EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0483

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (kodifikation)

COM/2021/483 final

Bruxelles, den 19.8.2021

COM(2021) 483 final

2021/0275(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (kodifikation)

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle EU-lovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder, som EUlovgivningen giver dem.

Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i den oprindelige retsakt, dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder.

Som følge heraf er det af afgørende betydning at bestemmelser, der ofte er blevet ændret, kodificeres, hvis EU-lovgivningen skal være klar og gennemsigtig.

2.Den 1. april 1987 1 besluttede Kommissionen at pålægge sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre, at EU-reglerne var klare og lette at forstå.

3.Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Edinburgh (december 1992) 2 , hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig, fordi den giver retlig sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt.

Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af den normale procedure for vedtagelse af Unionens retsakter.

Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.

4.Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej 3 . Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det 4 ; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

5.Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på 24 officielle sprog af direktiv 95/50/EF og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Den Europæiske Unions Publikationskontor ved hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag V til det kodificerede direktiv.

🡻 95/50/EF (tilpasset)

2021/0275 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (kodifikation)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om  Den Europæiske Unions funktionsmåde , særlig artikel  91 ,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 5 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 6 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

🡻 

(1)Rådets direktiv 95/50/EF 7 er blevet ændret væsentligt flere gange 8 . Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

🡻 95/50/EF

(2)Kontrollen med transport af farligt gods ad vej sker i henhold til forordning EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1100/2008 9 og Rådets forordning (EØF) nr. 3912/92 10 .

🡻 95/50/EF Betragtning 3 (tilpasset)

(3)Kontrolprocedurerne samt definitionerne for denne type transport  bør  sikre en effektiv kontrol, med overholdelsen af de i  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF 11   fastlagte  sikkerhedsstandarder .

🡻 95/50/EF Betragtning 4 (tilpasset)

(4)Det  bør  sikres, at medlemsstaterne i tilstrækkelig grad foretager kontrol på hele deres område, samtidig med at det så vidt muligt  bør  undgås, at de pågældende køretøjer kontrolleres flere gange.

🡻 95/50/EF Betragtning 6 (tilpasset)

(5)Kontrollen bør foretages ved hjælp af en liste over sådanne  fælles  forhold, som gælder for transporter  af farligt gods  i hele  Unionen .

🡻 95/50/EF Betragtning 7 (tilpasset)

(6)Der bør  fastsættes  en liste over overtrædelser, som alle medlemsstater finder  tilstrækkeligt  alvorlige  til , at de  alt efter omstændighederne eller af sikkerhedshensyn  bør medføre iværksættelse af  passende  foranstaltninger  over for  de køretøjer, der har gjort sig skyldige i overtrædelsen  , herunder  i givet fald  at nægte  køretøjerne adgang til  Unionen .

🡻 95/50/EF Betragtning 8 (tilpasset)

(7)For at  sikre, at sikkerhedsstandarderne  for transport af farligt gods ad vej  overholdes,  bør der ligeledes i forebyggende øjemed kunne aflægges kontrolbesøg i virksomheder, eller når der ved vejkontrollen er konstateret alvorlige overtrædelser af lovgivningen om transport af farligt gods.

🡻 95/50/EF Betragtning 9

(8)Den pågældende kontrol bør omfatte al transport af farligt gods ad vej, der helt eller delvist udføres på medlemsstaternes område, uden hensyn til godsets oprindelsessted og bestemmelsessted eller køretøjets indregistreringsland.

🡻 95/50/EF Betragtning 10

(9)I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser kan myndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret eller virksomheden er etableret, anmodes om at træffe passende foranstaltninger, og de bør meddele den anmodende medlemsstat hvilke foranstaltninger, der er truffet.

🡻 95/50/EF Betragtning 11

(10)Anvendelsen af dette direktiv bør være genstand for en beretning, som Kommissionen fremlægger.

🡻 2019/1243 artikel 1og bilaget, afsnit IX, 1, indledningen (tilpasset)

(11)For at tilpasse  dette  direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i  traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,  med henblik på at ændre bilag I, II og III, navnlig for at tage hensyn til ændringer af direktiv 2008/68/EF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning 12 . For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

🡻 95/50/EF Betragtning 5 (tilpasset)

(12) Målene for dette direktiv, nemlig at sikre et højt sikkerhedsniveau for transport af farligt gods, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af handlingens omfang eller virkninger, bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med  nærhedsprincippet  jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. .

🡻 

(13)Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne

🡻 95/50/EF (tilpasset)

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på den kontrol, som medlemsstaterne foretager i forbindelse med transport af farligt gods ad vej udført af køretøjer, der benyttes på deres område eller ankommer dertil fra et tredjeland.

Direktivet finder ikke anvendelse på transport af farligt gods, der udføres af køretøjer, som tilhører eller kontrolleres af de væbnede styrker.

2. Bestemmelserne i dette direktiv  berører ikke  medlemsstaternes ret til under overholdelse af  EU-lovgivningen  at kontrollere internationale og nationale transporter af farligt gods, der udføres på deres område af køretøjer, som ikke er omfattet af direktivet.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)”køretøj”: ethvert motorkøretøj, fuldt udbygget eller ikke, som er beregnet til vejtrafik, som har mindst fire hjul, og hvis konstruktivt bestemte maksimalhastighed er over 25 km/t, samt dets påhængskøretøjer, med undtagelse af køretøjer, der kører på skinner, traktorer, der anvendes i landbrug og skovbrug, og enhver form for bevægelig maskine

b)”farligt gods”  :  farligt  gods som defineret  i artikel  1, litra b), i den konvention om international transport af farligt gods ad vej, indgået i Genève den 30. september 1957, samt i bilag A og B til denne konvention, hvortil der henvises i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68 

c)”transport”: enhver form for vejtransport, der helt eller delvis udføres af et køretøj på det offentlige vejnet på en medlemsstats område, herunder af- og pålæsning, som omfattes af direktiv  2008/68/EF , uden at dette berører medlemsstaternes lovbestemmelser om ansvaret for sådanne transporter

d)”virksomhed”: enhver fysisk eller juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, enhver sammenslutning eller gruppe af personer uden status som juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, samt ethvert organ, der henhører under en offentlig myndighed, hvad enten det selv har status som juridisk person eller er undergivet en myndighed, der har sådan status, og som transporterer, laster og losser farligt gods eller lader andre transportere sådant gods, eller som midlertidigt oplagrer, samler, emballerer eller modtager farligt gods i forbindelse med transport, og som er etableret på  Unionens  område

e)”kontrol”: enhver form for kontrol, inspektion, eftersyn eller formaliteter, der foretages af myndighederne af hensyn til sikkerheden i forbindelse med transport af farligt gods.

Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at en repræsentativ del af transporten af farligt gods ad vej underkastes kontrol i henhold til dette direktiv, med henblik på at konstatere, om transporten udføres i overensstemmelse med lovgivningen om transport af farligt gods ad vej.

Kontrol udføres på en medlemsstats område i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1100/2008 og artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3912/92.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne foretager kontrol i henhold til dette direktiv ved at anvende checklisten  , der er fastsat  i bilag I. Den kontrollerende myndighed overdrager føreren af køretøjet et eksemplar af checklisten eller en attestation med resultatet af kontrollen, som skal fremvises på forlangende, for at yderligere kontrol kan forenkles eller så vidt muligt undgås.

Første afsnit berører ikke medlemsstaternes ret til at foretage kontrol i enkeltstående tilfælde.

2. Kontrol foretages som stikprøver og fordeles over en så stor del af vejnettet som muligt.

3. Der skal vælges kontrolsteder, hvor de ulovlige køretøjer kan bringes i overensstemmelse med reglerne eller, hvis den kontrollerende myndighed finder det hensigtsmæssigt, blive stående på stedet eller henstilles på en plads, som anvises af ovennævnte myndighed, uden at det udgør en sikkerhedsrisiko.

4. Forudsat det ikke indebærer nogen sikkerhedsrisiko, kan der om nødvendigt udtages prøver af de transporterede varer til undersøgelse i laboratorier, som er anerkendt af den pågældende myndighed.

5. Kontrol skal være af rimelig varighed.

Artikel 5

Uden at andre foranstaltninger dermed udelukkes, kan et køretøj,  i tilfælde hvor det er fastslået, at  bestemmelserne for transport af farligt gods ad vej,  navnlig  på et eller flere af de punkter som er opført i bilag II  er overtrådt ,  henstilles enten  på stedet eller på et sted, som anvises af kontrolmyndighederne, og det skal bringes i overensstemmelse med reglerne, før kørslen genoptages; der kan  efter omstændighederne eller af sikkerhedshensyn  iværksættes andre foranstaltninger,  herunder i givet fald at nægte  køretøjet adgang til  Unionen .

Artikel 6

1. Der kan ligeledes i forebyggende øjemed aflægges kontrolbesøg i virksomheder, eller når der ved vejkontrollen er konstateret overtrædelser, som udgør en sikkerhedsrisiko for transporten af farligt gods.

Kontrolbesøg skal sikre, at transporten af farligt gods ad vej udføres i overensstemmelse med de sikkerhedsforskrifter, der gælder på området.

2. Er der konstateret en eller flere overtrædelser af bestemmelserne for transport af farligt gods, især på et eller flere af de punkter som er opført i bilag II, skal de pågældende transporter bringes i overensstemmelse med reglerne, før de forlader virksomheden, eller der kan iværksættes andre  passende  foranstaltninger.

Artikel 7

1. Medlemsstaterne  yder  hinanden  gensidig bistand  ved anvendelsen af dette direktiv.

2. Begår et køretøj eller en virksomhed, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat alvorlige eller gentagne overtrædelser, der udgør en sikkerhedsrisiko for transporten af farligt gods, skal det meldes til myndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret, eller hvor virksomheden er etableret.

Myndighederne i den medlemsstat, hvor en alvorlig eller gentagen overtrædelse er blevet konstateret, kan anmode myndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret, eller hvor virksomheden er etableret, om at iværksætte passende foranstaltninger over for lovovertræderen eller lovovertræderne.

Sidstnævnte myndigheder meddeler myndighederne i den medlemsstat, hvor overtrædelsen er blevet konstateret, hvilke foranstaltninger der i givet fald er iværksat over for fragtføreren eller virksomheden.

Artikel 8

Hvis der ved en vejkontrol af et køretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, konstateres forhold, som giver grund til at antage, at der er begået alvorlige eller gentagne lovovertrædelser, som ikke kan påvises på grund af manglende beviser ved denne kontrol, bistår myndighederne i de berørte medlemsstater hinanden med at klarlægge situationen.

Såfremt den kompetente medlemsstat i dette øjemed aflægger et kontrolbesøg i virksomheden, underrettes den anden berørte medlemsstat om resultatet af kontrollen.

Artikel 9

1. For hvert kalenderår og senest tolv måneder efter årets udløb indsender hver enkelt medlemsstat en rapport til Kommissionen efter modelen  til standardformular  i bilag III, vedrørende anvendelsen af  direktiv 95/50/EF og  dette direktiv og med følgende oplysninger:

a)om muligt, det konstaterede eller skønnede omfang af vejtransport af farligt gods i tons transporteret gods eller i tons pr. kilometer

b)antallet af foretagne kontrolprøver

c)antallet af kontrollerede køretøjer, efter indregistrering (køretøjer, der er indregistreret på medlemsstatens eget område, i andre medlemsstater eller i tredjelande)

d)antallet af konstaterede overtrædelser og  risikokategori 

e)angivelse af, hvor mange og hvilken type sanktioner der er iværksat.

2. I 1999 og derefter mindst hvert tredje år sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om medlemsstaternes anvendelse af  direktiv 95/50/EF og  dette direktiv i overensstemmelse med de oplysninger, der er  nævnt  i stk. 1.

🡻 2019/1243 artikel 1 og bilaget, afsnit IX, 1, punkt 1)

Artikel 10

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende ændring af bilag I, II og III for at tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling på de områder, der er omfattet af dette direktiv, navnlig for at tage hensyn til ændringer af direktiv 2008/68/EF.

🡻 2019/1243 artikel 1 og bilaget, afsnit IX, 1, punkt 1)

Artikel 11

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 26. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa‑Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa‑Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa‑Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

🡻 95/50/EF (tilpasset)

Artikel 12

Medlemsstaterne  tilsender  Kommissionen de vigtigste nationale  retsforskrifter , som de  udsteder  på det område, der er omfattet af dette direktiv.

🡻 

Artikel 13

Direktiv 95/50/EF som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag IV, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag IV, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

🡻 95/50/EF (tilpasset)

Artikel 14

Dette direktiv træder i kraft på  tyvendedagen efter  offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    KOM(87) 868 PV.
(2)    Se bilag 3 til del A i konklusionerne.
(3)    Opført i lovgivningsprogrammet for 2021.
(4)    Se bilag IV, del A, til dette forslag.
(5)    EUT C […] af […], s. […].
(6)    EUT C […] af […], s. […].
(7)    Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (EFT L 249 af 17.10.1995, s. 35).
(8)    Jf. bilag IV, del A.
(9)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1100/2008 af 22. oktober 2008 om afskaffelse af kontrol ved medlemsstaternes grænser i forbindelse med transport af landeveje og indre vandveje (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 63).
(10)    Rådets forordning (EØF) nr. 3912/92 af 17. december 1992 om kontrol inden for Fællesskabet i forbindelse med transport ad vej og indre vandveje, hvor transportmidlet er indregistreret eller godkendt til kørsel i et tredjeland (EFT L 395 af 31.12.1992, s. 6).
(11)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).
(12)    EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Top

Bruxelles, den 19.8.2021

COM(2021) 483 final

BILAG

til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (kodifikation)


🡻 2004/112/EF Artikel 1 og bilag I (tilpasset)

BILAG I

Tjekliste

 (Jf. artikel 4) 

_____________

🡻 2004/112/EF Artikel 1 og bilag II (tilpasset)

BILAG II

Overtrædelser

Nedenstående ikke-udtømmende liste, der er opdelt i tre risikokategorier (hvor kategori I er den alvorligste), tjener som retningslinje for, hvad der i dette direktiv skal anses for  en  overtrædelse.

Når den myndighed/befuldmægtigede, der udfører kontrollen ved vejsiden, indplacerer en overtrædelse i en kategori, skal vedkommende tage hensyn til de konkrete omstændigheder ved kontrollen.

Mangler, som ikke er opregnet i risikokategorierne, indplaceres i overensstemmelse med kategoribeskrivelserne.

Optræder der flere overtrædelser pr. transporterende enhed, anvendes kun den alvorligste risikokategori (jf. punkt 39 i bilag I) i forbindelse med rapportering ( i overensstemmelse med modellen til standardformular, jf.  bilag III).

1.Risikokategori I

Hvis manglende overholdelse af relevante ADR-forskrifter indebærer høj risiko for dødsfald, alvorlig personskade eller omfattende miljøskader, bør sådanne mangler normalt medføre en umiddelbar korrigerende foranstaltning, f.eks. tilbageholdelse af køretøjet.

Mangler:

1)Det farlige gods i køretøjet er ikke tilladt til transport.

2)Udsivning af farlige stoffer.

3)Transport ved ikke tilladt transportmåde eller med uhensigtsmæssigt transportmiddel.

4)Bulktransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion.

5)Transport i et køretøj uden behørig godkendelsesattest.

6)Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene og indebærer umiddelbar fare (i andre tilfælde benyttes risikokategori II).

7)Anvendelse af ikke-godkendt emballage.

8) Emballagerne  opfylder ikke gældende emballeringsanvisninger.

9)De særlige forskrifter for sammenpakning er ikke overholdt.

10)Reglerne for fastgøring og placering af ladningen er ikke overholdt.

11)Reglerne for sammenlæsning af kolli er ikke overholdt.

12)Den tilladte fyldningsgrad for tanke og kolli er ikke overholdt.

13)Forskrifterne for begrænsning af mængden pr. transporterende enhed er ikke overholdt.

14)Transport af farligt gods uden nogen angivelse af, at de er til stede (f.eks. i dokumenter, ved mærkning af emballager eller ved skiltning på og mærkning af køretøjet).

15)Transport uden skiltning på og mærkning af køretøjet.

16)Oplysninger, der er relevante for konstatering af, at det stof, der transporteres, kan indebære en overtrædelse af risikokategori I (f.eks. FN-nummer, korrekt forsendelsesbetegnelse, emballagegruppe), mangler.

17)Føreren er ikke i besiddelse af gyldigt kursusbevis.

18)Der benyttes åben ild.

19)Rygeforbuddet overholdes ikke.

2.Risikokategori II

Hvis manglende overholdelse af relevante ADR-forskrifter indebærer risiko for personskade eller miljøskader, bør sådanne mangler normalt medføre en korrigerende foranstaltning, f.eks. afhjælpning på stedet, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, ellers senest ved afslutning af den igangværende forsendelse.

Mangler:

1)Den transporterende enhed omfatter mere end ét påhængskøretøj/én sættevogn.

2)Køretøjet opfylder ikke længere godkendelseskravene, men indebærer ingen umiddelbar fare.

3)Der er ikke de krævede funktionsdygtige ildslukkere til stede på køretøjet; en ildslukker kan stadig anses for funktionsdygtig, hvis kun den foreskrevne forsegling og/eller udløbsdatoen mangler; det gælder dog ikke, hvis ildslukkeren er åbenbart  ufunktionsudygtig , f.eks. at trykmåleren viser 0.

4)Køretøjet har ikke det udstyr, der kræves i ADR eller de skriftlige anvisninger.

5)Prøvnings- og eftersynsdato og brugsperiode for emballager, IBC'er eller storemballager er ikke overholdt.

6)Der transporteres kolli med beskadigede emballager, IBC'er eller storemballager eller beskadigede urensede  tomme  emballager.

7)Stykgodstransport i en container af uhensigtsmæssig konstruktion.

8)Tanke/tankcontainere (også tomme og urensede) er ikke behørigt lukket.

9)Transport af en kombinationsemballage, hvis ydre emballage ikke er behørigt lukket.

10)Ukorrekt mærkning, sedler eller skilte.

11)Der er ingen skriftlige anvisninger i overensstemmelse med ADR, eller de skriftlige anvisninger er ikke relevante for det transporterede gods.

12)Køretøjet er ikke behørigt tilset eller parkeret.

3.Risikokategori III

Hvis manglende overholdelse af relevante forskrifter indebærer lav risiko for personskade eller miljøskader, kræver sådanne mangler ikke en korrigerende foranstaltning på stedet, men kan afhjælpes senere hjemme hos transportfirmaet.

Mangler:

1)Skilte, sedler, bogstaver, figurer eller symboler er ikke af forskriftsmæssig størrelse.

2)Andre oplysninger end de i risikokategori I/16 omhandlede mangler i transportdokumenterne.

3)Kursusbeviset befinder sig ikke i køretøjet, men det er åbenbart, at føreren er i besiddelse af det.

_____________

🡻 2004/112/EF Artikel 1 og bilag III

BILAG III

Model til standardformular til udfærdigelse af rapporten til Kommissionen om overtrædelser og sanktioner

_____________

🡹

BILAG IV

Del A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer
(jf. artikel 13)

Rådets direktiv 95/50/EF
(EFT L 249 af 17.10.1995, s. 35)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/26/EF
(EFT L 168 af 23.6.2001, s. 23)

Kommissionens direktiv 2004/112/EF
(EUT L 367 af 14.12.2004, s. 23)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/54/EF
(EUT L 162 af 21.6.2008, s. 11)

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2019/1243

(EUT L 198 af 25.7.2019, s. 241)

kun bilagets punkt IX, 1

Del B

Frister for gennemførelse i national ret
(jf. artikel 13)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

95/50/EF

1. januar 1997

2001/26/EF

23. december 2001

2004/112/EF

14. december 2005

2008/54/EF

_____________

BILAG V

Sammenligningstabel

Direktiv 95/50/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, indledningen

Artikel 2, indledningen

Artikel 2, første led

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, andet led

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, tredje led

Artikel 2, litra c)

Artikel 2, fjerde led

Artikel 2, litra d)

Artikel 2, femte led

Artikel 2, litra e)

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, første afsnit

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, andet afsnit

Artikel 4, stk. 1, første punktum

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 1, andet punktum

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2 til 5

Artikel 4, stk. 2 til 5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 6, stk. 2, første afsnit

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, første punktum

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, andet punktum

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9, stk. 1, indledningen

Artikel 9, stk. 1, indledningen

Artikel 9, stk. 1, første led

Artikel 9, stk. 1, litra a)

Artikel 9, stk. 1, andet led

Artikel 9, stk. 1, litra b)

Artikel 9, stk. 1, tredje led

Artikel 9, stk. 1, litra c)

Artikel 9, stk. 1, fjerde led

Artikel 9, stk. 1, litra d)

Artikel 9, stk. 1, femte led

Artikel 9, stk. 1, litra e)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 9aa

Artikel 11

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Bilag I, II og III

Bilag I, II og III

Bilag IV

Bilag V

_____________

Top