser i denne forordning, der falder uden for konventionens anvendelsesområde, jf. dog denne forordnings artikel 20. Formatet for forelæggelse heraf fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. denne forordnings artikel 18, stk. 2.

d) 

På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt, jf. litra c), offentliggør Kommissionen en EU-oversigt over gennemførelsen og håndhævelsen af denne forordning.

▼M23

e) 

Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler inden den 15. juni hvert år Kommissionen alle oplysninger om det foregående år, der er nødvendige til at udarbejde den årlige rapport om ulovlig handel, der er omhandlet i CITES-resolution Conf. 11.17 (rev. CoP17).

▼M14

5.  
Med henblik på ændringer i bilagene sender de kompetente myndigheder i medlemsstaterne Kommissionen alle relevante oplysninger. Kommissionen angiver nærmere, hvilke oplysninger der skal meddeles, efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

▼B

6.  
Uden at dette berører Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger ( 2 ), træffer Kommissionen passende forholdsregler for at hemmeligholde fortrolige oplysninger, den har modtaget i medfør af denne forordning.

Artikel 16

Sanktioner

1.  

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til, at sanktioner tages i anvendelse for i hvert fald følgende overtrædelser af denne forordning:

a) 

indførsel i eller eksport eller reeksport fra Fællesskabet af enheder uden de fornødne tilladelser og certifikater eller med falske, forfalskede eller ugyldige tilladelser og certifikater eller tilladelser og certifikater, der er ændret uden godkendelse fra den udstedende myndighed

b) 

manglende overholdelse af de betingelser, der er anført i en tilladelse eller et certifikat, som er udstedt i overensstemmelse med denne forordning

c) 

afgivelse af falsk erklæring eller forsætlig meddelelse af falske oplysninger med henblik på at opnå tilladelse eller certifikat

d) 

anvendelse af falske, forfalskede eller ugyldige tilladelser og certifikater eller tilladelser og certifikater, der er ændret uden godkendelse, som grundlag for opnåelse af fællesskabstilladelser eller -certifikater eller til ethvert andet officielt formål i tilknytning til denne forordning

e) 

manglende afgivelse af importmeddelelse eller afgivelse af falsk importmeddelelse

f) 

forsendelse af levende enheder, hvor der ikke er truffet passende foranstaltninger til at mindske risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling

g) 

anvendelse af enheder af de i bilag A opførte arter til andre formål end dem, der blev anført i godkendelsen på tidspunktet for udstedelsen af importtilladelsen eller senere

h) 

handel med kunstigt opformerede planter i strid med bestemmelser fastlagt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b)

i) 

forsendelse af enheder til, fra eller i transit gennem Fællesskabet uden fornøden tilladelse eller fornødent certifikat udstedt i overensstemmelse med denne forordning og, ved eksport eller reeksport fra et tredjeland, der er part i konventionen, i overensstemmelse med denne eller uden fyldestgørende bevis på, at en sådan tilladelse eller et sådant certifikat findes

j) 

køb, tilbud om køb, anskaffelse i kommercielt øjemed, anvendelse med kommerciel gevinst for øje, udstilling i kommercielt øjemed, salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller transport med henblik på salg af enheder i strid med artikel 8

k) 

anvendelse af en tilladelse eller et certifikat for andre enheder end den, for hvilken tilladelsen eller certifikatet er udstedt

l) 

forfalskning eller ændring af tilladelser eller certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med denne forordning

m) 

manglende tilkendegivelse af, at en ansøgning om indførsel i eller eksport eller reeksport fra Fællesskabet er blevet afslået, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3.

2.  
De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal svare til overtrædelsens karakter og alvor og indeholde bestemmelser med hensyn til enhedens beslaglæggelse og i påkommende tilfælde konfiskation.
3.  

Når en enhed konfiskeres, overdrages den til en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor konfiskationen er sket, og myndigheden

a) 

skal efter høring af et videnskabsråd i den pågældende medlemsstat anbringe eller på anden måde afhænde enheden, på betingelser det finder det passende og overensstemmende med konventionens og denne forordnings mål og bestemmelser, og

b) 

kan, hvis der er tale om en levende enhed, der er indført i Fællesskabet, efter samråd med eksportlandet returnere enheden til dette land for den dømte persons regning.

4.  
Hvis en levende enhed af en i bilag B eller C opført art ankommer til et indgangssted uden gyldig tilladelse eller gyldigt certifikat, skal enheden beslaglægges og kan konfiskeres, eller, hvis modtageren nægter at anerkende enheden, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som indgangsstedet hører under, nægte at modtage forsendelsen og kræve, at fragtføreren returnerer enheden til dens afsendelsessted.

Artikel 17

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe

1.  
Der nedsættes en videnskabelig undersøgelsesgruppe, som består af repræsentanter for et eller flere videnskabsråd i hver medlemsstat, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2.  
a) 

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe behandler alle videnskabelige spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, især spørgsmål vedrørende artikel 4, stk. 1, litra a), stk. 2, litra a), og stk. 6, som forelægges den af formanden på dennes eget initiativ eller på anmodning af medlemmerne af gruppen eller udvalget.

b) 

Kommissionen videregiver Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppes erklæringer til udvalget.

▼M9

Artikel 18

1.  
Kommissionen bistås af et udvalg.
2.  
Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 3 ), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. For så vidt angår udvalgets opgaver i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

▼M14

3.  
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼M14

4.  
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioderne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til henholdsvis én måned, én måned og to måneder.

▼M14

Artikel 19

1.  

Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 6, artikel 5, stk. 7, litra b), artikel 7, stk. 4, artikel 15, stk. 4, litra a) og c), artikel 15, stk. 5, og artikel 21, stk. 3, efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

Kommissionen træffer afgørelse om udformningen af de i artikel 4, 5, artikel 7, stk. 4, og artikel 10 omhandlede dokumenter efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

2.  
Kommissionen træffer de i artikel 4, stk. 7, artikel 5, stk. 5, artikel 7, stk. 1, litra c), artikel 7, stk. 2, litra c), artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 6, artikel 11, stk. 5, og artikel 12, stk. 4, omhandlede foranstaltninger. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.
3.  

Kommissionen fastlægger ensartede betingelser og kriterier for:

a) 

udstedelse, gyldighed og anvendelse af de i artikel 4, 5, artikel 7, stk. 4, og artikel 10 omhandlede dokumenter

b) 

anvendelse af de i artikel 7, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede plantesundhedscertifikater

c) 

fastlæggelse af procedurer for mærkning af enheder, når det er nødvendigt for at lette deres identifikation og sikre håndhævelse af bestemmelserne.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

4.  
Kommissionen træffer eventuelle supplerende foranstaltninger med henblik på gennemførelse af resolutioner fra konferencen mellem konventionens parter, afgørelser eller henstillinger fra konventionens stående udvalg og henstillinger fra konventionens sekretariat. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.
5.  
Kommissionen foretager ændringer i bilag A-D med undtagelse af ændringer i bilag A, som der ikke er truffet afgørelse om på konferencen mellem konventionens parter. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 4.

▼B

Artikel 20

Afsluttende bestemmelser

Hver medlemsstat underretter Kommissionen og konventionens sekretariat om de specifikke bestemmelser, den fastsætter med henblik på denne forordnings gennemførelse, og om alle retlige instrumenter, der anvendes, og foranstaltninger, der træffes for at gennemføre og håndhæve forordningen.

Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom.

Artikel 21

1.  
Forordning (EØF) nr. 3626/82 ophæves.
2.  
Indtil foranstaltningerne i artikel 19, stk. 1 og 2, er vedtaget, kan medlemsstaterne opretholde eller fortsat anvende de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til forordning (EØF) nr. 3626/82 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/83 af 28. november 1983 om bestemmelser for ensartet udstedelse og anvendelse af dokumenter, nødvendiggjort af gennemførelsen i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede dyr og planter ( 4 ).

▼M14

3.  

Efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2, og efter høring af den videnskabelige undersøgelsesgruppe skal Kommissionen to måneder inden gennemførelsen af denne forordning:

▼B

a) 

kontrollere, at der ikke er noget, der taler for indskrænkninger i indførelsen i Fællesskabet af de arter i bilag C 1 til forordning (EØF) nr. 3626/82, der ikke er medtaget i bilag A til nærværende forordning

b) 

vedtage en forordning om ændring af bilag D til en repræsentativ liste over arter, der opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 4, litra a).

Artikel 22

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

▼C2

Den anvendes fra den 1. juni 1997.

▼B

Dog anvendes artikel 12, 13, 14, stk. 3, 16, 17, 18, 19 og 21, stk. 3, fra ikrafttrædelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M26
BILAG

Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1. Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:

a) 

ved artens navn, eller

b) 

med samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf.

2. Forkortelsen »spp.« angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.

3. Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4. Arter, som er trykt med fed skrifttype i bilag A, er opført dér på grund af deres beskyttelsesstatus i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF ( 5 ) eller Rådets direktiv 92/43/EØF ( 6 ).

5. Følgende forkortelser angiver lavere systematiske enheder af planter end art:

a) 

»ssp.« angiver underart

b) 

»var(s)« angiver varietet (varieteter) og

c) 

»fa« angiver form.

6. Tallene »(I)«, »(II)« og »(III)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er optaget på, i overensstemmelse med noterne 7, 8 og 9. Hvis ingen af disse anmærkninger forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er optaget på konventionens lister.

7. »(I)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste I.

8. »(II)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens bilag II.

9. »(III)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er optaget på konventionens bilag III. I disse tilfælde er det land, for hvilket arten eller den højere systematiske enhed er optaget på bilag III, også anført.

10. »Kultivar« betyder ifølge definitionen i den 8. udgave af »International Code of Nomenclature for Cultivated Plants« en samling af planter, der a) er blevet udvalgt på grund af en særlig egenskab eller kombination af egenskaber, b) er forskellig, ensartet og stabil med hensyn til disse egenskaber og c) bevarer disse egenskaber, når den opformeres ved passende metoder. Ingen ny systematisk enhed kan anses som sådan, før dens kategorinavn og område er blevet formelt offentliggjort i den seneste udgave af International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11. Hybrider kan opføres specifikt på listerne, men kun hvis de danner særskilte og stabile bestande i naturen. Dyrehybrider, som i de foregående fire generationer har en eller flere af de arter, der er opført i bilag A eller B, er omfattet af denne forordning på samme måde, som hvis de var rene arter, også selv om den pågældende hybrid ikke er opført specifikt i bilagene.

12. Når en art er opført i bilag A, B eller C, er hele dyret eller planten, levende eller død(t), altid omfattet. Desuden er alle dele og produkter af arten også opført i samme bilag, medmindre — for så vidt angår dyrearter, der er opført i bilag C, og plantearter, der er opført i bilag B eller C — der er vedføjet en anmærkning til arten med symbolet # efterfulgt af et tal, der angiver, at alene specifikke dele og afledte produkter er omfattet. I overensstemmelse med artikel 2, litra t), angiver tegnet »#« efterfulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er opført i bilag B eller C, dele eller afledte produkter heraf, der for så vidt forordningen angår anføres som følger:

#1 

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) 

frø, sporer og pollen (herunder pollinia)

b) 

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, som transporteres i sterile beholdere

c) 

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og

d) 

frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla.

#2 

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) 

frø og pollen og

b) 

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

#3 

Omfatter hele og ituskårne rødder og dele af rødder, undtagen forarbejdede dele eller afledte produkter, som f.eks. pulvere, piller, ekstrakter, tonika, té og konfekt.

#4 

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) 

frø (herunder frøkapsler af Orchidaceae), sporer og pollen (herunder pollinia). Undtagelsen gælder ikke for frø fra Cactaceae spp. eksporteret fra Mexico og for frø fra Beccariophoenix madagascariensis og Dypsis decaryi eksporteret fra Madagaskar

b) 

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, som transporteres i sterile beholdere

c) 

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter

d) 

frugter og dele samt afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla (Orchidaceae) og af familien Cactaceae

e) 

stængler, blomster samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Opuntia underslægt Opuntia og Selenicereus (Cactaceae)

f) 

færdigvarer af Aloe ferox og Euphorbia antisyphilitica, der er emballeret og klar til salg i detailhandel, og

g) 

færdigvarer afledt af kunstig opformering, der er emballeret og klar til salg i detailhandel som kosmetik, der indeholder dele eller afledte produkter af Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis eller Phalaenopsis lobbii.

#5 

Omfatter stammer, opsavet træ samt finér.

#6 

Omfatter stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér.

#7 

Omfatter stammer, træflis, træsmuld og ekstrakter.

#8 

Omfatter underjordiske dele (dvs. rødder og jordstængler): hele, dele og pulveriserede.

#9 

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen dele og afledte produkter, der er mærket »Produceret af materiale fra Hoodia spp. tilvejebragt ved kontrolleret høst og produktion i samarbejde med CITES' styrelsesråd i [Botswana under aftale nr. BW/xxxxxx] [Namibia under aftale nr. NA/xxxxxx] [Sydafrika under aftale nr. ZA/xxxxxx]«.

#10 

Omfatter alle dele, afledte produkter og færdigvarer, undtagen reeksport af færdige musikinstrumenter, færdigt tilbehør til musikinstrumenter og færdige dele til musikinstrumenter.

#11 

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér, træsmuld og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.

#12 

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.

#13 

Omfatter kernen (også kendt som »endosperm«, »pulp« eller »kopra«) og afledte produkter heraf, undtagen færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

#14 

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) 

frø og pollen

b) 

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, som transporteres i sterile beholdere

c) 

frugter

d) 

blade

e) 

raminpulver, herunder alle former for pulver i fast form og

f) 

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel, undtagen flis, trækugler, bedekranse og træskærerarbejder.

#15 

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) 

blade, blomster, pollen, frugter og frø

b) 

færdigvarer, hvor der indgår højst 10 kg af den omfattede træsort pr. forsendelse

c) 

færdige musikinstrumenter, dele af færdige musikinstrumenter og færdigt tilbehør til musikinstrumenter

d) 

dele og afledte produkter af Dalbergia cochinchinensis, som er omfattet af anmærkning #4

e) 

dele og afledte produkter af Dalbergia spp. med oprindelse i og eksporteret fra Mexico, som er omfattet af anmærkning #6.

#16 

Omfatter frø, frugter og olier.

#17 

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og forarbejdet træ.

#18 

Undtagen dele og afledte produkter, bortset fra æg.

13. Nedenstående termer og begreber, der anvendes i anmærkningerne i bilagene, defineres som følger:

Ekstrakt

Ethvert stof, som udvindes direkte af plantemateriale med fysiske eller kemiske midler uanset fremstillingsprocessen. Ekstraktet kan have fast (f.eks. krystaller, harpiks, fine eller grove partikler), halvfast (f.eks. gummi eller voks) eller flydende form (f.eks. opløsninger, tinkturer, olier og essentielle olier).

Færdige musikinstrumenter

Et musikinstrument (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande), der kan spilles på, eller spilles på efter at dele er påmonteret. Antikke instrumenter (som defineret i HS-kode 97.05 og 97.06; kunstværker, samlerobjekter og antikviteter) omfattes også af termen.

Færdigt tilbehør til musikinstrumenter

Tilbehør til et musikinstrument (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande), der er adskilt fra musikinstrumentet, og som er specifikt udformet eller tildannet til at blive anvendt eksplicit i forbindelse med et instrument, og hvis anvendelse ikke kræver yderligere ændringer.

Færdige dele til musikinstrumenter

En del (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande) af et musikinstrument, der er klar til påmontering, og som er specifikt udformet og tildannet til at blive anvendt eksplicit i forbindelse med et instrument, for at der kan spilles på det.

Færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel

Varer, som sendes enkeltvis eller som samlede partier, og som ikke kræver videre forarbejdning; er pakket, emballeret og klar til endelig anvendelse eller til salg i detailhandel i en tilstand, så de kan sælges til eller anvendes af den brede offentlighed.

Pulver

Et tørt, fast stof i form af fine eller grove partikler.

Forsendelse

Fragt, der transporteres på grundlag af et enkelt konnossement eller luftfragtbrev uanset mængde eller antal beholdere eller kolli; eller genstande, der bæres, medbringes eller er pakket i personlig bagage.

10 kg pr. forsendelse

Termen »10 kg pr. forsendelse« dækker vægten af træ fra hver individuel art af slægterne Dalbergia eller Guibourtia, omfattet af anmærkningen, som indgår i genstande i forsendelsen. Begrænsningen på 10 kg gælder for den individuelle vægt af den mængde træ af en specifik art med anmærkning, som indgår i hver genstand i forsendelsen og ikke af den samlede forsendelse. Den samlede vægt for hver enkelt art med anmærkning skal betragtes individuelt for at afgøre, hvorvidt en CITES-tilladelse er påkrævet for hver enkelt art med anmærkning. Vægten af forskellige arter skal ikke vurderes samlet, men for hver enkelt art.

Forarbejdet træ

Defineret ved HS-kode 44.09. Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Træflis

Træ, som er blevet findelt.

14. Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af FLORA, der er opført i bilag A, er forsynet med noter, betyder dette, at hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer af disse hybrider, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af denne forordning.

15. Spildprodukterne urin, fækalier og ambra, som fremkommer uden manipulation af det pågældende dyr, er ikke omfattet af denne forordning.

16. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder og hele, eller i det væsentlige hele, døde enheder, undtagen systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§1 

Hele eller i det væsentlige hele skind, rå eller garvede.

17. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder, undtagen for systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§2 

Tørrede eller friske planter, herunder eventuelt blade, rødder/rodstokke, stængler, frø/sporer, bark og frugter.

§4 

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) 

frø og pollen

b) 

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

§5 

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og forarbejdet træ.*

(*) Defineret ved HS-kode 44.09. Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende.<

 

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Trivialnavn

FAUNA

CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

 

 

 

Pattedyr

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

gaffelantilope

 

Antilocapra americana (I) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

gaffelbuk

Bovidae

 

 

 

antiloper, kvæg, dykkerantiloper, gazeller, geder, får etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

addax eller mendesantilope

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

mankefår

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

hjorteantilope eller bezoarantilope

 

Bos gaurus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos frontalis, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos grunniens, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

yak eller grynteokse

 

Bos sauveli (I)

 

 

kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

nilgai

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bubalus bubalis, der ikke er omfattet denne forordning)

vandbøffel

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

bjerganoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

markhor eller skrueged

 

 

Capra caucasica (II)

 

kaukasisk skrueged

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)

art af ged

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

art af ged

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

kinesisk serow

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

rød serow

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

sumatra serow

 

Capricornis thar (I)

 

 

himalaya serow

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

brookes dykkerantilope

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

sortrygget dykkerantilope

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinks dykkerantilope

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbys dykkerantilope

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

gulrygget dykkerantilope

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebradykkerantilope

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

indisk gazelle

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuviers gazelle

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunesien)

dorcas gazelle

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

tyndhornet gazelle

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

stor sabelantilope

 

 

Kobus leche (II)

 

lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rød goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

langhalet goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

himalaya goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kinesisk goral

 

Nanger dama (I)

 

 

dama gazelle

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabeloryx

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabisk oryx

 

 

Ovis ammon (II)

 

altai argalifår

 

 

Ovis arabica (II)

 

arabiske vildtlevende får

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

bukhara urial

 

 

Ovis canadensis (II) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

tykhornsfår

 

 

Ovis collium (II)

 

kasakhstansk argalifår

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

afghansk urial

 

 

Ovis darwini (II)

 

gobi argalifår

 

Ovis gmelini (I) (populationen i Cypern)

 

 

anatolisk får

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

tibetansk argalifår

 

 

Ovis jubata (II)

 

shansi argalifår

 

 

Ovis karelini (II)

 

tianshan argalifår

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

karatau argalifår

 

 

Ovis polii (II)

 

marco polo argalifår

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

punjab urial

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Severtzovs argalifår

 

Ovis vignei (I)

 

 

ladakh urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

chiru

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

art af dykkerantilope

 

 

Philantomba monticola (II)

 

blå dykkerantilope

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola eller Vu Quang okse

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

underart af gemse

 

 

Saiga borealis (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder, som handles i kommercielt øjemed)

 

mongolsk saigaantilope

 

 

Saiga tatarica (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder, som handles i kommercielt øjemed)

 

steppe saigaantilope

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

firhornsantilope

Camelidae

 

 

 

kameler, guanaco, vicugna

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Undtagen populationerne i: Argentina [populationerne i provinserne Jujuy, Catamarca og Salta samt de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationer i regionen Tarapá og regionen Arica og Parinacota]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen], som er opført i bilag B)

Vicugna vicugna (II) (Kun populationerne i Argentina [populationerne i provinserne Jujuy, Catamarca og Salta og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationer i regionen Tarapá og regionen Arica og Parinacota]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen], alle andre populationer er opført i bilag A) (1)

 

vicugna

Cervidae

 

 

 

hjorte, guemal, muntjakker, puduer

 

Axis calamianensis (I)

 

 

art af axishjort

 

Axis kuhlii (I)

 

 

art af axishjort

 

 

 

Axis porcinus (III) Pakistan (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A))

art af axishjort

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

art af axishjort

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

sumphjort

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

underart af kronhjort

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunesien)

underart af kronhjort

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

underart af kronhjort

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

persisk dådyr

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

guemal

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

underart af spidshjort

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

sort muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

kæmpemuntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

underart af virginiahjort

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampashjort

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

nordlig pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

sydlig pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Elds kronhjort

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

giraffer

giraf

Hippopotamidae

 

 

 

flodheste

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

dværgflodhest

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

flodhest

Moschidae

 

 

 

moskushjort

 

Moschus spp. (I) (Kun populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan; alle andre populationer er opført i bilag B)

Moschus spp. (II) (Undtagen de populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan, der er opført i bilag A)

 

moskushjort

Suidae

 

 

 

hjortesvin, svin

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

hjortesvin

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Sus salvanius (I)

 

 

indisk dværgsvin

Tayassuidae

 

 

 

halsbåndssvin eller pekarier

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt populationerne af Pecari tajacu i Mexico og USA, som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

halsbåndssvin eller pekarier

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

chaco-pekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

rød panda

Canidae

 

 

 

hunde, ræve, ulve

 

 

 

Canis aureus (III India)

guldsjakal

 

Canis lupus (I/II)

(Alle populationer undtagen populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad, som opført i bilag B. Populationer i Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan er opført på liste I, alle andre populationer er opført på liste II. Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som Canis lupus familiaris og Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Omfatter kun populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad. Alle andre populationer er opført i bilag A. Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som Canis lupus familiaris og Canis lupus dingo)

 

ulv

 

Canis simensis

 

 

etiopisk ulv

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

krabberæv

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

mankeulv

 

 

Cuon alpinus (II)

 

asiatisk vildhund, dhole eller rødulv

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

culpeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

darwins ræv

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

zorro chilla

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pampasræv

 

Speothos venaticus (I)

 

 

skovhund

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indien)

indisk ræv

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfords ræv

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fennek eller ørkenræv

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa eller viverkatten

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

art af desmerkat

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

katte, geparder, leoparder, løver, tigre osv.

 

 

Felidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A. Enheder af husdyrformen omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser. For Panthera leo (afrikanske populationer): Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for knogler, stykker af knogler, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder, der er taget i naturen og handles i kommercielt øjemed.

De årlige eksportkvota for handel med knogler, stykker af knogler, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder i kommercielt øjemed, der stammer fra kommercielt fangenskabsopdræt i Sydafrika, fastsættes og meddeles årligt til CITES-sekretariatet.)

 

katte

 

Acinonyx jubatus (I) (Der bevilges følgende årlige eksportkvoter for levende enheder og jagttrofæer: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handelen med sådanne enheder er undergivet bestemmelserne i artikel 4, stk. 1).

 

 

gepard, cheetah eller jagtleopard

 

Caracal caracal (I) (Kun populationen i Asien; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

karakal eller ørkenlos

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

asiatisk guldkat

 

Felis nigripes (I)

 

 

sortfodet kat

 

Felis silvestris (II)

 

 

vildkat

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (Kun populationerne i Mellem- og Nordamerika; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

jaguarundi eller cira

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffreys kat

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

sydbrasiliansk tigerkat

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

andes-bjergkat

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

sydamerikansk tigerkat eller oncilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay eller langhalet kat

 

Lynx lynx (II)

 

 

los

 

Lynx pardinus (I)

 

 

spansk los eller pardellos

 

Neofelis diardi (I)

 

 

sunda-træleopard

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

træleopard

 

Panthera leo (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

indisk løve

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Panthera uncia (I)

 

 

sneleopard

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

marmorkat

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Kun populationerne i Bangladesh, Indien og Thailand; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

underart af bengalsk tigerkat

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

iriomote kat

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

fladhovedet kat

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

rustplettet kat

 

Puma concolor (I) (Kun populationerne i Costa Rica og Panama; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

costa rica cougar

Herpestidae

 

 

 

Manguster

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indien/Pakistan)

almindelig mangust

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

art af mangust

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes smithii (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes urva (III Indien)

krabbemangust

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indien)

stribetnakket mangust

Hyaenidae

 

 

 

jordulv, hyæner

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

stribet hyæne

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

jordulv

Mephitidae

 

 

 

stinkdyr

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

humboldts andesskunk

Mustelidae

 

 

 

mårer

Lutrinae

 

 

 

oddere

 

 

Lutrinae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

oddere

 

Aonyx capensis microdon (I) (Kun populationerne i Cameroun og Nigeria; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

fingerodder

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

asiatisk dværgodder

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

californisk havodder

 

Lontra felina (I)

 

 

havodder

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

neotropisk flododder

 

Lontra provocax (I)

 

 

sydlig flododder

 

Lutra lutra (I)

 

 

europæisk odder

 

Lutra nippon (I)

 

 

japansk odder

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

glatpelset odder

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

brasiliansk kæmpeodder

Mustelinae

 

 

 

Grisoner, mårer, hyaraer, væsler

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyara

 

 

 

Martes flavigula (III Indien)

gulstrubet mår eller charsamår

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indien)

indisk underart af husmår

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indien)

nilgiri-mår

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

honninggrævling

 

Mustela nigripes (I)

 

 

sortfodet ilder

Odobenidae

 

 

 

hvalros

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

hvalros

Otariidae

 

 

 

øresæler

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

søbjørne eller pelssæler

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

philippi-pelssæl

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

guadaloupe-pelssæl

Phocidae

 

 

 

sæler

 

 

Mirounga leonina (II)

 

sydlig søelefant

 

Monachus spp. (I)

 

 

munkesæler

Procynidae

 

 

 

halvbjørne

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

hvidsnudet næsebjørn

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart af rød næsebjørn

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kinkajou eller snohalebjørn

Ursidae

 

 

 

bjørne

 

 

Ursidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

bjørne

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

stor panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajbjørn

 

Melursus ursinus (I)

 

 

læbebjørn

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

brillebjørn

 

Ursus arctos (I/II)

(Kun populationerne i Bhutan, Kina, Mexico og Mongoliet samt underarten Ursus arctos isabellinus er opført på liste I; alle andre populationer er opført på liste II)

 

 

brun bjørn

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

asiatisk sortbjørn eller kravebjørn

Viverridae

 

 

 

binturong, desmerkatte, art af desmerkat, fossa, linsang, odder-desmerkat, palmeruller

 

 

 

Arctictis binturong (III Indien)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

civette eller afrikansk desmerkat

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

odderdesmerkat

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

båndet palmeruller

 

 

 

Paguma larvata (III Indien)

maskepalmeruller

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

indisk palmeruller

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

jerdons palmeruller

 

 

Prionodon linsang (II)

 

båndet linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

plettet desmerdyr

 

 

 

Viverra civettina (III Indien)

malabar civette

 

 

 

Viverra zibetha (III Indien)

stor asiatisk civette

 

 

 

Viverricula indica (III Indien)

lille asiatisk civette

CETACEA

 

 

 

hvaler (delfiner, marsvin, hvaler)

 

CETACEA spp. (I/II) (2)

 

 

hvaler

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

bredsnudet flagermus

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

art af vampyrflagermus

Pteropodidae

 

 

 

flyvende hunde

 

 

Acerodon spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

flyvende hunde

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

 

Pteropus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, og undtagen Pteropus brunneus, der ikke er opført i bilagene til forordningen)

 

flyvende hunde

 

Pteropus insularis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

art af flyvende hund

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

bæltedyr

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

art af ellevebåndet bæltedyr

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul. Alle enheder anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed)

 

art af bæltedyr

 

Priodontes maximus (I)

 

 

kæmpebæltedyr

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

pungmårer

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

art af smalfodet pungspidsmus

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

art af smalfodet pungspidsmus

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

kænguruer, kratkænguruer

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

art af trækænguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

art af trækænguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

stribet harekænguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

art af klohalekænguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

art af klohalekænguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskus

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

østlig kuskus

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

sydlig kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

nordlig kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

admiralty island kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

plettet kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

waigeou kuskus

Potoroidae

 

 

 

rottekænguruer

 

Bettongia spp. (I)

 

 

arter af rottekænguruer

Vombatidae

 

 

 

vombatter

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

art af vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

harer, kaniner

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

børstekanin

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanhare

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

myrepindsvin

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

langsnablet myrepindsvin

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

art af langnæset punggrævling

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

ørepunggrævling eller stor kaninpunggrævling

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

heste, vildæsler, zebraer

 

Equus africanus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Equus asinus, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

afrikansk vildæsel

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevys zebra

 

Equus hemionus (I/II) (Arten er opført på liste II, men underarten Equus hemionus hemionus og Equus hemionus khur er opført på liste I)

 

 

asiatisk vildæsel eller kulan

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

przewalskiis hest

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanns bjergzebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

bjergzebra

Rhinocerotidae

 

 

 

næsehorn

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag B)

 

 

næsehorn

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Kun populationerne i Eswatini, Namibia og Sydafrika; alle andre populationer er opført i bilag A. For populationerne i Eswatini, Namibia og Sydafrika: udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsessteder samt handel med jagttrofæer. For populationen i Namibia: udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til in situ-bevaringsformål og kun inden for Ceratotherium simums naturlige og historiske udbredelsesområde i Afrika. Alle andre enheder fra populationerne i Eswatini, Namibia og Sydafrika anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed)

 

sydligt bredsnudet næsehorn eller hvidt næsehorn

Tapiridae

 

 

 

tapirer

 

Tapiridae spp. (I) (Undtagen de arter, der er opført i bilag B)

 

 

tapirer

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

sydamerikansk tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

skældyr

 

 

Manis spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

skældyr

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

indisk skældyr

 

Manis culionensis (I)

 

 

filipinsk skældyr

 

Manis gigantea (I)

 

 

kæmpeskældyr

 

Manis javanica (I)

 

 

Sunda-skældyr

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

kinesisk skældyr

 

Manis temminckii (I)

 

 

Termmincks skældyr

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

langhalet skældyr

 

Manis tricuspis (I)

 

 

træskældyr

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

tre-tåede dovendyr

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

art af tretået dovendyr

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

brunstrubet tretået dovendyr

Myrmecophagidae

 

 

 

myreslugere

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

stor myresluger

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

tamandu-myresluger

PRIMATER

 

 

 

primater (aber og halvaber)

 

 

PRIMATES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

primater

Atelidae

 

 

 

brøleaber, edderkoppeaber

 

Alouatta palliata (I)

 

 

kappe-brøleabe

 

Alouatta pigra (I)

 

 

art af brøleabe

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

ulden edderkoppeabe

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

nordlig muriqui

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

hendees uldabe

Cebidae

 

 

 

egernaber, pelsaber

 

Callimico goeldii (I)

 

 

springtamarin eller goldies tamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

art af silkeabe

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

art af silkeabe

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

løvetamariner

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tofarvet tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffreys tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

hvidfodet tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

martins tamarin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

paryksilkeabe

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

rødrygget egern-abe

Cercopithecidae

 

 

 

marekatte

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

art af marekat

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

art af mangabey

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dianamarekat

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

art af marekat

 

Colobus satanas (II)

 

 

sort colobusabe

 

Macaca silenus (I)

 

 

wanderu eller skægabe

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

berberabe

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

næseabe

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

zanzibar rød colobusabe

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennants røde colobusabe

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

preuss' røde colobusabe

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

thollons røde colobusabe

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

art af langur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

art af langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

kostumeaber

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanumanlangur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

art af grå langur

 

Simias concolor (I)

 

 

simakobou

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

delacours langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

gylden langur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

laotiansk langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hvidhovedet langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

shortridges langur

Cheirogaleidae

 

 

 

dværgmakier og små makier

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

dværgmakier og små makier

Daubentoniidae

 

 

 

fingerdyr eller aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

fingerdyr eller aye-aye

Hominidae

 

 

 

menneskeaber

 

Gorilla beringei (I)

 

 

bjerggorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

lavlandsgorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

chimpanser og bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

sumatraorangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

borneo orangutang

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

tapanuli orangutan

Hylobatidae

 

 

 

gibboner

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibboner

Indriidae

 

 

 

indri, sifakas og silkemakier

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indri, sifakas og silkemakier

Lemuridae

 

 

 

ægte lemurer

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

ægte lemurer

Lepilemuridae

 

 

 

væselmakier

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

væselmakier

Lorisidae

 

 

 

lorier

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

lorier

Pitheciidae

 

 

 

uakaris, titis, sakis

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

abeart

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

abeart

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

abeart

 

Callicebus personatus (II)

 

 

sahuassu

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

hvidnæset saki

Tarsiidae

 

 

 

spøgelsesaber

 

Tarsius spp. (II)

 

 

spøgelsesaber

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

elefanter

 

Elephas maximus (I)

 

 

asiatisk elefant

 

Loxodonta africana (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, der er opført i bilag B)

Loxodonta africana (II)

(Kun populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe (3); alle andre populationer er opført i bilag A)

 

afrikansk elefant

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

chinchillaer

 

Chinchilla spp. (I) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)

 

 

chinchillaer

Cuniculidae

 

 

 

pakaer

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

art af paka

Dasyproctidae

 

 

 

agoutis

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

mellemamerikansk agouti

Erethizontidae

 

 

 

træpindsvin

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

art af træpindsvin

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

sydamerikansk træpindsvin

Hystricidae

 

 

 

hulepindsvin

 

Hystrix cristata

 

 

hvidhalet hulepindsvin

Muridae

 

 

 

mus, rotter

 

 

Leporillus conditor (II)

 

art af husbyggende mus

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

shark bay mus

 

 

Xeromys myoides (II)

 

art af gnaver

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

art af gnaver

Sciuridae

 

 

 

jordegern, egern

 

 

Cynomys mexicanus (II)

 

mexikansk præriehund

 

 

 

Marmota caudata (III Indien)

langhalet murmeldyr

 

 

 

Marmota himalayana (III Indien)

himalayamurmeldyr

 

 

Ratufa spp. (II)

 

kæmpeegern

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

træspidsmus

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

manater

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

fugle

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

ænder, gæs, svaner etc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

aucklandand

 

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarkrikand

 

Anas chlorotis (I)

 

 

new zealandsk brunand

 

 

Anas formosa (II)

 

sibirisk krikand

 

Anas laysanensis (I)

 

 

laysanand

 

Anas nesiotis (I)

 

 

art af brunand

 

Anas querquedula

 

 

atlingand

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

hvidvinget and

 

Aythya innotata

 

 

madagaskar hvidøjet and

 

Aythya nyroca

 

 

hvidøjet and

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

aleutisk canadagås

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rødhalset gås

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

hawaiigås

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

coskorobasvane

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

sorthalset svane

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

cubatræand

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

sortbuget træand

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

okkertræand

 

Mergus octosetaceus

 

 

brasiliansk skallesluger

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

hvidhovedet skarveand

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

rosenhovedet and

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

knopgås

 

Tadorna cristata

 

 

koreagravand

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

kolibrier

 

 

Trochilidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

kolibrier

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

art af kolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

trieler

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

tostribet triel

Laridae

 

 

 

måger, terner

 

Larus relictus (I)

 

 

reliktmåge

Scolopacidae

 

 

 

spover, klirer

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimospove

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tyndnæbbet spove

 

Tringa guttifer (I)

 

 

sakhalinklire

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

hejrer

 

Ardea alba

 

 

sølvhejre

 

Bubulcus ibis

 

 

kohejre

 

Egretta garzetta

 

 

silkehejre

Balaenicipitidae

 

 

 

træskonæb

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

træskonæb

Ciconiidae

 

 

 

storke

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

manchurerstork

 

Ciconia nigra (II)

 

 

sort stork

 

Ciconia stormi

 

 

sundastork

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

adjudantstork

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

mangrovestork

Phoenicopteridae

 

 

 

flamingoer

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

flamingoer

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

europæisk flamingo

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Amerikansk flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

ibiser, skestorke

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rød ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

kapibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

eremitibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

japansk ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

skestork

 

Pseudibis gigantea

 

 

kæmpeibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

duer

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

nicobardue

 

Claravis godefrida

 

 

hvidmasket grådue

 

Columba livia

 

 

klippedue

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

mindorokejserdue

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

dolkestikdue

 

 

Goura spp. (II)

 

kronduer

 

Leptotila wellsi

 

 

grenadajorddue

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

rosendue

 

Streptopelia turtur

 

 

turteldue

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

næsehornsfugle

 

 

Aceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

rødhalset rynkenæb

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Buceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Buceros bicornis (I)

 

 

stor næsehornsfugl

 

 

Penelopides spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

hjelmnæsehornsfugl

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

gulpunget rynkenæb

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

turakoer

 

 

Tauraco spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

turakoer

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

camerounturako

FALCONIFORMES

 

 

 

rovfugle (ørne, falke, høge, gribbe)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført i bilag A; undtagen én art af familien Cathartidae, der er opført i bilag C; de andre arter i den familie er ikke opført i bilagene til nærværende forordning; og undtagen Caracara lutosa, der ikke er omfattet denne forordning)

 

rovfugle

Accipitridae

 

 

 

høge, ørne

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

balkanhøg

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

duehøg

 

Accipiter nisus (II)

 

 

spurvehøg

 

Aegypius monachus (II)

 

 

munkegrib

 

Aquila adalberti (I)

 

 

spansk kejserørn

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

kongeørn

 

Aquila clanga (II)

 

 

stor skrigeørn

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kejserørn

 

Aquila pomarina (II)

 

 

lille skrigeørn

 

Buteo buteo (II)

 

 

musvåge

 

Buteo lagopus (II)

 

 

fjeldvåge

 

Buteo rufinus (II)

 

 

ørnevåge

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

cubansk papegøjebaza

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

slangeørn

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rørhøg

 

Circus cyaneus (II)

 

 

blå kærhøg

 

Circus hudsonius (II)

 

 

grå kærhøg

 

Circus macrourus (II)

 

 

steppehøg

 

Circus pygargus (II)

 

 

Montagu's harrier

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

blå glente

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

madagaskarslangehøg

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

lammegrib

 

Gyps fulvus (II)

 

 

gåsegrib

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla er opført på liste I; de andre arter er opført på liste II)

 

 

havørne

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

høgeørn

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

dværgørn

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

sodrygget våge

 

Milvus migrans (II) (Undtagen Milvus migrans lineatus, som er opført i bilag B)

 

 

sort glente

 

Milvus milvus (II)

 

 

rød glente

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

ådselgrib

 

Pernis apivorus (II)

 

 

hvepsevåge

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

fillipinsk abeørn

Cathartidae

 

 

 

vestgribbe

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

californisk kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kongekondor

 

Vultur gryphus (I)

 

 

andeskondor

Falconidae

 

 

 

falke

 

Falco araeus (I)

 

 

seychellertårnfalk

 

Falco biarmicus (II)

 

 

lannerfalk

 

Falco cherrug (II)

 

 

slagfalk

 

Falco columbarius (II)

 

 

dværgfalk

 

Falco eleonorae (II)

 

 

eleonorafalk

 

Falco jugger (I)

 

 

laggarfalk

 

Falco naumanni (II)

 

 

lille tårnfalk

 

Falco newtoni (I) (Kun populationen på Seychellerne)

 

 

madagaskartårnfalk

 

Falco peregrinus (I)

 

 

vandrefalk

 

Falco punctatus (I)

 

 

mauritiustårnfalk

 

Falco rusticolus (I)

 

 

jagtfalk

 

Falco subbuteo (II)

 

 

lærkefalk

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

tårnfalk

 

Falco vespertinus (II)

 

 

aftenfalk

Pandionidae

 

 

 

fiskeørne

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

fiskeørn

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

blåknoppet hokko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

rødnæbbet hokko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

gulknoppet hokko

 

 

Crax fasciolata

 

nøgenmasket hokko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

gullappet hokko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia/Guatemala/Honduras)

stor hokko

 

Mitu mitu (I)

 

 

alagoashokko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

bjerg-hokko

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

brun chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

hjelmhokko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

hvidvinget penelopehøne

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

toppet penelopehøne

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

chalopehøne

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

sortpandet fløjtehøne

 

Pipile pipile (I)

 

 

trinidadfløjtehøne

Megapodiidae

 

 

 

tallegallahøns, buskhøns

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

hammerhøne eller maleo

Phasianidae

 

 

 

ryper, perlehøns, agerhøns, fasaner, tragopaner

 

 

Argusianus argus (II)

 

argusfasan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

wallichfasan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

underart af bobwhitevagtel

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

hvid ørefasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

brun ørefasan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

grå junglehøne el. sonnerats junglehøne

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

blodfasan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

kinesisk glansfasan

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

hvidhalet glansfasan

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

hvidhalet glansfasan

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

edwardsfasan

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

kalijfasan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

swinhoesfasan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

påfuglekalkun

 

Odontophorus strophium

 

 

halsbåndstandvagtel

 

Ophrysia superciliosa

 

 

uttar pradesh-vagtel

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

art af påfugl

 

 

Pavo muticus (II)

 

grøn påfugl

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

grå påfuglefasan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

vietnampåfuglefasan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

malajpåfuglefasan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

palawanpåfuglefasan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneopåfuglefasan

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklassfasan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

topargus

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

elliotts fasan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmafasan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikadofasan

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

kongefasan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspisk kongehøne

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tibetkongehøne

 

Tragopan blythii (I)

 

 

nagaland tragopan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

cabots tragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

vestlig tragopan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyrtragopan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

art af præriehøne

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

traner

 

 

Gruidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

traner

 

Antigone canadensis (I/II) (Arten er opført på liste II, men underarterne Antigone canadensis nesiotes og Antigone canadensis pulla er opført på liste I)

 

 

prærietrane

 

Antigone vipio (I)

 

 

hvidhalset trane

 

Balearica pavonina (I)

 

 

sort krontrane

 

Grus americana (I)

 

 

trompetértrane

 

Grus grus (II)

 

 

trane

 

Grus japonensis (I)

 

 

japansk trane

 

Grus monacha (I)

 

 

hættetrane

 

Grus nigricollis (I)

 

 

sorthalset trane

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

snetrane

Otididae

 

 

 

trapper

 

 

Otididae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

trapper

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

indisk trappe

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

østlig kravetrappe

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

kravetrappe

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

stor florikan

 

Otis tarda (II)

 

 

stortrappe

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

florikan

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

dværgtrappe

Rallidae

 

 

 

blishøns, rørvagtler

 

Hypotaenidia sylvestris (I)

 

 

brun skovrikse

Rhynochetidae

 

 

 

kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

lærker

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

sanglærke

 

 

 

Galerida cristata (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

toplærke

 

 

 

Lullula arborea (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

hedelærke

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

kalanderlærke

Atrichornithidae

 

 

 

kratfugle

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

vestlig kratfugl

Cotingidae

 

 

 

cotingas

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

pragtparasolfugl

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

hjelmparasolfugl

 

Cotinga maculata (I)

 

 

blå purpurkotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

klippehaner

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

hvidvingekotinga

Emberizidae

 

 

 

værlinger, kardinaler, tangarer

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

gulspurv

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

hortulan

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

grøn kardinal

 

 

 

Melopyrrha nigra (III Cuba)

sort biskop

 

 

Paroaria capitata (II)

 

sortstrubet kardinal

 

 

Paroaria coronata (II)

 

grå kardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

pragttangar

 

 

 

Tiaris canorus (III Cuba)

cubafinke

Estrildidae

 

 

 

manakiner, astrilder

 

 

Amandava formosa (II)

 

olivengrøn astrild

 

 

Lonchura fuscata

 

timorrisfugl

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

risfugl

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

korthalet bæltefinke

Fringillidae

 

 

 

finker

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

tornirisk

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

stillits

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

kapucinersisken

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

gråsisken

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

hvidsisken

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

grønsisken

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

yarellsisken

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

karmindompap

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

lille korsnæb

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

dompap

 

 

 

Serinus serinus (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

gulirisk

Hirundinidae

 

 

 

svaler

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

hvidøjet flodsvale

Icteridae

 

 

 

trupialer

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

saffranstrupial

Meliphagidae

 

 

 

honningædere

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

hjelmhonningæder

Muscicapidae

 

 

 

fluesnappere, skrigedrosler m.fl.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

art af sanger

 

 

Copsychus malabaricus (II)

 

hvidgumpet sharma

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

indigoniltava

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

art af brunhovedet børstesanger

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

vestlig børstesanger

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

rødhals

 

 

 

Ficedula parva (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

lille fluesnapper

 

 

Garrulax canorus (II)

 

sangskadedrossel (kinesisk Hwamei)

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

sangskadedrossel (taiwansk Hwamei)

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

gulbug

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

sølvøret sangtimalie (solfugl)

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

sangtimalie (solfugl)

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

omei pragttimalie

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

blåhals

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

nattergal

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

sydlig nattergal

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

stendrossel

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

gulhovedet kragedrossel

 

Picathartes oreas (I)

 

 

rødhovedet kragedrossel

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

munk

 

 

 

Sylvia borin (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

havesanger

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

gærdesanger

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

høgesanger

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

mascarenerparadismonark

 

 

 

Turdus merula (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

solsort

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

sangdrossel

Oriolidae

 

 

 

piroler

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

guldpirol

Paradisaeidae

 

 

 

paradisfugle

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

paradisfugle

Paridae

 

 

 

mejser

 

 

 

Parus ater (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

sortmejse

Pittidae

 

 

 

pittaer

 

 

Pitta guajana (II)

 

gyldenbrynet pitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurney's pitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

luzonpitta

 

 

Pitta nympha (II)

 

nymfepitta

Pycnonotidae

 

 

 

bulbuler

 

Pycnonotus zeylanicus (I) (denne opførelse får virkning den 25. november 2023)

Pycnonotus zeylanicus (II) (indtil den 24. november 2023)

 

skægbulbul

Sturnidae

 

 

 

stære

 

 

Gracula religiosa (II)

 

beostær

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balistær eller Rotschilds stær

Troglodytidae

 

 

 

gærdesmutter

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukraine) (populationen i Ukraine)

gærdesmutte

Zosteropidae

 

 

 

brillefugle

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

norfolkbrillefugl

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

fregatfugle

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

juleø-fregatfugl

Pelecanidae

 

 

 

pelikaner

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

krøltoppet pelikan

Sulidae

 

 

 

suler

 

Papasula abbotti (I)

 

 

juleø-sule

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

skægfugle

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

tukanskægfugl

Picidae

 

 

 

spætter

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

underart af hvidbuget sortspætte

Ramphastidae

 

 

 

tukaner

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

safrantukan

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

sorthalset arasari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

brunøret arasari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

grøn arasari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

rødbrystet tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

kølnæbbet tukan

 

 

Ramphastos toco (II)

 

kæmpetukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

rødnæbbet tukan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

gulbrystet tukan

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

pletnæbbet tukanet

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

lappedykkere

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

atitlanlappedykker

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

albatrosser

 

 

Phoebastria albatrus (II)

 

korthalet albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

kakaduer, lorier, araer, parakitter, papegøjer m.fl.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt arterne Agapornis roseicollis (rosenhovedet dværgpapegøje), Melopsittacus undulatus (undulat), Nymphicus hollandicus (nymfeparakit) og Psittacula krameri (lille alexanderparakit), som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

papegøjer

Cacatuidae

 

 

 

kakaduer

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

tanimbarkakadu eller goffins kakadue

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

filippinsk kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

molukkakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

lille gultoppet kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

arakakadu eller palmekakadue

Loriidae

 

 

 

lorier, dværgpapegøjer

 

Eos histrio (I)

 

 

diademlori

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina er opført på liste I, de øvrige arter er opført på liste II)

 

 

vinilorier

Psittacidae

 

 

 

amazoner, araer, parakitter, papegøjer

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

blåhovedet amazone

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

gulnakket amazone

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

guldskuldret amazone eller rothschilds amazone

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

rødhalet amazone eller purpurblåkindet amazone

 

Amazona finschi (I)

 

 

lillakronet amazone eller finchs amazone

 

Amazona guildingii (I)

 

 

kongeamazone eller guildings amazone

 

Amazona imperialis (I)

 

 

kejseramazone

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

cuba-amazone

 

Amazona oratrix (I)

 

 

(dobbelt) gulhovedet amazone

 

Amazona pretrei (I)

 

 

pragtamazone eller petreis amazone

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

rødpandet amazone

 

Amazona tucumana (I)

 

 

tucumanamazone

 

Amazona versicolor (I)

 

 

St. Lucia-amazone eller mangefarvet amazone

 

Amazona vinacea (I)

 

 

vinrød amazone

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

grønkindet amazone

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Rico-amazone

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

havblå, hyacint og indigoara

 

Ara ambiguus (I)

 

 

stor grøn ara eller stor militær/soldaterara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

blåstrubet ara eller candinde ara

 

Ara macao (I)

 

 

lyserød ara

 

Ara militaris (I)

 

 

lille soldaterara eller lille militærara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

rødøret ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spix's ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

norfolk øens parakit

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

chatham øens springparakit

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

gedeparakit

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

art af gedeparakit

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

coxen's dobbeltøjet figenpapegøje

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

hornparakit

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

guldparakit

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

guldbuget græsparakit

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

guløret parakit

 

Pezoporus flaviventris (I)

 

 

vestlig jordparakit

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

natparakit

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

jordparakit

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

rødpandet pragtpapegøje

 

Primolius couloni (I)

 

 

blåhovedet dværgara

 

Primolius maracana (I)

 

 

rødrygget dværgara

 

Psephotellus chrysopterygius (I)

 

 

guldskuldret sangparakit

 

Psephotellus dissimilis (I)

 

 

sortkappet sangparakit eller hooded parakit

 

Psephotellus pulcherrimus (I)

 

 

paradis(sang)parakit

 

Psittacula echo (I)

 

 

mauritius-alexanderparakit

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

grå jako

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

blåstrubet conure

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

araparakitter eller tyknæbsparakitter

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

uglepapegøje

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

nanduer

 

Pterocnemia pennata (I) (Undtagen Pterocnemia pennata pennata, der er opført i bilag B)

 

 

lille nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

lille nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

pingviner

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

brillepingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

humboldtpingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

ugler

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og Sceloglaux albifacies)

 

ugler

Strigidae

 

 

 

ugler

 

Aegolius funereus (II)

 

 

perleugle

 

Asio flammeus (II)

 

 

mosehornugle

 

Asio otus (II)

 

 

skovhornugle

 

Athene noctua (II)

 

 

kirkeugle

 

Bubo bubo (II) (Undtagen Bubo bubo bengalensis, der er opført i bilag B)

 

 

stor hornugle

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

spurveugle

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

skovkirkeugle

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

mindanaohornugle

 

Ninox natalis (I)

 

 

juleø-høgeugle

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

sneugle

 

Otus ireneae (II)

 

 

sokokedværghornugle

 

Otus scops (II)

 

 

dværghornugle

 

Strix aluco (II)

 

 

natugle

 

Strix nebulosa (II)

 

 

lapugle

 

Strix uralensis (II) (Undtagen Strix uralensis davidi, der er opført i bilag B)

 

 

slagugle

 

Surnia ulula (II)

 

 

høgeugle

Tytonidae

 

 

 

slørugler

 

Tyto alba (II)

 

 

slørugle

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

madagaskarslørugle

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

struds

 

Struthio camelus (I) (Kun populationerne i Algeriet, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Mali, Mauritanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

struds

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

tinamuer

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

olivengrå tinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

trongoner

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

quetzal

REPTILIA

 

 

 

krybdyr

CROCODYLIA

 

 

 

alligatorer, kaimaner, krokodiller

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

alligatorer, kaimaner, krokodiller

Alligatoridae

 

 

 

alligatorer, kaimaner

 

Alligator sinensis (I)

 

 

kinesisk alligator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

rio apaporis brillekaiman

 

Caiman latirostris (I) (Undtagen populationen i Argentina, der er opført i bilag B, og populationen i Brasilien, der er opført i bilag B og som er omfattet af en eksportkvote på nul for vilde enheder, som handles i kommercielt øjemed)

 

 

bredsnudet kaiman

 

Melanosuchus niger (I) (Undtagen populationen i Brasilien, der er opført i bilag B, og populationen i Ecuador, som er opført i bilag B, og som er omfattet af en årlig eksportkvote på nul, indtil CITES-sekretariatet og »IUCN/SSC Crocodile Specialist Group« har godkendt en årlig eksportkvote)

 

 

sort kaiman

Crocodylidae

 

 

 

krokodiller

 

Crocodylus acutus (I) (Undtagen populationen i det integrerede mangroveforvaltningsdistrikt i Cispatabugten, Tinajones, La Balsa og omgivende områder, departementet Córdoba, Colombia og Cubas population, som er opført i bilag B, og populationen i Mexico, der er opført i bilag B, og som er omfattet af en eksportkvote på nul for vilde enheder i kommercielt øjemed)

 

 

spidssnudet krokodille

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

panserkrokodille

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoco krokodille

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

mindoro-krokodille

 

Crocodylus moreletii (I) (Undtagen populationen i Belize, som er opført i bilag B med en kvote på nul for vilde enheder, som handles kommercielt øjemed, og populationen i Mexico, der er opført i bilag B)

 

 

morelets krokodille

 

Crocodylus niloticus (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Ægypten [med en kvote på nul for vilde enheder, som handles i kommercielt øjemed], Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [underlagt en årlig eksportkvote på højst 1 600 vilde enheder, herunder jagttrofæer, udover enheder opdrættet i fangeskab], Zambia og Zimbabwe; disse populationer er opført i bilag B)

 

 

nilkrokodille

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

sumpkrokodille

 

Crocodylus porosus (I) (Undtagen populationerne i Australien, Indonesien, Malaysia [fangst i naturen begrænset til staten Sarawak og en kvote på nul for enheder, som er taget i naturen i Malaysias øvrige stater (Sabah og Den Malysiske halvø), uden ændring i kvoten på nul, medmindre dette godkendes af CITES-parterne], Papua Ny Guinea [alene populationen på Palawan Øerne, som er omfattet af en eksportkvote på nul for vilde enheder, som handles i kommercielt øjemed], der er opført i bilag B)

 

 

saltvandskrokodille

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

cuba-krokodille

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siam-krokodille

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

vestafrikansk dværgkrokodille eller kortsnudet krokodille

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

falsk gavial

Gavialidae

 

 

 

gangesgavial

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gangesgavial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

tuataraer eller broøgler

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuataraer eller broøgler

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

tornhaleagamer

 

 

 

Calotes ceylonensis (III Sri Lanka)

art af tornhaleagame

 

 

 

Calotes desilvai (III Sri Lanka)

art af tornhaleagame

 

 

 

Calotes liocephalus (III Sri Lanka)

art af tornhaleagame

 

 

 

Calotes liolepis (III Sri Lanka)

art af tornhaleagame

 

 

 

Calotes manamendrai (III Sri Lanka)

art af tornhaleagame

 

 

 

Calotes nigrilabris (III Sri Lanka)

art af tornhaleagame

 

 

 

Calotes pethiyagodai (III Sri Lanka)

art af tornhaleagame

 

 

Ceratophora aspera (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder i kommercielt øjemed)

 

pignakket hornagam

 

Ceratophora erdeleni (I)

 

 

art af agam

 

Ceratophora karu (I)

 

 

art af agam

 

 

Ceratophora stoddartii (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder i kommercielt øjemed)

 

næsehornsagam

 

Ceratophora tennentii (I)

 

 

bladnæseagam

 

Cophotis ceylanica (I)

 

 

art af dværgfirben

 

Cophotis dumbara (I)

 

 

art af dværgfirben

 

 

 

Ctenophorus spp. (III Australien)

 

 

 

 

Intellagama spp. (III Australien)

Vandagamer