EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2020 Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og forstærkning af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

COM/2020/170 final

Bruxelles, den 2.4.2020

COM(2020) 170 final

Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2020

Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og forstærkning af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet


Under henvisning til:

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…) 1 , særlig artikel 44,

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, der blev vedtaget den 27. november 2019 2 ,

ændringsbudget nr. 1/20 3 , der blev vedtaget den 27. marts 2020,

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 2 til budgettet for 2020.

ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i oversigten over udgifter i sektion III kan ses på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ).

Indholdsfortegnelse

1.    Indledning    

2.    Nødhjælp til medlemsstaterne ved reaktivering af instrumentet for    nødhjælp i Unionen    

2.1.    Baggrund    

2.2.    Tiltag, der kan finansieres via ESI    

3.    Yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen (i Unionen)    

4.    Finansiering    

5.    Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme    

BEGRUNDELSE

1.    Indledning

Formålet med forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 2 for 2020 er at stille 3 000,0 mio. EUR til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger og 1 530,0 mio. EUR i form af betalingsbevillinger under udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab for dels at finansiere nødhjælp i Unionen via instrumentet for nødhjælp i Unionen, som foreslås reaktiveret som hjælp til at afbøde konsekvenserne af covid-19-udbruddet, dels forstærke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU yderligere, således at der kan opbygges et større lager og foretages en koordinering af fordelingen af væsentlige ressourcer i Europa 4 .

2.    Nødhjælp til medlemsstaterne ved reaktivering af instrumentet for nødhjælp i Unionen

2.1.    Baggrund

I betragtning af hvor vidtrækkende en krise, der er opstået som følge af covid-19-udbruddet, samt omfanget og arten af de behov, der kræver støtte fra EU-budgettet i nærmeste fremtid, foreslår Kommissionen sideløbende med dette FÆB, at Rådet reaktiverer og ændrer Rådets forordning 2016/369 om ydelse af nødhjælp i Unionen 5 , således at EU får en større værktøjskasse, der står mål med det enorme omfang af den aktuelle covid-19-pandemi.

Instrumentet for nødhjælp (ESI) blev indført i marts 2016 og blev aktiveret i en periode på tre år for at tackle den nødsituation, der var opstået efter den massive tilstrømning af flygtninge til Grækenland. Det var tænkt som et redskab til generel bekæmpelse af kriser i EU og benyttes kun under særlige omstændigheder med svære vanskeligheder. Det kan tages i brug for at tackle enhver krise, der kræver humanitær bistand, og omfatter en bred vifte af støtteberettigede foranstaltninger: "Nødhjælp ... kan omfatte humanitære bistandsforanstaltninger ... og kan således omfatte bistands-, nødhjælps- og, såfremt det er nødvendigt, beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at beskytte og bevare menneskeliv ved katastrofer eller i tiden umiddelbart derefter" 6 .

De foranstaltninger, der er planlagt i henhold til EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU), civilbeskyttelsesmekanismen og investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset med henblik på at mobilisere europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-instrumenter, bidrager delvis til at tackle den folkesundhedsmæssige krisesituation. Problemets omfang og udtrækning kræver imidlertid, at der tages effektivt hånd om de humanitære konsekvenser af udbruddet, der vedrører folkesundheden i Unionen. Nødhjælp fra instrumentet for nødhjælp (ESI) fremmer komplementariteten og sammenhængen med tiltag i de berørte medlemsstater samt synergier med tiltag, der finansieres på EU-plan via andre fonde og instrumenter.

I lyset af ovenstående foreslås det hurtigst muligt at aktivere forordningen om nødhjælp (2016/369) og yde støtte i henhold til den ved hjælp af de nødvendige bevillinger. Unionen vil derved kunne træffe foranstaltninger til at forhindre og begrænse alvorlige konsekvenser i en eller flere medlemsstater og på en koordineret måde kunne afhjælpe de behov, der vedrører covid-19-katastrofen, ved at supplere den bistand, der ydes via andre EU-instrumenter.

2.2.    Tiltag, der kan finansieres via ESI

I betragtning af situationens hastende karakter og af, hvor alvorlig folkesundhedskrisen er i alle medlemsstater som følge af covid-19-udbruddet, foreslår Kommissionen at stille 2 700,0 mio. EUR til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger og 1 380,0 mio. EUR i form af betalingsbevillinger til ESI.

Støtten kan anvendes til at finansiere blandt andet følgende tiltag:

større og hurtigere lageropbygning og koordinering af distributionen af væsentlige ressourcer i Europa

dækning af behovet for transport af beskyttelsesudstyr, der skal importeres fra internationale partnere, og transport i EU

transport af patienter i nød til hospitaler i andre lande, som har ledig kapacitet

samarbejde på tværs af grænser for at lette presset på sundhedssystemerne i de hårdest ramte regioner i EU

indkøb og distribution fra centralt hold af væsentligt medicinsk udstyr til hospitaler og af nødforsyninger af beskyttelsesudstyr til hospitalsansatte såsom åndedrætsværn, respiratorer, personlige værnemidler, genanvendelige masker, medicin, terapeutika og laboratorieforsyninger og desinfektionsmidler

forøgelse og omlægning af produktionskapaciteten i EU-virksomheder, så de hurtigt kan producere og levere det udstyr og de materialer, der er behov for til hurtigt at afhjælpe manglen på vigtige produkter og vigtig medicin

forøgelse af plejefaciliteter og -ressourcer, herunder midlertidige og halvpermanente felthospitaler, og støtte til ombyggede faciliteter

øget produktion af testudstyr og støtte til erhvervelse af vigtige basisstoffer

fremme af en hurtig udvikling af medicinsk behandling og testmetoder

udvikling, køb og distribution af testudstyr (testpakninger, reagenser og hardware).

Kommissionen vil sikre fuld koordinering, således at tiltag, der finansieres under ESI, supplerer andre eksisterende instrumenter såsom rescEU eller Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) på visse områder (f.eks. i modtagelsesfaciliteter for migranter). Anvendelsen vil blive tilpasset udbruddets udvikling og vil blive koordineret med de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer for at maksimere virkningen.

EUR

Budgetpost

Betegnelse

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

Sektion III — Kommissionen

18 01 04 05

Udgifter til støttefunktioner til nødhjælp i Unionen

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Nødhjælp i Unionen

2 646 000 000

1 326 000 000

I alt    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen (i Unionen)

Som led i EU's reaktion på covid-19-udbruddet fremmer EU-civilbeskyttelsesmekanismen samarbejdet mellem medlemsstaterne. Udover det fælles udbud har Kommissionen som et ekstra sikkerhedsnet vedtaget en ny gennemførelsesretsakt i henhold til EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at købe noget af det nødvendige udstyr (herunder terapeutika, medicinsk udstyr, personlige værnemidler og laboratorieforsyninger), hvorved mængden øges og viften af vigtige varer, som købes via det fælles udbud, øges og suppleres. Via det direkte tilskud fra rescEU sikres 100 % finansiering fra EU-budgettet, hvilket omfatter fuld finansiering af udviklingen af disse kapaciteter og fuld finansiering af anvendelsen. Det udstyr, der indkøbes, vil blive opbevaret i en eller flere medlemsstater, mens beslutningstagningen tilrettelægges på EU-plan, således at der kan leveres nødforsyninger udover de nationale lagre. Udstyret vil være tilgængeligt for alle medlemsstater og vil blive anvendt i de tilfælde, hvor den nationale kapacitet er utilstrækkelig.

Som anført i forslag til ændringsbudget nr. 1/2020 7 omfordelte Kommissionen 10,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for at støtte medicinske modforanstaltninger og medicinsk udstyr som følge af covid-19 fra det eksisterende budget for EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU for 2020 (forebyggelse og beredskab i Unionen) og foreslog en forstærkning på 70,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 40,0 mio. EUR i betalingsbevillinger.

I lyset af krisens hastige udvikling og de deraf affødte behov i medlemsstaterne er det nødvendigt at øge opbygningen af lagre. rescEU kan bidrage til større lageropbygning, koordinering og distribution af væsentlige medicinske forsyninger, som der er stor efterspørgsel efter, til hospitaler, f.eks. beskyttelsesudstyr til hospitalsansatte (masker, beskyttelsesbriller, overtrækstøj, nanomateriale til lægelig brug og desinfektionsmidler) og respiratorer (både respirator og iltapparater), som er nødvendige for at sikre en effektiv behandling. Lagrene skal bruges således, at der med kort varsel kan sendes nødvendigt medicinsk udstyr til de forskellige medlemsstater og regioner, efterhånden som de rammes af udbrud og et infektionsniveau af epidemisk omfang, således at genanvendeligt udstyr udnyttes effektivt der, hvor behovet er størst.

Derfor foreslås en forstærkning på 300,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 150,0 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Styrkelsen af rescEU og reaktiveringen af ESI skal supplere hinanden og sikre, at tilvejebringelsen af nødvendigt medicinsk udstyr bliver så effektiv som muligt.

EUR

Budgetpost

Betegnelse

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

Sektion III — Kommissionen

23 03 01 01

Katastrofeforebyggelse og -beredskab i Unionen

300 000 000

150 000 000

I alt    

300 000 000

150 000 000

4.    Finansiering

Som følge af manglende margener og muligheder for omfordeling under udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme (FFR) foreslår Kommissionen, at følgende særlige instrumenter anvendes til finansiering af et samlet beløb på 3 000,0 mio. EUR:

·den resterende samlede margen for forpligtelser med et beløb på 2 042,4 mio. EUR 8 . Sideløbende med dette ændringsbudget foreslås en ændring af FFR-forordningen, hvorved begrænsningerne i instrumentets anvendelsesområde fjernes 9

·fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 243,0 mio. EUR 10 og

·margenen til uforudsete udgifter til restbeløbet (714,6 mio. EUR) med en tilsvarende modregning i margenen i 2020 under udgiftsområde 5 Administration 11 .

5.    Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

I EUR

Udgiftsområde

Budget for 2020

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020

Budget for 2020

(inkl. FÆB nr. 1/2020)

(inkl. FÆB nr. 1-2/2020)

FB

BB

FB

BB

FB

BB

1.

Intelligent og inklusiv vækst

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Loft

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Margen

 

 

 

 

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Loft

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Margen

 

 

 

 

1b

Økonomisk, social og territorial samhørighed

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Loft

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Margen

 

 

 

 

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Loft

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Margen

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Delloft

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Afrundingsdifference, der ikke er taget med i beregningen af margenen

888 000

 

 

 

888 000

 

EGFL-margen

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Sikkerhed og medborgerskab

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

Heraf under margenen til uforudsete udgifter

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Loft

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Margen

 

 

 

 

4.

Et Globalt Europa

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Loft

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Margen

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Administration

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Loft

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

Heraf modregnet i margenen til uforudsete udgifter

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Margen

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

Heraf: Institutionernes administrative udgifter

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Delloft

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

Heraf modregnet i margenen til uforudsete udgifter

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Margen

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

I alt

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

Heraf under margenen til uforudsete udgifter

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Loft

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

Heraf modregnet i margenen til uforudsete udgifter

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Margen

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Andre særlige instrumenter

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Tilsammen

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      EUT L 193 af 30.7.2018.
(2)      EUT L 57 af 27.2.2020.
(3)      COM(2020) 145 af 27.3.2020.
(4)      Ud over den forstærkning (på 80,0 mio. EUR, hvoraf 10,0 mio. EUR sker ved omfordeling inden for EU-civilbeskyttelsesmekanismen), der indgår i FÆB nr. 1/2020 (COM(2020) 145 af 27.3.2020).
(5)      COM(2020) 175 af 2.4.2020.
(6)      Artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning 2016/369.
(7)      COM(2020) 145 final af 27.3.2020.
(8)    I dette beløb tages højde for den resterende margen fra 2019 (1 316,9 mio. EUR), som blev stillet til rådighed for 2020 i "Teknisk justering for så vidt angår særlige instrumenter" (COM(2020) 173 af 2.4.2020).
(9)      COM(2020) 174 af 2.4.2020. Denne ændring af forordning nr. 1311/2013 bør træde i kraft senest samme dag som den endelige vedtagelse af dette FÆB.
(10)      COM(2020) 171 af 2.4.2020.
(11)      COM(2020) 172 af 2.4.2020.
Top