EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0016-20140110

Consolidated text: Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/2014-01-10

1996L0016 — DA — 10.01.2014 — 004.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV 96/16/EF

af 19. marts 1996

om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

(EFT L 078, 28.3.1996, p.27)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1882/2003 af 29. september 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/107/EF af 5. december 2003

  L 7

40

13.1.2004

 M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1350/2013 af 11. december 2013

  L 351

1

21.12.2013
▼B

RÅDETS DIREKTIV 96/16/EF

af 19. marts 1996

om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukterRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets direktiv 72/280/EØF af 31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med hensyn til mælk og mejeriprodukter ( 3 ), er blevet ændret flere gange; i anledning af de nye ændringer, der skal foretages, bør direktivet omarbejdes af hensyn til klarheden;

Kommissionen har for at kunne udføre de opgaver, der påhviler den i medfør af traktaten og fællesskabsbestemmelserne om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter, brug for pålidelige oplysninger om mælkeproduktionen og dens anvendelse og for pålidelige, regelmæssige og aktuelle oplysninger om mælkeleverancerne til de foretagender, som behandler eller forarbejder mælk, samt om produktionen af mejeriprodukter i medlemsstaterne;

produktionen og anvendelsen af mælk i landbrugsbedrifter bør opgøres efter ensartede kriterier og mere præcist, og der bør gennemføres månedlige undersøgelser i alle medlemsstaterne hos de foretagender, som behandler eller forarbejder mælk;

for at få sammenlignelige resultater bør der fastsættes fælles kriterier for afgrænsningen af undersøgelsesområdet, for de karakteristika, der skal indhentes oplysninger om, og for undersøgelsernes nærmere gennemførelse;

på baggrund af erfaringerne med gennemførelsen af de hidtidige bestemmelser har det vist sig hensigtsmæssigt at forenkle bestemmelserne, særlig ved at ophæve bestemmelserne om ugentlige indberetninger;

på grund af den stadig større betydning, der tillægges mælkeproteinbestanddelen i mejeriprodukter, bør der træffes foranstaltninger;

for at lette gennemførelsen af dette direktiv er et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen stadig påkrævet, særlig inden for rammerne af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved afgørelse 72/279/EØF ( 4 ) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Medlemsstaterne

1) foretager hos de i artikel 2 nærmere angivne undersøgelsesenheder undersøgelser af de i artikel 4 anførte data og indberetter de månedlige, årlige og treårige resultater til Kommissionen

▼M4

2) foretager hvert år hos landbrugsbedrifterne opgørelser over produktionen af mælk og dens anvendelse. Ved »landbrugsbedrift« forstås en landbrugsbedrift som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 ( 5 )

▼B

3) kan anvende data fra andre officielle kilder, hvis Kommissionen giver sit samtykke dertil.

Artikel 2

De i artikel 1, nr. 1, omhandlede undersøgelser vedrører:

1) foretagender eller landbrugsbedrifter, der køber sødmælk — og eventuelt mejeriprodukter — direkte hos landbrugsbedrifter eller hos de i nr. 2) omhandlede foretagender med henblik på forarbejdning af produkterne eller mælken til mejeriprodukter

2) foretagender, som indsamler mælk eller fløde for at overdrage disse produkter helt eller delvis uden behandling eller forarbejdning til de i nr. 1) omhandlede foretagender.

Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger for så vidt muligt at undgå dobbelttællinger.

Artikel 3

1.  I dette direktiv forstås ved mælk ko-, fåre-, gede- og bøffelmælk. De i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede månedlige undersøgelser er begrænset til komælk og produkter fremstillet udelukkende af komælk.

▼M4

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a for at ændre fortegnelsen over de mejeriprodukter, der er omfattet af undersøgelserne, og for at fastlægge ensartede definitioner, der skal anvendes ved indberetningen af resultaterne, for de forskellige produkter.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, såfremt de ikke ændrer den frivillige karakter af de krævede oplysninger, og såfremt de ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er omhandlet i de delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 ( 6 ).

▼B

Artikel 4

1.  De i artikel 1, nr. 1), omhandlede undersøgelser tilrettelægges således, at det er muligt i det mindste at indberette de data, der er nævnt i litra a), b) og c).

Spørgeskemaerne udformes således, at dobbelttællinger undgås.

Dataene vedrører:

a) månedligt:

i) mængden af og fedtindholdet i den indsamlede mælk og fløde samt proteinindholdet i den indsamlede komælk

ii) mængden af visse behandlede friske mejeriprodukter, der er til rådighed til levering, samt af visse fremstillede mejeriprodukter

b) årligt:

i) mængden af og fedt- og proteinindholdet i den mælk og fløde, der er til rådighed

ii) mængden af de behandlede friske mejeriprodukter, der er til rådighed til levering, samt af de øvrige fremstillede mejeriprodukter, opdelt efter art

iii) anvendelsen af råvarer i form af sødmælk og skummetmælk samt den mængde fedt, der anvendes til fremstilling af mejeriprodukterne

▼M2

iv) proteinindholdet i de vigtigste mejeriprodukter opgjort efter den måle- eller estimeringsmetode, der er bedst egnet til at give pålidelige data

v) den producerede mængde komælk i landbrugsbedrifterne på regionalt niveau, nærmere bestemt territorial enhed på NUTS 2-niveau, opgjort efter den måle- eller estimeringsmetode, der er bedst egnet til at give pålidelige data

▼B

c) hvert tredje år (fra 31. december 1997):

antallet af de i artikel 2 omhandlede undersøgelsesenheder efter bestemte størrelsesklasser.

▼M2 —————

▼B

Artikel 5

1.  Med forbehold af andet afsnit gennemføres de i artikel 1, nr. 1), omhandlede undersøgelser i form af totalundersøgelser hos mejerier, der tegner sig for mindst 95 % af indsamlingen af komælk i den enkelte medlemsstat, idet den resterende mængde anslås ved hjælp af repræsentative stikprøveundersøgelser eller andre kilder.

Medlemsstaterne kan gennemføre de i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede månedlige undersøgelser ved repræsentative stikprøveundersøgelser. I så fald må stikprøvefejlene ikke overstige 1 % (pålidelighedsmargen på 68 %) af den samlede indsamling i landet.

2.  Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger for at opnå fuldstændige og tilstrækkeligt nøjagtige resultater. De meddeler i form af en metodologirapport Kommissionen alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse af de indberettede resultaters nøjagtighed, særlig:

a) de anvendte spørgeskemaer

b) de metoder, der anvendes for at undgå dobbelttællinger

c) de metoder, der anvendes for at overføre de data, der indhentes ved spørgeskemaer, til fællesskabstabeller.

▼M4

Metodologirapporterne, oplysningernes disponibilitet og pålidelighed samt andre spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv drøftes én gang om året med medlemsstaterne. Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen metodologirapporter om de i artikel 4, stk. 1, omhandlede oplysninger efter et standardspørgeskema. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter som opstiller disse standardspørgeskemaer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2.

▼B

Artikel 6

▼M4

1.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som opstiller tabellerne til indberetning af data. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2.

▼B

Tabellerne kan ændres efter samme procedure.

2.  Medlemsstaterne indberetter, i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor ( 7 ), de i stk. 3 omhandlede resultater, herunder de data, der er erklæret fortrolige i henhold til national lovgivning eller praksis om statistisk fortrolighed.

3.  Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen snarest muligt efter sammenfatningen af dataene og senest

a) 45 dage efter udgangen af referencemåneden: de i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede månedlige resultater

b) i juni i det på referenceåret følgende år:

 de i artikel 4, stk. 1, litra b), omhandlede årlige resultater

▼M2 —————

▼M2

c) i september i det år, der følger efter det år, hvori referencedatoen falder: de i artikel 1, nr. 2, og i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. v), og litra c), omhandlede resultater.

▼B

4.  Kommissionen sammenstiller de af medlemsstaterne indberettede data og meddeler den samtlige resultater.

▼M4

Artikel 6a

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 10. januar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 3, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

▼M4

Artikel 7

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 ( 8 ).

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.  Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

▼B

Artikel 8

Kommissionen forelægger senest den 1. juli 1999 Rådet en rapport om de indvundne erfaringer med gennemførelsen af dette direktiv. I denne anledning forelægger den især resultaterne af den i artikel 4, stk. 2), nævnte undersøgelse i givet fald ledsaget af forslag med hensyn til den endelige periode.

Artikel 9

1.  Direktiv 72/280/EØF ophæves med virkning fra den 1. januar 1997.

2.  Henvisninger til det ophævede direktiv 72/280/EØF skal anses som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 10

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Dette i direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.( 1 ) EFT nr. C 321 af 1.12.1995, s. 6.

( 2 ) EFT nr. C 32 af 5.2.1996.

( 3 ) EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

( 4 ) EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 1.

( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 af 19. november 2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 14).

( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

( 7 ) EFT nr. L 151 af 15.6.1990, s. 1.

( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Top