EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R3922-20120408

Consolidated text: Rådets forordning (EØF) n r. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/2012-04-08

1991R3922 — DA — 08.04.2012 — 008.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3922/91

af 16. december 1991

om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

(EFT L 373, 31.12.1991, p.4)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2176/96 af 13. november 1996

  L 291

15

14.11.1996

 M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1069/1999 af 25. maj 1999

  L 130

16

26.5.1999

 M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2871/2000 af 28. december 2000

  L 333

47

29.12.2000

►M4

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1592/2002 af 15. juli 2002

  L 240

1

7.9.2002

►M5

NARÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) c. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006,

  L 377

1

27.12.2006

►M6

NARÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) c. 1900/2006 ze dne 20. prosince 2006,

  L 377

176

27.12.2006

 M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 8/2008 af 11. december 2007

  L 10

1

12.1.2008

►M8

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 216/2008 af 20. februar 2008

  L 79

1

19.3.2008

 M9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 859/2008 af 20. august 2008

  L 254

1

20.9.2008
▼B

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3922/91

af 16. december 1991

om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfartRÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

Der skal ifølge Traktatens artikel 8 A vedtages foranstaltninger med henblik på gradvis oprettelse af det indre marked i løbet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

sikkerheden for den civile luftfart i Europa skal holdes på et højt generelt niveau, og de tekniske krav og administrative procedurer i medlemsstaterne skal bringes op på det højeste niveau, der i øjeblikket er nået i Fællesskabet;

sikkerhed er et fundamentalt element i Fællesskabets lufttransport; der skal tages hensyn til konventionen angående international civil luftfart, som blev undertegnet den 7. december 1944 i Chicago, og hvorefter der kan træffes de nødvendige foranstaltninger til at sikre en sikker operation af luftfartøjer;

de nuværende restriktioner for overførsel af luftfartøjer og luftfartsprodukter samt af visse tjenesteydelser inden for luftfarten mellem medlemsstaterne ville skabe fordrejninger i det indre marked;

de fælles luftfartsmyndigheder (Joint Aviation Authorities, JAA), et organ, som er associeret med Den Europæiske Civile Luftfartskonference (ECAC), har udarbejdet aftaler med henblik på at samarbejde om udarbejdelse og gennemførelse af fælles luftfartskrav (Joint Aviation Requirements, JAR-forskrifter) på alle områder, der har forbindelse med sikkerhed ved luftfartøjer og deres operation;

det vil være hensigtsmæssigt inden for rammerne af den fælles transportpolitik at harmonisere de tekniske krav og administrative procedurer for sikkerhed ved luftfartøjer og deres operation på grundlag af JAA's JAR-forskrifter;

for at lette harmoniseringen bør alle medlemsstater blive medlemmer af JAA, og Kommissionen bør deltage i arbejdet heri;

for at nå Fællesskabets mål om fri bevægelighed for personer og varer samt målene for den fælles transportpolitik skal medlemsstaterne uden yderligere teknisk arbejde eller evaluering anerkende certificering af produkter og af organisationer og personer, der medvirker ved konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation af produkter, når produktet, organisationen eller personen er certificeret i overensstemmelse med de fælles tekniske krav og administrative procedurer;

der kan opstå sikkerhedsproblemer inden for luftfarten, og i så fald skal medlemsstaterne snarest træffe alle nødvendige foranstaltninger; foranstaltningerne skal begrundes, og hvis begrundelsen er, at de fælles tekniske krav og administrative procedurer er mangelfulde, skal Kommissionen som led i sine gennemførelsesbeføjelser vedtage de nødvendige ændringer;

▼M5

Anvendelsen af bestemmelserne om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger kan resultere i væsentlige forstyrrelser i tjenesteplanerne for virksomheder, hvis driftsmodel udelukkende er baseret på natdrift. På grundlag af den dokumentation, der forelægges af de berørte parter, bør Kommissionen gennemføre en vurdering og foreslå en tilpasning af bestemmelserne om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger med henblik på at tage hensyn til disse særlige driftsmodeller.

▼B

det er hensigtsmæssigt at give Kommissionen beføjelse til med bistand af et udvalg bestående af eksperter udnævnt af medlemsstaterne i de af Rådet vedtagne tekniske krav og administrative procedurer at foretage ændringer, som er udarbejdet af JAA —

▼M5

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur bør senest den 16. januar 2009 afslutte en videnskabelig og medicinsk vurdering af bestemmelserne i subpart Q, og, hvor det er relevant, subpart O, i bilag III. På grundlag af resultaterne af denne vurdering og efter proceduren i artikel 12, stk. 2, bør Kommissionen, om nødvendigt, straks udarbejde og forelægge forslag til ændring af de relevante tekniske bestemmelser.

I forbindelse med revisionen af visse bestemmelser, der er omhandlet i artikel 8a, bør der fortsat tilstræbes øget harmonisering af de hidtil vedtagne krav til uddannelse af kabinepersonale med henblik på at fremme fri bevægelighed for kabinepersonale i Fællesskabet. I denne sammenhæng bør det på ny undersøges, om der er mulighed for yderligere harmonisering af kabinepersonales kvalifikationer.

▼M5

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 4 ).

▼B

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

▼M5

1.  Denne forordning gælder for harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer for sikkerhed inden for civil luftfart med hensyn til operation og vedligeholdelse af luftfartøjer og personer og organisationer, som er involveret i disse opgaver.

▼B

2.  De i stk. 1 omhandlede harmoniserede tekniske krav og administrative procedurer gælder for alle luftfartøjer, der anvendes af de i artikel 2, litra a), definerede operatører, uanset om de er registreret i en medlemsstat eller i et tredjeland.

▼M5

3.  Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges retlige stilling i forbindelse med deres uoverensstemmelse med hensyn til suveræniteten over det område, hvor lufthavnen er beliggende.

4.  Anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn suspenderes, indtil de ordninger, der er fastlagt i den fælles erklæring af 2. december 1987 fra udenrigsministrene for Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige, bliver iværksat. Spaniens og Det Forenede Kongeriges regeringer underretter Rådet om denne iværksættelsesdato.

▼B

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a) operatør: en fysisk person bosiddende i en medlemsstat eller en juridisk person etableret i en medlemsstat, der anvender et eller flere luftfartøjer i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i denne medlemsstat; eller et EF-luftfartsselskab som defineret i fællesskabsretten

b) produkt: civile luftfartøjer, motorer, propeller eller udstyr

c) udstyr: instrumenter, materiel, mekanismer, apparater eller tilbehør, som anvendes eller kan anvendes i operationen af et luftfartøj under flyvning, uanset om det er installeret i eller beregnet til installation eller fastgørelse i et civilt luftfartøj, men som ikke er en del af skrog, motor eller propel

d) komponent: materiale, del eller delelement, der ikke er omfattet af definitionerne i litra b) eller c), og som er beregnet til brug i civile luftfartøjer, motorer, propeller eller udstyr

e) certificering (af et produkt, en virksomhed, en organisation eller en person): enhver form for myndighedsgodkendelse af, at et produkt, en virksomhed, en organisation eller en person opfylder gældende krav; en sådan certificering består af to dele:

i) kontrol af, at et produkt, en virksomhed, en organisation eller en person teknisk set er i overensstemmelse med de gældende krav; denne del kaldes »teknisk undersøgelse«

ii) formel anerkendelse af, at der er overensstemmelse med de gældende krav ved udstedelse af et certifikat, en autorisation, en godkendelse eller et andet dokument i den form, som nationale love og procedurer foreskriver; denne del kaldes »legal undersøgelse«

f) vedligeholdelse: de inspektioner, eftersyn, ændringer og reparationer af et luftfartøj i dets levetid, som er nødvendige for at sikre, at det forbliver i overensstemmelse med typecertificeringen og til stadighed har en høj sikkerhedsstandard; omfattet er navnlig ændringer, der foreskrives af de myndigheder, der er part i de i litra h) omhandlede aftaler, i overensstemmelse med kravene til kontrol af luftdygtighed

g) national variant: et nationalt krav eller en national forskrift, der er påbudt af et land som supplement til eller i stedet for en JAR-forskrift

h) aftaler: aftaler udviklet under Den Europæiske Civile Luftfartskonference (ECAC) med henblik på et samarbejde om udarbejdelse og gennemførelse af fælles krav på alle områder i forbindelse med sikkerhed ved luftfartøjer og deres operation; disse aftaler er beskrevet nærmere i bilag I.

▼M5

i) myndigheden i bilag III: den kompetente myndighed, der har udstedt AOC (Air Operator's Certificate).

▼M5

Artikel 3

1.  Med forbehold af artikel 11 er de fælles tekniske krav og administrative procedurer, der anvendes i Fællesskabet for erhvervsmæssig transport med flyvemaskiner, de i bilag III angivne.

2.  Henvisninger til subpart M i bilag III eller en hvilken som helst af dens bestemmelser forstås som henvisninger til Part-M i Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftmaterialer, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver ( 5 ), eller relevante bestemmelser heri.

▼B

Artikel 4

▼M5

1.  For de områder, der ikke er omfattet af bilag III, vedtages der på grundlag af traktatens artikel 80, stk. 2, fælles tekniske krav og administrative procedurer. Kommissionen forelægger, om nødvendigt, snarest muligt passende forslag inden for disse områder.

▼B

2.  Indtil de i stk. 1 nævnte forslag vedtages, kan medlemsstaterne anvende de relevante bestemmelser i gældende national lovgivning.

Artikel 5

Medlemsstaterne sørger for, at deres civile luftfartsmyndigheder opfylder de betingelser for medlemskab af JAA, der er opstillet i aftalerne, og uden forbehold undertegner disse aftaler inden den 1. januar 1992.

▼M5

Artikel 6

Et luftfartøj, der opereres under en tilladelse fra en medlemsstat i overensstemmelse med de fælles tekniske krav og administrative procedurer, kan opereres på de samme betingelser i de øvrige medlemsstater uden yderligere tekniske krav eller vurderinger fra de øvrige medlemsstaters side.

Artikel 7

Medlemsstaterne anerkender en certificering, som en anden medlemsstat eller en organisation, som handler på dens vegne, har foretaget i overensstemmelse med denne forordning, af organisationer eller personer under dens jurisdiktion og myndighed, der medvirker til vedligeholdelse af produkter og operation af luftfartøjer.

Artikel 8

1.  Bestemmelserne i artikel 3-7 er ikke til hinder for, at en medlemsstat omgående griber ind over for sikkerhedsproblemer, som involverer materiel, personer eller organisationer, der er omfattet af denne forordning.

Hvis sikkerhedsproblemet skyldes, at de fælles tekniske krav og administrative procedurer giver et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller skyldes mangler ved disse krav og procedurer, skal medlemsstaten øjeblikkelig underrette Kommissionen og de andre medlemsstater om de trufne foranstaltninger og begrundelsen herfor.

Kommissionen beslutter efter proceduren i artikel 12, stk. 2, om et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau eller en mangel i de fælles tekniske krav og administrative procedurer berettiger en fortsat anvendelse af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til første afsnit i nærværende stykke. I så fald tager den også de nødvendige skridt til at ændre de pågældende fælles tekniske krav og administrative procedurer i henhold til artikel 4 eller artikel 11. Hvis det konstateres, at medlemsstatens foranstaltninger ikke er berettigede, skal den ophæve de pågældende foranstaltninger.

2.  En medlemsstat kan indrømme undtagelser fra de tekniske krav og administrative procedurer i denne forordning i tilfælde af uforudsete og akutte operationelle omstændigheder eller operationelle behov af begrænset varighed.

Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes om de indrømmede undtagelser, så snart der er tale om gentagne undtagelser eller undtagelser, der indrømmes for perioder på over to måneder.

Når Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes om de undtagelser, der er indrømmet af en medlemsstat i medfør af andet afsnit, undersøger Kommissionen, om undtagelserne er i overensstemmelse med denne forordnings sikkerhedsmålsætning eller en hvilken som helst anden bestemmelse i fællesskabslovgivningen.

Konstaterer Kommissionen, at de indrømmede undtagelser ikke er i overensstemmelse med denne forordnings sikkerhedsmålsætning eller en hvilken som helst anden bestemmelse i fællesskabslovgivningen, træffer den afgørelse om beskyttelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 12a.

I så fald skal den pågældende medlemsstat ophæve undtagelsen.

3.  I tilfælde hvor det med andre midler er muligt at opnå et sikkerhedsniveau, svarende til det niveau, der opnås ved anvendelse af de fælles tekniske krav og administrative procedurer anført i bilag III, kan medlemsstaterne uden diskriminering på grund af ansøgernes nationalitet og under hensyn til nødvendigheden af at undgå konkurrenceforvridning godkende afvigelser fra disse bestemmelser.

Den pågældende medlemsstat underretter i så fald Kommissionen om, at den har til hensigt at give en sådan godkendelse, samt om begrundelsen herfor og de betingelser, der tænkes anvendt for at opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Kommissionen iværksætter inden for en periode på tre måneder efter underretning fra en medlemsstat proceduren i artikel 12, stk. 2, med henblik på at afgøre, om den foreslåede godkendelse kan gives.

▼M6

Hvis dette er tilfældet, meddeler Kommissionen sin afgørelse om en sådan foranstaltning til alle medlemsstaterne, som derved har ret til at anvende denne foranstaltning. De relevante bestemmelser i bilag III kan også ændres i overensstemmelse med artikel 11 for at afspejle denne foranstaltning.

▼M5

Artikel 6 og 7 gælder for den pågældende foranstaltning.

4.  Uanset bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 kan en medlemsstat vedtage eller opretholde bestemmelser vedrørende OPS 1.1105, punkt 6, OPS 1.1110, punkt 1.3 og 1.4.1, OPS 1.1115 og OPS 1.1125, punkt 2.1, i subpart Q i bilag III til denne forordning, indtil der er fastlagt fællesskabsregler baseret på videnskabelig viden og bedste praksis.

Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke bestemmelser den beslutter at opretholde.

For så vidt angår nationale bestemmelser, der afviger fra de OPS-1 bestemmelser, der er nævnt i første afsnit, og som medlemsstater har til hensigt at vedtage efter ikrafttrædelsesdatoen for bilag III, iværksætter Kommissionen inden for en periode på tre måneder efter underretning fra en medlemsstat proceduren i artikel 12, stk. 2, med henblik på at afgøre, om disse bestemmelser er i overensstemmelse med denne forordnings sikkerhedsmålsætning og andre bestemmelser i fællesskabsretten, og om de kan finde anvendelse.

▼M6

Hvis dette er tilfældet, meddeler Kommissionen sin afgørelse om en sådan foranstaltning til alle medlemsstaterne, som derved har ret til at anvende denne foranstaltning. De relevante bestemmelser i bilag III kan også ændres i overensstemmelse med artikel 11 for at afspejle denne foranstaltning.

▼M5

Artikel 6 og 7 gælder for den pågældende foranstaltning.

▼M5

Artikel 8a

1.  Senest den 16. januar 2009 afslutter Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur en videnskabelig og medicinsk vurdering af bestemmelserne i subpart Q, og, hvor det er relevant, subpart O, i bilag III.

2.  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur bistår Kommissionen med at udarbejde forslag til ændring af de gældende tekniske bestemmelser i subpart O og subpart Q i bilag III, jf. dog artikel 7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ( 6 )

▼B

Artikel 9

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at koordinere deres forskningsprogrammer med henblik på forbedring af sikkerheden ved civile luftfartøjer og deres operation og underretter Kommissionen herom. Kommissionen kan efter høring af medlemsstaterne tage ethvert initiativ, som er egnet til at fremme en sådan koordinering af nationale forskningsprogrammer.

Artikel 10

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om:

a) ethvert nyt eller ændret krav eller enhver ny eller ændret procedure udarbejdet eller vedtaget i overensstemmelse med de i aftalerne fastlagte procedurer

b) enhver ændring af aftalerne

c) resultaterne af høring af industrien og andre interesserede parter.

Artikel 11

▼M6

1.  Kommissionen tilpasser efter proceduren i artikel 12, stk. 2, de fælles tekniske krav og administrative procedurer i bilag III til den videnskabelige og tekniske udvikling.

▼B

2.  Hvis de i stk. 1 omhandlede ændringer medfører en national variant for en medlemsstat, træffer Kommissionen efter fremgangsmåden ►M6  i artikel 12, stk. 3, ◄ afgørelse om, hvorvidt den pågældende variant skal medtages i de fælles tekniske krav og administrative procedurer

▼M6

Artikel 12

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro leteckou bezpecnost (dále jen »výbor«).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se clánky 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na clánek 8 zmíneného rozhodnutí.

Doba uvedená v cl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tri mesíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se cl. 5a odst. 1 až 4 a clánek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na clánek 8 zmíneného rozhodnutí.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se cl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a clánek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na clánek 8 zmíneného rozhodnutí.

▼M5

Artikel 12a

Når der henvises til denne artikel, anvendes beskyttelsesproceduren i artikel 6 i afgørelse 1999/468/EF.

Før Kommissionen træffer afgørelse, hører den udvalget.

Perioden i artikel 6, litra b), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Indbringes Kommissionens afgørelse for Rådet af en medlemsstat, kan Rådet med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for en frist på tre måneder.

▼B

Artikel 13

1.  Medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning og kontrollen hermed.

2.  Som led i den i stk. 1 omhandlede gensidige bistand giver medlemsstaternes kompetente myndigheder regelmæssigt hinanden alle disponible oplysninger om:

 overtrædelser af denne forordning begået af ikke-statsborgere og sanktioner for disse overtrædelser

 de sanktioner, som en medlemsstat anvender over for sine statsborgere for sådanne overtrædelser begået i andre medlemsstater.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Aftaler omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra h)

Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements (aftaler vedrørende udarbejdelse, godkendelse og gennemførelse af fælles luftfartkrav (JAR)), undertegnet den 11. september 1990 på Cypern.

▼M4 —————

▼M8 —————( 1 ) EFT nr. C 270 af 26.10.1990, s. 3.

( 2 ) EFT nr. C 267 af 14.10.1991, s. 154.

( 3 ) EFT nr. C 159 af 17.6.1991, s. 28.

( 4 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

( 5 ) EUT L 315 af 28.11.2003, s. 1.

( 6 ) EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).

Top