EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0775

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Vurdering af samarbejdet mellem .eu-topdomæneadministratoren og EUIPO og andre EU-agenturer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne i henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2019/517

COM/2020/775 final

Bruxelles, den 2.12.2020

COM(2020) 775 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Vurdering af samarbejdet mellem .eu-topdomæneadministratoren og EUIPO og andre EU-agenturer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne i henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2019/517


Indholdsfortegnelse

1.    Indledning    

2.    Mål og metode    

2.1 Mål    

2.2 Metode    

3.    Samarbejde mellem EURid og EUIPO med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne    

3.1 Tidligt samarbejde    

3.2 Seneste samarbejde    

3.3 Planlagte aktiviteter 2020-22    

3.4 Vurdering af samarbejdet mellem EURid og EUIPO og anbefalinger til forbedringer    

4.    Samarbejde med andre EU-organer og nationale eller internationale organisationer    

4.1 Samarbejde med Europol    

4.2 Samarbejde med andre organer    

5.    Små og mellemstore virksomheder    

5.1 Registreringsprocedure    

5.2 Alternativ tvistbilæggelse    

6.    Konklusion    1.Indledning

Kommissionen er ansvarlig for topdomænet .eu, som i øjeblikket anvendes af 3,6 mio. slutbrugere i EU 1 . Domænet .eu blev oprettet ved forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004. Retsakterne blev for nylig ophævet ved forordning (EU) 2019/517 2 , ".eu-forordningen", som trådte i kraft den 18. april 2019 og vil finde anvendelse fra den 13. oktober 2022.

Domænenavnet .eu drives af topdomæneadministratoren for .eu. På nuværende tidspunkt er det EURid, en privat, uafhængig nonprofitorganisation, på grundlag af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, der er indgået med Kommissionen, og som løber indtil den 12. oktober 2022. Kommissionen udvælger og indgår i henhold til artikel 19, stk. 2, i .eu-forordningen en kontrakt med den enhed, der skal fungere som topdomæneadministrator fra den 13. oktober 2022.

Topdomæneadministratoren skal ifølge .eu-forordningen vedtage politikker og gennemføre foranstaltninger for at undgå spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne 3 . "Spekulation i og misbrug af registreringer" er defineret som registrering af et domænenavn, der er identisk med eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er anerkendt eller fastslået en rettighed i medfør af EU-retten eller national ret, og som: a) er blevet registreret af dets indehaver uden rettigheder til eller legitime interesser i navnet, eller b) er registreret eller bruges i ond tro 4 .

Beskyttede rettigheder på EU-plan omfatter bl.a. registrerede nationale varemærker og EF-varemærker, geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser samt følgende nationalt beskyttede intellektuelle ejendomsrettigheder:

·ikke-registrerede varemærker

·handelsnavne

·firmamærker og -navne

·navne på selskaber

·efternavne

·titler på beskyttede litterære værker og kunstværker 5 . 

Der skal ske tilbagekaldelse af .eu-registreringer, hvis der er tale om spekulation eller misbrug, ved hjælp af proceduren for alternativ tvistbilæggelse for .eu eller en retslig procedure, der er indledt af rettighedshaverne.

.eu-forordningen indeholder krav om, at Kommissionen fremmer samarbejdet mellem topdomæneadministratoren for .eu, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og andre EU-agenturer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne, herunder cybersquatting, og sørge for enkle administrative procedurer, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) 6 .

.eu-forordningen kræver også, at Kommissionen senest den 30. juni 2020 evaluerer dette samarbejde og vurderer, om og hvordan topdomæneadministratoren bør fastlægge enklere administrative procedurer for SMV'er 7 . Kommissionen bør derefter forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om sin vurdering 8 . Kommissionen har udarbejdet denne rapport for at opfylde denne retlige forpligtelse.

2.Mål og metode

2.1 Mål

Domænenavnesystemet (DNS) støtter et tilgængeligt, funktionelt og pålideligt internet, men er ikke immunt over for misbrug. Domænenavnet .eu er ikke en undtagelse, så .eu-forordningerne kræver, at der gennemføres politikker og foranstaltninger for at forhindre spekulation i og misbrug af domænenavnsregistreringer.

Denne rapport:

·evaluerer samarbejdet mellem topdomæneadministratoren for .eu-topdomænet (EURid) og EUIPO og andre EU-agenturer eller internationale organisationer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer

·vurderer, om og hvordan dette samarbejde kan forbedres for at bevare et sikkert, gennemsigtigt og tillidsfuldt .eu-onlinemiljø

·tager hensyn til den nuværende praksis i branchen på området

·afdækker mulige aspekter af registreringsprocedurerne for .eu-topdomænet eller andre procedurer for håndtering af domænenavne (som f.eks. alternativ tvistbilæggelse), der med fordel kan forenkles med henblik på at lette registrering af domænenavne og øge beskyttelsen af rettighedshavere til gavn for SMV'er.

2.2 Metode

Denne rapport er baseret på både Kommissionens vurdering og resultaterne af en ekstern undersøgelse foretaget mellem december 2019 og april 2020, hvor der blev foretaget en evaluering af praksis med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af domænenavne 9 .

Undersøgelsens forfattere foretog en omfattende gennemgang af relevante rapporter fra branchen og indsamlede og analyserede data og oplysninger fra flere interessenter, der var involveret i bekæmpelse af spekulation i/misbrug af registreringer. De gennemførte navnlig en markedsanalyse og en sammenligning mellem praksis for .eu-topdomæneadministratoren og andre domænenavnes administratorer ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder. Dette omfattede vurdering af administrative procedurer, der ville gøre det muligt for SMV'er effektivt at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer i domænenavnet .eu.

Denne rapport tager også hensyn til den formelle indberetning til Kommissionen, som .eu-topdomæneadministratoren skal foretage 10 , og de oplysninger, som Kommissionen har indsamlet i forbindelse med de regelmæssige udvekslinger med topdomæneadministratoren som led i sine tilsynsforpligtelser.

3.Samarbejde mellem EURid og EUIPO med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne

3.1 Tidligt samarbejde

Samarbejdet mellem EURid og EUIPO blev først formaliseret den 23. juni 2016 i en samarbejdsaftale 11 . Dens formål var at bekæmpe svigagtige aktiviteter efter beviser på, at tredjeparter systematisk browsede EUIPO's database og søgte efter nye EU-varemærkeansøgninger og foretog spekulation i eller misbrug af registreringer af domænenavne for disse udtryk, en praksis kaldet cybersquatting. De to parter blev enige om at gennemføre ændringer i systemet med henblik på at øge EU-varemærkeindehaveres bevidsthed og reducere cybersquatting.

I de tidlige faser af samarbejdet mellem EURid og EUIPO var fokus på udveksling af oplysninger og samarbejde på områder af fælles interesse. EURid sendte navnlig mistænkelige fakturaer til EUIPO, og begge organisationer tilføjede links på deres respektive portaler og værktøjer, herunder et link til et varemærkesøgningsværktøj på EURids websted, et link til EUIPO's websted på webstedet WHOIS på .eu og et link til søgeværktøjet på .eu i værktøjet til elektronisk indgivelse af EU-varemærkeansøgninger.

3.2 Seneste samarbejde

Den 20. maj 2019 forlængede EURid og EUIPO deres samarbejde ved at underskrive en indledende samarbejdsaftale 12 . Der blev stillet to nye funktioner til rådighed for EU-varemærkeindehavere:

·en kontrol af, om der er adgang til det tilsvarende domænenavn, når de indgiver en EU-varemærkeansøgning

·en meddelelse (underretning), når et domænenavn, som svarer til et EU-varemærke, registreres.

Kontrol af tilgængelighed

Denne funktion er tilføjet til værktøjet til elektronisk indgivelse af EU-varemærkeansøgninger og informerer direkte brugerne om — så snart de udfylder deres varemærkeansøgning — hvorvidt deres varemærke er tilgængeligt som .eu-domænenavn. På denne måde kan de straks vælge at registrere domænenavnet, før deres EU-varemærkeansøgning offentliggøres.

Underretninger

EU-varemærkeindehavere har også mulighed for at modtage en underretning, når et .eu-domænenavn, som er identisk med deres varemærke, registreres — men kun, hvis de udtrykkeligt har valgt dette. Systemet er baseret på EUIPO's daglige fremsendelse af en ajourført liste over EU-varemærkeansøgninger til EURid via EUIPO-downloadtjenesten 13 . Alle nye registreringer af .eu-domænenavne kontrolleres af EURid i forhold til denne liste, og hvis der er et match, bliver EUIPO underrettet, og brugerne modtager en underretning via EUIPO's brugerområde.

3.3 Planlagte aktiviteter 2020-22

I henhold til deres fælles arbejdsprogram for 2020-22 14 vil EUIPO og EURid undersøge muligheden for at gennemføre en gensidig proces, når et .eu-domænenavn registreres, således at indehavere af domænenavne får mulighed for at se, om der er et varemærke med et lignende navn til rådighed på EUIPO.

Desuden vil begge organisationer arbejde på en fælles undersøgelse af ansøgningsadfærd for at se, om varemærker eller domænenavne registreres først. Undersøgelsen vil hjælpe dem med at håndtere svigagtige domænenavne og registreringer, der er foretaget i ond tro.

Der vil også blive indledt en gennemførlighedsundersøgelse med henblik på at skabe et værktøj, der kan oplyse brugerne om, hvorvidt de udtryk, de søger efter, er tilgængelige — både som varemærke og domænenavn. EUIPO og EURid vil også undersøge muligheden for at udvide den nuværende kontrol af tilgængelighed baseret på en "identisk søgning" 15 til "lignende søgning" for at finde mulige match i EURids database efter indgivelsen af en onlineansøgning om et EU-varemærke.

Arbejdsprogrammet indeholder også et link til EUIPO's SMV-program, som omfatter initiativer som:

·en chatbot med virksomhedsrelaterede oplysninger, der er nyttige for SMV'er, først og fremmest intellektuelle ejendomsrettigheder

·vejledninger med støtte og vejledning til SMV'er, der ønsker at registrere et EU-varemærke, som gør opmærksom på betydningen af domænenavne

·webinarer rettet mod SMV'er og formidlingsorganisationer.

3.4 Vurdering af samarbejdet mellem EURid og EUIPO og anbefalinger til forbedringer

EURid og EUIPO har opnået et frugtbart samarbejde om at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne, herunder cybersquatting, og fremtidige foranstaltninger, som planlægges af de to organisationer, forventes at bidrage til yderligere at reducere spekulation i og misbrug af registreringer og forbedre støtten til SMV'er.

I den næste fase af deres samarbejde bør de to organisationer søge at forenkle proceduren for registrering af .eu-domænenavne og EU-varemærker og oplyse om forbindelsen mellem domænenavne og varemærker. Alle værktøjer eller foranstaltninger, de foreslår, bør være enkle, brugervenlige, tilgængelige og effektive for SMV'er.

De kunne navnlig resultere i følgende forbedringer:

·Øget oplysning og videnopbygning, så rettighedshavere og indehavere af .eu-domænenavne kan få kendskab til de eksisterende foranstaltninger og værktøjer og øge anvendelsen af dem. Eksempler herpå er kurser og webinarer, som især er rettet mod SMV'er. Det er vigtigt at indsamle feedback fra SMV'er, forstå deres behov og forbedre oplysningsaktiviteterne.

·Give brugerne flere oplysninger, når de indgiver en EU-varemærkeansøgning. Sammen med ansøgningens endelige modtagelse og officielle registrering kunne EUIPO f.eks. forsyne ansøgere med dokumenter, der indeholder flere oplysninger om .eu-domænenavne, og metoder til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

·Forbedre eksisterende værktøjer:

oDet vil kræve yderligere tekniske forbedringer at indføre fuldstændige kontrol- og advarselsfunktioner. Disse funktioner giver rettighedshavere, herunder SMV'er, en enkel og effektiv metode til at reservere domænenavne, der matcher deres varemærker, eller reagere på spekulation i eller misbrug af registreringer.

oGeneralisere brugen af underretningssystemet. De statistikker, som EURid og EUIPO har fremlagt, viser, at der er en betydelig kløft mellem antallet af match, der er fundet mellem registreringer af EU-varemærker og .eu-domænenavne og antallet af underretninger til varemærkeindehavere. Der er behov for at oplyse om denne funktionalitet og øge dens anvendelse.

oUndersøge mulighederne for at udvide eksisterende værktøjer til kontrol af tilgængelighed og underretningsfunktioner til også at dække geografiske betegnelser.

·Udvikle nye værktøjer til at lette samtidig registrering af EU-varemærker og .eu-domænenavne:

oUdvikle et fælles søgeværktøj, der gør det muligt for brugerne at kontrollere, om et udtryk er til rådighed, både som et EU-varemærke og et .eu-domænenavn.

oVurdere muligheden for, at EUIPO kan blive en .eu-akkrediteret topdomæneadministrator og integrere registrering af .eu-domænet med EU-varemærkeansøgninger. Dette ville give rettighedshaverne mulighed for at foretage registrering ét sted.

Kommissionen vil følge op på disse anbefalinger med EURid og EUIPO og nøje følge, hvordan deres samarbejde udvikler sig, og hvor effektive de foranstaltninger, de træffer for at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer, er. I den forbindelse vil den være særlig opmærksom på de foranstaltninger, der træffes for SMV'er.

4.Samarbejde med andre EU-organer og nationale eller internationale organisationer 

4.1 Samarbejde med Europol

EURid og Europol har indgået et aftalememorandum 16 , der blev undertegnet i 2016. I henhold til denne aftale udveksler de oplysninger om mistænkelige .eu-domænenavne, herunder domænenavne identificeret af EURids system til forebyggelse af misbrug og tidlig varsling (APEWS) 17 .

Samarbejdet mellem EURid og Europol kan styrkes yderligere, begyndende med en formalisering af disse ordninger. Dette vil omfatte:

·formalisering af omfanget og de enkelte parters forpligtelser

·fastlæggelse af kontaktpunkter og kommunikationskanaler på begge sider

·beskrivelse af de foranstaltninger, som hver part skal træffe, når et mistænkeligt domænenavn konstateres

·fastlæggelse af opfølgnings- og rapporteringsmekanismer.

De to organisationer kan også gennemføre fælles oplysnings- og videnopbygningsaktiviteter for at informere offentligheden og uddanne cybersikkerhedseksperter og retshåndhævende personale om trusler om cyberkriminalitet i forbindelse med spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne og tilgængelige modforanstaltninger. Specifikt kunne de udvikle casestudier af intellektuel ejendomsret for at uddanne rettighedshavere og deres repræsentanter med fokus på SMV'er.

4.2 Samarbejde med andre organer

EURid samarbejder med internationale og europæiske myndigheder og organisationer for at forhindre ulovlige onlineaktiviteter. Disse omfatter bl.a.:

·det belgiske toldvæsen (bekæmpelse af falske websteder)

·belgiske anklagere og retshåndhævende myndigheder (bekæmpelse af cyberkriminalitet)

·Association for Safe Online Pharmacy (organisation til fremme af sikre onlineapoteker)

·International Anti-Counterfeiting Coalition 18  (international koalition til bekæmpelse af forfalskning)

·eCommerce Foundation (bekæmpelse af falske e-butikker)

·Anti-Phishing Working Group (arbejdsgruppe til bekæmpelse af forfalskning)

·Belgian Computer Emergency Response Team (belgisk IT-beredskabsenhed).

Nationale registrerede varemærker er beskyttet under den retlige ramme for .eu-domænet i samme omfang som EU-varemærker. Der findes imidlertid ikke noget struktureret samarbejde mellem .eu-topdomæneadministratoren og medlemsstaternes varemærkekontorer. Denne grad af samarbejde kan eventuelt etableres gennem Den Europæiske Unions netværk for intellektuel ejendom (EUIPN), som er oprettet af EUIPO 19 . EURids samarbejde med EUIPO kan også udvides til at omfatte medlemsstaternes varemærkekontorer ved også at tilbyde brugerne adgang til kontrol- og/eller underretningsfunktioner.

I øjeblikket har indehavere af andre intellektuelle ejendomsrettigheder end varemærker (f.eks. geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, handelsnavne, firmamærker og -navne og selskabers navne) kun adgang til udbedrende foranstaltninger i forbindelse med misbrug af registreringer under .eu. For at forbedre denne situation kan topdomæneadministratoren for .eu etablere et yderligere samarbejde med relevante organer og agenturer. Dette kunne omfatte kontrol i deres IPR-databaser 20 . Hvis topdomæneadministratoren kan finde navne, der er identiske med eller ligner .eu-domænenavne, kan denne enten underrette rettighedshaverne (så de kan gribe ind) eller selv gribe direkte ind. I praksis vil dette betyde, at underretningsfunktionen udvides til også at omfatte disse intellektuelle ejendomsrettigheder. For så vidt angår handelsnavne, firmamærker og -navne og selskabers navne kan der iværksættes en undersøgelse for at vurdere nytten af at etablere et samarbejde med EU's netværk af selskabsregistre.

En udvidelse af samarbejdet med myndigheder og organisationer med ansvar for andre intellektuelle ejendomsrettigheder ud over EU-varemærker kan være særlig gunstig for SMV'er.

5.Små og mellemstore virksomheder

Alle de aspekter, der analyseres i denne rapport, fokuserer navnlig på små og mellemstore virksomheder.

Hertil kommer, at der i dette afsnit fokuseres på aspekter i forbindelse med .eu-registreringsprocedurerne for SMV'er og de retsmidler, de har til rådighed — navnlig alternativ tvistbilæggelse — for at tackle spekulation i/misbrug af registreringer af domænenavne.

5.1 Registreringsprocedure

Samlet set er registreringsproceduren for .eu-domænet ganske enkel og ligetil. Men i betragtning af betydningen af forebyggende foranstaltninger for at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer kan den forbedres for SMV'er, navnlig ved:

·Gennemførelsestjenester, der gør det muligt for indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder at blokere for registreringer af domænenavne, som er i strid med reglerne, som en forebyggende foranstaltning, sådan som andre aktører i branchen allerede gør 21 . Sådanne tjenester hjælper rettighedshaverne med at beskytte deres tidligere rettigheder og beskytte deres mærker mod typosquatting 22 .

·Udvidelse af brugen af prædiktive algoritmer til at forhindre spekulation i og misbrug af registreringer ud over ondsindede registreringer 23 , som det i øjeblikket er tilfældet.

·Øget oplysning af rettighedshavere om eksisterende søgeværktøjer til ligheder, såsom opslagsværktøjet .be WHOIS, så de kan søge efter lignende domænenavne, som potentielt kan krænke deres rettigheder.

·Let brugeradgang til oplysninger om, hvordan forskellige typer misbrug anmeldes 24 .

5.2 Alternativ tvistbilæggelse

Eftersom internettet har global rækkevidde, og løsning af grænseoverskridende tvister via retssager er dyrt og tidskrævende, er udenretslige mekanismer til (alternativ) tvistbilæggelse til at afgøre sådanne tvister internationalt anerkendt som effektive afhjælpende foranstaltninger mod spekulation i og misbrug af registreringer.

Alternativ bilæggelse af .eu-tvister 25 er underlagt specifikke regler 26 og er blevet gennemført af en uafhængig udbyder, den tjekkiske voldgiftsret (CAC), siden 2006. Tjenesten er også blevet leveret af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) siden 2017. Tvistbilæggelsesproceduren for .eu-domænet varer ca. tre måneder.

Overordnet set fungerer alternativ tvistbilæggelse for .eu-domænet som tilsigtet 27 — men der kan foretages visse ændringer for at gøre proceduren enklere, mere tilgængelig og økonomisk overkommelig for SMV'er, f.eks.:

·Tilrådighedsstillelse af en portal til onlinetvistbilæggelse for at gøre det muligt for parterne at håndtere alle tvister om .eu-domænet online (i øjeblikket er det ikke alle .eu-tvistbilæggelsesmyndigheder, der stiller dette til rådighed).

·Afkortning af proceduren (hvor det er muligt) i overensstemmelse med proceduren for ensartet behandling af domænenavne (UDRP).

·Fastholdelse af de ansøgningsgebyrer, der skal betales for at indlede tvistbilæggelse for .eu-domænet, og som er økonomisk overkommelige for SMV'er

·Indførelse af en "taberen betaler"-mekanisme for at forhindre spekulation i/misbrug af registreringer og gøre det muligt for den vindende part at få dækket omkostningerne ved at indlede .eu-proceduren.

·En hasteprocedure, såsom at topdomæneadministratoren suspenderer domænenavne ved tydelige tilfælde af typosquatting eller procedurer svarende til det ensartede system for hurtig suspension (URS) 28 .

·Mulighed for indledende procedurer, inden tvisten vedrørende domænenavnet indledes officielt 29 .

6.Konklusion

Generelt er samarbejdet mellem .eu-topdomæneadministratoren og EUIPO om bekæmpelse af spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne tilfredsstillende. I denne rapport foreslås der yderligere forbedringer med hensyn til:

·Samarbejdet mellem EURid og EUIPO, navnlig ved at forbedre oplysnings- og videnopbygningsaktiviteterne og ved at forbedre de eksisterende værktøjer og udvikle nye værktøjer til at lette samtidig registrering af EU-varemærker og .eu-domænenavne.

·Samarbejdet med andre enheder: Det eksisterende samarbejde med Europol kan styrkes. Der kan indføres nyt samarbejde, f.eks. med nationale varemærkekontorer.

·De gældende foranstaltninger for SMV'er, navnlig ved yderligere forbedring af procedurerne for registrering og alternativ tvistbilæggelse.

Alle de anbefalinger til forbedringer, der er fremlagt i denne rapport, kan opnås ved en blanding af:

·gennemførelse af eksisterende foranstaltninger

·gennemførelse af nye samarbejdsforanstaltninger mellem EURid og EUIPO og andre EU-organer, myndigheder og organisationer på nationalt eller internationalt plan

·og ajourføring af EURids procedurer.

De kræver ikke yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger, men konkret gennemførelse og opfølgning. Nogle af disse foranstaltninger kan indføres i koncessionsaftalen mellem .eu-topdomæneadministratoren og Kommissionen (anvendes, når forordning (EU) 2019/517 er trådt i kraft).

Kommissionen vil følge op hos .eu-topdomæneadministratoren og EUIPO med hensyn til de foreslåede forbedringer med særlig vægt på forenklingsforanstaltninger for SMV'er og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der gøres, som led i den regelmæssige rapportering om funktionen af .eu-domænenavnet.

(1)

   EURids kvartalsrapport (2. kvartal 2020): https://eurid.eu/media/filer_public/43/77/43778dd5-5afa-42ce-8213-0c8d661ec26f/quarterly_q22020.pdf .

(2)

   Forordning (EU) 2019/517 om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (EUT L 91 af 29.3.2019, s. 25).

(3)

     Jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 874/2004 og artikel 11 i forordning (EU) nr. 2019/517.

(4)

     Jf. artikel 21 i forordning (EF) nr. 874/2004 og artikel 4 i forordning (EU) nr. 2019/517.

(5)

   Jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 874/2004.

(6)

   Jf. betragtning 7 i forordning (EU) 2019/517.

(7)

   Jf. artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 2019/517.

(8)

   Jf. artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) 2019/517.

(9)

   Undersøgelsen er offentliggjort her: https://dx.publications.europa.eu/10.2759/428574 .

(10)

   Den seneste offentlige rapport fra EURid findes her: https://eurid.eu/da/news/2019-annual-report/ . Kommissionen offentliggjorde også en rapport til Europa-Parlamentet om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer, fra april 2017 til april 2019, der er tilgængelig på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM%3A2020%3A0063%3AFIN .

(11)

    https://eurid.eu/da/news/eurid-and-the-euipo-sign-letter-of-collaboration/ .

(12)

      https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/news/-/action/view/5140548 .

(13)

     EUIPO-downloadtjenesten består af en database, der kan downloades fra EUIPO's server og integreres i brugerens interne systemer. Den indeholder data om alle EU-varemærker, et system til ressourceregistrering og distribution (RCD) og internationale registreringer (IR), der registreres i EUIPO's interne database.

(14)

      https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/web/guest/news/-/action/view/5772664 .

(15)

   De resultater, der returneres til brugerne, er dem, der er baseret på et næsten nøjagtigt match i EURids database med kun små variationer (f.eks. bindestreger og tal).

(16)

      https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-enhances-cybercrime-and-internet-security-cooperation-signing-mou-eurid . 

(17)

     Systemet til forebyggelse af misbrug og tidlig varsling (APWS) er et maskinlæringsværktøj, som er udviklet af EURid i samarbejde med universitetet i Leuven, hvorved alle nyligt registrerede .eu-domæner kan opdage og forhindre, at der sker delegering af ondsindede domæner (f.eks. phishing, spamming, distribution af malware, kontrol med botnet ved hjælp af kontrol- og kommandosoftware).

(18)

      https://eurid.eu/en/news/eurid-and-iacc-team-up-to-fight-cybercrime/ .

(19)

    https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/european-cooperation .

(20)

     Såsom Kommissionens register over geografiske betegnelser — eAmbrosia  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/ .

(21)

     I øjeblikket er der på markedet for generiske topdomæner flere tjenester, der blokerer for domæner, sådan Donuts Domain Protected Markets List (DPML)  (liste over domænebeskyttede varemærker), Trademark Clearinghouses TMCH TREx , Uniregistrys Uni EPS , ICM Registrys AdultBlock , .club Registrys .club Trademark Sentry .

(22)

   Typosquatting er en form for cybersquatting, der er baseret på fejl som f.eks. trykfejl, som internetbrugere har lavet, når de taster en adresse ind i en webbrowser. Navnet på det domæne, som er brugt til typosquatting, består af en almindelig, tydelig eller bevidst stavefejl i et varemærke (f.eks. bogstaver ved siden af hinanden på tastaturet, bogstaver, der ligner hinanden, ombytning af bogstaver og tal, tilføjelse eller indfletning af andre udtryk eller tal).

(23)

     Dvs. phishing, spamming, distribution af malware, kontrol med botnet ved hjælp af kontrol- og kommandosoftware.

(24)

     Som f.eks. i domænenavnene .be, .dk.

(25)

     Jf. artikel 22, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004.

(26)

      https://eurid.eu/d/7770495/EN_ADR_English_rules.pdf .

(27)

Flere oplysninger om alternativ tvistbilæggelse for .eu-domænet findes i afsnit 10.2 i den eksterne undersøgelse: https://dx.publications.europa.eu/10.2759/428574 . 

(28)

      URS (Uniform Rapid Suspension system) er en beskyttelsesmekanisme, som blev iværksat af ICANN i 2013 med indførelsen af de nye generiske topdomæner. URS er en billig og hurtig procedure for rettighedshavere, der oplever klare tilfælde af varemærkekrænkelser forårsaget af registreringer af domænenavne. Det fører til midlertidig fjernelse (suspension) af domænenavnet, indtil det udløber. Ved udløbet af registreringsperioden annulleres domænenavnet af topdomæneadministratoren.

(29)

     F.eks. ved at gøre indsigelse mod registrering af et domænenavn hos .eu-topdomæneadministratoren (efter delegationen) for at fastlåse domænenavnet (f.eks. .it-domænenavnet).

Top