EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0157

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

COM/2016/0157 final - 2016/084 (COD)

Bruxelles, den 17.3.2016

COM(2016) 157 final

Pakken om den cirkulære økonomi

BILAG

til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


BILAG

til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

BILAG I
Produktfunktionskategorier ("Product Function Categories" - "PFC") af CE-mærkede gødningsprodukter

DEL I
Betegnelser for produktfunktionskategorier

1.    Gødning

A.    Organisk gødning

I.    Fast organisk gødning

II.    Flydende organisk gødning

B.    Organisk-mineralsk gødning

I.    Fast organisk-mineralsk gødning

II.    Flydende organisk-mineralsk gødning

C.    Uorganisk gødning

I.    Uorganisk makronæringsstofgødning

a)    Fast uorganisk makronæringsstofgødning

i)    Ren fast uorganisk makronæringsstofgødning

A)    Ren fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold

ii)    Sammensat fast uorganisk makronæringsstofgødning

A)    Sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold

b)    Flydende uorganisk makronæringsstofgødning

i)    Ren flydende uorganisk makronæringsstofgødning

ii)    Sammensat flydende uorganisk makronæringsstofgødning

II.    Uorganisk mikronæringsstofgødning

a)    Ren uorganisk mikronæringsstofgødning

b)    Sammensat uorganisk mikronæringsstofgødning

2.    Kalkningsmiddel

3.    Jordforbedringsmiddel

A.    Organisk jordforbedringsmiddel

B.    Uorganisk jordforbedringsmiddel

4.    Vækstmedium

5.    Agronomisk additiv

A.    Hæmmer

I.    Nitrifikationshæmmer

II.    Ureasehæmmer

B.    Chelatdanner

C.    Kompleksdanner

6.    Biostimulans til planter

A.    Mikrobiel biostimulans til planter

B.    Ikkemikrobiel biostimulans til planter

I.    Organisk ikkemikrobiel biostimulans til planter

II.    Uorganisk ikkemikrobiel biostimulans til planter

7.    Mekanisk gødningsproduktblanding

DEL II
Krav vedrørende produktfunktionskategorier

1.I denne del fastsættes kravene vedrørende de produktfunktionskategorier ("PFC"), som CE-mærkede gødningsprodukter skal tilhøre.

2.De i dette bilag fastsatte krav for en bestemt PFC gælder for CE-mærkede gødningsprodukter i alle underkategorier af denne PFC.

3.Hvis det med sikkerhed og ubestrideligt følger af arten af eller fremstillingsprocessen for et CE-mærket gødningsprodukt, at et bestemt krav (f.eks. fravær af et bestemt forurenende stof) er opfyldt, kan dette formodes i overensstemmelsesvurderingen uden verifikation (f.eks. prøvning) på fabrikantens ansvar.

4.Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et stof, for hvilket der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder i overensstemmelse med

a)Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 1  

b)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 2  

c)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 3 eller

d)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF 4  

må anvendelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt som angivet i brugsanvisningen ikke føre til overskridelse af disse grænseværdier i fødevarer eller foder.

PFC 1: Gødning

En gødning er et CE-mærket gødningsprodukt, der har til formål at forsyne planter med næringsstoffer.

PFC 1(A): Organisk gødning

1.Organisk gødning skal indeholde

carbon (C) og

næringsstoffer

af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

cadmium (Cd)    1,5 mg/kg tørstof

hexavalent chrom (Cr VI)    2 mg/kg tørstof

kviksølv (Hg)    1 mg/kg tørstof

nikkel (Ni)    50 mg/kg tørstof

bly (Pb)    120 mg/kg tørstof og

biuret (C2H5N3O2)    12 g/kg tørstof.

3.Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

4.Ingen af følgende to typer bakterier må forekomme i det CE-mærkede gødningsprodukt i en koncentration på over 1 000 CFU/g frisk masse:

(a)Escherichia coli eller

(b)Enterococcaceae.

Dette skal påvises ved at måle forekomsten af mindst én af disse to typer bakterier.

PFC 1(A)(I): Fast organisk gødning

1.En fast organisk gødning skal indeholde mindst 40 masseprocent tørstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

2,5 masseprocent total nitrogen (N)

2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

2 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

3.Der skal være mindst 15 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.

PFC 1(A)(II): Flydende organisk gødning

1.En flydende organisk gødning skal indeholde mindre end 40 % tørstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

2 masseprocent total nitrogen (N)

1 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

2 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

3.Der skal være mindst 5 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.

PFC 1(B): Organisk-mineralsk gødning

1.En organisk-mineralsk gødning skal være en co-formulering af

en eller flere uorganiske gødninger som angivet i PFC 1(C) nedenfor og

et materiale indeholdende

organisk carbon (C) og

næringsstoffer

af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.

2.Hvis en eller flere af de uorganiske gødninger i co-formuleringen er en ren eller sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), må det CE-mærkede gødningsprodukt ikke indeholde mere end 15,75 masseprocent nitrogen (N) hidrørende fra ammoniumnitrat (NH4NO3).

3.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

a)cadmium (Cd)

1)hvis det samlede indhold af phosphor (P) i det CE-mærkede gødningsprodukt er på mindre end 5 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-ækvivalent: 3 mg/kg tørstof, eller

2)hvis det samlede indhold af phosphor (P) i det CE-mærkede gødningsprodukt er på mindst 5 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-ækvivalent ("phosphatgødning"):

fra den [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

fra den [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5) og

fra den [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

b)hexavalent chrom (Cr VI)2 mg/kg tørstof

c)kviksølv (Hg)1 mg/kg tørstof

d)nikkel (Ni)50 mg/kg tørstof og

e)bly (Pb)120 mg/kg tørstof.

4.Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

5.Ingen af følgende to typer bakterier må forekomme i det CE-mærkede gødningsprodukt i en koncentration på over 1 000 CFU/g frisk masse:

a)Escherichia coli eller

b)Enterococcaceae.

Dette skal påvises ved at måle forekomsten af mindst én af disse to typer bakterier.

PFC 1(B)(I): Fast organisk-mineralsk gødning

1.En fast organisk gødning skal indeholde mindst 60 masseprocent tørstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

2,5 masseprocent total nitrogen (N), hvoraf 1 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal være organisk nitrogen (N), eller

2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

2 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

3.Der skal være mindst 7,5 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.

4.I det CE-mærkede gødningsprodukt skal hver enhed indeholde organisk stof og næringsstoffer svarende til det deklarerede indhold.

PFC 1(B)(II): Flydende organisk-mineralsk gødning

1.En flydende organisk-mineralsk gødning skal indeholde mindre end 60 masseprocent tørstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst ét af følgende næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

2 masseprocent total nitrogen (N), hvoraf 0,5 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal være organisk nitrogen (N), eller

2 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5) eller

2 masseprocent total kaliumoxid (K2O).

3.Der skal være mindst 3 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.

PFC 1(C): Uorganisk gødning

En uorganisk gødning er en gødning bortset fra en organisk eller organisk-mineralsk gødning.

PFC 1(C)(I): Uorganisk makronæringsstofgødning

1.En uorganisk makronæringsstofgødning har til formål at forsyne planter med en eller flere af følgende makronæringsstoffer: nitrogen (N), phosphor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na).

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

a)cadmium (Cd)

1)hvis det samlede indhold af phosphor (P) i det CE-mærkede gødningsprodukt er på mindre end 5 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-ækvivalent: 3 mg/kg tørstof, eller

2)hvis det samlede indhold af phosphor (P) i det CE-mærkede gødningsprodukt er på mindst 5 masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-ækvivalent ("phosphatgødning"):

fra den [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]: 60 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

fra den [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5) og

fra den [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg phosphorpentoxid (P2O5)

b)hexavalent chrom (Cr VI)2 mg/kg tørstof

c)kviksølv (Hg)2 mg/kg tørstof

d)nikkel (Ni)120 mg/kg tørstof

e)bly (Pb)150 mg/kg tørstof

f)arsen (As)60 mg/kg tørstof

g)biuret (C2H5N3O2)12 g/kg tørstof og

h)perchlorat (ClO4-)50 mg/kg tørstof.

PFC 1(C)(I)(a): Fast uorganisk makronæringsstofgødning

En fast uorganisk gødning er en uorganisk makronæringsstofgødning, som hverken er i suspenderet eller opløst form i den i PFC 1(C)(I)(b) i dette bilag anvendte betydning.

PFC 1(C)(I)(a)(i): Ren fast uorganisk makronæringsstofgødning

1.En ren fast uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af højst ét næringsstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde et af følgende deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:

10 masseprocent total nitrogen (N)

12 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

6 masseprocent total kaliumoxid (K2O)

5 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)

12 masseprocent total calciumoxid (CaO)

10 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Sammensat fast uorganisk makronæringsstofgødning

1.En sammensat fast uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét næringsstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af følgende deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

3 masseprocent total nitrogen (N)

3 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

3 masseprocent total kaliumoxid (K2O)

1,5 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)

1,5 masseprocent total calciumoxid (CaO)

1,5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Ren eller sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold

1.En ren eller sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold skal være ammoniumnitrat (NH4NO3)-baseret og indeholde mindst 28 masseprocent nitrogen (N) hidrørende fra ammoniumnitrat (NH4NO3).

2.Ethvert stof bortset fra ammoniumnitrat (NH4NO3) skal være inert over for ammoniumnitrat (NH4NO3).

3.Det CE-mærkede gødningsprodukt må kun tilbydes til slutbrugeren i emballeret stand. Emballagen skal være lukket på en sådan måde eller ved hjælp af en sådan anordning, at lukket, lukkets segl eller selve emballagen beskadiges uopretteligt ved åbning af denne. Det er tilladt at anvende ventilsække.

4.Absorptionen af olie i det CE-mærkede gødningsprodukt efter to varmecykler som beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.1, må ikke overstige 4 masseprocent.

5.Detonerbarheden for det CE-mærkede gødningsprodukt skal være således, at

efter fem varmecykler som beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2

i to detonerbarhedsprøver som beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.3

sammentrykkes en eller flere af de benyttede understøttende blycylindre mindre end 5 %.

6.Indholdet af brændbart materiale målt som carbon (C) må ikke overstige

0,2 % masseprocent i CE-mærkede gødningsprodukter med et nitrogenindhold (N) på mindst 31,5 masseprocent og

0,4 % masseprocent i CE-mærkede gødningsprodukter med et nitrogenindhold (N) på mindst 28 masseprocent, men under 31,5 masseprocent.

7.En opløsning indeholdende 10 g CE-mærket gødningsprodukt i 100 ml vand skal have en pH-værdi på 4,5 eller derover.

8.Højst 5 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal kunne passere igennem et sold med 1 mm maskevidde, og højst 3 masseprocent igennem et 0,5 mm sold.

9.Kobberindholdet (Cu) må ikke overstige 10 mg/kg, og chlorindholdet (Cl) må ikke overstige 200 mg/kg.

PFC 1(C)(I)(b): Flydende uorganisk makronæringsstofgødning

En flydende uorganisk makronæringsstofgødning er en uorganisk makronæringsstofgødning i suspenderet eller opløst form, hvor

en suspension er en tofasedispersion, hvori faste partikler holdes suspenderet i en væske, og

en opløsning er en væske, der ikke indeholder faste partikler.

PFC 1(C)(I)(b)(i): Ren flydende uorganisk makronæringsstofgødning

1.En ren flydende uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af højst ét næringsstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde et af følgende deklarerede næringsstoffer i den anførte minimumsmængde:

5 masseprocent total nitrogen (N)

5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

3 masseprocent total kaliumoxid (K2O)

2 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)

6 masseprocent total calciumoxid (CaO)

5 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

1 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

PFC 1(C)(I)(b)(ii): Sammensat flydende uorganisk makronæringsstofgødning

1.En sammensat flydende uorganisk makronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét næringsstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mere end ét af følgende deklarerede næringsstoffer i de anførte minimumsmængder:

1,5 masseprocent total nitrogen (N)

1,5 masseprocent total phosphorpentoxid (P2O5)

1,5 masseprocent total kaliumoxid (K2O)

0,75 masseprocent total magnesiumoxid (MgO)

0,75 masseprocent total calciumoxid (CaO)

0,75 masseprocent total svovltrioxid (SO3) eller

0,5 masseprocent total natriumoxid (Na2O).

PFC 1(C)(II): Uorganisk mikronæringsstofgødning

1.En uorganisk mikronæringsstofgødning er en uorganisk gødning bortset fra en makronæringsstofgødning, der har til formål at tilføre en eller flere af følgende næringsstoffer: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) eller zink (Zn).

2.Mikronæringsstofgødninger må kun tilbydes til slutbrugeren i emballeret stand.

3.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Forurenende stof

Maksimal massekoncentration i forhold til det samlede indhold af mikronæringsstoffer

(mg/kg total bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn))

Arsen (As)

1 000

Cadmium (Cd)

200

Bly (Pb)

600

Kviksølv (Hg)

100

Nikkel (Ni)

2 000

PFC 1(C)(II)(a): Ren uorganisk mikronæringsstofgødning

1.En ren uorganisk mikronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af højst ét næringsstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal være i overensstemmelse med en af de i nedenstående tabel angivne typologier, beskrivelser og tilhørende krav til minimumsindhold af næringsstoffer:

Typologi

Beskrivelse

Minimumsindhold af næringsstoffer

Gødning med mikronæringsstofsalte

En kemisk fremstillet fast mikronæringsstofgødning, som indeholder et mineralsk ionsalt, oxid eller hydroxid som sin væsentligste bestanddel

10 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal bestå af vandopløselige mikronæringsstoffer

Mikronæringsstofbaseret gødning

En mikronæringsstofgødning, der kombinerer en gødning med mikronæringsstofsalte med en eller flere andre gødninger med mikronæringsstofsalte og/eller med en enkelt mikronæringsstofchelat

5 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal bestå af mikronæringsstof

Opløst mikronæringsstofgødning

En vandig opløsning af forskellige former af en mikronæringsstofgødning

2 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal bestå af vandopløseligt mikronæringsstof

Mikronæringsstofgødningssuspension

Et produkt fremstillet ved suspension af forskellige former af en mikronæringsstofgødning

2 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal bestå af mikronæringsstof

Mikronæringsstofchelatgødning

Et vandopløseligt produkt, i hvilket det deklarerede mikronæringsstof er kemisk bundet til en eller flere chelatdannere, der opfylder kravene i PFC 5(B)

5 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal bestå af vandopløseligt mikronæringsstof, og

mindst 80 % af det vandopløselige mikronæringsstof skal være chelateret med en chelatdanner, der opfylder kravene i PFC 5(B)

Kompleks mikronæringsstofgødning

Et vandopløseligt produkt, i hvilket det deklarerede mikronæringsstof er kemisk bundet til en eller flere kompleksdannere, der opfylder kravene i PFC 5(C)

5 masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt skal bestå af vandopløseligt mikronæringsstof, og

mindst 80 % af det vandopløselige mikronæringsstof skal være kompleksbundet med en kompleksdanner, der opfylder kravene i PFC 5(C)

PFC 1(C)(II)(b): Sammensat uorganisk mikronæringsstofgødning

1.En sammensat uorganisk mikronæringsstofgødning skal have et deklareret indhold af mere end ét mikronæringsstof.

2.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde deklarerede næringsstoffer i mindst én af følgende mængder:

2 masseprocent for gødninger i suspenderet eller opløst form ("flydende sammensatte uorganiske mikronæringsstofgødninger"), hvor

en suspension er en tofasedispersion, hvori faste partikler holdes suspenderet i en væske, og

en opløsning er en væske, der ikke indeholder faste partikler, og

5 masseprocent for så vidt angår andre gødninger ("faste sammensatte uorganiske mikronæringsstofgødninger").

PFC 2: Kalkningsmiddel

1.Et kalkningsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der har til formål at regulere jordens surhedsgrad, og som indeholder oxider, hydroxider, carbonater eller silicater af næringsstofferne calcium (Ca) eller magnesium (Mg).

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Cadmium (Cd)    3 mg/kg tørstof

hexavalent chrom (Cr VI)    2 mg/kg tørstof

Kviksølv (Hg)    2 mg/kg tørstof

nikkel (Ni)    90 mg/kg tørstof

Bly (Pb)    200 mg/kg tørstof og

Arsen (As)    120 mg/kg tørstof.

3.Følgende parametre fastlagt på grundlag af tørstof skal være opfyldt:

mindste neutraliserende evne: 15 (CaO-ækvivalent) eller 9 (HO--ækvivalent) og

mindstereaktivitet:    10 % eller 50 % efter 6 måneder (inkubationstest).

PFC 3: Jordforbedringsmiddel

Et jordforbedringsmiddel er et CE-mærket gødningsprodukt, der tilsættes til jorden for at bibeholde, forbedre eller beskyttes jordens fysiske eller kemiske egenskaber, struktur eller biologiske aktivitet.

PFC 3(A): Organisk jordforbedringsmiddel

1.Et organisk jordforbedringsmiddel må kun bestå af materiale af udelukkende biologisk oprindelse, undtagen fossilt materiale eller materiale, der er indlejret i geologiske formationer.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Cadmium (Cd)    3 mg/kg tørstof

hexavalent chrom (Cr VI)    2 mg/kg tørstof

Kviksølv (Hg)    1 mg/kg tørstof

nikkel (Ni)    50 mg/kg tørstof og

Bly (Pb)    120 mg/kg tørstof.

3.Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et animalsk biprodukt som defineret i forordning (EF) nr. 1069/2009

a)Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

b)Ingen af følgende to typer bakterier må forekomme i det CE-mærkede gødningsprodukt i en koncentration på over 1 000 CFU/g frisk masse:

Escherichia coli eller

Enterococcaceae.

Dette skal påvises ved at måle forekomsten af mindst én af disse to typer bakterier.

4.Det CE-mærkede gødningsprodukt skal indeholde mindst 40 % tørstof.

5.Der skal være mindst 7,5 masseprocent organisk carbon (C) i det CE-mærkede gødningsprodukt.

PFC 3(B): Uorganisk jordforbedringsmiddel

1.Et uorganisk jordforbedringsmiddel er et jordforbedringsmiddel bortset fra et organisk jordforbedringsmiddel.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Cadmium (Cd)    1,5 mg/kg tørstof

hexavalent chrom (Cr VI)    2 mg/kg tørstof

Kviksølv (Hg)    1 mg/kg tørstof

nikkel (Ni)    100 mg/kg tørstof og

Bly (Pb)    150 mg/kg tørstof.

PFC 4: Vækstmedium

1.Et vækstmedium er et materiale bortset fra jord, der anvendes som et substrat til rodudvikling.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Cadmium (Cd)    3 mg/kg tørstof

hexavalent chrom (Cr VI)    2 mg/kg tørstof

Kviksølv (Hg)    1 mg/kg tørstof

nikkel (Ni)    100 mg/kg tørstof og

Bly (Pb)    150 mg/kg tørstof.

3.Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

4.Ingen af følgende to typer bakterier må forekomme i det CE-mærkede gødningsprodukt i en koncentration på over 1 000 CFU/g frisk masse:

a)Escherichia coli eller

b)Enterococcaceae.

Dette skal påvises ved at måle forekomsten af mindst én af disse to typer bakterier.

PFC 5: Agronomisk additiv

Et agronomisk additiv er et CE-mærket gødningsstof, der er beregnet til at blive tilsat til et produkt, som forsyner planter med næringsstof, for at forbedre dette produkts frigivelsesmønstre for næringsstoffer.

PFC 5(A): Hæmmer

1.En hæmmer er et stof eller en blanding, der forsinker eller stopper specifikke grupper af mikroorganismers eller enzymers aktivitet.

2.Hvert stof skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 5 i et dossier, der indeholder

a)de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede oplysninger og

b)en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

PFC 5(A)(I): Nitrifikationshæmmer

1.En nitrifikationshæmmer hæmmer den biologiske oxidation af ammoniaknitrogen (NH3-N) til nitritnitrogen (NO2-) og bremser dermed dannelsen af nitratnitrogen (NO3-).

2.En jordinkubationstest, der måler oxidationshastigheden for ammoniaknitrogen (NH3-N) ved

ammoniaknitrogens (NH3-N) forsvinden eller

summen af dannelse af nitritnitrogen (NO2-) og nitratnitrogen (NO3-) med hensyn til tid

i en jordprøve, hvortil nitrifikationshæmmeren er tilsat, skal vise en statistisk forskel i oxidationshastigheden for ammoniaknitrogen (NH3-N) sammenlignet med en kontrolprøve, hvortil nitrifikationshæmmeren ikke er tilsat.

PFC 5(A)(II): Ureasehæmmer

1.En ureasehæmmer hæmmer ureaseenzymets hydrolytiske virkning på urea (CH4N2O) og har primært til formål at mindske ammoniakfordampningen.

2.En in vitro-måling af hydrolysehastigheden for urea (CH4N2O) med hensyn til tid i en jordprøve, hvortil ureasehæmmeren er tilsat, skal vise en statistisk forskel i hydrolysehastigheden sammenlignet med en kontrolprøve, hvortil ureasehæmmeren ikke er tilsat.

PFC 5(B): Chelatdanner

1.En chelatdanner er et organisk stof, der skal forbedre næringsstoffers langsigtede tilgængelighed for planter, og som består af et molekyle, der

har to eller flere pladser, der donerer elektronpar til en central overgangsmetalkation (zink (Zn), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), magnesium (Mg), calcium (Ca) eller cobalt (Co)), og som

er stor nok til at danne en fem- eller seksleddet ringstruktur.

2.Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 6 i et dossier, der indeholder

a)de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede oplysninger og

b)en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

3.Efter 3 dage i en standard-Hoagland-opløsning ved pH 7 og 8 skal det CE-mærkede gødningsprodukt forblive stabilt.

PFC 5(C): Kompleksdanner

1.En kompleksdanner er et organisk stof, der skal forbedre næringsstoffers langsigtede tilgængelighed for planter, og som kan danne en flad eller sterisk struktur med en di- eller trivalent overgangsmetalkation.

2.Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 7 i et dossier, der indeholder

a)de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede oplysninger og

b)en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

3.Efter 1 dag i vandig opløsning ved pH 6 og 7 skal det CE-mærkede gødningsprodukt forblive stabilt.

PFC 6: Biostimulans til planter

1.En biostimulans til planter er et CE-mærket gødningsprodukt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten:

a)næringsstofudnyttelse

b)tolerance over for abiotisk stress eller

c)afgrødekvalitetsegenskaber.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Cadmium (Cd)    3 mg/kg tørstof

hexavalent chrom (Cr VI)    2 mg/kg tørstof og

Bly (Pb)    120 mg/kg tørstof.

3.Biostimulansen til planter skal have de virkninger, der anprises på etiketten for de afgrøder, der er angivet på denne.

PFC 6(A): Mikrobiel biostimulans til planter

1.En mikrobiel biostimulans til planter må udelukkende bestå af en mikroorganisme eller et konsortium af mikroorganismer som omhandlet i komponentmateriale 7 i bilag II.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Kviksølv (Hg)    1 mg/kg tørstof og

nikkel (Ni)    50 mg/kg tørstof.

3.Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

4.Escherichia coli: ingen i en prøve på 1 g eller 1 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

5.Der må ikke forekomme Enterococcaceae i det CE-mærkede gødningsprodukt i en mængde på over 10 CFU/g frisk masse.

6.Listeria monocytogenes: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

7.Vibrio spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

8.Shigella spp.: ingen i en prøve på 25 g eller 25 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

9.Staphylococcus aureus: ingen i en prøve på 1 g eller 1 ml af det CE-mærkede gødningsprodukt.

10.Det aerobe kimtal må ikke overstige 105 CFU/g eller ml prøve af det CE-mærkede gødningsprodukt, medmindre den mikrobielle biostimulans til planter er en aerob bakterie.

11.Indhold af gær og skimmel må ikke overstige 1 000 CFU/g eller ml prøve af det CE-mærkede gødningsprodukt, medmindre den mikrobielle biostimulans til planter er en svamp.

12.Hvis den mikrobielle biostimulans til planter består af en suspension eller en opløsning, hvor

en suspension er en tofasedispersion, hvori faste partikler holdes suspenderet i en væske, og

en opløsning er en væske, der ikke indeholder faste partikler

skal biostimulansen til planter have en pH på 4 eller derover.

13.Holdbarheden for den mikrobielle biostimulans til planter skal være på mindst 6 måneder under de opbevaringsbetingelser, der er angivet på etiketten.

PFC 6(B): Ikkemikrobiel biostimulans til planter

En ikkemikrobiel biostimulans til planter er en biostimulans til planter bortset fra en mikrobiel biostimulans til planter.

PFC 6(B)(I): Organisk ikkemikrobiel biostimulans til planter

1.En organisk ikkemikrobiel biostimulans til planter skal bestå af et stof eller en blanding, der indeholder carbon (C) af udelukkende animalsk eller vegetabilsk oprindelse.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Kviksølv (Hg)    1 mg/kg tørstof og

nikkel (Ni)    50 mg/kg tørstof.

3.Salmonella spp.: ingen i en prøve på 25 g af det CE-mærkede gødningsprodukt.

4.Ingen af følgende to typer bakterier må forekomme i det CE-mærkede gødningsprodukt i en koncentration på over 1 000 CFU/g frisk masse:

(a)Escherichia coli eller

(b)Enterococcaceae.

Dette skal påvises ved at måle forekomsten af mindst én af disse to typer bakterier.

PFC 6(B)(II): Uorganisk ikkemikrobiel biostimulans til planter

1.En uorganisk ikkemikrobiel biostimulans til planter er en ikkemikrobiel biostimulans til planter bortset fra en organisk ikkemikrobiel biostimulans til planter.

2.Der må ikke forekomme forurenende stoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt i større mængder end følgende:

Kviksølv (Hg)    2 mg/kg tørstof

nikkel (Ni)    120 mg/kg tørstof og

Arsen (As)    60 mg/kg tørstof.

PFC 7: Mekanisk gødningsproduktblanding

1.En mekanisk gødningsproduktblanding er et CE-mærket gødningsprodukt sammensat af to eller flere CE-mærkede gødningsprodukter af kategori 1-6.

2.Opfyldelse af kravene i denne forordning for hver gødningsproduktkomponent i den mekaniske blanding skal være blevet dokumenteret i overensstemmelse med den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der gælder for den pågældende gødningsproduktkomponent.

3.Den mekaniske blanding må ikke ændre karakteren af den enkelte gødningsproduktkomponent

på en måde, der er skadelig for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet under opbevarings- eller anvendelsesbetingelser for den CE-mærkede mekaniske gødningsproduktblanding, som med rimelighed kan forudses, eller

på anden væsentlig måde.

4.Fabrikanten af den mekaniske blanding skal vurdere denne blandings opfyldelse af kravene i punkt 1-3 ovenfor, sikre, at blandingen overholder mærkningskravene i bilag III, og i henhold til artikel 15, stk. 4, i denne forordning stå inde for, at blandingen overholder kravene i denne forordning, ved at

udfærdige en EU-overensstemmelseserklæring for den CE-mærkede mekaniske gødningsproduktblanding i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i denne forordning og

være i besiddelse af en EU-overensstemmelseserklæring for hver af gødningsproduktkomponenterne.

5.Erhvervsdrivende, der gør CE-mærkede mekaniske gødningsproduktblandinger tilgængelige på markedet, skal overholde følgende af denne forordnings bestemmelser for så vidt angår EU-overensstemmelseserklæringen for hver gødningsproduktkomponent samt for den mekaniske blanding:

artikel 6, stk. 3 (fabrikantens forpligtelse til at opbevare EU-overensstemmelseserklæringen)

artikel 7, stk. 2, litra a) (den bemyndigede repræsentants forpligtelse til at opbevare EU-overensstemmelseserklæringen)

artikel 8, stk. 2 (importørens forpligtelse til at sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen)

artikel 8, stk. 8 (importørens forpligtelse til at opbevare et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen, så det står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne) og

artikel 9, stk. 2 (distributørens forpligtelse til at kontrollere, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen).

BILAG II
Komponentmaterialekategorier

Et CE-mærket gødningsprodukt må udelukkende bestå af komponentmaterialer, der opfylder kravene vedrørende en eller flere af nedenstående komponentmaterialekategorier ("Component Material Categories") (CMC).

Komponentmaterialerne eller de inputmaterialer, der er brugt til at producere dem, må ikke indeholde et af de stoffer, for hvilke der i bilag I til denne forordning er angivet maksimalgrænseværdier, i sådanne mængder, at det bringer det CE-mærkede gødningsprodukts opfyldelse af et af de gældende krav i nævnte bilag i fare.

DEL I
Overblik over komponentmaterialekategorierne

CMC 1: Stoffer og blandinger af jomfruelige materialer

CMC 2: Ikkeforarbejdede eller mekanisk forarbejdede planter, plantedele eller planteekstrakter

CMC 3: Kompost

CMC 4: Afgasset biomasse fra energiafgrøder

CMC 5: Afgasset biomasse bortset fra afgasset biomasse fra energiafgrøder

CMC 6: Biprodukter fra fødevareindustrien

CMC 7: Mikroorganismer

CMC 8: Agronomiske additiver

CMC 9: Næringsstofpolymerer

CMC 10: Polymerer bortset fra næringsstofpolymerer

CMC 11: Visse animalske biprodukter

DEL II
Krav vedrørende komponentmaterialekategorier

I denne del defineres de komponentmaterialer, som CE-mærkede gødningsprodukter udelukkende må bestå af.

CMC 1: Stoffer og blandinger af jomfruelige materialer

1.Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde stoffer og blandinger bortset fra 8  

a)affald i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning

b)biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning

c)materialer, der tidligere har udgjort et af de materialer, der er nævnt i et af litraerne a)-b)

d)animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning

e)polymerer eller

f)stoffer eller blandinger beregnet til at forbedre frigivelsesmønstrene for næringsstoffer for det CE-mærkede gødningsprodukt, som de indgår i.

2.Alle stoffer, der indgår i det CE-mærkede gødningsprodukt, enten alene eller i en blanding, skal i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 være registreret i et dossier, der indeholder

a)de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede oplysninger og

b)en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

CMC 2: Ikkeforarbejdede eller mekanisk forarbejdede planter, plantedele eller planteekstrakter

1.Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde planter, plantedele eller planteekstrakter, der ikke har været underkastet anden forarbejdning end opskæring, findeling, centrifugering, presning, tørring, frysetørring eller ekstraktion med vand.

2.Ved anvendelsen af punkt 1 forstås ved planter også alger, dog ikke blågrønne alger.

CMC 3: Kompost

1.Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde kompost frembragt ved aerob kompostering af udelukkende et eller flere af følgende inputmaterialer:

a)bioaffald i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning fra separat indsamling af bioaffald ved kilden

b)animalske biprodukter af kategori 2 og 3 i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

c)levende eller døde organismer eller dele heraf, som er uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion med vand, ved dampdestillation eller ved opvarmning med det ene formål at fjerne vand, eller som er udvundet af luft på en hvilken som helst måde, undtagen

den organiske fraktion af blandet kommunalt husholdningsaffald, der er adskilt ved mekanisk, fysisk-kemisk, biologisk og/eller manuel behandling

spildevandsslam, industrislam eller opmudringsslam og

animalske biprodukter af kategori 1 i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

d)komposteringsmidler, som er nødvendige for at forbedre komposteringsprocessens procesresultater eller miljøresultater, forudsat at

midlet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 9 i et dossier, der indeholder

de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt 

medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning, og

den samlede koncentration af alle tilsætningsstoffer ikke overstiger 5 % af den samlede vægt af inputmaterialet eller

e)ethvert materiale opført i litra a)-d), som

tidligere er blevet komposteret eller nedbrudt og

højst indeholder 6 mg PAH16 10 pr. kg tørstof.

2.Komposteringen skal finde sted på et anlæg

der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og

hvor fysisk kontakt mellem input- og outputmaterialer undgås, også under opbevaring.

3.Den aerobe kompostering skal bestå i kontrolleret nedbrydning af bionedbrydelige materialer, som er overvejende aerob, og som muliggør udvikling af temperaturer, som er egnede til termofile bakterier, som følge af biologisk produceret varme. Alle dele af hver enkelt batch skal regelmæssigt og omhyggeligt holdes i bevægelse for at sikre korrekt hygiejnisering og ensartethed for materialet. Under komposteringsprocessen skal alle dele af hver enkelt batch have en af følgende temperatur/tid-profiler:

65 °C eller mere i mindst 5 dage

60 °C eller mere i mindst 7 dage eller

55 °C eller mere i mindst 14 dage.

4.Komposten må højst indeholde

a)6 mg PAH16 11 pr. kg tørstof og

b)5 g synlige urenheder i form af glas, metal og plast på over 2 mm pr. kg tørstof.

5.Fra den [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation] må komposten højst indeholde 2,5 g synlige urenheder i form af plast på over 2 mm pr. kg tørstof. Fra den [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] skal grænseværdien på 2,5 g/kg tørstof tages op til fornyet vurdering for at tage hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til separat indsamling af bioaffald.

6.Komposten skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:

a)oxygenoptagelseshastighed:

Definition: En indikator for, i hvilket omfang bionedbrydeligt organisk materiale nedbrydes inden for et fastsat tidsrum. Metoden er ikke egnet til materiale, hvis indhold af partikler med en størrelse på > 10 mm overstiger 20 %.

Kriterium: højst 25 mmol O2/kg organisk materiale/time, eller

b)selvopvarmningsfaktor:

Definition: maksimumstemperatur opnået ved kompostering under standardiserede betingelser som indikator for kompostens aerobe biologiske aktivitet.

Kriterium: som minimum Rottegrad III.

CMC 4: Afgasset biomasse fra energiafgrøder

1.Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde afgasset biomasse frembragt ved anaerob nedbrydning af udelukkende et eller flere af følgende inputmaterialer:

a)planter, der ikke har været anvendt til andre formål. Ved anvendelsen af dette litra forstås ved planter også alger, dog ikke blågrønne alger

b)nedbrydningsadditiver, som er nødvendige for at forbedre nedbrydningsprocessens procesresultater eller miljøresultater, forudsat at

additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 12 i et dossier, der indeholder

de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

medmindre det udtrykkeligt er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning, og

den samlede koncentration af alle tilsætningsstoffer ikke overstiger 5 % af den samlede vægt af inputmaterialet, eller

c)ethvert materiale omhandlet i litra a)-b), som tidligere er blevet nedbrudt.

2.Den anaerobe nedbrydning skal finde sted på et anlæg

der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og

hvor fysisk kontakt mellem input- og outputmaterialer undgås, også under opbevaring.

3.Den anaerobe nedbrydning skal bestå i kontrolleret nedbrydning af bionedbrydelige materialer, som er overvejende anaerob og foregår ved temperaturer, som er egnede til mesofile eller termofile bakterier. Alle dele af hver enkelt batch skal regelmæssigt og omhyggeligt holdes i bevægelse for at sikre korrekt hygiejnisering og ensartethed for materialet. Under komposteringsprocessen skal alle dele af hver enkelt batch have en af følgende temperatur/tid-profiler:

a)termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C i mindst 24 timer og en hydraulisk retentionstid på mindst 20 dage

b)termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time)

c)termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C fulgt af kompostering ved

65 °C eller mere i mindst 5 dage

60 °C eller mere i mindst 7 dage eller

55 °C eller mere i mindst 14 dage

d)mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time), eller

e)mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C fulgt af kompostering ved

65 °C eller mere i mindst 5 dage

60 °C eller mere i mindst 7 dage eller

55 °C eller mere i mindst 14 dage.

4.Både den faste og den flydende del af den afgassede biomasse skal opfylde mindst ét af følgende stabilitetskriterier:

a)oxygenoptagelseshastighed:

Definition: En indikator for, i hvilket omfang bionedbrydeligt organisk materiale nedbrydes inden for et fastsat tidsrum. Metoden er ikke egnet til materiale, hvis indhold af partikler med en størrelse på > 10 mm overstiger 20 %.

Kriterium: højst 50 mmol O2/kg organisk materiale/time, eller

b)restbiogaspotentiale:

Definition: En indikator for gas frigivet fra afgasset biomasse i løbet af en periode på 28 dage og målt i forhold til flygtige faste stoffer indeholdt i prøven. Denne test foretages tre gange, og gennemsnitsresultatet anvendes til at dokumentere opfyldelse af kravet. De flygtige faste stoffer er de faste stoffer i en prøve af materiale, der forsvinder ved glødning ved 550 °C.

Kriterium: højst 0,45 l biogas/g flygtige faste stoffer.

CMC 5: Afgasset biomasse bortset fra afgasset biomasse fra energiafgrøder

1.Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde afgasset biomasse frembragt ved anaerob nedbrydning af udelukkende et eller flere af følgende inputmaterialer:

a)bioaffald i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning fra separat indsamling af bioaffald ved kilden

b)animalske biprodukter af kategori 2 og 3 i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

c)levende eller døde organismer eller dele heraf, som er uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion med vand, ved dampdestillation eller ved opvarmning med det ene formål at fjerne vand, eller som er udvundet af luft på en hvilken som helst måde, undtagen

den organiske fraktion af blandet kommunalt husholdningsaffald, der er adskilt ved mekanisk, fysisk-kemisk, biologisk og/eller manuel behandling

spildevandsslam, industrislam eller opmudringsslam

animalske biprodukter af kategori 1 i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009

d)nedbrydningsadditiver, som er nødvendige for at forbedre nedbrydningsprocessens procesresultater eller miljøresultater, forudsat at

additivet er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 13 i et dossier, der indeholder

de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede lysninger og

en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

medmindre det er omfattet af den undtagelse fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning, og

den samlede koncentration af alle tilsætningsstoffer ikke overstiger 5 % af den samlede vægt af inputmaterialet eller

e)ethvert materiale opført i litra a)-d), som

tidligere er blevet komposteret eller nedbrudt og

højst indeholder 6 mg PAH16 14 pr. kg tørstof.

2.Den anaerobe nedbrydning skal finde sted på et anlæg

der kun forarbejder inputmaterialer som omhandlet i punkt 1, og

hvor fysisk kontakt mellem input- og outputmaterialer undgås, også under opbevaring.

3.Den anaerobe nedbrydning skal bestå i kontrolleret nedbrydning af bionedbrydelige materialer, som er overvejende anaerob og foregår ved temperaturer, som er egnede til mesofile eller termofile bakterier. Alle dele af hver enkelt batch skal regelmæssigt og omhyggeligt holdes i bevægelse for at sikre korrekt hygiejnisering og ensartethed for materialet. Under komposteringsprocessen skal alle dele af hver enkelt batch have en af følgende temperatur/tid-profiler:

a)termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C i mindst 24 timer og en hydraulisk retentionstid på mindst 20 dage

b)termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time)

c)termofil anaerob nedbrydning ved 55 °C fulgt af kompostering ved

65 °C eller mere i mindst 5 dage

60 °C eller mere i mindst 7 dage eller

55 °C eller mere i mindst 14 dage

d)mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C med en behandlingsproces, der omfatter et pasteuriseringstrin (70 °C – 1 time) eller

e)mesofil anaerob nedbrydning ved 37-40 °C fulgt af kompostering ved

65 °C eller mere i mindst 5 dage

60 °C eller mere i mindst 7 dage eller

55 °C eller mere i mindst 14 dage.

4.Hverken den faste eller den flydende del af afgasset biomasse må indeholde mere end 6 mg PAH16 15 pr. kg tørstof.

5.Den afgassede biomasse må højst indeholde 5 g synlige urenheder i form af glas, metal og plast på over 2 mm pr. kg tørstof.

6.Fra den [Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation] må den afgassede biomasse højst indeholde 2,5 g synlige urenheder i form af plast på over 2 mm pr. kg tørstof. Fra den [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation] skal grænseværdien på 2,5 g/kg tørstof tages op til fornyet vurdering for at tage hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til separat indsamling af bioaffald.

7.Både den faste og den flydende del af den afgassede biomasse skal opfylde mindst ét af følgende stabilitetskriterier:

a)oxygenoptagelseshastighed:

Definition: En indikator for, i hvilket omfang bionedbrydeligt organisk materiale nedbrydes inden for et fastsat tidsrum. Metoden er ikke egnet til materiale, hvis indhold af partikler med en størrelse på > 10 mm overstiger 20 %.

Kriterium: højst 50 mmol O2/kg organisk materiale/time, eller

b)restbiogaspotentiale:

Definition: En indikator for gas frigivet fra afgasset biomasse i løbet af en periode på 28 dage og målt i forhold til flygtige faste stoffer indeholdt i prøven. Denne test foretages tre gange, og gennemsnitsresultatet anvendes til at dokumentere opfyldelse af kravet. De flygtige faste stoffer er de faste stoffer i en prøve af materiale, der forsvinder ved glødning ved 550 °C.

Kriterium: højst 0,45 l biogas/g flygtige faste stoffer.

CMC 6: Biprodukter fra fødevareindustrien

1.Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde komponentmateriale bestående af et af følgende stoffer:

a)kalk fra fødevarefremstilling, dvs. et materiale fra fødevareindustrien, som er frembragt ved karbonering af organisk materiale under anvendelse af udelukkende brændt kalk fra naturlige kilder

b)melasse, dvs. et tyktflydende biprodukt fra raffinering af sukkerrør eller sukkerroer til sukker, eller

c)vinasse, dvs. et tyktflydende biprodukt fra processen med gæring af melasse til ethanol, ascorbinsyre eller andre produkter.

2.Stoffet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 16 i et dossier, der indeholder

a)de i bilag VI, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede oplysninger og

b)en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der omfatter anvendelsen af et gødningsprodukt

medmindre det er omfattet af en af de undtagelser fra registreringspligten, der er omhandlet i bilag IV til nævnte forordning eller i punkt 6, 7, 8 eller 9 i bilag V til samme forordning.

CMC 7: Mikroorganismer

Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde mikroorganismer, herunder døde mikroorganismer eller mikroorganismer med tomme celler og ikkeskadelige restelementer fra de medier, hvorpå de blev produceret, som

ikke har været underkastet anden behandling end tørring eller frysetørring og

er opført i nedenstående tabel:

Azotobacter spp.

Mykorrhizasvampe

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

CMC 8: Agronomiske additiver

1.Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde et stof eller en blanding beregnet til at forbedre gødningsproduktets frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis det eller den pågældende stofs eller blandings opfyldelse af kravene i denne forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I er blevet dokumenteret i overensstemmelse med den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der gælder for et sådant agronomisk additiv.

2.Det agronomiske additiv, der opfylder kravene, må i det CE-mærkede gødningsprodukt kun forekomme i en sådan mængde, at

a)det har den virkning, som anprises i oplysningerne til brugeren af de CE-mærkede gødningsprodukter, og

b)det ikke har en generel skadelig virkning for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet under opbevarings- eller anvendelsesbetingelser for det CE-mærkede gødningsprodukt, som med rimelighed kan forudses.

3.Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en nitrifikationshæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(I) i bilag I, hvis mindst 50 % af det totale nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet består af nitrogen (N)-formerne ammonium (NH4+) og urea (CH4N2O).

4.Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde en ureasehæmmer, som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(II) i bilag I, hvis mindst 50 % af det totale nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet består af nitrogen (N)-formen urea (CH4N2O).

5.Det CE-mærkede gødningsprodukts fabrikant skal være i besiddelse af EU-overensstemmelseserklæringen for det agronomiske additiv, der opfylder kravene.

6.Erhvervsdrivende, der gør det CE-mærkede gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, skal overholde følgende af denne forordnings bestemmelser for så vidt angår EU-overensstemmelseserklæringerne for både det CE-mærkede gødningsprodukt og det agronomiske additiv, der opfylder kravene:

a)artikel 6, stk. 3 (fabrikantens forpligtelse til at opbevare EU-overensstemmelseserklæringen)

b)artikel 7, stk. 2, litra a) (den bemyndigede repræsentants forpligtelse til at opbevare EU-overensstemmelseserklæringen)

c)artikel 8, stk. 2 (importørens forpligtelse til at sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen)

d)artikel 8, stk. 8 (importørens forpligtelse til at opbevare et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen, så det står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne), og

e)artikel 9, stk. 2 (distributørens forpligtelse til at kontrollere, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen).

CMC 9: Næringsstofpolymerer

1.Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde polymerer udelukkende bestående af monomere stoffer, der svarer til beskrivelsen i CMC 1, hvis formålet med polymerisationen er at kontrollere frigivelsen af næringsstoffer fra en eller flere de monomere stoffer.

2.Mindst 3/5 af polymererne skal være opløselige i varmt vand.

3.Polymererne må ikke indeholde formaldehyd.

CMC 10: Polymerer bortset fra næringsstofpolymerer

1.Et CE-mærket gødningsprodukt må kun indeholde andre polymerer end næringsstofpolymerer, hvis formålet med polymeren er at

a)kontrollere vandindtrængningen i næringsstofpartiklerne og dermed frigivelsen af næringsstoffer (i hvilket tilfælde polymeren almindeligvis benævnes "overfladebehandlingsmiddel") eller

b)øge det CE-mærkede gødningsprodukts vandtilbageholdelsesevne.

2.Fra den [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] skal følgende kriterium være opfyldt: Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk på en sådan måde, at det meste af den til sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), biomasse og vand. I en bionedbrydelighedstest som angivet i litra a)-c) nedenfor skal mindst 90 % af det organiske carbon være omdannet til CO2 på højst 24 måneder.

a)Testen skal gennemføres ved 25 °C ± 2 °C.

b)Testen skal gennemføres i henhold til en metode til bestemmelse af total aerob bionedbrydelighed af plast i jord ved måling af oxygenforbrug eller mængden af udviklet carbondioxid.

c)Et mikrokrystallinsk cellulosepulver med samme dimension som testmaterialet skal anvendes som referencemateriale i denne test.

d)Inden testen må testmaterialet ikke gøres til genstand for betingelser eller procedurer, der har til formål at accelerere nedbrydningen af filmen, f.eks. eksponering for varme eller lys.

3.Hverken polymeren eller dens nedbrydningsbiprodukter må have en generel skadelig virkning for dyrs eller planters sundhed eller for miljøet under anvendelsesbetingelser for det CE-mærkede gødningsprodukt, som med rimelighed kan forudses. Polymeren skal bestå en test for akut toksicitet for planters vækst, en test for akut toksicitet for regnorme og en nitrifikationshæmmertest med jordorganismer i overensstemmelse med følgende:

a)I testen for akut toksicitet for planters vækst skal spireevnen og plantebiomassen for de testede plantearter, som dyrkes på den jord, der eksponeres for testmaterialet, være over 90 % af spireevnen og plantebiomassen for de samme plantearter, der dyrkes på tilsvarende jord, som ikke eksponeres for testmaterialet.

b)Resultaterne anses kun for gyldige, hvis det af kontrollerne (dvs. jord uden testmateriale) fremgår, at:

spiringen er mindst 70 %

kimplanterne ikke fremviser synlige fytotoksiske virkninger (f.eks. klorose, nekrose, visnen eller misdannelser af blade og stilk), og planterne kun fremviser normal variation i vækst og morfologi for den pågældende art

middeloverlevelsesraten for de kontrolkimplanter, der fremkommer, er på mindst 90 % under i hele undersøgelsesperioden, og

miljøbetingelserne for den pågældende art er identiske, og vækstmedierne indeholder de samme mængde jordmatrice, støttemedier eller substrat fra samme kilde.

c)I testen for akut toksicitet for regnorme afviger den observerede dødelighed og biomassen for de overlevende regnorme i jord, der eksponeres for testmaterialet, ikke med mere end 10 % sammenlignet med dødeligheden og biomassen for den tilsvarende jord, der ikke eksponeres for testmaterialet. Resultaterne anses for gyldige, hvis

den observerede dødelighed i kontrollen (dvs. jord uden testmateriale) er < 10 %, og

det gennemsnitlige tabt af biomasse (middelvægten) for ormene i jorden uden testmateriale ikke overstiger 20 %.

d)I nitrifikationshæmmertesten med jordmikroorganismer skal nitritdannelsen i den jord, der eksponeres for testmaterialet, være over 90 % af nitritdannelsen i den tilsvarende jord, der ikke eksponeres for testmaterialet. Resultaterne anses for gyldige, hvis variationen mellem replikate kontrolprøver (jord uden testmateriale) og testprøver er mindre end ± 20 %.

CMC 11: Visse animalske biprodukter

Et CE-mærket gødningsprodukt kan indeholde animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning, der har nået slutpunktet i fremstillingskæden, som fastsat i henhold til nævnte forordning, og som er opført og angivet i nedenstående tabel:

BILAG III
Mærkningskrav

I dette bilag fastsættes mærkningskravene for CE-mærkede gødningsprodukter. De krav, der i del 2 og 3 i dette bilag er fastsat for en bestemt produktfunktionskategori ("PFC"), som angivet i bilag I, finder anvendelse på CE-mærkede gødningsprodukter i alle underkategorier af den pågældende PFC.

Del 1
Generelle mærkningskrav

1.De oplysningselementer, der kræves i henhold til denne forordning, skal klart adskilles fra alle andre oplysningselementer.

2.Der skal foreligge følgende oplysningselementer:

a)betegnelsen for produktfunktionskategorien ("PFC") som angivet i bilag I, del I

b)mængde CE-mærket gødningsprodukt, angivet i masse eller volumen

c)anvisning for påtænkt anvendelse, herunder påtænkt anvendelsesmængde og påtænkte målplanter

d)alle relevante oplysninger om anbefalede foranstaltninger til at styre risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet og

e)en beskrivelse af alle komponenter, som udgør over 5 % af produktvægten i faldende størrelsesorden i tørvægt, herunder en angivelse af de relevante komponentmaterialekategorier (CMC) som omhandlet i bilag II.

3.Hvis et bemyndiget organ er inddraget i overensstemmelsesvurderingsproceduren, angives identifikationsnummeret for det bemyndigede organ.

4.Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning, bortset fra husdyrgødning, skal det være forsynet med følgende anvisning: "Opdrættede dyr må ikke fodres, hverken direkte eller ved græsning, med foderplanter fra jordarealer, hvorpå produktet er blevet anvendt, medmindre høsten eller græsningen finder sted efter et tidsrum på mindst 21 dage."

5.Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et stof, for hvilket der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 315/93, forordning (EF) nr. 396/2005, forordning (EF) nr. 470/2009 eller direktiv 2002/32/EF, skal den anvisning, der er omhandlet i punkt, 2, litra c), sikre, at den påtænkte anvendelse af det CE-mærkede gødningsprodukt ikke fører til overskridelse af disse grænseværdier i fødevarer eller foder.

6.Produktfunktionskategorien ("PFC"), som angivet i bilag I, må ikke angives på et CE-mærket gødningsprodukt, som ikke er omfattet af en positiv overensstemmelsesvurdering i overensstemmelse med denne forordning for den pågældende PFC.

7.Oplysningselementerne bortset fra dem, der kræves i henhold til punkt 2-6

a)må ikke vildlede brugeren ved f.eks. at tillægge produktet egenskaber, som det ikke har, eller ved at give indtryk af, at produktet har unikke egenskaber, som andre, lignende produkter også har

b)skal vedrøre kontrollerbare faktorer og

c)må ikke indeholde anprisninger som f.eks. "bæredygtig" eller "miljøvenlig", medmindre sådanne anprisninger objektivt kan verificeres ved hjælp af bredt anerkendte retningslinjer, standarder eller ordninger.

8.Teksten "med et lavt chloridindhold" må kun anvendes, hvis chloridindholdet (Cl-) er under 30 g/kg.

Del 2
Produktspecifikke mærkningskrav

PFC 1: Gødning

1.Indholdet af nitrogen (N), phosphor (P) og kalium (K) deklareres kun, hvis disse næringsstoffer forekommer i det CE-mærkede gødningsprodukt i den minimumsmængde, der er angivet i bilag I for den relevante produktfunktionskategori (PFC).

2.Følgende regler gælder for gødninger, der indeholder nitrifikations- eller ureasehæmmere som angivet i punkt 3 og 4 i komponentmaterialekategori (CMC) 8 i bilag II:

a)Etiketten skal have påskriften "nitrifikationshæmmer" eller "ureasehæmmer", alt efter hvad der er relevant, samt identifikationsnummer for det bemyndigede organ, der har undersøgt overensstemmelsesvurderingen for nitrifikationshæmmeren eller ureasehæmmeren.

b)Indholdet af nitrifikationshæmmer skal udtrykkes i masseprocent af total nitrogen (N), der forekommer som ammoniumnitrogen (NH4+) og ureanitrogen (CH4N2O).

c)Indholdet af ureasehæmmer skal udtrykkes i masseprocent af total nitrogen (N), der forekommer som ureanitrogen (CH4N2O).

d)Der skal fremlægges teknisk information, som indeholder oplysninger om brugsperiode og anvendelsesmængde i relation til den afgrøde, til hvilken gødningen skal anvendes.

PFC 1(A): Organisk gødning

Der skal foreligge følgende oplysningselementer:

a)de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K

b)de deklarerede næringsstoffer magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-Na

c)tal, der angiver det samlede indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

d)indholdet af følgende deklarerede næringsstoffer og andre parametre i følgende rækkefølge og i masseprocent af gødningen

total nitrogen (N)

minimumsmængde af organisk nitrogen (N), efterfulgt af en beskrivelse af oprindelsen af det anvendte organiske materiale

nitrogen (N) i form af ammoniaknitrogen

total phosphorpentoxid (P2O5)

total kaliumoxid (K2O)

magnesiumoxid (MgO), calciumoxid (CaO), svovltrioxid (SO3) og natriumoxid (Na2O):

Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold

total kobber (Cu) og zink (Zn), hvis over henholdsvis 200 og 600 mg/kg tørstof

organisk carbon (C) og

tørstof.

PFC 1(B): Organisk-mineralsk gødning

1.Der skal foreligge følgende oplysningselementer vedrørende makronæringsstoffer:

a)de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K

b)de deklarerede næringsstoffer magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-Na

c)tal, der angiver det samlede indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

d)indholdet af følgende deklarerede næringsstoffer i følgende rækkefølge og i masseprocent af gødningen

total nitrogen (N)

minimumsmængde af organisk nitrogen (N), efterfulgt af en beskrivelse af oprindelsen af det anvendte organiske materiale

nitrogen (N) i form af nitratnitrogen

nitrogen (N) i form af ammoniaknitrogen

nitrogen (N) i form af ureanitrogen

total phosphorpentoxid (P2O5)

vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge

total kaliumoxid (K2O)

vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

magnesiumoxid (MgO), calciumoxid (CaO), svovltrioxid (SO3) og natriumoxid (Na2O):

Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold,

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold, og

e)hvis der forekommer urea (CH4N2O), oplysninger om, hvilke virkninger for luftkvaliteten ammoniak fra anvendelse af gødning kan have, og en opfordring til brugerne om at anvende passende afhjælpende foranstaltninger.

2.Følgende andre elementer skal angives i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt:

indhold af organisk carbon (C) og

tørstofindhold.

PFC 1(B)(I): Fast organisk-mineralsk gødning

Hvis en eller flere af mikronæringsstofferne bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn) forekommer i det minimumsindhold, der er angivet i masseprocent i nedenstående tabel

skal de deklareres, hvis de med vilje er tilsat til det CE-mærkede gødningsprodukt, og

kan de deklareres i andre tilfælde:

Mikronæringsstof

Beregnet til anvendelse på afgrøder eller græsmarker

Beregnet til havebrug

Bor (B)

0,01

0,01

Cobalt (Co)

0,002

Ikke relevant

Kobber (Cu)

0,01

0,002

Jern (Fe)

0,5

0,02

Mangan (Mn)

0,1

0,01

Molybdæn (Mo)

0,001

0,001

Zink

0,01

0,002

De skal deklareres efter oplysningerne om makronæringsstoffer. Der skal foreligge følgende oplysningselementer:

a)Angivelse af navnene på de deklarerede mikronæringsstoffer og deres kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (CU), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

b)Det samlede indhold af mikronæringsstoffer udtrykt i masseprocent af gødningen:

Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

c)Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er chelateret med en eller flere chelatdannere, følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:

"chelateret med …" navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse og mængden af chelateret mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.

d)Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et eller flere mikronæringsstoffer kompleksbundet med en eller flere kompleksdannere:

følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator: "kompleksbundet med ..." og mængden af kompleksbundet mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt og

navnet på kompleksdanneren eller dens forkortelse.

e)Følgende angivelse: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Den anbefalede dosis må ikke overskrides."

PFC 1(B)(II): Flydende organisk-mineralsk gødning

Hvis en eller flere af mikronæringsstofferne bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn) forekommer i det minimumsindhold, der er angivet i masseprocent i nedenstående tabel

skal de deklareres, hvis de med vilje er tilsat til det CE-mærkede gødningsprodukt, og

kan de deklareres i andre tilfælde:

Mikronæringsstof

Masseprocent

Bor (B)

0,01

Cobalt (Co)

0,002

Kobber (Cu)

0,002

Jern (Fe)

0,02

Mangan (Mn)

0,01

Molybdæn (Mo)

0,001

Zink

0,002

De skal deklareres efter oplysningerne om makronæringsstoffer. Der skal foreligge følgende oplysningselementer:

a)Angivelse af navnene på de deklarerede mikronæringsstoffer og deres kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (CU), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

b)Det samlede indhold af mikronæringsstoffer udtrykt i masseprocent af gødningen:

Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

c)Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er chelateret med en eller flere chelatdannere, følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:

"chelateret med …" navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse og mængden af chelateret mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.

d)Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et eller flere mikronæringsstoffer kompleksbundet med en eller flere kompleksdannere:

følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator: "kompleksbundet med ..." og mængden af kompleksbundet mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt og

navnet på kompleksdanneren eller dens forkortelse.

e)Følgende angivelse: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Den anbefalede dosis må ikke overskrides."

PFC 1(C): Uorganisk gødning

PFC 1(C)(I): Uorganisk makronæringsstofgødning

1.Der skal foreligge følgende oplysningselementer vedrørende makronæringsstoffer:

a)de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen N-P-K

b)de deklarerede næringsstoffer magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na), angivet ved deres kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-Na

c)tal, der angiver det samlede indhold af de deklarerede næringsstoffer nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium (K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver det samlede indhold af magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

d)indholdet af følgende deklarerede næringsstoffer i følgende rækkefølge og i masseprocent af gødningen

total nitrogen (N)

nitrogen (N) i form af nitratnitrogen

nitrogen (N) i form af ammoniaknitrogen

nitrogen (N) i form af ureanitrogen

nitrogen (N) fra ureaformaldehyd, isobutylidendiurea, crotonylidendiurea

nitrogen (N) fra cyanamidnitrogen

total phosphorpentoxid (P2O5)

vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

hvis der forekommer blødt råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) opløseligt i myresyge

vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

magnesiumoxid (MgO), calciumoxid (CaO), svovltrioxid (SO3) og natriumoxid (Na2O):

Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold, og

e)hvis der forekommer urea (CH4N2O), oplysninger om, hvilke virkninger for luftkvaliteten ammoniak fra anvendelse af gødning kan have, og en opfordring til brugerne om at anvende passende afhjælpende foranstaltninger.

PFC 1(C)(I)(a): Fast uorganisk makronæringsstofgødning

1.Gødningen skal mærkes

a)"kompleks", hvis hver partikel indeholder alle de deklarerede næringsstoffer i deres deklarerede indhold, og

b)"blanding" i alle andre tilfælde.

2.Gødningens kornstørrelse skal angives og udtrykkes som den procentdel af produktet, der passerer igennem en specifik sigte.

3.Produktets partikelform skal angives på en af følgende måder:

a)granuleret

b)pelleteret

c)pulveriseret, hvis mindst 90 % af produktet kan passere igennem en sigte med 10 mm maskevidde, eller

d)prillet.

4.For så vidt angår coatede gødninger, angives navnet på overfladebehandlingsmidlet/-midlerne og den procentdel af gødningerne, der er coatet med hvert overfladebehandlingsmiddel, efterfulgt af:

a)frigivelsestid i måneder for den eller de coatede fraktioner, efterfulgt af den procentdel af næringsstoffer, der frigives i løbet af dette tidsrum for hver fraktion

b)navnet på det medium (opløsningsmiddel eller substrat), der anvendes i den test, som fabrikanten gennemfører for at fastsætte frigivelsestiden

c)den temperatur, som testen er gennemført ved

d)for så vidt angår polymercoatede gødninger, følgende angivelse: "Frigivelseshastigheden for næringsstoffer kan variere afhængigt af substratets temperatur. Det kan være nødvendigt at tilpasse gødskningen", og

e)for så vidt angår svovl (S)-coatede gødninger og svovl (S)-/polymercoatede gødninger, følgende angivelse: "Frigivelseshastigheden for næringsstoffer kan variere afhængigt af substratets temperatur og den biologiske aktivitet. Det kan være nødvendigt at tilpasse gødskningen".

5.Hvis en eller flere af mikronæringsstofferne bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn) forekommer i det minimumsindhold, der er angivet nedenfor i masseprocent

skal de deklareres, hvis de med vilje er tilsat til det CE-mærkede gødningsprodukt, og

kan de deklareres i andre tilfælde:

Mikronæringsstof

Beregnet til anvendelse på afgrøder eller græsmarker

Beregnet til havebrug

Bor (B)

0,01

0,01

Cobalt (Co)

0,002

Ikke relevant

Kobber (Cu)

0,01

0,002

Jern (Fe)

0,5

0,02

Mangan (Mn)

0,1

0,01

Molybdæn (Mo)

0,001

0,001

Zink

0,01

0,002

De skal deklareres efter oplysningerne om makronæringsstoffer. Der skal foreligge følgende oplysningselementer:

a)Angivelse af navnene på de deklarerede mikronæringsstoffer og deres kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (CU), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

b)Det samlede indhold af mikronæringsstoffer udtrykt i masseprocent af gødningen:

Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

c)Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er chelateret med en eller flere chelatdannere, følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:

"chelateret med …" navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse og mængden af chelateret mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.

d)Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et eller flere mikronæringsstoffer kompleksbundet med en eller flere kompleksdannere:

følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator: "kompleksbundet med ..." og mængden af kompleksbundet mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt og

navnet på kompleksdanneren eller dens forkortelse.

e)Følgende angivelse: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Den anbefalede dosis må ikke overskrides."

PFC 1(C)(I)(b): Flydende uorganisk makronæringsstofgødning

1.Det skal fremgå af etiketten, om gødningen er i suspenderet eller opløst form, hvor

en suspension er en tofasedispersion, hvori faste partikler holdes suspenderet i en væske, og

en opløsning er en væske, der ikke indeholder faste partikler.

2.Næringsstofindholdet skal angives i masseprocent eller volumenprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.

3.Hvis en eller flere af mikronæringsstofferne bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn) forekommer i det minimumsindhold, der er angivet nedenfor i masseprocent

skal de deklareres, hvis de med vilje er tilsat til det CE-mærkede gødningsprodukt, og

kan de deklareres i andre tilfælde:

Mikronæringsstof

Masseprocent

Bor (B)

0,01

Cobalt (Co)

0,002

Kobber (Cu)

0,002

Jern (Fe)

0,02

Mangan (Mn)

0,01

Molybdæn (Mo)

0,001

Zink

0,002

De skal deklareres efter oplysningerne om makronæringsstoffer. Der skal foreligge følgende oplysningselementer:

a)Angivelse af navnene på de deklarerede mikronæringsstoffer og deres kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (CU), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

b)Det samlede indhold af mikronæringsstoffer udtrykt i masseprocent af gødningen:

Hvis disse næringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse næringsstoffer udgør mindst en fjerdedel af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

c)Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er chelateret med en eller flere chelatdannere, følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:

"chelateret med …" navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse og mængden af chelateret mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.

d)Hvis det CE-mærkede gødningsprodukt indeholder et eller flere mikronæringsstoffer kompleksbundet med en eller flere kompleksdannere:

følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator: "kompleksbundet med ..." og mængden af kompleksbundet mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt og

navnet på kompleksdanneren eller dens forkortelse.

e)Følgende angivelse: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Den anbefalede dosis må ikke overskrides."

PFC 1(C)(II): Uorganisk mikronæringsstofgødning

1.De deklarerede mikronæringsstoffer i det CE-mærkede gødningsprodukt skal angives ved deres navn og kemiske symbol i følgende rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn (Mo) og zink (Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres modion(er).

2.Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er chelateret med en eller flere chelatdannere, og hver chelatdanner kan identificeres og kvantificeres og chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mikronæringsstof, tilføjes følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:

"chelateret med …" navnet på chelatdanneren eller dens forkortelse og mængden af chelateret mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt.

3.Hvis det eller de deklarerede mikronæringsstoffer er kompleksbundet med en eller flere kompleksbindere, tilføjes følgende oplysninger efter navnet på mikronæringsstoffet og dets kemiske identifikator:

"kompleksbundet med ..." og mængden af kompleksbundet mikronæringsstof i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt og

navnet på kompleksdanneren eller dens forkortelse.

4.Følgende skal angives: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. Den anbefalede dosis må ikke overskrides."

PFC 1(C)(II)(a): Ren uorganisk mikronæringsstofgødning

1.Den relevante typologi, jf. tabellen i bilag I, del II, PFC 1(C)(II)(a), skal fremgå af etiketten.

2.Det samlede mikronæringsstofindhold skal udtrykkes i masseprocent af gødningen:

Hvis mikronæringsstoffet er fuldstændigt vandopløseligt, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige mikronæringsstofindhold udgør mindst halvdelen af det samlede indhold af dette næringsstof, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

PFC 1(C)(II)(b): Sammensat uorganisk mikronæringsstofgødning

1.Mikronæringsstoffer skal kun deklareres, hvis de forekommer i gødningen i følgende mængder:

Mikronæringsstof

Ikkechelateret, ikkekompleksbundet

Chelateret eller kompleksbundet

Bor (B)

0,2

Ikke relevant

Cobalt (Co)

0,02

0,02

Kobber (Cu)

0,5

0,1

Jern (Fe)

2

0,3

Mangan (Mn)

0,5

0,1

Molybdæn (Mo)

0,02

Ikke relevant

Zink

0,5

0,1

2.Hvis gødningen er i suspenderet eller opløst form, skal etiketten være påført angivelsen "i suspension" eller "i opløsning", alt efter hvad der er relevant.

3.Det samlede mikronæringsstofindhold skal udtrykkes i masseprocent af gødningen:

Hvis mikronæringsstofferne er fuldstændigt vandopløselige, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Hvis det opløselige indhold af disse mikronæringsstoffer udgør mindst halvdelen af det samlede indhold af disse næringsstoffer, deklareres det samlede indhold og det vandopløselige indhold, og

i andre tilfælde deklareres det samlede indhold.

PFC 2: Kalkningsmiddel

Følgende parametre skal deklareres i følgende rækkefølge:

neutraliserende evne

kornstørrelse udtrykt som den procentdel af produktet, der passerer igennem en specifik sigte.

total CaO udtrykt i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt

total MgO udtrykt i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt

reaktivitet, undtagen for oxid- og hydroxidkalk og

for slagger og carbonater af naturlig oprindelse: metode til bestemmelse af reaktivitet.

PFC 3: Jordforbedringsmiddel

Følgende parametre skal deklareres i følgende rækkefølge og udtrykkes i masseprocent af det CE-mærkede gødningsprodukt:

tørstof

indhold af organisk carbon (C)

samlet indhold af nitrogen (N)

samlet indhold af phosphorpentoxid (P2O5)

samlet indhold af kaliumoxid (K2O)

samlet indhold af kobber (Cu) og zink (Zn), hvis over henholdsvis 200 og 600 mg/kg tørstof, og

pH.

PFC 4: Vækstmedium

Parametrene skal deklareres i følgende rækkefølge:

elektrisk ledeevne, undtagen for mineraluld

pH

mængde

for mineraluld, udtrykt som antal stykker og de tre dimensioner længde, højde og bredde

for andre præformede vækstmedier, udtrykt som størrelse i mindst to dimensioner, og

for andre vækstmedier, udtrykt som total volumen

undtagen for præformede vækstmedier, mængde udtrykt i volumen af materialer med en partikelstørrelse på over 60 mm

total nitrogen (N)

total phosphorpentoxid (P2O5) og

total kaliumoxid (K2O).

PFC 5: Agronomisk additiv

Kun de generelle mærkningskrav gælder for denne PFC.

PFC 6: Biostimulans til planter

Der skal foreligge følgende oplysningselementer:

a)fysisk form

b)fremstillings- og udløbsdato

c)opbevaringsbetingelser

d)anvendelsesmetode(r)

e)dosis, brugsperiode (planteudviklingsstadie) og anvendelseshyppighed

f)den anpriste virkning for hver målplante og

g)alle relevante anvisninger vedrørende produktets effektivitet, herunder jordbehandlingspraksis, kemisk gødskning, uforenelighed med plantebeskyttelsesmidler, anbefalet størrelse af sprøjtedyser og sprøjtetryk.

PFC 6(A): Mikrobiel biostimulans til planter

Etiketten skal indeholde følgende tekst: "Mikroorganismer kan fremkalde sensibilisering".

PFC 7: Mekanisk gødningsproduktblanding

Alle mærkningskrav, der gælder for alle CE-mærkede gødningsproduktkomponenter, gælder for den CE-mærkede mekaniske gødningsproduktblanding og skal angives i forbindelse med den endelige CE-mærkede mekaniske gødningsproduktblanding.

Del 3
Toleranceregler

1.Det deklarerede indhold af næringsstoffer i et CE-mærket gødningsprodukt eller dettes fysisk-kemiske egenskaber kan afvige fra den faktiske værdi i overensstemmelse med de tolerancer, der er fastsat i denne del for den relevante produktfunktionskategori. Tolerancerne skal tage højde for variationer ved produktion, prøveudtagning og analyse.

2.Tolerancerne med hensyn til de deklarerede parametre angivet i denne del er negative og positive værdier i masseprocent.

3.Fabrikanten, importøren eller distributøren må ikke systematisk udnytte tolerancerne.

4.Uanset punkt 1 må et CE-mærket gødningsprodukts faktiske indhold af en komponent, for hvilken der er angivet et minimums- eller maksimumsindhold i bilag I eller bilag II, aldrig være mindre end minimumsindholdet eller større end maksimumsindholdet.

PFC 1: Gødning

PFC 1(A): Organisk gødning

Tilladt tolerance for det deklarerede næringsstofindhold og andre deklarerede parametre

Organisk carbon (C)

± 20 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstofindhold

± 5,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total og vandopløseligt magnesiumoxid, calciumoxid, svovltrioxid eller natriumoxid

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu)

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn):

± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Mængde

- 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

PFC 1(B): Organisk-mineralsk gødning

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

Mikronæringsstofgødninger

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for mikronæringsstoffer

Koncentration på 2 % eller mindre

± 20 % af den deklarerede værdi

Koncentration på mellem 2,1 % og 10 %

± 0,3 procentpoint i absolut værdi

Koncentration på over 10 %

± 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk carbon: ± 20 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen: ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu)    ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn):    ± 50 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstofindhold: ± 5,0 procentpoint i absolut værdi

Mængde: -5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

PFC 1(C): Uorganisk gødning

PFC 1(C)(I): Uorganisk makronæringsstofgødning

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for makronæringsstoffer

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % af det deklarerede indhold af de næringsstofformer, der er til stede, med et maksimum på 2 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold af disse næringsstoffer med et maksimum på 1,5 procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede indhold med et maksimum på 0,9 procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse: ± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

PFC 1(C)(II): Uorganisk mikronæringsstofgødning

Mikronæringsstofgødninger

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for mikronæringsstoffer

Koncentration på 2 % eller mindre

± 20 % af den deklarerede værdi

Koncentration på mellem 2,1 % og 10 %

± 0,3 procentpoint i absolut værdi

Koncentration på over 10 %

± 1,0 procentpoint i absolut værdi

Mængde: ± 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

PFC 2: Kalkningsmiddel

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

Neutraliserende evne

± 3

Kornstørrelse

± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

Total calciumoxid

± 3 procentpoint i absolut værdi

Total magnesiumoxid

Koncentration på under 8 %

Koncentration på mellem 8 og 16 %

Koncentration på 16 % eller over

± 1,0 procentpoint i absolut værdi

± 2,0 procentpoint i absolut værdi

± 3,0 procentpoint i absolut værdi

Reaktivitet

± 15 procentpoint i absolut værdi

Mængde

- 5 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede værdi

PFC 3: Jordforbedringsmiddel

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Organisk carbon (C)

± 10 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O)

± 20 % relativ afvigelse med et maksimum på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof

± 10 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Mængde

- 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på fremstillingstidspunktet

- 25 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org.

± 20 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi med et maksimum på 2,0 procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse

± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, der passerer igennem en specifik sigte

PFC 4: Vækstmedium

Former for deklarerede næringsstoffer og andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede parametre

Elektrisk ledeevne

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

pH

± 0,7 på fremstillingstidspunktet

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³)

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af materialer med en partikelstørrelse på over 60 mm

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O)

± 50 % relativ afvigelse på fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden

PFC 6: Biostimulans til planter

Deklareret indhold i g/kg eller g/l ved 20 °C

Tilladt tolerance

Op til 25

± 15 % relativ afvigelse for PFC 6

± 15 % relativ afvigelse for biostimulanser til planter, hvis biostimulanser blandes mekanisk med andre CE-mærkede gødningsprodukter i PFC 7

Over 25 indtil 100

± 10 % relativ afvigelse

Over 100 indtil 250

± 6 % relativ afvigelse

Over 250 indtil 500

± 5 % relativ afvigelse

Over 500

± 25g/kg eller ± 25g/l

BILAG IV
Overensstemmelsesvurderingsprocedurer

Del 1
Anvendelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurer

I denne del fastsættes anvendelsen af moduler vedrørende overensstemmelsesvurderingsproceduren, jf. del 2 i dette bilag, på CE-mærkede gødningsprodukter afhængigt af deres komponentmaterialekategorier, som angivet i bilag II (CMC), og deres produktfunktionskategorier som angivet i bilag I (PFC).

1.Anvendelse af intern produktionskontrol (modul A)

1.Modul A kan anvendes til et CE-mærket gødningsprodukt, der udelukkende er sammensat af et eller flere

a)stoffer og blandinger af jomfruelige materialer som angivet i CMC 1

b)afgasset biomasse fra energiafgrøder som angivet i CMC 4

c)biprodukter fra fødevareindustrien som angivet i CMC 6

d)mikroorganismer som angivet i CMC 7

e)agronomiske additiver som angivet i CMC 8 eller

f)næringsstofpolymerer som angivet i CMC 9.

2.Modul A kan også anvendes til en mekanisk gødningsproduktblanding som angivet i PFC 7.

3.Uanset punkt 1 og 2 må modul A ikke anvendes til

a)en ren eller sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) eller en mekanisk gødningsproduktblanding, der indeholder et sådant produkt

b)en nitrifikationshæmmer som angivet i PFC 5(A)(I)

c)en ureasehæmmer som angivet i PFC 5(A)(II) eller

d)en biostimulans til planter som angivet i PFC 6.

2.Anvendelse af intern produktionskontrol plus overvåget produktprøvning (modul A1)

Modul A1 anvendes til en ren eller sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i PFC 1(C)(I)(a)(iii)(A) eller en mekanisk gødningsproduktblanding som angivet i PFC 7, der indeholder et sådant produkt.

3.Anvendelse af EU-typeafprøvning (modul B) og typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol (modul C)

1.Modul B i kombination med modul C kan anvendes til et CE-mærket gødningsprodukt, der udelukkende er sammensat af en eller flere

a)ikkeforarbejdede eller mekanisk forarbejdede planter, plantedele eller planteekstrakter som angivet i CMC 2

b)andre polymerer end næringsstofpolymerer som angivet i CMC 10

c)visse animalske biprodukter som angivet i CMC 11 eller

d)CMC'er, der opfylder betingelserne for modul A i henhold til afsnit 1, punkt 1, om anvendelse af dette modul.

2.Modul B og modul C kan anvendes til

a)en nitrifikationshæmmer som angivet i PFC 5(A)(I)

b)en ureasehæmmer som angivet i PFC 5(A)(II)

c)en biostimulans til planter som angivet i PFC 6 og

d)et produkt, der opfylder betingelserne for modul A i henhold til afsnit 1, punkt 2, om anvendelse af dette modul.

3.Uanset punkt 1 og 2 må modul B og modul C ikke anvendes til en ren eller sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) eller en mekanisk gødningsproduktblanding, der indeholder et sådant produkt.

4.Anvendelse af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (modul D1)

1.Modul D1 kan anvendes til alle CE-mærkede gødningsprodukter.

2.Uanset punkt 1 må modul D1 ikke anvendes til en ren eller sammensat fast uorganisk ammoniumnitratgødning med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) eller en mekanisk gødningsproduktblanding, der indeholder et sådant produkt.

Del 2
Beskrivelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurer

Modul A – Intern produktionsstyring

1.Beskrivelse af modulet

1.Intern produktionskontrol er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved fabrikanten opfylder de forpligtelser, der er anført i afsnit 2, 3 og 4 nedenfor, og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de CE-mærkede gødningsprodukter opfylder de relevante krav i denne forordning.

2.Teknisk dokumentation

2.1Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om det CE-mærkede gødningsprodukt er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene.

2.2Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af det CE-mærkede gødningsprodukts konstruktion, fremstilling og anvendelse. Den tekniske dokumentation skal mindst indeholde følgende elementer:

a)en generel beskrivelse af det CE-mærkede gødningsprodukt

b)konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter

c)de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det CE-mærkede gødningsprodukt anvendes

d)en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i denne forordning, herunder en liste over fælles specifikationer eller andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

e)resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv. og

f)prøvningsrapporter.

3.Fremstilling

3.Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede CE-mærkede gødningsprodukter er i overensstemmelse med den i afsnit 2 omhandlede tekniske dokumentation og opfylder de relevante krav i denne forordning.

4.CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

4.1.Fabrikanten anbringer den krævede CE-mærkning på hvert enkelt gødningsprodukt, der opfylder de relevante krav i denne forordning.

4.2.Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hvert parti CE-mærkede gødningsprodukter og opbevarer den sammen med den tekniske dokumentation, så den, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket CE-mærket gødningsprodukt den vedrører.

4.3.Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen skal ledsage hvert enkelt CE-mærket gødningsprodukt.

5.Bemyndiget repræsentant

5.Fabrikantens forpligtelser som fastsat i afsnit 4 ovenfor kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.

Modul A1 – Intern produktionskontrol plus overvåget produktprøvning

1.Beskrivelse af modulet

1.Intern produktionskontrol plus overvåget produktprøvning er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved fabrikanten opfylder de forpligtelser, der er anført i afsnit 2, 3, 4 og 5 nedenfor, og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de CE-mærkede gødningsprodukter opfylder de relevante krav i denne forordning.

2.Teknisk dokumentation

2.1.Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om det CE-mærkede gødningsprodukt er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene.

2.2.Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af det CE-mærkede gødningsprodukts konstruktion, fremstilling og anvendelse. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

a)en generel beskrivelse af det CE-mærkede gødningsprodukt

b)konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter

c)de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det CE-mærkede gødningsprodukt anvendes

d)navn og adresse på de anlæg og disses driftsledere, hvor produktet og dets hovedkomponenter er fremstillet

e)en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i denne forordning, herunder en liste over fælles specifikationer eller andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

f)resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv. og

g)prøvningsrapporter.

3.Fremstilling

3.Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede CE-mærkede gødningsprodukter er i overensstemmelse med den i afsnit 2 omhandlede tekniske dokumentation og opfylder kravene i denne forordning.

4.Produktkontrol for olieabsorption og detonerbarhed

4.De cykler og den prøve, der er omhandlet i afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en repræsentativ prøve af produktet mindst hver 3. måned på fabrikantens vegne for at kontrollere, at det er i overensstemmelse med

a)kravet vedrørende olieabsorption i PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), punkt 4, i bilag I til denne forordning og

b)kravet vedrørende detonerbarhed i PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), punkt 5, i bilag I til denne forordning.

Prøverne udføres under ansvar af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.

4.1.Varmecykler forud for en prøve for overensstemmelse med kravet vedrørende olieabsorption omhandlet i bilag I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), punkt 4

4.1.1.Princip og definition

4.1.1.I en Erlenmeyerkolbe opvarmes prøven fra rumtemperatur til 50 °C og holdes ved denne temperatur i to timer (fase ved 50 °C). Den afkøles dernæst til 25 °C og holdes ved denne temperatur i to timer (fase ved 25 °C). En fase ved 50 °C efterfulgt af en fase ved 25 °C udgør tilsammen en varmecyklus. Efter at have gennemgået to varmecykler opbevares måleprøven ved en temperatur på 20 (± 3) °C, indtil olieabsorptionen bestemmes.

4.1.2.Apparatur

4.1.2.Sædvanligt laboratorieapparatur, herunder:

a)termostaterede vandbade på henholdsvis 25 ( 1) °C og 50 ( 1) °C

b)Erlenmeyerkolber på 150 ml.

4.1.3.Fremgangsmåde

4.1.3.1.Hver måleprøve på 70 ( 5) gram anbringes i en Erlenmeyerkolbe, som lukkes med en prop.

4.1.3.2.Alle kolberne flyttes hver anden time fra 50 °C-badet til 25 °C-badet og tilbage igen.

4.1.3.3.Vandet i hvert bad holdes ved konstant temperatur og holdes i bevægelse ved hurtig omrøring. Vandet skal nå op over prøvens niveau. Propperne beskyttes mod kondensation med en skumgummihætte.

4.2.Varmecykler forud for detonerbarhedsprøven omhandlet i bilag I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), punkt 5

4.2.1.Princip og definition

4.2.1.I en vandtæt beholder opvarmes prøven fra rumtemperatur til 50 °C og holdes ved denne temperatur i en time (fase ved 50 °C). Den afkøles dernæst til 25 °C og holdes ved denne temperatur i en time (fase ved 25 °C). En fase ved 50 °C efterfulgt af en fase ved 25 °C udgør tilsammen en varmecyklus. Efter at have gennemgået det krævede antal varmecykler opbevares måleprøven ved en temperatur på 20 (± 3) °C, indtil detonerbarhedsprøven er udført.

4.2.2.Apparatur

a)Et vandbad, der kan termostateres i temperaturområdet 20 til 51 °C, med en opvarmnings- og afkølingshastighed på mindst 10 °C/h, eller to vandbade, hvoraf det ene er termostateret ved 20 °C og det andet ved 51 °C. Vandet i badet (badene) holdes under stadig omrøring, og vandbadet skal være stort nok til at sikre rigelig vandcirkulation.

b)En fuldstændig vandtæt beholder af rustfrit stål med et termoelement midt i. Beholderens udvendige bredde er 45 ( 2) mm, og vægtykkelsen er 1,5 mm (se figur 1). Beholderens højde og længde kan vælges i overensstemmelse med vandbadets dimensioner, f.eks. længde 600 mm og højde 400 mm.

4.2.3.Fremgangsmåde

4.2.3.En tilstrækkelig mængde gødning til en enkelt detonationsprøve anbringes i beholderen, som dernæst lukkes med låget. Beholderen anbringes i vandbadet. Vandet opvarmes til 51 °C, og temperaturen midt i gødningen måles. En time efter at temperaturen i prøvens midte er nået op på 50 °C, afkøles vandet. En time efter at temperaturen i prøvens midte er nået ned på 25 °C, startes opvarmningen på ny, og den anden cyklus er begyndt. Hvis der arbejdes med to varmebade, overføres beholderen til det andet vandbad efter hver opvarmnings-/nedkølingsperiode.

Figur 1

4.3.Detonerbarhedsprøven omhandlet i bilag I, PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), punkt 5

4.3.1.Beskrivelse

4.3.1.1.Prøven udføres på en repræsentativ prøve af det CE-mærkede gødningsprodukt. Inden gennemførelsen af detonerbarhedsprøven underkastes hele prøvemassen fem varmecykler i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.2 ovenfor.

4.3.1.2.Det CE-mærkede gødningsprodukt underkastes en detonerbarhedsprøve i et vandret stålrør under følgende betingelser:

a)sømløst stålrør

b)rørlængde: min. 1 000 mm

c)nominel udvendig diameter: min. 114 mm

d)nominel udvendig vægtykkelse: min. 5 mm

e)tændkæde: arten af sprængstoffet og forstærkningsladningens dimensioner skal vælges således, at der med hensyn til detonationsforplantningen opnås den størst mulige detonationsbelastning på gødningsprøven

f)prøvetemperatur: 15-25 °C

g)referencecylindre af bly til detonerbarhed: diameter 50 mm, højde 100 mm

h)placeret med 150 mm's mellemrum til vandret understøtning af røret. Prøven udføres to gange. For at prøven kan ses som afgørende, må en eller flere af de benyttede understøttende blycylindre være sammentrykket mindre end 5 % under hver prøve.

4.3.2.Princip

4.3.2.Prøven indesluttes i et stålrør og udsættes for et detonationschok fra en eksplosiv tændkæde. Forplantningen bestemmes ud fra graden af knusningen af blycylindre, på hvilke røret var anbragt vandret under prøvegennemførelsen.

4.3.3.Materialer

a)Plastisk sprængstof med et PETN-indhold på 83 til 86 %

Massefylde: 1 500 til 1 600 kg/m3 

Detonationshastighed: 7 300 til 7 700 m/s

Masse: 500 ( 1) g.

b)Syv længder af fleksibel sprængsnor uden metalkappe

Fyldmasse: 11 til 13 g/m

Længde af hver enkelt snor: 400 ( 2) mm.

c)Presset legeme af sekundært sprængstof med central fordybning til detonator

Sprængstof: hexogen/voks 95/5, tetryl eller tilsvarende sekundært sprængstof med eller uden tilsætning af grafit

Massefylde: 1 500 til 1 600 kg/m3

Diameter: 19 til 21 mm

Højde: 19 til 23 mm

Central fordybning til detonator: Ø 7 til 7,3 mm, dybde 12 mm.

d)Sømløst stålrør efter ISO-standard 65-1981 — sværserie med nominelle dimensioner DN 100 (4")

Udvendig diameter: 113,1 til 115,0 mm

Vægtykkelse: 5,0 til 6,5 mm

Længde: 1 005 ( 2) mm.

e)Bundplade

Materiale: svejsbart stål

Dimension: 160 160 mm

Tykkelse: 5 til 6 mm.

f)6 blycylindre

Diameter: 50 ( 1) mm

Højde: 100 til 101 mm

Materiale: blødt bly, mindst 99,5 % bly.

g)Stålblok

Længde: mindst 1 000 mm

Bredde: mindst 150 mm

Højde: mindst 150 mm

Masse: mindst 300 kg, såfremt blokken ikke hviler på et fast underlag.

h)Plast- eller kartonhylster til tændkæden

Vægtykkelse: 1,5 til 2,5 mm

Diameter: 92 til 96 mm

Højde: 64 til 67 mm.

i)Detonator (elektrisk eller ikkeelektrisk) af styrke 8 til 10.

j)Træskive

Diameter: 92 til 96 mm. Diameteren tilpasses plast- eller paprørets (litra h) ovenfor) indre diameter

Tykkelse: 20 mm.

k)Træstift med samme dimensioner som detonatoren (litra i) ovenfor)

l)Små knappenåle (længde maksimalt 20 mm)

4.3.4.Fremgangsmåde

4.3.4.1.Fremstilling af tændkæden til indsættelse i stålrøret

4.3.4.1.Afhængigt af det til rådighed værende materiel kan sprængstoffet initieres i tændkæden enten ved

7-punkts-simultan-initiering som omhandlet i afsnit 4.3.4.1.1 nedenfor eller

central initiering ved hjælp af et presset tændlegeme som omhandlet i afsnit 4.3.4.1.2 nedenfor.

4.3.4.1.1.7-punkts-simultan-initiering

4.3.4.1.1.Den færdige tændkæde, klar til brug, er vist på figur 2 nedenfor.

4.3.4.1.1.1.En træskive (afsnit 4.3.3, litra j), ovenfor) gennembores parallelt med skivens akse i centrum og i seks punkter fordelt symmetrisk på en koncentrisk cirkel (diameter 55 mm). Huldiameteren skal være 6 til 7 mm (jf. snit A-B i figur 2), alt efter diameteren af den anvendte sprængsnor (afsnit 4.3.3, litra b), ovenfor).

4.3.4.1.1.2.Af en sprængsnor (afsnit 4.3.3, litra b), ovenfor) afskæres syv stykker på hver 400 mm på en sådan måde, at man undgår ethvert spild af eksplosivstof fra enderne, opnået ved øjeblikkeligt at smøre lim på skærefladerne. De syv stykker på hver 400 mm trækkes gennem de syv huller i træskiven (afsnit 4.3.3, litra j), ovenfor), således at de stikker nogle centimeter ud på den anden side af skiven. I en afstand af 5 til 6 mm fra enden indstikkes derefter en lille knappenål (afsnit 4.3.3, litra l), ovenfor) på tværs i kappen på hver af sprængsnorene, og regnet herfra påføres sprængsnorene lim på ydersiden i en længde af ca. 2 cm. Ved at trække i den lange ende af hver af sprængsnorsstykkerne bringes knappenålen derefter i kontakt med træskiven.

4.3.4.1.1.3.Det plastiske sprængstof (afsnit 4.3.3, litra a), ovenfor) formes til en cylinder på 92 til 96 mm i diameter alt efter diameteren af hylsteret (afsnit 4.3.3, litra h), ovenfor), hvori man indfører det med hylsteret stående på et glat underlag. Derefter sættes træskiven 17 med de syv sprængsnore oven på hylsteret og trykkes fast mod sprængstoffet. Højden af hylsteret (64 til 67 mm) tilpasses derefter på en sådan måde, at den øverste kant flugter med træoverfladen. Endelig fastgøres hylsteret hele vejen rundt til træskiven, f.eks. med hæfteklammer eller små søm.

4.3.4.1.1.4.De frie ender af de syv stykker sprængsnor anbringes rundt om træstiften (afsnit 4.3.3, litra k), ovenfor), således at enderne befinder sig i samme plan, vinkelret på denne. Ved hjælp af klæbebånd fastgøres de omkring stiften 18 .

4.3.4.1.2.Central initiering ved hjælp af et presset tændlegeme

4.3.4.1.2.Den færdige tændkæde, klar til brug, er vist på figur 3.

4.3.4.1.2.1.Fremstilling af det pressede tændlegeme

4.3.4.1.2.1.Under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger anbringes 10 g af et sekundært sprængstof (afsnit 4.3.3, litra c), ovenfor) i en form med en indvendig diameter på 19 til 21 mm og presses sammen til korrekt form og massefylde. (Forholdet mellem højde og diameter skal være ca. 1:1). I centrum af formens bund findes en 12 mm høj stift med en diameter på 7,0 til 7,3 mm (afhængigt af diameteren af den anvendte detonator), således at der i det pressede tændlegeme opstår et cylindrisk hulrum til placering af detonatoren.

4.3.4.1.2.2.Fremstilling af den færdige tændkæde

4.3.4.1.2.2.Sprængstoffet (afsnit 4.3.3, litra a), ovenfor) anbringes i et hylster (afsnit 4.3.3, litra h), ovenfor) stående på et glat underlag og presses derefter ned med et træstempel, hvorved sprængstoffet får cylinderform med en fordybning i midten. Det pressede tændlegeme anbringes i denne fordybning. Det cylinderformede nedpressede sprængstof indeholdende det pressede tændlegeme dækkes med en træskive (afsnit 4.3.3, litra j), ovenfor), som i centrum er forsynet med et 7,0 til 7,3 mm stort hul til anbringelse af en detonator. Træskiven og hylsteret samles med tape over kors. Koaxialitet mellem hullet i skiven og fordybningen i det pressede tændlegeme sikres ved indførelse af træstiften (afsnit 4.3.3, litra k), ovenfor).

4.3.4.2.Forberedelse af stålrørene til sprængningsforsøg

4.3.4.2.I rørets ene ende (afsnit 4.3.3, litra d), ovenfor) bores der diametralt over for hinanden og vinkelret på rørvæggen i en afstand af 4 mm fra rørets kant to huller på 4 mm Ø. Bundpladen (afsnit 4.3.3, litra e), ovenfor) svejses på den modsatte ende af røret, således at den rette vinkel mellem bundplade og rørvæg fyldes ud med svejsemateriale langs hele rørets omkreds.

4.3.4.3.Påfyldning og ladning af stålrøret

4.3.4.3.Se fig. 2 og 3.

4.3.4.3.1.Prøve af gødningsproduktet, stålrør og tændkæde bringes på en temperatur på 20 ( 5) °C. Der skal anvendes 16 til 18 kg af prøven til to sprængningsforsøg.

4.3.4.3.2.1Røret anbringes stående med den kvadratiske bundplade hvilende på et plant og fast underlag, helst beton. Røret fyldes op med prøvemasse til ca. 1/3 af sin højde og løftes derefter 10 cm, hvorefter man lader det falde lodret ned på underlaget, fem gange efter hinanden, således at det prillede eller granulerede produkt rystes sammen, og røret bliver pakket så tæt som muligt. For at fremskynde sammenpakningen sættes røret i svingninger ved i alt ti slag med en hammer (hammerens masse 750 til 1 000 g) på siden af røret mellem faldene mod underlaget.

4.3.4.3.2.2.Denne operation gentages med endnu en del af prøvemassen. Endelig skal der til sidst tilføres en sådan mængde, at prøvemassen efter sammenpakningen efter henholdsvis hævning og fald af røret ti gange og efter i alt tyve hammerslag står ca. 70 mm under rørets øverste kant.

4.3.4.3.2.3Ved indstilling af prøvemængdens højde i stålrøret er det absolut nødvendigt at sikre, at den senere indsatte tændkæde (omhandlet ovenfor i afsnit 4.3.4.1.1 eller 4.3.4.1.2) er i nær kontakt med prøven over hele overfladen.

4.3.4.3.3.Tændkæden anbringes i den øverste åbne ende af røret mod prøven, således at træskivens øverste kant ligger 6 mm under rørets kant. Den nødvendige nære kontakt mellem sprængstof og prøve sikres ved at tilsætte eller fjerne små mængder af prøven. Som vist på figur 2 og 3 stikkes dernæst en sikringssplit ind i hullerne i rørets øverste kant, og splitternes ben bøjes fra hinanden, så de er i kontakt med røret.

4.3.4.4.Anbringelse af stålrør og blycylindre (se fig. 4)

4.3.4.4.1.Blycylindrenes (afsnit 4.3.3, litra f), ovenfor) endeflader mærkes forinden med et tal fra 1 til 6. På en horisontalt liggende stålblok (4.3.7) afsættes på midterlinjen seks mærker med 150 mm mellemrum, idet afstanden fra første mærke til stålblokkens kant skal være mindst 75 mm. De seks blycylindre anbringes lodret på disse mærker, idet midten af hver cylinders endeflade placeres oven på mærket.

4.3.4.4.2.Stålrøret, klargjort som angivet under 4.3.4.3, anbringes vandret på blycylindrene, således at rørets akse er parallel med stålblokkens midterlinje, og rørets svejste ende befinder sig i en afstand af 50 mm fra blycylinder nr. 6. For at forhindre at røret ruller, kan der skubbes små trækiler ind mellem blycylinderens øverste endeflade og rørvæggen (én på hver side), eller der anbringes to korslagte trælister mellem rør og stålblok.

Anmærkning: Det skal sikres, at røret er i kontakt med alle seks blycylindre; en let krumning af rørfladerne kan udlignes ved at dreje røret omkring længdeaksen; hvis én af cylindrene er for høj, slås den forsigtigt med en hammer, til den har den ønskede højde.

4.3.4.5.Forberedelse af sprængningen

4.3.4.5.1.Forsøgsopstillingen som beskrevet i afsnit 4.3.4.4 skal anbringes i en bunker eller et tilsvarende indrettet hulrum under jorden (minegang eller tunnel). Man skal sikre, at temperaturen på 20 ( 5) °C er holdt for stålrøret før påtænding.

Anmærkning: I mangel af sådanne sprængningspladser kan der eventuelt anvendes en betonbeklædt grube overdækket med træbjælker. Da der ved sprængningen fremkommer stålsplinter med høj kinetisk energi, skal der sørges for passende afstand til steder, hvor mennesker opholder sig, og til trafikerede veje.

4.3.4.5.2.Ved anvendelse af 7-punktinitieringen skal det sikres, at sprængsnorene ligger så plant og udstrakt som muligt, som angivet i fodnoten i punkt 4.3.4.1.1.4 ovenfor.

4.3.4.5.3.Afslutningsvis erstattes træstiften med detonatoren. Påtændingen må først finde sted efter evakuering af farezonen, og når operatørerne befinder sig i dækning.

4.3.4.5.4.Påtænd tændkæden.

4.3.4.6.1.Efter at have ventet den tid, som er nødvendig, for at røgen efter sprængningen har spredt sig (denne består af gasformige, til dels giftige omdannelsesprodukter, f.eks. nitrøse gasser), samles de enkelte blycylindre op. Blycylindrenes højde måles ved hjælp af en skydelære.

4.3.4.6.2.Den procentvise sammentrykning af den oprindelige højde på 100 mm registreres for hver af de mærkede blycylindre. Ved skrå sammentrykning af blycylindrene registreres den højeste og den laveste værdi, hvorefter man finder frem til middelværdien.

4.3.4.7.Om nødvendigt kan der benyttes en sonde til kontinuerlig måling af detonationshastigheden. Sonden anbringes parallelt med rørets akse eller op ad dets væg.

4.3.4.8.Der skal udføres to sprængningsforsøg pr. prøve.

4.3.5.Prøverapport

4.3.5.I prøverapporten skal anføres følgende parametre for hvert af de to sprængningsforsøg:

de faktisk målte værdier for rørets yderdiameter og vægtykkelse

rørets Brinell-hårdhed

prøvens og rørets temperatur umiddelbart før sprængningen

prøvens sammenpressede massefylde i røret (kg/m3)

højden af hver enkelt blycylinder efter forsøget, opstillet i nummerorden

hvilken initieringsmetode der er anvendt.

4.3.5.1.Bedømmelse af prøveresultaterne

4.3.5.1.Såfremt der for hvert af de to forsøg er mindst én blycylinder, der er sammentrykket mindre end 5 %, har prøven af gødningsprodukter bestået detonerbarhedsprøven.

Figur 2

Figur 3

Figur 4

5.Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

5.1.Fabrikanten anbringer den krævede CE-mærkning på hvert enkelt gødningsprodukt, der opfylder de relevante krav i denne forordning.

5.2.Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hvert parti CE-mærkede gødningsprodukter og opbevarer den sammen med den tekniske dokumentation, så den, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket CE-mærket gødningsprodukt den vedrører.

6.Bemyndiget repræsentant

6.Fabrikantens forpligtelser som fastsat i afsnit 5 ovenfor kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.

Modul B – EU-typeafprøvning

1.EU-typeafprøvning er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor et bemyndiget organ undersøger den tekniske konstruktion af et CE-mærket gødningsprodukt og sikrer og erklærer, at den tekniske konstruktion af det CE-mærkede gødningsprodukt opfylder kravene i denne forordning.

2.Vurdering af egnetheden af det CE-mærkede gødningsprodukts tekniske konstruktion kan foretages ved undersøgelse af den i punkt 3.2 nedenfor omhandlede tekniske og supplerende dokumentation samt af prøveeksemplarer, der er repræsentative for den påtænkte produktion, af en eller flere af produktets mere kritiske komponenter (kombination af produktionstype og designtype).

3.1.Fabrikanten skal indgive ansøgning om EU-typeafprøvning til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

3.2.Ansøgningen skal indeholde:

a)fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant, hvis anmodningen indgives af denne

b)en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er blevet indgivet til et andet bemyndiget organ

c)den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om det CE-mærkede gødningsprodukt er i overensstemmelse med de relevante krav i denne forordning, og skal indeholde en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af det CE-mærkede gødningsprodukts konstruktion, fremstilling og anvendelse. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

en generel beskrivelse af det CE-mærkede gødningsprodukt

konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter

de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det CE-mærkede gødningsprodukt anvendes

en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i denne forordning, herunder en liste over fælles specifikationer eller andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

prøvningsrapporter og

hvis produktet indeholder eller består af animalske biprodukter som omhandlet i forordning (EF) nr. 1069/2009, de i henhold til nævnte forordning krævede handelsdokumenter eller sundhedscertifikater og dokumentation for, at de animalske biprodukter har nået slutpunktet i fremstillingskæden efter betydningen i samme forordning

d)prøveeksemplarer, som er repræsentative for den påtænkte produktion. Det bemyndigede organ kan anmode om flere prøveeksemplarer, hvis det er nødvendigt for at gennemføre prøvningsprogrammet

e)støttedokumenter, der viser, at den tekniske konstruktion er egnet. I disse støttedokumenter skal nævnes al dokumentation, der er blevet anvendt, særlig hvis de relevante harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt fuldt ud. I støttedokumentationen skal om nødvendigt indgå resultaterne af prøvninger, som er blevet foretaget i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer af fabrikantens egnede laboratorium eller af et andet prøvningslaboratorium på hans vegne og ansvar.

4.Det bemyndigede organ skal:

a)og prøvningerne skal foretages. for CE-mærkede gødningsprodukter:

1)undersøge den tekniske dokumentation og støttedokumentationen for at vurdere, om det CE-mærkede gødningsprodukts tekniske konstruktion er i orden

b)for prøveeksemplaret/prøveeksemplarerne:

2)kontrollere, at prøveeksemplaret/prøveeksemplarerne er fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og fastslå, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de pågældende harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer, samt hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer

3)foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer er blevet anvendt korrekt, hvis fabrikanten har valgt at anvende de løsninger, der er nævnt heri

4)foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav i denne forordning, hvis fabrikanten har valgt ikke at anvende de løsninger, der er omhandlet i de relevante harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer

5)aftale med fabrikanten, hvor undersøgelserne

5.Det bemyndigede organ udarbejder en evalueringsrapport om aktiviteterne i henhold til punkt 4 og resultatet af disse. Uden at dette berører det bemyndigede organs ansvar over for de bemyndigende myndigheder, offentliggør det bemyndigede organ ikke indholdet af denne rapport, hverken helt eller delvist, uden fabrikantens samtykke.

6.1.Hvis typen opfylder de krav i denne forordning, som finder anvendelse på det CE-mærkede gødningsprodukt, udsteder det bemyndigede organ en EU-typeafprøvningsattest til fabrikanten. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, resultaterne af undersøgelsen, eventuelle betingelser for dens gyldighed og de nødvendige oplysninger til identificering af den godkendte type. Der kan være et eller flere bilag til attesten.

6.2.Attesten og bilagene dertil skal indeholde alle relevante oplysninger med henblik på en vurdering af de fremstillede CE-mærkede gødningsprodukters overensstemmelse med den undersøgte type, herunder yderligere kontrol under brug.

6.3.Hvis typen ikke opfylder kravene i denne forordning, afviser det bemyndigede organ at udstede en EU-typeafprøvningsattest og oplyser ansøgeren herom og giver en detaljeret begrundelse for afslaget.

7.1.Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte type måske ikke længere opfylder kravene i denne forordning, og beslutte, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald underretter det bemyndigede organ fabrikanten herom.

7.2.Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, der opbevarer den tekniske dokumentation om EU-typeafprøvningsattesten, om alle ændringer af den godkendte type, som kan påvirke det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med kravene i denne forordning eller betingelserne for attestens gyldighed. Sådanne ændringer kræver en tillægsgodkendelse i form af et tillæg til den oprindelige EU-typeafprøvningsattest.

8.1.Hvert bemyndiget organ oplyser dets bemyndigende myndighed om de EU-typeafprøvningsattester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og stiller med jævne mellemrum eller efter anmodning listen over sådanne attester og/eller eventuelle tillæg hertil, der er blevet afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for dets bemyndigende myndighed.

8.2.Hvert bemyndiget organ oplyser de øvrige bemyndigede organer om de EU-typeafprøvningsattester og/eller tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om attester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

8.3.Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne og/eller tillæggene hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af de undersøgelser, som det bemyndigede organ har foretaget.

8.4.Det bemyndigede organ opbevarer et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, herunder den dokumentation, som fabrikanten har indgivet, indtil udløbet af attestens gyldighedsperiode.

9.Fabrikanten opbevarer et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, så disse dokumenter, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

10.Fabrikantens bemyndigede repræsentant kan indgive den i punkt 3 omhandlede ansøgning og opfylde de i punkt 7 og 9 omhandlede forpligtelser, forudsat at de er specificeret i fuldmagten.

Modul C –Typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol

1.Beskrivelse af modulet

1.Typeoverensstemmelse på grundlag af intern fabrikationskontrol er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvorved fabrikanten opfylder de i punkt 2 og 3 omhandlede forpligtelser og sikrer og erklærer, at de CE-mærkede gødningsprodukter er i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og opfylder de relevante krav i denne forordning.

2.Fremstilling

2.Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede CE-mærkede gødningsprodukter er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i denne forordning.

3.Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

3.1Fabrikanten anbringer den krævede CE-mærkning på hvert enkelt gødningsprodukt, som er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og som opfylder kravene i denne forordning.

3.2Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for et parti CE-mærkede gødningsprodukter og opbevarer den, så den, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket parti CE-mærkede gødningsprodukter den vedrører.

3.3.Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

4.Bemyndiget repræsentant

4.Fabrikantens forpligtelser som fastsat i punkt 3 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.

Modul D1: Kvalitetssikring af fremstillingsprocessen

1.Beskrivelse af modulet

1.Kvalitetssikring af fremstillingsprocessen er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved det CE-mærkede gødningsprodukts fabrikant opfylder de forpligtelser, der er anført i afsnit 2, 4 og 7, og på eget ansvar sikrer og erklærer, at de CE-mærkede gødningsprodukter opfylder de relevante krav i denne forordning.

2.Teknisk dokumentation

2.Det CE-mærkede gødningsprodukts fabrikant udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om produktet er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af produktets konstruktion, fremstilling og anvendelse. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer:

a)en generel beskrivelse af produktet

b)konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter, herunder en skriftlig beskrivelse af og et diagram over fremstillingsprocessen, hvor hver behandling, hver opbevaringstank og hvert område er klart identificeret

c)de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det CE-mærkede gødningsprodukt anvendes

d)en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i denne forordning, herunder en liste over fælles specifikationer eller andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

e)resultater af konstruktionsberegninger, undersøgelser mv.

f)prøvningsrapporter og

g)hvis produktet indeholder eller består af animalske biprodukter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning, de i henhold til nævnte forordning krævede handelsdokumenter eller sundhedscertifikater og dokumentation for, at de animalske biprodukter har nået slutpunktet i fremstillingskæden efter betydningen i samme forordning.

3.Den tekniske dokumentations tilgængelighed

3.Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation, så den, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

4.Fremstilling

4.Fabrikanten skal ved fremstilling, kontrol og prøvning af slutprodukter anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem som beskrevet i punkt 5 og skal være underkastet den i punkt 6 angivne overvågning.

5.Kvalitetsstyringssystem

5.1.Fabrikanten skal gennemføre et kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at det CE-mærkede gødningsprodukt opfylder de relevante krav i denne forordning.

5.1.1.Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte kvalitetsmålsætninger og en organisationsstruktur med ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvaliteten.

5.1.1.1.For så vidt angår kompost tilhørende komponentmaterialekategori (CMC) 3 og afgasset biomasse tilhørende CMC 5, som defineret i bilag II, skal fabrikantens organisations øverste ledelse:

a)sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer (folk, infrastruktur, udstyr) til rådighed til at udarbejde og gennemføre kvalitetsstyringssystemet

b)udpege et medlem af organisationens ledelse, som skal være ansvarligt for at:

sikre, at der etableres kvalitetsstyringsprocesser, og at de godkendes, gennemføres og vedligeholdes

rapportere til den øverste ledelse hos fabrikanten om kvalitetsstyringssystemets resultater og eventuelt behov for forbedring

sikre, at der i hele fabrikantens organisation skabes bevidsthed om kundebehov og lovgivningsmæssige krav, og at personalet gøres bevidst om relevansen og betydningen af kvalitetsstyringskrav for at opfylde de lovgivningsmæssige krav i denne forordning

sikre, at hver person, hvis arbejdsopgaver har indvirkning på produktkvaliteten, er tilstrækkeligt uddannet eller har modtaget tilstrækkelig vejledning, og

sikre, at de kvalitetsstyringsdokumenter, der er nævnt i punkt 5.1.4 nedenfor, klassificeres

c)gennemføre en intern audit hvert år, eller tidligere end planlagt, hvis udløst af en væsentlig ændring, som kan påvirke det CE-mærkede gødningsprodukts kvalitet, og

d)sikre, at der etableres passende kommunikationsprocesser i og uden for organisationen, og at der kommunikeres om effektiviteten af kvalitetsstyringen.

5.1.2.Kvalitetsstyringssystemet skal gennemføres ved hjælp af teknikker, processer og systematiske foranstaltninger vedrørende fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

5.1.2.1.For så vidt angår kompost tilhørende komponentmaterialekategori (CMC) 3 og afgasset biomasse tilhørende CMC 5, som defineret i bilag II, skal systemet sikre, at de i nævnte bilag angivne proceskriterier for kompostering og nedbrydning er opfyldt.

5.1.3.Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte undersøgelser og test, der skal gennemføres inden, under og efter fremstillingen med en bestemt frekvens.

5.1.3.1.For så vidt angår kompost tilhørende CMC 3 og afgasset biomasse tilhørende CMC 5, som defineret i bilag II, skal undersøgelserne og testene omfatte følgende elementer:

a)Følgende oplysninger registreres for hvert parti inputmaterialer:

1)leveringsdato

2)mængde i vægt (eller skøn baseret på volumen og massefylde)

3)identiteten på leverandøren af inputmaterialet

4)type inputmateriale

5)identificering af hvert parti og leveringssted på anlægget. Der tildeles en entydig identifikationskode under hele fremstillingsprocessen med henblik på kvalitetsstyring og

6)i tilfælde af afvisning, begrundelsen for at afvise partiet og angivelse af, hvorhen det blev sendt.

b)Kvalificeret personale skal foretage visuel inspektion af hver sending af inputmaterialer og kontrollere foreneligheden med specifikationerne for inputmaterialer i CMC 3 og CMC 5 i bilag II.

c)Fabrikanten skal afvise enhver sending af et givet inputmateriale, hvis den visuelle inspektion giver mistanke om

1)tilstedeværelse af stoffer, der er farlige eller skadelige for komposterings- eller nedbrydningsprocessen eller for det endelige CE-mærkede gødningsprodukts kvalitet, eller

2)uforenelighed med specifikationerne i CMC 3 og CMC 5 i bilag II, navnlig ved tilstedeværelse af plast, som fører til overskridelse af grænseværdien for synlige urenheder.

d)Personalet skal være uddannet i

1)hvilke potentielle farlige egenskaber, der kan være forbundet med inputmaterialer, og

2)hvilket udseende farlige egenskaber og tilstedeværelsen af plast kan kendes på.

e)Der skal udtages prøver af outputmaterialer for at kontrollere, at de opfylder de komponentmaterialespecifikationer for kompost og afgasset biomasse, der er fastsat i CMC 3 og CMC 5 i bilag II, og at outputmaterialets egenskaber ikke bringer det CE-mærkede gødningsprodukts opfyldelse af de relevante krav i bilag I i fare.

f)Prøver af outputmaterialet skal udtages med minimum følgende frekvens:

Årligt input
(ton)

Prøver/år

≤ 3 000

1

3 001 – 10 000

2

10 001 – 20 000

3

20 001 – 40 000

4

40 001 – 60 000

5

60 001 – 80 000

6

80 001 – 100 000

7

100 001 – 120 000

8

120 001 – 140 000

9

140 001 – 160 000

10

160 001 – 180 000

11

> 180 000

12

g)Hvis en analyseret prøve af ouputmaterialet ikke overholder de gældende grænser, der er angivet i de relevante afsnit i bilag I og II til denne forordning, skal den person, der er ansvarlig for kvalitetsstyringen, jf. punkt 5.1.1.1, litra b):

1)klart identificere de produkter, der ikke opfylder kravene, samt deres opbevaringssted

2)analysere grundene til den manglende opfyldelse og træffe de nødvendige foranstaltninger til at undgå en gentagelse

3)foretage registrering i kvalitetsregistrene, jf. punkt 5.1.4, hvis der finder oparbejdning sted, eller hvis produktet elimineres.

5.1.4.Fabrikanten skal opbevare kvalitetsregistrene, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

5.1.4.1.For så vidt angår kompost tilhørende komponentmaterialekategori (CMC) 3 og afgasset biomasse tilhørende CMC 5, som defineret i bilag II, skal kvalitetsregistrene dokumentere effektiv kontrol med inputmaterialer, fremstilling, opbevaring og input- og outputmaterialers opfyldelse af de relevante krav i denne forordning. Det enkelte dokument skal være læseligt og tilgængeligt på dets relevante anvendelsessted(er), og alle forældede udgaver skal straks fjernes fra alle steder, hvor det anvendes, eller i det mindste identificeres som forældede. Kvalitetsstyringsdokumentationen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)titel

b)udgavenummer

c)udstedelsesdato

d)navnet på den person, der udstedte den

e)registre vedrørende effektiv kontrol med inputmaterialer

f)registre vedrørende effektiv kontrol med fremstillingsprocesser

g)registre vedrørende effektiv kontrol med outputmaterialer

h)registre over manglende opfyldelse af kravene

i)registre over alle ulykker og hændelser, som indtræffer på anlægget, kendte eller formodede årsager hertil og trufne foranstaltninger

j)registre over klager fremsat at tredjeparter, og hvordan de er blevet håndteret

k)et register over, hvilken type uddannelse de ansvarlige personer for produktets kvalitet har fulgt, samt dato og emne for uddannelsen

l)resultaterne af intern audit og trufne foranstaltninger og

m)resultaterne af ekstern audit og trufne foranstaltninger.

5.1.5.Det skal overvåges, at den krævede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

5.1.5.1.For kompost tilhørende komponentmaterialekategori (CMC) 3 og afgasset biomasse tilhørende CMC 5, som defineret i bilag II, skal fabrikanten iværksætte et årligt internt auditprogram for at kontrollere overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet ved hjælp af følgende komponenter:

1)En procedure, der definerer ansvarsområder og krav i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af interne audit, udarbejdelse af registre og rapportering af resultater, skal etableres og dokumenteres. Der skal udarbejdes en rapport, hvori manglende overensstemmelse med kvalitetsstyringsordningen anføres, og alle korrigerende tiltag rapporteres. De interne auditoptegnelser skal knyttes som bilag til kvalitetsstyringsdokumentationen.

2)Manglende overensstemmelse, som er konstateret ved eksterne audit skal have topprioritet.

3)Den enkelte auditor må ikke foretage audit af sit eget arbejde.

4)Den ansvarlige ledelse for det område, der er omfattet af auditten, skal sikre, at der træffes de nødvendige korrigerende foranstaltninger uden unødig forsinkelse.

5)Der kan tages hensyn til intern audit gennemført som led i et andet kvalitetsstyringssystem, hvis den suppleres af en audit af kravene i henhold til nærværende kvalitetsstyringssystem.

5.2.Fabrikanten indgiver en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for det pågældende gødningsprodukt til et akkrediteret bemyndiget organ efter eget valg. Ansøgningen skal indeholde:

-    fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant, hvis anmodningen indgives af denne

-    en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er blevet indgivet til et andet bemyndiget organ

-    alle relevante oplysninger om den pågældende produktkategori

-    dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

-    teknisk dokumentation vedrørende alle de elementer i kvalitetsstyringssystemet, som er fastsat i punkt 5.1 og dets underpunkter.

5.3.Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i form af skriftlige politikker, procedurer og anvisninger. Dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og protokoller fortolkes ens. Den skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af alle de elementer i kvalitetsstyringssystemet, der er nævnt ovenfor i punkt 5.1 og dets underpunkter.

5.4.1.Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i stk. 5.1 og dets underpunkter.

5.4.2.Det skal antages, at kravene er opfyldt for så vidt angår de elementer i kvalitetsstyringssystemet, som er i overensstemmelse med de tilsvarende specifikationer i den relevante harmoniserede standard.

5.4.3.Ud over erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal auditholdet have mindst ét medlem med erfaring i vurderingsopgaver på det relevante produktområde og inden for den pågældende produktteknologi og viden om de relevante krav i denne forordning. Auditten skal indbefatte et besøg på fabrikantens anlæg. Auditholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at identificere de relevante krav i denne forordning og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt er i overensstemmelse med disse krav.

5.4.4.Afgørelsen meddeles til fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og begrundelsen for afgørelsen.

5.5.Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

5.6.1.Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af systemet.

5.6.2.Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og beslutter, om det ændrede kvalitetsstyringssystem fortsat vil opfylde de i punkt 5.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

5.6.3.Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og en begrundelse for afgørelsen.

6.Overvågning af det bemyndigede organs ansvar

6.1Formålet med overvågningen er at sikre, at fabrikanten behørigt opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

6.2.Fabrikanten skal med henblik på kontrol give det bemyndigede organ adgang til fremstillings-, kontrol-, prøvnings- og lagerfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, navnlig:

-    dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet

-    den i punkt 2 nævnte tekniske dokumentation

-    kvalitetsregistrene, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer.

6.3.1.Det bemyndigede organ aflægger jævnligt auditbesøg for at sikre, at fabrikanten opretholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en auditrapport til fabrikanten.

6.3.2.For kompost tilhørende komponentmaterialekategori (CMC) 3 og afgasset biomasse tilhørende CMC 5, som defineret i bilag II, skal det bemyndigede organ i forbindelse med hver audit udtage og analysere prøver af outputmaterialet, og audittene skal gennemføres med følgende frekvens:

a)i løbet af det bemyndigede organs første år med overvågning af det pågældende anlæg: samme frekvens som for prøvedudtagning, jf. tabellen i punkt 5.1.3.1, litra f), og

b)i løbet af de følgende år med overvågning: halvdelen af frekvensen for prøvedudtagning, jf. tabellen i punkt 5.1.3.1, litra f).

6.4Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage produktprøvninger for at kontrollere, at kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det bemyndigede organ udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

7.Overensstemmelsesmærkning og EU-overensstemmelseserklæring

7.1.Fabrikanten anbringer CE-mærkningen og på det i punkt 5.2 omhandlede bemyndigede organs ansvar dette organs identifikationsnummer på hvert produkt, som opfylder de relevante krav i denne forordning.

7.2.1.Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hvert parti CE-mærkede gødningsprodukter og opbevarer den, så den, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket parti gødningsprodukter den vedrører.

7.2.2.Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

8.Tilgængelighed af dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet

8.Fabrikanten skal, i mindst ti år efter at produktet er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

-    den i punkt 5.3 omhandlede dokumentation

-    de i punkt 5.6 og dets underpunkter omhandlede ændringer som godkendt

-    de i punkt 5.6.1-5.6.3 samt punkt 6.3 og 6.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

9.Oplysningsforpligtelse for bemyndigede organer

9.1.Hvert bemyndiget organ skal orientere sine bemyndigende myndigheder om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser af kvalitetsstyringssystemer til rådighed for sine bemyndigende myndigheder.

9.2.Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer og, efter anmodning, om udstedte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

10.Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser som fastsat i punkt 3, punkt 5.2, punkt 5.6.1-5.6.3 samt afsnit 7 og 8, kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.

BILAG V
EU-overensstemmelseserklæring (nr. XXX)
19

1.    CE-mærket gødningsprodukt (produkt-, batch-, type- eller serienummer):

2.    Navn og adresse på fabrikanten og, hvis det er relevant, dennes bemyndigede repræsentant:

3.    Denne EU-overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

4.    Erklæringens genstand (identifikation af produktet, så det kan spores; dette kan, hvis det er nødvendigt for identifikationen af det CE-mærkede gødningsprodukt, inkludere et billede):

5.    Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

6.    Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

7.    Hvor det er relevant, det bemyndigede organ … (navn, nummer) har foretaget … (beskrivelse af aktiviteten) og udstedt attesten:

8.    Supplerende oplysninger:

Underskrevet for og på vegne af:

(udstedelsessted og -dato):

(navn, stilling) (underskrift):

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1)
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).
(5) For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.
(6) For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.
(7) For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.
(8) Udelukkelsen af et materiale fra CMC 1 forhindrer det ikke i at være et tilladt komponentmateriale i en anden CMC, for hvilke der gælder andre krav. Jf. f.eks. CMC 11 (animalske biprodukter), CMC 9 og 10 (polymerer) og CMC 8 (agronomiske additiver).
(9) For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.
(10) Summen af naphthalen, acenaphtylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen og benzo[ghi]perylen.
(11) Summen af naphthalen, acenaphtylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen og benzo[ghi]perylen.
(12) For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.
(13) For et additiv, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis additivet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.
(14) Summen af naphthalen, acenaphtylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen og benzo[ghi]perylen.
(15) Summen af naphthalen, acenaphtylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen og benzo[ghi]perylen.
(16) For et stof, der er nyttiggjort i Den Europæiske Union, er denne betingelse opfyldt, hvis stoffet er det samme, i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning, som et stof, der er registreret i et dossier, der indeholder de her angivne oplysninger, og hvis oplysninger er tilgængelige for fabrikanten af gødningsproduktet i den i artikel 2, stk. 7, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendte betydning.
(17) Skivens diameter skal i alle tilfælde svare til hylsterets indvendige diameter.
(18) NB: Bemærk, at efter denne montage bevarer sprængsnoren i midten nødvendigvis en vis slaphed, når man trækker samtidig i de omgivende seks stykker.
(19) Det er valgfrit, om fabrikanten vil tildele EU-overensstemmelseserklæringen et nummer.
Top

Bruxelles, den 17.3.2016

COM(2016) 157 final

2016/0084(COD)

Pakken om den cirkulære økonomi

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

1.Forslaget har til formål at løse en række alvorlige problemer, der i øjeblikket findes på markedet, og som første gang blev identificeret i en efterfølgende evaluering af forordning (EF) nr. 2003/2003 (i det følgende "den eksisterende gødningsforordning") i 2010 1 . Forslaget er også blev udpeget som et af de vigtige lovgivningsmæssige forslag i handlingsplanen for den cirkulære økonomi 2 .

Første begrundelse og formål

2.For det første har innovative gødningsprodukter, som ofte indeholder næringsstoffer eller genanvendt organisk materiale fra bioaffald eller andre sekundære råvarer i overensstemmelse med modellen for den cirkulære økonomi, vanskeligt ved at få adgang til det indre marked på grund af tilstedeværelsen af divergerende nationale regler og standarder.

3.Den eksisterende gødningsforordning sikrer fri bevægelighed på det indre marked for en klasse af harmoniserede produkter, som tilhører en af de produkttyper, der er opført i bilag I til nævnte forordning. Disse produkter kan mærkes "EF-gødninger". Virksomheder, der ønsker at markedsføre andre typer af produkter som EF-gødninger, skal først have en ny typegodkendelse via en afgørelse fra Kommissionen om ændring af nævnte bilag. Så godt som alle produkttyper, der i øjeblikket er omfattet af den eksisterende gødningsforordning, er konventionelle uorganiske gødninger, som typisk er udvundet eller kemisk fremstillet i overensstemmelse med en lineær økonomimodel. Endvidere er de kemiske processer til fremstilling af f.eks. nitrogenbaserede gødninger både energiforbrugende og CO2-intensiv.

4.Alligevel er ca. 50 % af de gødninger, der er på markedet i dag, ikke omfattet af forordningens anvendelsesområde. Dette gælder for nogle få uorganiske gødninger og praktisk taget alle gødninger fremstillet af organiske materialer, f.eks. animalske biprodukter eller andre landbrugsbiprodukter, eller genanvendt bioaffald fra fødevarekæden. Forskning, innovation og investering er i øjeblikket i hastig udvikling og bidrager til den cirkulære økonomi ved at skabe lokale job og generere værdi af sekundære ressourcer, der stammer fra EU, og som ellers ville være blevet anvendt direkte på jordarealer eller bortskaffet på deponeringsanlæg, hvilket forårsager unødvendig eutrofiering og drivhusgasemissioner. Der er også en tendens til "servitisering" inden for erhvervet med stigende produkttilpasning i overensstemmelse med kundernes ønsker på basis af analyse af den jord, hvor gødningen skal anvendes. SMV'er og andre virksomheder i hele Europa bliver stadig mere interesserede i at bidrage til denne udvikling. For kundetilpassede produkter, der indeholder organiske gødninger, afhænger adgangen til det indre marked dog i øjeblikket af gensidig anerkendelse og bliver derfor ofte hindret.

5.For innovative gødninger er problemet med den eksisterende reguleringsmæssige konstruktion dobbelt.

6.Den ene side af problemet er, at det er vanskeligt at optage produkttyper, der er fremstillet på basis af organiske eller sekundære råvarer, i den eksisterende gødningsforordning. De regulerende myndigheder tøver på grund af sådanne materialers relativt variable sammensætning og egenskaber. Den eksisterende gødningsforordning er helt klart skræddersyet til velkarakteriserede, uorganiske gødninger af primære råvarer og mangler de robuste kontrolmekanismer og garantier, der er nødvendige for at skabe tillid til produkter, der stammer fra organiske eller sekundære materialekilder, som i sagens natur er forskellige. Endvidere er der ikke en klar sammenhæng med den eksisterende lovgivning om kontrol med animalske biprodukter og affald.

7.Derfor forbliver gødninger, der er tilvejebragt i overensstemmelse med den cirkulære økonomi, ikkeharmoniserede. Mange medlemsstater har indført detaljerede nationale regler og standarder for disse ikkeharmoniserede gødninger med miljøkrav (såsom grænser for forurenende stoffer i form af tungmetaller), som ikke gælder for EF-gødninger. Desuden har det vist sig at være ekstremt vanskeligt at sikre fri bevægelighed mellem medlemsstaterne gennem gensidig anerkendelse. Derfor står en producent, der fremstiller gødninger på basis af organiske eller sekundære råvarer, og som er etableret i én medlemsstat og forsøger at udvide sit marked til en anden medlemsstats område, ofte over for administrative procedurer, der gør markedsudvidelsen økonomisk uoverkommelig. Den deraf følgende mangel på kritisk masse hæmmer investeringer i denne vigtige sektor i den cirkulære økonomi. Problemet har især betydning for producenter, der er etableret i medlemsstater med et lille hjemmemarked sammenlignet med det overskud af organiske sekundære råvarer (typisk husdyrgødning), som de råder over.

8.Konkurrencevilkårene for henholdsvis gødninger fremstillet på basis af organiske eller sekundære råvarer fra EU i overensstemmelse med modellen for den cirkulære økonomi, og de gødninger der er produceret i overensstemmelse med lineær økonomimodel, er skæve til fordel for sidstnævnte. Denne konkurrenceforvridning hæmmer investeringer i den cirkulære økonomi.

9.Problemet forværres af, at en af de vigtigste bestanddele i gødninger er råphosphat, som Kommissionen har udpeget som en kritisk råvare. For så vidt angår phosphatgødninger er EU i øjeblikket stærkt afhængig af import af råphosphat, der er udvundet uden for EU (over 90 % af de phosphatgødninger, der anvendes i EU, importeres, først og fremmest fra Marokko, Tunesien og Rusland). Samtidig indeholder EU-affald (navnlig spildevandsslam) store mængder phosphor, som – hvis det genanvendes i overensstemmelse med modellen for den cirkulære økonomi – potentielt ville kunne dække omkring 20-30 % af EU's efterspørgsel efter phosphatgødninger. Det dermed forbundne investeringspotentiale er dog stadig stort set uudnyttet, hvilket til dels skyldes ovennævnte vanskeligheder med at få adgang til det indre marked.

10.Den anden side af problemet med den eksisterende gødningsforordnings begrænsninger med hensyn til innovative gødninger er, at typegodkendelsesproceduren selv for nye, uorganiske gødninger af primære råvarer er langvarig og ikke kan holde trit med innovationscyklussen i gødningssektoren. Man har derfor anset det for nødvendigt med en grundlæggende revurdering og modernisering af reguleringsteknikken for at øge fleksibiliteten med hensyn til produktkrav, samtidig med at man bevarer et højt beskyttelsesniveau for menneskers, dyrs og planters sundhed, sikkerheden og miljøet. Overvejelserne i den forbindelse er nærmere beskrevet i afsnit 3: Resultater af efterfølgende evalueringer, høringer af interesserede parter og konsekvensanalyser.

11.Det vigtigste politikmål med initiativet er derfor at skabe incitamenter for gødningsproduktion i stor målestok i EU ud fra organiske eller sekundære råvarer fra EU i overensstemmelse med modellen for den cirkulære økonomi ved at omdanne affald til næringsstoffer til afgrøder. Forslaget vil tilvejebringe en reguleringsmæssig ramme, der gør det radikalt nemmere for sådanne gødninger at få adgang til det indre marked, hvorved konkurrencevilkårene bliver de samme som for gødninger, der er udvundet eller kemisk fremstillet i overensstemmelse med en lineær økonomimodel. Dette vil bidrage til følgende mål for den cirkulære økonomi:

Det vil gøre det muligt at valorisere sekundære råvarer og dermed opnå en bedre anvendelse af råvarer og at forvandle eutrofierings- og affaldshåndteringsproblemer til økonomiske muligheder for offentlige og private aktører.

Det vil øge ressourceeffektiviteten og mindske afhængigheden af import af råvarer, der er uundværlige for europæisk landbrug, navnlig phosphor.

Det vil øge investeringer og innovation i den cirkulære økonomi og dermed skabe arbejdspladser i EU.

Det vil bidrage til at lette det pres, som i øjeblikket ligger på gødningsindustrien for at få den til at reducere CO2-emissionerne i henhold til ETS, derved at den ville få mulighed for at producere gødninger af mindre carbonintensive råvarer.

12.Øget produktion af og handel med innovative gødninger vil også diversificere de gødninger, der tilbydes til landmænd, hvilket potentielt ville kunne bidrage til at gøre fødevareproduktionen mere omkostnings- og ressourceeffektiv.

Anden begrundelse og formål

13.For det andet tages der i den eksisterende gødningsforordning ikke fat på de miljøproblemer, der opstår som følge af EF-gødningers forurening af jord, indvande og havvand og i sidste ende fødevarer. Et anerkendt problem er tilstedeværelse af cadmium i uorganiske phosphatgødninger. Da der ikke findes EU-grænseværdier, har nogle medlemsstater ensidigt indført cadmiumgrænser for EF-gødninger i henhold til artikel 114 i TEUF, hvilket skaber en vis markedsfragmentering også på det harmoniserede område. Tilstedeværelsen af forurenende stoffer i disse gødninger, som i øjeblikket er underlagt nationale regler (f.eks. genanvendte næringsstoffer fra spildevand), udgør et lignende problem.

14.En anden politikmålsætning er derfor at tage fat på dette problem og indføre harmoniserede cadmiumgrænser for phosphatgødninger. Fastsættelsen af sådanne grænseværdier, som har til formål at minimere den negative virkning, som anvendelsen af gødning har for miljøet og menneskers sundhed, vil bidrage til at reducere ophobning af cadmium i jorden og cadmiumforureningen af fødevarer og vand. Den vil også fjerne den markedsfragmentering, som bekymringerne har medført i form af nationale cadmiumgrænser i nogle medlemsstater.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

15.Forslaget vil ophæve den eksisterende gødningsforordning, men gøre det muligt for allerede harmoniserede gødninger lov til at forblive på markedet, hvis de overholder de nye sikkerheds- og kvalitetskrav. Det vil definere betingelserne for, at gødninger fremstillet af affald og animalske biprodukter kan ophøre med at være underlagt den kontrol, som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) 3 og direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver 4 , og sikres fri bevægelighed som CE-mærkede gødninger. Forslaget vil supplere Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) 5 , som fortsat vil finde anvendelse på kemiske stoffer, der indgår i gødningsprodukter.

Sammenhæng med Unionens politikker på andre områder

16.Initiativet støtter Kommissionens dagsorden for beskæftigelse, vækst og investeringer ved at tilvejebringe de rette reguleringsmæssige rammer for investeringer i realøkonomien.

17.Initiativet vil navnlig yde et vigtigt og konkret bidrag til Kommissionens pakke om den cirkulære økonomi. Det vil skabe lige vilkår for alle gødningsprodukter og gøre det nemmere at anvende sekundære råvarer fra EU.

18.Endvidere støtter initiativet målet om at skabe et dybere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag ved at fjerne de eksisterende barrierer for den frie bevægelighed for visse innovative gødninger og lette medlemsstaternes markedsovervågning.

19.Initiativet vedrører følgende politikinitiativer:

Pakken om den cirkulære økonomi: Revisionen af gødningsforordningen har til formål at fastlægge en reguleringsmæssig ramme, der muliggør produktion af gødninger af genanvendt bioaffald og andre sekundære råvarer i overensstemmelse med bioøkonomistrategien 6 , som omfatter produktion af vedvarende biologiske ressourcer og konvertering af disse ressourcer og affaldsstrømme til produkter med en merværdi. Dette vil øge anvendelsen af EU-kilder til plantenæringsstoffer, som er uundværlige for et bæredygtigt europæisk landbrug, herunder den kritiske råvare phosphor. Det vil også bidrage til en bedre gennemførelse af affaldshierarkiet ved at minimere deponering eller energinyttiggørelse af bioaffald og dermed til at løse de dermed forbundne affaldshåndteringsproblemer.

Strategien for det indre marked: Som ovenfor beskrevet udgør de tunge og divergerende nationale reguleringsmæssige rammer for disse gødninger, som i øjeblikket ikke er omfattet af harmoniseringslovgivning, en velkendt barriere for den frie bevægelighed på det indre marked. Mens de erhvervsdrivende ofte betragter de divergerende nationale regler som en uoverkommelig hindring for at komme ind på nye markeder, bliver reglerne af medlemsstaterne betragtet som uundværlige for beskyttelse af fødevarekæden og miljøet. På grund af disse sundheds- og miljømæssige hensyn har gensidig anerkendelse vist sig udsædvanlig vanskelig på området for ikkeharmoniserede gødninger, og de erhvervsdrivende har efterlyst muligheden for at få adgang til hele det indre marked gennem overholdelse af harmoniserede regler, der tager hensyn til disse hensyn på EU-plan.

Horisont 2020: Forslaget vil have potentiale til at stimulere relevante forskningsaktiviteter, der blev iværksat i forbindelse med Samfundsmæssig udfordring 2 ("Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, havforskning og forskning i indre vandveje og bioøkonomien") og 5 ("Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råstofforsyning"), som blandt andet har til formål at tilvejebringe innovative løsningsmodeller for en mere effektiv og sikrere nyttiggørelse af ressourcer fra affald, spildevand og bioaffald og tilskynde forskere til at levere innovative produkter i overensstemmelse med markedets behov, de samfundsmæssige behov og miljøbeskyttelsespolitikkerne. Fællesforetagendet for biobaserede industrier har bl.a. udpeget genanvendelse af phosphor til fremstilling af gødninger som en ny og økonomisk lovende værdikæde ud fra (organisk) affald 7 . Nem adgang til det indre marked for sådanne gødninger vil være en forudsætning for at nå disse mål og bringe resultaterne af forskningen ud på markedet.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

20.Forslaget har til formål at forbedre den måde, som det indre marked for gødningsprodukter fungerer på, og dermed forsøge at løse de problemer, der første gang blev udpeget i den efterfølgende evaluering af den eksisterende gødningsforordning, som blev foretaget i 2010. Retsgrundlaget er derfor artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som ligeledes er retsgrundlaget for den eksisterende gødningsforordning.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke hører under Unionens enekompetence)

21.Den første målsætning for den foreslåede foranstaltning er at øge investeringerne i produktion og anvendelsen af effektive, sikre, innovative gødninger, der er fremstillet af organiske eller sekundære råvarer i overensstemmelse med modellen for den cirkulære økonomi og bioøkonomistrategien, ved at hjælpe disse produkter med at nå en kritisk masse gennem adgang til hele det indre marked. En mere effektiv anvendelse af sådanne gødninger kan give betydelige miljømæssige fordele, mindre afhængighed af import af kritiske råvarer fra lande uden for EU samt en bredere vifte af forskellige gødningsprodukter af høj kvalitet til landmændene. De nuværende barrierer for disse produkters frie bevægelighed i form af divergerende nationale reguleringsmæssige rammer kan ikke fjernes ved hjælp af ensidige tiltag i de enkelte medlemsstater. Navnlig har gensidig anerkendelse vist sig usædvanlig vanskelig på dette område, og dette bliver en stadig vigtigere hindring, efterhånden som interessen for at fremstille og handle med gødninger af høj kvalitet af organiske eller sekundære råvarer stiger. EU-tiltag kan til gengæld sikre den frie bevægelighed for disse gødninger ved at fastsætte harmoniserede sikkerheds- og miljømæssige kriterier af høj kvalitet.

22.Den anden målsætning er at forsøge at løse problemet med den cadmiumforurening af jord og fødevarer, der finder sted i forbindelse med anvendelse af gødning. Da de fleste af de gødninger, som giver anledning til bekymring (dvs. uorganiske phosphatgødninger) allerede er harmoniserede, kan medlemsstaterne ikke alene opfylde denne målsætning. EU-dækkende maksimumsgrænser kan til gengæld effektivt mindske indholdet af forurenende stoffer i harmoniserede gødninger til sikrere niveauer.

Proportionalitetsprincippet

23.Den første målsætning for initiativet er at øge investeringerne i produktion af effektive, sikre, innovative gødninger, der er fremstillet af organiske eller sekundære råvarer i overensstemmelse med modellen for den cirkulære økonomi, hvilket også vil føre til miljøfordele, mindsket afhængighed af import og et øget udbud af forskellige produkter af høj kvalitet på markedet. Initiativet sigter mod at nå en kritisk masse gennem et indre marked for sådanne produkter. Gensidig anerkendelse af ikkeharmoniserede gødninger har tidligere vist sig særdeles vanskelig, hvorimod produktharmoniseringslovgivning har været en effektiv måde at sikre uorganiske gødningers adgang til det indre marked på. Det konkluderes derfor, at produktharmoniseringslovgivning for gødninger af organiske eller sekundære råvarer ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at tilvejebringe den reguleringsmæssige sikkerhed, der kræves for at skabe incitamenter for omfattende investeringer i den cirkulære økonomi. Den reguleringsmæssige teknik, der er valgt i dette forslag, giver de erhvervsdrivende størst mulig fleksibilitet med hensyn til at bringe nye produkter i omsætning uden at gå på kompromis med sikkerheden eller kvaliteten. Endvidere overlades det til medlemsstaterne at tillade ikkeharmoniserede gødninger på markedet uden at fratage de erhvervsdrivende, der søger større markeder, muligheden for at vælge de fordele, der er ved den harmoniserede reguleringsmæssige ramme.

24.En forordning anses for at være bedst egnet til harmonisering af produkter på et område, der er så teknisk komplekst og har så stor potentiel indvirkning på fødevarekæden og miljøet som gødninger. Denne konklusion understøttes af, at den eksisterende harmoniseringslovgivning for gødninger også har form af en forordning.

25.Med hensyn til den anden målsætning, dvs. at forsøge at løse problemet med den cadmiumforurening af jord og fødevarer, der finder sted gennem anvendelse af gødninger, hvoraf mange allerede er harmoniserede, betragtes fastsættelse af grænseværdier i produktlovgivningen som et effektivt middel til løsning af dette problem ved kilden. De økonomiske virkninger anses for at stå i rimeligt forhold til målet, som er at forebygge uigenkaldelig jordforurening, som vil berøre nuværende og fremtidige generationer af landmænd og fødevareforbrugere.

26.Spørgsmålet om proportionalitet er nærmere beskrevet i afsnit 4.2.2 i konsekvensanalysen.

Reguleringsmiddel/reguleringsform

27.En forordning anses for at være bedst egnet til harmonisering af produkter på et område, der er så teknisk komplekst og har så stor potentiel indvirkning på fødevarekæden og miljøet som gødninger. Denne konklusion understøttes af, at den eksisterende harmoniseringslovgivning for gødninger også har form af en forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

28.I den efterfølgende evaluering af den eksisterende gødningsforordning, der blev foretaget i 2010, konkluderedes det 8 , at forordningen havde været effektiv med hensyn til at opfylde målsætningen om at forenkle og harmonisere den reguleringsmæssige ramme i forhold til en vigtig del af gødningsmarkedet.

29.Det konkluderedes imidlertid også i evalueringen, at forordningen kunne være mere effektiv med hensyn til at fremme innovative gødninger, og at der ville være behov for tilpasninger for at opnå en bedre beskyttelse af miljøet. Endvidere viste evalueringen, at for så vidt angår organiske gødninger, som i øjeblikket ikke er omfattet af forordningen, mente hverken de erhvervsdrivende eller de nationale myndigheder, at gensidig anerkendelse var det meste hensigtsmæssige værktøj til sikring af fri bevægelighed, idet gødninger er produkter, hvor legitime hensyn til produktkvalitet, miljø og menneskers sundhed kan tilsige strenge regler.

Høringer af interesserede parter

30.Der er gennemført omfattende høringer af medlemsstater og andre interesserede parter i hele den forberedende fase, der begyndte i 2011, navnlig inden for rammerne af arbejdsgruppen om gødning 9 . Den offentlige høring om den cirkulære økonomi, som blev offentliggjort i maj 2015, indbefattede spørgsmål om dette emne 10 . Interesserede parter blev også opfordret til at give tilbagemelding om køreplanen for revisionen af gødningsforordningen, som blev offentliggjort den 22. oktober 2015 11 .

Indhentning og brug af ekspertbistand

31.Det nuværende udkast til konsekvensanalyserapporten er i vid udstrækning baseret på ovennævnte efterfølgende evaluering af gødningsforordningen i 2010 samt på den undersøgelse, der blev gennemført i 2011, om muligheder for en fuldstændig harmonisering af EU-lovgivningen om gødningsmaterialer, herunder teknisk gennemførlighed samt miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger 12 .

32.Genanvendelse af phosphor er også blevet behandlet i FP7-forskningsprojekter, og resultaterne er blevet analyseret i workshoppen "Circular approaches to phosphorus: from research to deployment", der blev afholdt i Berlin den 4. marts 2015 13 . En af de fastlagte prioriteter er at revidere EU-gødningsforordningen, således at dens anvendelsesområde kommer til at omfatte næringsstoffer fra sekundære kilder (f.eks. genanvendte phosphater) og organiske kilder.

Konsekvensanalyse

33.Forslaget understøttes af en konsekvensanalyse, hvis nøgledokumenter kan findes på [Once the IAR is published, insert link to the summary sheet and to the positive opinion of the Regulatory Scrutiny Board]. Der blev taget hensyn til udtalelserne fra Udvalget for Konsekvensanalyse ved tilvejebringelse af bedre dokumentation for, at de forskellige nationale standarder er skyld i markedsfragmentering, tydeliggørelse af indholdet af de forskellige analyserede løsningsmodeller og fremlæggelse af en bedre begrundelse for forslagets væsentligste virkninger.

34.I konsekvensanalysen blev status quo (benævnt løsning 1) sammenlignet med fire andre politikløsninger (benævnt løsning 2-5). Med samtlige af løsningerne 2-5 ville anvendelsesområdet for harmoniseringen blive udvidet til gødninger af organiske råvarer og til andre gødningsrelaterede produkter, og der ville blive indført grænseværdier for forurenende stoffer. Løsningerne ville bygge på forskellige kontrolmekanismer: Med løsning 2 ville reguleringsteknikken i gødningsforordningen, dvs. typegodkendelse, ikke blive ændret. Med løsning 3 ville typegodkendelsen blive afløst af en udtømmende positivliste over materialer, der med vilje kan tilføres en gødning. Med løsning 4 ville den nødvendige kontrol skulle opnås gennem "de nye retlige rammer" med én generel overensstemmelsesvurderingsprocedure. Endelig ville løsning 5 også bygge på de nye retlige rammer, men overensstemmelsesvurderingsproceduren ville variere afhængigt af materialekategorien. For samtlige af løsningerne 2-5 undersøgte man også, om harmonisering burde være obligatorisk for alle produkter med en bestemt funktion, eller om gødningers overensstemmelse med den harmoniserede lovgivning kunne være frivillig som et alternativ til eventuel national lovgivning og gensidig anerkendelse, således som det er tilfældet med status quo-løsningen for uorganiske gødninger.

35.Det endelige forslag svarer til løsning 5 kombineret med varianten, der indebærer frivillig harmonisering. Det blev anset for at være det bedste politikvalg, fordi det vil føre til administrativ forenkling, navnlig for gødningsprodukter fra veldefinerede primære råvarer, og sikre fleksibilitet, samtidig med at det sikres, at anvendelsen af harmoniserede gødningsprodukter ikke udgør uacceptable risici for sundheden eller miljøet.

36.Forslaget vil hovedsagelig berøre producenter, der fremstiller innovative gødninger af organiske eller sekundære råvarer i overensstemmelse med modellen for den cirkulære økonomi, og som vil kunne nå en kritisk masse gennem radikalt nemmere adgang til det indre marked. Disse producenter vil drage fordel af initiativet, navnlig i de medlemsstater, der ikke har et tilstrækkeligt stort hjemmemarked for nye gødningstyper.

37.Det vil også berøre private og offentlige nyttiggørelsesoperatører (f.eks. operatører af spildevandsrensningsanlæg eller affaldsbehandlingsanlæg, der producerer kompost eller afgasset biomasse), som vil kunne valorisere deres output, og dermed fremme investeringerne i disse infrastrukturer.

38.En lang række nationale myndigheder vil opleve en faldende arbejdsbyrde, når nationale registrerings- eller godkendelsessystemer for gødninger erstattes helt eller delvist af EU-dækkende kontrolmekanismer.

39.Endelig vil landmænd og andre gødningsbrugere sandsynligvis notere en stigning i udbuddet af forskellige gødninger, mens den brede offentlighed vil være bedre beskyttet mod forurening af jord, vand og fødevarer.

Målrettet regulering og forenkling

40.Forslaget vil føre til forenkling og mindskelse af den administrative byrde for producenter af gødningsprodukter, der ønsker adgang til mere end ét nationalt område på det indre marked, da en sådan adgang ikke længere vil afhænge af gensidig anerkendelse. Samtidig vil forslaget forhindre, at producenter, der ikke sigter efter at overholde bestemmelser på EU-plan, forbydes eller gives begrænset markedsadgang, idet det stadig skal være muligt at få adgang til nationale markeder på grundlag af nationale regler og gensidig anerkendelse.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

41.Forslaget har ingen virkninger for EU's budget. Menneskelige og administrative ressourcer i Europa-Kommissionen vil forblive uændrede sammenlignet med implementeringen og overvågningen af den eksisterende gødningsforordning.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

42.Europa-Kommissionen vil bistå ved og overvåge medlemsstaternes implementering af forordningen. Den vil også analysere behovet for retningslinjer, standarder eller ordninger, der dokumenterer gødningsprodukters bæredygtighed og dermed give mulighed for bæredygtighedsanprisninger på produkternes etiketter.

43.Kommissionen har desuden til hensigt at medtage yderligere komponentmaterialekategorier i bilagene for at holde trit med den teknologiske udvikling, hvilket vil muliggøre produktion af sikre og effektive gødninger af nyttiggjorte sekundære råvarer som f.eks. biokul, aske og struvit. Endelig vil Kommissionen løbende tage kravene i bilagene op til fornyet vurdering og om nødvendigt revidere dem for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

44.I kapitel 1 i forordningsforslaget fastsættes genstand, anvendelsesområde og definitioner samt de grundlæggende principper for CE-mærkede gødningsprodukters frie bevægelighed og omsættelighed. Bestemmelsen om produktkrav henviser til bilag I og II, som indeholder de væsentlige krav til kategorier af slutprodukter i overensstemmelse med deres påtænkte funktion (bilag I) samt til kategorier af komponentmaterialer, som CE-mærkede gødningsprodukter kan indeholde (bilag II). Bestemmelsen henviser også til bilag III, hvori mærkningskravene fastsættes.

45.I kapitel 2 fastsættes de forpligtelser, der påhviler erhvervsdrivende, der er involveret i at gøre CE-mærkede gødningsprodukter tilgængelige på markedet.

46.I kapitel 3 fastsættes de generelle principper for CE-mærkede gødningsprodukters overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises til bilag IV, der nøje beskriver de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der gælder for CE-mærkede gødningsprodukter, afhængigt af deres komponentmaterialekategorier og deres produktfunktionskategorier. Der henvises også til bilag V, hvori modelstrukturen for EU-overensstemmelseserklæringen fastsættes.

47.Kapitel 4 indeholder bestemmelser om bemyndigede organer, og kapitel 5 indeholder bestemmelser om markedsovervågning. I kapitel 6 fastsættes betingelserne for Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, og kapitel 7 indeholder de afsluttende bestemmelser.

2016/0084 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 14 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Betingelserne for tilgængeliggørelse af gødninger på det indre marked er delvist blevet harmoniseret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 15 , som næsten udelukkende omfatter gødninger af uorganiske materialer, der udvindes eller fremstilles kemisk. Der er også et behov for at anvende genanvendte eller organiske materialer til gødningsformål. Der bør fastsættes harmoniserede betingelser for tilgængeliggørelse af gødninger, der er fremstillet af sådanne genanvendte eller organiske materialer, på hele det indre marked for at give et vigtigt incitament til yderligere anvendelse heraf. Harmoniseringens anvendelsesområde bør derfor udvides, således at genanvendte og organiske materialer også er omfattet.

(2)Visse produkter anvendes i kombination med gødninger for at forbedre næringsstofeffektiviteten, og dette har en gavnlig virkning i form af begrænsning af mængden af anvendte gødninger og dermed de miljømæssige virkninger heraf. For at lette den frie bevægelighed på det indre marked bør ikke kun gødninger, dvs. produkter, der er beregnet til at tilføre planter næringsstoffer, men også produkter, der er beregnet til at forbedre planters næringsstofeffektivitet, omfattes af harmoniseringen.

(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 16 fastsætter regler for akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer, tilvejebringer en ramme for markedsovervågning af produkter og kontrol af produkter fra tredjelande og fastsætter de generelle principper for CE-mærkning. Nævnte forordning bør gælde for produkter, der er omfattet af anvendelsesområdet for nærværende forordning, for at sikre, at produkter, der er omfattet af varernes frie bevægelighed i Unionen, opfylder krav, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for samfundsinteresser som sundhed og sikkerhed generelt, forbrugerbeskyttelse og miljøbeskyttelse.

(4)Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF 17 fastsætter fælles principper og referencebestemmelser, der skal anvendes i sektorspecifik lovgivning for at skabe ensartet grundlag for ændringer i eller omarbejdning af denne lovgivning. Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor afløses af en forordning, der så vidt muligt er udarbejdet i overensstemmelse med nævnte afgørelse.

(5)I modsætning til de fleste andre harmoniseringsforanstaltninger i EU-lovgivningen forhindrer forordning (EF) nr. 2003/2003 ikke, at ikkeharmoniserede gødninger gøres tilgængelige på det indre marked i overensstemmelse med national lov og traktatens generelle bestemmelser om den frie bevægelighed. I betragtning af visse produktmarkeders meget lokale karakter bør denne mulighed bestå. Overholdelse af harmoniserede regler bør derfor fortsat være frivillig og bør kun kræves for produkter, der er beregnet til at tilføre planter næringsstoffer eller forbedre planters næringsstofeffektivitet, og som er CE-mærkede, når de gøres tilgængelige på markedet. Denne forordning bør derfor ikke anvendes på produkter, som ikke er CE-mærket, når de gøres tilgængelige på markedet.

(6)Forskellige produktfunktioner tilsiger forskellige produktsikkerheds- og -kvalitetskrav, som er tilpasset deres forskellige påtænkte anvendelsesformål. CE-mærkede gødningsprodukter bør derfor inddeles i forskellige produktfunktionskategorier, som hver især bør være underlagt særlige sikkerheds- og kvalitetskrav.

(7)På samme måde tilsiger forskellige komponentmaterialer forskellige proceskrav og kontrolmekanismer, som er tilpasset deres forskellige potentielle farlighed og variabilitet. Komponentmaterialer til CE-mærkede gødningsprodukter bør derfor inddeles i forskellige kategorier, som hver især bør være underlagt særlige proceskrav og kontrolmekanismer. Det bør være muligt at gøre CE-mærkede gødningsprodukter sammensat af flere komponentmaterialer fra forskellige komponentmaterialekategorier, hvor hvert materiale opfylder kravene i den kategori, som materialet tilhører, tilgængelige på markedet.

(8)Forurenende stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, f.eks. cadmium, kan potentielt udgøre en risiko for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, da de ophobes i miljøet og kan komme ind i fødekæden. Indholdet af dem i sådanne produkter bør derfor begrænses. Endvidere bør urenheder i CE-mærkede gødningsprodukter afledt af bioaffald, navnlig polymerer, men også metal og glas, enten forhindres eller begrænses i det omfang, det er teknisk muligt, ved at påvise sådanne urenheder i separat indsamlet bioaffald inden behandling.

(9)Produkter, der opfylder alle kravene i denne forordning, bør kunne cirkulere frit på det indre marked. Hvis en eller flere komponentmaterialer i et CE-mærket gødningsprodukt falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 18 , men når et punkt i fremstillingskæden, hvorefter det ikke længere udgør nogen folke- eller dyresundhedsrisiko af betydning ("slutpunktet i fremstillingskæden"), ville det være en unødvendig administrativ byrde fortsat at underlægge produktet bestemmelserne i nævnte forordning. Sådanne gødningsprodukter bør derfor undtages fra kravene i nævnte forordning. Forordning (EF) nr. 1069/2009 bør derfor ændres.

(10)Slutpunktet i fremstillingskæden bør fastlægges for hvert relevant komponentmateriale, der indeholder animalske biprodukter, i overensstemmelse med procedurerne i forordning (EF) nr. 1069/2009. Hvis en fremstillingsproces, der er reguleret i henhold til nærværende forordning, allerede begynder, inden dette slutpunkt er nået, bør proceskravene både i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i nærværende forordning finde anvendelse kumulativt for CE-mærkede gødningsprodukter, hvilket betyder, at det strengeste krav anvendes, hvis begge forordninger regulerer det samme parameter.

(11)I tilfælde af risici for folke- eller dyresundheden i forbindelse med CE-mærkede gødningsprodukter, der er afledt af animalske biprodukter, bør der kunne træffes beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 19 , således som det er tilfældet for andre kategorier af produkter, der er afledt af animalske biprodukter.

(12)Hvis et eller flere af et CE-mærket gødningsprodukts komponentmaterialer falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009 og ikke har nået slutpunktet i fremstillingskæden, ville det være misvisende at foreskrive CE-mærkning af produktet i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et sådant produkt er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.

(13)For visse typer nyttiggjort affald efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF 20 er der identificeret et behov på markedet for dette affalds anvendelse som gødningsprodukter. Det er endvidere nødvendigt med visse krav til affald, der anvendes som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, til behandlingsprocesser og -metoder samt til de gødningsprodukter, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, for at sikre, at anvendelsen af disse produkter ikke har en generel skadelig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed. For CE-mærkede produkter bør disse krav fastsættes i denne forordning. Derfor bør sådanne produkter, fra det øjeblik de opfylder alle kravene i denne forordning, ophøre med at blive betragtet som affald efter betydningen i direktiv 2008/98/EF.

(14)Visse stoffer og blandinger, som almindeligvis benævnes agronomiske additiver, forbedrer frigivelsesmønstret for et næringsstof i en gødning. Stoffer og blandinger, der gøres tilgængelige på markedet, for at de kan blive tilsat til CE-mærkede gødningsprodukter til netop dette formål, bør opfylde visse effektivitetskriterier, hvilket fabrikanten af disse stoffer eller blandinger er ansvarlig for, og bør derfor betragtes som CE-mærkede gødningsprodukter i henhold til denne forordning. Endvidere bør CE-mærkede gødningsprodukter, der indeholder sådanne stoffer eller blandinger, underlægges visse effektivitets- og sikkerhedskriterier. Disse stoffer og blandinger bør derfor ligeledes reguleres som komponentmaterialer til CE-mærkede gødningsprodukter.

(15)Visse stoffer, blandinger og mikroorganismer, som almindeligvis benævnes biostimulanser til planter, er ikke næringsstoffer som sådan, men stimulerer ikke desto mindre planters næringsstofprocesser. Hvis disse produkter udelukkende tager sigte på at forbedre effektiviteten af planters næringsstofudnyttelse, tolerance over for abiotisk stress eller afgrødekvalitetsegenskaber, minder de af natur mere om gødningsprodukter end om de fleste kategorier af plantebeskyttelsesmidler. Disse produkter bør derfor skulle opfylde betingelserne for CE-mærkning i henhold til denne forordning og bør ikke omfattes af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 21 . Forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor ændres.

(16)Produkter med en eller flere funktioner, hvoraf en er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009, bør forblive under den kontrol, der specifikt vedrører disse produkter, og som er fastsat i samme forordning. Hvis disse produkter også fungerer som et gødningsprodukt, vil det være misvisende at foreskrive deres CE-mærkning i henhold til nærværende forordning, idet tilgængeliggørelsen på markedet af et plantebeskyttelsesmiddel er afhængig af en produktgodkendelse, der er gyldig i den pågældende medlemsstat. Sådanne produkter bør derfor ikke omfattes af denne forordnings anvendelsesområde.

(17)Denne forordning bør ikke være til hinder for anvendelsen af eksisterende EU-lovgivning, der vedrører aspekter i forbindelse med sundhedsbeskyttelse, sikkerhed og miljø, som ikke er omfattet af denne forordning. Denne forordning bør derfor finde anvendelse, uden at det berører Rådets direktiv 86/278/EØF 22 , Rådets direktiv 89/391/EØF 23 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 24 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 25 , Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 26 , Rådets direktiv 2000/29/EF 27 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 28 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 29 .

(18)Hvis et CE-mærket gødningsprodukt indeholder et stof eller en blanding efter betydningen i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør sikkerheden ved dets bestanddele til den påtænkte anvendelse fastsættes ved hjælp af registrering i henhold til nævnte forordning. Oplysningskravene bør sikre, at sikkerheden ved den påtænkte anvendelse af det CE-mærkede gødningsprodukt dokumenteres på en måde, der er sammenlignelig med, hvad der opnås med andre reguleringsordninger for produkter, der er bestemt til anvendelse på agerjord eller afgrøder, navnlig medlemsstaternes nationale gødningslove og forordning (EF) nr. 1107/2009. Hvis de faktiske mængder, der bringes i omsætning, er på under 10 ton pr. virksomhed pr. år, bør oplysningskravene fastsat ved forordning (EF) nr. 1907/2006 i forbindelse med registrering af stoffer i mængder fra 10 til 100 ton derfor undtagelsesvist anvendes som en betingelse for tilgængeliggørelse i henhold til nærværende forordning.

(19)Hvis de faktiske mængder af stoffer i CE-mærkede gødningsprodukter, der er reguleret ved nærværende forordning, er på over 100 ton, bør de yderligere oplysningskrav fastsat i forordning (EF) nr. 1907/2006 finde direkte anvendelse i henhold til nævnte forordning. Anvendelsen af de øvrige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør heller ikke berøres af nærværende forordning.

(20)En mekanisk blanding af forskellige CE-mærkede gødningsprodukter, som hver især har været omfattet af en positiv vurdering af overensstemmelse med gældende krav for det pågældende materiale, kan selv forventes at være egnet til anvendelse som et CE-mærket gødningsprodukt, hvis blot visse supplerende krav, som den mekaniske blanding tilsiger, er opfyldt. For at undgå unødvendige administrative byrder bør sådanne mekaniske blandinger derfor tilhøre en særskilt kategori, for hvilken overensstemmelsesvurderingen bør være begrænset til de supplerende krav, som den mekaniske blanding tilsiger.

(21)Det bør påhvile de erhvervsdrivende at drage omsorg for CE-mærkede gødningsprodukters opfyldelse af kravene i denne forordning i forhold til den rolle, de hver især spiller i forsyningskæden, for at sikre et højt niveau for beskyttelse af samfundsinteresser, der er omfattet af denne forordning, og for at sikre fair konkurrencebetingelser på det indre marked.

(22)Det er nødvendigt med en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i forsynings- og distributionskæden.

(23)Fabrikanten er med sin detaljerede viden om konstruktions- og fremstillingsprocessen den, der bedst kan stå for overensstemmelsesvurderingsproceduren. Overensstemmelsesvurderingen for CE-mærkede gødningsprodukter bør derfor fortsat udelukkende være fabrikantens ansvar.

(24)Det er nødvendigt at sikre, at CE-mærkede gødningsprodukter fra tredjelande, der kommer ind på det indre marked, opfylder kravene i denne forordning, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse gødningsprodukter de relevante overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, at importører skal sikre sig, at de CE-mærkede gødningsprodukter, de bringer i omsætning, opfylder kravene i denne forordning, og at de ikke bringer CE-mærkede gødningsprodukter i omsætning, der ikke opfylder sådanne krav eller udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet. Der bør også fastsættes bestemmelser om, at sådanne importører skal sikre sig, at der er gennemført overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at mærkning af og dokumentation for CE-mærkede gødningsprodukter udarbejdet af fabrikanter er til rådighed for de kompetente nationale myndigheder med henblik på kontrol.

(25)Når en importør bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, bør vedkommende på gødningsproduktets emballage anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå den pågældende kan kontaktes, med henblik på at muliggøre markedsovervågning.

(26)Da distributøren gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, efter at det er bragt i omsætning af fabrikanten eller importøren, bør han handle med fornøden omhu for at sikre, at hans håndtering af gødningsproduktet ikke indvirker negativt på produktets opfyldelse af kravene i denne forordning.

(27)En erhvervsdrivende, der enten bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning under sit eget navn eller varemærke eller ændrer et CE-mærket gødningsprodukt på en sådan måde, at opfyldelsen af bestemmelserne i denne forordning kan blive berørt, bør anses for at være fabrikanten og påtage sig en fabrikants forpligtelser.

(28)Da distributører og importører er tæt på markedet, bør de inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af de kompetente nationale myndigheder, og være forpligtede til at bidrage aktivt og give disse myndigheder alle nødvendige oplysninger om det CE-mærkede gødningsprodukt.

(29)Hvis et CE-mærket gødningsprodukt kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager det til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore en erhvervsdrivende, der har gjort CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, tilgængelige på markedet. I forbindelse med opbevaringen af de krævede oplysninger til identifikation af andre erhvervsdrivende bør de erhvervsdrivende ikke være forpligtede til at ajourføre sådanne oplysninger for så vidt angår andre erhvervsdrivende, som de enten har fået leveret et CE-mærket gødningsprodukt fra eller har leveret et CE-mærket gødningsprodukt til, idet de normalt ikke råder over sådanne ajourførte oplysninger.

(30)For at lette vurderingen af overensstemmelse med sikkerheds- og kvalitetskrav er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om formodning om overensstemmelse for CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 30 .

(31)Hvis der ikke er vedtaget harmoniserede standarder, eller hvis de ikke tilstrækkeligt detaljeret omfatter alle elementerne i de kvalitets- og sikkerhedskrav, der er fastsat i denne forordning, kan det være nødvendigt med ensartede betingelser for gennemførelse af disse krav. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte disse betingelser i fælles specifikationer. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at CE-mærkede gødningsprodukter skal overholde sådanne specifikationer, uanset om de anses for at være i overensstemmelse med harmoniserede standarder.

(32)For at gøre det muligt for de erhvervsdrivende at godtgøre og for de kompetente myndigheder at kontrollere, at CE-mærkede gødningsprodukter, der gøres tilgængelige på markedet, opfylder kravene, er det nødvendigt at fastsætte overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Afgørelse nr. 768/2008/EF indeholder moduler vedrørende overensstemmelsesvurderingsprocedurer af progressiv strenghedsgrad alt efter risikoniveauet og det krævede sikkerhedsniveau. For at sikre kohærens mellem de forskellige sektorer og undgå ad hoc-varianter bør overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vælges blandt disse moduler. Det er imidlertid nødvendigt at tilpasse disse moduler for at afspejle særlige aspekter ved gødningsprodukterne. Det er navnlig nødvendigt at styrke kvalitetsstyringssystemerne og de bemyndigede organers inddragelse i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen af visse CE-mærkede gødningsprodukter afledt af nyttiggjort affald.

(33)For at sikre, at CE-mærkede ammoniumnitratgødninger med højt nitrogenindhold ikke frembyder nogen risiko for sikkerheden, og at sådanne gødninger ikke anvendes til andet end det, som de er beregnet til, f.eks. som sprængstof, bør sådanne gødninger være underlagt særlige krav vedrørende detonerbarhedsprøver og sporbarhed.

(34)Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed bør oplysninger vedrørende overensstemmelse med alle de EU-retsakter, som finder anvendelse på CE-mærkede gødningsprodukter, gives i form af en enkelt EU-overensstemmelseserklæring. For at mindske de administrative byrder for de erhvervsdrivende kan en sådan enkelt EU-overensstemmelseserklæring tage form af et dossier bestående af de relevante individuelle overensstemmelseserklæringer.

(35)CE-mærkningen er et udtryk for et gødningsprodukts opfyldelse af kravene og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. De generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen og dens tilknytning til andre mærker er fastsat i forordning (EF) nr. 765/2008. Der bør fastsættes specifikke bestemmelser vedrørende anbringelsen af CE-mærkningen, hvad angår gødningsprodukter.

(36)Visse af de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er fastsat i denne forordning, kræver, at de overensstemmelsesvurderingsorganer, som medlemsstaterne har notificeret til Kommissionen, bliver involveret.

(37)Det er afgørende, at alle bemyndigede organer udfører deres opgaver på samme niveau og under fair konkurrencebetingelser. Dette kræver, at der fastsættes obligatoriske krav til de overensstemmelsesvurderingsorganer, der ønsker at blive notificeret, så de kan udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver.

(38)Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan dokumenterer, at det opfylder kriterierne i harmoniserede standarder, bør det formodes at opfylde de i denne forordning fastsatte tilsvarende krav.

(39)For at sikre et ensartet kvalitetsniveau ved overensstemmelsesvurderingen af CE-mærkede gødningsprodukter er det også nødvendigt at fastsætte krav for bemyndigende myndigheder og andre organer, som er involveret i vurdering, notifikation og overvågning af bemyndigede organer.

(40)Den ordning, der fastsættes veddenne forordning, bør suppleres af akkrediteringsordningen som omhandlet i forordning (EF) nr. 765/2008. Da akkreditering er et vigtigt middel til at efterprøve overensstemmelsesvurderingsorganers kompetence, bør anvendelsen heraf også omfatte notifikationsformål.

(41)På grund af den forskelligartede karakter af visse af gødningsprodukternes komponentmaterialer og den potentielt uoprettelige karakter af nogle af de skader, som jords og afgrøders eksponering for urenheder kan føre til, bør gennemsigtig akkreditering som fastlagt i forordning (EF) nr. 765/2008 til sikring af den fornødne tillid til overensstemmelsesattester for CE-mærkede gødningsprodukter, der indeholder sådanne komponenter, være det eneste middel til dokumentation af overensstemmelsesvurderingsorganers tekniske kompetence.

(42)Overensstemmelsesvurderingsorganer giver ofte dele af deres aktiviteter i forbindelse med overensstemmelsesvurdering i underentreprise eller benytter sig af en dattervirksomhed. For at sikre det krævede beskyttelsesniveau for CE-mærkede gødningsprodukter, der skal bringes i omsætning, er det afgørende, at underleverandører og dattervirksomheder opfylder de samme krav som de bemyndigede organer hvad angår udførelse af overensstemmelsesvurderingsopgaver. Det er derfor vigtigt, at vurderingen af kompetencen og præstationerne hos de organer, der skal notificeres, og overvågningen af organer, der allerede er notificeret, også omfatter de aktiviteter, der udføres af underentreprenører og dattervirksomheder.

(43)Det er nødvendigt at sørge for en effektiv og gennemsigtig notifikationsprocedure og særlig at tilpasse den til nye teknologier, så der bliver mulighed for onlinenotifikation.

(44)Da de tjenester, som bemyndigede organer kan tilbyde, kan vedrøre CE-mærkede gødningsprodukter, der gøres tilgængelige på markedet i hele Unionen, bør de øvrige medlemsstater og Kommissionen kunne gøre indsigelse mod et bemyndiget organ. Det er derfor vigtigt, at der fastsættes en periode, inden for hvilken en eventuel tvivl eller usikkerhed om overensstemmelsesvurderingsorganers kompetence kan afklares, før de påbegynder deres aktiviteter som bemyndigede organer.

(45)Med henblik på at lette markedsadgangen er det afgørende, at bemyndigede organer anvender overensstemmelsesvurderingsprocedurerne uden at skabe unødvendige byrder for de erhvervsdrivende. Af samme grund og for at sikre, at de erhvervsdrivende behandles ens, må det sikres, at den tekniske anvendelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne er ensartet. Dette kan bedst opnås gennem koordinering og samarbejde mellem de bemyndigede organer.

(46)Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af det indre marked og kontrol af produkter, der indføres på det indre marked, i forordning (EF) nr. 765/2008/EF finder anvendelse på CE-mærkede gødningsprodukter, der er omfattet af nærværende forordning. Denne forordning bør ikke forhindre medlemsstater i at vælge de kompetente myndigheder, der skal udføre disse opgaver.

(47)CE-mærkede gødningsprodukter bør kun bringes i omsætning, hvis de er tilstrækkeligt effektive og ikke frembyder nogen uacceptable risici for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres formål og under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd. Derfor bør der fastsættes krav til sikkerhed og kvalitet samt passende kontrolmekanismer. Desuden bør den påtænkte anvendelse af CE-mærkede gødningsprodukter ikke medføre, at fødevarer eller foder bliver farlige/farligt.

(48)Der er ved forordning (EF) nr. 2003/2003 fastlagt en beskyttelsesprocedure, som giver Kommissionen mulighed for at undersøge berettigelsen af en foranstaltning truffet af en medlemsstat mod EF-gødninger, som anses for at udgøre en risiko. For at øge gennemsigtigheden og begrænse sagsbehandlingstiden er det nødvendigt at forbedre den eksisterende beskyttelsesprocedure med henblik på at gøre den mere effektiv og drage fordel af den sagkundskab, der findes i medlemsstaterne.

(49)Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidlig fase at gribe ind over for sådanne gødningsprodukter.

(50)I tilfælde, hvor medlemsstaterne og Kommissionen er enige om berettigelsen af en foranstaltning truffet af en medlemsstat, bør Kommissionen kun inddrages yderligere, hvis manglende opfyldelse af kravene kan tillægges mangler ved en harmoniseret standard, og i så fald bør proceduren for formel indsigelse mod harmoniserede standarder, som er fastsat i forordning (EU) nr. 1025/2012, anvendes. 

(51)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 31 .

(52)Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter, der pålægger den bemyndigende medlemsstat at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger med hensyn til bemyndigede organer, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for deres notifikation, da disse retsakter ikke falder ind under anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 182/2011.

(53)Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter vedrørende CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder kravene, og som udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, da disse retsakter ikke falder ind under anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 182/2011. Af samme grund bør den også anvendes til vedtagelse, ændring eller ophævelse af fælles specifikationer.

(54)Kommissionen bør ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte, hvorvidt foranstaltninger, som en medlemsstat har truffet vedrørende CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, er berettigede eller ej. Eftersom disse retsakter vil vedrøre spørgsmålet om, hvorvidt nationale foranstaltninger er berettigede, er det ikke nødvendigt, at retsakterne er underlagt medlemsstaternes kontrol.

(55)Der sker lovende tekniske fremskridt på området for genanvendelse af affald, f.eks. genanvendelse af phosphor fra spildevandsslam og fremstilling af gødningsprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. biokul. Det bør være muligt for produkter, der indeholder eller består af sådanne materialer, at få adgang til det indre marked uden unødvendig forsinkelse, når fremstillingsprocesserne er blevet videnskabeligt analyseret, og proceskravene er blevet fastsat på EU-plan. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af større eller yderligere kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter eller komponentmaterialer, der opfylder betingelserne for anvendelse i produktionen af sådanne produkter. For animalske biprodukter bør komponentmaterialekategorier kun udvides eller tilføjes, i det omfang der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden i overensstemmelse med de procedurer, der er fastslagt i forordning (EF) nr. 1069/2009, idet animalske biprodukter, for hvilke der ikke er fastlagt et sådant slutpunkt, under alle omstændigheder ikke er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde.

(56)Det bør endvidere være muligt straks at reagere på nye forhold vedrørende betingelserne for, at CE-mærkede gødningsprodukter er tilstrækkeligt effektive, og på nye risikovurderinger vedrørende menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet. Med henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten for så vidt angår ændring af de krav, der gælder for forskellige kategorier af CE-mærkede gødningsprodukter.

(57)Ved udøvelsen af disse beføjelser er det navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(58)Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

(59)Det er nødvendigt at fastsætte overgangsordninger, som gør det muligt at gøre EF-gødninger, som allerede er bragt i omsætning i henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 inden datoen for anvendelsen af nærværende forordning, tilgængelige på markedet, uden at disse produkter skal opfylde yderligere produktkrav. Distributører bør derfor kunne levere EF-gødninger, som er bragt i omsætning, dvs. lagerbeholdninger, som allerede befinder sig i distributionskæden, inden datoen for anvendelsen af denne forordning.

(60)Det er nødvendigt at sikre, at erhvervsdrivende får tilstrækkelig tid til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning og medlemsstaterne til at etablere den administrative infrastruktur, der er nødvendig for dens anvendelse. Anvendelsesdatoen bør derfor udskydes, indtil det med rimelighed kan forventes, at disse forberedelser er afsluttet.

(61)Målet for denne forordning, nemlig at garantere, at det indre marked fungerer, og samtidig sikre, at CE-mærkede gødningsprodukter på markedet opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for menneskers, dyrs og planters sundhed, sikkerheden og miljøet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel 1
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand

1.Denne forordning finder anvendelse på CE-mærkede gødningsprodukter.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på følgende produkter:

a)animalske biprodukter, som er underlagt kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009

b)plantebeskyttelsesmidler, som er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1107/2009.

2.Denne forordning berører ikke anvendelsen af følgende retsakter:

a)direktiv 86/278/EØF

b)direktiv 89/391/EØF

c)forordning (EF) nr. 1907/2006

d)forordning (EF) nr. 1272/2008

e)forordning (EF) nr. 1881/2006

f)direktiv 2000/29/EF

g)forordning (EU) nr. 98/2013

h)forordning (EU) nr. 1143/2014.

Artikel 2
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)"gødningsprodukt": et stof, en blanding, en mikroorganisme eller ethvert andet materiale, som enten alene eller blandet med andet materiale anvendes på, eller er beregnet til at blive anvendt på, planter eller deres rhizosfære med det formål at tilføre planter næringsstoffer eller forbedre deres næringsstofeffektivitet

2)"CE-mærket gødningsprodukt": et gødningsprodukt, som er CE-mærket, når det gøres tilgængeligt på markedet

3)"stof": et stof som defineret i artikel 3, nr. 1), i forordning (EF) nr. 1907/2006

4)"blanding": en blanding som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1907/2006

5)"mikroorganisme": en mikroorganisme som defineret i artikel 3, nr. 15), i forordning (EF) nr. 1107/2009

6)"gøre tilgængelig/tilgængeliggørelse på markedet": enhver levering af et CE-mærket gødningsprodukt med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

7)"bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af et CE-mærket gødningsprodukt på EU-markedet

8)"fabrikant": en fysisk eller juridisk person, som fremstiller et CE-mærket gødningsprodukt eller får et CE-mærket gødningsprodukt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette gødningsprodukt under sit navn eller varemærke

9)"bemyndiget repræsentant": en i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

10)"importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer et CE-mærket gødningsprodukt fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet

11)"distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet

12)"erhvervsdrivende": fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren

13)"teknisk specifikation": et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et CE-mærket gødningsprodukt skal opfylde

14)"harmoniseret standard": en harmoniseret standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1025/2012

15)"akkreditering": akkreditering som defineret i artikel 2, nr. 10), i forordning (EF) nr. 765/2008

16)"nationalt akkrediteringsorgan": et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11), i forordning (EF) nr. 765/2008

17)"overensstemmelsesvurdering": en proces til påvisning af, om et CE-mærket gødningsprodukt opfylder de krav i denne forordning, der gælder for det

18)"overensstemmelsesvurderingsorgan": et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder afprøvning, certificering og inspektion

19)"tilbagekaldelse": enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et CE-mærket gødningsprodukt, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres

20)"tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at et CE-mærket gødningsprodukt i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet

21)"CE-mærkning": mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at gødningsproduktet er i overensstemmelse med alle gældende krav i Unionens harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning

22)"EU-harmoniseringslovgivning": alle EU-retsforskrifter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter.

Artikel 3
Fri bevægelighed

Medlemsstaterne må ikke hindre tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 4
Produktkrav

1.Et CE-mærket gødningsprodukt skal

a)opfylde kravene i bilag I for den relevante produktfunktionskategori

b)opfylde kravene i bilag II for den eller de relevante komponentmaterialekategorier

c)mærkes i overensstemmelse med mærkningskravene i bilag III.

2.For så vidt angår forhold, der ikke er omfattet af bilag I eller II, skal CE-mærkede gødningsprodukter opfylde kravet om, at deres anvendelse, som angivet i brugsanvisningen, ikke fører til, at fødevarer eller foder af vegetabilsk oprindelse bliver farlige/farligt efter betydningen i henholdsvis artikel 14 og 15 i forordning (EF) nr. 178/2002.

Artikel 5
Tilgængeliggørelse på markedet

CE-mærkede gødningsprodukter må kun gøres tilgængelige på markedet, hvis de opfylder kravene i denne forordning.

Kapitel 2
ERHVERVSDRIVENDES FORPLIGTELSER

Artikel 6
Fabrikantens forpligtelser

1.Fabrikanten skal, når han bringer CE-mærkede gødningsprodukter i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med kravene i bilag I for den relevante produktfunktionskategori og kravene i bilag II for den eller de relevante komponentmaterialekategorier.

2.Fabrikanten skal, før han bringer CE-mærkede gødningsprodukter i omsætning, udarbejde den tekniske dokumentation og gennemføre eller få gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 14. Når et sådant gødningsprodukts overensstemmelse med de gældende krav i denne forordning er blevet dokumenteret ved denne procedure, skal fabrikanten anbringe CE-mærkningen, udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og sikre, at erklæringen ledsager gødningsproduktet, når det bringes i omsætning.

3.Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt, der er omfattet af disse dokumenter, er blevet bragt i omsætning.

4.Fabrikanten skal sikre, at der findes procedurer til sikring af, at CE-mærkede gødningsprodukter, der er del af en produktionsserie, fortsat er i overensstemmelse med denne forordning. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i disse gødningsprodukters produktionsmetode eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, de fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med de gældende krav.

Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal fabrikanten foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

5.Fabrikanten skal sikre, at emballagen for de CE-mærkede gødningsprodukter, som han har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis de pågældende gødningsprodukter leveres uden emballage, at de krævede oplysninger fremgår af et dokument, der ledsager hvert gødningsprodukt.

6.Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Postadressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

7.Fabrikanten skal sikre, at CE-mærkede gødningsprodukter mærkes i overensstemmelse med bilag III, eller hvis gødningsproduktet leveres uden emballage, at mærkningsangivelserne findes i et dokument, der ledsager gødningsproduktet og er tilgængeligt for kontrolorganerne, når produktet bringes i omsætning. Mærkningsangivelsen skal være på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat og skal være klar, forståelig og tydelig.

8.Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med denne forordning eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Endvidere skal fabrikanten, hvis han finder eller har grund til at tro, at CE-mærkede gødningsprodukter, som han har bragt i omsætning, udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort gødningsprodukterne tilgængelige, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og trufne foranstaltninger.

9.Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at dokumentere det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med denne forordning, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, han har bragt i omsætning.

10.Fabrikanten skal for nedenstående CE-mærkede gødningsprodukter indsende en rapport om den i bilag IV foreskrevne detonerbarhedsprøve til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten:

a)rene eller sammensatte faste uorganiske ammoniumnitratgødninger med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 1(C)(I)(a)(i-ii)(A)

b)mekaniske gødningsproduktblandinger som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 7, der indeholder en gødning som omhandlet i litra a).

Rapporten skal indsendes, mindst fem dage inden disse produkter bringes i omsætning.

Artikel 7
Bemyndiget repræsentant

1.Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Forpligtelserne i henhold til artikel 6, stk. 1, og forpligtelsen til at udarbejde teknisk dokumentation som omhandlet i artikel 6, stk. 2, må ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

2.En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, han har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til:

a)at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt, der er omfattet af disse dokumenter, er blevet bragt i omsætning

b)på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at dokumentere et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med lovgivningen

c)at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, der er omfattet af hans fuldmagt.

Artikel 8
Importørens forpligtelser

1.Importøren må kun bringe CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder kravene, i omsætning.

2.Importøren skal, før han bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 14. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at det CE-mærkede gødningsprodukt er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 6, stk. 5 og 6. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i bilag I, II eller III, må han ikke bringe gødningsproduktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne herom.

3.Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor han kan kontaktes, skal fremgå af det CE-mærkede gødningsprodukts emballage eller, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres uden emballage, af et dokument, der ledsager gødningsproduktet. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

4.Importøren skal sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt mærkes i overensstemmelse med bilag III på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

5.Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for et CE-mærket gødningsprodukt, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med sikkerheds- og kvalitetskravene i bilag I eller med mærkningskravene i bilag III i fare.

6.Når det anses for hensigtsmæssigt på grund af et CE-mærket gødningsprodukts ydeevne eller de med produktet forbundne risici, skal importøren foretage stikprøvekontrol af sådanne gødningsprodukter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sådanne gødningsprodukter og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.

7.Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med denne forordning eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Endvidere skal importøren, hvis han finder eller har grund til at tro, at CE-mærkede gødningsprodukter, som han har bragt i omsætning, udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort gødningsprodukterne tilgængelige, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og trufne foranstaltninger.

8.Importøren skal, i ti år efter at det CE-mærkede gødningsprodukt er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

9.Importøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og al den dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at dokumentere det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, han har bragt i omsætning.

10.Importøren skal for nedenstående CE-mærkede gødningsprodukter indsende en rapport om den i bilag IV foreskrevne detonerbarhedsprøve til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten:

a)rene eller sammensatte faste uorganiske ammoniumnitratgødninger med makronæringsstoffer og højt nitrogenindhold som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 1(C)(I)(a)(i-ii)(A)

b)mekaniske gødningsproduktblandinger som angivet i bilag I, produktfunktionskategori 7, der indeholder en gødning som omhandlet i litra a).

Rapporten skal indsendes, mindst fem dage inden disse produkter bringes i omsætning.

Artikel 9
Distributørens forpligtelser

1.Distributøren skal, når han gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu for så vidt angår kravene i denne forordning.

2.Distributøren skal, før han gør et CE-mærket gødningsprodukt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og af den krævede dokumentation, at det er mærket i overensstemmelse med bilag III på et sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne i den medlemsstat, hvor det CE-mærkede gødningsprodukt gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 6, stk. 5 og 6, og artikel 8, stk. 3.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i bilag I, II eller III, må han ikke gøre gødningsproduktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3.Distributøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for et CE-mærket gødningsprodukt, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med sikkerheds- og kvalitetskravene i bilag I eller med mærkningskravene i bilag III i fare.

4.Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et CE-mærket gødningsprodukt, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal han sikre sig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Endvidere skal distributøren, hvis han finder eller har grund til at tro, at CE-mærkede gødningsprodukter, som han har gjort tilgængelige på markedet, udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, straks underrette de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort de CE-mærkede gødningsprodukter tilgængelige, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og trufne foranstaltninger.

5.Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at dokumentere det CE-mærkede gødningsprodukts overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved CE-mærkede gødningsprodukter, han har gjort tilgængelige på markedet.

Artikel 10
Tilfælde, hvor fabrikantens forpligtelser finder anvendelse på importøren og distributøren

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i denne forordnings forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 6, når han bringer et CE-mærket gødningsprodukt i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer et CE-mærket gødningsprodukt, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af denne forordning.

Artikel 11
Identifikation af erhvervsdrivende

1.Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for markedsovervågningsmyndighederne identificere:

a)enhver erhvervsdrivende, fra hvem de har fået leveret et CE-mærket gødningsprodukt

b)enhver erhvervsdrivende, som de har leveret et CE-mærket gødningsprodukt til.

2.Erhvervsdrivende skal kunne forelægge de i stk. 1 nævnte oplysninger, i ti år efter at de har fået leveret det CE-mærkede gødningsprodukt, og i ti år efter at de har leveret det CE-mærkede gødningsprodukt.

Kapitel 3
CE-mærkede gødningsprodukters overensstemmelse

Artikel 12
Overensstemmelsesformodning

Uanset de fælles specifikationer, der er omhandlet i artikel 13, formodes CE-mærkede gødningsprodukter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvortil der er offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

Artikel 13
Fælles specifikationer

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på fastsættelse af fælles specifikationer, hvis overholdelse skal sikre overensstemmelse med de krav i bilag I, II og III, der er omfattet af disse specifikationer eller dele deraf. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.

Artikel 14
Overensstemmelsesvurderingsprocedurer

1.Et CE-mærket gødningsprodukts overensstemmelse med kravene i denne forordning vurderes ved anvendelse af den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der er angivet i bilag IV.

2.Dokumenter og korrespondance vedrørende overensstemmelsesvurderingsprocedurer udfærdiges på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ, der gennemfører overensstemmelsesvurderingsprocedurerne, er etableret, eller på et af dette organ godkendt sprog.

Artikel 15
EU-overensstemmelseserklæring

1.Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at kravene i bilag I, II og III er opfyldt.

2.EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag V, indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag IV, og ajourføres løbende. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor det CE-mærkede gødningsprodukt bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

3.Hvis et CE-mærket gødningsprodukt er omfattet af mere end én EU-retsakt, der foreskriver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Det skal af erklæringen fremgå, hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort. Den kan tage form af et dossier bestående af de relevante individuelle overensstemmelseserklæringer.

4.Ved at udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring står fabrikanten inde for, at det CE-mærkede gødningsprodukt opfylder de i denne forordning fastsatte krav.

Artikel 16
Generelle principper for CE-mærkningen

CE-mærkningen er underlagt de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

Artikel 17
Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen

1.CE-mærkningen anbringes i den medfølgende dokumentation og, hvis det CE-mærkede gødningsprodukt leveres i emballeret stand, på emballagen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.

2.CE-mærkningen anbringes, før det CE-mærkede gødningsprodukt bringes i omsætning.

3.CE-mærkningen skal efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der er involveret i den overensstemmelsesvurdering, der i bilag IV er omhandlet som modul D1.

Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes af organet selv eller, efter dettes anvisninger, af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

4.Medlemsstaterne benytter sig af eksisterende mekanismer til sikring af, at CE-mærkningsordningen gennemføres korrekt, og tager passende skridt i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen.

Artikel 18
Affaldsfasens ophør

Et CE-mærket gødningsprodukt, der har gennemgået en nyttiggørelsesproces og opfylder kravene i denne forordning, anses for at opfylde betingelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og anses derfor ikke længere for at være affald.

Kapitel 4
Notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer

Artikel 19
Notifikation

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer der er bemyndiget til som uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 20
Bemyndigende myndigheder

1.Medlemsstaterne udpeger en bemyndigende myndighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågningen af bemyndigede organer, herunder overensstemmelse med artikel 25.

2.Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 omhandlede vurdering og overvågning skal foretages af et nationalt akkrediteringsorgan efter betydningen i forordning (EF) nr. 765/2008 i overensstemmelse med samme forordning.

3.Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en juridisk enhed og med de fornødne ændringer overholde kravene i artikel 21. Desuden skal det have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter.

4.Den bemyndigende myndighed påtager sig det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af det i stk. 3 nævnte organ.

Artikel 21
Krav vedrørende bemyndigende myndigheder

1.En bemyndigende myndighed skal oprettes på en sådan måde, at der ikke opstår interessekonflikter med overensstemmelsesvurderingsorganer.

2.En bemyndigende myndighed skal være organiseret og arbejde på en sådan måde, at der i dens arbejde sikres objektivitet og uvildighed.

3.En bemyndigende myndighed skal være organiseret på en sådan måde, at alle beslutninger om notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganet træffes af kompetente personer, der ikke er identiske med dem, der foretog vurderingen.

4.En bemyndigende myndighed må ikke udføre aktiviteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorganer eller rådgivningstjenester på forretnings- eller konkurrencemæssigt grundlag.

5.En bemyndigende myndighed skal sikre, at de indhentede oplysninger behandles fortroligt.

6.En bemyndigende myndighed skal have et tilstrækkeligt stort kompetent personale til, at den kan udføre sine opgaver behørigt.

Artikel 22
Oplysningskrav for bemyndigende myndigheder

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres nationale procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede organer og om eventuelle ændringer heraf.

Kommissionen offentliggør disse oplysninger.

Artikel 23
Krav vedrørende bemyndigede organer

1.I forbindelse med notifikation skal et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene i stk. 2-11.

2.Overensstemmelsesvurderingsorgan skal oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og være en juridisk person.

3.Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller det CE-mærkede gødningsprodukt, det vurderer.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse eller brug af CE-mærkede gødningsprodukter, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke foreligger interessekonflikter, anses for at være et sådant organ.

4.Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, køber, ejer eller bruger af gødningsprodukter eller repræsentant for nogen af disse parter. Dette er ikke til hinder for anvendelse af gødningsprodukter, der er nødvendige for overensstemmelsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af sådanne gødningsprodukter i personligt øjemed.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller anvendelse af gødningsprodukter eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de er bemyndiget til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningstjenester.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

5.Overensstemmelsesvurderingsorganet og dets personale skal udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres afgørelser eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

6.Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges det ved bilag IV, og for hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

Til enhver tid og for hver overensstemmelsesvurderingsprocedure og type eller kategori af CE-mærkede gødningsprodukter, som det er blevet bemyndiget for, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have følgende til rådighed:

a)det nødvendige personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne

b)beskrivelser af de procedurer, i henhold til hvilke overensstemmelsesvurderingen foretages, således at gennemsigtigheden og muligheden for at reproducere disse procedurer sikres. Det skal have indført hensigtsmæssige politikker og procedurer, som skelner mellem de opgaver, det udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, og enhver anden form for aktivitet

c)procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine aktiviteter under behørig hensyntagen til de pågældende virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer inden for, og deres struktur, til, hvor kompleks den pågældende produktteknologi er, og til fremstillingsprocessens seriemæssige karakter.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne på hensigtsmæssig vis og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

7.Det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, skal have:

a)en god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorganet er blevet bemyndiget

b)et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre sådanne vurderinger

c)et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de i bilag I, II og III omhandlede krav, de gældende harmoniserede standarder og de relevante bestemmelser i EU-harmoniseringslovgivningen og den nationale lovgivning

d)den nødvendige færdighed i at udarbejde de attester, redegørelser og rapporter, som dokumenterer, at vurderingerne er blevet foretaget.

8.Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, arbejder uvildigt.

Aflønningen af den øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, må ikke være afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af resultaterne af disse vurderinger.

9.Overensstemmelsesvurderingsorganet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten er ansvarlig i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

10.Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af dets opgaver i henhold til bilag IV, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

11.Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at dets personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til artikel 35, og skal som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

Artikel 24
Overensstemmelsesformodning for bemyndigede organer

Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan dokumenterer, at det opfylder kriterierne i de relevante harmoniserede standarder eller dele heraf, hvortil der er offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende, formodes det at opfylde kravene i artikel 23 for så vidt som de gældende harmoniserede standarder dækker disse krav.

Artikel 25
Dattervirksomheder og underentreprise i tilknytning til bemyndigede organer

1.Hvis et bemyndiget organ giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 23, og underrette den bemyndigende myndighed herom.

2.Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset hvor disse er etableret.

3.Aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller udføres af en dattervirksomhed, hvis kunden har givet sit samtykke.

4.Det bemyndigede organ skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som de har udført i henhold til bilag IV, til rådighed for den bemyndigende myndighed.

Artikel 26
Ansøgning om notifikation

1.Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal indgive en ansøgning om notifikation til den bemyndigende myndighed i den medlemsstat, hvor det er etableret.

2.Ansøgningen om notifikation skal ledsages af en beskrivelse af de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, det eller de overensstemmelsesvurderingsmoduler og det eller de CE-mærkede gødningsprodukter, som organet hævder at være kompetent til, samt af et akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan, hvorved det attesteres, at overensstemmelsesvurderingsorganet opfylder kravene i artikel 23.

Artikel 27
Notifikationsprocedure

1.De bemyndigende myndigheder må kun notificere overensstemmelsesvurderingsorganer, som opfylder kravene i artikel 23.

2.De skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater ved hjælp af det elektroniske notifikationsværktøj, der er udviklet og forvaltes af Kommissionen.

3.Notifikationen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, det eller de pågældende overensstemmelsesvurderingsmoduler og den eller de pågældende CE-mærkede gødningsprodukter samt det i artikel 26, stk. 2, omhandlede akkrediteringscertifikat.

4.Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter som bemyndiget organ, hvis Kommissionen eller de øvrige medlemsstater ikke har gjort indsigelse inden for to uger efter en notifikation.

Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i denne forordnings forstand.

5.Den bemyndigende myndighed underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om eventuelle efterfølgende ændringer af notifikationen.

Artikel 28
Identifikationsnumre for og lister over bemyndigede organer

1.Kommissionen tildeler bemyndigede organer et identifikationsnummer.

Hvert bemyndiget organ tildeles kun ét identifikationsnummer, også selv om organet er bemyndiget i henhold til flere EU-retsakter.

2.Kommissionen offentliggør listen over organer, der er bemyndiget i henhold til denne forordning, herunder de identifikationsnumre, de er blevet tildelt, og de aktiviteter, til hvilke de er bemyndiget.

Kommissionen holder listen ajourført.

Artikel 29
Ændringer af notifikationen

1.Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 23, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, begrænser, suspenderer eller inddrager den bemyndigende myndighed notifikationen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor alvorlig grad organet ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

2.Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, træffer den bemyndigende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette organs sager enten behandles af et andet bemyndiget organ eller står til rådighed for de ansvarlige bemyndigende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning.

Artikel 30
Anfægtelse af bemyndigede organers kompetence

1.Kommissionen undersøger alle sager, hvor den tvivler på et bemyndiget organs kompetence eller på, at et bemyndiget organ fortsat opfylder de krav og forpligtelser, der påhviler det, og tilfælde, hvor den bliver gjort opmærksom på en sådan tvivl.

2.Den bemyndigende medlemsstat forelægger efter anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det bemyndigede organs fortsatte kompetence.

3.Kommissionen sikrer, at alle følsomme oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt.

4.Hvis Kommissionen konstaterer, at et bemyndiget organ ikke eller ikke længere opfylder kravene vedrørende sin notifikation, vedtager den en gennemførelsesretsakt, der pålægger den bemyndigende medlemsstat at træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om nødvendigt inddragelse af notifikationen.

Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 41, stk. 2.

Artikel 31
Proceduremæssige forpligtelser for bemyndigede organer

1.Bemyndigede organer skal foretage overensstemmelsesvurdering i overensstemmelse med de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er fastsat i bilag IV.

2.Overensstemmelsesvurderingerne skal foretages i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at de erhvervsdrivende ikke pålægges unødige byrder. Bemyndigede organer skal udføre deres aktiviteter under behørig hensyntagen til de pågældende virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer inden for, og deres struktur, til, hvor kompleks den pågældende produktteknologi er, og til fremstillingsprocessens seriemæssige karakter.

I denne forbindelse skal de dog respektere den grad af strenghed og det beskyttelsesniveau, der kræves for det CE-mærkede gødningsprodukts overholdelse af denne forordning.

3.Hvis et bemyndiget organ finder, at de krav, der er fastsat i bilag I, II eller III eller i de dertil svarende harmoniserede standarder, fælles specifikationer som omhandlet i artikel 13 eller andre tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af fabrikanten, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og udsteder ikke overensstemmelsesattest.

4.Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er blevet udstedt en attest, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt ikke længere opfylder kravene, anmoder det fabrikanten om at afhjælpe dette og suspenderer eller inddrager om nødvendigt attesten.

5.Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Artikel 32
Appel af afgørelser truffet af bemyndigede organer

Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede organers afgørelser kan appelleres.

Artikel 33
Oplysningskrav for bemyndigede organer

1.De bemyndigede organer oplyser den bemyndigende myndighed om:

a)tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet, samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester

b)forhold, der har indflydelse på omfanget af eller betingelserne for notifikationen

c)anmodninger om information om udførte overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra markedsovervågningsmyndighederne

d)efter anmodning, overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er udført inden for det område, hvor de er bemyndiget, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise.

2.Bemyndigede organer skal give de øvrige organer, der er bemyndiget i henhold til denne forordning, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og dækker samme CE-mærkede gødningsprodukter, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive overensstemmelsesvurderingsresultater.

Artikel 34
Erfaringsudveksling

Kommissionen sørger for, at der foregår erfaringsudveksling mellem medlemsstaternes nationale myndigheder med ansvar for notifikationspolitik.

Artikel 35
Koordinering mellem bemyndigede organer

Kommissionen sikrer, at der etableres passende koordinering og samarbejde mellem organer, der er notificeret i henhold til denne forordning, og at denne koordinering og dette samarbejde fungerer efter hensigten i form af en sektorspecifik gruppe af bemyndigede organer.

Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har notificeret, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter deltager i arbejdet i den pågældende gruppe.

Kapitel 5
Overvågning af EU-markedet, kontrol af CE-mærkede gødningsprodukter, der indføres på EU-markedet, og beskyttelsesprocedure på EU-plan

Artikel 36
Overvågning af EU-markedet og kontrol af CE-mærkede gødningsprodukter, der indføres på EU-markedet

Artikel 16-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på CE-mærkede gødningsprodukter.

Artikel 37
Procedure for håndtering af CE-mærkede gødningsprodukter, der udgør en risiko på nationalt plan

1.Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at et CE-mærket gødningsprodukt udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, skal de foretage en evaluering af det pågældende gødningsprodukt omfattende alle de krav, der er fastlagt i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne, i det omfang det er nødvendigt.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering finder, at det CE-mærkede gødningsprodukt ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder de straks den erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne afhjælpende foranstaltninger inden for en rimelig tidsfrist for at bringe gødningsproduktet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet, kalde det tilbage eller fjerne CE-mærkningen.

Markedsovervågningsmyndighederne underretter det relevante bemyndigede organ herom.

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i andet afsnit omhandlede foranstaltninger.

2.Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, underretter de Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

3.Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle fornødne afhjælpende foranstaltninger over for alle de CE-mærkede gødningsprodukter, som han har gjort tilgængelige på markedet i hele Unionen.

4.Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne afhjælpende foranstaltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det CE-mærkede gødningsprodukt på det nationale marked eller for at trække gødningsproduktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

5.De i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger skal omfatte alle tilgængelige informationer, især de nødvendige data til identifikation af det CE-mærkede gødningsprodukt, der ikke opfylder kravene, gødningsproduktets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

a)at det CE-mærkede gødningsprodukt ikke opfylder kravene i bilag I, II eller III

b)mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 12, og som danner grundlag for overensstemmelsesformodningen.

6.De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren i denne artikel, underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det CE-mærkede gødningsprodukts manglende overensstemmelse med kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den trufne nationale foranstaltning.

7.Hvis der ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 4, andet afsnit, omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

8.Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det CE-mærkede gødningsprodukt, f.eks. tilbagetrækning.

Artikel 38
Beskyttelsesprocedure på EU-plan

1.Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 37, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at den nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, drøfter Kommissionen straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurderer den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt i form af en afgørelse, der fastslår, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, skal afgørelsen påbyde samtlige medlemsstater at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det CE-mærkede gødningsprodukt, der ikke opfylder kravene, trækkes tilbage fra deres marked, og underrette Kommissionen herom.

Hvis den nationale foranstaltning anses for at være uberettiget, skal afgørelsen påbyde den pågældende medlemsstat at trække den tilbage.

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til disse samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

2.Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis det CE-mærkede gødningsprodukts manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i artikel 37, stk. 5, litra b), anvender Kommissionen proceduren i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.

Artikel 39
CE-mærkede gødningsprodukter, som opfylder kravene, men som udgør en risiko

1.Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 37, stk. 1, finder, at et CE-mærket gødningsprodukt, selv om det er i overensstemmelse med denne forordning, udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, pålægger den den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger inden for en rimelig tidsfrist for at sikre, at det pågældende gødningsprodukt, når det bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, eller for at trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

2.Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes afhjælpende foranstaltninger over for alle de CE-mærkede gødningsprodukter, som han har gjort tilgængelige på markedet i hele Unionen.

3.Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Underretningen skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, især de nødvendige data til identifikation af det CE-mærkede gødningsprodukt, dette gødningsprodukts oprindelse og forsyningskæden, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

4.Kommissionen drøfter straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurderer de trufne nationale foranstaltninger. På grundlag af resultaterne af denne vurdering vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt i form af en afgørelse, der fastslår, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej, og om nødvendigt påbyder passende foranstaltninger

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 41, stk. 3.

I behørigt begrundede tilfælde, hvor det på grund af sagens hastende karakter af hensyn til beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters sundhed, sikkerheden eller miljøet er bydende nødvendigt, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 41, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

5.Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til disse samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

Artikel 40
Formel manglende overensstemmelse med kravene

1.Uanset artikel 37 skal en medlemsstat, hvis den konstaterer et af følgende forhold vedrørende et CE-mærket gødningsprodukt, pålægge den pågældende erhvervsdrivende at bringe den manglende overensstemmelse med kravene til ophør:

a)CE-mærkningen er anbragt i modstrid med artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller med nærværende forordnings artikel 17.

b)Identifikationsnummeret for det bemyndigede organ er anbragt i modstrid med artikel 17 eller er ikke blevet anbragt som påkrævet i artikel 17.

c)EU-overensstemmelseserklæringen ledsager ikke det CE-mærkede gødningsprodukt.

d)EU-overensstemmelseserklæringen er ikke udarbejdet korrekt.

e)Den tekniske dokumentation er enten ikke til rådighed eller ikke fuldstændig.

f)De i artikel 6, stk. 6, eller artikel 8, stk. 3, omhandlede oplysninger mangler, er ukorrekte eller er ufuldstændige.

g)Et eller flere af de øvrige administrative krav i artikel 6 eller 8 er ikke opfyldt.

2.Hvis der fortsat er tale om manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, træffer den pågældende medlemsstat alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde, at det CE-mærkede gødningsprodukt gøres tilgængeligt på markedet, eller sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet, eller at CE-mærkningen fjernes

Kapitel 6
UDVALG OG DELEGEREDE RETSAKTER

Artikel 41
Udvalgsprocedure

1.Kommissionen bistås af Udvalget for Gødningsprodukter. Dette udvalg er et udvalg efter betydningen i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

4.Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011, sammenholdt med dennes artikel 5.

Artikel 42
Ændring af bilag

1.Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og for at lette adgangen til det indre marked og den frie bevægelighed for CE-mærkede gødningsprodukter

a)som sandsynligvis vil blive gjort til genstand for betydelig handel på det indre marked, og

b)for hvilke der er videnskabelig evidens for, at de ikke udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, og at de er tilstrækkeligt effektive.

2.Hvis Kommissionen ændrer bilag II for at tilføje nye mikroorganismer til komponentmaterialekategorien for sådanne organismer i henhold til stk. 1, gør den det på grundlag af følgende data:

a)mikroorganismens navn

b)mikroorganismens taksonomiske klassifikation

c)historiske data om sikker produktion og anvendelse af mikroorganismen

d)taksonomisk forbindelse til arter af mikroorganismer, der opfylder kravene til QPS (Qualified Presumption of Safety - betinget antagelse om sikkerhed) fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

e)oplysninger om toksinrester

f)oplysninger om fremstillingsprocessen og

g)oplysninger om identiteten af intermediære reststoffer eller mikrobielle metabolitter i komponentmaterialet.

3.Når Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til stk. 1, kan den kun ændre de i bilag II fastsatte komponentmaterialekategorier for at tilføje animalske biprodukter efter betydningen i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvis der er fastlagt et slutpunkt i fremstillingskæden for sådanne produkter i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i nævnte forordning.

4.Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 med henblik på at ændre bilag I-IV i lyset af ny videnskabelig evidens. Kommissionen bruger denne beføjelse, hvis en ændring på baggrund af en risikovurdering viser sig nødvendig for at sikre, at CE-mærkede gødningsprodukter, der opfylder kravene i denne forordning, under normale anvendelsesbetingelser ikke udgør en uacceptabel risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet.

Artikel 43
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastsatte betingelser.

2.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 42, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [Publications office, please insert the date of entry into force of this Regulation]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.Den i artikel 42 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 42 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Kapitel 7
Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 44
Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver omgående Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og foranstaltninger og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne og foranstaltningerne.

Artikel 45
Ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 1069/2009 foretages følgende ændringer:

1)Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"For afledte produkter som omhandlet i artikel 32, 35 og 36, der ikke længere udgør nogen folke- eller dyresundhedsmæssig risiko af betydning, kan der fastlægges et slutpunkt i fremstillingskæden, hvorefter de ikke længere er underlagt kravene i denne forordning."

2)Stk. 3 affattes således:

"3.    I tilfælde af risici for folke- eller dyresundheden finder artikel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 178/2002 vedrørende sundhedsmæssige beredskabsforanstaltninger tilsvarende anvendelse på de afledte produkter, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 32, 33 og 36."

Artikel 46
Ændring af forordning (EF) nr. 1107/2009

I forordning (EF) nr. 1107/2009 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 2, stk. 1, litra b), affattes således:

"b)    at påvirke planters livsprocesser, f.eks. ved at indvirke på planternes vækst, på anden måde end som næringsstof eller biostimulans til planter".

2)I artikel 3 tilføjes følgende nummer:

3)"34)"biostimulans til planter": et produkt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved planten:

a)næringsstofudnyttelse

b)tolerance over for abiotisk stress

c)afgrødekvalitetsegenskaber."

Artikel 47
Ophævelse af forordning (EF) nr. 2003/2003

Forordning (EF) nr. 2003/2003 ophæves med virkning fra den i artikel 49, stk. 2, nævnte dato.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 48
Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet af produkter, der blev bragt i omsætning som gødninger under betegnelsen "EF-gødning" i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 inden den [Publications office, please insert the date of application of this Regulation]. Kapitel 5 finder imidlertid tilsvarende anvendelse på sådanne produkter.

Artikel 49
Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416 .
(2) COM(2015) 614/2.
(3) EUT L 300 af 14.11. 2009, s. 1.
(4) EUT L 312 af 22.11. 2008, s. 3.
(5) EUT L 396 af 30.12. 2006, s. 1.
(6) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm .
(7) http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf .
(8) Jf. afsnit 4, Konklusioner og anbefalinger.
(9) Aktivitetsrapporter fra denne gruppes møder findes på http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&NewSearch=1&NewSearch=1 .
(10) http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer68ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer.
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf .
(12) http://bookshop.europa.eu/en/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilising-materials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/ .
(13) Rapporten fra workshoppen kan downloades fra http://bookshop.europa.eu/en/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/ .
(14) EUT C af , s. .
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1).
(16) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
(17) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).
(18) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
(20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
(21) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(22) Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).
(23) Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).
(24) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
(25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).
(26) Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).
(27) Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).
(28) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1).
(29) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).
(30) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).
(31) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Top