Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0880

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan

COM/2018/880 final

Strasbourg, den 13.11.2018

COM(2018) 880 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: en nødhandlingsplan

Det Europæiske Råd opfordrer endnu en gang medlemsstaterne, EU-institutionerne og

alle interessenter til at intensivere deres arbejde vedrørende beredskab på alle niveauer og med henblik på alle udfald.

Det Europæiske Råd (artikel 50), den 29. juni 2018 1

1.Indledning

Det Forenede Kongerige har besluttet at udtræde af Den Europæiske Union og har indledt proceduren i artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Kommissionen beklager denne beslutning, men respekterer den.

Den 30. marts 2019 2 bliver Det Forenede Kongerige et tredjeland. Medmindre der ved en ratificeret udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, vil al primær og afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra dette tidspunkt.

Som understreget i Kommissionens første meddelelse om forberedelserne til Brexit fra 19. juli 2018 3 vil Det Forenede Kongeriges beslutning forårsage alvorlige forstyrrelser. Kommissionen har derfor konsekvent opfordret EU's borgere, virksomheder og medlemsstater til at forberede sig på alle mulige scenarier, vurdere de relevante risici og planlægge deres indsats med henblik på at afbøde dem. Den 29. juni 2018 gentog Det Europæiske Råd sin opfordring til medlemsstaterne, EU-institutionerne og alle interessenter om at optrappe deres arbejde vedrørende forberedelserne på alle niveauer og med henblik på ethvert udfald 4 .

Formålet med denne meddelelse er at reagere på denne opfordring og fokusere på en situation, hvor der ikke er nogen aftale. I meddelelsen indkredses centrale områder og vigtige foranstaltninger, der skal træffes, samt en struktur for drøftelser og samordning mellem medlemsstaterne mellem november 2018 og den 29. marts 2019.

EU og Det Forenede Kongerige har siden maj 2017 forhandlet om en udtrædelsesaftale. De fremskridt, der er gjort med en juridisk aftale, herunder angående en overgangsperiode frem til den 31. december 2020, blev opnået på forhandlingsniveau og offentliggjort den 19. marts 2018 5 . Der blev oplyst om yderligere fremskridt i en fælles erklæring fra Kommissionens og Det Forenede Kongeriges forhandlere den 19. juni 2018 6 . Den 17. oktober 2018 opfordrede Det Europæiske Råd (artikel 50) Kommissionen til, som Unionens forhandler, at fortsætte sin indsats i overensstemmelse med de tidligere aftalte retningslinjer fra Det Europæiske Råd. Disse forhandlinger pågår, og Kommissionen er som Unionens forhandler fortsat fast besluttet på at nå frem til en aftale om en velordnet udtræden. Selv om der i mange henseender er opnået fremskridt, og på trods af den betydelige indsats og de intense forhandlinger, er der fortsat områder, hvor man er uenige. Derudover er opnåelse af enighed med Det Forenede Kongeriges regering ikke nogen garanti for, at Det Forenede Kongerige vil ratificere udtrædelsesaftalen inden den 29. marts 2019.

2.Behov for forberedelse — handling på EU-plan

Arbejdet med at forberede Det Forenede Kongeriges udtræden pågår sideløbende med forhandlingerne. Kommissionen vil fortsætte med at spille sin rolle fuldt ud.

Kommissionen har gennemgået den gældende EU-ret, dvs. de eksisterende regler under EU-lovgivningen, med henblik på at afgøre, hvilke regler der er behov for at tilpasse i de forskellige scenarier, og hvilke foranstaltninger der udelukkende skal indføres i tilfælde af et Brexit uden en aftale. Kommissionen har som resultat af denne undersøgelse fremlagt otte lovgivningsforslag vedrørende foranstaltninger, som skal vedtages, uanset om Det Forenede Kongeriges udtræden bliver velordnet eller ej. Disse foranstaltninger fremgår af bilag 1. Som eksempler kan nævnes justeringer af reglerne for godkendelse af motorkøretøjer eller i forbindelse med organisationer, der udfører inspektion af skibe, og fordelingen mellem Det Forenede Kongerige og EU-27 af toldkontingenter på Den Europæiske Unions vareliste hos Verdenshandelsorganisationen. Kommissionen har parallelt med denne meddelelse vedtaget de sidste to af disse forslag, nemlig et forslag om at tilpasse henvisninger til EU's mål for energieffektivitet (udtrykt i absolutte tal) for 2030 og et forslag vedrørende de regler for visum, som vil gælde for statsborgere i Det Forenede Kongerige efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen 7 .

Derudover er et antal gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, som også er nødvendige i alle scenarier, vedtaget eller under udarbejdelse. Som eksempler herpå kan nævnes behandling af Det Forenede Kongerige i forbindelse med statistiske data, omfordeling af ordførerskabet i forbindelse med vurdering af visse kemikalier fra Det Forenede Kongerige til en anden medlemsstat og ændringer af markedsføringstilladelser for lægemidler. Disse retsakter er alle målrettede og Brexit-specifikke og fremgår af bilag 2.

Kommissionen samarbejder også med de relevante agenturer. I betragtning af de særlige forhold i luftfartssektoren har Kommissionen eksempelvis opfordret Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) til at indlede behandlingen af visse ansøgninger fra enheder i Det Forenede Kongerige som forberedelse på det tidspunkt, hvor Det Forenede Kongerige ikke længere er en medlemsstat. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har gennemført adskillige undersøgelser og har i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, kontaktet indehavere af markedsføringstilladelser i EU for at minde om behovet for at træffe de nødvendige beredskabsforanstaltninger. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), EF-Sortsmyndigheden (CPVO) og EMA har omfordelt tilsynsfunktioner fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater.

Derudover tager Unionen alle de nødvendige skridt for at sikre, at EU-agenturer og -organer beliggende i Det Forenede Kongerige (såsom Det Europæiske Lægemiddelagentur, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Det Rådgivende Råd for Nordsøen, backuplokaliteten for Galileo-sikkerhedsovervågningscentret og det operationelle hovedkvarter) flyttes til EU-27 inden udtrædelsesdatoen.

I Unionens interesse støtter Kommissionen også Det Forenede Kongerige i bestræbelserne på at sikre dets tiltrædelse af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure som et ikke-EU-transitland, under forudsætning af, at det er indstillet på at opfylde konventionens krav, samt dets tiltræden af konvention om forenkling af formaliteterne i samhandelen. Af samme årsag støtter Kommissionen også Det Forenede Kongeriges tiltræden af aftalen om offentlige udbud.

Andre områder er på plads, bl.a. meget praktiske aspekter af forberedelserne indadtil i EU, såsom afkoblingen fra og tilpasninger af databaser og IT-systemer og andre platforme til kommunikation og informationsudveksling, som Det Forenede Kongerige ikke længere bør have adgang til.

Desuden er Kommissionen fortsat med at drøfte forberedelserne til Det Forenede Kongeriges udtræden med EU-27-medlemsstaterne, herunder både angående almindelige forberedelsestiltag og specifikke sektorielle, retlige og administrative forberedelser. Medlemsstaterne og Kommissionen intensiverer dette arbejde via de sektorseminarer, som arrangeres af Rådets arbejdsgruppe (artikel 50).

3.Behov for forberedelse — indsatsen fra borgernes, virksomhedernes og medlemsstaternes side

Som understreget i Kommissionens første meddelelse om brexitberedskabet fra den 19. juli 2018 kræver forberedelserne i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden en fælles indsats fra Den Europæiske Union, nationale, regionale og lokale niveauer samt økonomiske aktører og borgere. Hvis vi skal være forberedt på Det Forenede Kongeriges udtræden og begrænse de værste følger af et Brexit uden en aftale, er alle interessenter nødt til at tage deres del af ansvaret.

Foranstaltninger, der træffes af EU-27-medlemsstaterne

Medlemsstaterne er begyndt at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden ved at indkredse behovet for tilpasninger af deres egen lovgivning og for administrative og praktiske foranstaltninger. Denne indsats skal intensiveres og gennemførelsen heraf prioriteres. Nationale foranstaltninger, herunder den nødvendige forøgelse af de menneskelige ressourcer (såsom toldmedarbejdere og embedsdyrelæger) og oprettelse, justering eller styrkelse af den nødvendige infrastruktur (f.eks. i havne og lufthavne), udgør et centralt element i beredskabsplanlægningen.

Medlemsstaterne, herunder de nationale myndigheder, kommer til at spille en central rolle i forbindelse med gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten over for Det Forenede Kongerige som et tredjeland. Dette omfatter gennemførelse af den nødvendige grænsekontrol og behandling af de nødvendige tilladelser og licenser. Brexit vil også medføre genskabelsen af en søgrænse i Nordsøen og Nordatlanten. Der vil blive behov for yderligere anstrengelser fra medlemsstaternes side og via regionalt samarbejde for at sikre effektiv overvågning og kontrol af aktiviteterne i Unionens farvande. Medlemsstaterne bør sikre, at dette arbejde gøres færdig inden Det Forenede Kongeriges udtræden, og være opmærksomme på, at det under alle omstændigheder bliver nødvendigt at justere eller styrke denne infrastruktur inden overgangsperioden udløber.

Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne om at samordne de foranstaltninger, de vedtager, med henblik på at sikre, at beredskabsplanerne er forenelige i Den Europæiske Union og i overensstemmelse med de generelle principper nedenfor 8 . Medlemsstaterne bør i samme ånd afholde sig fra bilaterale drøftelser og aftaler med Det Forenede Kongerige, som kan underminere sammenholdet i EU.

Hvad angår behovet for finansielle ressourcer og/eller teknisk bistand, gør de gældende regler for statsstøtte det muligt at håndtere de problemer, som virksomhederne vil støde på i tilfælde af et Brexit uden en aftale. Eksempelvis tillader reglerne for statsstøtte konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) eller uddannelsesbistand, som kan bruges til at fremme SMV'ernes beredskab (herunder eventuel fremtidig toldbehandling). Rammebestemmelserne om redning og omstrukturering indeholder bestemmelser om midlertidig omstrukturering af støtteordninger for SMV'er, som kan være nyttige for håndteringen af SMV'ernes likviditetsproblemer forårsaget af Brexit. Finansiering er tilgængelig i forskellige formater, f.eks. gennem statsfinansierede låneordninger, der overholder referencekursen, eller statsgarantier i henhold til garantimeddelelsen.

Kommissionen er klar til at gå i dialog med de medlemsstater, som vil blive påvirket mest af et Brexit uden en aftale, og se nærmere på pragmatiske og effektive støtteløsninger i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Kommissionen vil navnlig støtte Irland med at finde løsninger, der tager hånd om irske virksomheders særlige udfordringer.

Der kan også blive stillet teknisk og finansiel bistand til rådighed inden for visse områder såsom uddannelse af toldmedarbejdere under Told 2020-programmet. Andre programmer kan støtte lignende uddannelsesprojekter inden for sundheds- eller plantesundhedskontrol. På landbrugsområdet indeholder EU-retten en række instrumenter til at håndtere de mest umiddelbare virkninger af Det Forenede Kongeriges udtræden, navnlig i tilfælde af et Brexit uden en aftale.

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil påvirke alle medlemsstaterne i forskellig grad, men først og fremmest Irland. På grundlag af det ovenfor beskrevne princip er Kommissionen klar til at hjælpe Irland med at finde løsninger, der tager hånd om de særlige udfordringer. Kommissionen er også fast besluttet på at sikre videreførelsen af de igangværende PEACE- og INTERREG-programmer i grænseområdet mellem Irland og Nordirland, som Det Forenede Kongerige deltager i. Kommissionen har med henblik herpå fremlagt forslag i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme. I tilfælde af, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ikke bliver velordnet, er det Kommissionens holdning, at denne støtte bør styrkes yderligere, idet udfordringerne så bliver særlig alvorlige.

Indsatsen fra borgernes og virksomhedernes side

Trods de beredskabsforanstaltninger, som de nationale myndigheder eller EU-myndighederne træffer, er hver enkelt borger og virksomhed nødt til også at træffe forberedelser med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden. I de tilfælde, hvor der er behov for nye tilladelser eller certifikater, har hver part ansvaret for at ansøge i god tid.

For at bistå interessenterne i deres forberedelser på Det Forenede Kongeriges udtræden har Kommissionen offentliggjort 78 detaljerede sektorspecifikke meddelelser med vejledning om de skridt, der skal tages 9 . Medlemsstaterne bør fortsætte med at række ud til borgere og virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, for at hjælpe dem med at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden.

4.Beredskabsforanstaltninger på EU-plan

Foruden de ovennævnte forberedende foranstaltninger indebærer beredskabsplanlægning at forestille sig, hvilke foranstaltninger der ville blive nødvendige for at mindske følgerne af Det Forenede Kongeriges udtrædelse af Unionen uden en udtrædelsesaftale. I tilfælde af et Brexit uden en aftale vil EU's primære og sekundære lovgivning ikke længere gælde for Det Forenede Kongerige, og følgerne af en sådan udtræden vil fra udtrædelsesdatoen begynde at finde sted. Undtagelsesvis, i Den Europæiske Unions interesse og for at beskytte dens vitale interesser, agter Kommissionen at træffe et begrænset antal beredskabsforanstaltninger med henblik på at afhjælpe væsentlige forstyrrelser inden for nogle snævert definerede områder. Disse forstyrrelser vil variere fra sektor til sektor og også blandt EU-27-medlemsstaterne.

Selv om forberedelserne til, at Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland, på mange måder vil være de samme, uanset om der indgås en udtrædelsesaftale med deraf følgende overgangsperiode eller ej, så vil forberedelserne skulle gennemføres i et meget højere tempo, hvis der ikke indgås en aftale. Derudover vil abruptheden ved et Brexit uden en aftale også gøre det nødvendigt at vedtage en række specifikke foranstaltninger.

Principperne, hvad angår for beredskabsforanstaltninger

Overordnet set kan EU-reglerne, herunder de særlige regler vedrørende det indre markeds funktion, tilpasses til en eventuel ændring af deres territoriale anvendelsesområde. Mange regler blev udformet, da Den Europæiske Union havde færre medlemmer, og de har fortsat fundet anvendelse, mens antallet af medlemsstater steg fra seks til 28. Efter Det Forenede Kongeriges udtræden, vil Den Europæiske Union fortsætte med at fungere og anvende sine regler inden for sine grænser.

Den overordnede beredskabstilgang bør afspejle det faktum, at Det Forenede Kongerige i tilfælde af et Brexit uden en aftale med virkning fra den 30. marts 2019 ikke længere er bundet af nogen EU-regler og hurtigt kan begynde at afvige fra dem. Der vil kun blive truffet beredskabsforanstaltninger, hvor det er strengt nødvendigt og i Den Europæiske Unions og dens borgeres interesse. Dette vil gøre sig gældende i et begrænset antal tilfælde, hvor de gældende regler ikke giver mulighed for at finde tilfredsstillende løsninger for at afbøde de mest skadelige virkninger for Den Europæiske Union og dens borgere i tilfælde af et Brexit uden en aftale. Foranstaltningerne bør ikke stille virksomheder i EU dårligere end deres konkurrenter i Det Forenede Kongerige. De bør ikke give kompensation til virksomheder, som ikke har truffet de nødvendige forberedende foranstaltninger, selv om deres konkurrenter har gjort dette, da dette ville skævvride de lige konkurrencevilkår.

Efter Kommissionens mening bør beredskabsforanstaltninger vedtaget på alle niveauer overholde følgende overordnede principper:

·Beredskabsforanstaltningerne bør ikke gengive fordelene ved medlemskab af Unionen eller betingelserne i en eventuel overgangsperiode som omhandlet i udkastet til udtrædelsesaftalen

·Beredskabsforanstaltningerne vil generelt have midlertidig karakter og bør i princippet ikke gælde længere end til udgangen af 2019

·Beredskabsforanstaltningerne vedtages ensidigt af Den Europæiske Union i udøvelsen af dens interesser og kan derfor i princippet til enhver tid ophæves af Den Europæiske Union

·Beredskabsforanstaltningerne skal vedtages under overholdelse af den kompetencefordeling, der er fastlagt i traktaterne, samt nærhedsprincippet inden for Den Europæiske Union

·De nationale beredskabsforanstaltninger skal være forenelige med EU-retten, herunder Unionens internationale forpligtelser, og

·Beredskabsforanstaltningerne vil ikke afhjælpe forsinkelser, som kunne være undgået ved hjælp af forberedende foranstaltninger og rettidig handling fra de relevante interessenters side.

5.Vurdering af behovet for beredskabsforanstaltninger

Nogle politikområder kræver særlig opmærksomhed i betragtning af deres betydning for Den Europæiske Union som helhed, de vidtrækkende konsekvenser, som et Brexit uden en aftale vil have for dem, og den deraf følgende negative virkning for borgere og virksomheder. Kommissionen har udpeget følgende områder som værende særligt vigtige 10 . Arbejdet inden for disse områder fortsættes i erkendelse af, at det haster.

Borgerne

I forhandlingerne med Det Forenede Kongerige har Den Europæiske Union fra begyndelsen sat borgerne først. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 29. april 2017 udgør spørgsmål vedrørende borgerne den første væsentlige del af udkastet til udtrædelsesaftalen. Det har altid været Den Europæiske Unions hensigt, at borgerne ikke skal betale prisen for Brexit. Dette vil kræve, at medlemsstaterne anlægger en generøs tilgang til rettighederne for britiske borgere, som allerede er bosiddende på deres område 11 .

ØKommissionen er af den opfattelse, at britiske statsborgeres perioder med lovligt ophold i en EU-27-medlemsstat inden udtrædelsesdatoen bør betragtes som perioder med lovligt ophold i en medlemsstat i Den Europæiske Union i overensstemmelse med direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding.

Dette vil gøre det lettere for britiske statsborgere, der bor i EU-27, at opnå status som fastboende udlænding i den medlemsstat, som de bor i, hvis de opfylder de nødvendige betingelser. Det vil gøre det muligt for dem at opnå samme behandling som statsborgere med hensyn til adgang til beskæftigelse, uddannelse og centrale sociale ydelser. Dette vil også gøre det muligt for dem at drage fordel af familiesammenføringsrettigheder og, på visse betingelser, opnå retten til at opholde sig i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

ØKommissionen bistår også medlemsstaterne med samordningen af deres indsats på de områder, hvor de er kompetente, med henblik på at sikre en ensartet tilgang til beskyttelse af borgerrettighederne. I betragtning af omfanget af de administrative udfordringer, som de nationale og lokale myndigheder kommer til at stå over for, og for at undgå administrative forsinkelser, anbefales det, at medlemsstaterne accepterer, at ansøgninger om opholdstilladelse indgives forud for datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden.

Kommissionen bifalder i denne sammenhæng Premierminister Mays forsikringer 12 om, at rettighederne for EU-borgere i Det Forenede Kongerige selv i tilfælde af et Brexit uden en aftale vil blive beskyttet på samme måde som beskrevet ovenfor. Kommissionen forventer nu, at denne forsikring formaliseres snart, således at borgerne kan forlade sig på den. Kommissionens repræsentationskontorer i Det Forenede Kongerige leverer oplysninger og formidler juridisk rådgivning og ekspertise til EU-27-borgere, som opholder sig i det Forenede Kongerige, for at hjælpe dem med at sikre deres retlige status i henhold til de britiske regler, som gælder efter Det Forenede Kongeriges udtræden.

Som nævnt ovenfor har Kommissionen sideløbende med denne meddelelse vedtaget et forslag til en forordning om ændring af visumforordningen 13 . Forslaget har til formål at fremme bevægeligheden for personer mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige ved at fritage britiske statsborgere fra visumpligten i forbindelse med korte ophold i Den Europæiske Union, under forudsætning af, at statsborgere fra alle EU-27-medlemsstater på samme måde fritages fra den britiske visumpligt.

Finansielle tjenester 14

Det Forenede Kongeriges udtræden medfører, at finansielle aktører, der er etableret i Det Forenede Kongerige, mister retten til at tilbyde deres tjenester i EU-27-medlemsstaterne under pasordningen for finansielle tjenester. EU-aktørers aktiviteter i Det Forenede Kongerige vil være underlagt britisk ret.

I sine meddelelser til interessenter har Kommissionen understreget vigtigheden af at være forberedt på alle mulige scenarier, herunder et Brexit uden en aftale. De europæiske tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Centralbank i sin egenskab af tilsynsinstans, den fælles tilsynsmekanisme, har udfærdiget talrige udtalelser og vejledning for at understrege behovet for, at der træffes forberedelser, og for at klarlægge de tilsynsmæssige forventninger i tilfælde af virksomhedsflytning. Mange EU-virksomheder, der tilbyder finansielle tjenester, har forberedt sig på en situation, hvor Det Forenede Kongerige ikke længere er en del af det indre marked, eksempelvis ved at tilpasse deres kontrakter eller flytte kapacitet og aktiviteter til EU-27. Denne overførsel af aktiviteter og kapacitetsopbygning i EU-27 er i gang og bør fremskyndes, men det vil ikke være muligt at afslutte den inden for alle områder inden marts 2019. Selv om dette kan medføre risici for den finansielle stabilitet i Den Europæiske Union, er de risici, der er forbundet med et Brexit uden en aftale, blevet væsentlig mindre.

Eksempelvis har mange forsikringsselskaber truffet foranstaltninger — bl.a. overført kontrakter, oprettet filialer og datterselskaber eller fusioneret med virksomheder i EU-27 — med henblik på fortsat at være i stand til at betjene deres kunder. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) samarbejder med nationale myndigheder for at tage hånd om de tilbageværende risici for visse policeindehavere 15 i EU-27.

Ikke-clearede OTC-deriviatkontrakter mellem parter fra EU og Det Forenede Kongerige vil i princippet fortsat være gyldige og udførlige, indtil de udløber. Der lader ikke til at være noget generelt problem med gennemførelse af kontrakter i tilfælde af et Brexit uden en aftale. Visse såkaldte livscyklushændelser (f.eks. ændring, videreførelse og nyordning af kontrakter) kan dog i visse tilfælde nødvendiggøre en tilladelse eller undtagelse, fordi modparten ikke længere er en EU-virksomhed 16 . Markedsdeltagerne opfordres til at fortsætte med at forberede sig på denne situation ved at overføre kontrakter og forsøge at få de relevante tilladelser.

I lyset af denne vurdering mener Kommissionen ikke, at beredskabsforanstaltninger er nødvendige inden for disse to områder.

ØHvad angår clearede derivater kan der tilsyneladende være risici for den finansielle stabilitet i tilfælde af et Brexit uden en aftale, som skyldes en uordnet afvikling af clearingmedlemmers positioner hos Det Forenede Kongeriges centrale modparter. Der kan også være potentielle risici i forbindelse med visse tjenester, som britiske værdipapircentraler yder til EU-aktører, og som ikke kan erstattes på kort sigt. Inden for disse områder sørger de eksisterende ækvivalensordninger for passende redskaber, som kan indsættes hurtigt. Den resterende tid frem til den 30. marts 2019 bør anvendes med henblik herpå. Hvis Kommissionen er nødt til at handle, vil den kun gøre dette i det omfang, det er nødvendigt for at håndtere risici for den finansielle stabilitet, der opstår som følge af et Brexit uden en aftale, under strenge betingelser og med begrænset varighed. Hvis en aftale ikke er på plads, vil Kommissionen vedtage midlertidige og betingede afgørelser om ækvivalens med henblik på at sikre, at der ikke vil være nogen afbrydelse af centrale clearingtjenester og depositartjenester 17 . Disse afgørelser vil blive suppleret af godkendelse af infrastrukturer i Det Forenede Kongerige, som derfor opfordres til at ansøge på forhånd hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for at blive godkendt.

Endelig opfordres de europæiske tilsynsmyndigheder til at begynde at forberede samarbejdsordninger med britiske tilsynsmyndigheder for at sikre, at det er muligt at udveksle oplysninger vedrørende finansielle institutioner og aktører umiddelbart efter udtrædelsesdatoen i tilfælde at et Brexit uden en aftale.

Lufttransport 18

Inden for lufttransportområdet vil Det Forenede Kongeriges udtræden, uden at der er en ordning på plads på udtrædelsesdatoen, og uden at operatørerne har indgået de nødvendige og mulige alternative aftaler, medføre bratte afbrydelser af lufttrafikken mellem Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union på grund af manglende trafikrettigheder og/eller ugyldige licenser eller ugyldige luftfartssikkerhedscertifikater.

ØHvad angår trafikrettigheder vil Kommissionen foreslå foranstaltninger, der har til formål at sikre, at luftfartsselskaber fra Det Forenede Kongerige har tilladelse til at overflyve Den Europæiske Unions område, foretage landinger af tekniske grunde (f.eks. optankning uden ombordtagning/udstigning af passagerer) samt lande i Den Europæiske Union og flyve tilbage til Det Forenede Kongerige. Disse foranstaltninger vil være betinget af, at Det Forenede Kongerige indfører tilsvarende foranstaltninger over for luftfartsselskaber fra Den Europæiske Union.

ØFor så vidt angår luftfartssikkerhed vil Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for visse luftfartsprodukter ("typecertifikater") og virksomheder ("godkendelser til organisationer") først kunne udstede certifikater, når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland. Kommissionen vil foreslå foranstaltninger, der sikrer, at sådanne certifikater fortsat er gyldige for en begrænset periode. Disse foranstaltninger vil være betinget af, at Det Forenede Kongerige indfører tilsvarende foranstaltninger. Kommissionen vil også foreslå foranstaltninger, der sikrer, at reservedele og apparater, der bringes i omsætning på EU-markedet inden udtrædelsesdatoen, på grundlag af en attest udstedt af en juridisk og fysisk person, som er certificeret af den civile luftfartsmyndighed i Det Forenede Kongerige, stadig kan anvendes under visse omstændigheder.

ØKommissionen vil tage skridt til at sikre, at passagerer og deres håndbagage, der flyver fra Det Forenede Kongerige og passerer lufthavne i EU-27, fortsat vil være undtaget fra en ekstra sikkerhedskontrol, ved at anvende den såkaldte "One Stop Security"- ordning 19 .

Hvad angår kravet i EU-retten om, at luftfartsselskaber skal være majoritetsejet og kontrolleret af juridiske eller fysiske personer i EU, understreger Kommissionen, at det er afgørende, at virksomheder, som ønsker at blive godkendt som EU-luftfartsselskaber, træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opfylder dette krav den 30. marts 2019.

Vejtransport 20

Hvad angår vejtransport vil britiske vognmænds ret til markedsadgang i tilfælde af et Brexit uden en aftale blive begrænset til de tilladelser, der tilbydes under Den Europæiske Transportministerkonference, som giver mulighed for væsentlig mindre trafik end den, der i dag finder sted mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Den gældende EU-ret indeholder ikke nogen mekanisme til at forlænge EU-licenserne, som giver udvidede adgangsrettigheder til vognmænd i Den Europæiske Union.

Toldområdet 21

Med virkning fra udtrædelsesdatoen i tilfælde af et Brexit uden en aftale vil varer, der indføres til Den Europæiske Union fra Det Forenede Kongerige, blive behandlet som importerede varer og varer, der udføres fra Den Europæiske Union til Det Forenede Kongerige, vil blive behandlet som eksporterede varer. Al relevant EU-lovgivning vedrørende importerede og eksporterede varer vil finde anvendelse, herunder opkrævning af visse afgifter og skatter (såsom told, moms og punktafgifter ved indførsel), i overensstemmelse med Den Europæiske Unions forpligtelser i henhold til Verdenshandelsorganisationens regler. Det vil også blive nødvendigt at fremvise toldangivelser til toldmyndighederne og muligt at foretage kontrol af forsendelser.

ØKommissionen opfordrer medlemsstaterne til at tage alle de skridt, som er nødvendige for, at de i tilfælde af et Brexit uden en aftale er i stand til at anvende EU-toldkodeksen og de relevante regler om indirekte beskatning på alle importerede varer fra og eksporterede vare til Det Forenede Kongerige den 30. marts 2019. Toldmyndighederne kan udstede tilladelser til at anvende lettende foranstaltninger som omhandlet i EU-toldkodeksen, når økonomiske aktører anmoder herom, og under forudsætning af, at de relevante kriterier opfyldes. Sikringen af lige vilkår og gnidningsløs samhandel vil især være en udfordring på de områder, hvor der er flest handelsstrømme med Det Forenede Kongerige. Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne for at finde løsninger, der sikrer den fulde overholdelse af de nuværende retlige rammer.

Sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige krav 22

I tilfælde af et Brexit uden en aftale vil indførsel af mange varer og dyr, der er underlagt regler om sundheds- og plantesundhedsforhold, blive forbudt, med mindre Det Forenede Kongerige er "opført" som et godkendt tredjeland i EU-retten.

ØKommissionen vil, hvis det er berettiget, på grundlag af EU's veterinærlovgivning hurtigt opføre 23 Det Forenede Kongerige på listen over lande med tilladelse til at indføre levende dyr og animalske produkter fra Det Forenede Kongerige til Den Europæiske Union 24 , såfremt alle de gældende betingelser er opfyldt.

Men selv hvis Det Forenede Kongerige er opført på listen, vil strenge sundhedsrelaterede importbetingelser, som finder anvendelse på tredjelande, være påkrævet, og disse importerede varer vil skulle gennemgå de sundheds- og plantesundhedskontroller foretaget af medlemsstaternes myndigheder ved grænsekontrolsteder, som det er medlemsstaternes ansvar at gennemføre. Kommissionen vil i forbindelse med godkendelsen af nye eller udvidede grænsekontrolsteder i EU-27-medlemsstaterne tage hensyn til den fleksibilitet, som den relevante EU-lovgivning giver mulighed for.

Personoplysninger 25

I tilfælde af et Brexit uden en aftale vil overførsel af personoplysninger til Det Forenede Kongerige fra udtrædelsesdatoen blive underlagt reglerne for internationale overførsler i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 på det strafferetlige område og forordning (EF) nr. 45/2001 26 for Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/680 og direktiv 45/2001 indeholder en lang række redskaber til dataoverførsler til tredjelande. Dette omfatter navnlig de såkaldte "passende sikkerhedsforanstaltninger" (f.eks. Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser, bindende virksomhedsregler og administrative ordninger), som både kan bruges af den private sektor og offentlige myndigheder.

Derudover indeholder de tre ovennævnte retsakter en række undtagelser i særlige situationer, som giver mulighed for dataoverførsler, selv om de passende sikkerhedsforanstaltninger ikke er på plads, f.eks. i tilfælde af, at den registrerede giver sit udtrykkelige samtykke, i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, fremførelse af et retskrav eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser. Disse redskaber er de samme, som anvendes i forbindelse med de fleste lande i verden, for hvilke der ikke foreligger nogen afgørelse fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

I betragtning af de valgmuligheder, som er til rådighed i henhold til de nævnte retsakter, er vedtagelse af en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet ikke en del af Kommissionens nødplanlægning.

EU's klimapolitik

I tilfælde af et Brexit uden en aftale vil al relevant EU-lovgivning om klimaændringer (handel med emissioner i EU, fluorholdige drivhusgasser osv.) med virkning fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Hvad angår emissionshandelssystemet vil Kommissionen nøje overvåge, om systemet fungerer korrekt i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden. Kommissionen vil tage de nødvendige skridt til at bevare denne mekanismes integritet, herunder via en eventuel midlertidig suspension af processerne i forbindelse med auktioner og fakultativ gratis tildeling/udveksling med hensyn til Det Forenede Kongerige.

For at sikre, at kvotesystemet for fluorholdige drivhusgasser fungerer i tilfælde af, at der ikke er nogen ratificeret udtrædelsesaftale inden marts 2019, bør de mængder af gasser, som britiske selskaber lovligt markedsfører på deres hjemmemarked, ikke længere medregnes ved tildelingen af årlige kvoter for 2019, fordi EU-markedet fra udtrædelsesdatoen vil være mindre.

ØKommissionen vil ændre de britiske virksomheders referenceværdier, der udgør basis for de årlige kvoter for fluorholdige drivhusgasser, som virksomhederne tildeles for 2019, så disse referenceværdier baseres på anmeldte aktiviteter i EU-27 og ikke omfatter kvoter baseret på anmeldte indenlandske aktiviteter i Det Forenede Kongerige 27 .

6.Næste skridt med hensyn til beredskabet

Forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige om udtrædelsesaftalen fortsætter, og Kommissionen støtter fortsat denne proces fuldt ud.

Men eftersom datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden nærmer sig, er det nu nødvendigt at komme videre med forberedelserne på alle mulige udfald. Beredskabsforanstaltningerne ovenfor kræver meget tæt samordning på alle niveauer: EU-plan, nationalt og lokalt plan og foranstaltninger, der træffes af interessenter. I denne meddelelse har Kommissionen beskrevet de nøgleforanstaltninger, som bør træffes på afgørende områder 28 .

Kommissionen understreger, at vedtagelsen af nogle foranstaltninger omfatter procedurekrav, som ikke kan reduceres, navnlig hvad angår retsakter, i forbindelse med hvilke protokol 1 og 2 i traktaterne foreskriver en otteugers periode til høring af de nationale parlamenter. På samme måde er delegerede retsakter underlagt obligatorisk kontrol fra Europa-Parlamentet og Rådet, som ikke kan fremskyndes i alle tilfælde.

Rettidig vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger kræver, at alle de involverede EU-institutioner samarbejder fuldt ud for at undgå forsinkelser som følge af hensyn, der ikke vedrører Brexit.

Minimumsfristerne for sekundære retsakter, som Kommissionen har beføjelse til at vedtage, skitseres i bilag 5.

I lyset heraf er det Kommissionens hensigt at:

·fremlægge forslag om alle nødvendige retlige foranstaltninger og vedtage alle delegerede retsakter inden den 31. december 2018

·for så vidt angår retsakter bør dette give Europa-Parlamentet og Rådet den nødvendige tid til at afslutte den almindelige lovgivningsprocedure inden det afgående Parlaments plenarmøde i marts 2019 og varetage deres kontrolfunktioner i forbindelse med delegerede retsakter

·sende alle nødvendige udkast til gennemførelsesretsakter til afstemning i de kompetente udvalg senest den 15. februar 2019.

Kommissionen vil i hele denne periode sikre en hensigtsmæssig samordning mellem medlemsstaterne. For at sikre dette vil Rådets arbejdsgruppe (artikel 50) arrangere en række sektorspecifikke møder i november-december 2018, som omfatter EU-27-medlemsstaternes brexitforberedelseskoordinatorer og de relevante nationale myndigheder, jf. bilag 6. Disse forberedelsesseminarer vil være en lejlighed til i fællesskab at vurdere status med hensyn til Brexit-forberedelserne og vurdere, hvor der eventuelt er behov for yderligere foranstaltninger fra interessenter, nationale forvaltninger og på EU-plan. Kommissionen vil deltage i Europa-Parlamentets og Rådets møder om forberedelsesmæssige spørgsmål så ofte det er nødvendigt.

Behovet for en samlet og samordnet tilgang fra EU-27-medlemsstaternes side

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til fortsat at stå sammen i denne udtrædelsesproces, som er helt uden fortilfælde, og at fortsætte med at udvise den beslutsomhed og solidaritet, som har kendetegnet Den Europæiske Unions holdning i forhandlingerne, samt have tillid til, at en fælles nødplan, som følger den foreslåede tidsplan og bygger på den her foreslåede plan, vil blive gennemført. Kommissionen påpeger, at bilaterale løsninger enten vil være uforenelige med kompetencefordelingen i Den Europæiske Union, eller, selv i tilfælde, hvor de er forenelige med kompetencefordelingen, vil bringe Den Europæiske Unions integritet i fare, hvilket vil have negative konsekvenser for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Udkastet til udtrædelsesaftalen er det bedste alternativ for Det Forenede Kongeriges udtræden. Uden en udtrædelsesaftale vil Den Europæiske Union handle for at beskytte sine interesser og bør fremvise en samlet og samordnet tilgang på alle områder.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf .

(2)

     Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der i en godkendt udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, eller Det Europæiske Råd i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter, at traktaterne ophører med at finde anvendelse på en senere dato, gælder EU's primære og sekundære lovgivning ikke længere for Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019, kl. 00.00 (CET). På nuværende tidspunkt har Kommissionen ikke set noget tegn på, at Det Forenede Kongerige måske vil anmode om en forlængelse af medlemskabet.

(3)

     COM(2018) 556 final/2.

(4)

      https://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en . https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

(6)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf

(7)

     Se afsnittet om borgere nedenfor.

(8)

Se afsnit 4.

(9)

Den fulde liste fremgår af bilag 3.

(10)

     Listen berører ikke yderligere foranstaltninger, som synes nødvendige på et senere tidspunkt.

(11)

     For britiske statsborgere, som har bopæl i EU-27-medlemsstaterne på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden, vil medlemsstaterne skulle behandle og levere den dokumentation, der er relevant for tredjelandsstatsborgere. For fortsat at kunne bo og arbejde i en EU-27-medlemsstat skal disse britiske statsborgere have en opholdstilladelse udstedt af de nationale migrationsmyndigheder.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM (2018) 745.

(14)

     De meddelelser til interessenter, som Kommissionen har offentliggjort inden for dette område, kan findes via: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_da#fisma .  

(15)

     Se også meddelelse fra EIOPA af 5. november 2018, jf. https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-immediate-action-to-ensure-service-continuity-in-cross-border-insurance-.aspx.

(16)

     For at fremme overførslen af langsigtede kontrakter til Den Europæiske Union forelagde Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) den 8. november 2018 et udkast til tekniske standarder, som sikrer, at sådanne kontrakter fortsat er underlagt den samme lovgivningsmæssige behandling efter en overførsel, for Kommissionen til godkendelse.

(17)

     Disse foranstaltninger skal godkendes af medlemsstaterne i det kompetente udvalg.

(18)

     De meddelelser til interessenter, som Kommissionen har offentliggjort inden for dette område, kan findes via: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_da#move  

(19)

     Denne foranstaltning skal godkendes af medlemsstaterne i det kompetente udvalg.

(20)

     De meddelelser til interessenter, som Kommissionen har offentliggjort inden for dette område, kan findes via: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_da#move  

(21)

     De meddelelser til interessenter, som Kommissionen har offentliggjort inden for dette område, kan findes via: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_da#tradetaxud  

(22)

     De meddelelser til interessenter, som Kommissionen har offentliggjort inden for dette område, kan findes via adressen: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_da#sante  

(23)

     Opførelsen skal godkendes af medlemsstaterne i det kompetente udvalg.

(24)

     Kommissionen bemærker, at den britiske regering den 24. september 2018 udstedte en meddelelse med vejledning om "import af dyr og animalske produkter i tilfælde af et Brexit uden en aftale", hvoraf det fremgår, at "der ikke vil ske ændringer af den nuværende kontrol af importerede varer eller af kravene om meddelelser om import af levende dyr og animalske produkter for varer importeret direkte fra EU" den dag Det Forenede Kongerige forlader EU.

(25)

     Den meddelelse til interessenter, som Kommissionen har offentliggjort inden for dette område, kan findes via adressen: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_da.pdf .

(26)

     Eller et senere instrument, når det er trådt i kraft.

(27)

     Denne foranstaltning skal godkendes af medlemsstaterne i det kompetente udvalg.

(28)

     Bilag 4 indeholder en fuldstændig oversigt.

Top

Strasbourg, den 13.11.2018

COM(2018) 880 final

BILAG

til

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank

Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
den 30. marts 2019: en beredskabshandlingsplan


BILAG 1

FORSLAG TIL LOVGIVNING

MED HENBLIK PÅ BREXITFORBEREDELSER

(Status pr. 13. november 2018)

Politikområde

Forslag til retsændringer

Status

AGRI-TRADE

Toldkontingenter

Forslag COM(2018) 312 final, vedtaget den 22.5.2018.

Forordningen ville muliggøre en fordeling af toldkontingenter mellem EU-27 og Det Forenede Kongerige i mangel af en aftale med medlemmerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) hvad angår visse toldkontingenter. Forslaget ledsages af et forslag til en Rådsafgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at føre forhandlinger i WTO om nye toldkontingenter på grundlag af artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT).

Hverken Parlamentet eller Rådet har endnu vedtaget et mandat.

FISMA

Bankområdet – flytning af agenturer

Forslag COM(2017) 734 final, vedtaget den 29.11.2018.

Med dette forslag bekræftes flytningen af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted fra London til Paris.

Vedtaget den 9. november 2018.

GROW

Det indre marked – typegodkendelse

Forslag COM(2018) 397 final, vedtaget den 4.6.2018. Forslaget vil give fabrikanter, der er i besiddelse af typegodkendelser udstedt af Det Forenede Kongeriges godkendende myndighed, mulighed for at ansøge om godkendelse af de samme typer hos godkendelsesmyndighederne i EU-27.

Rådet vedtog i oktober 2018 et mandat til at indlede triloger.

Parlamentet forventes på sin plenarforsamling den 12.-15. november 2018 at vedtage et mandat til at indlede triloger.MOVE

Transeuropæiske net

Forslag COM(2018) 568 final, vedtaget den 1.8.2018. Der tegnes i dette forslag en ny søfartsrute, der forbinder Irland med den del af korridoren mellem Nordsøen og Middelhavet, som befinder sig på det europæiske fastland.

Hverken Parlamentet eller Rådet har endnu vedtaget et mandat. 

Søtransport –

skibsinspektioner

Forslag COM(2018) 567 final, vedtaget den 1.8.2018.

Forslaget omhandler overdragelsen af sponsoratet fra Det Forenede Kongerige til en EU-27-medlemsstat med henblik på at facilitere de periodiske vurderinger af anerkendte organisationer efter artikel 8 i forordning (EF) 391/2009.

Hverken Parlamentet eller Rådet har endnu vedtaget et mandat. 

SANTE

Lægemidler –

flytning af agenturer

Forslag COM(2017) 735 final, vedtaget den 29.11.2018. Med dette forslag bekræftes flytningen af Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted fra London til Amsterdam.

Vedtaget den 9. november 2018.

ENER

Energieffektivitetsmål

Forslag COM(2018) 744 final, vedtaget den 13.11.2018. Ved dette forslag ændres direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016) 761) og forslaget til en forordning om forvaltning af   energiunionen (COM(2016) 759 final/2).

HOME

Visum

Forslag COM(2018) 745 final, vedtaget den 13.11.2018. Ved dette forslag ændres forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav.BILAG 2

LISTE OVER PLANLAGTE FORBEREDENDE FORANSTALTNINGER

(andre end de lovgivningsmæssige forslag i bilag I)

Politikområde

Retsaktens type

Kommissionens tiltag

AGRI

Toldkontingenter

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesforordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste

Toldkontingenter

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af kvoterne for hvert af de toldkontingenter, der forvaltes efter først-til-mølle-princippet

Toldkontingenter

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesretsakt om ændring af kvoterne for hvert af de toldkontingenter, der forvaltes ved hjælp af licenser, og om overgangsbestemmelser

POSEI-ordningen (særlige programmer for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter)

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af bilag II-VI til gennemførelsesforordning (EU) nr. 180/2014 for at afspejle samhandelen mellem EU's regioner i den yderste periferi og Det Forenede Kongerige.

CLIMA

Fluorholdige drivhusgasser

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 med henblik på opdelingen mellem EU-27 og Det Forenede Kongerige af indberetning af salg af fluorholdige drivhusgasser

Emissionshandelssystemet

Delegeret retsakt

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 389/2013 hvad angår mærkningen af Det Forenede Kongeriges kvoter

Emissionshandelsordning – luftfart

Kommissionens autonome retsakt

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 748/2009 med henblik på omfordeling af funktionen som administrerende medlemsstat i de tilfælde, hvor denne funktion på nuværende tidspunkt varetages af Det Forenede Kongerige

STATISTIKKER

Betalingsbalancestatistikker

Delegeret retsakt

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning 184/2005 med henblik på at ajourføre sammensætningen af de samlede tal for EU

Turismestatistikker

Delegeret retsakt

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning 692/2011 om rapporteringen og præsentationen af turismestatistikkerGROW

Den fælles handelspolitik

Rådsafgørelse

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige Udbud vedrørende Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af aftalen om offentlige udbud

Galileo

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2016/413 om flytning af de jordstationer, der på nuværende befinder sig på Falklandsøerne og Ascension

RESEARCH

Europæiske konsortier for forskningsinfrastruktur

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesafgørelser om ændring af afgørelserne om oprettelse af europæiske konsortier for forskningsinfrastruktur (ERIC'er) med henblik på flytning af de hovedsæder, der på nuværende tidspunkt er beliggende i Det Forenede Kongerige

SANTE

Humanmedicinske lægemidler

Gennemførelsesretsakter

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler med henblik på ajourføring af markedsføringstilladelser for hvilke funktioner, der på nuværende tidspunkt udøves i Det Forenede Kongerige, skal udøves i EU

Veterinærlægemidler

Gennemførelsesretsakter

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af markedsføringstilladelser for veterinærmedicinske lægemidler med henblik på ajourføring af markedsføringstilladelser, for hvilke funktioner, der på nuværende tidspunkt udøves i Det Forenede Kongerige, skal udøves i EU

GMO'er

Gennemførelsesretsakter

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af markedsføringstilladelser for genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, hvis indehaveren af tilladelsen på nuværende tidspunkt er etableret i Det Forenede Kongerige

Biocidholdige produkter

Delegeret retsakt

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning 1062/2014 med henblik på omfordeling af funktionen som kompetent vurderingsmyndighed i tilfælde, hvor denne funktion på nuværende tidspunkt varetages af Det Forenede Kongerige

Plantebeskyttelsesmidler

Gennemførelsesretsakt

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 med henblik på omfordeling af funktionen som rapporterende medlemsstat i tilfælde, hvor denne funktion på nuværende tidspunkt varetages af Det Forenede Kongerige

Fodertilsætningsstoffer

Gennemførelsesretsakter

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af markedsføringstilladelser for fodertilsætningsstoffer, hvis indehaveren af tilladelsen på nuværende tidspunkt er etableret i Det Forenede KongerigeBILAG 3

LISTE OVER KOMMISSIONENS MEDDELELSER TIL INTERESSENTER

Meddelelser om Brexitforberedelser, som er offentliggjort af Kommissionens tjenestegrene, efter emne 1

(pr. 13. november 2018)

Emne

VARER

1

Industrivarer

2

Lægemidler (human- og veterinærmedicinske)

3

Spørgsmål og svar – Lægemidler

4

Plantebeskyttelsesmidler

5

Spørgsmål og svar – Plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester

6

Biocidholdige produkter

7

Spørgsmål og svar – Biocidholdige produkter

8

Motorkøretøjer

9

Landbrugs- og skovbrugskøretøjer, to- eller trehjulede køretøjer og quadricykler, mobile ikkevejgående maskiner

10

Industrikemikalier (REACH) (offentliggjort af ECHA)

11

Vaske- og rengøringsmidler

12

Gødning

13

Pyrotekniske artikler

14

Eksplosivstoffer til civil brug

15

Miljømærke

16

Affald

FØDEVARER, FODERSTOFFER, PLANTER OG VETERINÆROMRÅDET

17

Fødevarer og økologisk produktion

18

Foder

19

GMO'er

20

Naturligt mineralvand

21

Planteformeringsmateriale

22

Dyreavl/zooteknik

23

Dyresundhed

24

Plantesundhed

TOLD OG INDIREKTE BESKATNING, IMPORT-/EKSPORTLICENSER

25

Moms, punktafgifter, told

26

Oprindelsesregler

27

Moms

28

Import-/eksportlicenser

29

Udryddelsestruede arter (CITES)

30

Træimport

31

Toldmyndighedernes håndhævelse af ejendomsrettigheder

FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

32

Lovpligtig revision

33

Kreditvurderingsbureauer

34

Forvaltning af aktiver

35

Efterhandelsydelser

36

Investeringsydelser

37

Bank- og betalingsydelser

38

(Gen-)forsikring

39

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

CIVILRET, SELSKABSRET, FORBRUGERBESKYTTELSE OG DATABESKYTTELSE

40

Beskyttelse af personoplysninger

41

Selskabsret

42

International privatret

43

Forbrugerbeskyttelse og passagerrettigheder

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

44

Varemærker og EF-design

45

Plantesorter

46

Ophavsret

47

Supplerende beskyttelsescertifikat

ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER

48

Erhvervsmæssige kvalifikationer

49

Slagteriansattes kvalifikationer

50

Dyretransportørers kvalifikationer

51

Søfarendes kvalifikationer

TRANSPORT

52

Lufttransport (adgang)

53

Luftfartssikkerhed

54

Luftfarts- og søfartssikkerhed

55

Vejtransport

56

Søtransport (adgang og sikkerhed)

57

Jernbanetransport

58

Transport ad indre vandveje

DET DIGITALE OMRÅDE

59

.eu-topdomænenavne

60

E-handel (informationssamfundstjenester)

61

Telekommunikation

62

Audiovisuelle tjenester

63

eIDAS/tillidstjenester

64

Netværkssikkerhed

65

Geoblokering

ENERGI

66

Euratomrelaterede anliggender

67

El- og gasmarked

68

Oprindelsesgarantier

ANDET

69

Stoffer af menneskelig oprindelse

70

Kliniske forsøg

71

Offentlige indkøb

72

EU's miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS)

73

Ophugning af skibe

74

Det Europæiske borgerinitiativ

75

EU-retten på fiskeriområdet

76

Europæiske samarbejdsudvalg

77

Industriel sikkerhed (EUCI)

78

Rejser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige

BILAG 4

KOMMISSIONENS BEREDSKABSFORANSTALTNINGER

FORANSTALTNINGER

ØKommissionen er af den opfattelse, at perioder med lovligt ophold for britiske borgere i en EU-27 medlemsstat inden udtrædelsesdatoen bør betragtes som perioder med lovligt ophold i en EU-medlemsstat i henhold til direktiv 2002/49/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding.

ØKommissionen bistår medlemsstaterne med at samordne deres indsats på de områder, hvor de er kompetente, med henblik på at sikre en sammenhængende tilgang til beskyttelsen af borgernes rettigheder. I lyset af omfanget af de administrative udfordringer, som de nationale og lokale myndigheder vil stå over for, og for at undgå administrative forsinkelser anbefales medlemsstaterne at acceptere, at ansøgninger om opholdstilladelse indgives forud for datoen for Det Forenede Kongeriges udtrædelse.

ØHvad angår clearede derivater kan der tilsyneladende være risici for den finansielle stabilitet som følge af, at EU's clearingmedlemmer på uordnet vis afvikler deres positioner hos de britiske centrale modparter. Der kan også være potentielle risici i forbindelse med visse tjenester, som britiske værdipapircentraler yder til EU-aktører, og som ikke kan erstattes på kort sigt. De gældende ækvivalenssystemer stiller på disse områder passende redskaber til rådighed, som hurtigt kan tages i brug. Den resterende tid frem til den 30. marts 2019 bør anvendes med dette mål for øje. Skulle det blive nødvendigt for Kommissionen at sætte ind på dette område, vil det udelukkende ske i det omfang, det er nødvendigt for at imødegå risici for finansiel ustabilitet, der opstår som følge af et Brexit uden en aftale, under strenge betingelser og med begrænset varighed. Hvis en aftale ikke er på plads, vil Kommissionen vedtage midlertidige og betingede ækvivalensafgørelser med henblik på at sikre, at der ikke vil være nogen afbrydelse i leveringen af centrale clearingtjenester og depositartjenester.

ØHvad angår trafikrettigheder vil Kommissionen foreslå foranstaltninger, der skal sikre, at luftfartsselskaber fra Det Forenede Kongerige har ret til at overflyve EU's område, foretage landinger af tekniske grunde (såsom påfyldning af brændstof uden ombordtagning/udstigning af passagerer), samt lande i den Europæiske Union og flyve tilbage til Det Forenede Kongerige. Disse foranstaltninger vil være betinget af, at Det Forenede Kongerige træffer tilsvarende foranstaltninger, hvad angår luftfartsselskaber fra Den Europæiske Union.

ØPå området luftfartssikkerhed vil Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for visse luftfartsprodukter ("typecertifikater") og virksomheder ("godkendelser til organisationer") først kunne udstede certifikater, når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland. Kommissionen vil foreslå foranstaltninger for at sikre den fortsatte gyldighed af sådanne certifikater for en begrænset periode. Disse foranstaltninger vil være betinget af, at det Forenede Kongerige træffer tilsvarende foranstaltninger. Kommissionen vil ligeledes foreslå foranstaltninger for at sikre at reservedele og apparater, der bringes i omsætning på EU-markedet inden udtrædelsesdatoen, på grundlag af en attest, som er udstedt af en juridisk eller fysisk person certificeret af den britiske civilluftfartsmyndighed, stadig kan anvendes under visse omstændigheder. Kommissionen har anmodet EASA om at begynde behandlingen af visse ansøgninger fra britiske enheder i forberedelsen på Det Forenede Kongeriges udtræden.

ØKommissionen vil tage skridt til at sikre, at passagerer og deres håndbagage ved flyvninger fra Det Forenede Kongerige med gennemrejse i EU27 fortsat vil være undtaget fra en ekstra sikkerhedskontrol, ved anvendelsen af den såkaldte "One Stop Security"-ordning.

ØKommissionen opfordrer i tilfælde af et Brexit uden aftale medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt for den 30. marts 2019 at være i stand til at anvende EU-toldkodeksen og de relevante regler vedrørende indirekte beskatning på al import fra og eksport til Det Forenede Kongerige. Toldmyndighederne kan, hvis de økonomiske operatører anmoder herom og med forbehold af relevante krav, udstede bevillinger til anvendelsen af handelslettende foranstaltninger, jf. EU-toldkodeksen. Sikringen af lige vilkår og gnidningsløs samhandel vil især være en udfordring på de områder, hvor der er flest handelsstrømme med Det Forenede Kongerige. Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne for at finde løsninger, der sikrer den fulde overholdelse af de nuværende retlige rammer.

ØKommissionen vil, hvis det er berettiget, på grundlag af EU's veterinærlovgivning hurtigt opføre Det Forenede Kongerige på listen over lande med tilladelse til at indføre levende dyr og animalske produkter i Den Europæiske Union, såfremt alle de gældende betingelser er opfyldt.

ØKommissionen vil ændre de britiske virksomheders referenceværdier, der udgør basis for de årlige kvoter for fluorholdige drivhusgasser, som virksomhederne tildeles for 2019, så disse referenceværdier baseres på anmeldte aktiviteter i EU-27 og ikke omfatter kvoter baseret på anmeldte indenlandske aktiviteter i Det Forenede Kongerige.BILAG 5

MINDSTEFRISTER FOR VEDTAGELSEN AF IKKELOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER

Gennemførelsesretsakter

Normal procedure: ca. en måned

Trin 1: Forelæggelse af et udkast til retsakt for det relevante udvalg, efterfulgt af afstemning – udkastet forelægges senest 14 dage inden afstemningen (kun i yderst hastende tilfælde mindre end 5 dage inden)

Trin 2: Vedtagelse ved Kommissionen

Trin 3: Offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og ikrafttrædelse inden den 30. marts 2019

Hasteprocedure (hvis en sådan er fastsat i basisretsakten): et absolut minimum på 2 dage

Trin 1: Vedtagelse ved Kommissionen (uden krav om forudgående høring og afstemning i det relevante udvalg)

Trin 2: Offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og ikrafttrædelse inden den 30. marts 2019

Trin 3: Ophævelse, hvis der i en efterfølgende afstemning i udvalget stemmes imod den pågældende retsakt

Delegerede retsakter

Normal procedure: ca. tre måneder

Trin 1: Medlemsstaternes eksperter høres om udkastet til retsakt (to til tre uger, kan afkortes i behørigt begrundede tilfælde)

Trin 2: Vedtagelse ved Kommissionen

Trin 3: Kontrol ved Europa-Parlamentet og Rådet – som regel to måneder (kan i praksis afkortes en del, hvis Europa-Parlamentet og Rådet på et tidligt tidspunkt erklærer, at de ikke vil gøre indsigelse, men kan også forlænges ud over denne periode)

Trin 4: Offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og ikrafttrædelse inden den 30. marts 2019

Hasteprocedure (hvis en sådan er fastsat i basisretsakten): et absolut minimum på 3 dage

Trin 1: Medlemsstaternes eksperter høres om udkastet til retsakt

Trin 2: Vedtagelse i Kommissionen

Trin 3: Offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og ikrafttrædelse inden den 30. marts 2019

Trin 4: Parlamentet og Rådet kan efterfølgende gøre indsigelseForskriftsprocedure med kontrol

Normal procedure: ca. fire måneder

Trin 1: Forelæggelse af et udkast til retsakt for det relevante udvalg, efterfulgt af afstemning – udkastet forelægges senest 14 dage inden afstemningen (kun i yderst hastende tilfælde mindre end 5 dage inden)

Trin 2: Kontrol ved Europa-Parlamentet og Rådet – tre måneder (kan i praksis afkortes en del, hvis Europa-Parlamentet og Rådet på et tidligt tidspunkt erklærer, at de ikke vil gøre indsigelse)

Trin 3: Vedtagelse i Kommissionen

Trin 4: Offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og ikrafttrædelse inden den 30. marts 2019

Hasteprocedure (hvis en sådan er fastsat i basisretsakten): et absolut minimum på 3 dage

Trin 1: Forelæggelse af et udkast til retsakt for udvalget, efterfulgt af afstemning

Trin 2: Vedtagelse i Kommissionen

Trin 3: Offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og ikrafttrædelse inden den 30. marts 2019

Trin 4: Parlamentet og Rådet kan efterfølgende gøre indsigelseBILAG 6

LISTE OVER SEKTORSPECIFIKKE FORBEREDELSESSEMINARER MED EU27-MEDLEMSSTATERNE

Dato

Emne

15. november

·Finansielle tjenester

22. november

·Lufttransport

·

·Andre former for transport (vej-, jernbane- og søtransport samt transport ad indre vandveje)

27. november

·Borgerne, samordning af social sikring og grænsekontrol

·Erhvervsmæssige kvalifikationer, intellektuelle ejendomsrettigheder, civilret, selskabsret, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af personoplysninger

29/11 til 6/12

(den nøjagtige dato bekræftes senere)

·Møde blandt koordinatorerne vedrørende Brexitforberedelser

6. december

·Sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige krav

·Told og import-/eksportlicenser

·Indirekte beskatning/direkte beskatning

12. december

·Fiskeri, klima, miljø

·Industrivarer (herunder lægemidler), kliniske forsøg, stoffer af menneskelig oprindelse

20. december

·Politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, internationale aftaler

·EU-budgettet, øvrige spørgsmål (digital kommunikation og telekommunikation, offentlige udbud, konsulær beskyttelse, energi osv.)

(1)

     Meddelelserne er offentliggjort på følgende websted: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_da.

Top