Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Rådets direktiv af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder og om ophævelse af direktiv 71/354/EØF (80/181/EØF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — DA — 27.05.2009 — 004.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV

af 20. december 1979

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder og om ophævelse af direktiv 71/354/EØF

(80/181/EØF)

(EFT L 039, 15.2.1980, p.40)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS DIREKTIV 85/1/EØF af 18. december 1984

  L 2

11

3.1.1985

►M2

RÅDETS DIREKTIV 89/617/EØF af 27. november 1989

  L 357

28

7.12.1989

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/103/EF af 24. januar 2000

  L 34

17

9.2.2000

►M4

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/3/EF EØS-relevant tekst af 11. marts 2009

  L 114

10

7.5.2009


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 311, 12.12.2000, s. 51  (99/103)
▼B

RÅDETS DIREKTIV

af 20. december 1979

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder og om ophævelse af direktiv 71/354/EØF

(80/181/EØF)RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til Rådets direktiv 71/354/EØF af 18. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om enhederne for mål og vægt ( 1 ), senest ændret ved direktiv 76/770/EØF ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 3 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 4 ),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 5 ), og

ud fra følgende betragtninger:

Måleenheder er nødvendige ved anvendelse af ethvert måleinstrument til at udtrykke enhver foretaget måling og enhver størrelsesangivelse; måleenheder anvendes inden for de fleste af menneskets virkefelter; det er nødvendigt at sikre den størst mulige utvetydighed med hensyn til deres anvendelse; det er derfor nødvendigt at udstede regler for deres anvendelse i Fællesskabet inden for det økonomiske samkvem, det offentlige sundhedsvæsen, i forbindelse med den offentlige sikkerhed samt med foranstaltninger af administrativt art;

inden for den internationale transport findes der imidlertid internationale økonomiske og aftaler, som har bindende virkning for Fællesskabet eller medlemsstaterne; disse konventioner og aftaler må overholdes;

i medlemsstaternes lovgivning er anvendelsen af måleenheder fastlagt gennem bestemmelser, der er forskellige fra den ene medlemsstat til den anden, hvilket udgør en hindring for samhandelen; derfor er en harmonisering af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser påkrævet for at fjerne disse hindringer;

måleenhederne er genstand for internationale resolutioner truffet af Generalkonferencen for Mål og Vægt (CGPM), der er oprettet ved den i Paris den 20. maj 1875 undertegnede meterkonvention, som alle medlemsstaterne har tilsluttet sig; disse resolutioner har ført til indførelsen af »Det internationale system for Måleenheder« (SI);

den 18. oktober 1971 vedtog Rådet direktiv 71/354/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning for gennem indførelse på fællesskabsplan af det internationale enhedssystem at fjerne hindringerne for samhandelen; direktiv 71/354/EØF blev ændret ved tiltrædelsesakten og ved direktiv 76/770/EØF;

disse fællesskabsbestemmelser har ikke fjernet alle hindringer på dette område; i henhold til direktiv 76/770/EØF skal situationen for de måleenheder, betegnelser og symboler, der er anført i kapitel D i bilaget til nævnte direktiv, gennemgås inden den 31. december 1979; det har endvidere vist sig nødvendigt at tage situationen for visse andre måleenheder op til fornyet overvejelse;

for at undgå betydelige vanskeligheder er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode med henblik på at afskaffe de måleenheder, som ikke er forenelige med det internationale system; det er imidlertid nødvendigt at tillade de medlemsstater, der måtte ønske det, hurtigst muligt på deres område at gennemføre bestemmelserne i kapitel I i bilaget; det er derfor nødvendigt på fællesskabsplan at begrænse denne overgangsperiode, samtidig med at det tillades medlemsstaterne at undlade at udnytte denne overgangsperiode fuldt ud;

under overgangsperioden er det nødvendigt, at der hersker klarhed med hensyn til anvendelsen af måleenheder i samhandelen mellem medlemsstaterne, især for at beskytte forbrugerne; den forpligtelse, der pålægges medlemsstaterne til at acceptere anvendelse af supplerende angivelser på varer og udstyr importeret fra de andre medlemsstater i denne overgangsperiode, synes velegnet til dette formål;

systematisk anvendelse af en sådan løsning for alle måleinstrumenter, og blandt andet for medicinske instrumenter, er imidlertid ikke nødvendigvis ønskelig; medlemsstaterne bør derfor på deres område kunne kræve, at måleinstrumenterne er forsynet med størrelsesangivelser i en enkelt forskriftsmæssig måleenhed;

dette direktiv berører ikke den fortsatte fremstilling af varer, der allerede er på markedet; det vedrører imidlertid markedsføring og anvendelse af varer og udstyr, der er forsynet med størrelsesangivelser i måleenheder, som ikke længere er forskriftsmæssige, og som er nødvendige ved supplering eller udskiftning af løsdele eller dele af varer, udstyr og måleinstrumenter, der allerede er på markedet; det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne tillader markedsføring og anvendelse af sådanne varer og udstyr til supplering eller udskiftning, selv om de er forsynet med størrelsesangivelser i måleenheder, der ikke længere er forskriftsmæssige, således at varer, udstyr eller måleinstrumenter, der allerede er på markedet, fortsat kan anvendes;

Den internationale Standardiseringsorganisation (ISO) vedtog den 1. marts 1974 en international standard vedrørende gengivelse af SI-enheder og andre enheder til anvendelse i systemer med begrænsede tegnsæt; følgelig bør Fællesskabet vedtage løsninger, som allerede er godkendt på bredere internationalt plan i ISO-standard 2955 af 1. marts 1974;

fællesskabsbestemmelserne vedrørende måleenheder findes spredt i flere fællesskabstekster; da spørgsmålet om måleenheder er af stor betydning, er det nødvendigt at kunne henvise til en enkelt fællesskabstekst; dette direktiv indeholder derfor samtlige fællesskabsbestemmelser på dette område, hvorfor direktiv 71/354/EØF bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Ved forskriftsmæssige måleenheder, som skal benyttes ved størrelsesangivelser, forstås i dette direktiv

a) de i kapitel I i bilaget anførte enheder;

▼M4

b) de i kapitel II i bilaget anførte enheder, men kun i de medlemsstater, hvor de var tilladt den 21. april 1973;

▼M2

c) de i kapitel III i bilaget anførte enheder, men kun i de medlemsstater, hvor de var tilladt den 21. april 1973, og indtil den dato, der fastsættes af disse stater, dog senest den 31. december 1994;

d) de i kapitel IV i bilaget anførte enheder, men kun i de medlemsstater, hvor de var tilladt den 21. april 1973, og indtil en dato, der fastsættes af disse stater, dog senest den 31. december 1999.

▼B

Artikel 2

▼M4

a) Forpligtelserne i henhold til artikel 1 vedrører de måleinstrumenter, der anvendes, de målinger, der udføres, og de størrelsesangivelser, som udtrykkes i måleenheder.

▼B

b) Dette direktiv berører ikke anvendelsen inden for søfart, luftfart eller jernbanetrafik, af andre enheder end dem, hvis anvendelse gøres påbudt ved dette direktiv når disse andre enheder er fastsat ved internationale konventioner eller aftaler, som er bindende for Fællesskabet eller medlemssaterne.

Artikel 3

1.  I dette direktiv forstås ved supplerende angivelse det forhold, at en angivelse udtrykt ved en enhed, der er opført under kapitel I i bilaget ledsages af en eller flere angivelser, udtrykt ved enheder, der ikke er opført under kapitel I.

▼M4

2.  Det er tilladt at anvende supplerende angivelser.

▼B

3.  Medlemsstaterne kan dog kræve, at der på måleinstrumenterne kun forekommer størrelsesangivelser i én forskriftmæssig måleenhed.

4.  Angivelser, der er udtrykt i de under kapitel I opførte enheder, skal være fremhævet. Specielt må angivelser i måleenheder, der ikke er opført under kapitel I, anføres med skrifttegn, der højst er lige så store som de skrifttegn, der benyttes til den tilsvarende angivelse med enheder, der er opført under kapitel I.

▼M2 —————

▼B

Artikel 4

Det er tilladt at anvende måleenheder, der ikke eller ikke længere er forskriftsmæssige

 for så vidt angår varer og udstyr, der allerede er bragt i handelen og/eller taget i brug på datoen for dette direktivs vedtagelse;

 for så vidt angår løsdele til eller dele af varer og udstyr, der er nødvendige for at supplere eller udskifte løsdele til eller dele af ovennævnte varer og udstyr.

Det kan dog kræves, at de forskriftsmæssige måleenheder benyttes til aflæsningsangivelser på måleinstrumenter.

Artikel 5

Den internationale standard ISO 2955 af ►M2  15. maj 1983 ◄ »Information processing — Representations of S.I. and other units for use in systems limited character sets« finder anvendelse inden for det område, der omfattes af standardens punkt 1.

Artikel 6

Direktiv 71/354/EØF ophæves pr. 1. oktober 1981.

▼M2 —————

▼M3

Artikel 6a

Spørgsmål vedrørende gennemførelse af dette direktiv, særlig spørgsmålet om supplerende angivelser, undersøges nærmere, og eventuelt påkrævede foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 71/316/EØF ( 6 ).

▼M4

Artikel 6b

Kommissionen overvåger markedsudviklingen for så vidt angår dette direktiv og dets gennemførelse med hensyn til den smidige funktion af det indre marked og international handel og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om denne udvikling, om nødvendigt ledsaget af forslag, senest den 31. december 2019.

▼B

Artikel 7

a) Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. juli 1981 de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. oktober 1981.

b) Efter meddelelsen af dette direktiv drager medlemsstaterne desuden omsorg for, at Kommissionen underrettes om ethvert forslag til administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som de påtænker at udstede på det af dette direktiv omfattede område, i så god tid, at Kommissionen kan fremsætte sine bemærkninger dertil.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

KAPITEL I

FORSKRIFTSMÆSSIGE MÅLEENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA a)

1.   SI-ENHEDER OG DERES DECIMAL-MANGEFOLD OG DECIMALDELE

1.1.   SI-grundenheder 

Størrelse

Enhed

navn

symbol

længde

meter

m

masse

kilogram

kg

tid

sekund

s

elektrisk strøm

ampere

A

termodynamisk temperatur

kelvin

K

stofmængde

mol

mol

lysstyrke

candela

cd

Definitionerne for SI-grundenhederne er følgende:

▼M1

En meter er defineret som længden af den strækning, lyset tilbagelægger i det tomme rum i et tidsrum på 1/299 792 458 sekund (17. CGPM - 1983 - resolution 1)

▼B

Et kilogram er masseenheden; den er lig massen af den internationale kilogramprototype.

(3. CGPM — 1901 — s. 70 i mødereferatet)

Et sekund er defineret som varigheden af 9 192 631 770 perioder af strålingen fra cæsium-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer.

(13. CGPM — 1967 — resolution 1)

En ampere er defineret som styrken af en konstant strøm, der — når den løber i to parallelle, uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit, som har en indbyrdes afstand på 1 meter og er anbragt i det tomme rum — bevirker, at den ene leder påvirker den anden med kraften 2 × 10-7newton for hver meter.

(CIPM — 1946 — resolution 2, godkendt af den 9. CGPM — 1948)

▼M4

En »kelvin«, enheden for den termodynamiske temperatur, er brøkdelen 1/273,16 af vands tripelpunkts termodynamiske temperatur.

Denne definition henviser til vand med en isotopisk sammensætning defineret af følgende stofmængdeforhold: 0,00015576 mol af 2H pr. mol af 1H, 0,0003799 mol af 17O pr. mol af 16O og 0,0020052 mol af 18O pr. mol af 16O.

(13. CGPM — 1967 — resolution 4, og 23. CGPM — 2007 — resolution 10).

▼B

Et mol er den stofmængde af et system, der indeholder lige så mange elementære dele, som der er atomer i 0,012 kilogram kulstof 12.

Ved brug af moler må de elementære dele specificeres; der kan være atomer, molekyler, ioner, elektroner, andre partikler eller specificerede grupper af sådanne partikler.

(14. CGPM — 1971 — Resolution 3)

En candela er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monochromatisk lys med en frekvens på 540 × 1012 hertz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683 watt pr. steradian

(16. CGPM — 1979 — resolution 3)

1.1.1.    ►M4  Særligt navn og symbol for den afledte SI-temperaturenhed ved angivelse af celcius-temperaturer ◄Størrelse

Enhed

navn

symbol

Celsius temperatur

Grad celsius

°C

▼M3

Celsius-temperaturen ►C1  t  ◄ er lig med differencen ►C1  t = T – T o  ◄ mellem to termodynamiske temperaturer ►C1  T  ◄ og ►C1  T o  ◄ , hvor ►C1  T o  ◄  = 273,15 K. Et interval eller en forskel i temperatur kan udtrykkes enten i kelvin eller i grader Celsius. Enheden grad Celsius er lig enheden kelvin.

▼M4

1.2.   Afledte SI-enheder

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Generel regel for afledte SI-enheder

Enhederne, som afledes kohærent af SI-grundenheder, udtrykkes algebraisk som produktet af effekten af SI-basisenheder med en numerisk faktor lig med 1.

1.2.3.   SI-enheder med særlige navne og symbolerStørrelse

Enhed

Udtrykt i

navn

symbol

andre SI-enheder

SI-grundenheder

Vinkel (plan vinkel)

radian

rad

 

m · m–1

Rumvinkel

steradian

sr

 

m2 · m–2

Frekvens

hertz

Hz

 

s–1

Kraft

newton

N

 

m · kg · s–2

Tryk, mekanisk spænding

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energi, arbejde, varmemængde

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Effekt (1), energistrøm

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Elektricitetsmængde, elektrisk ladning

coulomb

C

 

s · A

Elektrisk spænding, elektrisk potential, elektromotorisk kraft

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrisk resistans

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Konduktans

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Elektrisk kapacitans

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetisk flux

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetisk induktion

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Induktans

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Lysstrøm

lumen

lm

cd · sr

cd

Belysningsstyrke

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivitet, ioniserende stråling

becquerel

Bq

 

s–1

Absorberet dosis, afsat energi pr. masseenhed, kerma, indeks for absorberet dosis

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dosisækvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytisk aktivitet

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Enheders særlige betegnelse: betegnelsen voltampere, symbol »VA«, for angivelse af tilsyneladende effekt for vekselstrøm, og betegnelsen var, symbol »var«, for angivelse af reaktiv effekt. Betegnelsen »var« findes ikke i CGPM's resolutioner.

Enheder, der er afledt af SI-grundenhederne, kan udtrykkes ved enhederne i kapitel I.

Navnlig kan afledte SI-enheder udtrykkes ved anvendelse af de specielle navne og symboler i foranstående tabel; for eksempel kan SI-enheden for den dynamiske viskositet udtrykkes som m–1 · kg · s–1 eller N · s · m–2 eller Pa · s.

▼B

1.3.   Præfixer og deres symboler til angivelse af en række decimale over- og underenheder

▼C1Faktor

Præfiks

Symbol

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

k

102

hekto

h

101

deka

da

10–1

deci

d

10–2

centi

c

10–3

milli

m

10–6

mikro

μ

10–9

nano

n

10–12

pico

p

10–15

femto

f

10–18

atto

a

10–21

zepto

z

10–24

yocto

y

▼B

Navnene og symbolerne for decimale over- og underenheder af enheden for masse dannes ved, at præfixerne sættes foran ordet »gram« og symbolerne foran symbolet »g«.

Til betegnelse af decimale over- og underenheder af en i en brøk udtrykt afledet enhed kan der forbindes præfixer med en enhed, enten i brøkens tæller eller nævner eller i dem begge.

Sammensatte præfixer, dvs. præfixer, der dannes ved, at flere af ovennævnte præfixer sættes sammen, må ikke anvendes.

1.4.   Tilladte særlige navne og symboler for decimale over- og underenheder af SI-enhederStørrelse

Enhed

navn

symbol

relation

Volume

liter

l eller L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masse

ton

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tryk

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   De to symboler »l« og »L« kan begge benyttes for enheden liter.

(2)   Enhed, der i brochuren fra Det internationale bureau for Mål og Vægt er optaget blandt de enheder, der er midlertidigt tilladt.

Anmærkning:

De under punkt 1.3 anførte præfixer og deres symboler kan også anvendes på enheder og symboler i tabellen under punkt 1.4.

2.   ENHEDER, DER ER DEFINERET UD FRA SI-ENHEDER, MEN IKKE ER DECIMALE OVER- ELLER UNDERENHEDER AF DISSEStørrelse

Enhed

navn

symbol

relation

Vinkel

(planvinkel)

omdrejning (*) (1) ()

 

1 hel vinkel= 2 π rad

nygrad (*) or eller gon (*)

gon (*)

image

grad (vinkel)

°

image

minut (vinkel)

image

sekund (vinkel)

image

Tid

minut

min

1min = 60 s

time

h

1 h = 3 600 s

døgn

d

1 d = 86 400 s

(1)   Mærket (*) efter et navn eller symbol for en enhed betyder, at disse endnu ikker er optaget i CPGM's, CIPM's eller BIPM's fortegnelse. Dette gælder for hele bilaget.

(2)   Der findes intet internationalt symbol.

Anmærkning:

De under punkt 1.3 anførte præfixer må kun benyttes i forbindelse med enhedsnavnene nygrad og gon og symbolerne kun i forbindelse med symbolet gon.

▼M3

3.   ENHEDER, DER BENYTTES INDEN FOR SI, OG HVIS VÆRDIER BESTEMMES EKSPERIMENTELTStørrelse

Enhed

Navn

Symbol

Definition

Energi

elektrovolt

EV

En elektronvolt er den kinetiske energi, en elektron får ved at passere en potentialforskel på 1 volt i vakuum

Masse

atommasseenhed

U

En atommasseenhed er 1/12 af massen af et atom af isotopen 12C.

Anmærkning:

Præfikser og symboler under punkt 1.3 kan også anvendes sammen med disse to enheder og symbolerne for dem.

▼B

4.   ENHEDER OG BETEGNELSE FOR ENHEDER, DER KUN ER TILLADT INDEN FOR SÆRSKILTE ANVENDELSESOMRÅDERStørrelse

Enhed

navn

symbol

værdi

Optiske systemers brydeevne

dioptri (*)

 

1 dioptrie = 1 m-1

Masse af ædelstene

metrisk karat

 

1 metr. karat = 2 × 10-4kg

Areal af grunde og jorder

ar

a

1 a = 102 m2

Masse pr. længdeenhed af textilfibre og garner

tex (*)

tex (*)

1 tex = 10-6kg · m-1

Blodtryk og trykket i andre legemsvæsker

Millimeter kviksølv

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Virkningstværsnit

barn

b

1 b = 10-28 m2

Anmærkning:

►M1  Præfikserne og symbolerne under punkt 1.3 gælder også for ovennævnte enheder og symboler, undtagen for millimeter kviksølv og symbolet herfor. Mangefoldet 102 a benævnes dog »hektar«. ◄

5.   SAMMENSATTE ENHEDER

Ved at kombinere de i kapitel I, nævnte enheder fås sammensatte enheder.

▼M2

KAPITEL II

LOVLIGE MÅLEENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA B), DER KUN ER TILLADT TIL SPECIFIKKE ANVENDELSERAnvendelsesområde

Enhed

Navn

Omtrentlig værdi

Symbol

Vejskilte og måling af afstande og hastigheder

Mile

1 mile =

1 609 m

mile

Yard

1 yd =

0,9144 m

yd

Foot

1 ft =

0,3048 m

ft

Inch

1 in =

2,54 × 10-2m

in

Udmåling af fadøl og cider; mælk i returemballage

Pint

1 pt =

0,5683 × 10-3m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Møntmetal-transaktioner

Troy ounce

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Enhederne i dette kapitel kan kombineres indbyrdes eller med enheder i kapitel I, således at man får sammensatte enheder.

▼B

KAPITEL III

FORSKRIFTSMÆSSIGE MÅLEENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA c)STØRRELSE, NAVNE PÅ ENHEDER, SYMBOLER OG VÆRDIER

Længde

Inch

1 in = 2,54 × 10-2 m

Foot

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

Mile

1 mile = 1 609 m

Yard

1 yd = 0,9144 m

Overtlade

Square foot

1 sq ft = 0,929 × 101 m2

Acre

1 ac = 4 047 m2

Square yard

1 sq yd = 0,8361 m2

Volumen

Fluid ounce

1 fl oz = 28,41 × 10-4 m3

Gill

1 gill = 0,1421 × 10-3 m3

Pint

1 pt = 0,5683 × 10-3 m3

Quart

1 qt = 1,137 × 10-3 m3

Gallon

1 gal = 4,546 × 10-3 m3

Masse

Ounce (avoirdupois)

1 oz = 28,35 × 10-3 kg

Troy ounce

1 oz tr = 31,10 × 103 kg

Pound

1 lb = 0,4536 kg

Energi

Therm

1 therm = 105,506 106 J

Indtil den dato, der skal fastsættes i henhold til artikel 1, litra c), kan enhederne i kapitel III kombineres indbyrdes eller med enheder i kapitel I, således at man får sammensatte enheder.

▼M2

KAPITEL IV

MÅLEENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA D), DER KUN ER TILLADT INDEN FOR SÆRSKILTE ANVENDELSESOMRÅDERAnvendelsesområde

Enhed

Navn

Omtrentlig værd

Symbol

 
 

Sønavigation

Fathom

1 fm =

1,829 m

fm

Øl, cider, vand, limonade og frugtsaft i returemballage

Pint

1 pt =

0,5683 × 10-3m3

pt

Fluid ounce

1 fl oz =

28,41 × 10-6m3

fl. oz

Spiritus

Gill

1 gill =

0,142 × 10-3m3

gill

Produkter solgt i løs vægt

Ounce(avoir dupois)

1 oz =

28,35 × 10-3kg

oz

Pound

1 lb =

0,4536 kg

lb

Gasforsyning

Therm

1 therm =

105,506 × 106J

therm

Indtil den dato, der skal fastsættes i henhold til artikel 1, litra d), kan enhederne i kapitel IV kombineres indbyrdes eller med enheder i kapitel I, således at man får sammensatte enheder.( 1 ) EFT nr. L 243 af 29.10.1971, s. 29.

( 2 ) EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 204.

( 3 ) EFT nr. C 81 af 28.3.1979, s. 6.

( 4 ) EFT nr. C 127 af 21.5.1979, s. 80.

( 5 ) Udtalelse afgivet den 24./25. 10. 1979 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

( 6 ) EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1.

Top