EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0331

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

COM/2017/0331 final - 2017/0136 (COD)

Strasbourg, den 13.6.2017

COM(2017) 331 final

2017/0136(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2017) 246 final}
{SWD(2017) 247 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

1.1.Forslagets begrundelse og formål

Derivataftaler er et vigtigt redskab for EU's banker og virksomheder til styring af deres risici, uanset om disse knytter sig til ændringer i rentesatser, valutakursudsving eller en forretningspartners misligholdelse. Uigennemsigtige derivatmarkeder fungerede imidlertid også som en uønsket kanal til afsmitning. Derivatmarkeder skal derfor være omfattet af effektiv regulering og effektivt tilsyn for at sikre finansiel stabilitet.

I betragtning af derivatmarkeders globale karakter og i overensstemmelse med aftalen på G20 i Pittsburgh i 2009 1 om at mindske den systemiske risiko, der er forbundet med omfattende brug af derivater, vedtog EU forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) i 2012. 2 Kravet om, at standardiserede over-the-counter (OTC)-derivataftaler skal cleares gennem en central modpart (CCP), er et centralt element i EMIR. En CCP er en markedsinfrastruktur, der mindsker de systemiske risici og øger den finansielle stabilitet ved at stå mellem de to modparter i en derivataftale (f.eks. ved at fungere som køber over for sælgeren og sælger over for køberen af risiko) og dermed reducere risikoen for begge. EMIR indførte også strenge tilsynsmæssige og organisatoriske krav samt strenge krav til god forretningsskik for CCP'er, og der blev etableret ordninger for deres tilsyn for at mindske enhver risiko for brugerne af en CCP og understøtte den systemiske stabilitet.

Siden vedtagelsen af EMIR i 2012 er central clearing vokset betydeligt, og CCP'er er i stigende grad blevet koncentreret og integreret i hele EU og med tredjelande.

Dette forslag sikrer, at de tilsynsmæssige rammer holder trit med denne udvikling. Det foreslås, at EU udstyrer sin kapitalmarkedsunion med et mere effektivt og sammenhængende tilsynssystem for CCP'er af hensyn til yderligere markedsintegration og finansiel stabilitet og mere lige vilkår.

CCP'er har fået større betydning siden vedtagelsen af EMIR, og deres betydning vil vokse yderligere i de kommende år

CCP-aktiviteten i Unionen og på verdensplan er i de fem år siden vedtagelsen af EMIR vokset hurtigt i både omfang og rækkevidde. Dette er et tegn på, at lovgivningen fungerer og opfylder sit formål.

Ved udgangen af juni 2016 blev ca. 62 % af den samlede værdi af alle OTC-derivataftaler og aktivklasser (rentesatser, credit default, valuta osv.) clearet centralt af CCP'er 3 , hvilket svarer til 337 bio. USD. Cirka 97 % (328 bio. USD) af alle centralt clearede derivataftaler er rentederivater.

Ved udgangen af 2015 blev ca. 60 % af alle OTC-rentederivater clearet centralt, mens det tilsvarende tal ved udgangen af 2009 var på 36 % 4 . Central clearing har ligeledes fået større betydning på markedet for kreditderivater (de såkaldte CDS'er), idet andelen af udestående CDS'er clearet gennem CCP'er er steget støt, siden disse data første gang blev indberettet, dvs. 37 % ved udgangen af juni 2016, mens det var 10 % ved udgangen af juni 2010 5 .

CCP'ers hurtigt voksende betydning i det globale finansielle system afspejler ikke blot indførelsen af forpligtelser til central clearing på tværs af forskellige aktivklasser 6 , men også øget frivillig anvendelse af central clearing som følge af markedsdeltagernes voksende bevidsthed om fordelene ved central clearing (clearingforpligtelserne har kun fundet anvendelse siden juni 2016) 7 . I henhold til EMIR skal visse rentederivater og CDS'er cleares centralt i overensstemmelse med lignende krav i andre G20-lande 8 . Bankkapitalreglerne er blevet ændret for at tilskynde til central clearing og gøre bilateral clearing dyrere i relative tal 9 , mens bilaterale transaktioner siden marts 2017 har været underlagt yderligere krav til sikkerhedsstillelse 10 .

Væksten i CCP-aktiviteten vil fortsætte i de kommende år. Det forventes, at yderligere aktivklasser vil blive underlagt obligatoriske clearingforpligtelser 11 , og at incitamenter til at begrænse risici og omkostninger vil føre til endnu mere frivillig clearing. Forslaget fra maj 2017 om at ændre EMIR på en målrettet måde med henblik på at forbedre forordningens effektivitet og proportionalitet vil forstærke denne tendens ved at skabe yderligere incitamenter for CCP'er til at tilbyde modparter central clearing af derivater 12 . Endelig vil dybere og mere integrerede kapitalmarkeder som følge af kapitalmarkedsunionen (CMU) skabe et endnu større behov for grænseoverskridende clearing i EU og derved yderligere øge CCP'ernes betydning og indbyrdes forbindelse i det finansielle system.

CCP'ers voksende rolle giver anledning til betænkeligheder med hensyn til behovet for at opgradere de tilsynsmæssige rammer i henhold til EMIR, også i lyset af oprettelsen af kapitalmarkedsunionen 

CCP'ers voksende betydning i det finansielle system og den hermed forbundne koncentration af kreditrisiko i disse infrastrukturer har tiltrukket sig regeringers, regulerende myndigheders, tilsynsmyndigheders, centralbankers og markedsdeltageres opmærksomhed.

Mens omfanget og rækkevidden af centralt clearede transaktioner er vokset, har antallet af CCP'er været relativt begrænset. I øjeblikket er der i EU etableret 17 CCP'er, som alle er meddelt tilladelse i henhold til EMIR til at tilbyde deres tjenesteydelser i Unionen — om end ikke alle CCP'er er meddelt tilladelse til at cleare alle aktivklasser (f.eks. er der kun 2 CCP'er, der clearer kreditderivater, og kun 2 CCP'er, der clearer inflationsderivater 13 ). 14 Der er anerkendt yderligere 28 tredjelands-CCP'er i henhold til EMIR's ækvivalensbestemmelser, hvilket betyder, at disse CCP'er kan tilbyde deres tjenesteydelser i EU. 15 Clearingmarkederne er således integrerede i hele EU og er stærkt koncentrerede i visse bestemte aktivklasser. De er også i høj grad indbyrdes forbundne. 16  

Mens øget clearing via CCP'er, der er genstand for ordentlig regulering og ordentligt tilsyn, styrker systemisk stabilitet generelt, betyder koncentrationen af risiko, at det er meget lidt sandsynligt, at en CCP bliver nødlidende, men hvis det alligevel sker, er konsekvenserne potentielt ekstremt vidtrækkende. I betragtning af CCP'ers centrale betydning for det finansielle system giver CCP'ernes øgede systemiske betydning anledning til betænkeligheder. CCP'er er selv blevet en kilde til makroprudentiel risiko, da nødlidende CCP'er kan medføre alvorlige forstyrrelser af det finansielle system og vil have systemiske virkninger. F.eks. kan omfattende, ukontrolleret ophævelse og afvikling af aftaler, der cleares af CCP'er, føre til pres på likviditet og sikkerhedsstillelse på markedet, hvilket forårsager ustabilitet på markedet for underliggende aktiver og det finansielle system som helhed. I lighed med visse andre finansielle formidlere er CCP'er også potentielt modtagelige for "stormløb", hvis clearingmedlemmer mister tilliden til en CCP's solvens. Dette vil kunne forårsage et likviditetschok hos CCP'en, eftersom den forsøger at opfylde sine forpligtelser om at returnere sikkerhedsstillelsen (dvs. initialmargin). Virkningen af en nødlidende CCP vil som følge af øget koncentration af risiko blive forstærket af en voksende indbyrdes forbindelse mellem CCP'er både direkte og indirekte via deres medlemmer (normalt store internationale banker) og kunder.

Som reaktion på og i overensstemmelse med det, man blev enige om i G20 17 , vedtog Kommissionen et forslag til en forordning om CCP'ers genopretning og afvikling i november 2016 18 . Formålet med forslaget er at sikre, at myndighederne er ordentligt klædt på til at håndtere en nødlidende CCP, sikre den finansielle stabilitet og begrænse omkostningerne for skatteyderne. Med forslaget om CCP'ers genopretning og afvikling blev der sat fornyet fokus på de tilsynsmæssige rammer for EU- og tredjelands-CCP'er, der er omfattet af EMIR, og i hvilket omfang disse rammer kan gøres mere effektive fem år efter EMIR's vedtagelse. Nævnte forslag er i øjeblikket genstand for forhandlinger i Europa-Parlamentet og Rådet. Dette igangværende arbejde skal koordineres og være i overensstemmelse med nærværende forslag.

Tilsynsmæssige rammer for EU-CCP'er

I henhold til EMIR varetages tilsynet med EU-CCP'er af nationale tilsynskollegier, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), de relevante medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og andre relevante myndigheder (f.eks. de største clearingmedlemmers tilsynsmyndigheder, visse handelspladsers og værdipapircentralers tilsynsmyndigheder). Disse kollegier kan omfatte helt op til 20 medlemsmyndigheder, og de er afhængige af hjemlandets myndigheds koordinering. Disse rammer giver anledning til visse betænkeligheder i lyset af den aktuelle status for integrationen på det marked, som skal afspejles i de tilsynsmæssige rammer. Dette er også vigtigt for at styrke kapitalmarkedsunionen.

For det første indebærer den stigende koncentration af clearingydelser på et begrænset antal CCP'er, og den deraf følgende stigning i grænseoverskridende aktiviteter, at CCP'er i et lille antal medlemsstater får stadig større betydning for EU's finansielle system som helhed. I modsætning til denne tendens bestemmes de nuværende tilsynsmæssige rammer hovedsagelig af hjemlandets myndighed (f.eks. er det hjemlandets myndighed, der har det endelige ansvar for at træffe vigtige beslutninger, f.eks. om udvidelse af tilladelsen eller godkendelse af outsourcing- og interoperabilitetsordninger), og de må derfor tages op til fornyet overvejelse.

For det andet kan en uensartet tilsynspraksis i forhold til CCP'er (f.eks. forskellige betingelser for tilladelse eller modelvalideringsprocedurer) i EU skabe risiko for regel- og tilsynsarbitrage for CCP'er og indirekte for deres clearingmedlemmer eller kunder. Kommissionen har gjort opmærksom på disse risici i fremvækst og behovet for større tilsynsmæssig konvergens i sin meddelelse om kapitalmarkedsunionen fra september 2016 19 og i den offentlige høring om de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ers) aktiviteter 20 , som begge fremhævede de udfordringer, som uensartet tilsynspraksis udgør.

For det tredje er centralbankernes rolle — som udstedere af valuta — ikke tilstrækkeligt afspejlet i CCP-kollegierne. Mens centralbankernes og tilsynsmyndighedernes beføjelser vil kunne overlappe hinanden (navnlig på områder som f.eks. interoperabilitet, kontroller af likviditetsrisici osv.), vil der potentielt kunne være mangel på afstemning i tilfælde, hvor tilsynsvirksomhed påvirker centralbankernes centrale ansvarsområder i tilknytning til f.eks. prisstabilitet, pengepolitik og betalingssystemer. I krisesituationer kan deres manglende afstemning øge risiciene for den finansielle stabilitet, hvis fordelingen af ansvarsområder myndighederne imellem forbliver uklar.

Tilsynsmæssige rammer for tredjelands-CCP'er

I dag cleares en betydelig del af de finansielle instrumenter denomineret i medlemsstaternes valutaer af anerkendte tredjelands-CCP'er. For eksempel er det notionelle udestående beløb på Chicago Mercantile Exchange (CME) i USA 1,8 bio. EUR for euro-denominerede rentederivater og 348 mia. SEK for SEK-denominerede rentederivater. Dette giver også anledning til en række betænkeligheder.

For det første har gennemførelsen af EMIR's system for ækvivalens og anerkendelse vist visse mangler navnlig vedrørende løbende tilsyn. Navnlig efter at en tredjelands-CCP er blevet anerkendt, er ESMA stødt på vanskeligheder med at få adgang til information fra CCP'en, foretage kontrolbesøg på stedet hos CCP'en og udveksle oplysninger med de relevante EU-reguleringsmyndigheder, tilsynsmyndigheder og centralbanker. Som følge heraf er der risiko for, at tredjelands-CCP'ers praksis og/eller tilpasninger af risikostyringsmodeller ikke opdages og/eller adresseres, hvilket kan have store konsekvenser for EU-enhedernes finansielle stabilitet.

For det andet får den potentielle manglende afstemning mellem tilsynsmæssige mål og centralbankmål inden for kollegierne en yderligere dimension i forbindelse med tredjelands-CCP'er, hvor ikke-EU-myndigheder er involveret.

For det tredje er der en risiko for, at ændringer i reglerne for CCP'er og/eller regelsættet i et tredjeland kan indvirke negativt på resultaterne af regulering eller tilsyn og derved føre til ulige vilkår mellem EU- og tredjelands-CCP'er og skabe mulighed for regel- eller tilsynsarbitrage. Der findes i dag ikke nogen mekanisme til sikring af, at EU automatisk bliver underrettet om sådanne ændringer og kan træffe passende foranstaltninger.

Sådanne problemer vil sandsynligvis få større betydning i de kommende år, da kapitalmarkedernes globale karakter betyder, at tredjelands-CCP'er vil spille en voksende rolle. Ud over de 28 tredjelands-CCP'er, der allerede er anerkendt af ESMA, er der yderligere 12 CCP'er fra 10 jurisdiktioner, der har anmodet om anerkendelse 21 og afventer en afgørelse fra Kommissionen om ækvivalens af deres regulerings- og tilsynsordninger.

Desuden er der en betydelig mængde euro-denominerede derivattransaktioner (og andre transaktioner, der er omfattet af EU-clearingforpligtelsen), der i øjeblikket cleares i CCP'er etableret i Det Forenede Kongerige. Når Det Forenede Kongerige forlader EU, vil der derfor være en markant ændring i andelen af sådanne transaktioner, der cleares i CCP'er uden for EU's jurisdiktion, hvilket forværrer de problemer, der er nævnt ovenfor. Dette indebærer, at der er betydelige udfordringer, der skal løses, i forhold til at sikre den finansielle stabilitet i EU.

I lyset af ovenstående vedtog Kommissionen den 4. maj 2017 en meddelelse om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen 22 . Det fremgår af meddelelsen, at "yderligere ændringer [af EMIR] er nødvendige for at forbedre den nuværende ramme, som skal sikre finansiel stabilitet og understøtte den videre udvikling og udbygning af kapitalmarkedsunionen (CMU)".

Behov for at forbedre de nuværende tilsynsmæssige rammer

Efterhånden som EU's clearinglandskab fortsætter med at udvikle sig, skal ordningerne for CCP'ers kriseforebyggelse og -styring være så effektive som muligt. EMIR og Kommissionens forslag til en forordning om CCP'ers genopretning og afvikling er vigtige skridt i den retning. Fem år efter vedtagelsen af EMIR har den voksende størrelse, kompleksitet og grænseoverskridende dimension af clearing i EU og på verdensplan imidlertid vist, at der er mangler i de tilsynsmæssige rammer for EU- og tredjelands-CCP'er. Det foreliggende forslag indeholder derfor specifikke ændringer af EMIR og ESMA-forordningen 23 navnlig med hensyn til at fastlægge klare og sammenhængende tilsynsmæssige rammer for både EU- og tredjelands-CCP'er.

I konsekvensanalysen, som ledsager dette forslag, medtages derfor omkostningerne og fordelene ved disse ændringer. Der opstilles en række løsninger med henblik på at forbedre tilsynet med CCP'er på EU-plan, yderligere at inddrage de udstedende centralbanker i tilsynet med CCP'er og styrke EU's evne til at overvåge, identificere og begrænse tredjelands-CCP-risici.

Konsekvensanalysen indeholder omfattende dokumentation for, at de foreslåede ændringer bidrager effektivt til at styrke den samlede stabilitet i EU's finansielle system og til yderligere at sænke den allerede lave (men ekstremt vidtrækkende) sandsynlighed for, at en CCP bliver nødlidende, mens omkostningerne holdes på et minimum for markedsdeltagerne. De foreslåede ændringer bidrager også til yderligere udvikling og uddybning af kapitalmarkedsunionen i overensstemmelse med Kommissionens politiske prioriteringer.

1.2.Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag er knyttet til og i overensstemmelse med en række andre EU-politikker og igangværende initiativer, der har til formål at: i) adressere CCP'ers systemiske betydning ii) fremme brugen af central clearing og iii) forbedre omkostningseffektiviteten og måleffektiviteten af tilsyn på EU-plan både inden for og uden for EU.

For det første er forslaget i overensstemmelse med Kommissionens forslag 24 til en forordning om CCP'ers genopretning og afvikling, som blev vedtaget i november 2016. Dette forslag har til formål at sikre, at EU og de nationale myndigheder er ordentligt forberedt på at håndtere en nødlidende CCP, opretholde den finansielle stabilitet og forhindre, at omkostninger forbundet med omstruktureringen og afviklingen af nødlidende CCP'er væltes over på skatteyderne. Kommissionens forslag har til formål at sikre, at hvis CCP'er mod forventning konfronteres med alvorlige vanskeligheder eller fare for at blive nødlidende, opretholdes CCP'ernes kritiske funktioner, samtidig med at den finansielle stabilitet bevares og man bidrager til at forhindre, at omkostningerne til genopretning og afvikling af nødlidende CCP'er væltes over på skatteyderne. De krisestyringsordninger til genopretning og afvikling af CCP'er, der indgår i dette forslag, er baseret på, at der findes ordninger for kriseforebyggelse af højeste kvalitet (dvs. for CCP-regulering og -tilsyn) i henhold til EMIR. Ved yderligere at forbedre tilsynet med CCP'er i henhold til EMIR bør sandsynligheden, uanset hvor lille den er, for at skulle ty til genopretnings- og afviklingsforanstaltninger blive yderligere formindsket. De tilpasninger og forbedringer af tilsynet, som indføres med dette forslag, må nødvendigvis også afspejles på passende vis i det foreliggende lovgivningsforslag om CCP'ers genopretning og afvikling. Målrettede tilpasninger kan være nødvendige for at tage hensyn til CCP-eksekutivsamlingens nye rolle i kollegierne i henhold til EMIR og efterfølgende i afviklingskollegierne.

For det andet er dette forslag forbundet med Kommissionens forslag 25 om en ændring af kapitalkravsforordningen 26 , der blev vedtaget i november 2016. Forslaget tager sigte på at udelukke initialmarginer på centralt clearede derivattransaktioner, som clearingmedlemmer modtager som likvide midler fra deres kunder, og som de overfører til CCP'er, fra beregningen af tærskler for gearingsgrad. Det vil derfor lette adgangen til clearing — efterhånden som kapitalkravene vedrørende levering af kunde- eller indirekte clearingydelser aftager — hvilket desuden styrker CCP'ers betydning i det finansielle system.

For det tredje supplerer forslaget Kommissionens forslag til målrettede ændringer af EMIR 27 , der blev vedtaget i maj 2017. Forslaget har til formål at forenkle visse EMIR-krav og gøre dem mere forholdsmæssige med henblik på at reducere de uforholdsmæssigt store omkostninger for markedsdeltagerne uden at bringe den finansielle stabilitet i fare. Dette forslag bør derfor give markedsdeltagerne yderligere incitamenter til at anvende central clearing — hvilket desuden styrker CCP'ers betydning i det finansielle system.

For det fjerde er dette forslag i overensstemmelse med høringen, som Kommissionen indledte i marts 2017, om de europæiske tilsynsmyndigheders aktiviteter 28  med henblik på at styrke og forbedre de europæiske tilsynsmyndigheders måleffektivitet og omkostningseffektivitet.

For det femte er det i overensstemmelse med erfaringerne med gennemførelsen og håndhævelsen af tredjelandsbestemmelser i EU's finanselle lovgivning som anført i arbejdsdokumentet om ækvivalens 29 fra Kommissionens tjenestegrene. Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene giver et faktuelt overblik over ækvivalensprocessen med tredjelande i EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser. Arbejdsdokumentet redegør for erfaringen med gennemførelsen og håndhævelsen af tredjelandsbestemmelser i EU's finansielle lovgivning. Der gøres desuden rede for de vigtigste aspekter af ækvivalens (f.eks. udøvelse af beføjelser, vurdering, efterfølgende overvågning), og der skabes mere klarhed om, hvordan disse opgaver gribes an i praksis.

For det sjette er dette forslag i overensstemmelse med det igangværende arbejde på internationalt plan inden for rammerne af Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) med henblik på bl.a.: i) at fremme anvendelsen af central clearing og grænseoverskridende ordninger mellem jurisdiktioner for at forbedre stabiliteten på OTC-derivatmarkedet, ii) at opnå en konsekvent anvendelse af "Principles for Financial Markets Infrastructure", som er udviklet af Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer ("Committee on Payments and Market Infrastructures") og Den Internationale Børstilsynsorganisation, iii) at overvåge gennemførelsen af G20's derivatmarkedsreformer (gennem FSB's arbejdsgruppe om OTC-derivater) og iv) at udarbejde yderligere retningslinjer om afvikling af CCP'er (FSB's afviklingsgruppe).

1.3.Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag vedrører også, og er i tråd med, Kommissionens løbende indsats for at videreudvikle kapitalmarkedsunionen. Behovet for at videreudvikle og yderligere at integrere EU's kapitalmarkeder blev understreget i meddelelsen om kapitalmarkedsunionen fra september 2016 30 . Yderligere tilsynsmæssig konvergens af CCP'er på EU-plan kan støtte udviklingen af dybere og mere integrerede kapitalmarkeder, da mere effektive og modstandsdygtige CCP'er er afgørende for en velfungerende kapitalmarkedsunion. Med henblik herpå opfordres der i meddelelsen om midtvejsevalueringen af kapitalmarkedsunionen 31 , som Kommissionen vedtog den 8. juni 2017, til at styrke ESMA's beføjelser for at fremme effektiviteten af konsekvent tilsyn både i og uden for EU. Omvendt vil fremkomsten af større og mere likvide finansielle markeder som følge af kapitalmarkedsunionen resultere i endnu flere transaktioner, der skal afvikles via CCP'er og vil øge disses systemiske relevans. På grund af potentialet for større volumen samt de nuværende muligheder for regel- og tilsynsarbitrage er det nødvendigt med yderligere forbedringer af tilsynsrammen for at sikre en stærk og stabil kapitalmarkedsunion.

Forslaget er desuden i overensstemmelse med Kommissionens oplæg om en dybere Økonomisk og Monetær Union, der blev vedtaget den 31. maj 2017 32 . I oplægget påpeges det, at gennemførelsen af en ægte finansiel union er af afgørende betydning for en effektiv og stabil Økonomisk og Monetær Union. Ifølge oplægget omfatter dette, at der arbejdes videre med elementer, der allerede er lagt på bordet, herunder ved at gennemføre kapitalmarkedsunionen. Forslaget vil bidrage til at støtte udviklingen af dybere integrerede kapitalmarkeder ved at sikre yderligere tilsynsmæssig konvergens af CCP'er på EU-plan.

Ved at håndtere begyndende trusler mod et velfungerende finansielt system sikrer forslaget også, at de finansielle markeder fortsat kan spille en rolle med hensyn til at bidrage til bæredygtig, langsigtet vækst for at uddybe det indre marked yderligere til gavn for forbrugere og virksomheder som led i Kommissionens indsats for at understøtte investeringer, vækst og beskæftigelse. 

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

2.1.Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 114 i TEUF, som er retsgrundlaget for EMIR og ESMA-forordningen. I konsekvensanalysen konkluderes det, at visse dele af EMIR skal ændres for at styrke den samlede stabilitet i EU's finansielle system og for yderligere at sænke den allerede lave (men ekstremt vidtrækkende) sandsynlighed for, at en CCP bliver nødlidende, mens omkostningerne holdes på et minimum for markedsdeltagerne. Kun medlovgiverne har kompetence til at foretage de nødvendige ændringer. Det er nødvendigt at ændre ESMA-forordningen med henblik på oprettelse af CCP-eksekutivsamlingen, som har fået overdraget vigtige opgaver i henhold til EMIR.

2.2.Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

EMIR er en forordning, der er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. I EMIR fastsættes såvel de tilsynsmæssige rammer for både CCP'er, som er etableret i EU, og for tredjelands-CCP'er, der leverer clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i EU. I henhold til EMIR spiller CCP'ens etableringsmedlemsstat en væsentlig rolle i forbindelse med de tilsynsmæssige rammer. Medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder kan ikke ensidigt afhjælpe de systemiske risici, som udgøres af CCP'er, der i høj grad er integrerede og indbyrdes forbundne, og som opererer på et grænseoverskridende grundlag, der går ud over de nationale jurisdiktioner. Desuden kan medlemsstaterne ikke begrænse deres egne risici, der opstår som følge af uensartet national tilsynspraksis. Medlemsstaterne og de nationale myndigheder kan ikke alene imødegå de systemiske risici, som tredjelands-CCP'er kan udgøre for den finansielle stabilitet i EU som helhed.

Målene i EMIR om at øge sikkerheden og effektiviteten af CCP'er ved at fastsætte ensartede krav for udførelsen af deres aktiviteter kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingernes omfang bedre nås på EU-plan i overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5 i TEUF.

2.3.Proportionalitetsprincippet

Forslaget har til formål at sikre, at de tilsynsmæssige rammer i EMIR opfylder målet om at mindske systemiske risici på derivatmarkederne på en mere forholdsmæssig og effektiv måde med minimale omkostninger for markedsdeltagerne. Forslaget fastsætter en strømlinet ramme for tilsyn med CCP'er, der er meddelt tilladelse på EU-niveau, med en klarere rolle- og ansvarsfordeling for alle de forskellige nationale myndigheder og institutioner og EU-myndigheder og -institutioner, der er involveret. Gennem omkalibrering af de tilsynsmæssige rammer bidrager forslaget til at håndtere CCP'ers stigende grænseoverskridende systemiske karakter, samtidig med at det finanspolitiske ansvar, der påhviler myndighederne i etableringsmedlemsstaten, bevares. Desuden indfører forslaget en tilgang, der gør det muligt for tredjelands-CCP'er at opfylde EMIR's krav ved at overholde deres egne nationale sammenlignelige regler, hvilket åbner mulighed for en forholdsmæssig tilgang med fokus på tredjelands-CCP'ers systemiske relevans for EU's markeder. Samtidig går forslaget ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå EMIR-målet om at mindske systemiske risici ved hjælp af indførelse af gennemsigtige og objektive kriterier til at identificere, overvåge og begrænse tredjelands-CCP'ers risici for EU's finansielle stabilitet. Forslaget bidrager derfor direkte til generelt at gøre de tilsynsmæssige rammer i EMIR mere forholdsmæssige. Forslaget indfører ligeledes kun målrettede ændringer af ESMA-forordningen, der ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at sætte ESMA i stand til at udføre de opgaver, der er fastsat i EMIR.

2.4.Valg af retsakt

EMIR og retsakten om oprettelse af ESMA er begge forordninger og skal derfor ændres ved en retsakt af samme art.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

3.1.Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag, indeholder en analyse af, i hvilken udstrækning de eksisterende tilsynsmæssige rammer i EMIR for CCP'er, der er etableret i og uden for EU, har nået målet om at sikre lige vilkår for levering af CCP-tjenesteydelser på en måleffektiv og omkostningseffektiv måde, og hvorvidt rammerne samtidig er sammenhængende, relevante og skaber merværdi for EU. Analysen afspejler desuden resultatet af to peerevalueringer af tilsynskollegiernes funktion i henhold til EMIR, som ESMA foretog i 2015 33 og 2016 34 . Analysen bygger desuden på input fra ESMA om vurdering af EMIR's aktuelle ordning for tredjelandsækvivalens og -anerkendelse som del af en rapport, udarbejdet for Kommissionen i forbindelse med revisionen af EMIR 35 .

Med hensyn til måleffektiviteten af EMIR's tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som er etableret i EU, viser den praktiske erfaring, at samarbejdet mellem medlemmer af kollegierne i deres nuværende struktur har gjort det muligt for de synspunkter, der fremføres af tilsynsmyndigheder for forskellige aktører, der er involveret i central clearing, at være repræsenteret, hvilket bidrager til målene for tilsynsmæssig konvergens og lige vilkår mellem CCP'er, der er etableret i EU. Der er dog betænkeligheder med hensyn til konsekvens i CCP-tilsynet i medlemsstaterne, hvilket synes at indikere, at der er mulighed for en mere effektiv tilgang til grænseoverskridende CCP-tilsyn. Især graden af samarbejde mellem medlemmerne af kollegiet varierer betydeligt afhængigt af kollegiets rolle i beslutningsprocessen. For så vidt angår processen for meddelelse af tilladelse "bemærkede ESMA, at CCP-kollegierne generelt fremmede gensidigt samarbejde: På den ene side fik de nationale kompetente myndigheder, der ledede kollegiet, gode og konstruktive bidrag fra kollegiemedlemmerne, som indgik i deres risikovurderinger; mens kollegiemedlemmerne på den anden side modtog de oplysninger, de behøvede for at kunne stemme om vedtagelsen af en fælles udtalelse." 36 , mens der er en mindre grad af samarbejde, når der ikke er behov for en sådan udtalelse. Derfor ser ESMA en "risiko for, at CCP-kollegierne efter meddelelse af tilladelsen blot bliver en mekanisme for udveksling af information i stedet for et effektivt tilsynsværktøj." Desuden tyder foreløbige iagttagelser på: i) at forskellige kollegiemedlemmer deltager i forskelligt omfang i kollegiets drøftelser, og ii) at de nationale kompetente myndigheders tilsynsmæssige fremgangsmåder i vid udstrækning er forskellige, selv i tilfælde, der involverer sammenlignelige CCP'er. Fælles modeller fra ESMA til støtte for tilsynsmæssig konvergens mellem de nationale kompetente myndigheder har ikke formået at løse dette problem, fordi de kompetente nationale myndigheder udøver deres skønsbeføjelse på forskellig vis. Der er derfor plads til forbedringer for at styrke konsekvensen i CCP-tilsynet på EU-plan, forbedre de lige vilkår i EU og opnå en mere effektiv tilsynsmæssig konvergens.

Med hensyn til effektiviteten af tilsynet med tredjelands-CCP'er har de nuværende rammer gjort det muligt for ESMA at anerkende 28 tredjelands-CCP'er som leverandører af clearingydelser til EU-modparter. Dette er i overensstemmelse med G20's mål om at fremme grænseoverskridende ordninger. Samtidig mente de fleste respondenter i EMIR-høringen (hovedsagelig selskaber fra den finansielle sektor og industrisammenslutninger), at EMIR's ækvivalensordning for tredjelands-CCP'er reelt har skabt en situation, hvor kravene til CCP'er, som er etableret i EU, muligvis er strengere end kravene til tredjelands-CCP'er, hvilket fører til ulige vilkår, der er til skade for CCP'er etableret i EU. ESMA har også fremhævet, at EMIR's tilgang over for tredjelands-CCP'er er yderst fleksibel, med fuld tillid til tredjelandes regler og tilsynsmæssige aftaler, mens flertallet af tredjelandjurisdiktionerne anser tredjelands-CCP'er for systemisk relevante infrastrukturer og gør dem til genstand for en nærmere undersøgelse. ESMA fremførte, at selv om den nuværende EMIR-tilgang kunne være en model for så vidt angår gensidig tillid, vil det, hvis EU vedbliver med at være den eneste jurisdiktion, der i vidt omfang forlader sig på tredjelandsregler og -myndigheder, udsætte den for risici og ikke være til gavn for CCP'er, der er etableret i EU.

Med hensyn til omkostningseffektivitet støttede et flertal af respondenterne i EMIR-høringen målet om at sikre lige vilkår mellem CCP'er, der er etableret i EU, ved at fremme en ensartet anvendelse af EMIR. Samtidig pegede de på godkendelsesprocedurernes varighed og understregede, at fristen for godkendelse i visse tilfælde kan udskydes på ubestemt tid af den nationale kompetente myndighed, hvilket giver anledning til retlig usikkerhed. Visse respondenter pegede også på behovet for større gennemsigtighed i kollegiernes funktion, ikke kun for CCP'er med henblik på meddelelse af tilladelse og udvidelse af tjenesteydelser, men også for brugere af CCP'er, således at processen for meddelelse af tilladelse og dens konsekvenser bliver mere synlige for dem. Endvidere bad flere deltagere fra myndighederne og industrien og markedsinfrastrukturoperatører om mere klarhed i processen og tidsrammen for meddelelse af tilladelse og udvidelse af de tjenesteydelser, som leveres af CCP'er. Respondenterne foreslog, at EMIR præciserer de nærmere bestemmelser for kollegieprocessen, navnlig de forskellige kollegiemedlemmers roller og ansvarsområder. Der er derfor plads til forbedringer, navnlig hvad angår et mere strømlinet tilsyn med CCP'er, der er etableret i EU. Dette ville kunne bidrage til et mere effektivt samarbejde mellem de nationale og EU's tilsynsmyndigheder, således at man undgår overlapning af tilsynsopgaver og mindsker den dertilhørende tildeling af tid og ressourcer.

Med hensyn til den nuværende ordning for tilsyn med tredjelands-CCP'er angav de industrisammenslutninger, der deltog i EMIR-høringen, at Kommissionen er for længe om at afslutte sine ækvivalensvurderinger. ESMA gav også udtryk for en række betænkeligheder ved effektiviteten af proceduren for anerkendelse af tredjelands-CCP'er. For det første fremførte ESMA, at processen er usmidig og besværlig, hvilket fremgik af det begrænsede antal afgørelser om anerkendelse, der er truffet i 2015. For det andet påpegede ESMA, at anerkendelsen af tredjelands-CCP'er medfører en betydelig administrativ byrde for ESMA.

Med hensyn til relevans vedbliver de tilsynsmæssige rammer i EMIR med at være en integreret del af den internationale indsats for at øge stabiliteten på det globale marked for OTC-derivater og fremmer samtidig grænseoverskridende ækvivalensordninger mellem jurisdiktioner. EMIR's tilsynsmæssige rammer sikrer også, at de finansielle markeder fortsat spiller en rolle, idet de bidrager til bæredygtig, langsigtet vækst med henblik på at uddybe det indre marked yderligere til gavn for forbrugere og virksomheder som led i Kommissionens indsats for at understøtte investeringer, vækst og beskæftigelse.

Som beskrevet i afsnit 2.4 i konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag, er der sammenhæng mellem EMIR's tilsynsmæssige rammer og andre dele af EU-lovgivningen, der har til formål: i) at adressere CCP'ers systemiske betydning, ii) yderligere at fremme brugen af central clearing og iii) forbedre omkostningseffektiviteten og måleffektiviteten af tilsyn på EU-plan både inden for og uden for EU.

Endelig, for så vidt angår EU-merværdi, udfyldte de tilsynsmæssige rammer i EMIR et tomrum ved at indføre en ny mekanisme, der på EU-plan fremmer den tilsynsmæssige konvergens med henblik på at imødegå de systemiske risici ved CCP'er, der tilbyder EU-modparter clearingydelser.

3.2.Høringer af interesserede parter

Dette forslag bygger på en række offentlige høringer.

For det første tager det hensyn til de interesserede parters og de offentlige myndigheders synspunkter efter offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen af 4. maj 2017 37 . Meddelelsen fandt, at det i betragtning af udfordringerne i forbindelse med clearing af derivater vil være nødvendigt med yderligere ændringer for dels at sikre den finansielle stabilitet samt sikkerheden og soliditeten for CCP'er, der har systemisk betydning for de finansielle markeder i hele EU, dels at støtte videreudviklingen af kapitalmarkedsunionen.

For det andet er forslaget baseret på kommentarer, der er specifikke for EMIR og CCP-tilsyn, som led i høringen om de europæiske tilsynsmyndigheders aktiviteter, som fandt sted fra den 21. marts til den 17. maj 2017. Høringen havde til formål at skabe et klarere overblik over de områder, hvor de europæiske tilsynsmyndigheders måleffektivitet og omkostningseffektivitet kan styrkes og forbedres 38 .

For det tredje tager forslaget hensyn til kommentarer, der fokuserede på tilsynsmæssig konvergens, som led i høringen om midtvejsevalueringen af kapitalmarkedsunionen, som fandt sted fra den 20. januar 2017 til den 17. marts 2017 39 . Formålet med høringen var at kortlægge de interesserede parters holdninger til, hvordan det nuværende program for kapitalmarkedsunionen kan ajourføres og fuldføres, således at det udgør en stærk politisk ramme for udviklingen af kapitalmarkederne. Høringen resulterede i 178 svar.

For det fjerde tager forslaget hensyn til bidrag, der er specifikke for EMIR's tilsynsmæssige rammer, som led i høringen om revision af EMIR, som fandt sted mellem maj og august 2015. Høringen resulterede i mere end 170 bidrag fra en bred vifte af interesserede parter og offentlige myndigheder 40 .

Generelt anførte respondenterne, at EMIR's nuværende tilsynsmæssige rammer bidrager til at øge sikkerheden og soliditeten af CCP'er, der er etableret i EU, med generel støtte til den rolle, som tilsynskollegierne spiller. Respondenterne fremhævede også, at de fleste af EMIR's krav først for nylig er begyndt at finde anvendelse, og det vil derfor være for tidligt at overveje en gennemgribende revision af den eksisterende tilsynsstruktur. Respondenterne og navnlig de offentlige myndigheder understregede, at da der i øjeblikket opererer forskellige typer CCP'er (lokale vs. grænseoverskridende), bør de nationale kompetente myndigheder stadig være aktivt involveret i tilsynet. Mange respondenter understregede dog også, at CCP'ers aktiviteter har grænseoverskridende systemisk relevans, og fremhævede nødvendigheden af at undgå tilsyn, der kun gennemføres på nationalt plan. Flertallet af respondenterne udtrykte deres støtte til øget tilsynsmæssig konvergens på EU-plan for tilsyn med CCP'er, hvilket viser, at den nuværende ordning er fragmenteret og ineffektiv. Øget grænseoverskridende aktivitet, CCP'ers systemiske betydning og adgang til likviditet i euroområdet blev af respondenter nævnt som faktorer for, hvorfor tilsynsbeføjelserne på EU-plan bør udvides. I forbindelse med overvejelserne om udvidelsen af de tilsynsmæssige beføjelser på EU-plan i forhold til EU- og tredjelands-CCP'er advarede respondenterne ikke desto mindre om, at en sådan udvidelse bør være i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet, navnlig fordi der ikke er nogen EU-struktur med tilstrækkelige ressourcer til at tage hensyn til en nødlidende CCP, uanset hvor begrænset risikoen for en sådan begivenhed er. Endelig understregende et antal respondenter, herunder ESMA 41 , behovet for at forberede de nuværende rammer for så vidt angår tredjelands-CCP'er.

3.3.Konsekvensanalyse

Kommissionen gennemførte en konsekvensanalyse af de relevante løsningsmuligheder. Løsningerne blev vurderet i forhold til de vigtigste mål om beskyttelse af sikkerheden og effektiviteten af CCP'er, der har systemisk relevans for EU's markeder, og forbedring af den finansielle stabilitet i EU uden unødig fragmentering af det globale system.

Konsekvensanalysen blev godkendt af Udvalget for Forskriftskontrol den 2. juni 2017. Den blev fremsendt til Udvalget for Forskriftskontrol den 22. maj, og Udvalget for Forskriftskontrol fremsatte en række henstillinger til forbedring via en skriftlig procedure. Konsekvensanalysen blev derfor genfremsendt til udvalget den 30. maj. Følgende ændringer blev foretaget i konsekvensanalysen for at tage hensyn til henstillingerne fra Udvalget for Forskriftskontrol:

1. Specifikke systemiske risici i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU: Yderligere beskrivelse af ændringerne vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af EU i afsnittet om basisscenariet som en del af kapitlet om løsninger.

2. Foretrukne løsninger til begrænsning af risici i forbindelse med tredjelands-CCP'er: En mere detaljeret beskrivelse af, hvordan løsning 3 vedrørende tilsyn på grundlag af kriterier eller tærskler vil fungere i praksis for tredjelands-CCP'er, afhængigt af hvilken risici de udgør for EU.

3. Den foretrukne løsnings virkning for de systemiske risici: En mere detaljeret beskrivelse af de udstedende centralbankers rolle i forhold til EU- og ikke-EU-CCP'er. Præcisering af, at afvejningen mellem tilsynsbyrden og den finansielle stabilitet vil stå i rimeligt forhold til EU's eksponering for risici i forbindelse med tredjelands-CCP'er. Redegørelse for, at en målrettet beliggenhedspolitik vil reducere omkostningerne til et minimum.

4. Andre spørgsmål: i) præcisering af, hvordan beslutningsprocessen i eksekutivsamlingen vil fungere i forhold til de nuværende kollegiers beslutningsproces, ii) definition af operationelle mål i kapitlet om overvågning og evaluering og iii) en nærmere redegørelse for, hvorfor der ikke er nogen formel evaluering af EU-CCP'er som et bilag til konsekvensanalysen.

De muligheder, der blev overvejet i konsekvensanalysen, vedrører målrettede ændringer af de tilsynsmæssige rammer i EMIR både for CCP'er, der er etableret i EU, og for tredjelands-CCP'er, der tilbyder eller ønsker at tilbyde deres tjenester til EU's modparter. Der blev identificeret en række foretrukne løsninger til opnåelse af de ønskede mål:

·For at styrke tilsynet med CCP'er, der er etableret i EU, bør de nuværende tilsynsmæssige rammer strømlines og centraliseres yderligere gennem oprettelse af en europæisk tilsynsmekanisme, der sikrer, at de nationale myndigheder, de udstedende centralbanker og ESMA inddrages på behørig vis inden for deres ansvarsområder. Dette vil medvirke til at forbedre sammenhængen mellem de tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er etableret i Unionen, ved at fremme lige vilkår blandt europæiske CCP'er samt ensartethed i anvendelsen af EMIR i hele EU, samtidig med at det sikres, at der stadig er tilstrækkelig overensstemmelse mellem særlige tilsynsmæssige ansvarsområder og dertil knyttet nationalt finanspolitisk ansvar. Dette vil bidrage til lavere omkostninger både på institutionelt plan, idet man undgår tilsynsmæssige overlapninger mellem myndigheder, og for CCP'er, idet man forenkler deres tilsynsmæssige rammer og begrænser risikoen for tilsynsmæssigt dobbeltarbejde.

·For at styrke de tilsynsmæssige rammer inden for EU, der har til formål at begrænse risiciene i forbindelse med tredjelands-CCP'er, kan tredjelands-CCP'er ifølge konsekvensanalysen blive genstand for en "glidende skala" af yderligere tilsynsmæssige krav fra ESMA og relevante udstedende centralbanker på grundlag af objektive kriterier eller tærskler. Omfanget og intensiteten af EU's tilsyn vil være forholdsmæssigt afpasset og afhænge af de risici, som tredjelands-CCP'er udgør for EU. Der kan opstilles forskellige kriterier eller tærskelværdier: CCP'er med ringe indvirkning (tier 1-CCP'er) vil primært blive genstand for en fortsat gennemførelse af EMIR's ordning for ækvivalens og anerkendelse, mens CCP'er med mellemstor eller stor indvirkning (tier 2-CCP'er) vil blive genstand for en glidende skala af yderligere tilsynsmæssige krav, herunder i den ene ende af spektret et krav om EU-tilladelse og -etablering for tredjelands-CCP'er, der ville udgøre en betydelig eksponeringsrisiko for EU og dets finansielle systems stabilitet.

·Denne gradvise glidende skala for tilsynsmæssige krav vil muliggøre et forholdsmæssigt og afbalanceret tilsyn med tredjelands-CCP'er og passende begrænsning af eventuelle forbundne systemiske risici uden unødig fragmentering af det globale system og uforholdsmæssigt store omkostninger for markedsdeltagerne. Dette vil bidrage til at styrke EU's tilsynsmyndigheders og udstedende centralbankers mekanismer til at imødegå risici i forbindelse med tredjelands-CCP'er, samtidig med at man sikrer lige vilkår mellem CCP'er, der er etableret i EU, og tredjelands-CCP'er og styrker tredjelands-CCP'ers løbende håndhævelse og overholdelse af reglerne. Selv om denne løsning kan medføre visse yderligere omkostninger på institutionelt plan og for tredjelands-CCP'er og i sidste ende for markedsdeltagerne, skal sådanne omkostninger afvejes mod fordelene med hensyn til begrænsning af den systemiske risiko, selv om det er vanskeligt på forhånd at kvantificere de nøjagtige økonomiske fordele ved en mindskelse af den systemiske risiko.

Pakken af løsningsforslag sigter mod at fastsætte klare og sammenhængende tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er etableret i Unionen og i tredjelande.

Med henblik på at vurdere overholdelsesomkostningerne samt byrden for markedsdeltagerne behandler konsekvensanalysen også de foretrukne løsningers overordnede omkostninger og fordele. I næste afsnit redegøres der for den forventede virkning af de foreslåede foranstaltninger.

3.4.Målrettet regulering og forenkling

Mens EMIR forfølger det generelle mål om at mindske den systemiske risiko ved at øge sikkerheden og omkostningseffektiviteten af CCP'er, sigter dette initiativ mod at gøre tilsynet med CCP'er mere måleffektivt og omkostningseffektivt og, ved at anvende en forholdsmæssig tilgang baseret på en grundig risikovurdering, mod at mindske den reguleringsmæssige byrde samt byrden for overholdelse for markedsdeltagerne. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens dagsorden for bedre regulering.

Dette initiativ vil styrke de tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er etableret i EU (idet der reageres på deres voksende størrelse, integration, koncentration og indbyrdes forbindelse), og giver EU's myndigheder bedre muligheder for at overvåge og begrænse risiciene i tilknytning til EU's eksponering for tredjelands-CCP'er. Dette vil bidrage til yderligere at mindske den allerede lave (men ekstremt vidtrækkende) sandsynlighed for, at en CCP bliver nødlidende, og generelt styrke stabiliteten af EU's finansielle system som helhed. De forbedrede tilsynsmæssige rammer vil forbedre den juridiske og økonomiske sikkerhed som helhed. Selv om der kan være økonomiske startomkostninger forbundet med rammerne, giver den finansielle krise i 2007-2008 en omfattende empirisk dokumentation for fordelene ved kriseforebyggelse via rammer for tilsyn, der er så effektive som muligt.

Der er begrænsninger forbundet med at foretage skøn over omkostningerne i forbindelse med de foretrukne løsninger, da begge problemer vedrører tilsynet med CCP'er. Mens de yderligere omkostninger eller omstruktureringen af omkostningerne for EU og de nationale myndigheder (f.eks. yderligere ressourcer og opgaver) kan kvantificeres, er det mindre ligetil at opgøre virkningerne for markedsdeltagerne, da disse vil være baseret på hypoteser, der gør dem tvivlsomme. Da den foretrukne løsning for tredjelands-CCP'er er baseret på en glidende skala af tilsynsmæssige krav, vil de dermed forbundne omkostninger være specifikke for CCP'er og afhænge af virkninger for EU af de CCP-aktiviteter, der føres tilsyn med eller anerkendes. Det er dog muligt at identificere kilden til potentielle omkostninger eller potentiel omkostningseffektivitet for markedsdeltagerne.

Potentiale for reguleringsmæssig forenkling og omkostningsreduktion

Dette initiativ har til formål at strømline de tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er etableret i EU, og styrke tilsynet med tredjelands-CCP'er. Ved på EU-plan at centralisere tilsynsarbejdet i en europæisk tilsynsmekanisme fjerner dette initiativ overlapningen af opgaver mellem de nationale myndigheder. Dette bør skabe stordriftsfordele på EU-plan og mindske behovet for dedikerede ressourcer på nationalt plan.

For så vidt angår markedsaktører bør CCP'er først og fremmest drage fordel af en nedbringelse af den administrative byrde, idet der bliver et enkelt kontaktpunkt for grænseoverskridende tilsyn på EU-plan.

Virkninger for markedsdeltagerne (herunder SMV'er)

Med hensyn til tilsyn med CCP'er, som er etableret i EU, forventes de foreslåede ændringer i forbindelse med den foretrukne løsning ikke at få væsentlige virkninger for clearingomkostningerne hverken for clearingmedlemmerne eller deres kunder og indirekte kunder. For at kunne finansiere den europæiske mekanisme kan CCP'er være forpligtet til at betale tilsynsgebyrer. Disse vil dog stå i et rimeligt forhold til deres aktiviteter og vil kun udgøre en ubetydelig del af deres omsætning. Selv om disse omkostninger kan lægges over på markedet, vil disse udgøre minimale tilpasningsomkostninger.

Med hensyn til tilsynet med tredjelands-CCP'er vil omkostningerne i forbindelse med den foretrukne løsning fortrinsvis opstå, hvis EU-tilladelse og -etablering udløses som en del af en glidende skala af tilsynsmæssige krav. Bortset fra beliggenhedskravet for tier 1-CCP'er og tier 2-CCP'er svarer situationen til den for CCP'er, der er etableret i EU, med begrænsede tilsynsgebyrer til finansiering af den europæiske mekanisme. Dette vil kun udløse begrænsede yderligere omkostninger for markedsdeltagerne.

Der kræves et tilstrækkeligt stort antal medarbejdere til at oprette og igangsætte den europæiske tilsynsmekanisme, således at den kan gennemføre det daglige arbejde med at føre tilsyn med de 17 CCP'er, som i øjeblikket er etableret i EU. Hvis man antager, at alle tredjelands-CCP'er, der ansøger om anerkendelse, i sidste ende bliver anerkendt, ville ca. 40 tredjelands-CCP'er være under eksekutivsamlingens kompetence — enten indirekte gennem overvågning og udveksling af oplysninger (dvs. tier 1-CCP'er) eller, herudover, gennem mere direkte tilsyn med tier 2-CCP'er, som udgør potentielt større risici.

Under hensyn til antallet af tredjelands-CCP'er, som der enten direkte eller indirekte skal føres tilsyn med, samt arten og kompleksiteten af de opgaver, der skal udføres for henholdsvis tier 1- og tier 2-CCP'er, anslås antallet af fuldtidsækvivalenter, der er nødvendige, således til ca. 49. Samlet set forventes de yderligere omkostninger, som er forbundet med de foretrukne løsninger for tilsyn med CCP'er, at beløbe sig til ca. 7 mio. EUR om året.

Ud over omkostninger forbundet med tilsyn vil de omkostninger, der pålægges clearingmodparterne (clearingmedlemmer og deres kunder), hovedsagelig være knyttet til indførelsen af et krav om EU-tilladelse og -etablering for substantielt systemiske tier 2-CCP'er. Disse omkostninger vil skyldes retlige og operationelle hensyn samt, hvis de ikke er korrekt kalibreret, markedsopsplitning og de dermed forbundne konsekvenser for markedets likviditet og udførelsespriser. Positive eller negative reguleringer i effektiviteten af margin afhænger i høj grad af markedsdeltagernes evne til at erstatte tredjelands-CCP'er med CCP'er, der er etableret i EU. Årsagerne til disse omkostninger fremgår af afsnit 5.3 i konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag.

Desuden kan en beliggenhedspolitik, der ikke er skræddersyet til systemiske risici i forbindelse med tredjelands-CCP'er, og som er defineret i henhold til objektive kriterier, have en indvirkning på clearingomkostningerne, adgangen til indirekte clearing for clearingmedlemmernes kunder (herunder ikke-finansielle modparter og små finansielle modparter) og derfor på evnen til at afdække risici for EU's modparter.

Dette skal dog holdes op mod de fordele, der er forbundet med bedre kriseforebyggelse. Generelt set vil virksomheder, SMV'er og mikrovirksomheder drage fordel af CCP'ers øgede stabilitet og kontinuiteten i deres vigtigste kritiske funktioner, hvis der i fremtiden skulle opstå en krise, som ville føre til, at de kommer i vanskeligheder eller bliver nødlidende. Sandsynligheden for, at der opstår en sådan krise bør mindskes yderligere ved at give de relevante offentlige myndigheder i EU bedre muligheder for at forebygge opbygning af systemiske risici inden for EU-CCP'er og for at begrænse overførsel af skadelige økonomiske problemer gennem tredjelands-CCP'er. Som følge heraf vil de potentielle negative afsmittende virkninger af en krise, der påvirker den finansielle sektor — f.eks. banksektorens formindskede villighed og/eller kapacitet til at yde finansiering til realøkonomien, recessioner osv. — og som ofte vil have stor indvirkning på SMV'er og deres evne til at sikre finansiering, også være begrænset.

Endvidere vil forslaget ved at tydeliggøre de tilsynsmæssige rammer både for EU- og tredjelands-CCP'er, kombineret med Kommissionens nylige Refit-initiativ vedrørende EMIR om nedbringelse af uforholdsmæssigt store udgifter for mindre modparter, bidrage til yderligere at fremme anvendelsen af central clearing og gøre det nemmere for SMV'er at få adgang til finansielle instrumenter enten til afdækning af deres transaktioner eller til investering. Forslaget vil derfor lette yderligere grænseoverskridende transaktioner inden for EU og fremme et effektivt og konkurrencedygtigt CCP-marked i EU og dermed bidrage til målene for kapitalmarkedsunionen.

Indvirkning på EU-budgettet

Generelt set vil de ændringer, der påtænkes for tilsynet med EU-CCP'er, ikke have nogen indvirkning på EU-budgettet, da eventuelle yderligere omkostninger som f.eks. ekstra ressourcer til den europæiske mekanisme vil skulle dækkes af de tilsynsgebyrer, der opkræves fra CCP'er. Sådanne ændringer bør dog i sidste ende være til gavn for alle markedsdeltagere og medlemsstater, da de bør føre til et sikrere clearingmarked i EU. Yderligere overvejelser i forbindelse med den finansielle indvirkning af at styrke tilsynet for CCP'er, der er etableret i EU, behandles i afsnittene nedenfor.

De planlagte ændringer med henblik på at begrænse de risici, som tredjelands-CCP'er udgør, vil heller ikke få nogen indvirkning på EU-budgettet, idet eventuelle yderligere ressourcer til den europæiske mekanisme ligeledes vil blive finansieret gennem opkrævning af gebyrer fra tredjelands-CCP'erne. Dette vil være en fordel for EU, da det vil mindske sandsynligheden for import til EU af risici for den finansielle stabilitet og sikre, at EU's modparter, der har transaktioner med tredjelands-CCP'er, opererer i et sikkert miljø, hvilket vil fremme stærke og stabile globale markeder.

3.5.Grundlæggende rettigheder

EU har forpligtet sig til et højt niveau af beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og har undertegnet en lang række menneskerettighedskonventioner. Forslaget skulle ikke få en umiddelbar indvirkning på disse rettigheder, som de er nedfældet i de primære FN-konventioner om menneskerettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som er en integreret del af EU-traktaterne, og den europæiske menneskerettighedskonvention.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

De ændringer, der foreslås for at styrke tilsynet med EU-CCP'er og for at begrænse de risici, som tredjelands-CCP'er udgør, forventes ikke at have nogen indvirkning på EU-budgettet.

Eventuelle supplerende opgaver, som ESMA skal påtage sig, såsom behandling af registreringen af tredjelands-CCP'er og det løbende tilsyn med disse, kan føre til et behov for en forhøjelse af ESMA's planlagte ressourcer. Alle supplerende omkostninger for EU-budgettet vil dog kunne mindskes med mekanismer til at øge finansieringen af den europæiske mekanisme såsom opkrævning af gebyrer fra de EU-baserede og tredjelands-CCP'er, som den vil føre direkte tilsyn med.

Der gøres rede for dette forslags finansielle og budgetmæssige virkninger i finansieringsoversigten til forslaget.

5.ANDRE FORHOLD

5.1.Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Forslaget indeholder et krav om, at der skal foretages en evaluering af EMIR i sin helhed med særlig fokus på mål- og omkostningseffektiviteten af de foreslåede tilsynsmæssige rammer i forhold til at nå EMIR's oprindelige mål om at øge den finansielle stabilitet. Evalueringen bør således tage hensyn til alle aspekter af EMIR, men navnlig følgende:

·antal CCP'er, der er under genopretning eller afvikling

·antal gange, de kompetente nationale myndigheder har anvendt tvistbilæggelsesmekanismen

·antal kontrolbesøg på stedet hos tredjelands-CCP'er

·antal anerkendte tredjelands-CCP'er

·antal overtrædelser af betingelserne for ækvivalens og/eller anerkendelse, som tredjelands-CCP'er har begået

·anslåede omkostninger for EU's modparter.

I princippet bør denne evaluering foretages mindst 5 år efter anvendelsen af disse ændringer.

Evalueringen bør tilstræbe at indhente input fra alle relevante interesserede parter, men især fra CCP'er, clearingmedlemmer, ikke-finansielle modparter, små finansielle modparter og clearingmedlemmernes kunder og indirekte kunder generelt. ESMA og de nationale myndigheder og centralbanker skal også være forpligtet til at levere input. Statistiske data til analysen skal indhentes hos ESMA.

5.2.Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

5.2.1.Oprettelse af en CCP-eksekutivsamling under ESMA's tilsynsråd

Ændringer, der skal præcisere forholdet mellem CCP-eksekutivsamlingen og ESMA's tilsynsråd (artikel 4, 6, 40, 42 og 43 i ESMA-forordningen)

Ved artikel 1, stk. 1, indføres der et nyt nr. 4) i artikel 4 i ESMA-forordningen for at fastsætte en definition af en CCP, der er i overensstemmelse med definitionen i EMIR.

Ved artikel 1, stk. 2, indsættes der et nyt nr. 1a) i artikel 6 i ESMA-forordningen for at oprette et tilsynsråd i eksekutivsammensætning (CCP-eksekutivsamlingen) under ESMA på området tilsyn med EU- og tredjelands-CCP'er.

Ved artikel 1, stk. 4, indsættes der et nyt litra f) i artikel 40, stk. 1, i ESMA-forordningen, for at fastsætte, at CCP-eksekutivsamlingens leder og to ledende medlemmer skal være ikke-stemmeberettigede medlemmer af ESMA's tilsynsråd.

Ved artikel 1, stk. 5, ændres artikel 42, stk. 1, i ESMA-forordningen, således at der indføres en bestemmelse om, at tilsynsrådets formand og stemmeberettigede medlemmer samt CCP-eksekutivsamlingens leder og to ledende medlemmer skal handle uafhængigt og objektivt i Unionens interesse.

Ved artikel 1, stk. 6, ændres artikel 43, stk. 1, i ESMA-forordningen, således at der indføres en sondring mellem tilsynsrådets opgaver og CCP-eksekutivsamlingens opgaver. Artikel 1, stk. 6, erstatter også artikel 43, stk. 8, i ESMA-forordningen, således at det tilføjes, at tilsynsrådet udøver myndighed over den administrerende direktør efter aftale med CCP-eksekutivsamlingen.

Ændringer med henblik på at fastlægge organiseringen af CCP-eksekutivsamlingen (de nye artikler 44a til 44c i ESMA-forordningen)

For at fastlægge, hvordan tilsynsrådet i eksekutivsammensætning (CCP-eksekutivsamlingen) skal organiseres under ESMA, indsættes ved artikel 1, stk. 7, de nye artikler 44a, 44b og 44c som en del af en ny afdeling 1A i kapitel III i ESMA-forordningen. Den nye afdeling 1A fastlægger sammensætningen af CCP-eksekutivsamlingen, dens opgaver og beslutningsbeføjelser for at sikre en sammenhængende tilgang til tilsyn i EU, en passende grad af ekspertise og en hurtig og effektiv beslutningsproces i forbindelse med tilsyn med CCP'er.

Den nye artikel 44a fastsætter, at tilsynsrådet i sin CCP-eksekutivsammensætning skal bestå af: i) permanente medlemmer, herunder en uafhængig leder og to ledende medlemmer med stemmeret og en repræsentant for ECB og for Kommissionen uden stemmeret, og ii) medlemmer, der er specifikke for de enkelte CCP'er, herunder en repræsentant for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, med stemmeret og en repræsentant for den eller de relevante udstedende centralbanker uden stemmeret. De permanente medlemmer skal deltage i alle møder i CCP-eksekutivsamlingen. CCP-specifikke medlemmer skal deltage, i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for CCP'er omfattet af deres tilsyn. Lederen for CCP-eksekutivsamlingen kan også invitere andre medlemmer af det nuværende tilsynskollegium i henhold til artikel 18 i EMIR-forordningen og repræsentanter for myndigheder i tredjelands-CCP'er anerkendt af ESMA som observatører for at sikre, at CCP-eksekutivsamlingen tager tilstrækkeligt hensyn til de øvrige relevante myndigheders synspunkter. Uafhængige permanente medlemmers og CCP-specifikke medlemmers tilstedeværelse vil sikre, at de afgørelser, der træffes af CCP-eksekutivsamlingen, er konsekvente, hensigtsmæssige og rimelige i hele EU, og at de relevante nationale kompetente myndigheder, udstedende centralbanker og observatører inddrages i beslutningstagningen om spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i en medlemsstat. Når der træffes afgørelse om en tredjelands-CCP, deltager kun de permanente medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen og de relevante centralbanker, der udsteder EU-valutaer, i beslutningsprocessen.

Den nye artikel 44b fastsætter, at CCP-eksekutivsamlingen skal udarbejde en liste over specifikke opgaver, som den tildeles i henhold til EMIR, med det formål at sikre et velfungerende indre marked samt finansiel stabilitet i Unionen og medlemsstaterne. Henvisninger til ESMA i ændringerne af EMIR i dette forslag henviser derfor til CCP-eksekutivsamlingen, medmindre andet er anført. Det fastsættes også, at CCP-eksekutivsamlingen skal have sit eget personale og tildeles tilstrækkelige ressourcer med henblik på at sikre, at den er autonom, uafhængig og velfungerende.

Den nye artikel 44c fastsætter, at for at sikre en hurtig og effektiv beslutningsproces skal CCP-eksekutivsamlingen træffe afgørelser med simpelt flertal af sine medlemmer i overensstemmelse med stemmeretten i henhold til stk. 1 i den nye artikel 44a og lederen have den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed.

Ændringer med henblik på fastlægge ansvarlighed og uafhængighed for så vidt angår medlemmerne af CCP-eksekutivsamlingen (ny artikel 48a samt artikel 49 og 50 i ESMA-forordningen)

Ved artikel 1, stk. 8, erstattes overskriften til afdeling 3 i kapitel III i ESMA-forordningen for at fastsætte, hvilke krav der gælder for lederen og de to ledende medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen.

Ved artikel 1, stk. 9, indsættes der en ny artikel 48a, der fastsætter bestemmelser om udpegelse af lederen og de ledende medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen og deres opgaver. I artikel 48a, stk. 2, fastsættes det, at med henblik på at sikre en passende grad af ekspertise skal lederen og de to ledende medlemmer udpeges på grundlag af fortjeneste, kvalifikationer, færdigheder, kendskab til clearing, efterhandel og finansielle anliggender samt erfaring af relevans for tilsyn med og regulering af CCP'er; de skal udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure. I artikel 48a, stk. 4, fastsættes det, at Kommissionen vil forelægge Europa-Parlamentet et forslag til udpegelse af kandidater til godkendelse. Efter Europa-Parlamentets godkendelse vedtager Rådet en gennemførelsesafgørelse om udpegelsen af lederen og de to ledende medlemmer. Inddragelsen af medlovgiverne i udpegelsesproceduren vil sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol. I henhold til artikel 48a, stk. 5, kan Rådet endvidere på forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en gennemførelsesretsakt for at fjerne lederen eller de ledende medlemmer på visse betingelser med det formål at gøre dem ansvarlige over for Europa-Parlamentet og Rådet og beskytte EU-institutionernes rettigheder.

Ved artikel 1, stk. 10, ændres artikel 49 i ESMA-forordningen, således at det fastsættes, at CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer skal handle uafhængigt og objektivt og udelukkende i Unionens interesse.

Ved artikel 1, stk. 11, ændres artikel 50 i ESMA-forordningen, således at Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre demokratisk ansvarlighed kan opfordre lederen af CCP-eksekutivsamlingen til at fremsætte en erklæring, når der anmodes herom. Desuden er lederen af CCP-eksekutivsamlingen forpligtet til at aflægge en skriftlig rapport om CCP-eksekutivsamlingens vigtigste aktiviteter til Europa-Parlamentet, når der anmodes herom, og indberette alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om på ad hoc-basis.

Ændringer, der skal præcisere interaktionen mellem CCP-eksekutivsamlingen og de opgaver, som påhviler ESMA's administrerende direktør, opstillingen af budgettet og tavshedspligten (artikel 53, 63 og 70 i ESMA-forordningen)

Ved artikel 1, stk. 12, ændres artikel 53 i ESMA-forordningen for at fastsætte interaktionen mellem CCP-eksekutivsamlingen og de opgaver, som påhviler ESMA's administrerende direktør. Ved artikel 1, stk. 12, litra a), ændres artikel 53, stk. 2, for at præcisere, at den administrerende direktør i forbindelse med gennemførelsen af ESMA's årlige arbejdsprogram skal tage hensyn til vejledningen fra CCP-eksekutivsamlingen under styrelsesudvalgets kontrol. Ved artikel 1, stk. 12, litra b), ændres artikel 53, stk. 4, for at fastsætte, at den administrerende direktør ved udarbejdelsen af det flerårige arbejdsprogram skal indhente CCP-eksekutivsamlingens godkendelse for de opgaver, der er omfattet af dennes ansvar, inden arbejdsprogrammet videresendes til styrelsesudvalget. Ved artikel 1, stk. 12, litra c), ændres artikel 53, stk. 7, for at fastsætte, at den administrerende direktør ved udarbejdelsen af udkastet til årsberetningen om ESMA's virksomhed skal indhente CCP-eksekutivsamlingens godkendelse for de opgaver, der er omfattet af dennes ansvar, inden årsberetningen videresendes til styrelsesudvalget.

Ved artikel 1, stk. 13, indsættes der et nyt stk. 1a i artikel 63 i ESMA-forordningen for at fastsætte, at udgifter og gebyrer i forbindelse med CCP-eksekutivsamlingens opgaver skal opføres særskilt i ESMA's overslag. CCP-eksekutivsamlingen skal godkende det udkast, som den administrerende direktør har udarbejdet, vedrørende disse udgifter og gebyrer forud for vedtagelsen af overslaget.

Ved artikel 1, stk. 14, ændres artikel 70, stk. 1, i ESMA-forordningen, således at medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen skal være omfattet af kravene om tavshedspligt i henhold til artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen, selv efter at deres hverv er ophørt.

Ændringer med henblik på at øge ESMA's mulighed for at indsamle oplysninger (artikel 35 i ESMA-forordningen)

Ved artikel 1, stk. 3, erstattes artikel 35, stk. 6, i ESMA-forordningen, således at hvis fuldstændige oplysninger fra de kompetente myndigheder eller andre enheder i medlemsstaten ikke er til rådighed, kan ESMA anmode om oplysninger direkte fra en CCP, der er meddelt tilladelse eller er anerkendt, en værdipapircentral, der er meddelt tilladelse, og en handelsplads, der er meddelt tilladelse. ESMA underretter de kompetente myndigheder om sådanne anmodninger.

5.2.2.Tilsyn med CCP'er, der er etableret i Unionen

Ændringer af betingelserne og procedurerne for meddelelse af tilladelse til CCP'er, der er etableret i EU (artikel 17, 18, 19, 20 og 21 i EMIR)

Procedure for meddelelse eller nægtelse af tilladelse

Ved artikel 2, stk. 2, ændres artikel 17, stk. 3, i EMIR, således at den kompetente myndigheds vurdering af, om en CCP's ansøgning er fuldstændig, foretages i samråd med ESMA, og ESMA og kollegiet underrettes om alle supplerende oplysninger, som den kompetente myndighed har modtaget vedrørende en ansøgning.

Formandskab og kollegiets sammensætning

Ved artikel 2, stk. 3, ændres artikel 18 i EMIR for at præcisere fordelingen af ansvarsområder mellem myndigheder i kollegiet. I det nye stk. 1 i artikel 18 fastsættes det, at kollegiet ledes og styres af lederen af CCP-eksekutivsamlingen. Det nye litra a) i artikel 18, stk. 2, i EMIR fastsætter, at de permanente medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen skal deltage i kollegiet i stedet for ESMA. Det nye litra c) i artikel 18, stk. 2, tilføjer, når det er relevant, ECB — i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 — til de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med CCP'ens clearingmedlemmer, der er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode.

Kollegiets udtalelse

Ved artikel 2, stk. 4, ændres artikel 19, stk. 3, i EMIR for så vidt angår kollegiemedlemmernes stemmeret, således at de permanente medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen har én stemme hver, med undtagelse af Kommissionens repræsentant, som ikke skal have stemmeret.

Tilbagetrækning af tilladelse

Ved artikel 2, stk. 5, ændres artikel 20, stk. 6, i EMIR, således at CCP'ens kompetente myndighed sender ESMA og medlemmerne af kollegiet sit fuldt begrundede udkast til afgørelse om tilbagetrækning af tilladelse.

Revision og evaluering

Artikel 2, stk. 6, litra a) og b), erstatter artikel 21, stk. 1 og 3, i EMIR vedrørende revision og evaluering af CCP'er, som er meddelt tilladelse. I henhold til det nye stk. 1 i artikel 21 skal en kompetent myndigheds revision og evaluering af en CCP's opfyldelse af kravene i EMIR foretages i samarbejde med ESMA. Det nye stk. 3 i artikel 21 fastsætter, at ESMA fastlægger hyppigheden og omfanget af en sådan revision og evaluering, og bestemmer, at ESMA's personale skal indbydes til at deltage i kontrolbesøg på stedet. Den kompetente myndighed skal også videresende alle oplysninger, som den modtager fra en CCP, til ESMA, og den skal anmode den pågældende CCP om alle oplysninger, som ESMA ønsker indhentet, og som den ikke selv kan give.

Ændringer vedrørende meddelelse af tilladelse til og tilsyn med CCP'er, der er etableret i EU (de nye artikler 21a, 21b og 21c i EMIR)

Ved artikel 2, stk. 7, indsættes de nye artikler, 21a, 21b og 21c i EMIR for at fastsætte CCP-eksekutivsamlingens rolle i forbindelse med tilladelse til og tilsyn med CCP'er og for at præcisere fordelingen af ansvarsområder mellem myndighederne.

Selv om de nationale kompetente myndigheder beholder deres nuværende tilsynsopgaver i henhold til EMIR, skal forudgående samtykke fra ESMA, og hvis det er relevant fra den eller de relevante udstedende centralbanker, være påkrævet for visse afgørelser, med det formål at fremme tilsynsmæssig konvergens i hele Unionen. I henhold til artikel 21a skal de kompetente myndigheder udarbejde endelige udkast til afgørelser og sende dem til ESMA med henblik på forudgående samtykke for afgørelser, der vedrører adgang til en CCP, adgang til en handelsplads, meddelelse af tilladelse til en CCP, udvidelse af en CCP's aktiviteter og tjenesteydelser, kapitalkrav, tilbagetrækning af tilladelse, revision og evaluering, kapitalejere og deltagere med kvalificeret andel, oplysninger til de kompetente myndigheder, revision af modeller, stresstestning og backtestning og godkendelse af interoperabilitetsordninger. Enhver anden afgørelse vedrørende anvendelsen af artikel 22 i forbindelse med de krav, der er fastsat for CCP'er og interoperabilitetsordninger i afsnit IV og V i EMIR, vil også være underlagt forudgående samtykke fra ESMA. Hvis ESMA foreslår ændringer af visse endelige udkast til afgørelser truffet af en kompetent myndighed, kan sådanne afgørelser kun vedtages, efter de er blevet ændret som anmodet af ESMA. Hvis ESMA gør indsigelse mod visse endelige udkast til afgørelser truffet af en kompetent myndighed, vedtages disse afgørelser ikke. Den nye artikel 21a indfører også en særlig tvistbilæggelsesmekanisme til brug i tilfælde af uenighed mellem ESMA og de nationale kompetente myndigheder. Hvis en kompetent myndighed er uenig i ESMA's ændringer eller indsigelser mod visse af den kompetente myndigheds endelige udkast til afgørelse, henvises sagen til endelig afgørelse i ESMA's tilsynsråd. Endelig fastsættes det i den nye artikel 21a, at ESMA kan vedtage en individuel afgørelse om en deltager på det finansielle marked, hvis de kompetente nationale myndigheder bestrider ESMA's udtalelse eller anmodninger.

Samtidig er de relevante udstedende centralbankers forudgående samtykke påkrævet for visse afgørelser på grund af de potentielle risici, som en dårligt fungerende CCP potentielt kunne udgøre for fastlæggelsen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemernes gnidningsfrie funktion. Mens centralbankernes og tilsynsmyndighedernes beføjelser vil kunne overlappe hinanden, vil der potentielt kunne være mangel på afstemning i tilfælde, hvor tilsynsvirksomhed påvirker centralbankernes centrale ansvarsområder i tilknytning til f.eks. prisstabilitet, pengepolitik og betalingssystemer. I den nye artikel 21b fastsættes den relevante udstedende centralbanks opgaver med henblik på fastlæggelse af fordelingen af ansvarsområder mellem myndighederne, især når det drejer sig om en CCP's betalings- og afviklingsordninger og relateret likviditetsrisikostyring. Forvaltningsprocedurer i forbindelse med transaktioner denomineret i den pågældende udstedende centralbanks valuta. Den nye artikel 21b fastsætter, at de kompetente myndigheder skal indhente de relevante udstedende centralbankers samtykke for så vidt angår afgørelser, der vedrører meddelelse af tilladelse til en CCP, udvidelse af en CCP's aktiviteter og tjenesteydelser, tilbagetrækning af tilladelse, marginkrav, kontroller af likviditetsrisici, krav om sikkerhedsstillelse, afvikling og godkendelse af interoperabilitetsordninger.

Hvis den relevante udstedende centralbank gør indsigelse mod en kompetent myndigheds udkast til afgørelser på disse områder, vedtages disse afgørelser ikke. Hvis den relevante udstedende centralbank forslår ændringer af en kompetent myndigheds udkast til afgørelser på disse områder, kan disse afgørelser kun vedtages som ændret.

Den nye artikel 21c fastsætter, at både CCP'er, som er etableret i medlemsstaterne, og tredjelands-CCP'er skal betale gebyrer for ESMA's tilsyns- og administrationsopgaver i forbindelse med i) ansøgninger om meddelelse af tilladelse som omhandlet i artikel 17, ii) ansøgninger om anerkendelse i henhold til artikel 25 og iii) årlige gebyrer, der er forbundet med de opgaver, der er omfattet af ESMA's ansvarsområder. Kommissionen vil ved en delegeret retsakt yderligere præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales af EU-CCP'er, som enten har fået meddelt tilladelse eller har ansøgt herom, anerkendte tredjelands-CCP'er, som ikke er systemisk vigtige (tier 1-CCP'er) og anerkendte CCP'er, der er eller vil kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater (tier 2-CCP'er). Disse tilsynsgebyrer vil gøre det muligt at finansiere CCP-eksekutivsamlingens opgaver og sætte ESMA i stand til at varetage sine opgaver.

Ændringer vedrørende samarbejde mellem myndigheder (artikel 24 i EMIR)

Ved artikel 2, stk. 8, ændres artikel 24 i EMIR, således at potentiel negativ indvirkning på transmissionen af pengepolitikken og betalingssystemernes gnidningsfrie funktion tilføjes til de akutte situationer, som CCP'ens kompetente myndighed eller enhver anden myndighed skal underrette ESMA, kollegiet, de relevante medlemmer af ESCB og andre relevante myndigheder om uden unødigt ophold.

5.2.3.Tredjelands-CCP'er

CCP-aktiviteten i Unionen og på verdensplan er i de fem år siden vedtagelsen af EMIR vokset hurtigt i omfang og rækkevidde. Central clearing har fået større betydning for rente- og kreditderivater. CCP'ers hurtigt voksende betydning i det globale finansielle system afspejler ikke blot indførelsen af forpligtelser til central clearing på tværs af forskellige aktivklasser, men også øget frivillig anvendelse af central clearing som følge af markedsdeltagernes voksende bevidsthed om fordelene ved central clearing. I henhold til EMIR er det allerede påkrævet, at visse rentederivater og credit default swaps cleares centralt i overensstemmelse med lignende krav i andre G20-lande. Bankkapitalreglerne er også blevet ændret for at tilskynde til central clearing og gør bilateral clearing dyrere i relative tal, mens bilaterale transaktioner siden marts 2017 har været underlagt yderligere krav til sikkerhedsstillelse. Som følge heraf er clearing vokset, men er nu koncentreret i et relativt begrænset antal globale CCP'er.

På nuværende tidspunkt er 28 tredjelands-CCP'er blevet anerkendt i henhold til EMIR's ækvivalensbestemmelser. Yderligere 12 CCP'er fra 10 jurisdiktioner har anmodet om anerkendelse og afventer en afgørelse fra Kommissionen om ækvivalens af deres regulerings- og tilsynsordninger.

Ændringer med henblik på at forbedre gennemførelsen af ækvivalensen af tredjelands-CCP-ordninger (artikel 25, stk. 6, i EMIR)

Kommissionen vil fortsat ved hjælp af ækvivalensafgørelser konstatere, at tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder kravene i henhold til EMIR, med henblik på at muliggøre anerkendelse af CCP'er med basis i tredjelande. Dette forslag bekræfter, at Kommissionen kan lade en konstatering om ækvivalens omfatte af yderligere betingelser. Ved artikel 2, stk. 9, litra e), indsættes de nye stykker 6a og 6b, således at Kommissionen om nødvendigt ved hjælp af en delegeret retsakt kan præcisere de kriterier, der skal anvendes ved dens vurdering af, om tredjelands-CCP-ordninger skal indrømmes ækvivalens. Et nyt stk. 6b i artikel 25 i EMIR giver ESMA til opgave at overvåge den regulerings- og tilsynsmæssige udvikling i de tredjelands-CCP-ordninger, som Kommissionen har vurderet som værende ækvivalente.

Ændringer vedrørende anerkendelse af en tredjelands-CCP (artikel 6, stk. 2, de nye stykker 2a, 2b og 2c i artikel 25 og den nye artikel 25a i EMIR).

Øget gennemsigtighed

For at forbedre gennemsigtigheden for de interesserede parter og for offentligheden som helhed ændres EMIR, således at registreringen af CCP'er præciseres, idet der skal indgå flere oplysninger i ESMA's offentlige register (ved artikel 2, stk. 1, ændres artikel 6, stk. 2, litra b)).

Der er ikke indført yderligere krav for anerkendte tredjelands-CCP'er i forslaget.

Klassificering af ikke systemisk vigtige tredjelands-CCP'er (tier 1) og systemisk vigtige tredjelands-CCP'er (tier 2)

Den globale stigning i clearing og koncentrationen af risici i et begrænset antal globale CCP'er betyder, at der er behov for at indføre en differentiering, alt efter hvilken type tredjelands-CCP der er anerkendt i henhold til EMIR. I henhold til dette forslag skal EMSA, når den behandler en ansøgning om anerkendelse, derfor tage hensyn til omfanget af den systemiske risiko, som en tredjelands-CCP udgør. For at opnå dette og for at indføre en forholdsmæssig anvendelse af kravene må der sondres mellem CCP'er med lavere risiko, og dem, der er eller vil være systemisk vigtige for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater. Dette afspejler, at ikke alle tredjelands-CCP'er har lige stor systemisk betydning. Det vil afhænge af omfanget og typen af clearede transaktioner samt omfanget af deres clearingaktiviteter. F.eks. vil en forholdsvis lille tredjelands-CCP, der kun clearer et begrænset antal aftaler, som eksempelvis er denomineret i lokal valuta, objektivt set give anledning til færre betænkeligheder og udgøre en mindre risiko for EU's finansielle system end en tredjelands-CCP, der clearer en betydelig volumen af aftaler, der er denomineret i en EU-valuta.

Det foreslås derfor, at ESMA får beføjelser til at sondre mellem CCP'er, der er eller vil kunne blive systemisk vigtige, og CCP'er, der ikke er det, eller for hvilke det ikke kan formodes, at de vil blive det. Tredjelands-CCP'er, for hvilke ESMA har fastslået, at de ikke er, eller at det ikke kan formodes, at de vil blive systemisk vigtige for Unionen og medlemsstaterne, benævnes "tier 1" (ved artikel 2, stk. 9, litra a), indsættes litra e) i artikel 25, stk. 2, i EMIR). Disse tier 1-CCP'er vil fortsat være underlagt de nuværende ordninger og betingelser for afgørelser om tredjelandsækvivalens, der vedtages af Kommissionen, og som giver ESMA mulighed for at anerkende individuelle tredjelands-CCP'er. ESMA vil også få nye ansvarsområder i forbindelse med tilsynet med disse anerkendte tier 1-CCP'er.

Ud over tier 1-CCP'er vil ESMA også få mulighed for at fastsætte en anden kategori af tredjelands-CCP'er, der anses for at være systemisk vigtige eller for at ville kunne blive systemisk vigtige i nær fremtid for den økonomiske og finansielle stabilitet i Unionen og i medlemsstaterne (de såkaldte "tier 2 CCP'er"). Dette er fastlagt i artikel 2, stk. 9, litra c), hvorved der indsættes et nyt stk. 2a i artikel 25 i EMIR.

For at ESMA kan afgøre, om en tredjelands-CCP er en tier 2-CCP, er der fastslagt fire objektive kriterier (nyt stk. 2a i artikel 25):

i) arten, omfanget og kompleksiteten af tredjelands-CCP'ens aktiviteter

ii) den virkning, som en tredjelands-CCP, der bliver nødlidende eller udsættes for forstyrrelser, vil have for vigtige markeder, finansielle institutioner eller hele det finansielle system og for den økonomiske stabilitet i EU

iii) strukturen af tredjelands-CCP'ens clearingmedlemskab og

iv) tredjelands-CCP'ens forhold, indbyrdes afhængighedsforhold eller andre interaktioner med andre finansielle markedsinfrastrukturer.

Kommissionen skal præcisere disse kriterier yderligere i en delegeret retsakt (artikel 25, stk. 2a) senest seks måneder efter forordningens vedtagelse.

Konsekvensen af, at ESMA afgør, at en tredjelands-CCP er en tier 2-CCP, er, at den pågældende CCP kun kan blive anerkendt og få tilladelse til at levere clearingserviceydelser eller udøve aktiviteter i Unionen, hvis den opfylder yderligere betingelser. Disse betingelser er nødvendige for at afspejle de yderligere betænkeligheder, der opstår med hensyn til den finansielle stabilitet i Unionen og i en eller flere af medlemsstaterne. CCP'er, der allerede er anerkendt i henhold til den nuværende EMIR-ordning, vil fortsat være anerkendt som tier 1-CCP'er, indtil ESMA har afgjort, om sådanne tredjelands-CCP'er er tier 2-CCP'er.

Forholdsmæssige krav til systemisk vigtige tier 2-CCP'er fra tredjelande

Der er fire yderligere krav, som systemisk vigtige tredjelands-CCP'er skal opfylde (se artikel 2, stk. 9, litra b)):

i) De skal til stadighed opfylde de relevante og nødvendige tilsynskrav til EU-CCP'er. Disse krav vedrører kapitalkrav, krav til ledelse af den interne organisation, god forretningsskik, marginer, misligholdelsesfond, finansielle ressourcer, likviditet, investeringer, stresstest, afvikling og interoperabilitet. For øjeblikket er de fastsat i artikel 16 og i afsnit IV og V i EMIR.

ii) Skriftlig bekræftelse — inden for 180 dage — fra de relevante udstedende EU-centralbanker af, at tredjelands-CCP'en opfylder de krav, som disse centralbanker har indført. Disse yderligere krav vil være indført af centralbankerne i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Det kan f.eks. dreje sig om yderligere krav for at imødegå likviditetsrisici eller risici for betalings- eller afregningsordninger i Unionen eller medlemsstaterne. De kan nærmere bestemt vedrøre tilgængeligheden af og specifik type sikkerhedsstillelse i en CCP, det niveau for "haircuts", der anvendes på sikkerhedsstillelse, investeringspolitik eller adskillelse af sikkerhedsstillelse, tilgængeligheden af likviditetsordninger mellem de involverede centralbanker, de mulige virkninger af CCP'ers aktiviteter, og hvilke konsekvenser det vil have for det finansielle system og EU's stabilitet, hvis CCP'er udsættes for forstyrrelser eller bliver nødlidende.

iii) For at gøre det muligt for ESMA at udøve sine nye tilsynsopgaver skal der også foreligge et skriftligt samtykke fra tredjelands-CCP'en om, at ESMA efter anmodning kan få adgang til alle oplysninger, som CCP'en er i besiddelse af, og til CCP'ens forretningslokaliteter. Dette skal naturligvis kunne håndhæves i tredjelandet, og der skal foreligge en juridisk udtalelse, der bekræfter, at dette er tilfældet.

iv) Tredjelands-CCP'en skal have indført alle nødvendige procedurer og foranstaltninger med henblik på at kunne opfylde første og tredje af ovenstående betingelser.

Da ovenstående krav skal anvendes på en forholdsmæssig måde, indfører forslaget et system, i henhold til hvilket en tredjelands-CCP fortsat kan henholde sig til sit eget lands regler og krav. Dette nye system af sammenlignelig overholdelse — som er i overensstemmelse med FSB's standarder og afspejler et tilsvarende system, der anvendes af de amerikanske myndigheder — er baseret på en simpel procedure, i henhold til hvilken tredjelands-CCP'en kan anmode ESMA om at sammenligne EMIR's krav og EU's tilsynsmæssige standarder for CCP'er med tredjelandets. Hvis de er sammenlignelige, kan ESMA beslutte, at resultatet af anvendelsen af nogle af eller alle de eksisterende krav og den tilsvarende tilsynsmæssige håndhævelse i det pågældende tredjeland er sammenligneligt med resultatet af anvendelsen af EMIR, og undlade at anvende den tilsvarende bestemmelse i EMIR. Denne tilgang vil medføre en betydelig mindskelse af byrder, der følger af dobbelt anvendelse af regler og krav. Kommissionen vil skulle vedtage en delegeret retsakt med henblik på at præcisere de nærmere oplysninger om den vurdering, som ESMA foretager (ny artikel 25a).

I betragtning af den stigende koncentration af clearingydelser i et begrænset antal globale CCP'er, og den øgede risiko, som koncentrationen medfører, kan nogle CCP'er imidlertid have særlig stor systemisk betydning for EU's finansielle system. Derfor kan ESMA, når det afgør, om en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig, i samråd med den eller de relevante centralbanker, også fastslå, at de risici, som den pågældende enhed udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere medlemsstater, er af en sådan størrelsesorden, at selv en fuldstændig anvendelse af EMIR-forordningen på denne tredjelands-CCP ikke er tilstrækkelig til at begrænse sådanne risici, og at den derfor ikke bør anerkendes. Hvis det fastslås, at udfordringerne med hensyn til at sikre EU's finansielle stabilitet ikke kan adresseres gennem anerkendelse af tredjelands-CCP'er, foreslås det, at ESMA i samråd med de relevante centralbanker får beføjelse til at henstille til Kommissionen, at den pågældende CCP ikke bør anerkendes. På dette grundlag har Kommissionen beføjelse til at træffe afgørelse om, at den pågældende CCP ikke bør anerkendes, og at den, hvis den ønsker at levere clearingydelser i Unionen, bør meddeles tilladelse og være etableret i en af medlemsstaterne (nyt stk. 2c i artikel 25).

Ændringer med henblik på at forbedre det løbende tilsyn med tredjelands-CCP'er efter anerkendelsen (artikel 25, stk. 5, 6 og 7, og de nye artikler 25b til 25m i EMIR)

ESMA's tilsyn med tredjelands-CCP'er

For at kunne reagere på manglerne i gennemførelsen af EMIR's ordning for ækvivalens og anerkendelse i forbindelse med tilsynet med tredjelands-CCP'er, foreslås det, at ESMA's beføjelser styrkes. Dette vil sikre, at der tages hånd om ESMA's vanskeligheder med at få adgang til oplysninger fra en CCP, foretage kontrolbesøg på stedet hos CCP'en og udveksle oplysninger med de relevante EU-reguleringsmyndigheder, tilsynsmyndigheder og centralbanker. Dette vil minere risikoen for, at CCP'ers praksis og/eller tilpasninger af risikostyringsmodeller ikke opdages, hvilket kan have store konsekvenser for EU-enhedernes finansielle stabilitet. Endvidere vil det sikre, at der reageres på den potentielle manglende afstemning mellem tilsynsmæssige mål og centralbankmål inden for kollegierne i forbindelse med tredjelands-CCP'er, hvor ikke-EU-myndigheder er involveret. Endelig tages der højde for risikoen for, at ændringer i reglerne for CCP'er og/eller regelsættet i et tredjeland kan indvirke negativt på de reguleringsmæssige eller tilsynsmæssige resultater. Dette betyder, at der vil blive sikret lige vilkår mellem EU-CCP'er og tredjelands-CCP'er, og at mulighederne for regel- eller tilsynsarbitrage fjernes. ESMA's nye beføjelser til at udøve tilsyn med anerkendte tier 1- og tier 2-CCP'er er fastsat i den nye artikel 25b (se nedenfor).

Bedre gennemførelse af den gældende anerkendelsesordning

Ved artikel 2, stk. 9, litra c), erstattes artikel 25, stk. 5, i EMIR for at præcisere, at ESMA mindst hvert andet år foretager en revision af anerkendelsen af en tredjelands-CCP, der har udvidet sine aktiviteter og tjenesteydelser i Unionen. Bestemmelser om tilbagetrækning af anerkendelsen af en tredjelands-CCP er blevet flyttet til de nye artikler 25m og 25n (se nedenfor).

Ved artikel 2, stk. 9, litra f), erstattes artikel 25, stk. 7, første punktum, i EMIR, for at fastsætte, at samarbejdsordninger mellem ESMA og de relevante kompetente myndigheder for ækvivalente tredjelands-CCP-ordninger skal være effektive i praksis.

Ved artikel 2, stk. 9, litra g), ændres artikel 25, stk. 7, litra d), for at præcisere, at procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne skal omfatte tilladelse fra myndigheder i tredjelande til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, jf. artikel 25d og 25e i dette forslag. Ved litra g) indsættes også et nyt litra e) i artikel 25, stk. 7, som fastsætter, at samarbejdsordninger mellem ESMA og de relevante kompetente myndigheder for ækvivalente tredjelands-CCP-ordninger skal præcisere de procedurer, der er nødvendige for en effektiv overvågning af den reguleringsmæssige og tilsynsmæssige udvikling i et tredjeland 42 .

ESMA's og den eller de relevante udstedende centralbankers nye rolle i tilsynet med anerkendte tredjelands-CCP'er

Ved artikel 2, stk. 10, indsættes de nye artikler 25b til 25n i EMIR for at give ESMA nye beføjelser til at føre tilsyn med anerkendte tier 1- og tier 2-CCP'er fra tredjelande med det formål at styrke overvågningen og håndhævelsen af, at tredjelands-CCP'er til stadighed overholder EMIR-kravene. Det indeholder også bestemmelser om inddragelse af de relevante centralbanker i anerkendelsen af og tilsynet med tredjelands-CCP'er i forbindelse med finansielle instrumenter, der er denomineret i EU-valutaer, og som i vid udstrækning cleares af CCP'er etableret uden for Unionen, for at begrænse risiciene for Unionens indre marked og den finansielle stabilitet i Unionen eller for en eller flere af dens medlemsstater.

Den nye artikel 25b giver ESMA nye beføjelser til at sikre, at tier 1- og tier 2-CCP'er fra tredjelande til stadighed opfylder kravene.

I stk. 1 i den nye artikel 25b fastsættes det, at ESMA er ansvarligt for det løbende tilsyn med, at tier 2-CCP'er til stadighed overholder tilsynskravene i artikel 16 og afsnit IV og V i EMIR. Derudover vil ESMA kræve en bekræftelse fra hver tier 2-CCP af, at den opfylder alle andre yderligere tilsynsmæssige krav, der er fastsat i artikel 25, stk. 2b, mindst en gang om året i overensstemmelse med artikel 25b, stk. 1, andet afsnit. Den eller de relevante udstedende centralbanker skal også omgående underrette ESMA, når den/de finder, at en tier 2-CCP ikke længere opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 2b, litra b).

Stk. 2 i den nye artikel 25b fastsætter, at ESMA skal indhente samtykke fra den eller de relevante udstedende centralbanker forud for vedtagelsen af afgørelser vedrørende marginkrav, kontroller af likviditetsrisici, krav om sikkerhedsstillelse, afvikling og godkendelse af interoperabilitetsordninger. Hvis den eller de relevante udstedende centralbanker gør indsigelse mod udkastet til afgørelse, vedtager ESMA ikke den pågældende afgørelse. Hvis den eller de relevante udstedende centralbanker foreslår ændringer af udkastet til afgørelse, vedtager ESMA kun afgørelsen som ændret.

Stk. 3 i den nye artikel 25b, fastsætter, at ESMA foretager sin vurdering af anerkendte CCP'ers modstandsdygtighed over for ugunstige markedsvilkår i overensstemmelse med de fælles metoder, der er fastsat i artikel 32, stk. 2, i ESMA-forordningen.

Den nye artikel 25c fastsætter, at en anmodning fra eller en afgørelse truffet af ESMA kan kræve, at en tredjelands-CCP og tilknyttede tredjeparter skal fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at give ESMA mulighed for at varetage sine opgaver i henhold til EMIR.

Den nye artikel 25d fastsætter, at en afgørelse truffet af ESMA kan kræve, at en tier 2-CCP'er fra et tredjeland underkaster sig generelle undersøgelser.

Den nye artikel 25e fastsætter, at en afgørelse truffet af ESMA kan kræve, at en tier 2-CCP'er fra et tredjeland underkaster sig kontrolbesøg på stedet. ESMA skal underrette tredjelandets kompetente myndigheder om, at det agter at foretage et kontrolbesøg på stedet. Disse myndigheder kan også deltage i kontrolbesøget. Den eller de udstedende centralbanker skal indbydes til at deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet.

De nye artikler 25f og 25i fastlægger procedurereglerne, herunder respekt for retten til forsvar, hvis der er betydelig grund til at antage, at tredjelands-CCP'er har begået eventuelle overtrædelser i forbindelse med forpligtelsen til at fremlægge alle nødvendige oplysninger eller underkaste sig generelle undersøgelser og kontrolbesøg på stedet. Ved artikel 2, stk. 13, indsættes der et nyt bilag III til EMIR, der indeholder en liste over en tredjelands-CCP's mulige overtrædelser, herunder: i) overtrædelser i forbindelse med kapitalkrav, ii) overtrædelser i forbindelse med organisatoriske krav eller interessekonflikter, iii) overtrædelser i forbindelse med operationelle krav, iv) overtrædelser i forbindelse med gennemsigtighed og oplysningers tilgængelighed og v) overtrædelser i forbindelse med hindringer for tilsynsaktiviteterne.

Den nye artikel 25g giver mulighed for at pålægge bøder i tilfælde af konstaterede overtrædelser begået af tredjelands-CCP'er. Ved artikel 2, stk. 13, indsættes der et nyt bilag IV til EMIR, der indeholder en liste over skærpende og formildende faktorer i forbindelse med visse mulige overtrædelser begået af tredjelands-CCP'er.

Den nye artikel 25h giver mulighed for, at ESMA ved en afgørelse pålægger tredjelands-CCP'er effektive og forholdsmæssige tvangsbøder i visse situationer. Der kan pålægges sanktioner for at tvinge tredjelands-CCP'er til at bringe overtrædelser til ophør, til at afgive oplysninger eller til at underkaste sig undersøgelser eller kontrolbesøg.

Den nye artikel 25j fastsætter, at ESMA på visse betingelser skal offentliggøre alle de bøder eller tvangsbøder, der er blevet pålagt tredjelands-CCP'er.

Den nye artikel 25k fastsætter, at ESMA's afgørelser om at pålægge tredjelands-CCP'er bøder eller tvangsbøder kan indklages for Domstolen.

For at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder tillægges Kommissionen ved den nye artikel 25l beføjelse til at vedtage delegerede retsakter vedrørende foranstaltninger til ændring af bilag IV til EMIR.

Den nye artikel 25m i EMIR fastsætter, at ESMA delvist eller fuldt ud skal trække en afgørelse om anerkendelse af en tredjelands-CCP tilbage, hvis visse betingelser er opfyldt.

Den nye artikel 25n fastsætter, at hvis ESMA finder, at en tier 2-CCP fra et tredjeland har gjort sig skyldig i en overtrædelse, skal ESMA træffe én eller flere afgørelser, herunder krav om, at CCP'en bringer overtrædelsen til ophør, pålæg af bøder, udstedelse af offentlige meddelelser og tilbagetrækning af den pågældende CCP's anerkendelse.

5.2.4.Tilsynskrav til CCP'er

Ændringer vedrørende modeller og godkendelse af parametre (artikel 49 i EMIR)

Hidtil har der i artikel 49 været stillet krav om, at en CCP ud over at indhente en uafhængig godkendelse også skal indhente to separate godkendelser fra den nationale kompetente myndighed og ESMA, inden den foretager væsentlige ændringer af de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne CCP'ens marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer. Ved artikel 2, stk. 11, litra b), indsættes de nye stykker 1a, 1b, 1c og 1d, 1e og 1f i artikel 49 i EMIR for at præcisere, på hvilke betingelser en CCP kan indhente en godkendelse af væsentlige ændringer af de vedtagne modeller og parametre. I henhold til stk. 1a er den nationale kompetente myndigheds godkendelse tilstrækkelig, fordi der ved artikel 2, stk. 7, indføres en ny artikel 21a i EMIR, der indeholder et krav om forudgående samtykke fra ESMA for afgørelser om godkendelse truffet af den nationale kompetente myndighed i henhold til artikel 49 i EMIR. Derfor er det ikke længere nødvendigt med en separat godkendelse fra ESMA. Hvis en CCP har planer om at vedtage en væsentlig ændring af modellerne og parametrene, skal den ansøge den kompetente myndighed om en godkendelse af ændringen. Den kompetente myndighed skal i samråd med ESMA foretage en risikovurdering af CCP'en og fremlægge en rapport for kollegiet, som derefter skal vedtage en flertalsudtalelse. Efter vedtagelsen af en sådan udtalelse underretter den kompetente myndighed CCP'en om, hvorvidt godkendelsen er meddelt eller nægtet. Endvidere udgør de nye stykker et retsgrundlag for en foreløbig vedtagelse af en væsentlig ændring af modellerne og parametrene, hvis det er nødvendigt.

Ved artikel 2, stk. 11, litra a), ændres artikel 49, stk. 1, i EMIR, og kravet om to godkendelser afskaffes. De vedtagne modeller og parametre vedbliver med at være genstand for en udtalelse fra kollegiet i overensstemmelse med en procedure, der er fastlagt i nævnte artikel. I det sidste afsnit i den ændrede artikel 49, stk. 1, fastsættes det, at ESMA skal videregive oplysninger om resultaterne af stresstestene ikke blot til de europæiske tilsynsmyndigheder, men også til ESCB og Den Fælles Afviklingsinstans, så disse sættes i stand til at vurdere finansielle virksomheders eksponering over for CCP'ers misligholdelse.

5.2.5.Overgangsbestemmelser

Ændringer med henblik på at fastsætte overgangsordninger for at gøre det muligt at revidere afgørelser om anerkendelse, der vedtaget inden ikrafttrædelsen (artikel 89 i EMIR)

Ved artikel 2, stk. 12, indsættes der et nyt stykke i artikel 89 om fastlæggelse af visse overgangsordninger for at sikre, at det nye litra e) i artikel 25, stk. 2, og det nye stk. 2a i artikel 25, finder anvendelse efter ikrafttrædelsen af den delegerede retsakt, som fastsætter kriterierne for fastlæggelse af en tier 2-CCP, og som er omhandlet i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit. Ved artikel 2, stk. 12, fastsættes det også, at ESMA skal revidere de afgørelser om anerkendelse af tredjelands-CCP'er, der er vedtaget inden dette forslag træder i kraft. Ifølge den nye bestemmelse skal denne revision finde sted senest 12 måneder efter ikrafttrædelsen af den delegerede retsakt, der præciserer kriterierne for at afgøre, om en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater.

2017/0136 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 43 ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 44 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure 45 , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 46 foreskriver, at standardiserede OTC-derivataftaler skal cleares gennem en central modpart (CCP) på linje med tilsvarende krav i andre G20-lande. Ved forordningen blev der også indført strenge tilsynskrav, organisatoriske krav og krav til god forretningsskik for CCP'er og indført ordninger for tilsynet med dem med henblik på at minimere risici for brugere af CCP'er og understøtte den finansielle stabilitet.

(2)CCP-aktiviteten i Unionen og på verdensplan er vokset hastigt i omfang og rækkevidde siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 648/2012. Væksten i CCP-aktiviteten ser ud til at ville fortsætte i de kommende år med indførelsen af yderligere clearingforpligtelser og stigningen i frivillig clearing blandt modparter, der ikke er underlagt en clearingforpligtelse. Kommissionens forslag af 4. maj 2017 47 , som har til formål at ændre forordning (EU) nr. 648/2012 på en målrettet måde med henblik på at forbedre dens effektivitet og proportionalitet, vil skabe yderligere incitamenter for CCP'er til at tilbyde modparter central clearing af derivater og lette adgangen til clearing for små finansielle og ikke-finansielle modparter. Dybere og mere integrerede kapitalmarkeder opstået som et resultat af kapitalmarkedsunionen (CMU) vil skabe et endnu større behov for grænseoverskridende clearing i Unionen og derved yderligere øge CCP'ernes betydning og indbyrdes forbindelser i det finansielle system.

(3)Antallet af CCP'er, der p.t. er etableret i Unionen og godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, er — med 17 i juni 2017 — fortsat relativt begrænset. Der er anerkendt 28 tredjelands-CCP'er i henhold til nævnte forordnings ækvivalensbestemmelser, hvilket betyder, at disse CCP'er kan tilbyde deres tjenesteydelser til clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen 48 . Clearingmarkederne er velintegrerede i hele Unionen, men er stærkt koncentreret i visse bestemte aktivklasser og i høj grad indbyrdes forbundne. Koncentrationen af risiko betyder, at det er meget lidt sandsynligt, at en CCP bliver nødlidende, men at konsekvenserne, hvis det alligevel sker, potentielt er ekstremt vidtrækkende. I overensstemmelse med, hvad man blev enig om i G20, vedtog Kommissionen i november 2016 et forslag til forordning om genopretning og afvikling af CCP'er 49 for at sikre, at myndighederne er ordentligt klædt på til at håndtere en nødlidende CCP, sikre den finansielle stabilitet og begrænse omkostningerne for skatteyderne.

(4)Uanset nævnte lovforslag og i lyset af clearingsektorens voksende omfang, kompleksitet og grænseoverskridende dimension i Unionen og på verdensplan bør de tilsynsmæssige rammer for EU- og tredjeland-CCP'er tages op til fornyet overvejelse. Ved at adressere identificerede problemer på et tidligt stadium og ved at fastlægge klare og sammenhængende tilsynsrammer for både EU- og tredjelands-CCP'er ville man styrke stabiliteten i Unionens finansielle system som helhed, ligesom den potentielle risiko for, at en CCP bliver nødlidende, burde reduceres endnu mere.

(5)I lyset af ovenstående vedtog Kommissionen den 4. maj 2017 en meddelelse om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen 50 , hvoraf det fremgår, at det er nødvendigt med yderligere ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012 for at forbedre den nuværende ramme, der sikrer finansiel stabilitet og understøtter yderligere udvikling og uddybning af kapitalmarkedsunionen.

(6)De tilsynsmæssige rammer i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 er primært baseret på hjemlandets myndighed. Meddelelse af tilladelser til og tilsyn med CCP'er etableret i Unionen varetages i dag af kollegier sammensat af nationale tilsynsførende, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), de relevante medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og andre relevante myndigheder. Kollegierne er afhængige af, at den nationale kompetente myndighed, som har ansvaret for at håndhæve bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012, koordinerer og forestår udveksling af oplysninger. En uensartet tilsynspraksis i Unionen i forhold til CCP'er kan skabe risiko for regel- og tilsynsarbitrage og bringe den finansielle stabilitet i fare og danne grobund for usund konkurrence. Kommissionen har gjort opmærksom på disse nye risici og behovet for større tilsynsmæssig konvergens i sin meddelelse om kapitalmarkedsunionen fra september 2016 51 samt under den offentlige høring om de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ernes) aktiviteter 52 .

(7)De centrale opgaver, der skal varetages gennem ESCB, er blandt andet fastlæggelse og gennemførelse af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemernes gnidningsløse funktion. Sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, især clearingsystemer, er af afgørende betydning for udførelsen af disse centrale opgaver og for forfølgelsen af ESCB's primære målsætning om opretholdelse af prisstabilitet. De relevante medlemmer af ESCB — centralbanker, som udsteder de valutaer, hvori de finansielle instrumenter cleares af CCP'er — bør inddrages i CCP-tilsynet på grund af den potentielle risiko, som en dårligt fungerende CCP vil kunne udgøre for varetagelsen af de centrale opgaver og for forfølgelsen af den primære målsætning, med indvirkning på de instrumenter og modparter, der bruges til at gennemføre pengepolitikken. Som følge heraf bør de udstedende centralbanker inddrages i vurderingen af en CCP's risikostyring. Dertil kommer, at mens centralbankernes og tilsynsmyndighedernes beføjelser kan overlappe hinanden, vil der potentielt kunne være mangel på afstemning i tilfælde, hvor tilsynsvirksomhed påvirker centralbankernes centrale ansvarsområder vedrørende f.eks. prisstabilitet, pengepolitik og betalingssystemer. I krisesituationer kan en sådan manglende afstemning øge risiciene for den finansielle stabilitet, hvis fordelingen af ansvarsområder myndighederne imellem forbliver uklar.

(8)Der er med traktaterne etableret en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta, ligesom Den Europæiske Centralbank (ECB) blev oprettet som en EU-institution til dette formål. Af traktaterne følger det også, at ESCB skal styres af ECB's besluttende organer, og ECB har eneret til at bemyndige udstedelse af euro. ECB's særlige rolle inden for ESCB som den centralbank, der udsteder Unionens fælles valuta, bør derfor anerkendes.

(9)I lyset af de finansielle markeders globale karakter og behovet for at rette uoverensstemmelser i tilsynet med EU- og tredjelands-CCP'er bør ESMA's muligheder for at fremme konvergensen i tilsynet med CCP'er styrkes. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (ESMA) 53 bør ændres med henblik på at give ESMA nye roller og ansvarsområder.

(10)Der bør oprettes en særlig eksekutivsamling (en "CCP-eksekutivsamling") inden for rammerne af ESMA's tilsynsråd, som skal håndtere opgaver vedrørende CCP'er i almindelighed og mere specifikt skal føre tilsyn med EU- og tredjelands-CCP'er. For at sikre en gnidningsfri etablering af CCP-eksekutivsamlingen er det nødvendigt at præcisere, hvordan den skal interagere med ESMA's tilsynsråd, hvordan den skal være organiseret, og hvilke opgaver den skal udføre.

(11)For at sikre en sammenhængende tilgang til tilsyn og for at afspejle de respektive beføjelser for de myndigheder, der er involveret i tilsynet med CCP'er, bør CCP-eksekutivsamlingen være sammensat af permanente og CCP-specifikke medlemmer. De permanente medlemmer bør blandt andet tælle CCP-eksekutivsamlingens leder og to uafhængige ledende medlemmer, som bør handle uafhængigt og objektivt i hele Unionens interesse. Også Kommissionen og ECB bør udpege permanente medlemmer. Medlemmer, der er specifikke for de enkelte CCP'er, bør tælle en repræsentant for de kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, udpeget i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og en repræsentant for den eller de relevante centralbanker. Lederen af CCP-eksekutivsamlingen bør kunne invitere medlemmer af tilsynskollegiet og repræsentanter for myndigheder for tredjelands-CCP'er anerkendt af ESMA som observatører for at sikre, at CCP-eksekutivsamlingen tager hensyn til de øvrige relevante myndigheders synspunkter. Mens de permanente medlemmer bør deltage i alle CCP-eksekutivsamlingens møder, bør CCP-specifikke medlemmer og observatører kun deltage, i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for CCP'er omfattet af deres tilsyn. Uafhængige permanente medlemmers og CCP-specifikke medlemmers tilstedeværelse burde sikre, at de afgørelser, der træffes af CCP-eksekutivsamlingen, er konsekvente, hensigtsmæssige og rimelige i hele Unionen, og at de relevante nationale kompetente myndigheder, udstedende centralbanker og observatører inddrages i beslutningstagningen for spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i en medlemsstat.

(12)CCP-eksekutivsamlingen bør, når den træffer afgørelse om spørgsmål vedrørende en CCP, der er etableret i en medlemsstat, træde sammen og sikre, at dens permanente medlemmer og det eller de relevante medlemmer, der repræsenterer de kompetente nationale myndigheder, som er udpeget af medlemsstaten i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, samt observatører udpeget af de relevante udstedende centralbanker inddrages i beslutningsprocessen. Når der træffes beslutning om en tredjelands-CCP, bør kun de permanente medlemmer, den eller de relevante udstedende centralbanker og eventuelle relevante observatører i CCP-eksekutivsamlingen tage del i beslutningsprocessen.

(13)For at sikre en hensigtsmæssig, effektiv og hurtig beslutningsproces bør CCP-eksekutivsamlingens leder og to ledende medlemmer samt repræsentanten for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor CCP'en er etableret, have stemmeret. Repræsentanterne for ECB, Kommissionen og den eller de relevante centralbanker samt observatører bør ikke have stemmeret. CCP-eksekutivsamlingen bør træffe sine afgørelser med et simpelt flertal af sine medlemmer, og lederen bør have den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed.

(14)CCP-eksekutivsamlingen bør have ansvaret for specifikke opgaver, som den tildeles i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, med det formål at sikre et velfungerende indre marked samt finansiel stabilitet i Unionen og dens medlemsstater.

(15)For at sikre et effektivt tilsyn bør CCP-eksekutivsamlingen have sit eget personale og tildeles tilstrækkelige ressourcer med henblik på at sikre, at den er autonom, uafhængig og velfungerende, når den udfører sine opgaver. Det er nødvendigt at tage hensyn til de budgetmæssige virkninger i den erklæring, ESMA afgiver i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010.

(16)Med henblik på at sikre en passende grad af ekspertise og ansvarlighed bør CCP-eksekutivsamlingens leder og to ledende medlemmer udpeges på grundlag af kvalifikationer, færdigheder, kendskab til clearing, efterhandel og finansielle anliggender samt erfaring med tilsyn med og regulering af CCP'er. De bør udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure. Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet et forslag til udpegelse af kandidater til godkendelse. Når Europa-Parlamentet har godkendt indstillingen, bør Rådet vedtage en gennemførelsesafgørelse.

(17)For at sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol og for at beskytte EU-institutionernes rettigheder bør CCP-eksekutivsamlingens leder og to ledende medlemmer være ansvarlige over for Europa-Parlamentet og Rådet for alle afgørelser, der træffes på grundlag af denne forordning.

(18)CCP-eksekutivsamlingens leder og to ledende medlemmer bør handle uafhængigt og objektivt i Unionens interesse. De bør sikre, at der tages behørigt hensyn til behovet for et velfungerende indre marked og finansiel stabilitet i de enkelte medlemsstater og i Unionen.

(19)For at fremme konsekvens i tilsynet med EU- og tredjelands-CCP'er i hele Unionen bør CCP-eksekutivsamlingens leder lede og styre kollegier, og CCP-eksekutivsamlingens permanente medlemmer bør deltage i disse. ECB bør, i det omfang det er relevant og i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, også deltage i kollegierne med henblik på at kunne udøve sit mandat i henhold til artikel 127 i TEUF.

(20)For at sikre en hensigtsmæssig og effektiv beslutningsproces bør CCP-eksekutivsamlingens permanente medlemmer have én stemme hver i kollegierne, med undtagelse af Kommissionens repræsentant, som ikke bør have stemmeret. De nuværende medlemmer af kollegierne bør fortsætte med at udøve deres nuværende stemmeret.

(21)Selv om de nationale kompetente myndigheder beholder deres nuværende tilsynsopgaver i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, bør forudgående samtykke fra ESMA være påkrævet for visse afgørelser, med det formål at fremme konsekvens i tilsynet med CCP'er i hele Unionen. Der indføres en særlig ordning til brug i tilfælde af uenighed mellem ESMA og de nationale kompetente myndigheder. Tilsvarende er der, på grund af de risici, som en dårligt fungerende CCP potentielt kunne udgøre for gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemernes gnidningsfrie funktion, behov for bedre at afspejle de udstedende centralbankers beføjelser for så vidt angår deres pengepolitiske ansvarsområder. Forudgående samtykke fra de relevante udstedende centralbanker bør derfor være påkrævet for visse afgørelser, som nationale kompetente myndigheder påtænker at træffe, navnlig når der er tale om en CCP's betalings- og afviklingsordninger og relaterede procedurer for likviditetsrisikostyring i forbindelse med transaktioner i den pågældende udstedende centralbanks valuta.

(22)For at gøre det muligt for ESMA at udføre sine opgaver i forhold til CCP'er effektivt bør både EU- og tredjelands-CCP'er betale tilsynsgebyrer for ESMA's tilsyns- og administrationsopgaver. Disse gebyrer bør skulle betales for ansøgninger om tilladelse til EU-CCP'er og ansøgninger om anerkendelse af tredjelands-CCP'er samt de årlige gebyrer, der er forbundet med de opgaver, der er omfattet af ESMA's ansvarsområder. Kommissionen bør ved en delegeret retsakt yderligere præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales af EU-CCP'er, der er meddelt eller har ansøgt om tilladelse, og af anerkendte tredjelands-CCP'er.

(23)Denne forordnings tilsynsmæssige rammer for tredjelands-CCP'er, der leverer clearingydelser i Unionen, vil også skulle revideres. Det er nødvendigt at forbedre adgangen til information, muligheden for at foretage kontrolbesøg på stedet og muligheden for udveksling af oplysninger om tredjelands-CCP'er mellem Unionens og medlemsstaternes myndigheder for at forhindre vidtrækkende konsekvenser for den finansielle stabilitet for EU-enhederne. Der er også en risiko for, at ændringer i reglerne for tredjelands-CCP'er eller i et tredjelands regelsæt ikke vil kunne tages i betragtning og vil kunne have en negativ indvirkning på resultaterne af regulering eller tilsyn og derved føre til ulige konkurrencevilkår EU- og tredjelands-CCP'erne imellem.

(24)En betydelig del af de finansielle instrumenter i medlemsstaternes valutaer cleares af anerkendte tredjelands-CCP'er. Denne andel vil stige væsentligt, når Det Forenede Kongerige trækker sig ud af Unionen, og de CCP'er, der er etableret der, ikke længere vil være underlagt denne forordnings krav. Samarbejdsordninger, der aftales i tilsynskollegierne, vil ikke længere være omfattet af de ved denne forordning fastsatte garantier og procedurer, herunder Den Europæiske Unions Domstol. Dette indebærer betydelige udfordringer for Unionens og medlemsstaternes myndigheder i forhold til at sikre finansiel stabilitet.

(25)Kommissionen bør som led i sine bestræbelser på at opnå integrerede finansielle markeder fortsætte med ved hjælp af afgørelser om ækvivalens at konstatere, at tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. For at fremme gennemførelsen af den nuværende ækvivalensordning i relation til CCP'er bør Kommissionen om nødvendigt kunne præcisere kriterierne for vurdering af ækvivalensen af tredjelandes CCP-ordninger nærmere. Det er også nødvendigt at bemyndige ESMA til at overvåge den regulerings- og tilsynsmæssige udvikling i de CCP-ordninger i tredjelande, som Kommissionen har vurderet som værende ækvivalente. Formålet hermed er at sikre, at ækvivalenskriterierne og eventuelle særlige betingelser for anvendelse heraf fortsat opfyldes af tredjelande. ESMA bør rapportere sine resultater til Kommissionen på fortrolig basis.

(26)Kommissionen kan i dag når som helst ændre, suspendere, revidere eller tilbagekalde en afgørelse om ækvivalens, navnlig hvis udviklingen i et tredjeland i væsentlig grad påvirker de elementer, der er vurderet i overensstemmelse med ækvivalenskravene i denne forordning. Hvis et tredjelands relevante myndigheder — i god tro — ikke længere samarbejder med ESMA eller andre EU-tilsynsmyndigheder eller vedvarende undlader at overholde de gældende ækvivalenskrav, kan Kommissionen også blandt andet sende en advarsel til en myndighed i det pågældende tredjeland eller offentliggøre en særlig henstilling. Hvis Kommissionen på et tidspunkt beslutter at tilbagekalde et tredjelands ækvivalensstatus, har den mulighed for at udsætte anvendelsesdatoen for den pågældende afgørelse for at imødegå risici for den finansielle stabilitet eller markedsforstyrrelser. Ud over de beføjelser, Kommissionen allerede har, bør den også kunne fastsætte særlige betingelser med henblik på at sikre, at ækvivalenskriterierne fortsat til stadighed opfyldes af det tredjeland, som en afgørelse om ækvivalens vedrører. Kommissionen bør også kunne fastsætte betingelser, der sikrer, at ESMA er i stand til effektivt at udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til denne forordning, eller med hensyn til overvågning af udvikling af relevans for vedtagne ækvivalensafgørelser på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande.

(27)På baggrund af den stadig mere grænseoverskridende dimension af CCP'er og af de indbyrdes forbindelser i Unionens finansielle system er det nødvendigt at forbedre Unionens evne til at identificere, overvåge og begrænse de potentielle risici i tilknytning til tredjelands-CCP'er. ESMA bør derfor spille en større rolle for effektivt at kunne føre tilsyn med tredjelands-CCP'er, der ansøger om at blive anerkendt til at levere clearingydelser i Unionen. Inddragelsen af Unionens udstedende centralbanker i arbejdet med at anerkende og føre tilsyn med tredjelands-CCP'er, der er aktive i den valuta, de udsteder, bør også styrkes. De udstedende centralbanker i Unionen bør således høres om visse aspekter, som påvirker deres pengepolitiske ansvarsområder i relation til finansielle instrumenter i EU-valutaer, som i vid udstrækning cleares af CCP'er etableret uden for Unionen.

(28)Når Kommissionen har konstateret, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med EU-rammerne, bør der i processen med at anerkende CCP'er fra det pågældende tredjeland tages hensyn til de risici, som de pågældende CCP'er udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller den pågældende medlemsstat.

(29)I forbindelse med behandling af en tredjelands-CCP's ansøgning om anerkendelse bør ESMA vurdere den systemiske risiko, CCP'en udgør for den finansielle stabilitet i Unionen, på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier fastsat ved denne forordning. Kommissionen bør specificere disse kriterier nærmere ved en delegeret retsakt.

(30)CCP'er, der ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller en af dens medlemsstater, bør betragtes som tier 1-CCP'er. CCP'er, der er eller vil kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller en af dens medlemsstater, bør betragtes som tier 2-CCP'er. Konstaterer ESMA, at en tredjelands-CCP ikke er systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen, bør de eksisterende betingelser for anerkendelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 gælde for den pågældende CCP. Konstaterer ESMA, at en tredjelands-CCP er systemisk vigtig, bør der fastsættes supplerende krav, der står i rimeligt forhold til omfanget af den risiko, den pågældende CCP udgør. ESMA bør kun anerkende en sådan CCP, hvis den opfylder disse krav.

(31)De supplerende krav bør omfatte visse tilsynskrav som fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, der har til formål at øge en CCP's sikkerhed og effektivitet. ESMA bør være direkte ansvarlig for at sikre, at en systemisk vigtig tredjelands-CCP opfylder disse krav. Relaterede krav bør desuden gøre det muligt for ESMA at gennemføre et fyldestgørende og effektivt tilsyn med den pågældende CCP.

(32)For at sikre, at den eller de udstedende centralbanker inddrages på behørig vis, bør den systemisk vigtige tredjelands-CCP desuden opfylde alle yderligere krav, som den eller de udstedende centralbanker finder nødvendige. Den eller de udstedende centralbanker bør, så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 180 dage efter at CCP'en har indgivet sin ansøgning til ESMA, over for ESMA bekræfte, hvorvidt CCP'en opfylder de eventuelle yderligere krav.

(33)Omfanget af den risiko, en systemisk vigtig CCP udgør for det finansielle system og stabiliteten i Unionen, varierer. Kravene til systemisk vigtige CCP'er bør derfor anvendes på en måde, der står i rimeligt forhold til de risici, CCP'en kan udgøre for Unionen. Hvis ESMA og den eller de relevante udstedende centralbanker konkluderer, at en tredjelands-CCP er af en sådan systemisk betydning, at yderligere krav ikke vil sikre den finansielle stabilitet i Unionen, bør ESMA kunne henstille til Kommissionen, at den pågældende CCP ikke anerkendes. Kommissionen bør kunne vedtage en gennemførelsesretsakt om, at tredjelands-CCP'en skal være etableret i Unionen og have tilladelse som sådan for at kunne levere clearingydelser i Unionen.

(34)ESMA bør regelmæssigt revurdere anerkendelsen af tredjelands-CCP'er og deres klassificering som tier 1- eller tier 2-CCP. ESMA bør i den forbindelse tage hensyn til blandt andet ændringer i arten, omfanget og kompleksiteten af tredjelands-CCP'ens virksomhed. Sådanne revurderinger bør foretages mindst hvert andet år og hyppigere, hvis det er nødvendigt.

(35)ESMA bør også kunne tage hensyn til, i hvilket omfang en systemisk vigtig tredjelands-CCP's overholdelse af gældende krav i det pågældende tredjeland kan sammenlignes med den pågældende CCP's overholdelse af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen bør vedtage en delegeret retsakt om fastlæggelse af de nærmere regler og betingelser for vurdering af sådan sammenlignelig overholdelse.

(36)ESMA bør have alle de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med anerkendte tredjelands-CCP'er for at sikre, at de til stadighed opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. På visse områder bør ESMA's afgørelser være betinget af forudgående samtykke fra den eller de relevante udstedende centralbanker.

(37)ESMA bør kunne pålægge tredjelands-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt bestemmelserne i denne forordning ved at give ESMA ukorrekte eller vildledende oplysninger. ESMA bør tillige kunne pålægge systemisk vigtige tredjelands-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt de supplerende krav, som de er underlagt i henhold til denne forordning.

(38)ESMA bør kunne pålægge tvangsbøder for at tvinge tredjelands-CCP'er til at bringe en overtrædelse til ophør, til at afgive udtømmende og korrekte oplysninger, som ESMA har krævet, eller til at underkaste sig en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet.

(39)ESMA bør kunne pålægge både tier 1- og tier 2-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt bestemmelserne i denne forordning ved at give ESMA ukorrekte eller vildledende oplysninger. ESMA bør tillige kunne pålægge tier 2-CCP'er bøder, hvis ESMA finder, at de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt de supplerende krav, som de er underlagt i henhold til denne forordning.

(40)Bøderne bør stå i forhold til overtrædelsernes alvorlighed. Overtrædelser bør inddeles i forskellige grupper, for hvilke der fastsættes forskellige bøder. Til beregning af bøden for en bestemt overtrædelse bør ESMA anvende en totrinsmetode, der består i fastsættelse af et grundbeløb og justering, hvis det er nødvendigt, af dette grundbeløb ved hjælp af forskellige koefficienter. Grundbeløbet bør fastsættes under hensyntagen til den pågældende tredjelands-CCP's årlige omsætning, og justeringerne bør foretages ved at forhøje eller nedsætte grundbeløbet under anvendelse af de relevante koefficienter i overensstemmelse med denne forordning.

(41)Der bør ved denne forordning fastsættes koefficienter i tilknytning til skærpende og formildende omstændigheder for at give ESMA de nødvendige redskaber til at træffe afgørelse om en bøde, der svarer til alvorligheden af den overtrædelse, en tredjelands-CCP har gjort sig skyldig i, ved at der tages hensyn til de omstændigheder, hvorunder overtrædelsen er begået.

(42)Beslutningen om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør baseres på en uafhængig undersøgelse.

(43)Før der træffes afgørelse om pålæg af bøder eller tvangsbøder, bør ESMA give de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt, så deres ret til forsvar respekteres.

(44)ESMA bør afholde sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

(45)Afgørelser truffet af ESMA vedrørende pålæg af bøder og tvangsbøder bør kunne tvangsfuldbyrdes, og deres tvangsfuldbyrdelse bør ske efter de regler i den civile retspleje, der gælder i den stat, på hvis område tvangsfuldbyrdelsen finder sted. Den civile retsplejes regler bør ikke omfatte strafferetlige procesregler, men bør kunne omfatte administrative procedureregler.

(46)ESMA bør tillægges beføjelse til, hvis en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne, at træffe en række tilsynsforanstaltninger, herunder at kræve, at tier 2-CCP'en bringer overtrædelsen til ophør, og, som en sidste udvej, at trække anerkendelsen tilbage, hvis tier 2-CCP'en i alvorlig grad eller gentagne gange har overtrådt denne forordnings bestemmelser. ESMA bør anvende tilsynsforanstaltningerne under hensyntagen til overtrædelsens art og alvorlighed og under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Før ESMA træffer en afgørelse om tilsynsforanstaltninger, bør ESMA give de personer, der er genstand for procedurerne, lejlighed til at blive hørt, så deres ret til forsvar respekteres.

(47)Validering af væsentlige ændringer i modeller og parametre indført til beregning af en CCP's marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer bør bringes i overensstemmelse med det nye krav om forudgående samtykke fra ESMA for visse afgørelser truffet af den nationale kompetente myndighed med hensyn til CCP'er, der er etableret i Unionen. Med henblik på forenkling af modelvalideringen bør de to valideringer, som den nationale kompetente myndighed og ESMA har skullet foretage uafhængigt af hinanden, afløses af én enkelt validering foretaget af den kompetente nationale myndighed og betinget af ESMA's forudgående samtykke. Desuden bør samspillet mellem denne validering og kollegiets afgørelse præciseres. Det bør være muligt om nødvendigt at vedtage en væsentlig ændring i modellerne eller parametrene, især hvis hurtig ændring af dem er en forudsætning for at sikre, at CCP'ens risikostyring er forsvarlig.

(48)Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår nærmere specificering af gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales, præcisering af betingelserne for fastlæggelse af kriterierne for at afgøre, hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, nærmere specificering af de kriterier, der skal anvendes i dens ækvivalensvurderinger af tredjelande, nærmere angivelse af, hvordan og under hvilke betingelser tredjelands-CCP'er skal opfylde bestemte krav, yderligere procedureregler vedrørende pålæg af bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, tidsfrister, opkrævning af bøder eller tvangsbøder og forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af tvangsbøder eller bøder, samt foranstaltninger til at ændre bilag IV for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder.

(49)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til anerkendelse af tredjelands-CCP'er og ækvivalensen af tredjelandes retlige rammer, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(50)Målene for denne forordning, nemlig at gøre CCP'er mere sikre og effektive ved at fastsætte ensartede krav til deres aktiviteter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde disse mål.

(51)ESMA bør vente med at bruge sine beføjelser til at anerkende en tredjelands-CCP som tier 1- eller tier 2-CCP, indtil de kriterier, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for det finansielle system i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, er specificeret nærmere.

(52)Forordning (EU) nr. 1095/2010 og forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010

I forordning (EU) 1095/2010 foretages følgende ændringer:

1.I artikel 4 tilføjes følgende som nr. 4):

"4) "CCP": en CCP som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 648/2012."

2.I artikel 6 indsættes følgende som nr. 1a):

"1a) et tilsynsråd i eksekutivsammensætning for CCP'er (CCP-eksekutivsamlingen), der varetager de i artikel 44b nævnte opgaver".

3.Artikel 35, stk. 6, affattes således:

"6. Hvis udtømmende eller præcise oplysninger ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed rettidigt efter stk. 1 eller 5, kan myndigheden fremsætte en berettiget og behørigt begrundet anmodning om oplysninger direkte fra:

a) en CCP, der er meddelt tilladelse eller er anerkendt i henhold til artikel 14 eller 25 i forordning (EU) nr. 648/2012

b) en værdipapircentral, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014

c) et reguleret marked i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 14), i direktiv 2004/39/EF

d) en multilateral handelsfacilitet i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 22), i direktiv 2014/65/EU

e) en organiseret handelsfacilitet i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 23), i direktiv 2014/65/EU.

Modtagerne af disse anmodninger forelægger straks og uden unødigt ophold myndigheden klare, præcise og fuldstændige oplysninger.

Myndigheden underretter de pågældende kompetente myndigheder om anmodninger i henhold til nærværende stykke og stk. 5.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de kompetente myndigheder myndigheden med at indsamle oplysningerne."

4.I artikel 40, stk. 1, tilføjes følgende som litra f):

"f) CCP-eksekutivsamlingens permanente medlemmer, jf. artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), som ikke har stemmeret."

5.Artikel 42, stk. 1, affattes således:

"Ved udførelsen af de opgaver, der er tillagt dem ved denne forordning, handler formanden, CCP-eksekutivsamlingens stemmeberettigede permanente medlemmer og stemmeberettigede medlemmer, der er specifikke for de enkelte CCP'er, jf. artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), samt de stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed, idet de ikke må søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ."

6.I artikel 43 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Tilsynsrådet fastsætter retningslinjer for myndighedens arbejde. Det er ansvarligt for de opgaver, der er omhandlet i kapitel II, med undtagelse af de opgaver, som CCP-eksekutivsamlingen er ansvarlig for i henhold til artikel 44b, stk. 1."

b)Stk. 8 affattes således:

"8. Tilsynsrådet udøver disciplinærmyndighed over formanden og kan afsætte vedkommende i overensstemmelse med artikel 48, stk. 5. Tilsynsrådet udøver, i samråd med CCP-eksekutivsamlingen, disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og kan afsætte vedkommende i overensstemmelse med artikel 51, stk. 5."

7.I kapitel III indsættes følgende som afdeling 1A:

"Afdeling 1A CCP-eksekutivsamlingen

Artikel 44a

Sammensætning

1. CCP-eksekutivsamlingen består af:

a) følgende permanente medlemmer:

i) lederen og to ledende medlemmer, udpeget i overensstemmelse med artikel 48a og med stemmeret

ii) en repræsentant for ECB, som ikke har stemmeret

iii) en repræsentant for Kommissionen, som ikke har stemmeret

b) følgende ikke-permanente medlemmer, der er specifikke for de enkelte CCP'er:

i) en repræsentant for den kompetente myndighed for hver enkelt CCP etableret i Unionen, i relation til hvilken der indkaldes til møde i CCP-eksekutivsamlingen; den pågældende har stemmeret

ii) en repræsentant for hver af de relevante udstedende centralbanker som omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 648/2012 for hver enkelt CCP etableret i Unionen, i relation til hvilken der indkaldes til møde i CCP-eksekutivsamlingen; den pågældende har ikke stemmeret.

Lederen kan, hvis det er relevant og nødvendigt, invitere følgende til møderne i CCP-eksekutivsamlingen som observatører:

a) andre medlemmer af kollegiet for den relevante CCP, jf. artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

b) myndigheder for tredjelands-CCP'er anerkendt af ESMA i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Møderne i CCP-eksekutivsamlingen indkaldes af dens leder på eget initiativ eller efter anmodning fra et af dens medlemmer.

Hvis en opgave henhørende under CCP-eksekutivsamlingen ikke vedrører en bestemt EU-CCP, deltager kun de permanente medlemmer omhandlet i litra a) og, hvis det er relevant, de udstedende centralbanker omhandlet i litra b), nr. ii).

Artikel 44b

CCP-eksekutivsamlingens opgaver og beføjelser

1. CCP-eksekutivsamlingen er ansvarlig for:

a) at give samtykke som omhandlet i artikel 21a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

b) anerkendelse af og tilsyn med tredjelands-CCP'er i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 og overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande i henhold til afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 og

c) de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, artikel 9, stk. 3, første afsnit, artikel 9, stk. 4, artikel 17, stk. 2 og 3, artikel 18, stk. 1, artikel 20, stk. 2, artikel 20, stk. 6, artikel 21c, artikel 23, artikel 24, artikel 29, stk. 3, artikel 38, stk. 5, artikel 48, stk. 3, artikel 49, stk. 1, og artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.

2. CCP-eksekutivsamlingen råder over eget personale og tilstrækkelige ressourcer, som stilles til rådighed af ESMA, til at udføre sine opgaver.

3. CCP-eksekutivsamlingen underretter tilsynsrådet om sine afgørelser.

Artikel 44c

Beslutningstagning

CCP-eksekutivsamlingen træffer sine afgørelser med et simpelt flertal af sine medlemmer. Lederen har den afgørende stemme."

8.Overskriften til kapitel III, afdeling 3, affattes således:

"Formand, leder og ledende medlemmer"

9.Som artikel 48a indsættes:

"Artikel 48a

Udpegelse af CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer samt deres opgaver

1. Uanset artikel 48, stk. 1, repræsenteres myndigheden af CCP-eksekutivsamlingens leder i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser.

CCP-eksekutivsamlingens leder er ansvarlig for at tilrettelægge arbejdet i CCP-eksekutivsamlingen og leder dennes møder.

2. CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), er fuldtidsansatte, uafhængige fagkyndige. De udpeges på grundlag af deres kvalifikationer, færdigheder og kendskab til clearing, efterhandel og finansielle anliggender samt deres erfaring med tilsyn med og regulering af CCP'er. De udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure, som tilrettelægges af Kommissionen i overensstemmelse med principperne om kønsmæssig balance, erfaring og kvalifikationer.

3. CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), har en mandatperiode på fem år, som kan forlænges én gang.

CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), må ikke besidde noget hverv på nationalt plan, EU-plan eller internationalt plan.

4. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en liste over udvalgte kandidater til stillingerne som leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), og informerer Rådet om listen.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet et forslag til udpegelse af CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), til godkendelse. Når forslaget er godkendt, vedtager Rådet en gennemførelsesafgørelse om udpegelse af CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i). Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

5. Hvis CCP-eksekutivsamlingens leder eller ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve deres hverv, jf. stk. 2, eller er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som er godkendt af Europa-Parlamentet, vedtage en gennemførelsesafgørelse om afskedigelse af vedkommende. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Europa-Parlamentet eller Rådet kan meddele Kommissionen, at de anser betingelserne for afskedigelse af CCP-eksekutivsamlingens leder eller ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), for at være opfyldt, hvilket Kommissionen skal reagere på."

10.Artikel 49 affattes således:

"CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), samt formanden handler uden at søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ, medmindre andet følger af den rolle, som tilsynsrådet spiller i forhold til deres opgaver.

Hverken medlemsstaterne, EU-institutionerne eller -organerne eller andre offentlige eller private organer må søge at påvirke CCP-eksekutivsamlingens leder eller ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), eller formanden i udøvelsen af deres opgaver.

Formanden samt CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, litra a), nr. i), skal i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten som omhandlet i artikel 68 efter embedsperiodens ophør fortsat udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til at påtage sig visse hverv eller at acceptere visse fordele."

11.Artikel 50 affattes således:

"1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan opfordre formanden eller dennes suppleant eller CCP-eksekutivsamlingens leder til, under fuld hensyntagen til deres uafhængighed, at afgive en erklæring. Formanden eller lederen afgiver en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer, når som helst der anmodes herom.

2. Formanden og CCP-eksekutivsamlingens leder aflægger skriftlig rapport om henholdsvis tilsynsrådets og CCP-eksekutivsamlingens vigtigste aktiviteter til Europa-Parlamentet, når det anmoder herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den i stk. 1 omhandlede erklæring.

3. Ud over oplysningerne omhandlet i artikel 11-18 og artikel 20 og 33 skal formanden rapportere om alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om, på ad hoc-basis.

Ud over oplysningerne omhandlet i artikel 33 skal CCP-eksekutivsamlingens leder rapportere om alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet anmoder om, på ad hoc-basis."

12.I artikel 53 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 2 affattes således:

"2. Den administrerende direktør er ansvarlig for gennemførelsen af myndighedens årlige arbejdsprogram efter vejledning fra tilsynsrådet og CCP-eksekutivsamlingen og under styrelsesudvalgets kontrol."

b)Stk. 4 affattes således:

"4. Den administrerende direktør udarbejder et flerårigt arbejdsprogram, jf. artikel 47, stk. 2. For så vidt angår de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser skal den administrerende direktør indhente samtykke fra CCP-eksekutivsamlingen, inden han fremlægger programmet for bestyrelsen."

c)Stk. 7 affattes således:

"7. Hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til årsberetning med en særskilt afdeling om myndighedens regulerings- og tilsynsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender.

For så vidt angår de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser skal den administrerende direktør indhente samtykke fra CCP-eksekutivsamlingen, inden han fremlægger beretningen for bestyrelsen."

13.I artikel 63 indsættes som stk. 1a:

"1a. ESMA's udgifter og gebyrer i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser angives særskilt i det i stk. 1 omhandlede overslag. Inden overslaget vedtages, godkender CCP-eksekutivsamlingen det udkast vedrørende de pågældende udgifter og gebyrer, som den administrerende direktør har udarbejdet.

ESMA's årsregnskab, udarbejdet og offentliggjort i overensstemmelse med artikel 64, stk. 6, skal inkludere indtægter og udgifter i forbindelse med de i artikel 44b, stk. 1, omhandlede opgaver og beføjelser."

14.Artikel 70, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemmerne af tilsynsrådet, CCP-eksekutivsamlingen og styrelsesudvalget, den administrerende direktør og medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede embedsmænd fra medlemsstaterne og alle andre personer, der udfører opgaver for myndigheden på kontraktbasis, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i TEUF og de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen om tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt."

15.I artikel 76 indsættes som stk. 2a:

"2a. Indtil CCP-eksekutivsamlingens leder og ledende medlemmer som omhandlet i artikel 44a, stk. 1, påbegynder udøvelsen af deres hverv efter at være blevet udnævnt i overensstemmelse med artikel 48a, varetages CCP-eksekutivsamlingens funktioner af tilsynsrådet."

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1.Artikel 6, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) de CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 17 eller er anerkendt i henhold til artikel 25, og henholdsvis tilladelses- eller anerkendelsesdatoen, med angivelse af de CCP'er, der har tilladelse eller er anerkendt med henblik på clearingforpligtelsen".

2.Artikel 17, stk. 3, affattes således:

"3. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer den kompetente myndighed, i samråd med ESMA, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Er ansøgningen ikke fuldstændig, fastsætter den kompetente myndighed en frist, inden for hvilken den ansøgende CCP skal stille supplerende oplysninger til rådighed. Når den har modtaget sådanne supplerende yderligere oplysninger, fremsender den kompetente myndighed omgående disse til ESMA og det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1. Når den kompetente myndighed, i samråd med ESMA, har vurderet, at ansøgningen er fuldstændig, underretter den den ansøgende CCP og medlemmerne af kollegiet herom."

3.I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Senest 30 kalenderdage efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning i overensstemmelse med artikel 17 opretter CCP'ens kompetente myndighed et kollegium med henblik på at fremme udøvelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 15, 17, 49, 51 og 54.

CCP-eksekutivsamlingens leder som omhandlet i artikel 48a i forordning (EU) nr. 1095/2010 leder og styrer kollegiet."

b)Stk. 2, litra a), affattes således:

"a) CCP-eksekutivsamlingens permanente medlemmer, jf. artikel 44a i forordning (EU) nr. 1095/2010".

c)Stk. 2, litra c), affattes således:

"c) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med CCP'ens clearingmedlemmer, som er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond, som omhandlet i artikel 42, over en etårig periode, herunder, hvis det er relevant, ECB, jf. Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 54 .

4.Artikel 19, stk. 3, affattes således:

"3. En flertalsudtalelse fra kollegiet vedtages med simpelt flertal af dets medlemmer.

For kollegier på op til og med 12 medlemmer har højst to kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. For kollegier over denne størrelse har højst tre medlemmer fra samme medlemsstat stemmeret, og hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Hvis ECB er medlem af kollegiet, jf. artikel 18, stk. 2, litra a), c) og h), har ECB følgende antal stemmer:

i) højst 2 stemmer i kollegier på op til og med 12 medlemmer

ii) højst 3 stemmer i kollegier på over 12 medlemmer.

Kommissionens repræsentant er medlem uden stemmeret. De øvrige permanente medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen har én stemme hver."

5.Artikel 20, stk. 6, affattes således:

"6. CCP'ens kompetente myndighed sender ESMA og medlemmerne af kollegiet sit udkast til fuldt begrundet afgørelse, der tager højde for forbehold fra medlemmerne af kollegiet."

6.I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Uden at det berører kollegiets rolle, foretager de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder, i samarbejde med ESMA, en revision af de ordninger, strategier, procedurer og mekanismer, som CCP'er har gennemført for at kunne opfylde denne forordning, og evaluerer de risici, som CCP'er er eller kan være udsat for."

b)Stk. 3 affattes således:

"3. ESMA fastlægger hyppigheden og omfanget af den revision og evaluering, der er omhandlet i stk. 1, under hensyntagen til størrelsen, den systemiske betydning, arten, omfanget og kompleksiteten af de pågældende CCP'ers aktiviteter. Revisionen og evalueringen foretages mindst én gang om året.

CCP'er er underlagt kontrolbesøg på stedet. ESMA's personale inviteres til at deltage i disse kontrolbesøg på stedet.

Den kompetente myndighed videresender alle oplysninger, som den modtager fra CCP'er, til ESMA og anmoder den pågældende CCP om alle oplysninger, som ESMA ønsker indhentet, og som den ikke selv kan give."

7.I afsnit III, kapitel 2, indsættes som artikel 21a, 21b og 21c:

"Artikel 21a

Udarbejdelse af udkast til afgørelser

1. De kompetente myndigheder udarbejder og forelægger ESMA udkast til afgørelser til godkendelse forud for vedtagelse af en af følgende afgørelser:

afgørelser vedtaget i henhold til denne forordnings artikel 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 49 og 54 samt artikel 35 og 36 i forordning (EU) nr. 600/2014

b) enhver afgørelse vedtaget i forbindelse med udførelsen af deres opgaver som følge af kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V.

2. De kompetente myndigheder udarbejder og forelægger udkast til afgørelser for de udstedende centralbanker omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), inden de vedtager afgørelser i henhold til artikel 14, 15, 20, 44, 46, 50 og 54.

De kompetente myndigheder skal, jf. artikel 21, litra b), indhente samtykke fra de i første afsnit omhandlede udstedende centralbanker for så vidt angår ethvert aspekt af sådanne afgørelser, der vedrører udførelsen af deres pengepolitiske opgaver.

3. ESMA fremsender alle relevante oplysninger, som kan føre til vedtagelse af en afgørelse som omhandlet i stk. 1, til de kompetente myndigheder og kan anmode om specifikke tilsynsforanstaltninger, herunder tilbagetrækning af tilladelsen. De kompetente myndigheder holder ESMA underrettet om enhver efterfølgende handling eller undladelse heraf.

4. For så vidt angår stk. 1 anses ESMA for at have givet sit samtykke, medmindre den foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod udkastet til afgørelse senest 15 kalenderdage efter at være blevet underrettet om den pågældende afgørelse. Hvis ESMA foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod et udkast til afgørelse, skal ESMA begrunde dette skriftligt, fuldstændigt og udførligt.

5. Foreslår ESMA ændringer, kan den kompetente myndighed kun vedtage afgørelsen som ændret af ESMA.

Gør ESMA indsigelse mod det endelige udkast til afgørelse, vedtager den kompetente myndighed ikke den pågældende afgørelse.

6. Er den kompetente myndighed uenig i ESMA's foreslåede ændring eller indsigelse, kan den inden for 5 dage forelægge tilsynsrådet, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1095/2010, en begrundet anmodning med henblik på vurdering af den pågældende indsigelse eller ændring. Tilsynsrådet enten godkender eller forkaster ESMA's indsigelser eller ændringer senest 10 dage efter den pågældende anmodning, og stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

7. Uden at det berører Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF, kan ESMA vedtage en afgørelse rettet til en deltager på det finansielle marked med påbud om at træffe de nødvendige skridt til at efterkomme den pågældendes forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder ophør med en bestemt praksis, i følgende tilfælde:

a) En kompetent myndighed efterlever ikke stk. 5 i tilfælde, hvor ESMA gør indsigelse mod eller foreslår ændringer i det endelige udkast til afgørelse.

b) En kompetent myndighed undlader, efter at ESMA har fremsat en anmodning i henhold til stk. 3, at træffe de angivne foranstaltninger inden for en rimelig frist, og denne undladelse er årsag til, at en deltager på det finansielle marked handler i strid med de gældende krav i denne forordnings afsnit IV og V.

Afgørelser vedtaget i henhold til første afsnit har forrang for tidligere afgørelser truffet af de kompetente myndigheder i samme sag.

Artikel 21b

Samtykke fra den udstedende centralbank

1. Samtykke som omhandlet i artikel 21a, stk. 2, anses for at være givet, medmindre den udstedende centralbank foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod udkastet til afgørelse senest 15 kalenderdage efter dets forelæggelse. Hvis den udstedende centralbank foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod et udkast til afgørelse, skal den begrunde dette skriftligt, fuldstændigt og udførligt.

Har ESMA i overensstemmelse med artikel 21a, stk. 4, foreslået ændringer i udkast til afgørelser, der skal vedtages i henhold til artikel 14, 15, 20 og 54, sender ESMA også disse til den udstedende centralbank. I så fald forlænges den i første afsnit nævnte frist med 5 dage.

2. Foreslår den udstedende centralbank ændringer, kan den kompetente myndighed kun vedtage afgørelsen som ændret af den pågældende udstedende centralbank.

Gør den udstedende centralbank indsigelse mod et udkast til afgørelse, vedtager den kompetente myndighed ikke den pågældende afgørelse.

Artikel 21c

Gebyrer

1. CCP'er betaler følgende gebyrer:

a) gebyrer, der er forbundet med ansøgninger om tilladelse som omhandlet i artikel 17

b) gebyrer, der er forbundet med ansøgninger om anerkendelse som omhandlet i artikel 25

c) årlige gebyrer, der er forbundet med ESMA's opgaver i overensstemmelse med denne forordning.

2. Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for nærmere at specificere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales af følgende enheder:

a) CCP'er, der er etableret i Unionen og er meddelt tilladelse eller har ansøgt om tilladelse

b) CCP'er, der er etableret i et tredjeland og er anerkendt i henhold til artikel 25, stk. 2

c) CCP'er, der er etableret i et tredjeland og er anerkendt i henhold til artikel 25, stk. 2b."

8.Artikel 24 affattes således:

"CCP'ens kompetente myndighed eller enhver anden relevant myndighed underretter uden unødigt ophold ESMA, kollegiet, de relevante medlemmer af ESCB og andre relevante myndigheder om enhver akut situation vedrørende en CCP, herunder udvikling i de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet, transmissionen af pengepolitikken, betalingssystemernes gnidningsfrie funktion og det finansielle systems stabilitet i en af de medlemsstater, hvor CCP'en eller et af dens clearingmedlemmer er etableret."

9.I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)I stk. 2 tilføjes som litra e):

e) det er fastslået, at CCP'en ikke er systemisk vigtig, eller at det ikke kan formodes, at den vil blive systemisk vigtig (tier 1-CCP), jf. stk. 2a."

b)Følgende indsættes som stk. 2a, 2b og 2c:

"2a. ESMA fastslår, hvorvidt en CPP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater (tier 2-CCP) ved at tage højde for samtlige af følgende kriterier:

a) arten, omfanget og kompleksiteten af CCP'ens virksomhed, herunder den aggregerede værdi i hver enkelt af Unionens valutaer af transaktioner, der cleares af CCP'en, eller CPP'ens samlede eksponering mod dens modparter i forbindelse med clearingaktiviteter

b) den indvirkning, som det, at en CCP blev nødlidende, eller at dens aktiviteter blev udsat for en forstyrrelse, ville have på finansielle markeder, finansieringsinstitutter eller det finansielle system som helhed eller på den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater

c) strukturen af CCP'ens clearingmedlemskab

d) CCP'ens forhold, indbyrdes afhængighedsforhold eller andre interaktioner med andre finansielle markedsinfrastrukturer, andre finansieringsinstitutter og det finansielle system som helhed.

Kommissionen vedtager senest den [six months from the entry into force of this Regulation] en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for nærmere at specificere de i første afsnit omhandlede kriterier.

2b. Konstaterer ESMA, at en CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig (tier 2-CCP), jf. stk. 2a, kan den kun anerkende den pågældende CCP, hvis følgende betingelser, foruden betingelserne i artikel 25, stk. 2, litra a), b), c) og d), er opfyldt:

a) CCP'en opfylder på tidspunktet for anerkendelse og derefter til stadighed kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V. ESMA tager i overensstemmelse med artikel 25a, stk. 2, hensyn til, i hvilket omfang en CCP opfylder disse krav gennem opfyldelse af tilsvarende krav, der gælder i det pågældende tredjeland.

b) Efter den i stk. 3, litra f), omhandlede høring har de i samme litra omhandlede udstedende centralbanker senest 180 dage efter indgivelsen af en ansøgning skriftligt over for ESMA bekræftet, at CCP'en opfylder alle krav fastsat af de pågældende udstedende centralbanker i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Har den pågældende udstedende centralbank ikke svaret ESMA skriftligt inden fristens udløb, kan ESMA betragte dette krav som værende opfyldt.

c) CCP'en har over for ESMA givet sit ubetingede skriftlige samtykke, underskrevet af CCP'ens retlige repræsentant, til inden for 72 timer efter fremsættelse af en anmodning fra ESMA til enhver tid at fremlægge alle dokumenter, optegnelser, oplysninger og data i den pågældende CCP's besiddelse, og til at give ESMA adgang til samtlige af CCP'ens forretningslokaliteter, samt en begrundet juridisk udtalelse fra en uafhængig juridisk ekspert, som bekræfter, at samtykket er gyldigt og retskraftigt i henhold til den relevante gældende lovgivning.

d) CCP'en har indført alle nødvendige foranstaltninger og procedurer, som sikrer faktisk opfyldelse af kravene i litra a) og c).

e) Kommissionen har ikke vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til stk. 2c.

2c. ESMA kan, i samråd med de relevante udstedende centralbanker og i overensstemmelse med omfanget af CCP'ens systemiske betydning, jf. stk. 2a, konkludere, at en CCP er så systemisk vigtig, at opfyldelse af betingelserne i stk. 2b ikke er tilstrækkeligt til at sikre den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, og at den derfor ikke bør anerkendes. I så fald henstiller ESMA til Kommissionen at vedtage en gennemførelsesretsakt, som bekræfter, at den pågældende CCP ikke kan anerkendes i henhold til stk. 2b.

Efter fremsættelse af en henstilling som omhandlet i første afsnit kan Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakt, hvorved det erklæres, at den pågældende CCP ikke anerkendes i henhold til stk. 2b, og at den kun må levere clearingydelser i Unionen, når den er meddelt tilladelse i henhold til artikel 14."

a)Stk. 5 affattes således:

"5. ESMA foretager efter høring af de i stk. 3 omhandlede myndigheder og enheder en revision af anerkendelsen af CCP'en, der er etableret i et tredjeland, hvis den pågældende CCP har udvidet omfanget af sine aktiviteter og tjenesteydelser i Unionen, og under alle omstændigheder mindst hvert andet år. Revisionen foretages i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4."

b)Stk. 6 affattes således:

"6. Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, hvorved følgende konstateres:

a) at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, til stadighed opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der er fastsat i denne forordnings afsnit IV

b) at disse CCP'er til enhver tid er underlagt et effektivt tilsyns- og håndhævelsessystem i det pågældende tredjeland

c) at de retlige rammer i det pågældende tredjeland omfatter et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande.

Kommissionen kan gøre anvendelsen af en gennemførelsesretsakt som omhandlet i første afsnit betinget af, at et tredjeland til stadighed effektivt opfylder alle krav deri, og af, at ESMA effektivt kan udøve sine beføjelser i forhold til tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i henhold til stk. 2 og 2b, eller med hensyn til overvågning som omhandlet i stk. 6b, herunder via indgåelse og anvendelse af samarbejdsordninger som omhandlet i stk. 7."

c)Følgende indsættes som stk. 6a og 6b:

"6a. Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 med henblik på nærmere at specificere de i stk. 6, litra a), b) og c), omhandlede kriterier.

6b. ESMA overvåger udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande, for hvilke der er vedtaget gennemførelsesretsakter i henhold til stk. 6.

Bemærker ESMA udvikling på regulerings- eller tilsynsområdet i de pågældende tredjelande, som vil kunne påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, underretter ESMA uden ophold Kommissionen i al fortrolighed.

ESMA forelægger hvert år Kommissionen en fortrolig rapport om udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i de tredjelande, der er omhandlet i første afsnit."

d)Stk. 7, første punktum, affattes således:

"7. ESMA etablerer effektive samarbejdsordninger med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 6."

e)I stk. 7 erstattes litra d) af følgende:

"d) procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, herunder tilladelse fra tredjelandes myndigheder til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til henholdsvis artikel 25d og artikel 25e

e) de nødvendige procedurer for en effektiv overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i et tredjeland."

10.Følgende indsættes som artikel 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m og 25m:

"Artikel 25a
Sammenlignelig overholdelse

1. En CCP som omhandlet i artikel 25, stk. 2b, litra a), kan indgive en begrundet anmodning om, at ESMA vurderer dens sammenlignelige overholdelse af de i artikel 25, stk. 2b, litra a), nævnte krav i artikel 16 og i afsnit IV og V.

2. Den i stk. 1 omhandlede anmodning skal indeholde det faktuelle grundlag for at fastslå, at der er tale om sammenlignelighed, samt en beskrivelse af, hvorfor opfyldelse af gældende krav i tredjelandet er ensbetydende med opfyldelse af kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V.

3. For at sikre, at den i stk. 1 omhandlede vurdering effektivt afspejler de reguleringsmæssige mål med kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V og Unionens interesser som helhed, vedtager Kommissionen en delegeret retsakt med henblik på at præcisere følgende:

a) de elementer, der som minimum skal vurderes ved anvendelsen af stk. 1

b) de nærmere regler og betingelser for vurderingen.

Kommissionen vedtager den delegerede retsakt som omhandlet i første afsnit i overensstemmelse med artikel 82.

Artikel 25b

Vedvarende opfyldelse af betingelserne for anerkendelse

1. ESMA er ansvarligt for at udføre de opgaver, der følger af denne forordning, med hensyn til løbende at føre tilsyn med, at anerkendte tier 2-CCP'er opfylder de i artikel 25, stk. 2b, litra a), nævnte krav.

ESMA kræver hvert år en bekræftelse fra hver tier 2-CCP af, at kravene i artikel 25, stk. 2b, litra a), b), c), d) og e), fortsat er opfyldt.

Vurderer en udstedende centralbank som omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), at en tier 2-CCP ikke længere opfylder betingelsen i artikel 25, stk. 2b, litra b), underretter den omgående ESMA.

2. ESMA udarbejder og forelægger udkast til afgørelser for den centralbank, der udsteder den relevante valuta, jf. artikel 18, stk. 2, litra h), inden ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 41, 44, 46, 50 og 54.

ESMA skal, jf. dette stykke, indhente samtykke fra de relevante udstedende centralbanker for så vidt angår ethvert aspekt af sådanne afgørelser, der vedrører udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Den udstedende centralbank anses for at have givet sit samtykke, jf. andet afsnit, medmindre den foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod udkastet til afgørelse senest 15 kalenderdage efter at være blevet underrettet om udkastet til afgørelse. Hvis den udstedende centralbank foreslår ændringer i eller gør indsigelse mod et udkast til afgørelse, skal den begrunde dette skriftligt, fuldstændigt og udførligt.

Gør den udstedende centralbank indsigelse mod et udkast til afgørelse, vedtager ESMA ikke den pågældende afgørelse. Foreslår den udstedende centralbank ændringer, kan ESMA kun vedtage afgørelsen som ændret af den pågældende udstedende centralbank.

3. ESMA foretager vurderinger af anerkendte CCP'ers modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 25c

Anmodning om oplysninger

1. ESMA kan på simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve, at anerkendte CCP'er og tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, udleverer alle oplysninger, der er nødvendige for, at ESMA kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning.

2. ESMA angiver, når det sender en simpel anmodning om oplysninger i henhold til stk. 1, samtlige af følgende oplysninger:

a) en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) formålet med anmodningen

c) hvilke oplysninger der kræves

d) fristen for tilvejebringelse af oplysningerne

e) meddelelse til den person, som anmodes om oplysningerne, om, at det ikke er obligatorisk at tilvejebringe oplysningerne, men at oplysningerne, såfremt vedkommende frivilligt fremlægger dem, ikke må være ukorrekte eller vildledende

f) bøden som fastsat i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende.

3. ESMA angiver, hvis det i henhold til stk. 1 ved en afgørelse kræver, at der stilles oplysninger til rådighed, samtlige af følgende oplysninger:

a) en henvisning til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen

b) formålet med anmodningen

c) hvilke oplysninger der kræves

d) fristen for tilvejebringelse af oplysningerne

d) de tvangsbøder, der er foreskrevet ved artikel 25h, og som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige

f) bøden som fastsat i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit V, litra a), hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte eller vildledende, og

g) retten til at påklage afgørelsen for ESMA's klagenævn og retten til at få afgørelsen prøvet ved Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen") i overensstemmelse med artikel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4. De personer, der er omhandlet i stk. 1, eller deres repræsentanter og, for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger. Behørigt befuldmægtigede advokater kan give de ønskede oplysninger på kundernes vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.

5. ESMA fremsender uden ophold et eksemplar af den simple anmodning eller af sin afgørelse til den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor de i stk. 1 omhandlede personer, som er berørt af anmodningen om oplysninger, er bosat eller etableret.

Artikel 25d

Generelle undersøgelser

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage nødvendige undersøgelser af tier 2-CCP'er. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, som ESMA har bemyndiget, beføjelse til at:

a) undersøge optegnelser, data, procedurer og ethvert andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver, uanset det medium, hvorpå eller hvori de er lagret

b) tage eller tilvejebringe bekræftede genparter eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale

c) indkalde og anmode tier 2-CCP'er eller deres repræsentanter eller personale om mundtlige eller skriftlige forklaringer på forhold eller dokumenter, der vedrører kontrolbesøgets genstand og formål. og optage svarene

d) udspørge enhver anden juridisk eller fysisk person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

e) anmode om oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. I tilladelsen oplyses også om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 25h, som finder anvendelse, hvis de krævede optegnelser, data, procedurer og eventuelt andet materiale eller svarene på de spørgsmål, som stilles til tier 2-CCP'er, ikke gives eller er ufuldstændige, og om de bøder, der er omhandlet i artikel 25g sammenholdt med bilag III, afsnit IV, litra b), og som finder anvendelse, hvis svarene på de spørgsmål, som stilles til tier 2-CCP'er, er ukorrekte eller vildledende.

3. Tier 2-CCP'er er forpligtet til at underkaste sig undersøgelser, som iværksættes på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA. I afgørelsen angives undersøgelsens genstand og formål, de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 25h, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

4. ESMA underretter, inden det orienterer en tier 2-CCP om en undersøgelse, den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor undersøgelsen skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan, på ESMA's anmodning, bistå de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan også deltage i undersøgelser. Undersøgelser i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den pågældende tredjelandsmyndighed ikke modsætter sig dem.

5. Kræves der i henhold til gældende national ret en dommerkendelse fra en domstol til anmodninger i henhold til stk. 1, anmodes der om en sådan kendelse. Der kan også anmodes om en sådan kendelse som en sikkerhedsforanstaltning.

Artikel 25e

Kontrolbesøg på stedet

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet på en hvilket som helst forretningslokalitet tilhørende tier 2-CCP'er. Den relevante udstedende centralbank skal indbydes til at deltage i sådanne kontrolbesøg på stedet.

2. De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, kan betræde enhver forretningslokalitet/ethvert areal, som tilhører de juridiske personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, der fremgår af artikel 25d, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller optegnelser i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.

3. ESMA underretter i tilstrækkelig tid inden kontrolbesøget den relevante kompetente myndighed i det tredjeland, hvor besøget skal gennemføres, herom. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrollerne korrekt og effektivt og efter at have informeret den relevante kompetente tredjelandsmyndighed, foretage kontrolbesøget på stedet uden forudgående varsel til CCP'en. Kontrolbesøg i henhold til denne artikel gennemføres, under forudsætning af at den pågældende tredjelandsmyndighed har bekræftet, at den ikke modsætter sig kontrolbesøgene.

De embedsmænd og andre personer, som af ESMA er bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for og formålet med kontrolbesøget samt de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 25h, og som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig kontrolbesøget.

4. Tier 2-CCP'er skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som ESMA har påbudt ved afgørelse. Afgørelsen angiver kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætter tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyser om de tvangsbøder, der er foreskrevet i artikel 25h, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010, og om retten til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen.

5. Embedsmænd og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kontrolbesøget skal gennemføres, kan på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene og andre personer, der er bemyndiget af ESMA. Embedsmænd fra den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed kan også deltage i kontrolbesøg på stedet.

6. ESMA kan også anmode kompetente myndigheder i tredjelande om at udføre særlige undersøgelsesopgaver og kontrolbesøg på stedet, som foreskrevet i denne artikel og i artikel 25d, stk. 1, på ESMA's vegne.

7. Hvis embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, fastslår, at en person modsætter sig en undersøgelse, der er påbudt i henhold til denne artikel, kan den pågældende kompetente tredjelandsmyndighed yde dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolundersøgelse på stedet, og eventuelt anmode om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

8. Kræves der i henhold til gældende national ret en dommerkendelse til det i stk. 1 omhandlede kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 omhandlede bistand, anmodes der om en sådan kendelse. Der kan også anmodes om en sådan kendelse som en sikkerhedsforanstaltning.

Artikel 25f

Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæg af bøder

1. Finder ESMA i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der udgør en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, udpeger ESMA en uafhængig efterforskningsembedsmand internt i ESMA til at undersøge sagen. Den udpegede embedsmand må ikke være eller have været direkte eller indirekte inddraget i anerkendelsen af eller tilsynet med den pågældende CCP, og vedkommende skal udføre sine opgaver uafhængigt af ESMA.

2. Efterforskningsembedsmanden undersøger de påståede overtrædelser under hensyntagen til eventuelle udtalelser fra de personer, der er genstand for undersøgelserne, og indsender et fuldstændigt dossier med sine resultater til ESMA.

Efterforskningsembedsmanden kan med henblik på udførelsen af sine arbejdsopgaver udøve beføjelsen til at anmode om oplysninger i henhold til artikel 25c og til at foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet i henhold til artikel 25d og 25e. Efterforskningsembedsmanden overholder ved udøvelsen af disse beføjelser artikel 25c, stk. 4.

Under udførelsen af sine opgaver skal efterforskningsembedsmanden have adgang til alle de dokumenter og oplysninger, som ESMA har indsamlet i forbindelse med sine aktiviteter.

3. Efterforskningsembedsmanden giver, efter at have afsluttet sin undersøgelse, og inden han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelsen, lejlighed til at blive hørt om de forhold, der undersøges. Efterforskningsembedsmanden baserer kun sine resultater på forhold, som de berørte personer har haft lejlighed til at udtale sig om.

Retten til forsvar for de berørte personer skal respekteres fuldt ud i forbindelse med undersøgelser i henhold til denne artikel.

4. Efterforskningsembedsmanden underretter, når han indsender dossieret med resultaterne til ESMA, de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De personer, der er genstand for undersøgelserne, har ret til aktindsigt i dossieret med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger, der vedrører tredjeparter.

5. ESMA afgør på baggrund af dossieret med efterforskningsembedsmandens resultater og, når de berørte personer anmoder herom, efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelserne i henhold til artikel 25i, hvorvidt de personer, der har været genstand for undersøgelsen, har gjort sig skyldige i en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, og træffer i givet fald en tilsynsforanstaltning i henhold til artikel 25n og pålægger en bøde i henhold til artikel 25g.

6. Efterforskningsembedsmanden deltager ikke i ESMA's overvejelser om sagen og indgår ikke på nogen anden måde i ESMA's beslutningsproces.

7. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 for nærmere at specificere procedurereglerne for udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder, herunder bestemmelser om retten til forsvar, midlertidige bestemmelser og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæg og tvangsfuldbyrdelse af sanktioner.

8. Finder ESMA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der kan betragtes som en overtrædelse af straffeloven, henviser ESMA sagen til de relevante nationale myndigheder med henblik på efterforskning og eventuelt strafferetlig behandling. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på grundlag af et eller flere identiske forhold eller forhold, som i alt væsentligt er de samme, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.

Artikel 25g

Bøder

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25f, stk. 5, at en CCP forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer ESMA afgørelse om pålæg af en bøde i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2.

En CCP anses for forsætligt at have gjort sig skyldig i en overtrædelse, hvis ESMA har konstateret objektive faktorer, der viser, at CCP'en eller dens øverste ledelse med overlæg gjorde sig skyldig i overtrædelsen.

2. Grundbeløbene for de bøder, der er omhandlet i stk. 1, skal svare til op til det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er lidt som følge af overtrædelsen, hvis det er muligt at beregne disse beløb, eller op til 10 % af en juridisk persons samlede årlige omsætning som defineret i relevant EU-ret i det foregående regnskabsår.

3. De i stk. 2 fastsatte grundbeløb justeres om nødvendigt under hensyntagen til skærpende eller formildende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante koefficienter, der er fastsat i bilag IV.

De relevante skærpende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én skærpende koefficient finder anvendelse, lægges forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt skærpende koefficient, til grundbeløbet.

De relevante formildende koefficienter anvendes én for én på grundbeløbet. Hvis mere end én formildende koefficient finder anvendelse, trækkes forskellen mellem grundbeløbet og det beløb, der fremkommer ved anvendelse af hver enkelt formildende koefficient, fra grundbeløbet.

4. Uanset stk. 2 og 3 kan bøden højst udgøre 20 % af den berørte CCP's årlige omsætning i det foregående regnskabsår, men hvis CCP'en direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

Udgør en handling eller undladelse fra en CCP's side mere end én af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, anvendes kun den største bøde beregnet i overensstemmelse med stk. 2 og 3 i tilknytning til én af disse overtrædelser.

Artikel 25h

Tvangsbøder

1. ESMA træffer afgørelse om pålæg af tvangsbøder med henblik på at tvinge:

a) en tier 2-CCP til at bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 25n, stk. 1, litra a)

b) en person som omhandlet i artikel 25c, stk. 1, til at afgive udtømmende oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 25c

c) en tier 2-CCP:

i) til at underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige optegnelser, data, procedurer eller alt andet ønsket materiale og til at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 25d, eller

ii) til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 25e.

2. En tvangsbøde skal være effektiv og stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Tvangsbøden pålægges pr. dags forsinkelse.

3. Uanset stk. 2 skal beløbet for tvangsbøderne svare til 3 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår eller, for så vidt angår fysiske personer, 2 % af den gennemsnitlige daglige indtægt i det foregående kalenderår. Det beregnes fra den dato, der er anført i afgørelsen om at pålægge tvangsbøden.

4. En tvangsbøde pålægges i maksimalt seks måneder efter meddelelsen af ESMA's afgørelse. ESMA tager efter periodens udløb foranstaltningen op til revision.

Artikel 25i

Høring af de berørte personer

1. Før ESMA træffer afgørelse om en bøde eller tvangsbøde i henhold til artikel 25g og 25h, giver den de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

2. Retten til forsvar for de personer, der er genstand for proceduren, skal respekteres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til aktindsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.

Artikel 25j

Offentliggørelse, art, tvangsfuldbyrdelse og overførsel af bøder og tvangsbøder

1. ESMA offentliggør, hvilke bøder og tvangsbøder der er pålagt i henhold til artikel 25g og 25h, medmindre en sådan offentliggørelse ville udgøre en alvorlig trussel mod de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. En sådan offentliggørelse må ikke indeholde personoplysninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 45/2001.

2. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25g og 25h er af administrativ karakter.

3. Træffer ESMA afgørelse om ikke at pålægge bøder eller tvangsbøder, underretter ESMA Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de relevante kompetente myndigheder i tredjelandet herom og redegør for grundene til denne afgørelse.

4. Bøder og tvangsbøder pålagt i henhold til artikel 25g og 25h kan tvangsfuldbyrdes.

Tvangsfuldbyrdelsen sker efter de civile retsplejeregler i den medlemsstat eller det tredjeland, på hvis område den finder sted.

5. Bøder og tvangsbøder overføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 25k

Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved ESMA pålægger en bøde eller en tvangsbøde. Domstolen kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde.

Artikel 25l

Ændring af bilag IV

For at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 82 vedrørende foranstaltninger til ændring af bilag IV.

Artikel 25m

Tilbagetrækning af anerkendelse

1. Uden at det berører artikel 25n, og med forbehold af følgende stykker, trækker ESMA en afgørelse om anerkendelse, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 25, tilbage, hvis den pågældende CCP:

a) ikke gør brug af anerkendelsen i en periode på 6 måneder, udtrykkeligt giver afkald herpå eller ikke har udøvet sin virksomhed i en periode på over seks måneder

b) har opnået anerkendelsen på grundlag af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis

c) ikke længere opfylder betingelserne for anerkendelse i henhold til artikel 25, stk. 2b, eller hvis

d) den i artikel 25, stk. 6, omhandlede gennemførelsesretsakt er trukket tilbage eller suspenderet, eller en eller flere af de dertil knyttede betingelser ikke længere er opfyldt.

ESMA kan begrænse tilbagetrækningen af anerkendelsen til en bestemt tjenesteydelse, aktivitet eller klasse af finansielle instrumenter.

Ved fastsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for afgørelsen om at trække anerkendelsen tilbage bestræber ESMA sig på at begrænse markedsforstyrrelser til et minimum.

2. Vurderer ESMA, at det i stk. 1, litra c), omhandlede kriterium er opfyldt for en CCP, underretter ESMA den pågældende CCP og de relevante tredjelandsmyndigheder, inden den trækker en afgørelse om anerkendelse tilbage, og anmoder om, at der inden udløbet af en frist på højst 3 måneder træffes passende foranstaltninger til at afhjælpe situationen.

Konstaterer ESMA, at der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger inden udløbet af den givne frist, eller at de trufne foranstaltninger ikke er hensigtsmæssige, trækker ESMA sin afgørelse om anerkendelse tilbage.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den relevante kompetente tredjelandsmyndighed om en afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP.

4. Enhver af de i artikel 25, stk. 3, omhandlede myndigheder, som finder, at en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan anmode ESMA om at undersøge, om betingelserne for tilbagetrækning af anerkendelsen af en anerkendt CCP er opfyldt. Beslutter ESMA sig for ikke at trække registreringen af den pågældende anerkendte CCP tilbage, giver ESMA den anmodende myndighed en fuldstændig begrundelse herfor.

Artikel 25n

Tilsynsforanstaltninger

1. Finder ESMA i overensstemmelse med artikel 25f, stk. 5, at en tier 2-CCP har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer ESMA afgørelse om:

a) krav om, at CCP'en bringer overtrædelsen til ophør

b) pålæg af bøder, jf. artikel 25g

c) udstedelse af offentlige meddelelser og/eller

d) tilbagetrækning af anerkendelsen af en CCP i henhold til artikel 25m.

2. ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede afgørelser hensyn til overtrædelsens art og alvorlighed ud fra følgende kriterier:

a) overtrædelsens varighed og hyppighed

b) hvorvidt overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder i CCP'ens procedurer eller i dens styringssystemer eller interne kontrol

c) hvorvidt overtrædelsen har givet anledning til, fremmet eller på anden vis foranlediget økonomisk kriminalitet

d) hvorvidt overtrædelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.

3. ESMA underretter uden unødigt ophold den berørte CCP om enhver afgørelse, der træffes i henhold til stk. 1, og meddeler den til de relevante kompetente myndigheder i tredjelandet og til Kommissionen. ESMA offentliggør den pågældende afgørelse på sit websted senest 10 arbejdsdage efter den dato, hvor den blev vedtaget.

Samtidig med offentliggørelsen af sin afgørelse, jf. første afsnit, offentliggør ESMA endvidere den pågældende CCP's ret til at påklage afgørelsen, det forhold, hvis det er relevant, at en sådan klage er indgivet, idet det præciseres, at klagen ikke har opsættende virkning, og det forhold, at ESMA's klagenævn kan suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010."

11.I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. En CCP reviderer regelmæssigt de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer. Den udsætter hyppigt modellerne for strenge stresstests for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår og foretager back-tests for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed. CCP'en indhenter en uafhængig godkendelse, underretter sin kompetente myndighed og ESMA om testresultaterne og indhenter den kompetente myndigheds godkendelse, jf. stk. 1a, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt.

De vedtagne modeller og parametre, herunder enhver væsentlig ændring heraf, gøres til genstand for en udtalelse fra kollegiet, jf. nedenstående stykker.

ESMA drager omsorg for, at oplysninger om resultaterne af stresstest videregives til ESA'erne, ESCB og Den Fælles Afviklingsinstans, så disse sættes i stand til at vurdere finansielle virksomheders eksponering mod CCP'ers misligholdelse."

b)Følgende indsættes som stk. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e og 1f:

"1a. Agter en CCP at ændre de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre væsentligt, skal den ansøge den kompetente myndighed om godkendelse af ændringen. CCP'en skal vedlægge sin ansøgning en uafhængig godkendelse af de påtænkte ændringer.

1b. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen foretager den kompetente myndighed, i samråd med ESMA, en risikovurdering af CCP'en og fremlægger en rapport for det kollegium, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18.

1c. Senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1b omhandlede rapport vedtager kollegiet en flertalsudtalelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3.

1d. Senest 60 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1a omhandlede ansøgning giver den kompetente myndighed CCP'en skriftlig meddelelse om, hvorvidt godkendelsen er meddelt eller nægtet, med en fuldstændig begrundelse herfor.

1e. CCP'en kan ikke ændre de i stk. 1 omhandlede modeller og parametre væsentligt, før den har indhentet godkendelse som omhandlet i stk. 5. CCP'ens kompetente myndighed kan, i samråd med ESMA, give tilladelse til en midlertidig væsentlig ændring af disse modeller eller parametre, hvis det er behørigt begrundet."

12.I artikel 89 indsættes følgende stykker:

"3 a. ESMA udøver først sine beføjelser i henhold til artikel 25, stk. 2a, 2b og 2c, fra og med den [insert date of entry into force of the delegated act referred to in the second subparagraph of paragraph 3 of that Article].

3b. ESMA tager senest 12 måneder efter ikrafttrædelsen af den i artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, omhandlede delegerede retsakt afgørelser om anerkendelse, der er vedtaget i henhold til artikel 25, stk. 1, inden den [entry into force of this Regulation], op til revision, jf. artikel 25, stk. 5."

13.Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag III og IV.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r)

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er.

1.2.Berørt(e) politikområde(r) 

Det indre marked – finansielle markeder

1.3.Forslagets/initiativets art

X Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 55  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Bidrage til et dybere og mere fair indre marked.

1.4.2.Specifikke mål

Specifikt mål nr.

2.5 Evaluering samt behørig implementering og håndhævelse i hele EU af det finansielle regelsæt.

2.6 Evne blandt finansieringsinstitutterne til at absorbere tab og likviditetschok, stabile og velfungerende finansielle markedsinfrastruktur samt proaktiv håndtering af strukturelle og cykliske makroprudentielle risici.

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Styrket tilsyn med CCP'er på EU-plan.

En højere grad af inddragelse af udstedende centralbanker i tilsynet med CCP'er.

Bedre muligheder for EU for at overvåge, identificere og begrænse risici i tilknytning til tredjelands-CCP'er.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Mulige indikatorer:

   Antal CCP'er, der er gjort til genstand for genopretning/afvikling

   Antal gange, tvistbilæggelsesmekanismen er bragt i anvendelse af nationale kompetente myndigheder

   Antal kontrolbesøg på stedet hos tredjelands-CCP'er

   Antal anerkendte tredjelands-CCP'er

   Antal overtrædelser af ækvivalens- og/eller anerkendelsesbetingelser begået af tredjelands-CCP'er

   Anslåede omkostninger for EU's modparter.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Ikke blot omfanget, men også rækkevidden af CCP-aktiviteten er vokset hastigt siden vedtagelsen af EMIR — såvel i EU som på verdensplan. Det er sandsynligt, at denne udvidelse af CCP-aktiviteten vil fortsætte i de kommende år, i takt med at der indføres yderligere clearingforpligtelser og incitamenterne til at begrænse risici og omkostninger fører til yderligere frivillig clearing. Antallet af CCP'er er imidlertid stadig forholdsvis begrænset. Det betyder, at clearingmarkederne er integrerede i EU og er stærkt koncentreret i visse bestemte aktivklasser. De er også i høj grad indbyrdes forbundne.

I henhold til EMIR varetages tilsynet med EU-CCP'er af kollegier sammensat af nationale tilsynsførende, ESMA, de relevante medlemmer af ESCB og andre relevante myndigheder. Disse ordninger giver anledning til en række betænkeligheder: CCP'erne i de enkelte medlemsstater bliver af stadig større betydning for EU's finansielle system som helhed, divergerende tilsynspraksis udgør potentielt en risiko for regel- og tilsynsarbitrage, og centralbankernes rolle er ikke på tilstrækkelig vis afspejlet i CCP-kollegierne. Tredjelands-CCP'er clearer imidlertid en betydelig mængde instrumenter denomineret i EU-valutaer. Dette skaber problemer i relation til mangler ved EMIR-systemet for ækvivalens og anerkendelse for så vidt angår løbende tilsyn, potentiel manglende afstemning mellem målsætningerne med tilsynet og centralbankernes målsætninger samt ordningen for løbende overvågning af tredjelandes regler.

Forslaget bør tage disse udfordringer op.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side (kan skyldes forskellige faktorer, f.eks. fordele ved koordination, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). For så vidt angår dette punkt skal der ved "Merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, der ellers ville være opnået med medlemsstaternes foranstaltninger på egen hånd.

Begrundelse for handling på EU-plan (ex ante):

I EMIR fastsættes de tilsynsmæssige rammer for både CCP'er etableret i EU og tredjelands-CCP'er, der leverer clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser etableret i EU. Under EMIR spiller medlemsstaten, hvor CCP'en er etableret, en stor rolle i tilsynsordningerne. Medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder kan imidlertid ikke på egen hånd eliminere de systemiske risici, der knytter sig til højt integrerede og indbyrdes forbundne CCP'er, som opererer på tværs af grænserne uden for rammerne af de nationale jurisdiktioner. Dertil kommer, at medlemsstaterne ikke på egen hånd kan begrænse risici, der opstår som følge af indbyrdes forskellige nationale tilsynspraksisser. Medlemsstaterne og de nationale myndigheder kan ikke selv adressere de systemiske risici, som tredjelands-CCP'er kan udgøre for den finansielle stabilitet i EU som helhed.

Forventet merværdi på EU-plan (ex post):

Forslaget burde forbedre sammenhængen i og yderligere styrke de tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er etableret i EU, og gøre det muligt for EU's myndigheder mere effektiv at overvåge og begrænse risici i tilknytning til EU's eksponering mod tredjelands-CCP'er. Dette vil medvirke til at mindske sandsynligheden, som allerede er lav (men forbundet med ekstremt store konsekvenser) for, at en CCP bliver nødlidende, endnu mere og styrke stabiliteten i EU's finansielle system som helhed. De styrkede tilsynsmæssige rammer vil også forbedre den retlige og økonomiske sikkerhed.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Der tages med forslaget ved lære af de erfaringer, der er gjort med EMIR, navnlig i relation til forvaltningen af EU's tilsynsordning for CCP'er og den nuværende ækvivalensramme for tredjelands-CCP'er, idet der fastsættes krav på de relevante niveauer, i det omfang det er nødvendigt. Se nærmere under punkt 1.5.1.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Målene med initiativet er i tråd med en række andre EU-politikker og igangværende initiativer, som har til formål at i) adressere CCP'ers systemiske betydning, ii) udvikle kapitalmarkedsunionen, iii) forbedre omkostnings- og måleffektiviteten af EU-tilsynet både inden for og uden for EU og iv) fremme yderligere anvendelse af central clearing.

For det første er dette initiativ i overensstemmelse med Kommissionens forslag 56 til forordning om genopretning og afvikling af CCP'er, som blev vedtaget i november 2016. Nævnte forslag har til formål at sikre, at EU's myndigheder og de nationale myndigheder er ordentligt klædt på til at håndtere en nødlidende CCP, bevare den finansielle stabilitet og undgå, at omkostningerne ved omstrukturering og afvikling af nødlidende CCP'er væltes over på skatteyderne. Kommissionens forslag har til formål — i det usandsynlige tilfælde, at en CCP står over for alvorlige vanskeligheder eller bliver nødlidende — at sikre, at CCP'ens kritiske funktioner og den finansielle stabilitet opretholdes, og bidrage til at forhindre, at det er skatteyderne, der kommer til at bære omkostningerne ved omstrukturering og afvikling af nødlidende CCP'er. De krisestyringsordninger for genopretning og afvikling af CCP'er, der indgår i forslaget, er baseret på tilstedeværelsen af kriseforebyggelsesordninger af højeste kvalitet (dvs. ordninger for regulering af og tilsyn med CCP'er) i henhold til EMIR. Det, at tilsynet med CCP'er i henhold til EMIR udvides yderligere, burde sikre, at den i forvejen meget lille sandsynlighed for, at det vil være nødvendigt at ty til genopretnings- og afviklingsforanstaltninger, reduceres endnu mere.

For det andet er det i tråd med Kommissionens igangværende indsats for yderligere at udvikle kapitalmarkedsunionen (CMU). Endnu større konvergens i tilsynet med CCP'er på EU-plan vil kunne fremme udviklingen af dybere og bedre integrerede kapitalmarkeder, idet mere effektive og modstandsdygtige CCP'er er af afgørende betydning for en velfungerende kapitalmarkedsunion. Det understreges i meddelelsen om kapitalmarkedsunionen fra september 2016 57 , at yderligere udvikling og integrering af EU's kapitalmarkeder er en hasteopgave. Omvendt vil det, at der skabes større og mere likvide finansielle markeder i forbindelse med kapitalmarkedsunionen, resultere i endnu flere transaktioner, der cleares via CCP'er, og øge CCP'ernes systemiske betydning. I lyset af potentialet for større omsætning samt de nuværende muligheder for regel- og tilsynsarbitrage er der behov for at styrke de tilsynsmæssige rammer yderligere med henblik på at sikre en stærk og stabil kapitalmarkedsunion.

For det tredje er initiativet i overensstemmelse med den høring, Kommissionen iværksatte i marts 2017 om de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ernes) aktiviteter 58 med henblik på at styrke og forbedre ESA'ernes mål- og omkostningseffektivitet.

For det fjerde er det i overensstemmelse med GD FISMA's erfaringer med gennemførelse og håndhævelse af tredjelandes bestemmelser i EU's finansielle lovgivning, jf. arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om ækvivalens 59 . Arbejdsdokumentet giver et faktuelt overblik over ækvivalensprocessen i forhold til tredjelande i EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser. Det beskriver GD FISMA's erfaringer med gennemførelse og håndhævelse af tredjelandes bestemmelser i EU's finansielle lovgivning. Der gøres i dokumentet desuden rede for de vigtigste aspekter af ækvivalens (f.eks. udøvelse af beføjelser, evaluering og efterfølgende overvågning), ligesom det mere detaljeret beskrives, hvordan GD FISMA håndterer disse opgaver i praksis.

For det femte er initiativet i overensstemmelse med Kommissionens forslag 60 om ændring af kapitalkravsforordningen (CRR) 61 , som blev vedtaget i november 2016. Forslaget tager sigte på fra beregningen af tærsklerne for gearingsgrad at udelukke initialmargener på centralt clearede derivattransaktioner, som clearingmedlemmer modtager kontant fra deres kunder, og som de overfører til CCP'er. Det vil derfor lette adgangen til clearing — efterhånden som kapitalkravene vedrørende levering af kundeclearing/indirekte clearingydelser aftager — hvilket igen vil øge CCP'ernes betydning i det finansielle system.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

X Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Implementering med en indkøringsperiode fra forordningens ikrafttræden til 2 år efter dens ikrafttræden;

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 62  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

X Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

offentligretlige organer

privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

Ikke relevant

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Som under allerede eksisterende ordninger udarbejder ESMA regelmæssige rapporter om sine aktiviteter (herunder intern rapportering til ledelsen, rapportering til styrelsesudvalget, halvårlig aktivitetsrapport til tilsynsrådet og udarbejdelse af årsrapport), og Revisionsretten og den interne revisionstjeneste reviderer ESMA's ressourceanvendelse. Den overvågning og rapportering, der følger af dette forslag, er i tråd med de tilsvarende, allerede eksisterende krav.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

For så vidt angår den retmæssige, økonomisk forsvarlige og effektive anvendelse af de bevillinger, der følger af forslaget, forventes det, at forslaget ikke vil indebære nye risici, der ikke allerede er omfattet af eksisterende rammer for intern kontrol.

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

Der er allerede indført forvaltnings- og kontrolsystemer i overensstemmelse med ESMA-forordningen. ESMA arbejder tæt sammen med Kommissionens interne revisionstjeneste for at sikre, at man følger de relevante standarder inden for alle områder vedrørende intern kontrol. Disse ordninger vil også gælde vedrørende ESMA's rolle i henhold til nærværende forslag. De årlige interne revisionsrapporter sendes til Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko.

Ikke relevant

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Med henblik på bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ubegrænset anvendelse på ESMA.

Myndigheden tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager omgående de nødvendige bestemmelser, som gælder for hele myndighedens personale.

Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de dertil knyttede aftaler og gennemførelsesinstrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler udbetalt af ESMA og hos det personale, der er ansvarligt for tildelingen af disse midler.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer
[…][Betegnelse...............]

OB/IOB 63

fra EFTAlande 64

fra kandidatlande 65

fra tredje¬lande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1a

12 02 06 ESMA

OB

JA

NEJ

NEJ

NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

Dette lovgivningsinitiativ vil have følgende virkning på udgifterne:

1. Rekruttering af 47 nye midlertidigt ansatte hos ESMA (fra og med august 2018). Bilaget indeholder yderligere oplysninger om dets rolle og måderne at beregne udgifterne til det på.

2. Udgifterne til disse nye midlertidigt ansatte vil blive dækket fuldt ud af gebyrer fra industrien (ingen indvirkning på EU's budget). Hvis det imidlertid antages, at forslaget vedtages og træder i kraft midt i 2018, vil Kommissionen skulle udarbejde en delegeret retsakt om specificering af gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, gebyrernes størrelse og den måde, hvorpå de skal betales, og dette betyder, at man ikke vil kunne begynde at opkræve gebyrer før i bedste fald midten af 2019. ESMA vil imidlertid blive påført udgifter i henhold til forordningen fra dens ikrafttræden, og der vil derfor være behov for yderligere budgetmidler fra EU i 2018 og 2019 til dækning af udgifterne til de relevante aktiviteter i som minimum de første 12 måneder efter forordningens ikrafttræden.

De gebyrer, der skal opkræves, vil også dække udgifterne fra 2018, og ESMA vil således kunne tilbagebetale forskuddet fra EU senest i 2020.

Disse supplerende budgetmidler bør komme fra det almindelige budget, idet GD FISMA's budget ikke kan dække et beløb af denne størrelse.

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme
 

Nummer

Udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

GD FISMA

År
2018

År
2019

År
2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

• Aktionsbevillinger

12 02 06

Forpligtelser

(1)

4 310 555

7 788 789

Betalinger

(2)

4 310 555

7 788 789

Budgetpostens nummer

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2a)

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammet 66  

Budgetpostens nummer

(3)

Bevillinger I ALT
til GD FISMA

Forpligtelser

= 1 + 1a +3

4 310 555

7 788 789

Betalinger

= 2 + 2a

+ 3

4 310 555

7 788 789Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE <….>
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

= 4 + 6

Betalinger

= 5 + 6

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme
 

5

"Administration"

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD <…….>

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD <…….>

Bevillinger

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 67

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

Betalinger

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 68

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 69 ...

- Resultat

- Resultat

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

SPECIFIKT MÅL NR. 2

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 70

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 71
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre udgifter af
administrativ art

Subtotal
uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

I ALT

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År
2018

År
2019

År 2020

År 2021

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) 72

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy  73

- i hovedsædet

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Ikke relevant

Eksternt personale

Ikke relevant

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

X    Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

Der er behov for omprogrammering af budgetposten for ESMA, dvs. 12 02 06. Om end alle de forventede udgifter (bilaget indeholder nærmere oplysninger) vil blive dækket af gebyrer fra EU- og tredjelands-CCP'er, vil der være behov for et forskud fra EU's budget til dækning af de udgifter, der afholdes i som minimum de første 6 måneder (dvs. budgettet for 2018) og højst de første 12 måneder.

Efter vedtagelsen af forslaget vil Kommissionen skulle vedtage en delegeret retsakt om fastlæggelse af de nærmere regler for, hvordan gebyrerne beregnes og opkræves fra EU- og tredjelands-CCP'er. Et krav i denne forbindelse vil være ikkeindsigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets side samt offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, før opkrævningen af gebyrer kan påbegyndes. Disse omkostninger burde dog blive genvundet over tid.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

[…]

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
2018

År
2019

År
2020

År
2021

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen: 

Samfinansierede bevillinger I ALT
Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet:

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 74

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel [...]

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

[…]

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

[…]

Bilag til finansieringsoversigten til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

Omkostningerne i forbindelse med de opgaver, der skal udføres af ESMA, er blevet beregnet med hensyn til udgifter til personale i overensstemmelse med omkostningsklassifikationen i ESMA's budgetforslag for 2018. Det vil dog kunne blive nødvendigt at tage disse beregninger op til fornyet overvejelse, hvis finansieringen af ESA'erne skulle blive ændret ved et forslag fra Kommissionen om revision af ESA'erne.

Andre opgaver

Kommissionens forslag indeholder bestemmelser, der giver ESMA nye eller udvidede opgaver. For det første vil ESMA skulle påtage sig en bredere vifte af tilsynsopgaver i relation til tredjelands-CCP'er. For tier 1-CCP'er vil dette indebære en mere intensiv opfølgning på anerkendelsesprocessen, herunder eventuelt kontrolbesøg på stedet og direkte møder med CCP'erne. For tier 2-CCP'er vil det betyde et de facto-tilsyn med tredjelands-CCP'er. ESMA vil i den forbindelse skulle råde over de nødvendige ressourcer til at varetage et sådant tilsyn. For det andet vil den nyoprettede CCP-eksekutivsamlings personale blive finansieret over ESMA's budget, især CCP-eksekutivsamlingens permanente medlemmer. For det tredje vil ESMA have sine egne supplerende opgaver i forbindelse med støtte til en nyoprettet CCP-eksekutivsamling, hvilket vil skabe større konvergens i tilsynspraksis i EU. Endelig indeholder forslaget bestemmelser, der indebærer, at ESMA vil skulle udvikle teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af en række delegerede retsakter fra Kommissionen, som skal sikre, at meget tekniske bestemmelser implementeres konsekvent i hele EU. Det kan ikke udelukkes, at der under de eksisterende beføjelser i henhold til EMIR vil blive foreslået ændringer til eksisterende reguleringsmæssige tekniske standarder eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder med det formål at afspejle ændringer ved dette forslag (f.eks. den eksisterende RTS vedrørende kollegier). Endvidere vil det kunne blive nødvendigt for ESMA at genforhandle samarbejdsordninger med de relevante myndigheder i tredjelande.

CCP-eksekutivsamlingen vil have 5 permanente medlemmer. CCP-eksekutivsamlingens vigtigste opgaver vil være at evaluere og godkende (eller eventuelt afvise at godkende) tilsynsafgørelser truffet af nationale kompetente myndigheder i relation til visse krav i henhold til EMIR, navnlig om meddelelse af tilladelser, tilbagetrækning af tilladelser, tilsynskrav vedrørende CCP'er og interoperabilitetsordninger. Dette vil kræve en sagkyndig analyse og forståelse af de afgørelser, som CCP-eksekutivsamlingen forelægges til overvejelse, en vurdering af risici og fordele ved afgørelsen samt den nødvendige koordinering og dialog med den udstedende centralbank og de nationale kompetente myndigheder, navnlig dem, der er med i det eksisterende EMIR-kollegium.

For så vidt angår tidsplanen formodes det, at forordningen vil træde i kraft i midten af 2018. ESMA's supplerende ressourcebehov vil derfor være aktuelle fra midten af 2018. For så vidt angår positionernes art er en forudsætning for en vellykket og rettidig etablering af den nye CCP-eksekutivsamling og for gennemførelsen af de nye tilsynsmæssige rammer for EU- og tredjelands-CCP'er, at der afsættes yderligere ressourcer til løsning af opgaver vedrørende tilsynet med CCP'er, herunder, men ikke begrænset til: den daglige kontakt (fysiske møder, telefonkonferencer osv.) med CCP'ens ledelse samt regelefterlevelses-, jura-, IT-, risikostyrings-, finans-, forretnings- og driftsteams, evaluering af risikomodeller, CCP-regelsæt og procedurer, udnævnelser til bestyrelse og ledelse, outsourcede tjenesteydelser, udvidelser af aktiviteter og tjenesteydelser, IT-løsninger, kapitalgrundlag, CCP-strukturen for så vidt angår kapitalejere/ejerstruktur og interoperabilitetsordninger, gennemgang af interne revisioner, omfattende risikovurdering samt udstedelse af henstillinger og krisestyring. Personalet vil skulle varetage følgende opgaver: risikoanalyse og modellering, juridisk analyse og støtte samt bilaterale og multilaterale møder med interessenter, navnlig CCP'er og handelspladser, og med andre regulerings- eller tilsynsmyndigheder, såvel i nationalt som i internationalt regi, med deraf følgende behov for hyppige tjenesterejser. I forhold til tredjelands-CCP'er vil personalet også skulle varetage nye opgaver, herunder overvågning af, at anerkendte tredjelands-CCP's til enhver tid overholder EMIR-kravene, ved hjælp af anmodninger om oplysninger, spørgeskemaer og kontrolbesøg på stedet. ESMA vil også skulle tage stilling til, hvorvidt ansøgende og anerkendte tredjelands-CCP'er er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i EU og i medlemsstaterne. For tredjelands-CCP'er, der anses for at være systemisk vigtige (trin 2-CCP'er), vil ESMA skulle overvåge deres overholdelse af supplerende krav. Endelig vil ESMA skulle udvikle redskaber til at vurdere sammenlignelig overholdelse. Dette vil omfatte omfattende udveksling af oplysninger, både med tredjelandsmyndigheder og med CCP'er, og behandling af en betydelig mængde data, som indsamles ved hjælp af spørgeskemaer og analyseres af ESMA's personale. Generelt indebærer arbejdet også bilaterale og multilaterale møder med interessenter, navnlig CCP'er og andre regulerings-/tilsynsmyndigheder, etablering og forvaltning af CCP-eksekutivsamlingen, som sammensættes af tilsynsførende fra medlemsstaterne, forhandling af internationale aftalememoranda/samarbejdsaftaler, udarbejdelse af tekniske analyser og dokumenter til CCP-eksekutivsamlingen (dvs. kontrolbesøg på stedet, analyse af risikomodeller osv.).

Det nødvendige arbejde hænger nøje sammen med og vil bygge på det eksisterende arbejde i ESMA i henhold til EMIR for så vidt angår anerkendelse af tredjeland-CCP'er og ESMA's nuværende rolle i forbindelse med tilsynet med EU-CCP'er via kollegier. Indtil nu er 28 tredjelands-CCP'er blevet anerkendt og 17 EU-CCP'er meddelt tilladelse i henhold til EMIR. Yderligere 12 tredjelands-CCP'er har ansøgt om anerkendelse, som ikke endnu ikke er blevet meddelt, fordi Kommissionen endnu ikke har vedtaget en afgørelse om ækvivalens i forhold til deres hjemlige jurisdiktioner.

Menneskelige ressourcer

Under forudsætning af at alle de tredjelands-CCP'er, der har ansøgt om anerkendelse, ender med at blive anerkendt, vil ca. 40 tredjelands-CCP'er henhøre under ESMA's ansvarsområde — enten indirekte via overvågning og udveksling af oplysninger (for ikke systemisk vigtige tier 1-CCP'er) eller gennem mere direkte tilsyn med tier 2-CCP'er, som udgør potentielt mere væsentlige risici. I lyset af den potentielle negative indvirkning, som CCP'er vil kunne have for den finansielle stabilitet, men indirekte også for realøkonomien, er det afgørende, at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til de pågældende opgaver.

Under hensyntagen til antallet af tredjelands-CCP'er, som der skal føres tilsyn med, enten indirekte eller direkte, samt arten og kompleksiteten af de opgaver, der skal udføres af ESMA i forhold til henholdsvis tier 1- og tier 2-CCP'er, anslås det, at der vil være behov for 45 fuldtidsækvivalenter. På grund af den specialisering og ekspertise, som arbejdet kræver, og på grund af de potentielle udfordringer med hurtigt at få rekrutteret erfarent personale antages det, at der i begyndelsen vil være behov for flere nationale eksperter til udførelse af de nødvendige opgaver. I takt med at der kommer flere medarbejdere til, og disse får mere erfaring, burde antallet af nationale eksperter, som der er behov for, mindskes tilsvarende.

Der vil være behov for et vist antal nøglemedarbejdere, som kan oprette CCP-eksekutivsamlingen og gøre den operativ. Når den er på plads og har påbegyndt sit arbejde, burde antallet af nødvendige nye medarbejdere — i kombination med det eksisterende ESMA-personale, som beskæftiger sig med EMIR-kollegiernes daglige arbejde — falde.

Endelig vil der være behov for en række AST'er til ESMA, som kan bistå med driften af CCP-eksekutivsamlingen og tage del i rekrutteringen af det nødvendige personale.

ESMA-personale

2018

2019

2020

AD'er

20

27

36

3.-lands-CCP'er

25

35

35

EU-CCP'er

10

5

5

UNE

10

12

13

3.-lands-CCP'er

15

10

10

EU-CCP'er

0

0

0

AST

0

1

2

PERSONALE I ALT

30

40

49

Ud over de supplerende medarbejdere, som ESMA vil skulle bruge, er der behov for tre permanente medlemmer (en formand plus yderligere 2 permanente medlemmer) af EU-eksekutivsamlingen. Disse vil også blive betalt over ESMA's budget. De pågældende medlemmer vil skulle være erfarne og aflønnes i overensstemmelse med deres faglige niveau.

Der vil også være uundgåelige udgifter i forbindelse med rekrutteringen af det supplerende personale (rejse- og hoteludgifter, lægeundersøgelser, bosættelsespenge og andre godtgørelser, flytteudgifter osv.); disse udgifter anslås til 12 700 EUR.

Personaleudgifterne er beregnet ud fra følgende antagelser:

·De supplerende stillinger formodes at være stillinger som midlertidigt ansatte i ansættelsesgruppe AD, lønklasse 7.

·De gennemsnitlige lønudgifter for diverse personalekategorier er baseret på GD BUDG's vejledning.

·Lønjusteringskoefficienten for Paris er 1,138.

Andre nødvendige ressourcer

Det er uundgåeligt, at den forventede væsentlige stigning i ESMA's personale vil få konsekvenser for ESMA's infrastrukturordninger.

For det første vil de være nødsaget til at anskaffe yderligere kontorlokaler, enten ved udvidelse af ESMA's nuværende kontorareal eller med en ny bygning. Udgifterne til det supplerende kontorareal anslås til 1,057 mio. EUR om året i leje og 600 000 EUR til installering og sikkerhed.

For det andet opstår der med tilsynet med tredjelands-CCP'er, der er anerkendt i EU, en meget vigtig ny opgave. Det er således sandsynligt, at det vil være nødvendigt med en række tjenesterejser både til tredjelande og inden for EU samt en række møder. Udgifterne til tjenesterejser anslås til 12 000 EUR om måneden for 20 ansatte, dvs. 240 000 EUR om året.

For det tredje vil der skulle afholdes en række andre udgifter, f.eks. til en vis grad af uddannelse af det nye personale, ligesom der vil kunne være behov for yderligere ressourcer til udvikling af nye IT-værktøjer eller udvidelse af eksisterende IT-projekter.

Indtægter

Det følger også af forslaget, at ESMA's merudgifter i vid udstrækning vil blive dækket af gebyrer fra CCP'er. Udgifterne til anerkendelse af og løbende tilsyn med tredjelands-CCP'er vil afspejle, om de betragtes som tier 1- eller tier 2-CCP'er, og vil stå i rimeligt forhold til ESMA's faktiske udgifter.

 

Beregning

2018

2019

2020

I ALT

ESMA's personaleudgifter

 

20 MA + 10 UNE

28 MA + 12 UNE

36 MA + 13 UNE

 

Vederlag og godtgørelse af udgifter

 

 

 

 

 

MA (AD og AST)

= (30 x 138 000) x 1,138 i 2018

1 570 440

4 397 232

5 653 584

11 621 256

UNE

= (15 x 78 000) x 1,139 i 2018

443 820

1 065 168

1 153 932

2 662 920

Udgifter til rekruttering af personale

= 30 x 12 700

38 100

127 000

114 300

622 300

Tjenesterejseudgifter

= 20 x 12 x 1 000

120 000

240 000

240 000

600 000

 

CCP-eksekutivsamlingen

Vederlag og godtgørelse af udgifter

= (21 990 x 12) x 1,138 + 2 x (21 323 x 12) x 1,138

441 335

882 669

882 669

2 206 673

 

 

Tjenesterejseudgifter

= 3 x 12 x 2 500

45 000

90 000

90 000

225 000

Udgifter til rekruttering af personale

= 3 x 12 700

38 100

38 100

Udgifter til leje

= 1 554 m² x 680

528 360

1 056 720

1 056 720

2 641 800

Installeringsudgifter

skønsmæssigt 600 000 EUR

600 000

600 000

Andre udgifter (uddannelse, IT-værktøjer osv.)

skønsmæssigt 2 500 EUR pr. person det første år — derefter 1 000 EUR om året pr. person

142 500

57 000

57 000

256 500

I ALT

 

4 310 555

7 915 789

9 248 205

21 474 549

INDTÆGTER

 

2018

2019

2020

I ALT

 

 

 

 

 

 

CCP-gebyrer

= 25 AD + 15 UNE i 2018 og 35 AD + 10 UNE derefter + tilsynseksekutivsamling + dermed forbundne udgifter

4 310 555

7 915 789

9 248 205

21 474 549

I ALT

4 310 555

7 915 789

9 248 205

21 474 549

(1) http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html.  
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre. Findes på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20170103&qid=1492599335405&from=DA .
(3) BIS, Statistical release, OTC derivatives statistics at end-June 2016 , november 2016.
(4) Se http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3990_en.htm , november 2016.
(5) BIS, Statistical release, OTC derivatives statistics at end-June 2016 , november 2016.
(6) FSB, OTC Derivatives Market Reforms, Eleventh progress report on implementation , august 2016. Se navnlig afsnit 3.2.1 om central clearing af standardiserede transaktioner samt tillæg C og I for yderligere oplysninger.
(7) https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_407936.html.  
(8) I overensstemmelse med EMIR har Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) til opgave at udvikle tekniske standarder, som præciserer de OTC-derivatklasser, der bør være omfattet af clearingforpligtelsen. ESMA fører også et offentligt register over clearingforpligtelsen. Yderligere oplysninger om clearingforpligtelserne findes på s. 8-10 i det offentlige register: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf.  
(9) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012.
(10) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 (EUT L 340 af 15.12.2016, s. 9).
(11) ESMA har undersøgt flere klasser af OTC-rente-, kredit-, aktie- og valutaderivater og foreslog clearingforpligtelsen for nogle af dem. Som angivet i nedenstående tabel kan ESMA overveje yderligere clearingforpligtelser i fremtiden, herunder f.eks. "Equity Lookalike/Flexible equity derivatives and CFD" og "ForEx Non-deliverable Forward) (NDF)".
(12) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre.
(13) Se ESMA, Report EU-wide CCP Stress test 2015, 29 April 2016, 2016/658 og grafen i afsnit 3.1 i konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag.
(14) Se den fuldstændige liste over de CCP'er, der er etableret i Unionen, i tabel 3 i afsnit 2.3 i konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag.
(15) ESMA fremlægger i overensstemmelse med EMIR en liste over tredjelands-CCP'er, der er anerkendt som udbydere af tjenesteydelser og aktiviteter i Unionen . Der er etableret tredjelands-CCP'erne i 15 lande, som er omfattet af CCP-ækvivalensafgørelser vedtaget af Kommissionen, herunder Australien, Hongkong, Singapore, Japan, Canada, Schweiz, Sydkorea, Mexico, Sydafrika og CFTC i USA, Brasilien, De Forenede Arabiske Emirater, Dubai International Financial Centre (DIFC), Indien og New Zealand.
(16) Jf. punkt 2.3 i konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag.
(17) På topmødet i Cannes i november 2011; G20-landenes stats- og regeringschefer godkendte FSB's "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions" som "en ny international standard for afviklingsordninger". Se G20-ledernes kommuniké fra topmødet i Cannes den 3.-4. november 2011, afsnit 13.
(18) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (COM(2016) 856 final).
(19) Meddelelse om "Unionens tilstand 2016: Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen — Kommissionen fremskynder reformprocessen", 14. september 2016, IP/16/3001.
(20) Offentlig høring om de europæiske tilsynsmyndigheders aktiviteter — 21.3.2017-16.5.2017.
(21) I overensstemmelse med ESMA's vejledende liste over tredjelands-CCP'er, der har anmodet om anerkendelse i henhold til artikel 25 i EMIR.
(22) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen, Bruxelles, den 4.5.2017 (COM(2017) 225 final).
(23) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(24) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365.
(25) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012.
(26) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.
(27) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre.
(28) "Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities", 21.3.2017, findes på https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en  
(29) "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment", 27.2.2017 (SWD(2017) 102 final) findes på https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf.  
(30) "Kapitalmarkedsunionen — En fremskyndelse af reformprocessen", 14.9.2016 (COM(2016) 601 final), findes på https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-601-DA-F1-1.PDF.
(31) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen (COM(2017) 292 final) af 8. juni 2017, findes på: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf.
(32) Oplæg om en dybere Økonomisk og Monetær Union, Europa-Kommissionen, 31. maj 2017, findes på: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en_2.pdf.
(33) ESMA review of CCP colleges under EMIR, januar 2015 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_colleges.pdf.  
(34) ESMA, Peer Review under EMIR Art. 21 Supervisory activities on CCPs’ Margin and Collateral requirements, 22. december 2016, ESMA/2016/1683 (ESMA peer review 2016) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1683_ccp_peer_review_report.pdf.
(35) ESMA, EMIR review report no. 4, ESMA input as part of the Commission consultation on the EMIR Review, 13. august 2015, ESMA/2015/1254 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf.
(36) ESMA peer review 2015, s. 16, punkt 30.
(37) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen, Bruxelles, den 4.5.2017 (COM(2017) 225 final).
(38) Høringen og tilbagemeldingen findes på: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en
(39) Høringen findes på: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-review_en  
(40) Høringen og et sammendrag af svarene findes på: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
(41) Se EMIR Review Report no. 4, ESMA input as part of the Commission consultation on the EMIR Review, 13. august 2015, s. 19-21; findes på: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf.   
(42) Se også arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment", SWD(2017) 102 final af 27. februar 2017.
(43)

   EUT C […] af […], s. […].

(44) EUT C […] af […], s. […].
(45)

   Europa-Parlamentets holdning af [...] (EUT [...]) og Rådets afgørelse af [...].

(46) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(47)

   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (COM(2017) 218 final).

(48)

   ESMA fremlægger i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012 en liste over de tredjelands-CCP'er, der er anerkendt som udbydere af tjenesteydelser og aktiviteter i Unionen . Tredjelands-CCP'erne er etableret i 15 lande, som er omfattet af CCP-ækvivalensafgørelser vedtaget af Kommissionen, nemlig Australien, Hongkong, Singapore, Japan, Canada, Schweiz, Sydkorea, Mexico, Sydafrika og CFTC i USA, Brasilien, De Forenede Arabiske Emirater, Dubai International Financial Centre (DIFC), Indien og New Zealand.

(49)

   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (COM(2016) 856 final).

(50)

    Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Centralbank  om imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen, Bruxelles, den 4. maj 2017 (COM(2017) 225 final).

(51)

   Meddelelse om "Unionens tilstand 2016: Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen — Kommissionen fremskynder reformprocessen", 14. september 2016.

(52)

   "Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities" (21/03/2017-16/05/2017).

(53) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(54)

   Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

(55) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(56) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365
(57) "Kapitalmarkedsunionen — En fremskyndelse af reformprocessen", 14. september 2016 (COM(2016) 601 final) — tilgængelig på følgende adresse: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0601&rid=1  
(58) "Public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities", 21. marts 2017 — tilgængelig på følgende adresse: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en .
(59) "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment", 27. februar 2017 (SWD(2017) 102 final) — tilgængelig på følgende adresse: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf  
(60) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012.
(61) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.
(62) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(63) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(64) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(65) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(66) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(67) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(68) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(69) Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
(70) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(71) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(72) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(73) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(74) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top

Bruxelles, den 13.6.2017

COM(2017) 331 final

BILAG

til forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

{SWD(2017) 246 final}
{SWD(2017) 247 final}


BILAG

Følgende tilføjes som bilag III og IV til forordning (EU) nr. 648/2012.

"BILAG III

Liste over overtrædelser, der er omhandlet i artikel 25g, stk. 1

I.    Overtrædelser i forbindelse med kapitalkrav:

a) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, ved at undlade at have en permanent og separat startkapital på mindst 7,5 mio. EUR

b) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 16, stk. 2, ved at undlade at have kapital, herunder tilbageholdt overskud og reserver, som står i et rimeligt forhold til den risiko, der stammer fra dens aktiviteter, og til enhver tid er tilstrækkelig til at sikre en velordnet afvikling eller omstrukturering af disse aktiviteter over en passende periode og en passende beskyttelse af CCP'en mod kredit-, modparts- og markedsrisici, operationelle og juridiske risici samt forretningsrisici, der ikke allerede er omfattet af specifikke finansielle ressourcer, jf. artikel 41, 42, 43 og 44.

II.    Overtrædelser i forbindelse med organisatoriske krav eller interessekonflikter:

a)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 1, ved at undlade at have solide forvaltningsordninger, hvilket omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling og effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som den er eller kan blive udsat for, samt hensigtsmæssige interne kontrolmekanismer, herunder solide administrative og regnskabsmæssige procedurer

b)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 2, ved at undlade at vedtage passende regler og procedurer, som er tilstrækkeligt effektive til at sikre overholdelse, herunder dets lederes og ansattes overholdelse, af samtlige denne forordnings bestemmelser

c)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 3, ved at undlade at opretholde eller anvende en organisatorisk struktur, som sikrer kontinuitet og regelmæssighed i leveringen af tjenesteydelser og udøvelsen af aktiviteter, eller ved at undlade at anvende hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede systemer, ressourcer og procedurer

d)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 4, ved at undlade at holde indberetningsvejene for risikostyring og for dens øvrige drift klart adskilt

e)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 5, ved at undlade at opstille, gennemføre eller opretholde en lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring, og som ikke skaber incitamenter til en lempelse af risikostandarderne

f)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 6, ved at undlade at opretholde passende informationsteknologiske systemer til at kunne håndtere kompleksiteten, forskelligartetheden og typen af tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, for at sikre et højt sikkerhedsniveau og beskytte opbevarede oplysningernes integritet og fortrolighed

g)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre dens forvaltningsordning, forretningsbestemmelser samt dens adgangskriterier for clearingmedlemskab vederlagsfrit

h)    en tier 2 CCP overtræder bestemmelserne i artikel 26, stk. 8, ved at undlade at være underlagt hyppig og uafhængig revision eller ved at undlade at fremlægge resultaterne af disse revisioner for bestyrelsen eller ved at undlade af stille disse resultater til rådighed for ESMA

i)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit, ved at undlade at sikre, at dens øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer har et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelige erfaringer til at sikre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

j)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 2, ved at undlade at sikre, at mindst en tredjedel, dog ikke mindre end to, af medlemmerne af bestyrelsen er uafhængige, eller ved at undlade at indbyde repræsentanter for clearingmedlemmernes kunder til bestyrelsesmøderne, når der behandles spørgsmål af relevans for artikel 38 og 39, eller ved at lade godtgørelsen til de uafhængige medlemmer og andre medlemmer af bestyrelsen, som ikke indgår i ledelsen, stå i forhold til CCP'ens driftsresultat

k)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 27, stk. 3, ved at undlade på entydig vis at fastlægge bestyrelsens opgaver og ansvarsområder eller ved at undlade at stille referatet af bestyrelsesmøderne til rådighed for ESMA eller revisorerne

l)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 1, ved at undlade at nedsætte et risikoudvalg eller ved at undlade at lade dette risikoudvalg bestå af repræsentanter for dens clearingmedlemmer og uafhængige bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter for dens kunder, ved at sammensætte risikoudvalget på en sådan måde, at én af disse repræsentantgrupper råder over et flertal i risikoudvalget, eller ved at undlade behørigt at orientere ESMA om risikoudvalgets aktiviteter og afgørelser, hvis ESMA har anmodet om at blive behørigt orienteret

m)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 2, ved at undlade på entydig vis at fastsætte mandatet, forvaltningsordningen til sikring af uafhængighed, arbejdsgangen eller adgangskravene for risikoudvalgets medlemmer, eller hvorledes de vælges, eller ved at undlade at gøre forvaltningsordningen offentligt tilgængelig eller ved at undlade at fastsætte, at risikoudvalgets formand skal være et uafhængigt bestyrelsesmedlem, og at det rapporterer direkte til bestyrelsen, og at det afholder regelmæssige møder

n)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 3, ved at undlade at give risikoudvalget mulighed for at give anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring, eller ved at undlade at gøre en rimelig indsats for at konsultere risikoudvalget om udviklinger, der påvirker risikostyringen i akutte situationer

o)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 28, stk. 5, ved at undlade straks at underrette ESMA om enhver afgørelse, hvor bestyrelsen beslutter ikke at følge risikoudvalgets anbefaling

p)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 1, ved at undlade at opbevare alle optegnelser om de tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, i en periode på mindst ti år, hvilket er nødvendigt for at give ESMA mulighed for at kontrollere, at CCP'en overholder denne forordning

q)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 2, ved at undlade at opbevare alle oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, i en periode på mindst ti år efter en aftales ophævelse på en måde, som gør det muligt at identificere en transaktions oprindelige vilkår, inden CCP'ens clearing

r)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 29, stk. 3, ved at undlade på anmodning at stille de i artikel 29, stk. 1 og 2, omhandlede optegnelser og oplysninger eller alle oplysninger om de clearede aftalers positioner, uanset på hvilken handelsplads transaktionerne blev gennemført, til rådighed for ESMA og de relevante medlemmer af ESCB

s)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 30, stk. 1, ved at undlade, eller ved urigtigt eller ufuldstændigt, at oplyse identiteten på sine kapitalejere eller deltagere, som, uanset om det er direkte eller indirekte, i form af nationale eller juridiske personer, har en kvalificeret andel, eller størrelsen heraf

t)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 30, stk. 4, ved at tillade, at de i artikel 30, stk. 1, omhandlede personer udøver deres indflydelse på en måde, der vil kunne hindre en sund og forsigtig ledelse af CCP'en

u)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 31, stk. 1, ved at undlade, eller ved forkert eller ufuldstændigt, at underrette ESMA om eventuelle ændringer i sin ledelse eller ved at undlade at forelægge ESMA alle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af artikel 27, stk. 1, eller artikel 27, stk. 2, andet afsnit

v)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, ved at undlade at opretholde eller anvende effektive og skriftlige organisatoriske og administrative retningslinjer med henblik på at identificere eller forvalte potentielle interessekonflikter mellem sig selv, herunder dens ledelse, personale eller enhver anden person med direkte eller indirekte kontrol eller snævre forbindelser, og dens clearingmedlemmer eller deres kunder, som CCP'en kender til, eller ved at undlade at opretholde eller gennemføre passende procedurer med sigte på at løse eventuelle interessekonflikter

w)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 2, ved at undlade klart at oplyse clearingmedlemmet eller dette clearingmedlems berørte kunde, som CCP'en har kendskab til, om interessekonflikters generelle karakter eller om kilderne til interessekonflikter, før den påtager sig nye transaktioner fra det pågældende clearingmedlem, hvis de organisatoriske eller administrative retningslinjer, der er indført af denne CCP for at håndtere interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at sikre, at risikoen for at skade clearingmedlemmers eller kunders interesser undgås

x)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 3, ved i sine skriftlige retningslinjer at undlade at tage hensyn til ethvert forhold, som CCP'en er eller burde være bekendt med, og som kan give anledning til en interessekonflikt som følge af strukturen og forretningsaktiviteter i andre selskaber, til hvem den har et moder- eller datterselskabsforhold

y)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 33, stk. 5, ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at forebygge misbrug af de oplysninger, den opbevarer i sine systemer, eller forhindre brug af nævnte oplysninger til andre forretningsaktiviteter, eller at en fysisk person, som har snævre forbindelser til en CCP eller en juridisk person, som har et moder- eller datterselskab til CCP'en, anvender fortrolige oplysninger, som er registreret i CCP'en, til forretningsmæssige formål, uden forudgående samtykke fra den kunde, som disse fortrolige oplysninger tilhører

z)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 36, stk. 1, ved at undlade at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med sine clearingmedlemmers og deres kunders bedste interesse

aa)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 36, stk. 2, ved at undlade at have tilgængelige, klare og fair regler for omgående behandling af klager

bb)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 1 eller 2, ved løbende at anvende diskriminerende, uigennemsigtige eller subjektive adgangskriterier eller ved på anden måde at undlade løbende at sikre fair og åben adgang til CCP'en eller ved at undlade løbende at sikre, at dens clearingmedlemmer har tilstrækkelige finansielle ressourcer og tilstrækkelig operationel kapacitet til at opfylde de forpligtelser, som følger af deltagelse i en CCP, eller ved at undlade at foretage en omfattende undersøgelse af, om dens clearingmedlemmer overholder bestemmelserne, én gang om året

cc)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 4, ved at undlade at have objektive og gennemsigtige procedurer for suspension og velordnet udtræden af clearingmedlemmer, som ikke længere opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1

dd)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 37, stk. 5, ved at nægte et clearingmedlem, som opfylder kriterierne i artikel 37, stk. 1, adgang, hvis der ikke foreligger en behørig skriftlig begrundelse for en sådan nægtelse af adgang, som er baseret på en omfattende risikoanalyse

ee)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at give sine clearingmedlemmers kunder særskilt adgang til de specifikke tjenesteydelser, der leveres

ff)    en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 7, ved at undlade at tilbyde de forskellige adskillelsesniveauer, der er omhandlet i nævnte stykke, på rimelige forretningsmæssige vilkår.

III.    Overtrædelser i forbindelse med operationelle krav:

a) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 34, stk. 1, ved at undlade at udarbejde, gennemføre eller opretholde en hensigtsmæssig forretningskontinuitetsplan og en katastrofeberedskabsplan, som har til formål at sikre opretholdelsen af CCP'ens funktioner, sikre rettidig genopretning af alle transaktioner og opfyldelse af CCP'ens forpligtelser, og som mindst giver mulighed for at genoptage alle transaktioner fra det tidspunkt, hvor de blev afbrudt, for at give den pågældende CCP mulighed for at opretholde driftssikkerheden og gennemføre afvikling på den planlagte dato

b) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 34, stk. 2, ved at undlade at etablere, gennemføre eller opretholde en passende procedure, der har til formål at sikre rettidig og korrekt afvikling eller overførsel af kundernes og clearingmedlemmernes aktiver og positioner i tilfælde af tilbagetrækning af anerkendelsen i medfør af en afgørelse i henhold til artikel 25

c) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 35, stk. 1, andet afsnit, ved at outsource vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring af den pågældende CCP

d) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 1, ved at undlade at føre særskilte fortegnelser og konti, som til enhver tid sætter den i stand til omgående på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af et givet clearingmedlem, fra aktiver og positioner, som opbevares på vegne af ethvert andet clearingmedlem, og fra dens egne aktiver

e) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 2, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne det pågældende clearingmedlems aktiver og positioner fra dem, som opbevares på vegne af clearingmedlemmets kunder

f) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 3, ved at undlade at tilbyde at føre og ved ikke at føre, hvor der anmodes herom, særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for de enkelte clearingmedlemmer på konti hos CCP'en at skelne aktiver og positioner, som opbevares på vegne af en kunde, fra dem, som opbevares på vegne af andre kunder, eller ved at undlade at tilbyde clearingmedlemmerne mulighed for at åbne flere konti i deres eget navn på vegne af deres kunder, hvor der anmodes herom

g) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 40 ved at undlade at måle og vurdere så tæt på realtid som muligt dens likviditets- og krediteksponeringer over for de enkelte clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, over for en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med, eller ved at undlade at have adgang til relevante prisfastsættelseskilder for at kunne måle eksponeringerne korrekt på et rimeligt omkostningsgrundlag

h) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 1, ved at undlade at pålægge, anmode om eller opkræve marginer for at begrænse sine krediteksponeringer fra sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller ved at pålægge, anmode om eller opkræve marginer, som ikke er tilstrækkelige til at dække eventuelle eksponeringer, som CCP'en skønner vil forekomme, indtil de relevante positioner realiseres, eller til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont, eller til at sikre, at CCP'en som et minimum dagligt stiller fuld sikkerhed for sine eksponeringer over for alle sine clearingmedlemmer og, hvis det er relevant, alle CCP'er, med hvilke den har interoperabilitetsordninger, eller om nødvendigt til at tage hensyn til eventuelle procykliske effekter

i) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 2, ved at undlade ved fastsættelse af marginkrav at indføre modeller og parametre, som tager højde for de clearede produkters risikoprofil og intervallet mellem marginopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb

j) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 41, stk. 3, ved at undlade at anmode om og opkræve marginer på intradagsbasis, i det mindste når forud fastsatte tærskler overskrides

k) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 42, stk. 3, ved at undlade at opretholde en misligholdelsesfond, der som minimum sætter den i stand til under ekstreme, men plausible markedsvilkår at modstå misligholdelse hos det clearingmedlem, over for hvilket CCP'en har de største eksponeringer, eller hos det andet- og det tredjestørste clearingmedlem, hvis summen af deres eksponeringer er større, eller ved at udvikle scenarier, som ikke omfatter de perioder, hvor de markeder, som CCP'en leverer tjenester til, oplevede de største udsving, og en række potentielle fremtidige scenarier, som tager højde for pludselige salg af finansielle ressourcer og hurtige reduktioner i markedslikviditeten.

l) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 43, stk. 2, hvis misligholdelsesfonden, som er omhandlet i artikel 42, og de andre finansielle ressourcer, som er omhandlet i artikel 43, stk. 1, ikke sætter den i stand til at modstå misligholdelse hos de to clearingmedlemmer, over for hvilke den har de største eksponeringer under ekstreme, men plausible markedsvilkår

m) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 44, stk. 1, ved at undlade til enhver tid at have adgang til passende likviditet for at kunne gennemføre sine tjenester og aktiviteter eller ved at undlade dagligt at måle sit potentielle likviditetsbehov

o) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 45, stk. 1, 2 og 3, ved at undlade at bruge de marginer, som et misligholdende clearingmedlem har indbetalt, forud for andre finansielle midler til dækning af tab

p) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 45, stk. 4, ved at undlade at anvende egne dedikerede ressourcer inden anvendelse af ikke-misligholdende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden

q) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 46, stk. 1, ved at acceptere andet end højlikvid sikkerhedsstillelse med minimal kredit- og markedsrisiko til dækning af sin indledende og løbende eksponering over for clearingmedlemmer, hvor anden sikkerhedsstillelse ikke er tilladt i henhold til den delegerede retsakt, der vedtages af Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 3

r) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 1, ved at investere sine finansielle midler i andet end kontantmidler eller højlikvide finansielle instrumenter med minimal markeds- og kreditrisiko, som skal kunne realiseres hurtigt med en minimal negativ indvirkning på prisen til følge

s) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 3, ved at undlade at deponere finansielle instrumenter, der indbetales som marginer eller som bidrag til misligholdelsesfonden, hos operatører af værdipapirafviklingssystemer, som sikrer fuld beskyttelse af disse finansielle instrumenter, i det omfang de er tilgængelige, eller ved at undlade at anvende andre meget sikre ordninger med autoriserede finansieringsinstitutter

t) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 4, ved at deponere kontantmidler på andre måder end via meget sikre ordninger hos autoriserede finansieringsinstitutter eller via anvendelse af centralbankernes stående indskudsfacilitet eller en tilsvarende ordning i centralbankregi

u) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 5, ved at deponere aktiver hos en tredjepart uden at sikre, at aktiver tilhørende clearingmedlemmer kan skelnes fra aktiver tilhørende CCP'en og aktiver tilhørende den pågældende tredjepart ved anvendelse af konti med forskellige navne i tredjepartens regnskab eller tilsvarende foranstaltninger, der resulterer i samme grad af beskyttelse, eller ved ikke at have øjeblikkelig adgang til de finansielle instrumenter i påkrævet tilfælde

v) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 47, stk. 6, ved at investere sin kapital eller beløb, som har oprindelse i de krav, der er fastsat i artikel 41, 42, 43 eller 44, i egne værdipapirer eller i dens moderselskabs eller datterselskabs værdipapirer

w) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 1, ved ikke at råde over detaljerede procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlem ikke opfylder CCP'ens deltagelseskrav som fastsat i artikel 37 inden for den tidsfrist og efter de procedurer, som CCP'en har fastsat, eller ved at undlade i detaljer at opstille de procedurer, som skal følges, hvis et clearingmedlems misligholdelse ikke anmeldes af CCP'en, eller ved at undlade at revidere disse procedurer årligt

x) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 2, ved at undlade at træffe omgående foranstaltninger med henblik på at begrænse tab og likviditetspres, som følger af clearingmedlemmers misligholdelser, og sikre, at lukning af clearingmedlemmers positioner ikke griber forstyrrende ind i dens transaktioner eller udsætter ikke-misligholdende clearingmedlemmer for tab, som de ikke kunne forudse eller kontrollere

y) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 3, ved at undlade straks at underrette ESMA, inden misligholdelsesproceduren meddeles eller udløses

z) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 48, stk. 4, ved at undlade at sikre, at dens misligholdelsesprocedurer kan håndhæves, og ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at den har retlige beføjelser til at realisere det misligholdende clearingmedlems egne positioner og overføre eller realisere det misligholdende clearingmedlems kunders positioner

aa) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 1, ved at undlade regelmæssigt at revidere de modeller og parametre, den har indført med henblik på at beregne marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer, og ved at undlade hyppigt at udsætte modellerne for strenge stresstest for at vurdere deres modstandsdygtighed under ekstreme, men plausible markedsvilkår eller foretage backtest for at vurdere den anvendte metodologis pålidelighed eller ved at undlade at indhente en uafhængig godkendelse eller ved at undlade at underrette ESMA om testresultaterne eller indhente ESMA's godkendelse, inden modellerne og parametrene ændres væsentligt

bb) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 2, ved at undlade regelmæssigt at teste de centrale aspekter ved sine misligholdelsesprocedurer eller ved at undlade at træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at alle clearingmedlemmer forstår dem og har indført passende foranstaltninger med henblik på at håndtere en misligholdelsessituation

cc) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 1a, ved at foretage væsentlige ændringer af de modeller og parametre, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1, inden den har indhentet ESMA's godkendelse af disse ændringer

dd) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 1, ved at undlade at anvende, hvis det er praktisk og muligt, centralbankpenge til at afvikle sine transaktioner eller ved at undlade at tage skridt til nøje at afgrænse kontantafviklingsrisici, hvis der ikke anvendes centralbankpenge

ee) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 3, ved at undlade at fjerne hovedrisikoen ved i det omfang, det er muligt, at anvende princippet om levering mod betaling, hvis den pågældende CCP er forpligtet til at foretage eller modtage levering af finansielle instrumenter

ff) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50a eller artikel 50b ved at undlade at beregne KCCP som anført i nævnte artikel eller ved at undlade at følge de regler for beregningen af KCCP, som er fastsat i artikel 50a, stk. 2, samt i artikel 50b og 50d

gg) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50a, stk. 3, ved at undlade at beregne KCCP mindst én gang hvert kvartal eller ved at beregne den mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50a, stk. 3

hh) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 51, stk. 2, ved at undlade at have ikke-diskriminerende adgang både til de data, den har brug for til at varetage sine funktioner, fra en handelsplads i det omfang, CCP'en opfylder de driftsmæssige og tekniske krav fastsat af handelspladsen, og til det relevante afviklingssystem.

ii) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 52, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden at opfylde de krav, der er fastsat i litra a), b), c) og d) i nævnte stykke

jj) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 53, stk. 1, ved på konti at undlade at skelne mellem aktiver og positioner, der opbevares på vegne af en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med

kk) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 54, stk. 1, ved at indgå en interoperabilitetsaftale uden forhåndsgodkendelse fra ESMA.

IV.    Overtrædelser i forbindelse med gennemsigtighed og oplysningers tilgængelighed:

a) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre priserne og gebyrerne for hver af de tjenesteydelser, som leveres, særskilt, herunder oplysninger om prisafslag og rabatter og betingelserne for at kunne drage fordel af nævnte reduktioner

b) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 1, ved at undlade at forelægge oplysninger om omkostninger og indtægter i forbindelse med de tjenesteydelser, der leveres, for ESMA

c) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 2, ved at undlade at underrette clearingmedlemmer og deres kunder om de risici, der er forbundet med tjenesteydelserne

d) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 3, ved at undlade at underrette dens clearingmedlemmer eller ESMA om de prisoplysninger, der anvendes til at beregne deres ultimo dagen-eksponering over for clearingmedlemmerne, eller ved at undlade at offentliggøre de clearede transaktioners volumen inden for hvert instrument, som cleares af CCP'en på et samlet grundlag

f) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 4, ved at undlade at offentliggøre de operationelle og tekniske krav, som er forbundet med kommunikationsprotokollerne, der omfatter indholdet og de meddelelsesformater, den anvender til at kommunikere med tredjemand, herunder de operationelle og tekniske krav, der er omhandlet i artikel 7

g) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 38, stk. 5, ved at undlade at offentliggøre alle overtrædelser begået af clearingmedlemmer af kriterierne i artikel 37, stk. 1, eller de krav, der er fastsat i artikel 38, stk. 5, undtagen hvis ESMA mente, at en sådan offentliggørelse ville udgøre en trussel mod den finansielle stabilitet eller tilliden til markedet eller ville være til alvorlig skade for de finansielle markeder eller forvolde de involverede parter uforholdsmæssigt stor skade

h) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 39, stk. 7, ved at undlade at offentliggøre beskyttelsesniveauerne og de omkostninger, der er forbundet med de forskellige adskillelsesniveauer, den tilbyder

i) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 49, stk. 3, ved at undlade at offentliggøre centrale oplysninger om sin risikostyringsmodel og de forudsætninger, der er lagt til grund for de stresstest, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1

j) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50, stk. 2, ved at undlade tydeligt gøre rede for sine forpligtelser med hensyn til levering af finansielle instrumenter, herunder om den er forpligtet til at foretage eller modtage levering af et finansielt instrument, eller om den dækker deltageres tab i forbindelse med leveringsprocessen

k) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50c, stk. 1, ved at undlade at oplyse de clearingmedlemmer, som er institutter, eller deres kompetente myndigheder om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 50c, stk. 1, litra a), b), c), d) og e)

l) en tier 2-CCP overtræder bestemmelserne i artikel 50c, stk. 2, ved at undlade at underrette de clearingmedlemmer, som er institutter, mindst én gang hvert kvartal eller ved at underrette dem mindre hyppigt end krævet af ESMA i overensstemmelse med artikel 50c, stk. 2.

V.    Overtrædelser i forbindelse med hindringer for tilsynsaktiviteterne:

a) en CCP overtræder bestemmelserne i artikel 25c ved at fremlægge ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på en simpel anmodning om oplysninger fra ESMA i medfør af artikel 25c eller som svar på en af ESMA truffet afgørelse, der kræver oplysninger i medfør af artikel 25n

b) en CCP forelægger ukorrekte eller vildledende oplysninger som svar på forespørgsler fremsat i medfør af artikel 25d, stk. 1, litra d)

c) en tier 2-CCP efterkommer ikke rettidigt en tilsynsforanstaltning som krævet i henhold til en afgørelse vedtaget af ESMA i medfør af artikel 25n

d) en tier 2-CCP underkaster sig ikke et kontrolbesøg på stedet som krævet i henhold til en afgørelse om undersøgelse vedtaget af ESMA i medfør af artikel 25e."

1.Som bilag IV indsættes:

"BILAG IV

Liste over koefficienter knyttet til skærpende og formildende faktorer i forbindelse med anvendelsen af artikel 25g, stk. 3

Følgende koefficienter finder kumulativt anvendelse på de grundbeløb, der er fastsat i artikel 25g, stk. 2:

I.    Justeringskoefficienter knyttet til skærpende omstændigheder:

a) hvis overtrædelsen er begået gentagne gange, anvendes en yderligere koefficient på 1,1 for hver gang, den er gentaget

b) hvis overtrædelsen er begået i mere end seks måneder, anvendes en koefficient på 1,5

c) hvis overtrædelsen har afsløret systemiske svagheder ved CCP'ens organisation, navnlig i dens procedurer, forvaltningssystemer eller interne kontroller, anvendes en koefficient på 2,2

d) hvis overtrædelsen har en negativ indvirkning på kvaliteten af CCP'ens tjenesteydelser og aktiviteter, anvendes en koefficient på 1,5

e) hvis overtrædelsen er begået forsætligt, anvendes en koefficient på 2

f) hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, efter at overtrædelsen er konstateret, anvendes en koefficient på 1,7

g) hvis CCP'ens øverste ledelse ikke har samarbejdet med ESMA om gennemførelsen af dennes undersøgelser, anvendes en koefficient på 1,5.

II.    Justeringskoefficienter knyttet til formildende omstændigheder:

a) hvis overtrædelsen er begået i mindre end ti arbejdsdage, anvendes en koefficient på 0,9

b) hvis CCP'ens øverste ledelse kan godtgøre, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,7

c) hvis CCP'en hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet ESMA om overtrædelsen, anvendes en koefficient på 0,4

d) hvis CCP'en frivilligt har truffet foranstaltninger for at sikre, at en lignende overtrædelse ikke kan begås fremover, anvendes en koefficient på 0,6."

Top