EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse (EU) 2020/265 for så vidt angår tilpasning af de beløb, der tilvejebringes via fleksibilitetsinstrumentet i 2020 til finansiering af foranstaltninger vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler, til øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og til styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed

COM/2020/171 final

Bruxelles, den 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af afgørelse (EU) 2020/265 for så vidt angår tilpasning af de beløb, der tilvejebringes via fleksibilitetsinstrumentet i 2020 til finansiering af foranstaltninger vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler, til øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og til styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed


BEGRUNDELSE

Den 27. november 2019 traf Europa-Parlamentet og Rådet afgørelse om at tilvejebringe et beløb på 778,1 mio. EUR via fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) som foreslået af Kommissionen (afgørelse (EU) 2020/265 1 ).

Den 27. marts 2020 forelagde Kommissionen et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 1/2020 2 . Dette omfattede bl.a. en forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 på i alt 423,3 mio. EUR til dækning af de behov, der er opstået som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, til finansiering af øjeblikkelige foranstaltninger, der er påkrævet som følge af covid-19-udbruddet (det hidtil første rescEU-beredskabslager af medicinsk udstyr), og til forøgelse af Den Europæiske Anklagemyndigheds budget. I FÆB nr. 1/2020 har Kommissionen foreslået, at der gøres brug af den samlede margen for forpligtelser, dvs. et beløb på 350,0 mio. EUR, der er til rådighed fra 2018, til finansiering af den del af forhøjelsen, der vedrører migration. Kommissionen har også foreslået, at den resterende del af forhøjelsen, dvs.73,3 mio. EUR, finansieres ved at tilpasse det beløb, der tilvejebringes via fleksibilitetsinstrumentet, i overensstemmelse hermed og udvide anvendelsesområdet for afgørelse (EU) 2020/265 3 .

Kommissionen har i dag fremsat forslag til ændringsbudget nr. 2/2020 4 , der omfatter en yderligere forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 på 3 000,0 mio. EUR til finansiering af reaktiveringen af EU's nødhjælpsinstrument (ESI) med det formål at hjælpe medlemsstaterne med at afbøde konsekvenserne af covid-19-udbruddet og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU) for at lette en mere omfattende opbygning lagre af vigtige ressourcer og koordinere distributionen heraf i hele Europa. Eftersom det ikke er muligt at foretage omfordelinger under udgiftsområde 3 og i overensstemmelse med det forslag om at ændre FFR-forordningen ved at fjerne begrænsningerne på dette instruments anvendelsesområde 5 , som Kommissionen ligeledes har fremsat forslag om i dag, foreslår Kommissionen i FÆB nr. 2/2020, at der gøres brug af den samlede margen for forpligtelser svarende til det fulde beløb, der er til rådighed for dette særlige instrument, dvs. 2 042,4 mio. EUR 6 , til at dække forhøjelsen.

Dette forslag til afgørelse om tilvejebringelse af midler via fleksibilitetsinstrumentet tager desuden sigte på at ændre afgørelse (EU) 2020/265 af 27. november 2019 og erstatter den ændring, der er fremsat forslag om i forbindelse med FÆB nr. 1/2020. Dette nye forslag dækker derfor både de forhøjelser af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3, der indgår i FÆB nr. 1/2020 og FÆB nr. 2/2020, hvorved det beløb, der skal tilvejebringes via fleksibilitetsinstrumentet, forhøjes til 1 094,4 mio. EUR 7 , hvilket betyder, at der ikke er flere midler til rådighed i dette instrument for 2020.

Eftersom anvendelsen af den samlede margen for forpligtelser som foreslået i FÆB nr. 2/2020 og dette forslag om tilvejebringelse af midler via fleksibilitetsinstrumentet ikke vil være nok til at dække finansieringsbehovet for ESI, fremsætter Kommissionen et særskilt forslag 8 sammen med FÆB nr. 2/2020 om ved hjælp af margenen til uforudsete udgifter at tilvejebringe et beløb på 714,6 mio. EUR for 2020.

Følgende tabel indeholder en vejledende oversigt over de betalingsbevillinger, der foreslås tilvejebragt ved anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet:

(i mio. EUR, i løbende priser)

År

Fordeling af betalingsbevillinger i forbindelse med anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i 2020

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

I alt

1 094,4

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af afgørelse (EU) 2020/265 for så vidt angår tilpasning af de beløb, der tilvejebringes via fleksibilitetsinstrumentet i 2020 til finansiering af foranstaltninger vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler, til øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og til styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 9 , særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Fleksibilitetsinstrumentet har til formål at muliggøre finansiering af nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere udgiftsområder i Unionens almindelige budget.

(2)Loftet for det årlige beløb, der er til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet, er på 600 000 000 EUR (2011-priser), jf. artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 10 , eventuelt forhøjet med de bortfaldne beløb, der stilles til rådighed i henhold til samme artikels stk. 1, andet afsnit.

(3)Den 27. november 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet afgørelse (EU) 2020/265 11 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet med det formål at tilvejebringe et beløb på 778 074 489 EUR i forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) for regnskabsåret 2020 med henblik på finansiering af foranstaltninger vedrørende migration, flygtninge og sikkerhed.

(4)Forslaget til ændringsbudget nr. 1/2020 12 omfatter en forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 på 423 300 000 EUR til dækning af behovene som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, til finansiering af øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og til dækning af en forøgelse af budgettet for Den Europæiske Anklagemyndighed. Af denne samlede forhøjelse dækkes de 350 000 000 EUR ved at anvende den samlede margen for forpligtelser, der er fastsat bestemmelser om i artikel 14 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, og de 73 300 000 EUR ved endnu engang at tilvejebringe midler for 2020 via fleksibilitetsinstrumentet. Det er også nødvendigt at tilpasse den vejledende betalingsprofil.

(5)Forslaget til ændringsbudget nr. 2/2020 13 omfatter en yderligere forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 på 3 000 000 000 mio. EUR til finansiering af reaktiveringen af EU's nødhjælpsinstrument (ESI) i Unionen for at give medlemsstaterne yderligere hjælp til at afbøde konsekvenserne af covid-19-udbruddet og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU) for at lette en mere omfattende opbygning lagre af vigtige ressourcer og koordinere distributionen heraf i hele Europa. Af denne samlede forhøjelse dækkes de 2 042 402 163 EUR ved at anvende den samlede margen for forpligtelser, der er fastsat bestemmelser om i artikel 14 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, og de 243 039 699 EUR ved endnu engang at tilvejebringe midler for 2020 via fleksibilitetsinstrumentet. Det er også nødvendigt at tilpasse den vejledende betalingsprofil.

(6)Afgørelse (EU) 2020/265 bør derfor ændres.

(7)Denne afgørelse bør træde i kraft samme dag som ændringen af budgettet for 2020, eftersom fleksibilitetsinstrumentet giver mulighed for at finansiere visse foranstaltninger ud over det loft, der er fastsat for 2020-budgettet i den flerårige finansielle ramme —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, i afgørelse (EU) 2020/265 ændres således: "778 074 489 EUR" erstattes af "1 094 414 188 EUR".

Stk. 1, andet afsnit, affattes således: "Det beløb, der er omhandlet i første afsnit, anvendes til at finansiere foranstaltninger til afhjælpning af de fortsatte udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler samt den aktuelle sundhedskrise i Den Europæiske Union som følge af covid-19-udbruddet og til at dække Den Europæiske Anklagemyndigheds stigende behov."

I stk. 2, første afsnit, affattes litra a)-d) således:

"a)    574 652 355 EUR i 2020

b)    413 658 806 EUR i 2021

c)    66 154 477 EUR i 2022

d)    39 948 550 EUR i 2023."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    EUT L 58 af 27.2.2020, s. 51.
(2)    COM(2020) 145 af 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140 af 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170 af 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174 af 2.4.2020.
(6)    I dette beløb tages der hensyn til den resterende margen fra 2019 (på 1 316,9 mio. EUR), der blev stillet til rådighed for 2020 i forbindelse med den tekniske justering med henblik på det særlige instrument, som Kommissionen har vedtaget i dag (COM(2020) 173 af 2.4.2020).
(7)    I dette beløb tages der hensyn til det beløb på 175 mio. EUR, der bortfaldt fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i 2019 og blev stillet til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet i forbindelse med den tekniske justering med henblik på det særlige instrument, som Kommissionen har vedtaget i dag (COM(2020) 173 af 2.4.2020).
(8)    COM(2020) 172 af 2.4.2020.
(9)    EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(10)    Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(11)    Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse (EU) 2020/265 af 27. november 2019 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (EUT L 058 af 27.2.2020, s. 51).
(12)    COM(2020) 145 af 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170 af 2.4.2020.
Top