EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0162

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer

/* KOM/2000/0162 endelig udg. - COD 2000/0068 */

OJ C 274E , 26.9.2000, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0162

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer /* KOM/2000/0162 endelig udg. - COD 2000/0068 */

EF-Tidende nr. C 274 E af 26/09/2000 s. 0028 - 0031


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Ved Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 fastsættes der principper for tilrettelæggelse af officiel kontrol på foderstofområdet.

I. Situationen i dag

Hovedformålet med dette direktiv er at samordne den officielle kontrol, som medlemsstaternes ansvarlige myndigheder foretager, både af importen og af samhandelen i EF.

Direktivet omfatter alle produkter og stoffer, der anvendes i foder, og det indeholder grundbestemmelser vedrørende:

- Principperne for kontrollens udførelse.

- Systematisk dokumentkontrol og stikprøvevis identitetskontrol og fysisk kontrol af import.

- Skærpet kontrol ved kilden og kontrol på bestemmelsesstedet som led i det indre marked.

- Procedure for samarbejde mellem medlemsstaterne, når der konstateres overtrædelser og mulighed for i sådanne tilfælde at lade Kommissionen foretage kontrol og for at træffe beskyttelsesforanstaltninger.

- Krav til medlemsstaterne om at opstille nationale årlige kontrolprogrammer.

- Krav til medlemsstaterne om at indsende en rapport til Kommissionen om de nationale programmers gennemførelse, første gang i april 2000.

- Krav til Kommissionen om på baggrund af ovennævnte oplysninger hvert år, første gang i oktober 2000, at fremlægge en samlet og sammenfattende rapport og et forslag til en henstilling om et koordineret EF-kontrolprogram.

Direktivet har været anvendt siden 1. maj 1998.

II. Ændringer, som Kommissionen allerede har foreslået

Efter at der blev afsløret dioxin i citruspulp til foderbrug importeret til EF, forelagde Kommissionen et forslag (KOM(98) 602, endelig udg.) til ændring af direktiv 95/53/EF for Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget ligger nu til andenbehandling i Europa-Parlamentet.

Formålet med forslaget er at skabe et retsgrundlag for en bedre samordning af kontrollen af produkter fra tredjelande ved import og inden afsætning.

I direktivforslaget udvides retsgrundlaget endvidere, så Kommissionen kan foretage kontrol på stedet både i medlemsstaterne og i tredjelande, og der åbnes mulighed for, at Kommissionen kan vedtage beskyttelsesforanstaltninger over for produkter med oprindelse i tredjelande, hvis der foreligger en alvorlig risiko.

Forslaget giver også Kommissionen mulighed for at kræve, at medlemsstaterne gennemfører specifikke målrettede kontrolprogrammer, når forholdene gør det nødvendigt. Disse programmer supplerer det årlige og generelle kontrolprogram og giver større fleksibilitet.

III. Behov for endnu et forslag om ændring af direktiv 95/53/EF

Efter dioxinkrisen i maj 1999 annoncerede Kommissionen et lovgivningsprogram for forbedring af bestemmelserne om fodersikkerhed. Programmet fik grønt lys fra Rådet og Europa-Parlamentet og omfattede også en revision af direktiv 95/53/EF.

Der er en række problemer, som kan inddeles i forskellige kategorier:

1. Problemer, der trænger sig på efter den nylige dioxinkrise

- Det stod efterhånden klart, at krisen var blevet håndteret dårligt, og navnlig at der ikke havde været tilstrækkelig koordination mellem de forskellige myndigheder, og dette blev også konstateret under et kontrolbesøg, som Kommissionen aflagde.

- Kommissionen kunne træffe hastebeskyttelsesforanstaltninger, der omfattede foderstoffer, men kun fordi kontamineringen skyldtes et produkt, der formodedes at være af animalsk oprindelse.

- Kommissionen fik meget sent kendskab til dioxinkontamineringen, og de foranstaltninger, der blev truffet på nationalt plan, var utilstrækkelige.

2. Andre problemer, der må løses

- Skønt det ved officiel kontrol i en medlemsstat blev afsløret, at der blev anvendt slam i foderstoffer, fandtes der ikke noget system, der krævede, at de relevante oplysninger hurtigst muligt skulle sendes til Kommissionen, så den kunne advare de øvrige medlemsstater.

- På grund af den væsentlige rolle, som foderstoffer spiller i produktionen af sikre fødevarer, skal det på EF-plan gøres obligatorisk at gennemføre årlige kontrolprogrammer.

3. Ajourføring af henvisninger til andre EF-bestemmelser og indarbejdelse af andre foderstofbestemmelser i direktiv 95/53/EF

- Henvisninger til Rådets direktiv 74/63/EØF, som blev konsolideret ved Rådets direktiv 99/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer, må ændres.

- Men hensyn til en harmonisering af definitionerne i foderstofsektoren er det også nødvendigt at bringe definitionen af "omsætning", for så vidt angår produkter, der anvendes i foder ("afsætning" i den danske tekst), i overensstemmelse med definitionen i Rådets direktiv 96/25/EF om omsætning af fodermidler.

- Af hensyn til sammenhængen ophæves kravet i Rådets direktiv 99/29/EF om, at de officielle myndigheder skal underrettes i tilfælde af problemer med foderstoffer for at blive indarbejdet i direktiv 95/53/EF.

4. Betragtninger i afventning af andre EF-bestemmelser

- Kommissionen har indført en hurtig varslingsordning for risici i forbindelse med fødevarer. Varslingsordningen er baseret på Rådets direktiv 92/59/EF om produktsikkerhed i almindelighed. Kommissionen overvejer at indarbejde fødevaresikkerhed i ovennævnte direktiv. I afventning af revisionen af ovennævnte direktiv kan det informationssystem for krisesituationer i forbindelse med foderstoffer, der er fastsat ved dette direktiv, køres via den nuværende hurtige varslingsordning under direktiv 92/59/EØF.

- Det kan ikke udelukkes, at der i den annoncerede hvidbog fra Kommissionen om fødevaresikkerhed vil blive foreslået horisontale foranstaltninger for kontrol af fødevarer og foderstoffer. Det er dog vigtigt, at direktiv 95/53/EF ændres i afventning af, at der træffes sådanne foranstaltninger.

IV. Kort oversigt over de foreslåede ændringer

På baggrund af ovennævnte betragtninger foreslås det at ændre direktivet således:

1. Medlemsstaterne skal udarbejde en hensigtsmæssig beredskabsplan i tilfælde af alvorlige foderrisici.

2. Kommissionen får mulighed for at træffe midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for foderstoffer og produkter, som anvendes i foder fremstillet i EF, i tilfælde af alvorlig fare for folke- eller dyresundheden eller miljøet.

3. Medlemsstaterne skal i standardiseret form underrette Kommissionen straks det konstateres, at der er risiko for eller allerede er sket alvorlig kontaminering, der har spredt sig til fødekæden (foder og fødevarer) eller sandsynligvis vil sprede sig til andre lande.

4. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen, når hyppigheden af en bestemt kontaminering eller fare stiger.

5. Medlemsstaterne skal medtage alle oplysninger om lejlighedsvise, begrænsede kontamineringer eller farer i den årlige rapport til Kommissionen om deres kontrolaktiviteter på foderområdet.

6. På basis af de årlige rapporter fra medlemsstaterne vedtager Kommissionen så en beslutning i stedet for en henstilling, idet en beslutning er et bedre retligt instrument, når det gælder om at sikre, at det kommende års samordnede kontrolprogrammer gennemføres.

7. Oplysninger om krisesituationer i forbindelse med produkter til foder udveksles via det system, der for øjeblikket anvendes til underretning om hastende forhold vedrørende fødevarer.

8. Det vil blive skabt et retsgrundlag for samordnet overførsel af oplysninger om foderkontrol og fodersikkerhed.

9. Med de foreslåede ændringer vil der ikke blot blive skabt et retsgrundlag for intervention i tilfælde af alvorlig foderkontaminering, men medlemsstaterne vil også råde over en operationel struktur til håndtering af krisesituationer i fodersektoren.

Ved at overvåge kontamineringer og farer på EF-plan åbnes der mulighed for at vedtage specifikke kontrolprogrammer, at fastlægge prioriteter for de samordnede årlige kontrolprogrammer og ud fra de indvundne erfaringer at fastsætte særlige betingelser for godkendelse eller registrering af virksomheder eller erhvervsdrivende, der håndterer produkter, der udgør en vis fare.

2000/0068 (COD)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [1],

[1] EFT ...

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [2],

[2] EFT ...

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget [3],

[3] EFT ...

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er meget vigtigt, at produkter til foderstoffer frembyder den nødvendige sikkerhed, og derfor må det sikres, at produkter, der afsættes til foder, virkelig er sikre. Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet [4] bidrager til at nå dette mål. Direktiv 95/53/EF bør ændres af nedenstående grunde.

[4] EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17.

(2) Rådets direktiv 74/63/EØF [5]er blevet erstattet af Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer [6], og derfor må henvisningerne til direktiv 74/63/EØF ændres.

[5] EFT L 38 af 11.2.1974, s. 31. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/60/EF (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 50).

[6] EFT L 115 af 4.5.1999, s.32.

(3) Men hensyn til omsætning af produkter, der anvendes i foderstoffer, må definitionerne af produkter, der anvendes i foderstoffer, tilpasses de nyeste EF-bestemmelser.

(4) Der har for nylig været to tilfælde af alvorlig dioxinkontaminering af fodermidler og foderstoffer. Erfaringerne fra disse tilfælde af kontaminering viser, at procedurerne må forbedres, både ved at der træffes beskyttelsesforanstaltninger, og ved at der udveksles oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen, hvis det konstateres, at produkter, der skal anvendes i foderstoffer, ikke opfylder de fastsatte krav, og hvis folkesundheden, dyresundheden eller miljøet er i overhængende fare.

(5) Ved kontrol foretaget af Kommissionen som følge af dioxinkontamineringen af fødekæden (foder og fødevarer) blev det afsløret, at dioxinkrisen ikke var blevet håndteret ordentligt. Erfaringerne har vist, at der må indføres bestemmelser, som forpligter medlemsstaterne til at udarbejde beredskabsplaner for håndtering af kriser i fodersektoren. Sådanne beredskabsplaner er også nødvendige for behørigt at kunne indsamle de nødvendige oplysninger.

(6) Er der i en medlemsstat alvorlig og overhængende risiko for dyresundheden på grund af kontamineret foder, skal Kommissionen kunne tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte folke- og dyresundheden. Kommissionen skal navnlig kunne suspendere handel og eksport fra hele eller en del af den berørte medlemsstat og/eller fastsætte særlige betingelser for de pågældende produkter eller stoffer.

(7) Der bør åbnes mulighed for, at Kommissionen kan træffe midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, som kan anvendes tidligt i fødekæden, navnlig over for fodermidler og foderstoffer, for på en mere effektiv måde at begrænse spredningen af en eventuel fare. En anden forudsætning for at kunne opnå en sådan større effektivitet er, at de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger anvendes ensartet i hele EF.

(8) Ved direktiv 1999/29/EF fastsættes der maksimalt tilladte grænseværdier for visse uønskede stoffer og produkter, som ikke helt kan undgås i en række fodermidler og foderstoffer.

(9) Ved direktiv 1999/29/EF blev der i det led, hvor den officielle kontrol foregår, indført et system, der gør det muligt for medlemsstaterne i alle led af foderstofproduktionskæden at blive underrettet af de erhvervsdrivende om tilfælde, hvor ovennævnte direktiv om uønskede stoffer og produkter ikke måtte være blevet overholdt. For øjeblikket er der kun forpligtelse til at underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvis et parti fodermidler eller foderstoffer, som ikke opfylder kravene i direktivet, forventes sendt til andre medlemsstater.

(10) Der må indarbejdes et sådant informationssystem i direktiv 95/53/EF, så det i fremtiden kan anvendes i alle tilfælde, hvor et produkt bringer folkesundheden, dyresundheden eller miljøet i fare, og så kontrolordningen i sin helhed kan forbedres.

(11) Det er ikke muligt at opregne alle former for potentielt farlig biologisk eller kemisk kontaminering, der kan forekomme som følge af uheld eller kriminelle handlinger, og som kan få indvirkning på produkter, der anvendes i foderstoffer.

(12) Der må tages hensyn til risikoen for, at der kan opstå farer som følge af fejlmærkning eller under håndtering, transport eller forarbejdning.

(13) For at gøre kontrolordningen og de relevante kontrolforanstaltninger mere effektive bør medlemsstaterne forpligtes til at kontrollere kontamineringens art og omfang og til at gøre alt, hvad de kan, for at finde kontamineringskilden, så de kan spore eventuel yderligere kontaminering.

(14) Ifølge direktiv 95/53/EF skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om resultatet af den kontrol, de foretager hvert år, første gang inden den 1. april 2000. Desuden er det fastsat, at disse rapporter vil blive anvendt af Kommissionen til at udarbejde og fremlægge en samlet og sammenfattende rapport om resultaterne af den kontrol, der er foretaget på EF-plan, ledsaget af et forslag til et samordnet kontrolprogram for det følgende år. Medlemsstaterne og Kommissionen må ved fastlæggelse af prioriteterne for de årlige samordnede kontrolprogrammer tage hensyn til eventuelle oplysninger om kontaminering med betydning for sikkerheden af et produkt, der anvendes i foderstoffer. Oplysninger, der indsamles om de risici, som handel med og brug af produkter, der skal anvendes i foderstoffer, udgør for folkesundheden, dyresundheden eller miljøet, kan bedre analyseres, når oplysningerne meddeles i samordnet og standardiseret form. Derfor bør visse tilfælde af kontaminering og kontaminering af visse produkter eller processer, der kan komme til at udgøre en fare, overvåges.

(15) For at kunne garantere sikkerheden ved produkter, der anvendes i foderstoffer, er det vigtigt, at kontrolprogrammerne på EF-plan bliver anvendt på en ensartet og standardiseret måde. En beslutning er et bedre retligt instrument end en henstilling til at sikre gennemførelsen af samordnede kontrolprogrammer, og det bør der tages hensyn til ved kontrolprogrammernes udformning.

(16) Der er ved Rådets direktiv 92/59/EØF om produktsikkerhed i almindelighed [7] fastlagt procedurer for udveksling af oplysninger i krisesituationer. Disse procedurer kan også anvendes til at samordne og effektivisere udvekslingen af oplysninger i krisesituationer i forbindelse med foderstoffer -

[7] EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 95/53/EF foretages følgende ændringer:

1. Artikel 2, stk. 1, litra a), andet led, affattes således:

"Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer".

2. Artikel 2, stk. 1, litra h), affattes således:

"bringe i omsætning" ("omsætning"): besiddelse af produkter, der skal anvendes i foderstoffer, med henblik på salg, herunder udbud til salg, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand, også gratis, samt selve salget eller andre former for overdragelse".

3. Som artikel 4a indsættes:

"Artikel 4a

1. Medlemsstaterne opstiller nationale beredskabsplaner for håndtering af krisesituationer, hvor det er blevet påvist, at produkter anvendt i foderstoffer udgør en alvorlig fare for folkesundheden, dyresundheden eller miljøet.

2. Kommissionen fastsætter inden [oktober 2000] efter proceduren i artikel 23 kriterier for fastlæggelse af minimumskrav til beredskabsplanerne. Kriterierne kan ændres på basis af indvundne erfaringer.

3. Kommissionen gennemgår beredskabsplanerne for at fastslå, om de gør det muligt at nå det tilstræbte mål, og foreslår den pågældende medlemsstat eventuelle nødvendige ændringer.

4. Effektiviteten af sådanne beredskabsplaner skal med jævne mellemrum kontrolleres ved hjælp af blindsimuleringer, navnlig hvis kontrolmyndighederne ændrer struktur, og planerne skal om nødvendigt tilpasses."

4. Efter artikel 15 indsættes som afsnit 3a:

"Afsnit 3a

Beskyttelsesklausul

Artikel 15a

1. Hvis der på EF's område opstår eller spredes et problem, der skyldes et produkt til anvendelse i foderstoffer, og som formodes at udgøre en alvorlig fare for folkesundheden, dyresundheden eller miljøet, skal Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat alt efter situationens alvor straks:

- for hele eller dele af den eller de pågældende medlemsstater suspendere muligheden for at bringe det pågældende produkt i omsætning i EF og for at eksportere det til tredjelande og/eller

- for hele eller dele af den eller de pågældende medlemsstater fastsætte særlige betingelser for at bringe det pågældende produkt i omsætning i EF og/eller for at eksportere det til tredjelande.

2. Kommissionen underretter Rådet og medlemsstaterne om eventuelle beslutninger truffet efter stk. 1. Undtagen i krisesituationer hører Kommissionen medlemsstaterne, inden den træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

3. Enhver medlemsstat kan inden tredive dage efter en sådan meddelelse indbringe Kommissionens beslutning for Rådet. Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden 30 dage.

4. Hvis en medlemsstat officielt har givet Kommissionen meddelelse om, at det er nødvendigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger, og Kommissionen ikke har handlet i overensstemmelse med stk. 1, kan medlemsstaten vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for handelen. Når en medlemsstat vedtager midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Kommissionen forelægger inden ti arbejdsdage spørgsmålet for Den Stående Foderstofkomité, som efter proceduren i artikel 23 afgiver en udtalelse med henblik på udvidelse, ændring eller ophævelse af de nationale midlertidige beskyttelsesforanstaltninger."

5. Efter artikel 16 indsættes som kapitel III A:

"KAPITEL III A

INFORMATIONSSYSTEM FOR FODERSTOFRELATEREDE FARER

Artikel 16a

1. Medlemsstaterne foreskriver, at hvis en erhvervsdrivende (importør, mellemhandler producent osv.) eller en person, som gennem sin erhvervsvirksomhed er indehaver af eller har været indehaver af, eller som har haft direkte kontakt med et parti produkter, der skal anvendes til foder i bred forstand, har viden om:

- at det pågældende parti produkter, som skal anvendes til foder, er kontamineret med farlige stoffer, produkter eller organismer, eller at der kan opstå fare som følge af fejlmærkning eller håndtering, transport, oplagring eller forarbejdning,

- at fodermiddelpartiet ikke opfylder betingelserne i direktiv 1999/29/EF,

og derfor er velvidende om, at partiet udgør en alvorlig fare for dyre- og/eller folkesundheden eller for miljøet, skal denne person eller erhvervsdrivende straks underrette de officielle myndigheder herom, også selv om partiet skal destrueres, trækkes tilbage fra markedet eller genforarbejdes.

2. I forbindelse med kontrollen af de modtagne oplysninger træffer de officielle myndigheder de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at partiet ikke anvendes i foderstoffer, idet de navnlig fastsætter restriktioner for partiet og straks undersøger:

- farens art og om nødvendigt kontamineringsomfanget

- den mulige kontaminerings- eller farekilde.

Medlemsstaterne sørger for, at det kontaminerede partis endelige bestemmelse, herunder dets eventuelle dekontaminering, genforarbejdning eller destruktion, ikke kan få skadelige virkninger for folkesundheden, dyresundheden eller miljøet.

3. Når det ikke kan udelukkes, at kontamineringen eller faren kan være spredt til fødekæden (foder og fødevarer) eller være forekommet i andre partier, skal medlemsstatens relevante myndigheder straks:

- opspore og fastsætte restriktioner for ethvert parti af det produkt, der formodes at være farligt, inkl. levende dyr og produkter eller biprodukter heraf, og sørge for den fornødne koordination mellem de relevante kontrolmyndigheder, navnlig for at forhindre, at farlige produkter bringes i omsætning, og for at håndhæve tilbagetrækningsprocedurerne for de produkter, der allerede er bragt i omsætning

- foretage en risikovurdering af:

a) en eventuel krydskontaminering med andre produkter, der er anvendt, eller som skal anvendes i fødekæden (foder)

b) en eventuel genanvendelse af de forurenede produkter i fødekæden (foder)

- underrette Kommissionen, og, for at Kommissionen kan informere de øvrige medlemsstater behørigt, give den tilstrækkelige oplysninger til, at det bliver muligt at spore og identificere fodermidler og levende dyr og produkter heraf, og oplyse den om, hvilke beskyttelsesforanstaltninger de har planlagt at træffe eller allerede har truffet.

De berørte medlemsstater skal underrette Kommissionen om enhver opfølgningsforanstaltning, der træffes i forbindelse med de meddelte farer, herunder oplysninger om, hvornår krisesituationen forventes at være overstået.

4. Kommissionen og medlemsstaterne kører systemet for udveksling af oplysninger som fastsat ved dette direktiv efter samme procedure som den hurtige varslingsordning, der blev indført ved Rådets direktiv 92/59/EØF om produktsikkerhed i almindelighed."

6. I artikel 22 foretages følgende ændringer:

1. Som stk. 2a indsættes:

Medlemsstaterne registrerer de foranstaltninger, der træffes i medfør af artikel 16a, stk. 2, og giver et resumé af foranstaltningerne i den årlige rapport til Kommissionen.

Når hyppigheden, hvormed en bestemt kontaminering eller fare eller kontaminering forårsages af et bestemt produkt, som skal anvendes til foder, stiger, udarbejdes der straks en foreløbig rapport, som forelægges for Kommissionen.

Oplysningerne i de foreløbige rapporter drøftes i Den Stående Foderstofkomité med henblik på at få truffet passende foranstaltninger.

De årlige og de foreløbige rapporter fremlægges efter en model, som udarbejdes efter artikel 23."

2. I stk. 3, første punktum, foretages følgende ændringer:

1. Efter "fællesskabsplan," indsættes følgende:

"og et resumé af de foreløbige rapporter".

2. "henstilling" ændres til "beslutning".

Artikel 2

Artikel 12, stk. 3 og 4, i Rådets direktiv 1999/29/EF udgår.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den [31. december 2000]. De anvender disse bestemmelser fra den [1. januar 2001].

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen af De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

Top