EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0202

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020

COM/2016/0202 final - 2016/0110 (COD)

Bruxelles, den 13.4.2016

COM(2016) 202 final

2016/0110(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det indre marked er et af Den Europæiske Unions mest betydningsfulde resultater. Integration og et velfungerende indre marked er en forudsætning for, at Europa 2020-strategien kan blive en succes, og at EU's økonomi kan komme ind i et forløb med bæredygtig vækst for at overvinde finanskrisen og statsgældskrisen, som har gjort sig gældende siden 2008.

Da kapitalmarkederne er internationale, er det vigtigt med harmonisering af bestemmelserne for regnskabsaflæggelse og revision på globalt plan, for at kapitalmarkederne kan fungere gnidningsfrit, og for at der også kan etableres et integreret marked for finansielle tjenesteydelser i Unionen. I stedet for at indføre sit eget sæt af standarder besluttede EU i 2002 med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1606/2002 at anvende internationale regnskabsstandarder (IAS-forordningen) for at gennemføre internationalt vedtagne regnskabsstandarder, de såkaldte International Financial Reporting Standards (IFRS), som er udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB).

I takt med at flere og flere lande bevæger sig i retning af IFRS og vedtager disse, er det nødvendigt, at EU taler med én stemme. Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG), som er Europa-Kommissionens tekniske rådgiver inden for regnskabsanliggender, har gradvist påtaget sig rollen med at fremskaffe indledende, tekniske og troværdige bidrag til IASB's proces for udarbejdelse af standarder.

Såvel den aktør, som udarbejder den internationale standard, og den organisation, der repræsenterer Europas interesser, skal være uafhængige, have den nødvendige kapacitet og ekspertviden til at producere kvalitetsstandarder og input til disse standarder og have et sundt finansielt grundlag for at kunne varetage den europæiske offentligheds interesser på langt sigt.

Med henblik herpå oprettede Europa-Parlamentet og Rådet i 2009 et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter inden for finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision 1 . Dette program blev udvidet med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 af 3. april 2014 ("finansieringsforordningen"). Støttemodtagerne under det udvidede program er IFRS Foundation, EFRAG og Public Interest Oversight Board (PIOB).

Finansieringsforordningen forlængede finansieringen af IFRS Foundation og PIOB for perioden 2014-2020. I lyset af usikkerheden i forbindelse med den større forvaltningsreform, som organisationen gennemgik i 2014, besluttede Rådet og Europa-Parlamentet at begrænse dens finansieringsperiode indtil udgangen af 2016 og opfordrede Kommissionen til at forelægge et lovgivningsforslag om at fortsætte finansieringen af EFRAG efter den 31. december 2016, hvis det er relevant. I mellemtiden blev reformen af EFRAG's forvaltning gennemført med succes den 31. oktober 2014. Derfor er formålet med denne forordning at udvide EU-medfinansieringen af EFRAG for perioden 2017-2020 under det EU-program, der blev oprettet ved finansieringsforordningen.

1.1.EFRAG

EFRAG blev oprettet i 2001 som en privat organisation med det formål at forsyne Kommissionen med teknisk ekspertviden inden for regnskabsaflæggelse. I begyndelsen rådgav EFRAG hovedsageligt Kommissionen om, hvorvidt en international regnskabsstandard, der skulle vedtages i Unionen, opfylder de tekniske godkendelseskriterier 2 . EFRAG har gradvist påtaget sig rollen med proaktivt at gøre sin indflydelse gældende hos IASB i forbindelse med udarbejdelsen af standarder. Den bidrager ved at udsende kommentarer i form af breve til udkastene til standarder og ved på et tidligt tidspunkt at bidrage gennem offentliggørelse af oplæg om aktuelle regnskabsanliggender.

Oprindeligt var repræsentation og stemmerettigheder i EFRAG’s styrende organer (f.eks. generalforsamlingen og tilsynsrådet) betinget af det finansielle bidrag til budgettet for EFRAG. Det organ, der har ansvaret for hovedparten af det tekniske arbejde, TEG (den tekniske ekspertgruppe), har altid været uafhængigt.

Den 12. november 2013 offentliggjorde Kommissionen en rapport af Philippe Maystadt, den særlige rådgiver for kommissæren med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, hvori han beskrev de mulige reformer af EFRAG's forvaltning, der har til formål at styrke Unionens bidrag til udarbejdelsen af internationale regnskabsstandarder. Philippe Maystadts anbefalinger fik bred støtte i Økofinrådet den 15. november 2014. Europa-Parlamentet og Rådet anså også den rettidige gennemførelse af reformen for nødvendig for at nå de forventede mål for medfinansieringsprogrammet, der blev fastsat ved finansieringsforordningen fra 2014.

I juli 2014 fremlagde Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 3 om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af reformen af EFRAG, og hvori man nåede frem til en positiv konklusion vedrørende fremskridtet indtil nu.

Reformen omfattede en grundlæggende revision af EFRAG's vedtægter og interne regler, så der kunne indarbejdes en ny forvaltningsstruktur, der øgede EFRAG's legitimitet og repræsentativitet. De reviderede statutter og interne regler for EFRAG blev godkendt den 16. juni 2014 med ikrafttrædelsesdato den 31. oktober 2014. Samme dag udvidede EFRAG sin medlemskreds 4 , og den nye forvaltningsstruktur blev taget i anvendelse fra november 2014.

Reformen resulterede i oprettelsen af en ny bestyrelse for EFRAG, gruppens nye beslutningsorgan med en afbalanceret repræsentation af offentlige og private interesser. EFRAG's bestyrelse træffer alle sine beslutninger ved konsensus efter at have gennemgået resultaterne af EFRAG's behørige sagsbehandling. Kommissionen, de europæiske tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Centralbank har som observatører bidraget til drøftelserne i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden udnævnes af Kommissionen i samråd med Europa-Parlamentet og Rådet. I øjeblikket fungerer et af bestyrelsesmedlemmerne som formand, indtil denne formelt udnævnes. Kommissionen sikrer, at Regnskabskontroludvalget sender bidrag til EFRAG eller anmoder om specifikke vurderinger i nødvendigt omfang. Som følge heraf er EFRAG nu godt rustet til at styrke legitimiteten af sine holdninger og bidrage i væsentlig grad til målet om, at Europa taler med én stemme.

For fortsat at spille en nøglerolle ved at sikre, at EU's behov og interesser varetages på behørig vis i udviklingsfasen for nye standarder, og yde Kommissionen rådgivning af høj kvalitet om godkendelse af nye eller ændrede standarder har EFRAG behov for solid, langsigtet og diversificeret finansiering for at være troværdig og uafhængig og for at kunne producere dokumenter af høj kvalitet gennem ansættelse af eksperter af høj kvalitet.

I overensstemmelse med finansieringsforordningen blev der afsat 9 303 000 EUR til EFRAG for perioden 2014-2016. I den nuværende forordning foreslås det at afsætte yderligere 13 831 000 EUR til EFRAG for perioden 2017-2020. Dette beløb svarer til det beløb, der var afsat til finansiering af EFRAG for den pågældende periode, i Kommissionens forslag af 19. december 2012 til den nuværende finansieringsforordning. For at sikre EFRAG's operationelle kontinuitet er det nødvendigt at fastholde EU-medfinansieringen, da den udgør næsten 60 % af EFRAG's budget.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

2.1.Retsgrundlag

Retsgrundlaget er traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114.

I overensstemmelse med Kommissionens lovgivningspolitik, som blev vedtaget som led i den flerårige finansielle ramme, foreslås det nuværende finansieringsprogram i form af en forordning.

2.2.Nærhedsprincippet

EU-programmet giver mulighed for at medfinansiere aktiviteter, der varetages af visse organer, der arbejder for et mål af almindelig EU-interesse vedrørende EU-dækkende spørgsmål inden for regnskabsaflæggelse og revision. Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, da målene ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre kan gennemføres på EU-plan som følge af aktionens omfang og virkninger.

2.3.Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Som det fremgår af den forudgående evaluering, der ledsager Kommissionens forslag af 19. december 2012 til den nuværende finansieringsforordning, går nærværende forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene. Der fremsættes forslag om EU-finansiering til et veldefineret og begrænset antal af de vigtigste organer inden for finansielle tjenesteydelser. Inden for de nuværende institutionelle rammer vil de nye finansieringsordninger sikre en stabil, diversificeret, sund og passende finansiering, således at de relevante organer kan varetage deres EU-relaterede opgaver eller opgaver i EU-offentlighedens interesse på en uafhængig og effektiv måde. Der ydes finansiel støtte i overensstemmelse med betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

I den forudgående evaluering 5 , der ledsager Kommissionens forslag af 19. december 2012 til den nuværende finansieringsforordning, blev forskellige mulige alternativer til finansieringen af EFRAG vurderet. Målet med det program, der blev oprettet ved forordningen, var at sikre stabil, diversificeret, sund og passende finansiering, således at EFRAG kan varetage sine opgaver på en uafhængig og effektiv måde. Det er blevet konkluderet, at EU-medfinansiering er den mest effektive løsning. Denne vurdering er stadig gyldig efter reformen af EFRAG's forvaltning i 2014.

Det blev i den forudgående evaluering konkluderet, at programmet med hensyn til EFRAG hidtil har indfriet de fastsatte mål, og at finansieringen bør fortsættes. Som tidligere anført blev reformen af EFRAG's forvaltning gennemført med succes i 2014 i henhold til anbefalingerne i Philippe Maystadts rapport. EFRAG's aktiviteter efter reformen blev positivt vurderet i Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet af 17. september 2015 6 . Kommissionen bekræftede i rapporten, at EFRAG i sine godkendelsesvurderinger tog hensyn til, hvorvidt IFRS opfyldte alle tekniske kriterier i IAS-forordningen. Efter forvaltningsreformen har EFRAG øget omfanget af sin vurdering af, hvorvidt nye eller foreslåede regnskabsaflæggelseskrav er i offentlighedens interesse. Kommissionen bifaldt også EFRAG's vilje til at videreudvikle sin kapacitet med hensyn til analysen af virkningerne af standarderne, herunder makroøkonomiske virkninger såsom enhver skadelig virkning for den finansielle stabilitet eller økonomiske udvikling i EU.

Derfor bør det foreslås at fortsætte finansieringen af EFRAG for perioden 2017-2020 med henblik på at opfylde EU-programmets langsigtede mål om at støtte særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision. Nærmere oplysninger findes i den forudgående evaluering fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager Kommissionens forslag af 19. december 2012 til den nuværende finansieringsforordning (COM(2012) 782 final).

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den i forordningen foreslåede forlængelse af finansieringen af EFRAG for perioden 2017-2020 vil øge det samlede budget for programmet til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision fra 43,176 mio. EUR til ca. 57 mio. EUR.

Dette vil medføre, at der skal afholdes et yderligere beløb over EU's budget på 13,831 mio. EUR.

2016/0110 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 7 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)På baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 8 drager International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), som er retssuccessor for International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), og Public Interest Oversight Board (PIOB) fordel af medfinansiering fra Unionen i form af driftstilskud indtil den 31. december 2020.

(2)Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) drager på baggrund af forordning (EU) nr. 258/2014 fordel af medfinansiering fra Unionen i form af driftstilskud indtil den 31. december 2016.

(3)Den 12. november 2013 offentliggjorde Kommissionen en rapport af Philippe Maystadt, den særlige rådgiver for kommissæren med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser ("rapporten fra den særlige rådgiver"), hvori han beskrev de mulige reformer af EFRAG's forvaltning, der har til formål at styrke Unionens bidrag til udarbejdelsen af internationale regnskabsstandarder.

(4)Kommissionen overvågede nøje gennemførelsen af reformen af EFRAG's forvaltning og orienterede Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene med gennemførelsen heraf. Kommissionen fandt, at EFRAG med succes havde gennemført konklusionerne i rapporten fra den særlige rådgiver ved at indføre en ny forvaltningsstruktur, som har øget EFRAG's legitimitet og repræsentativitet. Derfor bør finansieringen af EFRAG fortsættes for perioden 2017-2020 med henblik på at opfylde EU-programmets langsigtede mål om at støtte særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision.

(5)Forordning (EU) nr. 258/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)Målet for denne forordning, nemlig at øge budgettet for et EU-program for perioden 2017-2020 med henblik på at støtte aktiviteter hos EFRAG, som bidrager til at opfylde Unionens mål i forbindelse med regnskabsaflæggelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 258/2014 foretages følgende ændringer:

 

1) Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), affattes således:

"i) EFRAG".

2) I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2014 til 2020 er på 57 007 000 EUR i løbende priser."

b) Stk. 3, litra a), affattes således:

"a) for EFRAG: 23 134 000 EUR".

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 716/2009/EF.

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 9  

Politikområde: Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 10  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Programmet bidrager også til Europa 2020-strategien ved at styrke det indre marked for finansielle tjenesteydelser og kapital, såvel som til strategiens eksterne dimension. Programmet forventes at bidrage til målene om at sikre sammenlignelighed og transparens i forbindelse med virksomhedsregnskaber i hele Unionen og om at formidle Unionens behov i forbindelse med den globale harmonisering af standarderne for regnskabsaflæggelse.

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål: At forbedre vilkårene for det indre markeds funktion ved at støtte en transparent og uafhængig udvikling af standarder inden for international regnskabsaflæggelse

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

12 Finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkeder

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Øge EFRAG's finansielle uafhængighed

Udstyre EFRAG med de nødvendige ressourcer, således at den kan varetage sine opgaver i den europæiske offentligheds interesse

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

I hvilket omfang EU kan påvirke udviklingen af IFRS

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Øge EFRAG's uafhængighed (herunder den følte uafhængighed) og sætte den i stand til at varetage sine opgaver i offentlighedens interesse på en tilfredsstillende måde

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Programmets hovedmål er at forbedre vilkårene for det indre markeds effektive funktion ved at støtte en transparent og uafhængig udvikling af standarder inden for international regnskabsaflæggelse. Programmet har dermed til formål at sikre sammenlignelighed og transparens i forbindelse med virksomhedsregnskaber i hele EU og globalt.

Endvidere er det vigtigt at have et indledende europæisk teknisk input, der er troværdigt og uafhængigt i forbindelse med udarbejdelsen af disse standarder. EFRAG har ansvaret for disse aktiviteter.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Den nuværende finansiering har været en succes, da forventningerne er blevet opfyldt

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Ikke relevant

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra 1.1.2017 til 31.12.2020

   Finansielle virkninger fra 2017 til 2020

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 11  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

⌧ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

◻ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

EFRAG: statusrapporter og endelige rapporter som krævet i aftalen om tilskud, årlig rapport om EFRAG's aktiviteter som krævet i finansieringsforordningen, Kommissionens tjenestegrenes deltagelse i EFRAG's bestyrelsesmøder.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Der er risiko for, at de operationelle mål ikke opfyldes (hvis resultaterne af støttemodtagerens almindelige aktiviteter/kvaliteten af de specifikke aktioner ikke er i overensstemmelse med de oprindelige mål som beskrevet i det årlige forslag).

Det kan være en trussel for EU’s finansielle interesser/ry, hvis det ikke lykkes for Kommissionens tjenestegrene at udpege de udgifter, der ikke er støtteberettigede.

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

– Støttemodtagerne anmodes om at indsende en årlig rapport i overensstemmelse med det enkelte programs individuelle mål og i tråd med retningslinjerne i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget.

– Den ansvarlige operationelle enhed i GD FISMA har regelmæssig kontakt med støttemodtagerne og deltager i alle EFRAG-udvalg.

Eventuel trussel mod EU’s finansielle interesser:

- Kontrolprocedurer i forbindelse med bevilling af tilskud og udbetalinger i GD FISMA følger det forbedrede finansielle kredsløb og omfatter skrivebordskontrol af relevante støttedokumenter, herunder midtvejsrapporter og endelige rapporter, reviderede regnskaber og særlige dokumenter, som generaldirektoratet har anmodet om. Disse kontrolprocedurer dokumenteres på tjeklister, der systematisk udfyldes af alle aktører inden for de respektive finansielle transaktioner (OIA, OVA, OVA2, FIA, FVA, FVA2 og AO), herunder de kontrolprocedurer, der udføres af generaldirektoratets egen finansielle enhed for finansielle og juridiske anliggender for at kunne stemple sagen "Godkendt til betaling".

- Den finansielle enhed i generaldirektoratet udfører systematisk kontrol på stedet for den enkelte støttemodtager med en omfattende test af et udsnit af transaktionerne for at vurdere støttemodtagerens finansielle og interne kontrolsystem og give AO yderligere sikkerhed med hensyn til den tilstrækkelige beskyttelse af EU's finansielle interesser.

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko

Den maksimale fejlprocent ville forblive under 2 %.

Omkostningerne ved kontrolprocedurerne ville være ca. 0,5 FTE eller 66 000 EUR pr. år.

Den største fordel ved kontrolprocedurerne ville være, at hele det årlige bevilgede beløb bruges hensigtsmæssigt og følger princippet om sund økonomisk forvaltning.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Forbedret finansielt kredsløb med forudgående kontrol både af den operationelle og den finansielle side

Regelmæssig gennemgang af modtagernes regnskaber, årsrapporter og revisionsattester

Regelmæssig kontrol på stedet for at kontrollere budgetsystemer og kontrolprocedurer

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer
Beskrivelse

OB/IOB 12

fra EFTAlande 13

fra kandidatlande 14

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1.

12 02 03

Standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision 15

OB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Nye budgetposter, som der er søgt om: ikke relevant

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

1.

Intelligent og inklusiv vækst

GD FISMA

2017

2018

2019

2020

2021

I ALT

•Aktionsbevillinger

12 02 03 Standarder inden for regnskabsaflæggelse og revision

Forpligtelser

(1)

3,356

3,423

3,491

3,561

0

13,831

Betalinger

(2)

2,517

3,406

3,474

3,544

0,890

13,831

Administrationsbevillinger finansieret
over bevillingsrammen for særprogrammer
16  

Budgetpostens nummer: ikke relevant

(3)

Bevillinger I ALT
til GD FISMA

Forpligtelser

=1

3,356

3,423

3,491

3,561

0

13,831

Betalinger

=2

2,517

3,406

3,474

3,544

0,890

13,831


Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

3,356

3,423

3,491

3,561

0

13,831

Betalinger

(5)

2,517

3,406

3,474

3,544

0,890

13,831

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+ 6

3,356

3,423

3,491

3,561

0

13,831

Betalinger

=5+ 6

2,517

3,406

3,474

3,544

0,890

13,831

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet: ikke relevant

• Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb)

Forpligtelser

=4+ 6

Betalinger

=5+ 6

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

"Administrationsudgifter" 17

i mio. EUR (tre decimaler)

2017

2018

2019

2020

2021

I ALT

GD FISMA

• Menneskelige ressourcer

0

0

0

0

0

0

• Andre administrationsudgifter

0

0

0

0

0

0

I ALT GD FISMA

Bevillinger

0

0

0

0

0

0

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

0

0

0

0

0

0

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 18

År
n + 1

År
n + +2

År
n + +3

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

3,356

3,423

3,491

3,561

0

13,831

Betalinger

2,517

3,406

3,474

3,544

0,890

13,831

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder: Ikke relevant (driftstilskud)

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

⌧ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger, som allerede er medtaget i finansieringsoversigten til finansieringsforordningen fra 2014 (for perioden 2014-2020).

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som allerede medtaget i finansieringsoversigten til finansieringsforordningen fra 2014

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

2017

2018

2019

2020

I alt

EFRAG med egne midler og midler modtaget fra tredjemand

(Modtagerens medfinansiering udgør i gennemsnit 40 %)

5,593

5,705

5,818

5,935

23,051

Samfinansierede bevillinger I ALT

5,593

5,705

5,818

5,935

23,051

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

(1) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 716/2009/EF af 16. september 2009 om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision (EUT L 253 af 25.9.2009, s. 8).
(2) EFRAG er det organ, der er omtalt i IAS-forordningens betragtning 10.
(3) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-396-EN-F1-1.Pdf.
(4) I øjeblikket har EFRAG 16 medlemmer: europæiske interessentorganisationer: BUSINSESSEUROPE, EACB, EBF, EFAA, EFFAS, ESBG, FEE og Insurance Europe; nationale organisationer: Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Luxembourg, Sverige og Det Forenede Kongerige.
(5) SWD(2012) 444 final.
(6) Rapport om IFRS Foundations, EFRAG's og PIOB's aktiviteter i 2014 – COM(2015) 461 http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/docs/reports/20150917-com-2015-461-final_en.pdf .
(7) EUT C […] af […], s. […].
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 716/2009/EF (EUT L 105 af 8.4.2014, s. 1).
(9) ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(10) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(11) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(12) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(13) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(14) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(15) Budgetposten er indikativ og kan ændres efter den årlige procedure.
(16) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(17) Det er ikke nødvendigt med nye administrationsbevillinger, da finansieringsoversigten til finansieringsforordningen fra 2014 allerede har medtaget alle administrationsbevillinger for perioden 2014-2020.
(18) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
Top