EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0638

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

COM/2021/638 final

Bruxelles, den 20.10.2021

COM(2021) 638 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

1. INDLEDNING

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 (WEEE-direktivet) fastsættes reglerne for håndtering af WEEE med henblik på at bidrage til bæredygtig produktion og forbrug ved som førsteprioritet at forebygge WEEE og derudover genbruge, genanvende og på anden måde nyttiggøre sådant affald for at reducere bortskaffelsen af affald og bidrage til effektiv brug af ressourcer og genvinding af værdifulde sekundære råstoffer.

Ved WEEE-direktivet tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 20, med henblik på:

·fastsættelse af overgangstilpasninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes vanskeligheder ved at nå de indsamlingsprocenter for WEEE, der er fastsat i direktivets artikel 7, stk. 4

·den mulige ændring af bilag VII om krav til selektiv behandling for at indføre andre behandlingsteknologier, jf. artikel 8, stk. 4

·fastsættelse af kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af WEEE, som finder sted uden for EU, jf. artikel 10, stk. 3

·tilpasning af bilag IV, VII, VIII og IX til den videnskabelige og tekniske udvikling, jf. artikel 19.

2. RETSGRUNDLAG

Ifølge WEEE-direktivets artikel 20, stk. 2, tillægges beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter Kommissionen for en periode på fem år fra den 13. august 2012.

Kommissionen forelagde den 18. april 2017 sin rapport 2 om udøvelsen af beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til WEEE-direktivet for Europa-Parlamentet og Rådet. I overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, tredje punktum forlænges delegationen af beføjelser stiltiende for endnu en periode på fem år med udløb den 13. august 2022. Kommissionen fremsender denne rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, jf. artikel 20, stk. 2, andet punktum, for at fremlægge sine aktiviteter i forbindelse med udøvelsen af beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i denne periode.

Ifølge artikel 20, stk. 2, forlænges delegationen af beføjelser stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. UDØVELSE AF DELEGEREDE BEFØJELSER

Kommissionen har i den periode, der er omfattet af rapporten, ikke udøvet nogen af de delegerede beføjelser, som er tillagt den i henhold til WEEE-direktivet, af de årsager, der er forklaret i det følgende.

3.1. Overgangstilpasninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes vanskeligheder ved at nå de indsamlingsprocenter, der er fastsat i direktivets artikel 7, stk. 4

I Kommissionens foregående rapport om udøvelsen af dens delegerede beføjelser blev det bl.a. bemærket, at Den Tjekkiske Republik, Letland, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet har benyttet sig af undtagelsesmuligheden i WEEE-direktivets artikel 7, stk. 3, til at udskyde opnåelsen af indsamlingsprocenter fra 2019 indtil en dato, de selv har valgt, som ikke skal være senere end 14. august 2021. Bulgarien, Litauen og Malta benyttede sig også af denne mulighed for undtagelse.

Konklusionen på den foregående rapport var, at der ikke var nogen særlige omstændigheder, som ville kunne begrunde vedtagelsen af en delegeret retsakt med yderligere overgangsordninger.

Som det også blev bekendtgjort, ydede Kommissionen støtte og vejledning til medlemsstaterne for at hjælpe dem med at håndtere eventuelle vanskeligheder ved at nå målene via et målrettet initiativ til fremme af overholdelse af reglerne understøttet af en undersøgelse, der blev foretaget i 2016-2017 3 . Formålet var navnlig at skaffe et overblik over national praksis vedrørende håndteringen af WEEE og vurdere medlemsstaternes gennemførelse og resultater i forbindelse med WEEE-direktivet. Der blev udpeget kritiske faktorer og forhindringer for opfyldelsen af målsætningerne samt god praksis med henblik på gensidig læring og videreudvikling af WEEE-politikker og -praksis på medlemsstatsniveau.

Hvad angår indsamlingsmålene for 2019 skal det tages i betragtning, at medlemsstaterne ifølge WEEE-direktivets artikel 16, stk. 6, skal indberette data for 2019 inden 18 måneder efter dette rapporteringsårs udgang, dvs. inden udgangen af juni 2021. I skrivende stund har Kommissionen endnu ikke modtaget et fuldt sæt officielt indberettede data fra medlemsstaterne om WEEE-indsamlingsprocenterne for 2019.

Kommissionen bemærker, at der heller ikke i indeværende periode, som denne rapport omfatter, har været nogen særlige omstændigheder, som ville kunne begrunde vedtagelsen af en delegeret retsakt med overgangstilpasninger med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes vanskeligheder ved at overholde de indsamlingsprocenter, der er fastsat i WEEE-direktivet, og navnlig de indsamlingsprocenter, der finder anvendelse fra og med 2019.

3.2. Ændring af bilag VII, artikel 8, stk. 4

Bilag VII omhandler den selektive behandling af WEEE-materialer og -komponenter.

Ved artikel 8, stk. 4, i WEEE-direktivet tillægges Kommissionen beføjelser til at ændre bilag VII for at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet.

I den periode, der er omfattet af nærværende rapport, har Kommissionen ikke konstateret et behov for en indsats, som ville have medført en ændring af bilag VII.

Af relevans for bilagets emne kan nævnes, at Kommissionen i perioden fra december 2018 til november 2020 gennemførte en undersøgelse af kvalitetsstandarder for behandlingen af WEEE (Study on quality standards for the treatment of WEEE) 4 , herunder omfattende høringer af interesserede parter. Denne undersøgelse gav anledning til bl.a. forslag til ændring af listerne over stoffer, blandinger og komponenter, der skal udtages fra alt særskilt indsamlet WEEE, jf. bilag VII, på baggrund af ny videnskabelig dokumentation vedrørende farlige stoffer, materialer eller blandinger i WEEE 5 og under hensyntagen til aktuelle behandlingsteknologier. Undersøgelsen er foretaget inden for en bredere sammenhæng, som omfatter mulig videreudvikling og harmonisering af kravene vedrørende WEEE-behandling, også på basis af mandatet i henhold til artikel 8, stk. 5, i WEEE-direktivet. Der foretages i øjeblikket en yderligere vurdering 6 af de tilhørende økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger, og en yderligere indsats på grundlag heraf kan omfatte en ændring af bilag VII, som dog i øjeblikket ikke kan besluttes isoleret.

3.3. Kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af WEEE, som finder sted uden for EU, artikel 10, stk. 3

Ifølge artikel 10, stk. 2, i WEEE-direktivet regnes WEEE, der eksporteres ud af Unionen, kun med ved konstateringen af, at de i artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis eksportøren i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 og forordning (EF) nr. 1418/2007 kan forelægge bevis for, at behandlingen fandt sted under omstændigheder, der svarer til kravene i direktivet. Ifølge artikel 10, stk. 3, skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af udførlige regler som supplement til reglerne i artikel 10, stk. 2, navnlig vedrørende kriterierne for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af WEEE uden for EU.

Ud over den udvikling, der blev omtalt i den foregående rapport, har Kommissionen som led i sin undersøgelse "Study on quality standards for the treatment of WEEE" 7 foretaget en ajourføring af en tidligere undersøgelse fra 2013 for at identificere og sammenligne potentielle muligheder for vurdering og dokumentation af tilsvarende omstændigheder for behandlingen og at fremsætte anbefalinger om de bedste mulige politikker. Heri indgik en høring af interesserede parter. Endvidere er Kommissionen i øjeblikket i færd med at revidere forordningen om overførsel af affald 8 , og i denne forbindelse overvejes det at fastsætte kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder for behandlingen af affald uden for EU.

I betragtning af bl.a. dette igangværende arbejde vedtog Kommissionen ikke en delegeret retsakt i henhold til artikel 10, stk. 3, i WEEE-direktivet. I forbindelse med EU's politikker vedrørende miljø, råstoffer og den cirkulære økonomi er tilhørende foranstaltninger fortsat en prioritet og vil fortsat blive vurderet sammen med forslag som led i revisionen af forordningen om overførsel af affald.

3.4. Tilpasning af bilag IV, VII, VIII og IX til den videnskabelige og tekniske udvikling, artikel 19

Bilag IV indeholder en ikkeudtømmende liste over EEE, som henhører under EEE-kategorierne. Bilag VII omhandler selektiv behandling af materialer og komponenter i affald af elektrisk og elektronisk udstyr. I bilag VIII præciseres de tekniske krav til pladser til oplagring og anlæg til behandling af WEEE, og i bilag IX vises piktogrammet til mærkning af EEE.

I den periode, der er omfattet af nærværende rapport, har Kommissionen ikke vedtaget nogen relevante delegerede retsakter med henblik på at tilpasse de ovennævnte bilag til den videnskabelige og tekniske udvikling.

For så vidt angår bilag VII og VIII, som nævnt ovenfor, peges der i undersøgelsen af kvalitetsstandarder for behandlingen af WEEE, som blev udført for Kommissionen, blandt de foreslåede politikker på specifikke krav, som kunne indarbejdes i disse to bilag for at tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling. Blandt disse krav kan nævnes krav vedrørende behandling af flere typer WEEE, som er forekommet i stigende mængder de seneste år, f.eks. solcellepaneler, luftkonditioneringsudstyr, fladskærme, køleskabe med vakuumisoleringspaneler og WEEE, der indeholder lithium-akkumulatorer, men som ikke figurerer i de førnævnte bilag, fordi disse typer affald ikke forekom førhen.

Kommissionen er i øjeblikket i færd med bl.a. at vurdere disse muligheder i forbindelse med en mulig videreudvikling og videre harmonisering af standarderne for WEEE-behandling som led i den førnævnte opfølgende vurdering.

4. KONKLUSION

Kommissionen har i løbet af de seneste fem år ikke udøvet de delegerede beføjelser, den er tillagt i henhold til direktiv 2012/19/EU, af de i denne rapport beskrevne årsager. Den vil af de anførte årsager muligvis gøre det i fremtiden.

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage denne rapport til efterretning.

(1)

   EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

(2)

   COM(2017) 172 final.

(3)

   "WEEE compliance promotion exercise": https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1 .

(4)

    https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/2004b067-726a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1 .

(5)

   Videnskabelig dokumentation kan f.eks. være resultater og udvikling inden for persistente organiske miljøgifte (POP) og særligt problematiske stoffer (SVHC) i henhold til kemikalielovgivningen i de seneste 20 år.

(6)

   I skrivende stund har Kommissionen forberedt en undersøgelse med henblik på at vurdere de sandsynlige virkninger og gennemførligheden af foranstaltninger til videre harmonisering af kravene vedrørende WEEE-behandling, som forventes at blive igangsat, når denne rapport forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.

(7)

    https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/2004b067-726a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1 .

(8)

   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

Top