EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990L0270-20190726

Consolidated text: Rådets direktiv af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (90/270/EØF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/270/2019-07-26

01990L0270 — DA — 26.07.2019 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS DIREKTIV

af 29. maj 1990

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

(90/270/EØF)

(EUT L 156 af 21.6.1990, s. 14)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EF EØS-relevant tekst af 20. juni 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1243 af 20. juni 2019

  L 198

241

25.7.2019


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 171, 4.7.1990, s.  29  (1990/270)
▼B

RÅDETS DIREKTIV

af 29. maj 1990

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

(90/270/EØF)AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1.  Ved dette direktiv, som er femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, fastsættes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler som defineret i artikel 2.

2.  Direktiv 89/391/EØF finder fuldt ud anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

3.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a) fører-/betjeningspladser på køretøjer og maskiner

b) edb-systemer installeret på eller i et transportmiddel

c) edb-systemer, der først og fremmest er beregnet til offentlig brug

d) såkaldt »flytbare« systemer, når disse ikke anvendes vedvarende på en arbejdsstation

e) regnemaskiner, kasseapparater og alt udstyr, der har et lille display til præsentation af data eller måleværdier, som er nødvendig for den direkte anvendelse af dette udstyr

f) skrivemaskiner i sædvanlig udformning, såkaldte »display-skrivemaskiner«.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås der ved:

a)  skærmterminal: alfanumerisk eller grafisk skærm, uanset hvilken displaymetode der benyttes

b)  arbejdsstation: system bestående af en skærmterminal eventuelt udstyret med tastatur eller indlæseenhed, og/eller det programmel, der bestemmer samspillet menneske/maskine, optionelt tilbehør, herunder disketteenhed, telefon, modem, printer, konceptholder, arbejdsstol og arbejdsbord eller arbejdsflade samt det umiddelbare arbejdsmiljø

c)  arbejdstager: enhver arbejdstager som defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 89/391/EØF, der regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid anvender en skærmterminal.AFSNIT II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 3

Undersøgelse af arbejdsstationerne

1.  Arbejdsgiverne er forpligtet til at foretage en undersøgelse af arbejdsstationerne for at vurdere, hvordan de med hensyn til sikkerhed og sundhed påvirker arbejdstagerne især for så vidt angår eventuel risiko for synet, fysiske problemer og psykiske belastninger.

2.  Arbejdsgiverne skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede risici, på grundlag af den i stk. 1 nævnte undersøgelse, under hensyn til yderligere virkninger og/eller en kombination af virkningerne af de konstaterede risici.

Artikel 4

Arbejdsstationer, der tages i brug første gang

Arbejdsgiverne skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, for at arbejdsstationer, der første gang tages i brug efter den 31. december 1992, overholder de minimumsforskrifter, der er fastsat i bilaget.

Artikel 5

Arbejdsstationer, der allerede er taget i brug

Arbejdsgiverne skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, for at arbejdsstationer, der er taget i brug inden den 31. december 1992, tilpasses, således at de senest fire år efter denne dato overholder de minimumsforskrifter, der er fastsat i bilaget.

Artikel 6

Underretning og oplæring af arbejdstagerne

1.  Medmindre andet er fastsat i artikel 10 i direktiv 89/391/EØF, skal arbejdstagerne have oplysninger om alt, hvad der vedrører sikkerhed og sundhed i forbindelse med deres arbejdsstation, især oplysninger om sådanne foranstaltninger for arbejdsstationer, som er iværksat i henhold til artikel 3 og artikel 7 og 9.

Under alle omstændigheder skal arbejdstagerne eller deres repræsentanter underrettes om enhver foranstaltning i forbindelse med sikkerhed og sundhed, som træffes i medfør af nærværende direktiv.

2.  Medmindre andet er fastsat i artikel 12 i direktiv 89/391/EØF, skal enhver arbejdstager, før sådant arbejde påbegyndes, samt hver gang indretningen af arbejdsstationen ændres væsentligt, desuden modtage instruktion angående arbejdets udførelse.

Artikel 7

Arbejdets daglige forløb

Arbejdsgiveren er forpligtet til at tilrettelægge arbejdstagerens aktiviteter således, at det daglige arbejde ved skærmterminaler afbrydes regelmæssigt af pauser eller af andre former for aktiviteter, der reducerer belastningen ved skærmterminalarbejdet.

Artikel 8

Høring af arbejdstagerne samt disses deltagelse

Høring og deltagelse af arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter finder sted i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EØF ved behandling af de spørgsmål, der er omfattet af nærværende direktiv og det hertil knyttede bilag.

Artikel 9

Beskyttelse af arbejdstagernes syn

1.  Arbejdstagerne har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn, som skal foretages af en person med de nødvendige kvalifikationer:

 inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes

 med jævne mellemrum herefter, og

 når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminal.

2.  Arbejdstagerne har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

3.  Arbejdstagerne skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis den i stk. 1 eller stk. 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt, og hvis normale briller, kontaktlinser eller lignende ikke kan anvendes.

4.  De foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel, må under ingen omstændigheder medføre yderligere økonomiske byrder for arbejdstagerne.

5.  Beskyttelsen af arbejdstagernes øjne og syn kan indgå i et nationalt sundhedssystem.AFNSIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

▼M2

Artikel 10

Ændring af bilaget

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af bilaget for at tage hensyn til den tekniske udvikling, udviklingen i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt ny viden vedrørende skærmterminaler.

Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde at handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 10b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel.

▼M2

Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 26. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ( 1 ).

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 10b

Hasteprocedure

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 10a, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

▼B

Artikel 11

Afsluttende bestemmelser

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992.

De underretter straks Kommissionen herom.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller vil udstede på det område, der er omfattet af dette direktiv.

▼M1 —————

▼B

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

MINIMUMSFORSKRIFTER

(Artikel 4 og 5)

Indledende bemærkning

De i dette bilag omhandlede forpligtelser finder anvendelse for at nå målene i direktivet, og i det omfang, for det første, at de pågældende elementer forefindes på arbejdsstationen og, for det andet, at arbejdsopgavernes specifikke krav eller karakteristika ikke forhindrer det.

1.   UDSTYR

a)   Generel bemærkning

Anvendelsen af udstyret må ikke i sig selv udgøre en fare for arbejdstagerne.

b)   Skærmen

Tegnene på skærmen skal være veldefinerede og klart formet, de skal være tilstrækkeligt store, og der skal være tilstrækkelig plads mellem tegn og linjer.

Billedet skal være stabilt, fri for flimmer og må ikke udvise ustabilitet af anden karakter.

Luminansen og/eller lyskontrasten mellem tegnene og baggrunden skal nemt kunne justeres af den person, der anvender skærmterminalen, og også let kunne indstilles efter de ydre forhold.

Skærmterminalen skal uden besvær kunne drejes og vippes, således at den kan tilpasses brugerens behov.

Der kan ligeledes anvendes en særskilt sokkel til skærmen eller et indstilleligt bord.

Reflekser eller spejlinger på skærmen, som vil kunne genere brugeren, skal undgås.

c)   Tastatur

Tastaturet skal kunne skråtstilles og være adskilt fra skærmen, således at arbejdstageren kan indtage en komfortabel stilling, der ikke fremkalder træthed i arme og hænder.

Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet til, at brugerens hænder og arme kan hvile på bordpladen.

Tastaturet skal have en mat overflade for at undgå reflekser.

Tastaturet skal placeres og tasterne udformes med henblik på at lette anvendelsen af tastaturet.

Symbolerne på tasterne skal fremstå med tilstrækkelig kontrast og være læselige ved normal arbejdsstilling.

d)   Arbejdsbord eller -flade

Arbejdsbordet eller arbejdsfladen skal være forsynet med lavreflekterende overflade, skal være tilstrækkelig stort og muliggøre en fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør.

Konceptholderen skal være stabil og kunne drejes i alle retninger samt være placeret således, at behovet for generende hoved- og øjenbevægelser mindskes mest muligt.

Der skal være tilstrækkelig plads til, at arbejdstagerne kan indtage en komfortabel stilling.

e)   Arbejdsstol

Arbejdsstolen skal være stabil, sikre brugeren bevægelsesfrihed og give en komfortabel stilling.

Stolen skal kunne indstilles i højden.

Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne skråtstilles.

Der stilles en fodskammel til rådighed for dem, der måtte ønske det.

2.   ARBEJDSMILJØ

a)   Pladskrav

Arbejdsstationen skal være dimensioneret og indrettet således, at der er tilstrækkelig plads til at skifte arbejdsstilling og arbejdsbevægelser.

b)   Belysning

Almenbelysning og særbelysning (arbejdslamper) skal sikre tilstrækkelig belysning og en passende kontrast mellem skærm og omgivelser under hensyntagen til arbejdets karakter og brugerens synsbehov.

Generende blændning og reflekser på skærmen eller på andet udstyr skal undgås ved at samordne indretning af lokaler og arbejdsstationer med placeringen og kunstige lyskilders tekniske egenskaber.

c)   Reflekser og blænding

Arbejdsstationen skal være indrettet således, at lyskilder, såsom vinduer og andre åbninger, gennemsigtige eller gennemskinnelige vægge samt lysfarvet udstyr eller lysfarvede vægge, ikke forårsager direkte blænding ►C1  og ikke medfører generende reflekser på skærmen. ◄

Viduerne skal være forsynet med en passende anordning til indstillelig tildækning, med henblik på at afdæmpe det dagslys, der oplyser arbejdsstationen.

d)   Støj

Der skal i forbindelse med indretning af arbejdsstationen tages hensyn til, at støj fra dertil hørende udstyr navnlig ikke må virke forstyrrende eller samtalehæmmende.

e)   Varme

Udstyr, der hører til arbejdsstationen/-erne, må ikke frembringe så kraftig varme, at det kan være til gene for arbejdstagerne.

f)   Stråling

Stråling, der ikke hidrører fra den synlige del af det elektromagnetiske spektrum, skal reduceres mest muligt af hensyn til beskyttelsen af arbejdstagerens sikkerhed og sundhed.

g)   Fugtighed

Der skal tilvejebringes og holdes en passende fugtighed.

3.   SAMSPIL DATAMAT/MENNESKE

Arbejdsgiveren skal ved udarbejdelse, valg, indkøb og ændringer af programmel samt ved fastlæggelsen af arbejdsopgaver, der medfører anvendelse af datamatskærme, tage hensyn til følgende faktorer:

a) prgrammellet skal være tilpasset det arbejde, der skal udføres

b) programmellet skal være let at anvende og om nødvendigt kunne tilpasses brugerens kundskabs- og erfaringsniveau; der må ikke anvendes kvantitativ eller kvalitativ kontrol uden arbejdstagernes vidende

c) systemerne skal give arbejdstagerne oplysninger om arbejdets forløb

d) systemerne skal give oplysningerne i et format og en rytme, der er tilpasset til brugerne

e) der skal anvendes ergonomiske principper især med henblik på brugerens arbejde med data.( 1 ) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Top