EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0001

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer fra april 2019 til april 2021

COM/2022/1 final

Bruxelles, den 11.1.2022

COM(2022) 1 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer fra april 2019 til april 2021


Indholdsfortegnelse

1.Indledning

2.Resumé

3.De retlige rammer for topdomænet .eu

4.Topdomæneadministratoren for .eu

4.1.EURid

4.2.Økonomiske resultater

4.3.Overholdelse af kontrakten

4.4.Udvælgelse af den næste .eu-topdomæneadministrator

5.Topdomænet .eu

5.1.Generelle tendenser

5.2.Virkningerne af covid-19-pandemien

5.3.Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

5.4.Forbindelser med registratorer

5.5.Markedsføring og kommunikation

5.6.Flersprogethed

6.Tillid og sikkerhed

6.1.Stabilitet, sikkerhed og forretningskontinuitet

6.2.Sikkerhedselementer for .eu-domænenavne

6.3.Datakvalitet og forebyggelse af misbrug af registreringer

6.4.Samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet

6.5.Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

7.Engagement på fællesskabsplan og internationalt plan

8.Indvirkning på miljøet

9.Konklusion


1.Indledning

Denne rapport omhandler internetdomænet .eu, som er Den Europæiske Unions landekode-topdomæne (ccTLD), og dets varianter skrevet med kyrilliske og græske tegnsæt, som administreres og forvaltes af nonprofitorganisationen EURid 1 (i det følgende benævnt ".eu-topdomæneadministratoren") på grundlag af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser med Europa-Kommissionen.

I henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 2 om implementering af topdomænet .eu skal Kommissionen hvert andet år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer. Denne rapport omfatter perioden fra 1. april 2019 til 31. marts 2021 (i det følgende benævnt "den omfattede periode") 3 .

2.Resumé

Med 3,7 millioner registrerede .eu-domænenavne pr. april 2021 er topdomænet .eu det ottendestørste landekode-topdomæne på verdensplan. I overensstemmelse med det globale og europæiske marked for domænenavne er væksten af .eu-domænenavne fladet ud. Den negative vækst som følge af en fortsat mætning og konsolidering af markedet for domænenavne og konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU blev opvejet af den stigende efterspørgsel efter domænenavne under covid-19-pandemien, som blev drevet af organisationer og virksomheder, der skiftede til en onlinetilstedeværelse.

I den omfattede periode gav .eu-topdomæneadministratoren EU-borgere mulighed for at registrere et .eu-domænenavn uafhængigt af deres bopæl. Den udvidede den sproglige mangfoldighed i Europa og flersprogetheden for .eu-domænet ved at lancere .ευ, hvilket markerede afslutningen på indsatsen for at understøtte alle ikkelatinske tegnsæt i EU under topdomænet .eu.

Topdomæneadministratoren for .eu har fortsat sit arbejde med at sikre et pålideligt miljø for .eu-domænet ved at lancere APEWS (Abuse Prevention Early Warning System), kend din kunde-projektet og brugen af registratorkode i 2020. Den foretog systematisk kontrol af covid-19-relaterede domænenavneregistreringer under pandemien.

Partnerskaber med retshåndhævende myndigheder og andre offentlige myndigheder blev styrket på både nationalt og europæisk plan i kampen mod ulovlige aktiviteter, der involverer .eu-domænenavne. I 2021 iværksatte .eu-topdomæneadministratoren og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) en fælles handlingsplan til bekæmpelse af spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne.

Samlet set opretholdt .eu-topdomæneadministratoren en yderst modstandsdygtig og robust teknisk infrastruktur, der sikrede 100 % tilgængelighed af .eu-domænet, også under DDoS-angrebet mod .eu-topdomæneadministratorens platforme og tjenester i foråret 2020.

3.De retlige rammer for topdomænet .eu

Topdomænet .eu er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 4 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu og forordning (EF) nr. 874/2004 5 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2019/517 6 af 19. marts 2019 om implementering af topdomænet .eu trådte i kraft den 18. april 2019. Forordningen finder anvendelse fra den 13. oktober 2022 og suppleres af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1083 7 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/857 8 .

4.Topdomæneadministratoren for .eu

4.1.EURid

European Registry for Internet Domains (EURid) er .eu-topdomæneadministratoren med ansvar for organisation, administration og forvaltning af .eu-domænet og dets varianter med andre tegnsæt. EURid fik tildelt den første koncessionskontrakt om tjenesteydelser af Kommissionen i 2004 og en anden kontrakt i 2014, som senere blev forlænget til den 12. oktober 2022.

EURid er en organisation uden vinding for øje, der er etableret i henhold til belgisk lovgivning og har hovedkontor i Diegem 9 . EURid har som sit formål at "skabe et .eu-navneområde, som slutbrugeren har tillid til, på en bæredygtig måde gennem operationel ekspertise og samtidig tilbyde tjenester af særlig høj kvalitet til de akkrediterede registratorer".

EURid har to stiftende medlemmer, nemlig DNS Belgium (.be-topdomæneadministratoren) og Istituto di Informatica e Telematica (.it-topdomæneadministratoren), samt ni andre medlemmer og et strategisk udvalg bestående af 13 repræsentanter. Ved udgangen af den omfattede periode havde EURid 56 ansatte.

I 2019 blev EURid udnævnt til "årets topdomæneadministrator" af CENTR 10 .

4.2.Økonomiske resultater 

I den periode, der er omfattet af denne rapport, var .eu-topdomæneadministratorens økonomiske situation sammenlignelig med de foregående år. Indtægter og omkostninger var henholdsvis 12,5 mio. EUR og 11,6 mio. EUR for regnskabsåret 2019 og 12,3 mio. EUR og 11,0 mio. EUR for regnskabsåret 2020. Reserverne 11 nåede op på 6 mio. EUR ved udgangen af 2020. Efter godkendelse af regnskaberne og reserverne var det overskud, der blev overført til Den Europæiske Unions budget i henhold til koncessionskontrakten, på 533 775 EUR for regnskabsåret 2019 og 2 119 017 EUR for 2020. Det overførte overskud for regnskabsåret 2020 var væsentligt højere på grund af en reduktion i både omkostninger og reserver.

4.3.Overholdelse af kontrakten

Kommissionen overvåger nøje .eu-topdomæneadministratorens økonomiske situation og overholdelse af kontrakten og udfører sin tilsynsfunktion ved at gennemgå de reviderede årsregnskaber, de årlige og halvårlige regnskabsrapporter, budgetforslagene samt .eu-topdomæneadministratorens strategi- og markedsføringsplaner. Økonomiske, driftsmæssige og andre spørgsmål drøftes på møder to gange om året og på ad hoc-møder.

Efter en ad hoc-revision i 2018 af de administrative og økonomiske aspekter ved forvaltningen af .eu-topdomænet gennemførte .eu-topdomæneadministratoren alle sine anbefalinger i den periode, som denne rapport omfatter, med det formål at forbedre topdomæneadministratorens politik og regler vedrørende indkøb, fravær af interessekonflikter, økonomisk forvaltning og andre spørgsmål.

Siden 2019 er .eu-topdomæneadministratorens aktiviteter blevet vurderet årligt af eksterne revisorer, der udvælges af .eu-topdomæneadministratoren efter et åbent udbud. Revisionerne i 2019 og 2020 anerkendte, at .eu-topdomæneadministratorens tekniske infrastruktur var robust og redundant, og topdomæneadministratoren fulgte op på revisorernes anbefalinger ved at forbedre relevante politikker og procedurer.

4.4.Udvælgelse af den næste .eu-topdomæneadministrator

Den 1. marts 2021 iværksatte Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/517 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1083 en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af den næste topdomæneadministrator for topdomænet .eu 12 , hvilket den 25. oktober 2021 førte til udpegelsen af EURid som den næste .eu-topdomæneadministrator for perioden 2022-2027 13 .

5.Topdomænet .eu

5.1.Generelle tendenser

Med 3,7 millioner registrerede .eu-domænenavne ved udgangen af første kvartal af 2021 rangerede topdomænet .eu som det 12.-største topdomæne, det ottendestørste landekode-topdomæne i verden 14 og det sjettestørste medlem af CENTR (se figur 1).

Figur 1: Ti største landekode-topdomænemedlemmer af CENTR ved udgangen af første kvartal af 2021 15 .

I den omfattede periode blev den negative vækst som følge af en fortsat mætning og konsolidering af markedet for domænenavne og konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU opvejet af den stigende efterspørgsel efter domænenavne under covid-19-pandemien 16 . Som følge heraf skete der et fald i antallet af .eu-registreringer på 2 % i 2019, men det tabte blev indhentet igen i 2020 med en positiv vækst på 2,2 %, hvilket er sammenligneligt med det globale og europæiske marked for domænenavne 17 . Samlet set opretholdt .eu-topdomæneadministratoren en svagt positiv vækst i den periode, der er omfattet af denne rapport (se figur 2).

Figur 2: Registreringer under .eu-topdomænet pr. kvartal til udgangen af første kvartal af 2021. (Kilde: EURid).

Blandt EU-landene havde Tyskland den største andel af .eu-registreringer ved udgangen af første kvartal af 2021 (se figur 3). I den omfattede periode var de tre lande med den største vækst Portugal (124,2 %), Irland (78,7 %) og Letland (33,3 %).

Figur 3: De ti EU-lande med det højeste antal registreringer under .eu-topdomænet ultimo første kvartal af 2021. (Kilde: EURid).

5.2.Virkningerne af covid-19-pandemien

På trods af pandemiens forstyrrende virkning har .eu-topdomæneadministratoren opretholdt sit serviceniveau, således at .eu-topdomænet ikke er blevet påvirket.

Som en bivirkning af pandemien oplevede markedet for domænenavne en større efterspørgsel, som var drevet af organisationer og virksomheder, der skiftede til onlinetilstedeværelse. Under pandemien er der imidlertid også sket en stigning i mængden af ondsindede eller på anden måde kriminelle onlineaktiviteter 18 . For at beskytte .eu-topdomænet mod misbrug af registreringer og ondsindede registreringer i forbindelse med covid-19 blev Kommissionen og .eu-topdomæneadministratoren enige om at indføre yderligere kontrol af eksisterende og nyregistrerede domænenavne mod et sæt covid-relaterede nøgleord såsom "corona" og "vaccine", der er oversat til alle EU-sprog 19 . Der blev gennemført næsten 9 000 kontroller fra april 2020 til udgangen af andet kvartal af 2021, hvilket førte til suspension af mere end 6 500 domænenavne.

5.3.Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU 

Fra den 1. januar 2021 er indbyggere og virksomheder hjemmehørende i Det Forenede Kongerige og organisationer, der er etableret i Det Forenede Kongerige, ikke længere berettigede til at have et .eu-domænenavn. I 2019 og 2020 underrettede Kommissionen og .eu-topdomæneadministratoren regelmæssigt registranter i Det Forenede Kongerige og deres registratorer 20 om deres kommende tab af berettigelsen. Den 1. januar 2021 suspenderede .eu-topdomæneadministratoren de resterende britiske domænenavne, så domænenavnene ikke længere kunne pege på et websted eller understøtte e-mailtjenester.

Konsekvenserne for .eu-topdomænet af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU har været betydelige. Fra de oprindelige 240 000 domænenavne, der var registreret i Det Forenede Kongerige (2018), faldt tallet til 190 000 ved udgangen af første kvartal af 2019, og den 1. januar 2021 blev alle resterende domænenavne (81 000) suspenderet.

5.4.Forbindelser med registratorer

Topdomæneadministratoren for .eu vedblev med at styrke og forbedre sit forhold til registratorer, som medvirker til at markedsføre .eu-domænenavne og interagere med de enkelte registranter. Tilfredshedsundersøgelsen blandt registratorer fra 2019 21 viste, at 97 % af registratorerne generelt er tilfredse med .eu-topdomæneadministratoren.

Ved udgangen af første kvartal af 2021 var der 718 akkrediterede registratorer. Dette antal har været forholdsvis stabilt i de seneste år. Stigningen i antallet af nye akkrediterede registratorer som følge af .eu-topdomæneadministratorens opsøgende aktiviteter har udlignet faldet i antallet af registratorer som følge af den øgede koncentration i denne sektor.

Topdomæneadministratoren for .eu forlader sig fortsat på rådgivning fra det rådgivende udvalg Registrar Advisory Board, som giver topdomæneadministratoren input om politiske spørgsmål og initiativer til støtte for topdomænet .eu.

5.5.Markedsføring og kommunikation

I overensstemmelse med sit mandat til at bidrage til at styrke Unionens identitet, fremme Unionens værdier online og etablere topdomænet .eu som et varemærke, der er tydeligt knyttet til EU, har topdomæneadministratoren iværksat følgende markedsførings- og kommunikationsaktiviteter:

En handlingsplan 22 , der blev lanceret i 2020 for at hjælpe SMV'er med at øge deres onlinetilstedeværelse, i samarbejde med FundingBox, European Enterprise Network (EEN), EUIPO og SMEunited.

To oplysningskampagner om året med trust.eurid.eu som landingsside, hvor slutbrugere kan finde oplysninger om registrering af .eu-domænenavne og de sikkerheds- og brandingfunktioner, der kendetegner .eu-produktet.

Samarbejdet med .eu-akkrediterede registratorer blev styrket via .eu-topdomæneadministratorens samfinansierede markedsføringsprogram, hvorigennem registratorer får refunderet op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger til PR-aktiviteter for .eu-domænenavne. I den omfattede periode samfinansierede programmet 134 kampagner.

Videreførelse af reduktionsordningen for registratorer, der tilbyder registratorer en nedsættelse af gebyrerne for nyregistreringer. Ved udgangen af 2020 havde 330 registratorer tilmeldt sig reduktionsordningen, som tegnede sig for 98 % af alle nyregistreringer under .eu-domænet.

Videreførelse af de årlige "Web Awards"-priser, som anerkender innovation og fremragende præstationer blandt brugerne af .eu-domænenavne.

Involveringen i Codeweek 23 og udviklingen af kunstkonkurrencen SAFEonLINE 24 , der har til formål at supplere .eu-topdomæneadministratorens uddannelses- og oplysningsaktiviteter inden for onlinesikkerhed med et unikt kreativt perspektiv.

Den strukturerede forvaltning af .eu-topdomæneadministratorens tilstedeværelse på sociale medier, navnlig via dens Twitter-konto og YouTube-kanal, som nåede op på over 3 millioner visninger i 2020.

5.6.Flersprogethed 

Topdomæneadministratoren for .eu er fortsat førende inden for sproglig mangfoldighed og flersprogethed i Europa og tilbyder et af de største IDN-rum 25 i verden. Ved udgangen af første kvartal af 2021 var der over 42 000 registrerede IDN'er og 1 300 og 2 700 domænenavne registreret under henholdsvis .ею, som svarer til .eu med det kyrilliske tegnsæt, og .ευ, som svarer til .eu med det græske tegnsæt (se figur 4).

Lanceringen af .ευ-endelsen den 14. november 2019 markerede den vellykkede gennemførelse af en langvarig proces inden for ICANN 26 med henblik på at få de to .eu-endelser med ikkelatinske tegnsæt godkendt. I overensstemmelse med bedste praksis i branchen med henblik på at forhindre mulige forvirrende ligheder mellem .ευ og andre topdomæner iværksatte .eu-topdomæneadministratoren sideløbende hermed en overgangsperiode for migrering af alle eksisterende domænenavne med det græske tegnsæt til den nye .ευ-endelse, som skal være fuldført den 13. november 2022.

Figur 4: IDN-registreringer frem til udgangen af første kvartal af 2021. (Kilde: EURid).

6.Tillid og sikkerhed

6.1.Stabilitet, sikkerhed og forretningskontinuitet

Topdomæneadministratoren for .eu sikrede en tilgængelighed på 100 % til domænerne .eu, .ею og .ευ i den periode, der er omfattet af denne rapport, hovedsagelig takket være en distribueret, redundant og ajourført DNS-infrastruktur af høj kvalitet. Der er etableret to autoritative navneservere i Amsterdam og Ljubljana, som støttes af tre eksterne Anycast-tjenesteudbydere 27 med henblik på redundans og robusthed. Topdomæneadministratorens administrative processer støttes gennem redundant teknisk infrastruktur i Amsterdam og Luxembourg.

I fjerde kvartal af 2019 konkluderede BIPT, det belgiske føderale tilsynsorgan med ansvar for regulering af markedet for elektronisk kommunikation i Belgien, at .eu-topdomæneadministratoren er en operatør af væsentlige tjenester i henhold til NIS-direktivet 28 som gennemført i belgisk ret. Topdomæneadministratoren for .eu har tidligere benyttet sig af ISO og dens cybersikkerhedscertificeringer 29 , hvilket allerede har skabt grundlag for at opfylde dens nye retlige forpligtelser i henhold til NIS.

I foråret 2020 blev .eu-topdomæneadministratoren udsat for et voldsomt DDoS-angreb (distributed denial of service) rettet mod dens platforme og websteder. Med undtagelse af korte tidsintervaller forblev registrerings- og WHOIS-søgetjenesterne tilgængelige takket være samarbejdet mellem topdomæneadministratoren for .eu og dennes konnektivitetspartnere, som det lykkedes at standse skadelig trafik ved netværkets grænser. Selve .eu-topdomænet blev ikke berørt af dette angreb.

6.2.Sikkerhedselementer for .eu-domænenavne

Ved udgangen af første kvartal af 2021 var der over 577 000 DNSSEC-signerede 30 .eu-domænenavne, svarende til næsten 16 % af den samlede .eu-portefølje. Procentsatsen stiger gradvist takket være kombinationen af rabatter på gebyrerne og webinarer for registratorer, der øger bevidstheden om DNSSEC's betydning.

I 2020 blev der desuden indført et ekstra beskyttelseslag i form af brugen af registratorkode for at forhindre utilsigtede eller uautoriserede ændringer af ejerskabet af .eu-domænenavne.

6.3.Datakvalitet og forebyggelse af misbrug af registreringer

Det er vigtigt at opretholde nøjagtige, fuldstændige og ajourførte registreringsdata for at sikre .eu-domænets sikkerhed og stabilitet. Topdomæneadministratoren for .eu har derfor fortsat sine bestræbelser på at forbedre kvaliteten af sine registreringsdata gennem WHOIS-kvalitetsprojektet, hvilket førte til suspendering af 27 000 domænenavne i den periode, der er omfattet af rapporten 31 .

For at maksimere virkningen af de trufne foranstaltninger anvendte .eu-topdomæneadministratoren, hvor det var muligt, automatiserede processer til at fremskynde datakontrollen og registrator- og registrantvenlige metoder til at sænke barriererne for anvendelse.

APEWS-systemet 32 (Abuse Prevention and Early Warning System) blev lanceret i andet halvår af 2020 for at evaluere mønstre i registreringer af domænenavne på grundlag af en innovativ maskinlæringsmetode, der er udviklet i samarbejde med universitetet i Leuven. APEWS forudsiger, om et domænenavn potentielt kan anvendes på en måde, der indebærer misbrug, hvilket resulterer i en udsættelse af tildelingen af mistænkelige registreringer 33 og udløser en verifikationsprocedure med krav til indehaverne af domænenavnene om, at de bekræfter deres registreringsdata, efterfulgt af en manuel gennemgang, der fører til tildeling eller suspension af domænenavnet. I den periode, der er omfattet af denne rapport, blev 11 000 registreringer kontrolleret via APEWS-systemet. APEWS er anerkendt i branchen og har modtaget ECO-prisen for 2019 34 .

I første kvartal af 2021 blev kend din kunde-projektet 35 lanceret, hvilket gjorde det muligt for registranter at fremlægge dokumentation for deres identitet ved hjælp af automatiserede systemer via EURid-portalen, herunder muligheden for at bruge deres eID 36 . Dette udgør en potentielt effektiv, hurtig og brugervenlig mulighed for identificering og autentificering. Topdomæneadministratoren for .eu vil fortsætte med at udvikle dette projekt, også under hensyntagen til udviklingen af et pålideligt og sikkert europæisk eID 37 .

6.4.Samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet

Topdomæneadministratoren for .eu har fortsat løbende ydet bistand til retshåndhævende myndigheder og andre relevante myndigheder i deres bekæmpelse af ulovlige aktiviteter, der involverer .eu-domænenavne. Bistanden har omfattet samarbejde med det belgiske forbundsøkonomiministerium, det belgiske toldvæsen (Cybersquad) og den belgiske anklagemyndighed, regelmæssig dialog med IT-Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU) og samarbejde med Europol i form af udveksling af statistiske data og tendenser, gennemførsel af fælles projekter til bekæmpelse af it-kriminalitet 38 og afholdelse af fælles workshops 39 .

Topdomæneadministratoren for .eu har også samarbejdet med brancheforeninger og andre organisationer, der er involveret i bekæmpelsen af misbrug af registrering. Et eksempel herpå er det partnerskab, som topdomæneadministratoren for .eu i første kvartal af 2021 undertegnede med Global Cybercrime Alliance 40 , en nonprofitorganisation, som etablerer programmer, partnerskaber og værktøjer med henblik på at bidrage til et sikrere og mere pålideligt internetmiljø.

6.5.Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Topdomæneadministratoren for .eu fortsatte sit udbytterige samarbejde med EUIPO om at underrette varemærkeindehaverne, når der registreres et .eu-domænenavn, som er identisk med et registreret EU-varemærke. I 2020 intensiverede de to organisationer deres samarbejde 41 om at støtte ansøgere om og indehavere af varemærker og domænenavne, navnlig SMV'er. I juli 2021 blev der iværksat en fælles handlingsplan efter henstillingen i Kommissionens rapport om .eu-topdomæneadministratorens samarbejde med EUIPO og andre EU-agenturer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne 42 .

Proceduren for alternativ tvistbilæggelse for .eu giver mulighed for at indgive en klage online på et hvilket som helst af EU's officielle sprog via de to udbydere af alternativ tvistbilæggelse, WIPO Arbitration and Mediation Center og den tjekkiske voldgiftsret (CAC). I den periode, der er omfattet af rapporten, blev der fortsat tilbudt rabat på gebyret for den grundlæggende procedure for alternativ tvistbilæggelse for .eu 43 . Der blev indgivet 170 klager, og 131 tvister blev løst, heraf 87 af CAC og 44 af WIPO.

7.Engagement på fællesskabsplan og internationalt plan 

I rapporteringsperioden har .eu-topdomæneadministratoren fortsat sit samspil med internettets internationale fællesskab, navnlig gennem følgende initiativer og aktiviteter:

Som aktiv deltager i ICANN's møder har .eu-topdomæneadministratoren ledet ccNSO's 44 strategiske og operationelle udvalg siden 2015 med det formål at yde rådgivning og bidrag til ICANN om de årlige og langsigtede strategiske og operationelle planer.

Topdomæneadministratoren for .eu bidrog med sin ekspertise til udviklingen af en katastrofeberedskabsplan og en protokol for forretningskontinuitet for operatører af små landekode-topdomæner inden for ICANN. Dette arbejde blev godt modtaget, navnlig fordi små topdomæneadministratorer har begrænsede ressourcer til at udarbejde sådanne planer.

I juni 2020 etablerede .eu-topdomæneadministratoren koalitionen Dynamic Coalition on Data and Trust under IGF 45 . Denne koalition har til formål at tilskynde til proaktive indgreb og effektiv selvregulering i branchen for at hæve standarderne for datakvalitet, bekæmpe dårlige data og misinformation og styrke offentlighedens tillid til internettet. I 2020 var indsatsen primært rettet mod industriens reaktion på covid-19-krisen.

Topdomæneadministratoren for .eu samarbejdede gennem ICANN's arbejdsgruppe for universel accept med UNESCO, landekode-topdomæneadministratoren for .ru og de regionale topdomæneorganisationer om at fremme og støtte flersprogethed på internettet, hvilket førte til den årlige IDN World Report 46 .

Topdomæneadministratoren for .eu videreførte .eu Academy 47 , hvorigennem .eu-topdomæneadministratorens eksperter udbød undervisning og afholdt kurser om spørgsmål vedrørende topdomæner, internetforvaltning og cybersikkerhed for fagfæller, regeringsrepræsentanter og flere europæiske universiteter.

Topdomæneadministratoren for .eu støttede EuroDIG-sessioner 48 og Youth IGF 49 , hvis TV-kanal den bidrog til at modernisere.

I 2020 blev ungdomsudvalget 50 oprettet. Det er et rådgivende organ, der yder rådgivning og oplyser om unges syn på .eu-topdomæneadministratorens tilgang til internetforvaltning og på dens initiativer og politikker.

8.Indvirkning på miljøet

Topdomæneadministratoren for .eu opretholdt sin førende position for så vidt angår miljømæssig bæredygtighed ved at bevare sin EMAS-certificering 51 med årlige vurderinger af sine grønne mål og ved at vurdere sine CO2-emissioner og købe certificerede CO2-kreditter som kompensation.

I 2019 og 2020 blev CO2-kreditterne brugt til at støtte Uganda Borehole-projektet og projektet "Water is Life" i Madagaskar 52 , og i 2020 deltog topdomæneadministratoren for .eu i et initiativ iværksat af CENTR 53 , der havde til formål at fremme en miljøvenlig landekode-topdomænebranche.

9.Konklusion

Topdomænet .eu fungerer fortsat på en effektiv og økonomisk sund måde, idet det letter adgangen til det digitale indre marked, giver EU-borgerne mulighed for at demonstrere deres europæiske identitet online, understøtter små og mellemstore virksomheders tilstedeværelse på internettet og fremmer flersprogethed.

Fokus på tjenestekvalitet og de initiativer, der er iværksat for at øge sikkerheden og datakvaliteten, begrænse spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne og fremme samarbejde med partnere om bekæmpelse af cyberkriminalitet og IP-krænkende aktiviteter, har bidraget til EU's mål om at øge tilliden og sikkerheden på internettet og udgør et eksempel til efterfølgelse for andre DNS-operatører.

Topdomæneadministratoren for .eu bør fortsætte på den nuværende kurs med henblik på at sikre, at .eu-domænet nyder bred tillid, og at ulovlig adfærd og misbrug, der er tydelig andre steder i DNS-økosystemet, ikke får fodfæste inden for .eu-topdomænets område. Den bør fortsætte med at innovere til støtte for sine tiltag på dette område, herunder ved at inddrage de nyeste teknologier såsom cloud-teknologier, kunstig intelligens, avancerede sikkerheds- og krypteringsteknologier og eID.

På basis af dens solide kundegrundlag, dens stærke forbindelser med registratorer og en række målrettede initiativer over for markeder med utilstrækkelig adgang og EU-borgere, der bor i udlandet, har topdomænet .eu potentiale til yderligere at styrke sin position som det foretrukne domæne blandt EU's borgere og virksomheder.

(1)       https://eurid.eu/ .
(2)      Fra den 13. oktober 2022 finder artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) 2019/517 tilsvarende anvendelse.
(3)      Den foregående rapport, COM(2020) 63, findes på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:52020DC0063 .
(4)      Som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008.
(5)      Som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1654/2005 af 10. oktober 2005, nr. 1255/2007 af 25. oktober 2007, nr. 560/2009 af 26. juni 2009 og nr. 2015/516 af 26. marts 2015.
(6)      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 af 19. marts 2019 om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (EØS-relevant tekst).
(7)      Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1083 af 14. maj 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 vedrørende kriterierne for kvalificering og udvælgelse og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren for topdomænet .eu (EØS-relevant tekst).
(8)      Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/857 af 17. juni 2020 om fastlæggelse af de principper, der skal indgå i kontrakten mellem Europa-Kommissionen og topdomæneadministratoren for topdomænet .eu i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517.
(9)      Indtil 2019 var hovedkontoret beliggende i Bruxelles.
(10)       https://www.centr.org/events/centr-awards.html .
(11)      Der opretholdes finansreserver til afskrivninger, investeringer, sociale forpligtelser, juridiske forpligtelser, driftskapital og kontrakters ophør.
(12)       https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/call-selection-registry-eu-top-level-domain .
(13)      Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1878 af 25. oktober 2021 om udpegelse af topdomæneadministratoren for topdomænet .eu (EØS-relevant tekst).
(14)    Verisign Industry Brief, Q1 2021, https://www.verisign.com/assets/domain-name-report-Q12021.pdf .
(15)      Kilde: CENTRstats Global TLD Report 2021/1, https://centr.org/library/library/statistics-report/global-tld-report-2021-1.html . Note 1: Topdomænet .eu optræder som nr. 6, fordi de større domæner .cn (Kina) og .br (Brasilien) ikke er medlemmer af CENTR og ikke tages i betragtning. Note 2: Tallene fra CENTR og fra EURid afviger en smule fra hinanden med hensyn til det samlede antal .eu-registreringer på grund af forskellige optællingsmetoder.
(16)      CENTR: Is the lockdown driving domain registrations? https://www.centr.org/news/blog/is-the-lockdown-driving-domain-registrations.html .
(17)      Kvartalsvise rapporter om globale topdomæner fra CENTR for andet kvartal af 2019 til første kvartal af 2021: https://centr.org/library/library.html .
(18)      How COVID-19-related crime infected Europe during 2020 | Europol (europa.eu) : https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020.
(19)      https://eurid.eu/en/news/doteu-covid19-measures/.
(20)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_domain_names_da_0.pdf , https://eurid.eu/da/register-a-eu-domain/brexit-notice/ .
(21)       https://eurid.eu/en/news/2020-registrar-survey/ .
(22)       https://eurid.eu/en/news/eurid-supports-smes/ .
(23)      Et græsrodsinitiativ, der har til formål at formidle kodning og digitale færdigheder til alle på en sjov og engagerende måde: https://codeweek.eu/ .
(24)       https://eurid.eu/da/artcompetition/ .
(25)      Internationaliserede domænenavne med ikkelatinske tegnsæt.
(26)    Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) er den nonprofitorganisation, der koordinerer internettets navngivnings- og adresseringssystem, https://www.icann.org/ .
(27)      DENIC, NetNod og RcodeZero.
(28)      Direktiv om sikkerhed i net- og informationssystemer.
(29)      ISO/IEC 27001:2013 om ledelsessystemer for informationssikkerhed og ISO 22301:2012 om videreførelse af virksomhedsdrift, se også https://eurid.eu/da/welcome-to-eurid/cyber-security/ .
(30)    Domain Name System Security Extension, en sikkerhedsudvidelse af DNS, der sikrer, at brugerne kommunikerer med det korrekte websted, og forhindrer "man in the middle"-angreb fra falske websteder.
(31)      I perioden fra april 2017 til april 2019 blev i alt ca. 79 000 registreringer suspenderet efter kontrol af registreringsdataenes gyldighed.
(32)       https://eurid.eu/da/register-a-eu-domain/data-quality/#nav_apews .
(33)      Selv om domænenavnet er registreret, vil tjenester, der er knyttet til domænenavnet, ikke fungere, f.eks. et websted eller en e-mailtjeneste.
(34)       https://international.eco.de/eco-award-2019/nominees-2019/#domains .
(35)       https://eurid.eu/da/register-a-eu-domain/data-quality/#nav_kyc_project .
(36)      Elektronisk identitet.
(37)      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 for så vidt angår fastlæggelse af en ramme for en europæisk digital identitet (SEC(2021) 228 final) — (SWD(2021) 124 final) — (SWD(2021) 125 final).
(38)     https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-enhances-cybercrime-and-internet-security-cooperation-signing-mou-eurid .
(39)     https://www.europol.europa.eu/events/eurid-europol-cross-border-collaboration-in-fighting-cybercrime-workshop .
(40)       https://www.globalcyberalliance.org/ .
(41)       https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/news/-/action/view/5772664 .
(42)      RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Vurdering af samarbejdet mellem .eu-topdomæneadministratoren og EUIPO og andre EU-agenturer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne i henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2019/517.
(43)      Gebyret for alternativ tvistbilæggelse pr. klage er 100 EUR inklusive rabatten.
(44)      Country Code Names Supporting Organization.
(45)      Internet Governance Forum, https://www.intgovforum.org/ .
(46)     www.idnworldreport.eu .
(47)     https://eurid.eu/en/welcome-to-eurid/initiatives/eu-academy/ .
(48)

     European Dialogue on Internet Governance ( https://www.eurodig.org/ ).

(49)      Youth Internet Governance Forum ( https://youthigf.com ).
(50)       https://eurid.eu/da/welcome-to-eurid/corporate-governance/ .
(51)    EU's ordning for miljøledelse og miljørevision, registreringsnummer BE-VL-000016.
(52)       https://eurid.eu/da/welcome-to-eurid/going-green/ .
(53)       https://centr.org/news/blog/reduce-carbon-footprint.html .
Top