EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0338

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og rådets direktiv om ændring af rådets direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed - om Ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

/* KOM/2001/0338 endelig udg. - COD 2000/0066 */

52001PC0338

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed - om ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 /* KOM/2001/0338 endelig udg. - COD 2000/0066 */


UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed - OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

1. Baggrund

a) Kommissionen sender Rådet og Europa-Parlamentet sit forslag til et ændret direktiv (dokument KOM(2000)142 endelig - 2000/0066 (COD) af 21. marts 2000) [1]: 22. marts 2000.

[1] EFT C 212 E af 25.7.2000, s. 114.

b) Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 19. oktober 2000 [2].

[2] EFT C 14 af 16.1.2001, s. 22.

c) Udtalelse fra Regionsudvalget: 21. september 2000 [3].

[3] EFT C 22 af 24.1.2001, s. 19.

d) Vedtagelse af Europa-Parlamentets udtalelse [4] ved førstebehandling, herunder 18 ændringsforslag til Kommissionens forslag: 30. november 2000.

[4] Europa-Parlamentets udtalelse (endnu ikke offentliggjort).

e) Kommissionen vedtager et ændret forslag, som indeholder de fleste af Parlamentets ændringsforslag og udtalelser fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget [5]: 12. december 2000.

[5] EFT C 154E af 29.5.2001, s. 51 (KOM(2000)849 endelig af 12.12.2000).

f) Rådet vedtager sin fælles holdning [6]: 26. februar 2001.

[6] EFT C 101 af 30.3.2001, s. 1.

g) Rådets fælles holdning og Kommissionens udtalelse [7] sendes til Parlamentet: 28. februar 2001.

[7] SEC(2001) 343 endelig af 27.2.2001 (endnu ikke offentliggjort).

h) Parlamentet vedtager en beslutning (anden behandling) herunder 7 ændringsforslag til den fælles holdning: 16. maj 2001.

I denne udtalelse vedtager Kommissionen en holdning vedrørende Parlamentets ændringsforslag i overensstemmelse med artikel 251, stk. 2, litra c) i EF-traktaten.

2. Formålet med Kommissionens Forslag

Kommissionens forslag sigter på at ændre direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighederes aktiviteter i forbindelse dermed.

Forslaget indgår i den pakke, der kaldes Erika I, og sigter på strengere overvågning af de anerkendte organisationer, som medlemsstaterne eventuelt giver beføjelse til at udføre lovfæstede opgaver (som følge af de internationale konventioner), med henblik på at inspicere skibes kvalitet og udstede de relevante sikkerhedscertifikater.

Mere specifikt indfører forslaget:

- En ny sanktion for den anerkendte organisation: suspension af anerkendelse i et år, hvilket medfører tilbagetrækkelse af anerkendelsen, hvis de mangler, der forårsagede suspensionen, ikke fjernes. (Uden EU-anerkendelse kan et klassifikationsselskab ikke arbejde på en EU-medlemsstats vegne).

- Gode resultater, hvad angår sikkerhed og forureningsforebyggelse - målt for alle skibe, der er blevet klassificeret af en organisation, uafhængig af skibenes flag - er en ufravigelig betingelse for udstedelse af anerkendelse og for at bevare denne.

- Betingelserne for det erstatningsansvar, der gælder for de organisationer, der arbejder på medlemsstaternes vegne, kan begrænses til forskellige niveauer, alt efter hvor alvorlig klassifikationsselskabets forsømmelighed er.

- De anerkendte organisationer skal opfylde strengere kvalitative kriterier, herunder overholdelse af bestemte procedurer, når skibe skifter klasse og meddelelse af flere oplysninger om de skibe, de har i klasse, til havnestatskontrolmyndighederne.

3. Kommissionens udtalelse om parlamentets ændringsforslag

Parlamenten vedtog (ved anden behandling) syv ændringforslag til Rådets fælles holdning.

Kommissionen kan acceptere fire af disse ændringsforslag helt eller delvist, men forkaster de øvrige tre.

3.1 Ændringsforslag, som Kommissionen accepterer

Ændringsforslag 2 indfører en henvisning til voldgiftsprocedurer i artikel 6, stk. 2, litra b) "...myndiged ... eller som en del af en bilæggelse af en tvist via voldgiftsprocedurer...".

Dette er dækket i betragtning 16, men Kommissionen kan acceptere denne tilføjelse, da den bidrager til kontinuerlighed og klarhed.

Ændringsforslag 5 vedrører udeladelse af ordet "minimum" i sætningen om eventuel ændring i artikel 6, stk. 5, for ikke at begrænse omfanget af en ændring til minimumsansvar, men til at anvende en bredere indfaldsvinkel og betragte ansvar i en større kontekst.

Kommissionen er enig med Parlamentet om, at ændringsklausulen skal betragte ansvar i en bredere kontekst og kan acceptere dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 6 ændrer ordet "øge" i artikel 8, stk. 1, sidste led til "ændre".

Kommissionen mener, at der i praksis er liden forskel mellem "øge" og "ændre" men kan også acceptere ordet "ændre".

Ændringsforslag 7 vedrører rådføring mellem anerkendte organisationer om tekniske standarder, som fastsat i artikel 15, stk. 1 og 2, men gentager også henvisningen til IMO Resolution 847(20) om 'retningslinjer med henblik på at bistå flagstaterne ved gennemførelsen af IMO-instrumenter'.

Kommissionen kan acceptere ændringsforslaget uden henvisningen til IMO resolutionen. Kommissionen er enig med Parlamentet om, at henvisning til IMO Resolution 847(20) er vigtig og har derfor inkluderet referencen til denne IMO Resolution i artikel 3 (og betragtning 6) i direktivet, som rent faktisk vedrører flagstatsadministrationernes ansvar. Det er ukorrekt også at gentage IMO resolutionen i artikel 15, da denne artikel ikke vedrører flagstatsadministrationer, men det tekniske samarbejde mellem anerkendte organisationer. Kommissionen er fast overbevist om, at det vil skabe forvirring, hvad angår direktivets anvendelse, hvis referencen også gentages i artikel 15.

3.2 Ændringsforslag, som Kommissionen har forkastet

Ændringsforslag 1 indfører en formulering i betragtning 20 "opnå autorisation til eller indgå aftale om at"

Kommissionen kan ikke acceptere dette ændringsforslag, da det er umuligt at anvende. Hvis en flagadministration skal nægte at godkende eller ansætte et klassifikationsselskab i tilfælde af, at der er en forbindelse mellem selskabet og skibet, skal de have kendskab til og kontrollere hvert enkelt individuelt tilfælde og give godkendelse eller det modsatte. Administrationen skal for at kunne gøre dette have ajourført oplysninger på ethvert tidspunkt, hvad angår de af den anerkendte organisation anvendte skibsinspektør, hvem vedkommende er gift med, hvem vedkommendes svoger er, hvem vedkommende har forretningsforbindelser med osv. En administration har normalt ikke disse oplysninger. Teksten pålægger administrationen en urimelig byrde i forhold til de opnåede forbedringer.

Kommissionen har i sit ændrede forslag og Rådet i sin fælles holdning accepteret det principielle i dette ændringsforslag, både i betragtningen og i bilaget til direktivet - Bilag A,punkt 6 - hvor det fastsættes at "den anerkendte organisation må ikke udføre lovbestemte opgaver, hvis den kan identificeres med eller har erhvervsmæssig, personlig eller familiemæssig tilknytning til et skibs ejer eller reder...". Dette betyder, at den anerkendte organisation har pligt til at sikre, at der ikke er nogen forbindelse mellem den inspektør, de anvender, og det skib, der inspiceres.

Ændringsforslag 3 og 4 indfører faste minimums- og maksimumsniveauer for erstatningsansvar for forsømmelighed som fastsat i artikel 6, stk. 2, ii) og iii) (i mindre tilfælde).

Kommissionen kan ikke acceptere dette ændringsforslag i sin helhed. Kommissionen modsatte sig ikke på et tidligere stadium (se Kommissionens udtalelse til Rådets fælles holdning) indførelse af et fælles minimumsniveau i tifælde af mindre forsømmelighed. Kommissionen ser dog intet behov for at fastsætte et fælles maksimumsniveau på dette stadium. Kommissionen er enig med Parlamentet om, at princippet med at fastsætte maksimumsbeløb bør indføres, og kan derfor acceptere ændring af ordet "kan" til "skal". I betragtning af indførelse af ændringsklausulen i artikel 6, stk. 5, og artikel 8, stk. 1, sidste led, er Kommissionen dog indstillet på at overlade fastsættelsen af det specifikke maksimumsbeløb til den enkelte medlemsstat inden for rammerne af de aftaler, medlemsstaterne forhandler og bliver enige om de klassifikationsselskaber, de ønsker at godkende til at arbejde på deres vegne.

4. Konklusion

Kommissionen ændrer i henhold til artikel 250, stk. 2, i traktaten, sit forslag som angivet i det foregående.

Kommissionen tilskynder Rådet og Parlamentet til at gøre alt, for at finde et fælles grundlag så hurtigt som muligt, for at dette ændrede direktiv, som bidrager til sikkerhed til søs og sigter på at hindre, at ulykker som Erika-ulykken forekommer igen, kan vedtages snarest.

Top