EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0573

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår animalske produkter

/* KOM/2000/0573 endelig udg. - COD 2000/0230 */

OJ C 62E , 27.2.2001, p. 166–167 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0573

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår animalske produkter /* KOM/2000/0573 endelig udg. - COD 2000/0230 */

EF-Tidende nr. 062 E af 27/02/2001 s. 0166 - 0167


2000/0230(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår animalske produkter

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Der er fastsat dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og for produktion af, markedsføring af, handel med og indførsel af animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum, i forskellige rådsdirektiver og -beslutninger og kommissionsbeslutninger.

Reglerne i disse direktiver og beslutninger er blevet omarbejdet og vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum.

Direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF skal derfor ændres for at tage hensyn til omarbejdelsen.

Dette er formålet med nærværende direktiv.

2000/0230(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår animalske produkter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen [1],

[1] EFT C

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [2],

[2] EFT C

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget [3],

[3] EFT C

efter fremgangsmåden i traktatens artikel 251 [4], og

[4] EFT C

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der blev fastsat dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og for produktion af, markedsføring af, handel med og indførsel af animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum, i adskillige EF-retsakter.

(2) Reglerne i disse direktiver og beslutninger er blevet omarbejdet og vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum [5].

[5] EFT L

(3) For at tage hensyn til de nye bestemmelser bør Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked [6], og Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresund-hedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF [7], ændres -

[6] EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Direktivet er senest ændret ved beslutning 92/118/EØF.

[7] EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Direktivet er senest ændret ved beslutning 1999/724/EF (EFT L 290 af 12.11.1999, s. 32).

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/425/EØF, syvende led, kapitel I, afsnit 1 af bilag A erstattes således af følgende:

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../... om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EFT L...)."

Artikel 2

I direktiv 92/118/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1, litra e) og g), udgår.

2) I artikel 3, første led, udgår følgende ord: "og gelatiner, som ikke er bestemt til konsum,"

3) Artikel 10, stk. 2, litra b), affattes således:

"(b) medmindre produkterne på anden måde er specificeret i bilag II, skal de hidrøre fra virksomheder, der er opført på en EF-liste, der udarbejdes efter proceduren i artikel 18".

4) I bilag I foretages følgende ændringer:

a) Kapitel 1, 3 og 4 udgår.

b) I kapitel 5 foretages følgende ændringer:

(i) Følgende ord føjes til titlen: "bestemt til konsum"

(ii) I del A udgår følgende:

"A. hvis produkterne er bestemt, til konsum eller foder".

(iii) Del B udgår.

c) I kapitel 6 foretages følgende ændringer:

(i) Følgende ord føjes til titlen: "bestemt til konsum"

(ii) Del I ændres således:

-Punkt A affattes således:

"A. for så vidt angår samhandel skal der forevises et dokument eller certifikat som omhandlet i direktiv 77/99/EØF med erklæring om, at nævnte direktivs krav er opfyldt".

-Punkt B, 1), litra a), affattes således:

"at produkterne opfylder kravene i direktiv 80/215/EØF".

d) I kapitel 7 udgår del II.

e) Kapitel 8, 10 and 12-15 udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv pr. 1. februar 2003*. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i De Euro-pæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

Top