EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001PC0128(01)

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i associeringsrådet til Republikken Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet

/* KOM/2001/0128 endelig udg. Bind 1 - ACC 2001/0064 */

52001PC0128(01)

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i associeringsrådet til Republikken Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet /* KOM/2001/0128 endelig udg. Bind 1 - ACC 2001/0064 */


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i associeringsrådet til Republikken Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Det Europæiske Råd bekræftede på sit møde i Helsingfors i december 1999 den udvidelsesproces, der blev lanceret på mødet i Luxembourg i december 1997. Betydningen af den styrkede førtiltrædelsesstrategi, der blev fastlagt i 1997, blev understreget på ny, hvilket indebærer, at de 13 ansøgerlande kan deltage i Fællesskabets programmer som et vigtigt led i denne strategi.

Hvad angår de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa, så åbner de respektive Europaaftaler mulighed for, at disse lande kan deltage i Fællesskabets programmer. I henhold til Europaaftalerne defineres vilkårene og betingelserne for disse landes deltagelse af de respektive associeringsråd.

"Kultur 2000" er et nyt program, der blev vedtaget den 14. februar 2000, men de central- og østeuropæiske lande har alle deltaget i et eller flere af Fællesskabernes tidligere kulturelle programmer (Ariane, Kalejdoskop og Raphael) i løbet af 1998 og 1999. Deres deltagelse i disse programmer har været et vigtigt element i disse landes førtiltrædelsesproces.

Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet åbner mulighed for, at de central- og østeuropæiske lande kan deltage i programmet. Alle central- og østeuropæiske lande har bekræftet, at de er villige til at deltage i det nye program fra 2001 og til at betale deres finansielle bidrag dels fra deres statsbudget, dels over deres årlige Phare-bevilling. Som det blev fastlagt i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Luxembourg den 12.-13. december 1997, er disse landes egne finansielle bidrag fortsat stigende.

De hovedproblemer, der tages op i det foreslåede udkast til afgørelse truffet af associeringsrådet, er følgende:

* for projekter og initiativer, som foreslås af deltagerne fra de central- og østeuropæiske lande, gælder samme betingelser, regler og procedurer for dette program som for medlemsstaterne, hvad angår indgivelse, vurdering og udvælgelse af ansøgninger og projekter

* de central- og østeuropæiske lande skal hvert år betale et bidrag til programmet som fastsat i associeringsrådets afgørelse. Dette bidrag refunderes ikke til de central- og østeuropæiske lande, hvis resultaterne ved udgangen af året ikke står mål med det indbetalte bidrag

* som det fremgår af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg vil de central- og østeuropæiske lande kunne deltage som observatører i programudvalget for Kultur 2000-programmet med hensyn til de punkter, som vedrører dem

* afgørelsen vil gælde, indtil programmet slutter, og træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Hvis associeringsrådets afgørelse træffes i god tid, vil ansøgerlandene kunne inddrages i Fællesskabets netværk og andre aktiviteter på det kulturelle område snarest muligt.

Rådet opfordres derfor til at vedtage vedlagte forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i associeringsrådet vedrørende Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet.

2001/0064 (ACC)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i associeringsrådet til Republikken Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151 sammenholdt med artikel 300, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side er blevet indgået ved Rådets og Kommissionens afgørelse af 4. december 1995.

(2) I henhold til artikel 1 i Tillægsprotokollen kan Bulgarien deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger, bl.a. på det kulturelle område, og i henhold til artikel 2 fastlægger associeringsrådet vilkårene og betingelserne for Bulgariens deltagelse i disse aktiviteter.

(3) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet [1], særlig artikel 7, skal dette program være åbent for deltagelse af de associerede central- og østeuropæiske lande på de betingelser, der er fastsat i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse og i afgørelserne fra de respektive associeringsråd -

[1] EFT L 63 af 10.03.2000, s. 1.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Den holdning, der bør indtages af Fællesskabet i det associeringsråd, der er oprettet i kraft af Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side, vedrørende Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet, er vedlagte udkast til afgørelse truffet af associeringsrådet.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

Udkast AFGØRELSE Nr. .../2001 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Republikken Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet

ASSOCIERINGSRÅDET HAR -

under henvisning til Tillægsprotokollen til Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side, vedrørende Bulgariens deltagelse i Fællesskabets programmer, særlig artikel 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 1 i Tillægsprotokollen kan Bulgarien deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger, bl.a. på det kulturelle område.

(2) I henhold til artikel 2 fastlægger associeringsrådet vilkårene og betingelserne for Bulgariens deltagelse på dette område -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bulgarien deltager i Kultur 2000-programmet i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i bilag I og II, som udgør en integrerende del af denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse gælder i hele den periode, hvor Kultur 2000-programmet gennemføres, fra og med den 1. januar 2001.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for associeringsrådets vedtagelse heraf.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På associeringsrådets vegne

Formand

BILAG I

Vilkår og betingelser for Republikken Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet

(1) Bulgarien vil deltage i aktiviteterne i Kultur 2000-programmet (herefter benævnt "programmet") i overensstemmelse med de mål, kriterier, procedurer og frister, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af dette EF-handlingsprogram, medmindre andet fremgår af nærværende afgørelse.

(2) For at deltage i programmet betaler Bulgarien hvert år et bidrag til Den Europæiske Unions almindelige budget efter de betingelser, der er anført i bilag II. Associeringsudvalget kan i givet fald for at tage hensyn til programudviklingen eller udviklingen i Bulgariens absorptionskapacitet tilpasse dette bidrag for at undgå ubalance på budgettet under gennemførelsen af programmet.

(3) Vilkårene og betingelserne for indgivelse, vurdering og udvælgelse af ansøgninger fra støtteberettigede institutioner, organisationer og enkeltpersoner i Bulgarien er de samme som dem, der finder anvendelse for berettigede institutioner, organisationer og enkeltpersoner i Fællesskabet. Når der skal udpeges uafhængige eksperter, kan Kommissionen bede bulgarske eksperter om at bistå ved projektevalueringen afhængigt af de relevante bestemmelser i afgørelsen om indførelse af programmet.

(4) For at sikre, at programmet har en fællesskabsdimension, og at det bl.a. dermed er berettiget til at modtage finansiel støtte fra Fællesskabet, skal projekter og aktiviteter omfatte mindst en partner fra en af Fællesskabets medlemsstater.

(5) Den finansielle støtte til kulturkontaktpunkternes aktiviteter må ikke overstige 50 % af det samlede budget for dettes aktiviteter.

(6) Uden at dette berører Kommissionens og Det Europæiske Fællesskabs Revisionsrets ansvar for tilsyn og evaluering af Kultur 2000-programmet i henhold til artikel 8 i afgørelsen om programmet, føres der løbende tilsyn med Bulgariens deltagelse i programmet på partnerskabsbasis mellem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Bulgarien. Bulgarien forelægger Kommissionen relevante rapporter og medvirker ved andre særlige aktiviteter, som Fællesskabet tager initiativ til i denne sammenhæng.

(7) I overensstemmelse med Fællesskabets finansforordninger indeholder kontrakter, der indgås med eller af bulgarske instanser, bestemmelser om kontrol- og revisions foranstaltninger, der gennemføres af Kommissionen og Revisionsretten eller under disses ansvar. Der kan foretages finansiel revision med det formål at kontrollere sådanne instansers indtægter og udgifter i forbindelse med deres kontraktlige forpligtelser over for Fællesskabet. Af hensyn til samarbejdet og den gensidige interesse yder de relevante bulgarske myndigheder enhver rimelig og gennemførlig bistand, der måtte være nødvendig eller hensigtsmæssig under de givne omstændigheder, ved gennemførelsen af sådanne kontrol- og revisionsforanstaltninger.

(8) Uden at dette berører de procedurer, der er omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet, deltager repræsentanter for Bulgarien som observatører i programudvalget for de punkter, der vedrører dem. Repræsentanter for Bulgarien deltager ikke i Udvalgets møder for de øvrige punkters vedkommende eller under afstemninger.

(9) Det sprog, der anvendes i forbindelse med alle former for kontakter med Kommissionen, for så vidt angår ansøgningsprocedure, kontrakter, rapporter, der skal indgives, og andre administrative ordninger i forbindelse med programmet, skal være et af Fællesskabets officielle sprog.

(10) Fællesskabet og Bulgarien kan bringe aktiviteterne i henhold til denne afgørelse til ophør til enhver tid med tolv måneders skriftligt varsel. Projekter og aktiviteter, der er i gang på tidspunktet for opsigelsen, fortsætter, indtil de er fuldført i henhold til vilkårene i denne afgørelse.

BILAG 2

Finansielt bidrag fra Republikken Bulgarien til "Kultur 2000"

1. Det finansielle bidrag, som Bulgarien skal indbetale til Den Europæiske Unions budget for at deltage i Kultur 2000-programmet, er følgende (i EUR):

>TABELPOSITION>

2. Bulgarien betaler ovennævnte bidrag dels over det bulgarske statsbudget, dels over Bulgariens nationale Phare-program. Under iagttagelse af en særlig programmeringsprocedure for Phare vil de ansøgte Phare-midler blive overført til Bulgarien ved hjælp af en særskilt finansieringsaftale. Sammen med den del, der kommer fra det bulgarske statsbudget, vil disse midler udgøre Bulgariens nationale bidrag, og herfra vil der blive foretaget betalinger som svar på årlige indkaldelser af midler fra Kommissionen.

3. Der ansøges om Phare-midler efter følgende skema:

>TABELPOSITION>

Den resterende del af Bulgariens bidrag vil blive dækket af det bulgarske statsbudget.

4. Finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget finder anvendelse, bl.a. hvad angår forvaltningen af Bulgariens bidrag.

Rejse- og opholdsudgifter for Bulgariens repræsentanter og eksperter i forbindelse med deres deltagelse som observatører i arbejdet i det udvalg, der er omtalt i bilag I, punkt 8, eller i andre møder, der vedrører gennemførelsen af programmet, vil blive refunderet af Kommissionen på samme grundlag og efter samme procedurer, som er gældende for ikke-statslige eksperter fra medlemsstaterne i Den Europæiske Union.

5. Efter denne afgørelses ikrafttræden og ved begyndelsen af hvert af de følgende år sender Kommissionen Bulgarien en indkaldelse af midler svarende til landets bidrag til budgettet for det program, der er omfattet af denne afgørelse.

Dette bidrag vil blive udtrykt i euro og skal indbetales til en af Kommissionens EUR-bankkonti.

Bulgarien betaler sit bidrag i overensstemmelse med indkaldelsen af midler:

- senest 1. maj for den del, der finansieres over dets statsbudget, forudsat at Kommissionen har sendt indkaldelsen af midler før 1. april, eller senest en måned efter, at indkaldelsen af midler er sendt, hvis senere

- senest 1. maj for den del, der finansieres over Phare, forudsat at de tilsvarende beløb er blevet sendt til Bulgarien senest på dette tidspunkt, eller senest inden for en frist på 30 dage efter, at disse midler er blevet sendt til Bulgarien.

Enhver forsinkelse med betalingen af bidraget vil medføre, at Bulgarien skal betale renter af det udestående beløb fra forfaldsdatoen. Rentesatsen svarer til den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine transaktioner i euro på forfaldsdatoen, forhøjet med 1,5 procentpoint.

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. Foranstaltningens betegnelse

Bulgariens deltagelse i Kultur 2000-programmet.

2. Budgetpost

B7-030 - Økonomisk bistand til de associerede lande i Central- og Østeuropa 6091 Indtægter fra associerede central- og østeuropæiske landes deltagelse i fællesskabsprogrammer

3. Retsgrundlag

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151 sammenholdt med artikel 300, stk. 2.

Tillægsprotokollen til Europaaftalen med Bulgarien vedrørende deltagelse i fællesskabs programmer.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet, særlig artikel 7.

4. Beskrivelse af foranstaltningen

4.1 Foranstaltningens generelle mål

Tillægsprotokollen til Europaaftalen med Bulgarien indeholder bestemmelser om Bulgariens deltagelse i Fællesskabets programmer på en lang række områder, heriblandt det kulturelle område.

Bulgariens deltagelse vil ikke alene bidrage til virkeliggørelsen af Europaaftalens bestemmelser om økonomisk og kulturelt samarbejde, men også gøre det muligt for landet at gøre sig fortrolig med de procedurer og metoder, der anvendes i Fællesskabets programmer.

Bulgarien har tidligere deltaget i Fællesskabets kulturelle programmer. På linje med Kommissionens meddelelse "Agenda 2000" af 16.7.1997 og konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Luxembourg har Bulgariens deltagelse i disse programmer været en del af den styrkede førtiltrædelsesstrategi, som skal hjælpe landet til at forberede sig på den fremtidige tiltrædelse af Unionen.

Beslutningsprocessen med henblik på en åbning af programmerne indebærer, at der træffes en afgørelse i associeringsrådet, hvori Unionen og Bulgarien har sæde.

Formålet med dette udkast til associeringsrådets afgørelse er at tillade bulgarsk deltagelse at drage fordel af de muligheder, Kultur 2000-programmet giver. Udkastet til associeringsrådets afgørelse indeholder betingelser, især vedrørende Bulgariens finansielle bidrag, og praktiske regler for deltagelse i dette program.

4.2 Foranstaltningens varighed og nærmere bestemmelser for dens fornyelse

Indtil udløbet af det pågældende EF-program, dvs. den 31.12.2004.

5. Klassifikation af udgifter/indtægter

5.1 Ikke-obligatoriske udgifter

5.2 Opdelte bevillinger

5.3 Indtægtstype

Eftersom det er fastsat i Tillægsprotokollens artikel 3, at Bulgarien selv skal afholde omkostningerne i forbindelse med landets deltagelse, vil landet blive opfordret til at betale et bidrag for at deltage i Kultur 2000-programmet. Da det imidlertid fastsættes i samme artikel, at Fællesskabet kan betale et supplement til Bulgariens eget bidrag, bidrager Bulgarien kun med en del af beløbet fra det nationale budget. Den resterende del af landets bidrag vil blive taget fra landets nationale Phare-program. De pågældende Phare-midler vil blive konteret post B7-030 og overført til Bulgarien ved hjælp af en særskilt finansieringsaftale. Sammen med den del, der kommer fra det bulgarske statsbudget, vil disse midler udgøre Bulgariens nationale bidrag, og herfra vil der blive foretaget betalinger som svar på årlige indkaldelser af midler fra Kommissionen. Når først hele beløbet er betalt af Bulgarien, vil det blive overført til post 6091 under EU's budgetindtægter.

6. Udgifternes/Indtægternes art

- 100% tilskud

- tilskud til samfinansiering med andre offentlige og/eller private tilskudsydere

- der er ingen bestemmelser om, at hele fællesskabsbidraget eller en del deraf refunderes

- for så vidt angår indtægterne, er der under konto 6091 truffet foranstaltninger med henblik på, at Bulgariens bidrag skal dække udgifterne til landets deltagelse. Indtægten vil blive allokeret udgiftsposterne i forbindelse med programmet, og om nødvendigt allokeret de relevante poster for driftsudgifter. De samlede forventede indtægter er anført under punkt 7.4.

7. Finansielle virkninger

7.1 Metode for omkostningsberegning (forhold mellem enhedsomkostninger og samlede omkostninger)

Med udgangspunkt i Tillægsprotokollen til Europaaftalen med Bulgarien er de finansielle og budgetmæssige bestemmelser for Kultur 2000-programmet følgende: ved Bulgariens bidrag er tre elementer taget i betragtning:

- de påregnede driftsomkostninger, som er blevet beregnet ud fra programbudgettet, samt landets BNP vægtet med dets købekraftsparitet

- bidraget til et kulturkontaktpunkt

- de påregnede administrative omkostninger til møder og tjenesterejser. Disse administrative omkostninger anslås årligt til 4 000 EUR.

Bulgarien vil anvende en del af sit nationale årlige Phare-program som et supplement til statsbudgettet for at finansiere bidraget til driftsudgifterne.

7.2 Omkostningernes fordeling på de enkelte elementer (i EUR)

>TABELPOSITION>

7.3 Udgifter til undersøgelser, eksperter m.m inkluderet i budgettets del B

p.m.: i forhold til bevillingerne af den art i EUR 15-tildelingerne til Kultur 2000-programmet, men inden for et loft, der svarer til den del af bidraget, som kommer fra landets nationale budget.

7.4 Forfaldsplan for forpligtelses- og betalingsbevillinger

Beløb, der skal opføres på konto B7-030

>TABELPOSITION>

De forventede årlige indtægter er som følger:

>TABELPOSITION>

8. Forholdsregler mod svig

Alle Kommissionens kontrakter, aftaler og andre retlige forpligtelser rummer bestemmelser om kontrolbesøg på stedet af Kommissionen og Revisionsretten. Blandt andet er støttemodtageren forpligtet til at udarbejde rapporter og finansielle oversigter. Disse analyseres på baggrund af deres indhold og udgifternes støtteberettigelse, set i forhold til sigtet med fællesskabsfinansieringen.

Forholdsreglerne mod svig med midlerne under de grundlæggende budgetposter finder også anvendelse på denne post, dog tilpasset landene i Central- og Østeuropa.

9. Oplysninger om cost/effectiveness

9.1 Specifikke og kvantificerbare mål, målgruppe

Formålet med at åbne Kultur 2000-programmet for Bulgarien er at give landet de samme fordele, som Fællesskabets medlemsstater allerede har. Kultur 2000-programmet bidrager til at fremme et fælles europæisk kulturområde ved at fremme samarbejdet mellem kunstnere, kulturformidlere, private og offentlige kulturorganisationer, kulturelle netværk og andre partnere samt kulturinstitutioner i medlemsstaterne og i andre lande, der deltager, med henblik på at nå følgende mål:

- fremme af den kulturelle dialog og det gensidige kendskab til de europæiske folks kultur og historie

- fremme af kreativitet og tværnational kulturspredning og bevægelighed for kunstnere, skabende personer, andre kulturformidlere og fagfolk samt deres værker, med særlig vægt på unge og ugunstigt stillede personer og på kulturel mangfoldighed

- fremhævelse af den kulturelle mangfoldighed og udvikling af nye kulturelle udtryksformer

- fremme af kendskabet i Fællesskabet til væsentlig europæisk kulturarv; formidling af knowhow og fremme af de bedste metoder for bevarelse og beskyttelse af denne kulturarv

- hensyntagen til kulturens rolle i den socioøkonomiske udvikling

- skabelse af en interkulturel dialog og udveksling mellem europæiske og ikke-europæiske kulturer

- udtrykkelig anerkendelse af kulturen som en økonomisk faktor og som en faktor for social og folkelig integration

- forbedring af adgang til og deltagelse i kulturlivet i Den Europæiske Union for flest mulige borgere.

9.2 Begrundelse for foranstaltningen

- Behov for finansiel støtte fra Fællesskabet

På grund af de store udgifter til deltagelsen i programmet og Bulgariens vanskelige budgetsituation er det væsentligt med bistand fra Phare.

- Valg af støtteform

Med et bidrag fra det nationale budget, suppleret med et bidrag fra Phare, vil Bulgariens inddragelse i programmet give landets borgere mulighed for at samarbejde med deres ligestillede i de nuværende EU-medlemsstater. Integreringen af bulgarske statsborgere i Fællesskabets netværk vil udgøre et konkret bidrag til forberedelsen af Bulgarien på det fremtidige medlemskab.

- Vigtigste usikkerhedsmomenter, som vil kunne få indflydelse på de konkrete resultater af foranstaltningen

Eftersom projekterne vil blive udvalgt ud fra kvalitetskriterier, vil det kun være muligt at måle den reelle virkning på grundlag af bulgarske organisationers evne til at reagere på de opfordringer til indgivelse af forslag, der vil komme fra Kommissionen under programmet.

9.3 Overvågning og evaluering af foranstaltningen

Overvågnings- og evalueringsprocedurerne under Kultur 2000-programmet (for evalueringens vedkommende navnlig i henhold til afgørelsen om indførelse af programmet) vil også omfatte foranstaltninger, der finansieres til gavn for bulgarske støttemodtagere.

10. Udgifter til administration (Det almindelige budgets del a, sektion iii)

Den faktiske afsættelse af de nødvendige administrative ressourcer sker ved Kommissionens årlige afgørelse om ressourcetildeling, bl.a. under hensyntagen til antallet af ansatte og de supplerende beløb, der måtte være tildelt af budgetmyndigheden.

10.1 Indvirkningen på antallet af stillinger

>TABELPOSITION>

10.2 Den samlede finansielle virkning af de menneskelige ressourcer

EUR

>TABELPOSITION>

(*) Ved at udnytte de bestående ressourcer, der kræves til at forvalte foranstaltningen (Beregnet på basis af A1, A2, A4, A5 og A7).

10.3 Forøgelse af andre udgifter til administration som følge af foranstaltningen

EUR

>TABELPOSITION>

Ovennævnte udgifter vil blive dækket gennem de bidrag (artikel 4, stk. 2, tredje led, i finansforordningen), som Bulgarien yder (jf. punkt 5.3 og 7.4 i finansieringsoversigten).

Top