Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01978L0660-20060629

Rådets fjerde direktiv af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (78/660/EØF)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/660/2006-06-29

1978L0660 — DA — 29.06.2006 — 007.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FJERDE DIREKTIV

af 25. juli 1978

på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer

(78/660/EØF)

(EFT L 222, 14.8.1978, p.11)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS SYVENDE DIREKTIV 83/349/EØF af 13. juni 1983

  L 193

1

18.7.1983

 M2

RÅDETS DIREKTIV 84/569/EØF af 27. november 1984

  L 314

28

4.12.1984

►M3

RÅDETS ELLEVTE DIREKTIV 89/666/EØF af 21. december 1989

  L 395

36

30.12.1989

►M4

RÅDETS DIREKTIV 90/604/EØF af 8. november 1990

  L 317

57

16.11.1990

►M5

RÅDETS DIREKTIV 90/605/EØF af 8. november 1990

  L 317

60

16.11.1990

 M6

RÅDETS DIREKTIV 94/8/EF af 21. marts 1994

  L 82

33

25.3.1994

 M7

RÅDETS DIREKTIV 1999/60/EF af 17. juni 1999

  L 162

65

26.6.1999

►M8

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/65/EF den 27. september 2001

  L 283

28

27.10.2001

►M9

RÅDETS DIREKTIV 2003/38/EF af 13. maj 2003

  L 120

22

15.5.2003

►M10

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/51/EF EØS-relevant tekst af 18. juni 2003

  L 178

16

17.7.2003

►M11

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/43/EF EØF-relevant tekst af 17. maj 2006

  L 157

87

9.6.2006


Ændret ved:

►A1

Tiltrædelsesakt for Grækenland

  L 291

17

19.11.1979

►A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige

  C 241

21

29.8.1994

 

(tilpasset ved Rådets beslutning 95/1EF, Euratom, EKSF)

  L 001

1

..

►A4

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union

  L 236

33

23.9.2003NB: I denne konsoliderede udgave forekommer henvisninger til den europæiske regningsenhed og/eller ecuen. Begge skal fra den 1. januar 1999 forstås som henvisninger til euroen — Rådets forordning (EØF) nr. 3308/80 (EFT L 345 af 20.12.1980, s. 1) og Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 (EFT L 162 af 19.6.1997, s. 1).
▼B

RÅDETS FJERDE DIREKTIV

af 25. juli 1978

på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer

(78/660/EØF)RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 54, stk. 3, litra g),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 2 ), og

ud fra følgende betragtninger:

Samordningen af de enkelte medlemsstaters bestemmelser vedrørende opstilling og indhold af årsregnskab og årsberetning, værdiansættelsesmetoder samt offentliggørelse af disse dokumenter bl.a. for så vidt angår aktieselskaber og anpartsselskaber er af særlig betyding (SIC! betydning) med henblik på at beskytte selskabsdeltagerne og tredjemand;

det er nødvendigt for de nævnte selskabsformer at foretage en samtidig samordning på disse områder, idet disse selskabers aktivitet ofte overskrider de nationale grænser og selskaberne kun giver tredjemand sikkerhed i selskabsformuen; i øvrigt er nødvendigheden og uopsætteligheden af en sådan samordning anerkendt og bekræftet ved artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 68/151/EØF ( 3 );

det er desuden nødvendigt, at der i Fællesskabet fastsættes ensartede minimumsregler med hensyn til omfanget af de finansielle oplysninger, som skal bringes til offentlighedens kundskab af konkurrerende selskaber;

årsregnskabet bør give et pålideligt billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat; med henblik herpå bør der fastlægges obligatoriske opstillingsskemaer til udarbejdelse af status og resultatopgørelse, og noternes og årsberetningens mindsteindhold bør fastsættes; der kan imidlertig (SIS! imidlertid) indrømmes undtagelser som følge af visse selskabers ringe økonomiske og sociale betydning;

de forskellige værdiansættelsesmetoder bør i nødvendigt omfang samordnes, så det sikres, at de oplysninger, der er indeholdt i årsregnskaberne er sammenlignelige og ensartede;

årsregnskaber i alle selskaber, som dette direktiv finder anvendelse på, bør offentliggøres i overensstemmelse med direktiv 68/151/EØF; også på dette område kan visse undtagelser dog indrømmes til fordel for små og mellemstore selskaber;

årsregnskaberne bør revideres af hertil beføjede personer, hvis minimumskvalifikationer skal samordnes senere, og kun små selskaber kan fritages for denne forpligtelse;

i tilfælde hvor et selskab er en del af en koncern, er det ønskeligt, et (SIC! at) der offentliggøres et koncernregnskab, der giver et pålideligt billede af koncernens virksomhed som helhed; indtil ikrafttrædelsen af et rådsdirektiv om koncernregnskaber er det dog nødvendigt at gøre undtagelse fra visse bestemmelser i nærværende direktiv;

til imødegåelse af vanskeligheder som følge af den eksisterende lovgivningssituation i visse medlemsstater må fristen for gennemførelse af visse bestemmelser i dette direktiv være længere end den generelt gældende frist —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

1.  De samordningsforanstaltninger, som dette direktiv foreskriver, finder anvendelse på medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om følgende selskabsformer:

 i Tyskland:

 

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 i Belgien:

 

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 i Danmark:

 

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

 i Frankrig:

 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

 i Irland:

 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

 i Italien:

 

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

 i Luxembourg:

 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

 i Nederlandene:

 

de naamlose vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 i Det forenede Kongerige;

 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

▼A1

 i Grækenland:

 

η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

▼A2

 i Spanien:

 

la sociedad anónima, la sociedad comanditiara por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

 i Portugal:

 

a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por açcões, a sociedadepor quotas de responsabilidade limitada;

 i Østrig:

 

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 i Finland:

 

osakeyhtiö, aktiebolag;

 i Sverige:

 

aktiebolag;

▼A4

 i Den Tjekkiske Republik:

 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

 i Estland:

 

aktsiaselts, osaühing;

 på Cypern:

 

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

 i Letland:

 

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

 i Litauen:

 

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

 i Ungarn:

 

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

 i Malta:

 

kumpanija pubblika —public limited liability company,kumpannija privata —private limited liability company,

soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

 i Polen:

 

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

 i Slovenien:

 

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

 i Slovakiet:

 

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným'.

▼B

De samordningsforanstaltninger, som dette direktiv foreskriver, finder lieledes (SIC! ligeledes) anvendelse på medlemsstaternes love eller administrative bestemmelser om følgende selskabsformer:

▼M5

a) i Tyskland:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

b) i Belgien:

la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;

c) i Danmark:

interessentskaber, kommanditselskaber;

d) i Frankrig:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

e) i Grækenland:

η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

f) i Spanien:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

g) i Irland:

the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

h) i Italien:

la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

i) i Luxembourg:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

j) i Nederlandene:

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

k) i Portugal:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

l) i Det Forenede Kongerige:

the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

m) i Østrig:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) i Finland:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) i Sverige:

handelsbolag, kommanditbolag;

▼A4

p) i Den Tjekkiske Republik:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo;

q) i Estland:

täisühing, usaldusühing;

r) på Cypern:

Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

s) i Letland:

pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

t) i Litauen:

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

u) i Ungarn:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;

v) i Malta:

Soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1 —Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;

w) i Polen:

spółka jawna, spółka komandytowa;

x) i Slovenien:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

y) i Slovakiet:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť.

▼M5

når alle de personligt hæftende selskabsdeltagere er selskaber som nævnt i første afsnit eller selskaber, der ikke henhører under en medlemsstats lovgivning, men som har en retlig form, der svarer til de i direktiv 68/151/EØF omhandlede.

Nærværende direktiv finder endvidere anvendelse på de selskabsformer, der er nævnt i andet afsnit, hvis alle deres personligt hæftende selskabsdeltagere selv er organiseret i en af de selskabsformer, der er nævnt i dette eller i første afsnit.

▼B

2.  Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne undlade at anvende dette direktiv på banker og andre kreditinstitutter samt på forsikringsselskaber.AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 2

1.  Årsregnskabet omfatter status, resultatsopgørelse (SIC! resultatopgørelse) samt noter. Disse dokumenter udgør et hele.

▼M10

Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at der inddrages andre opgørelser i årsregnskabet end de dokumenter, der er nævnt i første afsnit.

▼B

2.  Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde og i overensstemmelse med dette direktiv.

3.  Årsregnskabet skal give et pålideligt billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

4.  Såfremt anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv ikke er tilstrækkelig til at give et pålideligt billede, i henhold til stk. 3, skal der fremlægges yderligere oplysninger.

5.  Hvis det i særlige tilfælde viser sig, at anvendelsen af en bestemmelse i dette direktiv vil stride imod den forpligtelse, der er fastsat i stk. 3, skal der ske undtagelse fra denne bestemmelse, for at der kan gives et pålideligt billede i henhold til stk. 3. En sådan undtagelse skal anføres i noterne og skal behørigt begrundes med oplysning om dens indflydelse på selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Medlemsstaterne kan nærmere bestemme særtilfældene og fastsætte den hertil svarende undtagelsesordning.

6.  Medlemsstaterne kan give bemyndigelse til eller stille krav om, at der i årsregenskaberne (SIC! årsregnskaberne) skal gives oplysninger ud over, hvad der kræves oplyst ifølge dette direktiv.AFDELING 2

Almindelige bestemmelser om status og resultatopgørelse

Artikel 3

Opstilling af status og resultatopgørelse, navnlig med hensyn til valget af opstillingsform, må ikke ændres fra det ene år til det andet. Afgivelser (SIC! Afvigelser) fra dette princip tillades i undtagelsestilfælde. Når der gøres brug af sådanne afvigelser, skal dette anføres i noterne og behørigt begrundes.

Artikel 4

1.  I status såvel som i resultatopgørelsen skal de i artikel 9, 10 og 23-26 omtalte poster opføres særskilt i den angivne rækkefølge. En mere detaljeret underopdeling af posterne tillades under forudsætning af, at den overholder opstillingsskemaernes struktur. Nye poster kan tilføjes for så vidt deres indhold ikke er dækket af de i opstillingsskemaet anførte poster. Medlemsstaterne kan forlange en sådan underopdeling eller tilføjelse.

2.  Opstillingen, nomenklaturen og benævnelsen for de i status og resultatopgørelsen med arabertal betegnede poster skal tilpasses, når virksomhedens særlige karakter gør dette påkrævet. Medlemsstaterne kan forlange, at virksomheder inden for en bestemt økonomisk sektor foretager en sådan tilpasning.

3.  De i status og resultatopgørelsen med arabertal betegnede poster kan sammendrages:

a) når de i forhold til det i artikel 2, stk. 3, opstillede mål kun udgør et ubetydeligt beløb, eller

b) når sammendragningen fremmer overskueligheden, forudsat at de sammendragne poster anføres særskilt i noterne. Medlemsstaterne kan foreskrive en sådan sammendragning.

4.  For hver post i status og resultatopgørelsen skal der til sammenligning anføres beløbet for den tilsvarende post fra det foregående regnskabsår. Medlemsstaterne kan fastsætte, at beløbet fra det foregående regnskabsår skal tilpasses, såfremt de pågældende beløb ikke er sammenlignelige. Under alle omstændigheder skal manglende sammenlignelighed og i givet fald tilpasning af beløbene angives i noterne og behørigt begrundes.

5.  Medmindre der findes en tilsvarende post på det foregående regnskab i henhold til stk. 4, gives der ikke oplysning om en statuspost eller en post i resultatopgørelsen, som ikke indeholder noget tal.

▼M10

6.  Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at præsentationen af beløbene i posterne i resultatopgørelse og balance tager hensyn til substansen i de transaktioner eller forhold, der indgår i regnskabet. Sådanne tilladelser eller krav kan begrænses til visse selskabskategorier og/eller til konsoliderede regnskaber som defineret i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber ( 4 ).

▼B

Artikel 5

1.  Uanset artikel 4, stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne foreskrive særlige opstillingsskemaer (SIC! opstillingsskemaer til) investeringsselskabers samt holdingselskabers årsregnskaber, forudsat at disse opstillingsskemaer giver et billede af de pågældende selskaber, svarende til det i artikel 2, stk. 3 omhandlede.

2.  I dette direktiv forstås ved investeringsselskaber udelukkende:

a) selskaber, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i forskellige former for værdipapirer og fast ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og at lade deres aktionærer eller deltagere drage fordel af resultaterne af forvaltningen af selskabernes midler;

b) selskaber, der er tilknyttet investeringsselskaber med fast kapital, såfremt disse tilknyttede selskaber kun beskæftiger sig med at erhverve fuldt indbetalte aktier, der er udstedt af disse investeringsselskaber, med forbehold af artikel 20, stk. 1, litra h), i direktiv 77/91/EØF ( 5 ).

3.  I dette direktiv forstås ved holdingselskaber udelukkende selskaber, der alene har til formål at besidde kapitalinteresser i andre virksomheder samt med at forvalte og udnytte disse interesser uden direkte eller indirekte at blande sig i administrationen af nævnte virksomheder, med forbehold af de rettigheder, som holdingselskaber besidder i sin (SIC! i deres) egenskab af aktionær eller deltager. En retlig eller administrativ myndighed skal kunne føre tilsyn med overholdelsen af de begrænsninger, der gælder for disse selskabers virksomhed.

Artikel 6

Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive en tilpasning af opstillingsskemaerne for status og resultatopgørelsen, således at fordeling af overskud eller dækning af tab fremgår heraf.

Artikel 7

Enhver modregning mellem aktiv- og passivposter eller mellem udgifts- og indtægtsposter er forbudt.AFDELING 3

Opstilling af status

Artikel 8

For så vidt angår den form, hvori status opstilles, foreskriver medlemsstaterne anvendelse af et af de i artikel 9 og 10 angivne opstillingsskemaer eller dem begge. Såfremt en medlemsstat foreskriver anvendelse af dem begge, kan det overlades til selskaberne at vælge mellem disse.

▼M10

Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at selskaberne opstiller status som beskrevet i artikel 10a i stedet for at benytte andre påbudte eller tilladte opstillinger.

▼B

Artikel 9

Aktiver

A.  Tegnet, ikke indbetalt kapital

heraf krævet indbetalt

(medmindre national lovgivning bestemmer, at den regnede (SIC tegnede) kapital, som er krævet indbetalt, skal opføres på passivsiden. I så fald skal den del af kapitalen, som er krævet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt, opføres enten under post A på aktivsiden eller under post D II 5 på aktivsiden).

B.  Etableringsomkostninger

som defineret i national lovgivning for så vidt denne tillader, at de opføres på aktivsiden. National lovgivning kan ligeledes bestemme, at etableringsomkostninger skal opføres som post 1 under immaterielle aktiver.

C.  Anlægsaktiver

I.  Immaterielle anlægsaktiver

1. Forskning (SIC! Forsknings-) og udviklingsomkostninger, for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres på aktivsiden.

2. Koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder og værdier, såfremt de er:

a) erhvervet mod vederlag og ikke skal opføres under post C I 3, eller er

b) skabt af virksomheden selv, for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres på aktivsiden.

3. Goodwill, for så vidt den er erhvervet mod vederlag.

4. Acontobetalinger.

II.  Materielle anlægsaktiver

1. Grunde og bygninger.

2. Tekniske anlæg og maskiner.

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

4. Acontobetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse.

III.  Finansielle anlægsaktiver

1. Andele i tilknyttede virksomheder.

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

3. Kapitalinteresser.

4. Tilgodehavender hos virksomheder, i hvilke selskabet har en kapitalinteresse.

5. Værdipapirer, der har karakter af anlægsaktiver.

6. Andre lån.

7. Egne aktier eller egne anparter (med angivelse af deres pålydende eller i mangel heraf deres bogførte pariværdi), for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres i status.

D.  Omsætningsaktiver

I.  Varebeholdninger

1 Råvarer og hjælpematerialer.

2. Varer under fremstilling.

3. Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.

4. Acontobetalinger.

II.  Tilgodehavender

(Tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for et år, skal angives særskilt for hver enkelt af nedenstående poster)

1. Tilgodehavender hidrørende fra salg og tjenesteydelser.

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

3. Tilgodehavender hos virksomheder, i hvilke selskabet besidder en kapitalinteresse.

4. Andre tilgodehavender.

5. Tegnet kapital, som er krævet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt (medmindre national lovgivning bestemmer at den kapital, som er krævet indbetalt, men endnu ikke er indbetalt, skal opføres under post A på aktivsiden).

6. Periodeafgrænsningsposter (medmindre national lovgivning bestemmer, at periodeafgrænsningsposterne skal opføres under post E på aktivsiden).

III.  Værdipapirer

1. Andele i tilknyttede virksomheder.

2. Egne aktier eller egne anparter (med angivelse af deres pålydende eller i mangel heraf deres bogførte pariværdi), for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres i status.

3. Andre værdipapirer.

IV.  Indestående i bank og på postgiro, checks og kassebeholdning

E.  Periodeafgrænsningsposter

(medmindre national lovgivning bestemmer, at periodeafgrænsningsposter skal opføres under post D II 6 på aktivsiden).

F.  Tab for regnskabsåret

(medmindre national lovgivning bestemmer, at de skal opføres under post A VI på passivsiden).

Passiver

A.  Egenkapital

I.  Tegnet kapital

(medmindre national lovgivning bestemmer, at den kapital, som er krævet indbetalt, skal opføres under denne post. I så tilfælde skal den tegnede kapital og den indbetalte kapital opføres særskilt.

II.  Overkurs ved emission

III.  Opskrivningshenlæggelser

IV.  Reserver

1. Lovpligtig reserve for så vidt national lovgivning kræver oprettelse af en sådan reserve.

2. Reserve for egne aktier og egne anparter for så vidt national lovgivning kræver oprettelse af en sådan reserve, med forbehold af direktiv 77/91/EØF, artikel 22, stk. 1, litra b).

3. Vedtægtsmæssige reserver.

4. Andre reserver.

V.  Overførsel fra tidligere år

VI.  Årets resultat

(medmindre national lovgivning bestemmer, at denne post skal opføres under post F på aktivsiden eller under post E på passivsiden).

B.  ►M10  Hensættelser  ◄

1. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser.

2. Hensættelser til skatter.

3. Andre hensættelser.

C.  Gæld

(Gæld, der forfalder til betaling inden for et år, og gæld, der forfalder efter et år, skal angives særskilt for hver enkelt af nedenstående poster samt ud for summen af disse)

1. Obligationslån med særskilt angivelse af konvertible lån.

2. Gæld til kreditinstitutter.

3. Modtagne acontobeløb på ordrer, for så vidt de ikke særskilt er fratrukket vareholdningerne (SIC! varebeholdningerne).

4. Gæld vedrørende køb og tjenesteydelser.

5. Vekselgæld.

6. Gæld til tilknyttede virksomheder.

7. Gæld til virksomheder, i hvilke selskabet har en kapitalinteresse.

8. Anden gæld herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.

9. Periodeafgrænsningsposter (medmindre national lovgivning bestemmer, at periodeafgrænsningsposter skal opføres under post D på passivsiden).

D.  Periodeafgrænsningsposter

(medmindre national lovgivning bestemmer, at periodeafgrænsningsposter skal opføres under post C 9 på passivsiden).

E.  Årets overskud

(medmindre national lovgivning bestemmer, at den skal opføres under post A VI på passivsiden).

Artikel 10

A.  Tegnet, ikke indbetalt kapital

heraf krævet indbetalt

(medmindre national lovgivning bestemmer, at den kapital, som er krævet indbetalt, skal opføres under post L. I så fald skal den del af kapitalen, som er krævet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt, opføres enten under post A eller under post D II 5).

B.  Etableringsomkostninger

som defineret i national lovgivning for så vidt denne tillader, at de opføres på aktivsiden. National lovgivning kan ligeledes bestemme, at etableringsomkostninger skal opføres som post 1 under immaterielle aktiver.

C.  Anlægsaktiver

I.  immaterielle anlægsaktiver

1. Forsknings- og udviklingsomkostninger, for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres på aktivsiden.

2. Koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder og værdier, såfremt de er:

a) erhvervet mod vederlag og ikke skal opføres under C I 3, eller er

b) skabt af virksomheden selv, for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres på aktivsiden.

3. Goodwill, for så vidt den er erhvervet mod vederlag.

4. Acontobetalinger.

II.  Materielle anlægsaktiver

1. Grunde og bygninger.

2. Tekniske anlæg og maskiner.

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

4. Acontobetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse.

III.  Finansielle anlægsaktiver

1. Andele i tilknyttede virksomheder.

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

3. Kapitalinteresser.

4. Tilgodehavender hos viksomheder (SIC! virksomheder), i hvilke selskabet har en kapitalinteresse.

5. Værdipapirer, der har karakter af anlægsaktiver.

6. Andre lån.

7. Egne aktier eller egne anparter (med angivelse af deres pålydende eller i mangel heraf deres bogførte pariværdi), for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres i status.

D.  Omsætningsaktiver

I.  Varebeholdninger

1. Råvarer og hjælpematerialer.

2. Varer under fremstilling.

3. Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.

4. Acontobetalinger.

II.  Tilgodehavender

(Tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for et år, skal angives særskilt for hver enkelt af nedenstående poster.)

1. Tilgodehavender hidrørende fra salg og tjenesteydelser.

2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

3. Tilgodehavender hos virksomheder, i hvilke selskabet har en kapitalinteresse.

4. Andre tilgodehavender.

5. Tegnet kapital, som er krævet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt (medmindre national lovgivning fordrer, at den tegnede kapital, som er krævet indbetalt, skal opføres under post A).

6. Periodeafgrænsningsposter (medmindre national lovgivning fordrer, at periodeafgrænsningsposterne skal opføres under post E).

III.  Værdipapirer, som udgør en del af omsætningsaktiverne:

1. Andele i tilknyttede virksomheder.

2. Egne aktier eller egne anparter (med angivelse af deres pålydende eller i mangel heraf deres regnskabsmæssige værdi), for så vidt national lovgivning tillader, at de opføres i status.

3. Andre.

IV.  Indestående i bank og på postgiro, checks og kassebeholdning.

E.  Periodeafgrænsningsposter

(medmindre det af den nationale lovgivning fremgår, at periodeafgrænsningsposter skal opføres under post D II 6).

F.  Gæld, der forfalder til betaling inden for et år

1. Obligationslån med særskilt angivelse af konvertible lån.

2. Gæld til kreditinstitutter.

3. Modtagne acontobeløb på ordrer, for så vidt de ikke tydeligt er fratrukket varebeholdningerne.

4. Gæld vedrørende køb og modtagne tjenesteydelser.

5. Vekselgæld.

6. Gæld til tilknyttede virksomheder.

7. Gæld til virksomheder, i hvilke selskabet har en kapitalinteresse.

8. Anden gæld herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.

9. Periodeafgrænsningsposter (medmindre national lovgivning kræver, at periodeafgrænsningsposter skal opføres under post K).

G.  Omsætningsaktiver (herunder periodeafgrænsningsposter angivet som sådanne under post E), efter fradrag af gæld, som forfalder til betaling inden for et år (herunder periodeafgrænsningsposter angivet som sådanne under post K)

H.  Summen af aktivposter efter fradrag af gæld, der forfalder til betaling inden for et år

I.  Gæld, der forfalder til betaling efter et år

1. Obligationslån med særskilt angivelse af konvertible lån.

2. Gæld til kreditinstitutter.

3. Modtagne acontobeløb på ordrer, for så vidt de ikke særskilt er fratrukket varebeholdningerne.

4. Gæld vedrørende køb og tjenesteydelser.

5. Vekselgæld.

6. Gæld til tilknyttede virksomheder.

7. Gæld til virksomheder, i hvilke selskabet har en kapitalinteresse.

8. Anden gæld herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.

9. periodeafgrænsningsposter (SIC! Periodeafgrænsningsposter) (medminde (SIC! medmindre) national lovgivning bestemmer, at periodeafgrænsningsposter skal opføres under K).

J.  ►M10  Hensættelser  ◄

1. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser.

2. Hensættelser til skatter.

3. Andre hensættelser.

K.  Periodeafgrænsningsposter

(medmindre national lovgivning bestemmer, at de skal opføres under post F 9 eller post I 9).

L.  Egenkapital

I.  Tegnet kapital

(medmindre national lovgivning bestemmer, at den kapital, som er krævet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt, skal opføres under denne post. I så tilfælde skal den tegnede kapital og den del af kapitalen, der er indbetalt, opføres særskilt).

II.  Overkurs ved emission

III.  Opskrivningshenlæggelser

IV.  Reserver

1. Lovpligtig reserve for så vidt national lovgivning kræver oprettelse af en sådan reserve.

2. Reserve til egne aktier og egne anparter for så vidt national lovgivning kræver oprettelse af en sådan reserve med forbehold af artikel 22, stk. 1, litra b) i direktiv 77/91/EØF.

3. Vedtægtmæssige (SIC! Vedtægtsmæssige) reserver.

4. Andre reserver.

V.  Overførsler

VI.  Årets resultat

▼M10

Artikel 10a

Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at selskaberne eller visse selskabskategorier i stedet for at præsentere statusposter i overensstemmelse med artikel 9 og 10, præsenterer disse poster på grundlag af en sondring mellem omsætnings- og ikke-omsætningsaktiver, såfremt indholdet af de givne oplysninger mindst svarer til kravene i artikel 9 og 10.

▼B

Artikel 11

Medlemsstaterne kan tillade, at selskaber, som på statustidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for to af følgende tre kriterier:

  ►M9  statussum: 3 650 000 EUR ◄ ,

  ►M9  nettoomsætning: 7 300 000 EUR ◄ ,

 gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 50,

opstiller en forkortet status, hvori der kun medtages de i artikel 9 og 10 omhandlede poster, som indledes med bogstaver og romertal, med særskilt angivelse af de oplysninger, der kræves i parentesen under post D II på aktivsiden og post C på passivsiden i artikel 9 samt i parentesen under post D II i artikel 10, og samlet for hver af de pågældende poster.

▼M4

Medlemsstaterne kan tillade, at artikel 15, stk. 3, litra a), og artikel 15, stk. 4, ikke finder anvendelse på den forkortede balance.

▼M9

For de medlemsstater, der ikke har indført euroen, er modværdien i national valuta af de i stk. 1 anførte beløb den værdi, der fremkommer ved at benytte den valutakurs, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på ikrafttrædelsesdatoen for direktivet om fastsættelse af disse beløb som følge af den i artikel 53, stk. 2, omhandlede undersøgelse.

▼B

Artikel 12

1.  Når et selskab på statustidspunktet enten har overskredet eller ikke længere overskrider de numeriske grænser for to af de i artikel 11 anførte tre kriterier, skal dette kun have konsekvens for anvendelsen af afvigelserne i nævnte artikel, hvis situationen gentager sig i to på hinanden følgende regnskabsår.

2.  Ved omregning til national valuta er det tilladt at forhøje de i artikel 11 angivne beløb i europæiske regningsenheder med indtil 10 %.

3.  Den (SIC! i ) artikel 11 nævnte totalsum for status udgøres i (SIC! af) den i artikel 9 angivne opstilling af aktivposterne A til E og i (SIC! af) den i artikel 10 angivne opstilling af posterne A til E.

Artikel 13

1.  Når et aktiv eller passiv henhører under flere poster i opstillingsskemaet, skal dets forbindelse med andre poster angives enten under den post, hvor det er opført, eller i noterne til regnskabet, såfremt denne angivelse er nødvendig for forståelsen af årsregnskabet.

2.  Egne aktier, egne anparter samt andele i tilknyttede virksomheder kan kun opføres under poster, der er bestemt til dette formål.

Artikel 14

Alle garantiforpligtelser skal, såfremt der ikke er nogen pligt til at opføre dem under passiver, opføres særskilt nedenfor status eller i noterne og på en sådan måde, at der skelnes mellem de forskellige garantikategorier i henhold til national lovgivning, og at der gives klar oplysning om, hvilken tinglig sikkerhed, der eventuelt er stillet. Forpligtelser af denne art over for tilknyttede virksomheder skal opføres særskilt.AFDELING 4

Særlige bestemmelser for visse poster i status

Artikel 15

1.  Om et aktiv skal betegnes som et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv afhænger af de formål, hvortil det er bestemt.

2.  Anlægsaktiver er sådanne, der er bestemt til vedvarende anvendelse i virksomhedens drift.

3.  

a) Bevægelserne på de forskellige poster under anlægsaktiverne skal angives i status eller i noterne. Med henblik herpå skal for hver post under anlægsaktiverne, med udgangspunkt i anskaffelses- eller kostprisen, opføres særskilt dels nyanskaffelser, afgang og overførsler i årets løb, dels kumulative værdireguleringer, der er foretaget indtil statustidspunktet, samt korrektioner, der er foretaget i årets løb af tidligere års værdireguleringer. Værdireguleringer angives enten i status som et særskilt fradrag i den pågældende post, eller i noterne.

b) Såfremt anskaffelses- eller kostprisen for et anlægsaktiv ikke kan fastsættes uden urimelig udgift eller inden for en rimelig frist, når det første årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med dette direktiv, kan restsaldoen ved årets begyndelse betragtes som anskaffelses- eller kostpris. Anvendelsen af dette litra skal omtales i noterne.

c) Ved anvendelse af artikel 33 skal bevægelserne på de forskellige poster under anlægsaktiverne i henhold til litra a), angives på grundlag af den omvurderede anskaffelses (SIC! anskaffelses-) eller kostpris.

4.  Stk. 3, litra a) og b), finder anvendelse på opstillingen af posten »Etableringsomkostninger«.

Artikel 16

Under posten »grunde og bygninger« skal opføres rettigheder over fast ejendom og tilsvarende rettigheder som defineret i national lovgivning.

Artikel 17

Ved »kapitalinteresse« forstås i henhold til dette direktiv rettigheder til kapital i andre virksomheder, uanset om der foreligger værdipapirer eller ej, som ved at skabe en varig tilknytning til disse skal bidrage til selskabets virksomhed. Besiddelsen af en del af et andet selskabs kapital formodes at være en kapitalinteresse, når den er større end en af medlemsstaterne fastsat procentdel, der ikke kan være højere end 20 %.

Artikel 18

Under aktivposten »periodeafgrænsningsposter« skal opføres de i året afholdte udgifter, som vedrører et efterfølgende år, samt indtægter i året, som først forfalder til betaling efter dettes afslutning. Medlemsstaterne kan dog bestemme, at nævnte indtægter opføres under tilgodehavender; når beløbene er af betydelig størrelse, skal de forklares i noterne.

Artikel 19

Værdireguleringer omfatter alle de reguleringer, der har til formål at tage hensyn til de på statustidspunktet konstaterede værdiforringelser af aktiver uanset om disse værdiforringelser er endelige eller ikke.

Artikel 20

▼M10

1.  Hensættelser har til formål at dække forpligtelser, hvis karakter er klart defineret, og som på statustidspunktet enten anses for sandsynlige eller sikre, men som er ubestemmelige med hensyn til deres størrelse eller tidspunktet for deres afholdelse.

▼B

2.  Medlemsstaterne kan ligeledes tillade etablering af hensættelser, der har til formål at dække omkostninger, der hidrører fra samme eller et tidligere regnskabsår, hvis karakter er klart defineret, og som på statustidspunktet enten anses for sandsynlige eller sikre, men som er ubestemmelige med hensyn til deres størrelse eller tidspunktet for deres afholdelse.

▼M10

3.  Hensættelser må ikke anvendes til regulering af aktivernes værdi.

▼B

Artikel 21

Under passivposten »periodeafgrænsningsposter« skal de indtægter opføres, der er indgået før statustidspunktet, men som henhører under et senere regnskabsår, samt de under regnskabsåret henhørende udgifter, som først vil blive betalt i løbet af et senere regnskabsår. Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at nævnte udgifter opføres under gæld; når de er af betydelig størrelse, skal de forklares i noterne.AFDELING 5

Opstilling af resultatopgørelsen

Artikel 22

For så vidt angår den form, hvori resultatopgørelsen opstilles, foreskriver medlemsstaterne anvendelse af et eller flere af de i artikel 23-26 (SIC! 13-26 angivne) opstillingsskemaer. Såfremt en medlemsstat foreskriver anvendelse af flere skemaer, kan det overlades til selskaberne at vælge mellem disse.

▼M10

Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at selskaberne eller visse selskabskategorier forelægger en redegørelse for deres resultat i stedet for at opstille posterne i resultatopgørelsen i overensstemmelse med artikel 23 til 26, såfremt indholdet af de givne oplysninger mindst svarer til kravene i disse artikler.

▼B

Artikel 23

1. Nettoomsætning.

2. Ændringer i lagre af færdigvarer, og varer under forarbejdning.

3. Arbejde udført af virksomheden for egen regning og opført under aktiver.

4. Andre driftsindtægter.

5. 

a) Udgifter til råvarer og hjælpematerialer.

b) Andre eksterne udgifter.

6. Personaleudgifter:

a) Lønninger og gager.

b) Udgifter til social sikring med særskilt angivelse af pensioner.

7. 

a) Værdireguleringer af etableringsomkostninger samt af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

b) Værdireguleringer af omsætningsaktiver, såfremt de overskrider de normale værdireguleringer inden for virksomheden.

8. Andre driftsudgifter.

9. Indtægt fra kapitalinteresser med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

10. Indtægt fra andre værdipapirer og tilgodehavender, som henhører under anlægsaktiverne, med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

11. Andre renteindtægter og tilsvarende indtægter med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

12. Værdireguleringer af finansielle aktiver samt af værdipapirer, der indgår i omsætningsaktiverne.

13. Renteudgifter og lignende udgifter med særskilt angivelse af dem, der vedrører tilknyttede virksomheder.

14. Skat af resultatet af ordinær virksomhed.

15. Resultatet af ordinær virksomhed efter fradrag af skat.

16. Ekstraordinære indtægter.

17. Ekstraordinære udgifter.

18. Ekstraordinært resultat.

19. Skat af det ekstraordinære resultat.

20. Anden skat, der ikke er opført under posterne ovenfor.

21. Årets resultat.

Artikel 24

A.  Udgifter

1. Reduktioner i lagre af færdigvarer og varer under forarbejdning.

2. Udgifter til råvarer og hjælpematerialer

b) Andre eksterne udgifter.

3. Personaleudgifter:

a) Lønninger og gager.

b) Udgifter til social sikring med særskilt angivelse af pensioner.

4. 

a) Værdireguleringer af etableringsomkostninger samt af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

b) Værdireguleringer af omsætningsaktiver, såfremt de overskrider de normale værdireguleringer inden for virksomheden.

5. Andre driftsudgifter.

6. Værdireguleringer af kapitalinteresser og andre finansielle aktiver samt af værdipapirer, der indgår i omsætningsaktiverne.

7. Renteudgifter og tilsvarende udgifter med sær-skilt angivelse af dem, der vedrører tilknyttede virksomheder.

8. Skat af resultatet af ordinær virksomhed.

9. Resultatet af ordinær virksomhed efter fradrag af skat.

10. Ekstraordinære udgifter.

11. Skat af det ekstraordinære resultat.

12. Anden skat, der ikke er opført under posterne ovenfor.

13. Årets resultat.

B.  Indtægter

1. Nettoomsætning.

2. Forøgelser af lagre af færdigvarer og varer under forarbejdning.

3. Arbejde udført af virksomheden for egen regning og opført under aktiver.

4. Andre driftsindtægter.

5. Indtægt fra kapitalinteresser med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

6. Indtægt fra andre værdipapirer og tilgodehavender, som henhører under anlægsaktiverne, med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

7. Andre renteindtægter og tilsvarende indtægter med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

8. Resultat af ordinær virksomhed efter fradrag af skat.

9. Ekstraordinære indtægter.

10. Årets resultat.

Artikel 25

1. Nettoomsætning.

2. Produktionsomkostninger for de leverancer, der er ydet for at opnå omsætningen (herunder værdireguleringer).

3. Bruttoresultat hidrørende fra omsætningen.

4. Distributionsomkostninger (herunder værdireguleringer).

5. Administrationsomkostninger (herunder værdireguleringer).

6. Andre driftsindtægter.

7. Indtægter fra kapitalinteresser med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

8. Indtægter af andre værdipapirer og tilgodehavender, der udgør en del af anlægsaktiverne, med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

9. Andre renteindtægter og tilsvarende indtægter med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

10. Værdireguleringer af kapitalinteresser og finansielle aktiver samt af værdipapirer, der indgår i omsætningsaktiverne.

11. Renteudgifter og tilsvarende udgifter med særskilt angivelse af dem, der vedrører tilknyttede virksomheder.

12. Skat af resultatet af ordinær virksomhed.

13. Resultatet af ordinær virksomhed efter fradrag af skat.

14. Ekstraordinære indtægter.

15. Ekstraordinære udgifter.

16. Ekstraordinært resultat.

17. Skat af det ekstraordinære resultat.

18. Anden skat, der ikke er opført under posterne ovenfor.

19. Årets resultat.

Artikel 26

A.  Udgifter

1. Produktionsomkostninger for de leverancer, der er præsteret for at opnå omsætningen (herunder værdireguleringer).

2. Distributionsomkostninger (herunder værdireguleringer).

3. Administrationsomkostninger (herunder værdireguleringer).

4. Værdireguleringer af kapitalinteresser og finansielle aktiver samt af værdipapirer, der indgår i omsætningsaktiverne.

5. Renteudgifter og tilsvarende udgifter med sær-skilt angivelse af dem, der vedrører tilknyttede virksomheder.

6. Skat af resultatet af ordinær virksomhed.

7. Resultatet af ordinær virksomhed efter fradrag af skat.

8. Ekstraordinære udgifter.

9. Skat af det ekstraordinære resultat.

10. Anden skat, der ikke er opført under posterne ovenfor.

11. Årets resultat.

B.  Indtægter

1. Nettoomsætning.

2. Andre driftsindtægter.

3. Indtægter fra kapitalinteresser med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

4. Indtægter af andre værdipapirer og tilgodehavender, der udgør en del af anlægsaktiverne, med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

5. Andre renteindtægter og tilsvarende indtægter med særskilt angivelse af dem, der hidrører fra tilknyttede virksomheder.

6. Resultat af ordinær virksomhed efter fradrag af skat.

7. Ekstraordinære indtægter.

8. Årets resultat.

Artikel 27

Medlemsstaterne kan give de selskaber, som på statustidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for to af følgende tre kriterier:

  ►M9  statussum: 14 600 000 EUR ◄ ,

  ►M9  nettoomsætning: 29 200 000 EUR ◄ ,

 gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 250,

tilladelse til at fravige de i artikel 23-26 fastsatte opstillingsskemaer inden for følgende grænser:

a) i artikel 23 kan post 1-5 sammendrages i én post, kaldet »bruttofortjeneste« eller »bruttotab«;

b) i artikel 24 kan post A 1, A 2, samt B 1-4 sammendrages i én post, kaldet »bruttofortjeneste« eller »bruttotab« alt efter omstændighederne;

c) i artikel 25 kan post 1, 2, 3 og 6 sammendrages i én post, kaldet »bruttofortjeneste« eller »bruttotab«;

d) i artikel 26 kan posterne A 1, B 1 og B 2 sammendrages i én post, kaldet »bruttofortjeneste« eller »bruttotab« alt efter omstændighederne.

Artikel 12 finder anvendelse.

▼M9

For de medlemsstater, der ikke har indført euroen, er modværdien i national valuta af de i stk. 1 anførte beløb den værdi, der fremkommer ved at benytte den valutakurs, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på ikrafttrædelsesdatoen for direktivet om fastsættelse af disse beløb som følge af den i artikel 53, stk. 2, omhandlede undersøgelse.

▼BAFDELING 6

Særlige bestemmelser for visse poster i resultatopgørelsen

Artikel 28

Nettoomsætningen omfatter provenu fra salg af produkter og tjenesteydelser, der henhører under selskabets ordinære virksomhed, med fradrag af herpå ydede prisnedslag samt af merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med omsætningen.

Artikel 29

1.  Under posterne »ekstraordinære indtægter« og »ekstraordinære udgifter« skal opføres indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end selskabets ordinære virksomhed.

2.  Medmindre de i stk. 1 omhandlede indtægter og udgifter er uden betydning for bedømmelse af resultaterne, skal deres størrelse og art forklares i noterne. Det samme gælder for indtægter og udgifter, der hører til et andet regnskabsår.

Artikel 30

Medlemsstaterne kan tillade, at skat af resultatet fra den ordinære virksomhed og skat af det ekstraordinære resultat sammendrages og opføres (SIC! opføres i )resultatopgørelsen i en enkelt post før posten »andre skatter, der ikke er opført ovenfor«. I så fald udgår posten »resultat af den ordinære virksomhed efter fradrag af skat« i skemaerne i artikel 23-26.

Såfremt denne afvigelse anvendes, skal selskaberne give oplysninger i noterne om, i hvilket omfang skat af resultatet påvirker resultatet af den ordinære virksomhed og det ekstraordinære resultat.AFDELING 7

Regler om værdiansættelse

Artikel 31

1.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at de poster, der opføres i årsregnskabet, værdiansættes i overensstemmelse med følgende almindelige principper:

a) selskabet formodes at fortsætte sin virksomhed;

b) værdiansættelsesmetoderne kan ikke ændres fra det ene år til det næste;

c) værdiansættelsen skal i alle tilfælde ske under udvisning af behørig forsigtighed og især:

aa) må kun den fortjeneste, der er konstateret på statustidspunktet, medtages,

▼M10

bb) skal der tages hensyn til alle forpligtelser, som er opstået i løbet af det regnskabsår, som årsregnskabet vedrører, eller i et tidligere regnskabsår, selv om sådanne forpligtelser først bliver kendt mellem statustidspunktet og det tidspunkt, hvor status udarbejdes,

▼B

cc) skal der tages hensyn til enhver værdiforringelse, hvad enten årsregnskabet udviser tab eller fortjeneste;

d) der skal tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som regnskabet omfatter, uden hensyn til det tidspunkt hvor disse indtægter indgår eller udgifter udbetales;

e) aktiv- og passivposternes bestanddele skal værdiansættes hver for sig;

f) Åbningsbalancen for hvert år skal svare til status for det foregående år.

▼M10

1a.  Ud over de beløb, der opgøres i henhold til stk. 1, litra c), punkt bb), kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at der tages hensyn til alle forudseelige forpligtelser og eventuelle tab, som er opstået i løbet af det pågældende eller et tidligere regnskabsår, selv om sådanne forpligtelser eller tab først konstateres mellem statustidspunktet og det tidspunkt, hvor status udarbejdes.

▼B

2.  Afvigelser fra disse almindelige principper tillades i undtagelsestilfælde. Når der gøres brug af afvigelser, skal dette anføres i noterne og behørigt begrundes tillige med angivelse af deres indvirkning på aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet.

Artikel 32

Værdiansættelsen af de poster, der er opført i årsregnskabet, foretages i henhold til de bestemmelser i artikel 34-42, som er baseret på anskaffelses- eller kostpris.

Artikel 33

1.  Medlemsstaterne kan over for Kommissionen erklære, at de forbeholder sig muligheden af, uanset artikel 32 og indtil en senere harmonisering, at tillage (SIC! tillade) eller pålægge alle selskaber eller visse kategorier af selskaber:

a) værdiansættelse på grundlag af genanskaffelsesværdien for materielle anlægsaktiver, hvis anvendelse er tidsbegrænset, samt for varelagre;

b) værdiansættelser af poster i årsregnskabet, herunder egenkapital, på grundlag af andre metoder end den, der er fastsat i litra a) med henblik på at tage hensyn til inflationen;

▼M10

c) opskrivning af anlægsaktiver.

▼B

I tilfælde hvor national lovgivning indeholder bestemmelser om anvendelse af de under litra a), b) og c) nævnte værdiansættelsesmetoder, skal lovgivningen fastsætte deres indhold, anvendelsesområde og reglerne for deres anvendelse.

Anvendelsen af en af disse metoder skal oplyses i noterne med angivelse af de pågældende poster i status og resultatopgørelse såvel som den metode, der er anvendt til beregning af de anførte værdier.

2.  

a) Ved anvendelse af stk. 1 skal forskelsbeløbet fremkommet ved anvendelse af den pågældende værdiansættelsesmetode og værdiansættelse i henhold til den almindelige regel i artikel 32 opføres på passivsiden under posten »opskrivningshenlæggelse«. Den skattemæssige behandling af denne post skal forklares enten i status eller i noterne.

Men henblik på anvendelse af stk. 1, sidste afsnit, giver selskaberne i noterne en oversigt over følgende, hver gang reserven er ændret i løbet af regnskabsåret:

 størrelsen af opskrivningshenlæggelsen ved årets begyndelse;

 de opskrivningsbleøb (SIC! opskrivningsbeløb), der er henlagt til opskrivningshenlæggelsen i årets løb;

 de beløb, der er overført til selckabskapitalen, eller på anden måde fragået opskrivningshenlæggelsen i årets løb, tillige med en angivelse af formen for en sådan overførsel;

 størrelsen af opskrivningshenlæggelsen ved årets slutning.

b) Hele opskrivningshenlæggelsen eller en del af denne kan til enhver tid overføres til selskabskapitalen.

c) Opskrivningshenlæggelsen skal opløses, såfremt de hertil henlagt beløb ikke længere er nødvendige for anvendelsen af den benyttede værdiansættelsesmetode og for opnåelsen af dens mål.

Medlemsstaterne kan fastsætte regler for anvendelse af opskrivningshenlæggelsen på den betingelse, at overførsler til resultatopgørelsen fra opskrivningshenlæggelsen kun kan foretages, så- fremt de overførte beløb har været opført som udgift i resultatopgørelsen eller udgør realiserede fortjenester. Beløbene opføres særskilt i resultatopgørelsen. Ingen del af opskrivningshenlæggelsen må udloddes, hverken direkte eller indirekte, medmindre den udgør en realiseret fortjeneste.

d) Borset (SIC! Bortset) fra de i ovenfor under litra b) og c) anførte tilfælde kan opskrivningshenlæggelsen ikke opløses.

3.  Værdireguleringer beregnes hvert år på grundlag af den værdi, der er opført for det pågældende regnskabsår. Dog kan medlemsstaterne uanset artikel 4 og 22 tillade eller kræve, at kun den del af værdireguleringen, der fremkommer ved anvendelse af den almindelige regel i artikel 32, opføres under de relevante poster i de i artikel 23-26 angivne opstillingsskemaer, og at den forskel, som fremkommer ved anvendelsen af den i henhold til denne artikel fastsatte værdiansættelsesmetode, opføres særskilt i opstillingsskemaerne. I øvrigt finder artikel 34-42 tilsvarende anvendelse.

4.  Ved anvendelse af stk. 1 skal der for hver af statusposterne bortset fra varelagre, som fastsat i opstillingsskemaerne i artikel 9 og 10, anføres i status eller i noterne enten:

a) værdiansættelsen efter den almindelige regel i artikel 32 og størrelsen af den samlede værdiregulering på statustidspunktet, eller

b) det forskelsbeløb på statustidspunktet der fremkommer mellem den værdiansættelse, der foretages i overeensstemmelse (SIC! overensstemmelse) med nærværende artikel, og den værdiansættelse, der følger af anvendelsen af artikel 32, samt i givet fald de samlede værdireguleringer herudover.

5.  Med forbehold af artikel 52 foretager Rådet på forslag af Kommissionen inden 7 år fra datoen for meddelelsen af dette direktiv en undersøgelse og i givet fald æn-dringer af denne artikel på baggrund af den økonomiske og valutariske udvikling i Fællesskabet.

Artikel 34

1.  

a) Såfremt national lovgivning tillader, at etable-ringsomkostningerne opføres under aktiver, skal de afskrives over en periode på højst fem år.

b) Såfremt etableringsomkostningerne ikke er fuldstændig afskrevet, kan ingen uddeling af overskud finde sted, medmindre summen af de reserver der står til rådighed til dette formål og overførslerne fra tidligere år er mindst af samme størrelse som de ikke afskrevne omkostninger.

2.  De beløb, der opføres under post »etableringsomkostninger«, skal forklares i noterne.

Artikel 35

1.  

a) Anlægsaktiver skal med forbehold af litra b) og c) ansættes til anskaffelses- eller kostpris.

b) anskaffelses- eller kostprisen for anlægsaktiver med en begrænset brugstid skal formindskes ved værdireguleringer, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid.

c) 

aa) Finansielle anlægsaktiver kan gøres til genstand for værdireguleringer, således at de ansættes til en anden lavere værdi, som tillægges dem på statustidspunktet.

bb) Hvad enten anvendelsen af et anlægsaktiv er tidsbegrænset eller ikke, skal det gøres til genstand for værdireguleringer, således at det ansættes til en anden lavere værdi, som tillægges det på statustidspunktet, såfremt det forudses, at værdiforringelsen vil være varig.

cc) De i litra aa) og bb), nævnte værdireguleringer skal opføres i reslutatsopgørelsen (SIC! resultatopgørelsen) og angives særskilt i noterne, hvis de ikke er angivet særskilt i resultatopgørelsen.

dd) Ansættelse til den i litra aa) og bb) nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for værdireguleringerne ikke længere består.

d) Såfremt anlægsaktiver er genstand for ekstraordinære værdireguleringer udelukkende af skattemæssige grunde, bør reguleringsbeløbet med tilstrækkeling (SIC! tilstrækkelig) begrundelse angives i noterne.

2.  anskaffelsesprisen (SIC! Anskaffelsesprisen) opnås ved til købsprisen at lægge de påløbne omkostninger.

3.  

a) Kostprisen opnås ved til råvare- og hjælpestoffernes anskaffelsespris at lægge de omkostninger, der direkte kan henføres til det pågældende produkt.

b) En rimelig del af de omkostninger, som kun indirekte kan henføres til det pågældende produkt, kan lægges til kostprisen, for så vidt disse omkostninger vedrører fremstillingsperioden.

4.  Det tillades, at renter af kapital, der er lånt til finansiering af fremstillingen af anlægsaktiver, medregnes i kostprisen, i det omfang de vedrører fremstillingsperioden. I så fald skal det meddeles i noterne, at sådanne renter er medregnet under aktiver.

Artikel 36

Uanset artikel 35, stk. 1, litra c) cc), kan medlemsstaterne tillade investeringsselskaber, som defineret i artikel 5, stk. 2 at foretage værdireguleringer af værdipapirer direkte på egenkapitalen. De pågældende beløb skal anføres særskilt på passivsiden i status.

Artikel 37

1.  Artikel 34 finder anvendelse på posten »forsknings- og udviklingsomkostninger«. Medlemsstaterne kan dog i særlige tilfælde tillade undtagelser fra artikel 34, stk. 1, litra a). I så fald kan de ligeledes fastsætte undtagelser fra artikel 34, stk. 1, litra b). Disse undtagelser skal optages i noterne ledsaget af en tilstrækkelig begrundelse.

2.  Artikel 34, stk. 1, litra a), finder anvendelse på posten »goodwill«. Medlemsstaterne kan dog tillade, at selskaberne systematisk afskriver goodwill over et begrænset tidsrum, der overstiger 5 år, forudsat at denne periode ikke overstiger dette aktivs økonomiske levetid, samt at den anføres i noterne og begrundes behørigt.

Artikel 38

De materielle anlægsaktiver, råvarer og hjælpematerialer, som stadig fornyes, og hvis samlede værdi er af mindre væsentlig betydning for virksomheden, kan opføres under aktiver med en konstant mængde og en konstant værdi, såfremt de kun varierer ubetydeligt med hensyn til omfang, værdi og sammensætning.

Artikel 39

1.  

a) Omsætningsaktiverne skal værdiansættes til anskaffelseseller (SIC! anskaffelses- eller) kostpris med forbehold af litra b) og c).

b) Omsætningsaktiverne skal gøres til genstand for værdireguleringer, således at den ansættes til de lavere markedsværdier, eller under særlige omstændigheder til en anden lavere værdi, som tillægges dem på statustidspunktet.

c) Medlemsstaterne kan tillade ekstraordinære værdireguleringer, såfremt disse ud fra en rimelig handelsmæssig vurdering er nødvendige for at undgå, at vurderingen af disse aktiver i en nær fremtid må ændres som følge af værdisvingninger. Beløbet for diss (SIC! disse) værdireguleringer skal angives særskilt i resultatopgørelsen eller i noterne.

d) Ansættelsen til de i litra b) og c) nævnte lavere værdier kan ikke opretholdes, når begrundelsen for værdireguleringerne ikke længere består.

e) Såfremt omsætningsaktiverne er genstand for ekstraordinær værdiregulering udelukkende af skattemæssige grunde, skal reguleringsbeløbet med behørig begrundelse angives i noterne.

2.  Den i artikel 35, stk. 2 og 3, indeholdte definition af anskaffelses- og kostpris finder anvendelse. Medlemsstaterne kan ligelides (SIC! ligeledes) anvende artikel 35, stk. 4. Distributionsomkostninger kan ikke indgå i kostprisen.

Artikel 40

1.  Medlemsstaterne kan tillade, at anskaffelseseller (SIC! anskaffelses- eller) kostprisen for varebeholdninger i samme kategori samt alle artsbestemte genstande, herunder værdipapirer beregnes enten på grundlag af vejede gennemsnitspriser, »Først ind — først ud« metoden (FIFO), »Sidst ind — først ud« metoden (LIFO) eller en lignende metode.

2.  Når den i status opførte værdi ved anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede beregningsmåder på statustidspunktet afviger væsentligt fra en værdi baseret på den sidst kendte markedspris, skal forskelsbeløbet angives samlet pr. kategori i noterne.

Artikel 41

1.  Når det beløb, der skal tilbagebetales for gæld, er højere end det beløb, der modtages, kan forskelsbeløbet opføres under aktiver. Det skal angives særskilt i status eller i noterne.

2.  Dette forskelsbeløb skal afskrives med et rimeligt beløb hvert år, og skal være afskrevet senest på tidspunktet for gældens tilbagebetaling.

Artikel 42

▼M10

Hensættelser må ikke overstige det beløb, der er nødvendigt.

▼B

De hensættelser, der er opført i status under posten »andre hensættelser«, skal specificeres i noterne, hvis de er af betydning.

▼M8AFDELING 7a

Ansættelse til dagsværdi

Artikel 42a

1.  Uanset artikel 32 og med forbehold af betingelserne i nærværende artikels stk. 2-4 tillader eller kræver medlemsstaterne, at alle selskaber eller visse kategorier af selskaber ansætter finansielle instrumenter, herunder afledte instrumenter, til dagsværdi.

Tilladelsen eller kravet kan begrænses til konsoliderede regnskaber som defineret i direktiv 83/349/EØF.

2.  I dette direktiv skal råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instrumenter, betragtes som afledte finansielle instrumenter; dette gælder dog ikke kontrakter, som:

a) er indgået for at opfylde og fortsat opfylder selskabets forventede behov for køb, salg eller anvendelse

b) fra første færd blev indgået med henblik herpå, og

c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren.

3.  Stk. 1 finder kun anvendelse på passiver, der:

a) indgår i en handelsbeholdning, eller

b) er afledte finansielle instrumenter.

4.  Ansættelse i henhold til stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a) ikke-afledte finansielle instrumenter, der holdes til udløb

b) selskabets udlån og tilgodehavender, som ikke holdes i handelsøjemed, og

c) kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder (joint ventures), egenkapitalsinstrumenter udstedt af selskabet, aftaler om eventuel modydelse i forbindelse med virksomhedssammenslutning (business combination) samt alle andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at instrumenterne i overensstemmelse med, hvad der er almindeligt accepteret, bør regnskabsføres anderledes end andre finansielle instrumenter.

5.  Uanset artikel 32 kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at aktiver eller passiver, som opfylder betingelserne for afdækkede poster i henhold til et afdækningssystem baseret på dagsværdi, eller konstaterede bestanddele af disse aktiver og passiver ansættes til det specifikke beløb, som kræves i det pågældende system.

Artikel 42b

1.  Den dagsværdi, der er omhandlet i artikel 42a, fastsættes efter en af følgende metoder:

a) markedsværdien for de finansielle instrumenter, for hvilke der umiddelbart kan identificeres et pålideligt marked. Hvis markedsværdien ikke umiddelbart kan fastsættes for et instrument som sådant, men udelukkende for instrumentets bestanddele eller for et lignende instrument, kan instrumentets markedsværdi afledes af bestanddelenes eller det lignende instrument, eller

b) en værdi, der fremkommer ved anvendelse af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker for instrumenter, for hvilke der ikke umiddelbart kan identificeres et pålideligt marked. Sådanne værdiansættelsesmodeller og -teknikker skal sikre en rimelig tilnærmelse til markedsværdien.

2.  Finansielle instrumenter, der ikke kan måles pålideligt efter nogen af de i stk. 1 beskrevne metoder, ansættes i overensstemmelse med artikel 34-42.

Artikel 42c

1.  Hvis et finansielt instrument er ansat i overensstemmelse med artikel 42b, skal en ændring af værdien uanset artikel 31, stk. 1, litra c), opføres i resultatopgørelsen. En sådan ændring skal dog indregnes direkte i egenkapitalen i en dagsværdireserve, hvis:

a) instrumentet regnskabsføres som et afdækningsinstrument i et afdækningssystem, der tillader, at hele eller en del af værdiændringen ikke vises i resultatopgørelsen, eller

b) værdiændringen skyldes en omregningsforskel i forbindelse med en monetær post, der udgør en del af et selskabs nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed.

2.  Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at en ændring af værdien af et salgbart finansielt aktiv, som ikke er et afledt finansielt instrument, indregnes direkte i egenkapitalen i en særskilt dagsværdireserve.

3.  Dagsværdireserven reguleres, når de derunder opførte beløb ikke længere er nødvendige for anvendelsen af stk. 1 og 2.

Artikel 42d

Hvis der foretages ansættelse til dagsværdi af finansielle instrumenter, skal noterne indeholde følgende oplysninger:

a) de centrale antagelser, der ligger til grund for værdiansættelsesmodellerne og -teknikkerne, når dagsværdien er ansat i overensstemmelse med artikel 42b, stk. 1, litra b)

b) for hver kategori af finansielle instrumenter, dagsværdien, de ændringer af værdien, der er opført direkte i resultatopgørelsen, samt ændringer, der indregnes i dagsværdihenlæggelsen

c) for hver kategori af afledte finansielle instrumenter, oplysning om omfanget og karakteren af instrumenterne, herunder væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme, samt

d) en tabel med angivelse af bevægelser i dagsværdireserven i løbet af regnskabsåret.

▼M10

Artikel 42e

Uanset artikel 32 kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle selskaber eller selskabs-kategorier værdiansætter specifikke aktivkategorier bortset fra finansielle instrumenter til dagsværdi.

Sådanne tilladelser eller krav kan begrænses til konsoliderede regnskaber som defineret i direktiv 83/349/EØF.

Artikel 42f

Uanset artikel 31, stk. 1, litra c), kan medlemsstaterne i forhold til alle selskaber eller selskabskategorier tillade eller kræve, at når et aktiv værdiansættes i henhold til artikel 42e, skal ændringen i værdien indgå i resultatopgørelsen.

▼BAFDELING 8

Indholdet af noterne

Artikel 43

1.  Udover de oplysninger, der kræves i henhold til andre bestemmelser i dette direktiv, skal noterne i det mindste indeholde oplysninger om:

1. de værdiansættelsesmetoder, der anvendes for de forskellige poster i årsregnskabet, såvel som de ved værdireguleringer benyttede beregningsmetoder. For poster i årsregnskabet, som er eller oprindeligt var angivet i fremmed valuta, skal grundlaget for deres omregning til national valuta anføres;

2. navn og hjemstedet for hver af de virksomheder, af hvis kapital selskabet enten selv eller ved en person, der handler i eget navn, men på selskabets vegne, besidder mindst en procentdel af kapitalen, som medlemsstaterne ikke kan fastsætte til over 20 %, med angivelse af størrelsen af denne kapitalandel og størrelsen af egenkapitalen samt af resultatet for den pågældende virksomhed for det seneste driftsår, for hvilket regnskabet er vedtaget. Disse oplysninger kan udelades, når de kun er af ubetydelig interesse i forhold til det i artikel 2, stk. 3, angivne formål. Angivelse af egenkapitalen og af resultatet kan også udelades, såfremt den pågældende virksomhed ikke offentliggør sin status, og selskabet direkte eller indirekte besidder mindre end 50 % af virksomheden;

Navn, hjemsted og retlig form for hver af de virksomheder, hvori selskabet er personligt hæftende selskabsdeltagere. Denne oplysning kan udelades, når den kun er af ubetydelig interesse i forhold til det i artikel 2, stk. 3, angivne formål.

▼B

3. antal, pålydende værdi eller i mangel heraf bogført pariværdi af aktier, som er tegnet i løbet af regnskabsåret inden for rammerne af en autoriseret kapital med forbehold af de bestemmelser vedrørende denne kapitals størrelse, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra e), i direktiv 68/151/EØF og i artikel 2, litra c), i direktiv 77/91/EØF;

4. i tilfælde, hvor der findes flere aktieklasser: antal, pålydende værdi eller i mangel af pålydende værdi bogført pariværdi af hver klasse;

5. foreliggende »parts bénéficiaires«, konvertible gældsbreve eller lignende værdipapirer eller lignende rettigheder, med angivelse af antal og omfanget af de rettigheder, der er knyttet til dem;

6. selskabets gæld, der forfalder til betaling efter mere end fem år, samt alle beløb, for hvilke selskaber har stillet tinglig sikkerhed, med angivelse af dennes art og form. Disse oplysninger skal meddeles særskilt for hver gældspost som fastsat i opstillingsskemaet i ►M10  artikel 9, 10 og 10a ◄ ;

7. den samlede størrelse af økonomiske forpligtelser, som ikke er opført i status, for så vidt angivelsen heraf er af betydning for bedømmelsen af den økonomiske stilling. Pensionsforpligtelser og forpligtelser over for til-knyttede virksomheder skal opføres særskilt;

8. nettoomsætningen, som defineret i artikel 28, fordelt på aktiviteter samt på geografiske markeder, for så vidt disse aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med henblik på tilrettelæggelsen af salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i selskabets ordinære virksomhed;

9. det i årets løb beskæftigede gennemsnitlige antal medarbejdere, inddelt i kategorier, og såfremt det ikke er nævnt særskilt i resultatopgørelsen, de personaleudgifter, der henføres til regnskabsperioden, fordelt som fastsat i artikel 23, nr. 6;

10. det omfang, i hvilket beregningen af årsresultatet er påvirket af den vurdering af posterne, der under fravigelse af principperne i ►M8  artikel 31 og artikel 34-42c ◄ er blevet fulgt i løbet af regnskabsåret eller et tidligere regnskabsår for at opnå skattelettelser. Såfremt en sådan vurdering har væsentlig indflydelse på den fremtidige skattebyrde, skal oplysning herom anføres;

11. forskellen mellem skatter udgiftsført i dette og i tidligere regnskabsår og de skatter, der er betalt eller skal betales for disse regnskabsår, forudsat at forskellen er af betydning for den fremtidige beskatning. Beløbet kan også angives samlet i status under en særskilt post med en hertil svarende benævnelse;

12. størrelsen af de vederlag, der for regnskabsåret er tillagt medlemmer af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne for deres funktioner, samt enhver indgået forpligtelse til eller tilsagn om at yde pensioner til tidligere medlemmer af de nævnte organer. Disse oplysninger skal angive det samlede beløb for hver kategori;

13. størrelsen af de forskud og kreditter, der er ydet medlemmer af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganerne med angivelse af rentefod, de væsentligste vilkår og de eventuelt tilbagebetalte beløb, såvel som forpligtelser, der er indgået for deres regning i form af en hvilken som helst garanti; det samlede beløb for hver kategori anføres;

▼M8

14. hvis der ikke foretages ansættelse af finansielle instrumenter til dagsværdi efter afdeling 7a:

a) for hver kategori af afledte finansielle instrumenter

i) instrumenternes dagsværdi, hvis denne kan fastsættes ved hjælp af en af metoderne i artikel 42b, stk. 1

ii) oplysninger om instrumenternes omfang og karakter, og

b) for de i artikel 42a omhandlede finansielle anlægsaktiver, der opføres til en værdi, der overstiger dagsværdien, og hvor muligheden for at foretage værdiregulering i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, litra c), under litra aa), ikke anvendes:

i) den bogførte værdi og dagsværdien for enten de enkelte aktiver eller en hensigtsmæssig gruppering af de enkelte aktiver

ii) årsagerne til, at den bogførte værdi ikke nedreguleres, herunder karakteren af dokumentationen for, at det antages, at den bogførte værdi vil blive genvundet;

▼M11

15. separat størrelsen af det samlede honorar, der i årets løb er faktureret af revisor eller revisionsfirmaet for lovpligtig revision af årsregnskabet, de samlede honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, de samlede honorarer for skatterådgivning og de samlede honorarer for ikke-revisionsydelser.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at dette krav ikke gælder, når selskabet er omfattet af det konsoliderede regnskab, der kræves udarbejdet i henhold til artikel 1 i direktiv 83/349, forudsat at de pågældende oplysninger fremgår af noterne til det konsoliderede regnskab.

▼B

2.  Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne undlade at anvende stk. 1, nr. 2, på holdingselskaber i henhold til artikel 5, stk. 3.

▼M4

3.  Medlemsstaterne kan tillade, at oplysningerne efter stk. 1, nr. 12, ikke gives, hvis disse oplysninger gør det muligt at identificere den situation, som et bestemt medlem af disse organer befinder sig i.

Artikel 44

▼M11

1.  Medlemsstater kan tillade, at de i artikel 11 omhandlede selskaber udarbejder forkortede noter i deres regnskab uden de i artikel 43, stk. 1, nr. 5-12, nr. 14, litra a), og nr. 15 omhandlede oplysninger. Noterne skal dog for alle berørte poster angive de i artikel 43, stk. 1, nr. 6, omhandlede oplysninger under et.

▼M4

2.  Medlemsstaterne kan endvidere tillade, at de i stk. 1 nævnte selskaber fritages for pligten til i noterne at anføre de oplysninger, der er nævnt i artikel 15, stk. 3, litra a), artikel 15, stk. 4, artikel 18, artikel 21, artikel 29, stk. 2, artikel 30, stk. 2, artikel 34, stk. 2, artikel 40, stk. 2 og i artikel 42, stk. 2.

3.  Artikel 12 finder anvendelse.

▼B

Artikel 45

1.  Medlemsstaterne kan tillade, at de i artikel 43, stk. 1, nr. 2, foreskrevne oplysninger:

a) gives i form af en oversigt, der henlægges i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 68/151/EØF. Dette skal nævnes i noterne;

b) udelades, hvis de kan volde betydelig skade for en af de i artikel 43, stk. 1, nr. 2, omhandlede virksomheder. Medlemsstaterne kan gøre denne udeladelse afhængig af forudgående tilladelse fra en administrativ eller retslig myndighed. Udeladelse af disse oplysninger skal nævnes i noterne.

▼M11

2.  Stk. 1, litra b, finder også anvendelse på de i artikel 43, stk. 1, nr. 8, omtalte oplysninger.

Medlemsstaterne kan tillade de i artikel 27 omhandlede selskaber at udelade de i artikel 43, stk. 1, nr. 8, omtalte oplysninger. Medlemsstaterne kan også tillade de i artikel 27 omhandlede selskaber at udelade de i artikel 43, stk. 1, nr. 15, omtalte oplysninger, forudsat at disse indsendes til det offentlige tilsynssystem, jf. artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ( 6 ), når dette forlanges af et sådant offentligt tilsynssystem.

▼BAFDELING 9

Årsberetningens indhold

Artikel 46

▼M10

1.  

a) Årsberetningen skal i det mindste indeholde en pålidelig redegørelse for selskabets forretningsmæssige udvikling og resultat samt for dens stilling tillige med en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, det står over for.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af selskabets forretningsmæssige udvikling og resultat samt af dets stilling i overensstemmelse med selskabets størrelse og kompleksitet.

b) I det omfang, det er nødvendigt for at forstå et selskabs udvikling, resultat eller stilling, skal analysen indeholde både finansielle og i givet fald, ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personalespørgsmål.

c) I sin analyse skal årsberetningen i givet fald indeholde henvisninger til og yderligere forklaringer på beløb, der er anført i årsregnskabet.

▼B

2.  Beretningen skal ligeledes indeholde angivelse af:

a) betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning;

b) selskabets forventede udvikling;

c) forsknings- og udviklingsaktiviteter;

d) hvad angår erhvervelse af egne aktier, de i artikel 22, stk. 2, i direktiv 77/91/EØF omhandlede angivelser.

▼M3

e) selskabets eventuelle filialer;

▼M8

f) i forbindelse med selskabets anvendelse af finansielle instrumenter og, hvis det er væsentligt for at vurdere dets aktiver, passiver, finansielle stilling, fortjeneste eller tab

 selskabets mål og principper for styring af finansielle risici, herunder dets afdækningspolitik for alle større typer planlagte transaktioner, for hvilke der anvendes afdækning, og

 selskabets risikoeksponering i forbindelse med priser, kredit, likviditet og pengestrømme.

▼M4

3.  Medlemsstaterne kan tillade, at selskaber efter artikel 11 ikke skal have pligt til at udarbejde en årsberetning, når de i noterne anfører de oplysninger om erhvervelse af egne aktier, som er nævnt i artikel 22, stk. 2, i direktiv 77/91/EØF.

▼M10

4.  Medlemsstaterne kan vælge at fritage selskaber, der er omfattet af artikel 27, for forpligtelsen i stk. 1, litra b), for så vidt angår ikke-finansielle oplysninger.

▼BAFDELING 10

Offentlighed

Artikel 47

1.  Det behørigt godkendte årsregnskab og årsberetningen såvel som beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabets revision, skal offentliggøres på de måder, der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EØF fastsættes i hver medlemsstats lovgivning.

Det kan dog i en medlemsstats lovgivning tillades, at årsberetningen ikke skal offentliggøres som nævnt ovenfor. Den skal i så fald gøres tilgængelig for offentligheden på selskabets hjemsted i den pågældende medlemsstat. ►M1  Der skal efter anmodning kunne rekvireres en genpart af beretningen i dens helhed eller i uddrag. Det beløb, som opkræves for genparten, må ikke overstige udgifterne ved fremstilling af denne. ◄

▼M5

1a.  Den medlemsstat, hvori den i artikel 1, stk. 1, andet og tredje afsnit, omhandlede virksomhed (berørt virksomhed) er beliggende, kan undtage denne virksomhed fra at offentliggøre sit regnskab efter artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, hvis det pågældende regnskab er tilgængeligt for offentligheden på virksomhedens hjemsted, og

a) hvis alle de personligt hæftende selskabsdeltagere i den berørte virksomhed er selskaber omfattet af artikel 1, stk. 1, første afsnit, der henhører under lovgivningen i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvis lovgivning den berørte virksomhed henhører under, og ingen af disse selskaber offentliggør virksomhedens regnskab sammen med sine egne regnskaber, eller

b) hvis alle personligt hæftende selskabsdeltagere er selskaber, der ikke henhører under en medlemsstats lovgivning, men som har en retlig form, der svarer til den i direktiv 68/151/EØF omhandlede.

Det skal være muligt ved henvendelse at få en genpart af regnskabet. Prisen herfor må ikke overstige de administrative omkostninger. Der fastsættes passende sanktioner i tilfælde af, at dette stykkes bestemmelser om offentliggørelse ikke overholdes.

▼B

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give tilladelse til, at de i artikel 11 omhandlede selskaber offentliggør:

a) en forkortet status, hvori der kun medtages de i artikel 9 og 10 omhandlede poster som indledes med bogstaver og romertal, med særskilt angivelse af de oplysninger, der kræves i parentesen under post D II på aktivsiden og post C på passivsiden i artikel 9 samt i parentesen under post D II i artikel 10, og samlet for alle de pågældende poster;

▼M4

b) færre noter i overensstemmelse med artikel 44.

▼B

Artikel 12 finder anvendelse.

Desuden kan medlemsstaterne give tilladelse til, at disse selskaber ikke offentliggør resultatopgørelsen, årsberetningen og beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabets revision.

3.  Medlemsstaterne kan desuden tillade, at de i artikel 27 nævnte selskaber offentliggør

a) en forkortet status, hvori der kun medtages de i artikel 9 og 10 omhandlede poster, som indledes med bogstaver og romertal, med særskilt angivelse enten i status eller i noterne

 af post C I 3, C II 1-4, C III 1-4 og 7, D II 2, 3 og 6 samt D III 1 og 2 under aktiver og af post C 1, 2, 6, 7 og 9 under passiver i artikel 9;

 af post C I 3, C II 1-4, C III 1-4 og 7, D II 2, 3 og 6, D III 1 og 2, F 1, 2, 6, 7 og 9 samt I 1, 2, 6, 7 og 9 i artikel 10;

 af de oplysninger, der kræves i parentesen under post D II på aktivsiden og C på passivsiden i artikel 9, men samlet for alle de pågældende poster, og særskilt for post D II 2 og 3 på aktivsiden samt C 1, 2, 6, 7 og 9 på passivsiden;

 af de oplysninger, der kræves i parentesen under post D II i artikel 10, men samlet for alle de pågældende poster, og særskilt for post D II 2 og 3;

b) noterne bortset fra de forklaringer, der kræves i artikel 43, stk. 1, nr. 5, 6, 8, 10 og 11. I noterne skal dog anføres de oplysninger, der nævnes i artikel 43, stk. 1, nr. 6, samlet for alle de pågældende poster.

Dette stykke berører ikke stk. 1 for så vidt angår resultatopgørelsen, årsberetningen og beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabets revision.

Artikel 12 finder anvendelse.

Artikel 48

Ved enhver fuldstændig offentliggørelse skal årsregnskabet og årsberetningen gengives i den form og i den affattelse, på grundlag af hvilke den person, som er ansvarlig for revisionen, har afgivet sin beretning. De skal ledsages af den fulde ordlyd af påtegningen. ►M10  ————— ◄ .

Artikel 49

Når årsregnskabet ikke offentliggøres i sin helhed, skal det præciseres, at det drejer sig om en forkortet udgave, og der skal henvises til det register, hvortil regnskaberne i henhold til artikel 47, stk. 1, er indgivet. Såfremt indgivelsen endnu ikke har fundet sted, skal dette nævnes. ►M10  Den lovpligtige revisionspåtegning, som udfærdiges af den eller de personer, der har ansvaret for at revidere årsregnskabet (i det følgende benævnt »revisor«), skal ikke omfattes af denne offentliggørelse, men det skal oplyses, om påtegningen var uden forbehold, med forbehold eller negativ, eller om revisor var ude af stand til at fremsætte en udtalelse. Det skal også oplyses, om den lovpligtige revisionspåtegning indeholdt forhold, som revisor særligt har påpeget uden at have taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen. ◄ .

Artikel 50

Samtidig med årsregnskabet og på lignende måde skal følgende offentliggøres:

 forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab,

 anvendelse af overskuddet eller dækning af tabet,

såfremt disse oplysninger ikke fremgår af årsregnskabet.

▼M4

Artikel 50a

Årsregnskaber kan foruden offentliggørelsen i den valuta, hvori de opstilles, offentliggøres i ecu under anvendelse af den omregningskurs, der gælder på balancetidspunktet. Kursen anføres i noterne.

▼BAFDELING 11

Revision

Artikel 51

▼M10

1.  Selskabernes årsregnskaber skal revideres af en person eller personer, der af medlemsstaterne er autoriseret til at udføre lovpligtig revision på grundlag af Rådets ottende direktiv 84/253/EØF af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber ( 7 ).

Revisor skal tillige afgive en udtalelse om, hvorvidt årsberetningen er eller ikke er i overensstemmelse med årsregnskabet for samme regnskabsår.

▼B

2.  Medlemsstaterne kan fritage den (SIC! de) i artikel 11 omhandlede selskaber for forpligtelsen i henhold til stk. 1.

Artikel 12 finder anvendelse.

3.  I det i stk. 2 omhandlede tilfælde skal medlemsstaterne i deres lovgivning indføre egnede sanktioner for de tilfælde, hvor sådanne selskabers årsregnskab eller årsberetning ikke er udarbejdet i overensstemmelse med dette direktiv.

▼M10

Artikel 51a

1.  Den lovpligtige revisionspåtegning skal omfatte:

a) en indledning, hvori det som minimum oplyses, hvilket årsregnskab der er genstand for den lovpligtige revision, samt hvilket system for regnskabsaflæggelse der er anvendt ved dets udarbejdelse

b) en beskrivelse af revisionens art og omfang, hvor der i det mindste oplyses om, hvilke revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen

c) en udtalelse, hvori det klart anføres, om revisor finder, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med det relevante system for regnskabsaflæggelse og, i givet fald, om årsregnskabet opfylder de lovbestemte krav. Revisors udtalelse skal være enten uden forbehold, med forbehold eller negativ eller skal, såfremt revisor ikke er i stand til at fremsætte en udtalelse, have form af revisors nægtelse af revisionspåtegning

d) en omtale af eventuelle forhold, som revisor særligt har påpeget uden at have taget forbehold i forbindelse med revisionspåtegningen

e) en udtalelse om, hvorvidt årsberetningen er eller ikke er i overensstemmelse med årsregnskabet for samme regnskabsår.

2.  Revisionspåtegningen underskrives og dateres af revisor.

▼BAFDELING 12

Afsluttende bestemmelser

Artikel 52

1.  Der nedsættes under Kommissionen et kontaktudvalg, der har til opgave:

a) med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 at lette en harmoniseret gennemførelse af dette direktiv gennem regelmæssigt samråd, navnlig vedrørende de konkrete problemer i forbindelse med dets gennemførelse;

b) om nødvendigt, at råde Kommissionen med hensyn til tilføjelser til eller ændringer i dette direktiv.

2.  Kontaktudvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne samt af repræsentanter for Kommissionen. Formandskabet varetages af en repræsentant for Kommissionen. Sekretariatsforretningerne varetages af Kommissionens tjenestegrene.

3.  Udvalget indkaldes af formanden, enten på dennes initiativ eller på begæring af et af medlemmerne.

Artikel 53

▼M10 —————

▼B

2.  Rådet foranstalter på forslag af Kommissionen hvert femte år en undersøgelse og i givet fald en revision af direktivets beløb udtrykt i europæiske regningsenheder under hensyntagen til den økonomiske og valutariske udvikling i Fællesskabet.

▼M10

Artikel 53a

Medlemsstaterne må ikke lade undtagelsesbestemmelserne i artikel 11, 27, 46, 47 og 51 gælde for virksomheder, hvis værdipapirer kan handles på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer ( 8 ).

▼M3 —————

▼B

Artikel 55

1.  Medlemsstaterne sætter de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv inden to år efter dets meddelelse. De underretter straks Kommissionen herom.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at de i stk. 1 omhandlede bestemmelser først skal finde anvendelse atten måneder efter udløbet af den i nævnte stk. fastsatte frist.

Denne frist på atten måneder kan dog forlænges til fem år:

a) for »unregistered companies« i Det forenede Kongerige og i Irland;

b) for anvendelsen af artikel 9 og 10 samt artikel 23-26 om opstillingsskemaerne for status og resultatopgørelse, såfremt en medlemsstat for disse dokumenter har indført andre opstillingsskemaer inden for de sidste 3 år inden meddelelsen af dette direktiv;

c) for anvendelsen af bestemmelserne i dette direktiv der vedrører beregningen og opstillingen i statusopgørelsen af afskrivninger på aktiver, der henregnes til følgende poster på aktivsiden: artikel 9 post C II, 2 og 3, og artikel 10 post C II, 2 og 3;

d) for anvendelsen af artikel 47, stk. 1, bortset fra selskaber, der allerede er undergivet forpligtelse til offentliggørelse i henhold til artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 68/151/EØF. I så fald finder artikel 47, stk. 1, andet afsnit, anvendelse på årsregnskaberne og på beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabets revision;

e) for anvendelse af artikel 51, stk. 1.

Denne frist på atten måneder kan endvidere forlænges til otte år for rederier, hvis hovedformål er sejlads, og som allerede er oprettet på det tidspunkt, hvor de i stk. 1 omhandlede bestemmelser træder i kraft.

3.  Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

▼M1

Artikel 56

1.  Forpligtelsen til i årsregnskabet at angive de i artikel ►M10  artikel 9, 10, 10a ◄ og 23 til 26 nævnte poster, der vedrører tilknyttede virksomheder som defineret i artikel 41 i direktiv 83/349/EØF, og forpligtelsen til i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, artikel 14 og artikel 43, stk. 1, nr. 7, at give oplysninger vedrørende disse virksomheder, træder i kraft på den i artikel 49, stk. 2, i ovennævnte direktiv anførte dato.

2.  Noterne skal desuden indeholde:

a) navnet på og hjemstedet for virksomheden, som udarbejder et konsolideret regnskab for den største helhed af virksomheder, hvori dette selskab indgår som dattervirksomhed;

b) navnet på og hjemstedet for den virksomhed, som udarbejder et konsolideret regnskab for den mindste helhed af virksomheder, der indgår i den i litra a) nævnte helhed af virksomheder, hvori dette selskab indgår som dattervirksomhed;

c) det skal angives, hvor det i litra a) og b) nævnte konsoliderede regnskab kan rekvireres, hvis det foreligger.

Artikel 57

Medlemsstaterne kan, medmindre andet er fastsat i direktiv 68/151/EØF og 77/91/EØF, undlade at anvende bestemmelserne i dette direktiv om indhold, revision samt offentliggørelse af årsregnskaberne, på virksomheder, som henhører under deres lovgivning, og som er dattervirksomheder i henhold til direktiv 83/349/EØF, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) modervirksomheden henhører under lovgivningen i en medlemsstat;

b) samtlige selskabsdeltagere i dattervirksomheden har erklæret sig indforstået med ovennævnte undtagelse; denne erklæring kræves for hvert regnskabsår;

c) modervirksomheden har stillet sig som garant for dattervirksomhedens forpligtelser;

d) erklæringerne under litra b) og c) offentliggøres af dattervirksomheden efter de bestemmelser, der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EØF er fastsat i medlemsstatens lovgivning;

e) dattervirksomheden indgår i det af modervirksomheden i overensstemmelse med direktiv 83/349/EØF udarbejdede konsoliderede regnskab;

f) ovennævnte undtagelse anføres i noterne til det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab;

g) det i litra e) nævnte konsoliderede regnskab, den konsoliderede beretning og beretningen fra den person, der foretager revision af dette regnskab, offentliggøres af dattervirksomheden efter de bestemmelser, der i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EØF er fastsat i medlemsstatens lovgivning.

▼M5

Artikel 57a

1.  Medlemsstaterne kan kræve, at de selskaber omfattet af artikel 1, stk. 1, første afsnit, der henhører under deres lovgivning, og som er personligt hæftende selskabsdeltagere i en af de virksomheder, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, andet og tredje afsnit (berørt virksomhed), udarbejder, lader revidere og offentliggør den berørte virksomheds regnskab sammen med deres eget regnskab i overensstemmelse med dette direktiv.

I dette tilfælde finder kravene i dette direktiv ikke anvendelse på den berørte virksomhed.

2.  Medlemsstaterne kan undlade at anvende direktivet på den berørte virksomhed:

a) hvis denne virksomheds regnskab udarbejdes, revideres og offentliggøres i overensstemmelse med dette direktiv af et selskab omfattet af artikel 1, stk. 1, første afsnit, der er personligt hæftende selskabsdeltager i den berørte virksomhed, og som henhører under en anden medlemsstats lovgivning

b) hvis den berørte virksomhed indgår i et konsolideret regnskab, der udarbejdes, revideres og offentliggøres i overensstemmelse med direktiv 83/349/EØF af en personligt hæftende selskabsdeltager, eller hvis den berørte virksomhed indgår i det konsoliderede regnskab for en større helhed af virksomheder, og dette regnskab udarbejdes, revideres og offentliggøres i overensstemmelse med direktiv 83/349/EØF af en modervirksomhed, som henhører under en medlemsstats lovgivning. Fritagelsen anføres i noterne til det konsoliderede regnskab.

3.  I disse tilfælde skal den berørte virksomhed oplyse navnet på den virksomhed, der offentliggør regnskabet til enhver, der måtte ønske det.

▼M1

Artikel 58

Medlemsstaterne kan på virksomheder, der henhører under deres lovgivning, og som er modervirksomheder i henhold til direktiv 83/349/EØF, undlade at anvende bestemmelserne i nærværende direktiv om revision og offentliggørelse af resultatopgørelsen, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) modervirksomheden udarbejder et konsolideret regnskab i overensstemmelse med direktiv 83/349/EØF og indgår i det konsoliderede regnskab;

b) ovennævnte undtagelse anføres i noterne til modervirksomhedens årsregnskab;

c) ovennævnte undtagelse anføres i noterne til det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab;

d) årets resultat for modervirksomheden, beregnet i overensstemmelse med dette direktiv, opføres i balancen for modervirksomheden.

Artikel 59

1.  Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive, at kapitalinteresser som defineret i artikel 17 i virksomheder, på hvis driftsmæssige og finansielle ledelse der udøves en betydelig indflydelse, opføres i balancen i overensstemmelse med stk. 2 til 9 som underposter til posterne »Andele i tilknyttede virksomheder« og »Kapitalinteresser«, alt efter tilfældet. Det formodes, at en virksomhed udøver en betydelig indflydelse på en anden virksomhed, når den besidder mindst 20 % af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i denne virksomhed. Artikel 2 i direktiv 83/349/EØF finder anvendelse.

2.  Når denne artikel anvendes første gang på en i stk. 1 omhandlet kapitalinteresse, opføres denne i balancen:

a) enten til den bogførte værdi i overensstemmelse med ►M8  afdeling 7 eller 7a ◄ . Forskelsbeløbet mellem denne værdi og den hertil svarende andel af egenkapitalen anføres særskilt i balancen eller i noterne. Forskelsbeløbet opgøres pr. den dato, hvor metoden anvendes første gang;

b) eller til den til kapitalinteressen svarende andel af egenkapitalen. Forskelsbeløbet mellem denne værdi og den bogførte værdi i henhold til ►M8  afdeling 7 eller 7a ◄ anføres særskilt i balancen eller i noterne. Forskelsbeløbet opgøres pr. den dato, hvor metoden anvendes første gang.

c) Medlemsstaterne kan foreskrive anvendelse af enten litra a) eller b). Det angives i balancen eller i noterne, om litra a) eller b) er anvendt.

d) Medlemsstaterne kan endvidere med henblik på anvendelsen af litra a) og b) ovenfor tillade eller foreskrive, at forskelsbeløbet opgøres pr. den dato, hvor den i stk. 1 omhandlede kapitalinteresse er erhvervet, eller, såfremt den ikke er erhvervet på én gang, pr. den dato, hvor kapitalandelene blev en kapitalinteresse i henhold til stk. 1.

3.  Når aktiver eller passiver i den virksomhed, hvori der besiddes en kapitalinteresse i henhold til stk. 1, værdiansættes efter andre metoder end dem, der anvendes af det selskab, der udarbejder sit årsregnskab, kan disse aktiver og passiver ved beregningen af det i stk. 2, litra a), eller stk. 2, litra b), nævnte forskelsbeløb værdiansættes på ny efter de metoder, der anvendes af det selskab, der udarbejder sit årsregnskab. Er der ikke foretaget en sådan ny værdiansættelse, skal dette anføres i noterne. Medlemsstaterne kan påbyde en sådan ny værdiansættelse.

4.  Den i stk. 2, litra a), nævnte bogførte værdi eller det i stk. 2, litra b), nævnte beløb, der svarer til den andel, som kapitalinteressen udgør af egenkapitalen, forøges eller formindskes i forhold til de i regnskabsåret indtrufne forskydninger i den til kapitalinteressen svarende andel i egenkapitalen; værdien formindskes med kapitalinteressens andel i udbyttet.

5.  Hvis det i stk. 2, litra a), eller stk. 2, litra b), nævnte positive forskelsbeløb ikke kan henføres til bestemte aktiver eller passiver, behandles dette forskelsbeløb i overensstemmelse med bestemmelserne for posten »goodwill«.

6.  

a) Den andel af resultatet, der svarer til den i stk. 1 nævnte kapitalinteresse, opføres i resultatopgørelsen under en særskilt post med en hertil svarende benævnelse.

b) Såfremt dette beløb overstiger beløbet for alle-rede modtagne eller forfaldne udbytter, skal forskelsbeløbet opføres som en reserve, der ikke kan udbetales til aktionærerne.

c) Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive, at den andel af resultatet, der svarer til den i stk. 1 nævnte kapitalinteresse, kun opføres i resultatopgørelsen, i det omfang den svarer til allerede modtagne eller forfaldne udbytter.

7.  De i artikel 26, stk. 1, litra c), i direktiv 83/349/EØF nævnte elimineringer foretages, i det omfang oplysningerne hertil er kendte eller tilgængelige. Artikel 26, stk. 2 og 3, i ovennævnte direktiv finder anvendelse.

8.  Når en virksomhed, hvori der besiddes en kapitalinteresse i henhold til stk. 1, udarbejder et konsolideret regnskab, finder de foregående stykker anvendelse på den egenkapital, som er opført i dette konsoliderede regnskab.

9.  Anvendelse af denne artikel kan undlades, såfremt den i stk. 1 nævnte kapitalinteresse er af uvæsentlig betydning i forhold til det i artikel 2, stk. 3, nævnte formål.

▼B

Artikel 60

Indtil en senere samordning kan medlemsstaterne bestemme, at værdiansættelsen af de værdipapirer, som investeringsselskaber i henhold til artikel 5, stk. 2, har anbragt deres midler i, sker ►M10  på grundlag af dagsværdien ◄ .

I så fald kan medlemsstaterne ligeledes fritage investeringsselskaber med variabel kapital for særskilt at angive de i artikel 36 anførte værdireguleringsbeløb.

▼M1

Artikel 61

Medlemsstaterne kan på en virksomhed, der henhører under deres lovgivning, og som er en modervirksomhed i henhold til direktiv 83/349/EØF undlade at anvende bestemmelserne i artikel 43, stk. 1, nr. 2, i nærværende direktiv vedrørende disse virksomheders egenkapital og resultat,

a) når disse virksomheder indgår i det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab, eller i det i artikel 7, stk. 2, i direktiv 83/349/EØF nævnte konsoliderede regnskab for en større helhed af virksomheder, eller

b) når rettighederne til kapital i disse virksomheder optages i modervirksomhedens årsregnskab i overensstemmelse med artikel 59 eller indgår i det konsoliderede regnskab, som denne modervirksomhed udarbejder i henhold til artikel 33 i direktiv 83/349/EØF.

▼M8

Artikel 61a

Senest 1. januar 2007 tager Kommissionen ►M10  artikel 42a til 42f ◄ , artikel 43, stk. 1, nr. 10 og 14, artikel 44, stk. 1, artikel 46, stk. 2, litra f), og artikel 59, stk. 2, litra a) og b), op til fornyet overvejelse på baggrund af erfaringerne med anvendelsen af bestemmelserne om dagsværdiansættelse og under hensyntagen til international udvikling på regnskabsområdet og forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om ændring af disse artikler.

▼B

Artikel 62

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.( 1 ) EFT nr. C 129 af 11. 12. 1972, s. 38.

( 2 ) EFT nr. C 39 af 7. 6. 1973, s. 31.

( 3 ) EFT nr. L 65 af 14. 3. 1968, s. 8.

( 4 ) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 28).

( 5 ) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 1.

( 6 ) EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

( 7 ) EFT L 126 af 12.5.1984, s. 20.

( 8 ) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

Top