EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0456

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

/* KOM/99/0456 endelig udg. - COD 99/0217 */

51999PC0456

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin /* KOM/99/0456 endelig udg. - COD 99/0217 */


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV om aendring af direktiv 64/432/EOEF om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Direktiv 64/432/EOEF om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin blev senest aendret ved direktiv 98/99/EF, for saa vidt angaar den dato, hvorfra bestemmelserne anvendes. Inden Raadets direktiv 98/99/EF blev vedtaget, var direktiv 64/432/EOEF blevet aendret og ajourfoert ved direktiv 97/12/EF, for saa vidt angaar artiklerne og bilag B, C og D (kapitel II) og E, og ved direktiv 98/46/EF, for saa vidt angaar bilag A, D (kapitel I) og F.

De aendrede bestemmelser i direktiv 64/432/EOEF anvendes fra den 1. juli 1999. Da der er opstaaet problemer med gennemfoerelsen af bestemmelserne, boer der vedtages overgangsbestemmelser for at undgaa forstyrrelser i handelen med kvaeg og svin.

Formaalet med dette forslag er at skabe retsgrundlag for Kommissionens vedtagelse af overgangsbestemmelser efter proceduren med Den Staaende Veterinaerkomité, indfoerelse af visse overgangsbestemmelser, som medlemsstaterne finder noedvendige for at kunne viderefoere handelen med kvaeg og svin, og tilpasning af visse bestemmelser i naevnte direktiv for at skabe overenstemmelse med EF-bestemmelserne.

Formaalet er endvidere at aendre dette direktiv i lyset af Raadets afgoerelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsaettelse af de naermere vilkaar for udoevelsen af de gennemfoerelsesbefoejelser, der tillaegges Kommissionen, idet der tages hensyn til, at visse bestemmelser beroerer beskyttelsen af baade menneskers og dyrs sundhed.

99/0217 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV

om aendring af direktiv 64/432/EOEF om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin

EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 37 og 152,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

i henhold til fremgangsmaaden i traktatens artikel 251, og

ud fra foelgende betragtninger:

(1) Raadets direktiv 64/432/EOEF om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin [1], senest aendret ved direktiv 98/99/EF [2], blev aendret og ajourfoert ved direktiv 97/12/EF [3], for saa vidt angaar artiklerne og bilag B, C, D (kapitel II) og E, og ved direktiv 98/46/EF [4], for saa vidt angaar bilag A, D (kapitel I) og F;

[1] EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

[2] EFT L 358 af 31.12.1998, s. 107.

[3] EFT L 109 af 25.4.1997, s. 1.

[4] EFT L 198 af 15.7.1998, s. 22.

(2) de aendrede bestemmelser i direktiv 64/432/EOEF anvendes fra den 1. juli 1999; der er opstaaet problemer med gennemfoerelsen, som goer det noedvendigt at vedtage overgangsbestemmelser for at undgaa forstyrrelser i handelen med kvaeg og svin;

(3) i direktiv 64/432/EOEF, som aendret og ajourfoert ved direktiv 97/12/EF og forordning (EF) nr. 820/97 om indfoerelse af en ordning for identifikation og registrering af kvaeg og om maerkning af oksekoed og oksekoedsprodukter [5], henvises der ogsaa til oprettelsen af en edb-database for kvaeg, der skal rumme oplysninger om dyr og flytninger heraf;

[5] EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.

(4) der er opstaaet problemer med anvendelsen af dyresundhedsbestemmelserne, navnlig i forbindelse med identifikationen og registreringen af dyr;

(5) direktiv 64/432/EOEF boer aendres for at sikre overensstemmelse med EF-bestemmelserne og give Kommissionen mulighed for at vedtage overgangsbestemmelser, saa at medlemsstaterne kan tilpasse sig de nye handelsbetingelser;

(6) det er derfor hensigtsmaessigt, at ikrafttraedelsen af visse bestemmelser i naevnte direktiv udsaettes;

(7) da foranstaltningerne til gennemfoerelse af dette direktiv er generelle foranstaltninger som omhandlet i artikel 2 i Raadets afgoerelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsaettelse af de naermere vilkaar for udoevelsen af de gennemfoerelsesbefoejelser, der tillaegges Kommissionen [6], boer de vedtages efter forskriftsproceduren i denne afgoerelses artikel 5 -

[6] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 64/432/EOEF foretages foelgende aendringer:

1. I artikel 6, stk. 2, indsaettes:

"e) indtil den 31. december 2000 som undtagelse fra litra a) og b) ikke vaere underlagt de undersoegelseskrav, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, litra a) eller b), for saa vidt angaar kvaeg, der er mindre end 30 maaneder gammelt og bestemt til koedproduktion, og som:

_ hidroerer fra en besaetning, der er officielt fri for tuberkulose og officielt fri for brucellose

_ ledsages af et sundhedscertifikat, hvis stk. 7 i afsnit A af model 1 i bilag F er behoerigt udfyldt

_ forbliver under opsyn indtil slagtning

_ under transport ikke kommer i kontakt med kvaeg, som ikke hidroerer fra besaetninger, der er officielt frie for disse sygdomme,

og saafremt:

_ disse ordninger er begraenset til handelen mellem medlemsstater eller omraader af medlemsstater med samme sundhedsstatus med hensyn til tuberkulose eller brucellose

_ bestemmelsesmedlemsstaten traeffer alle noedvendige foranstalt-ninger for at undgaa smitte af denne medlemsstats besaetninger".

2. I artikel 6, stk. 3, andet afsnit, aendres datoen "31. december 1999" til "31. december 2000".

3. I artikel 16 indsaettes:

"3. For at lette overgangen til de nye ordninger, der er fastsat i dette direktiv, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 17A om noedvendigt vedtage overgangsbestemmelser, der anvendes i hoejst tre aar."

4. Artikel 17 affattes saaledes:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistaas af Den Staaende Veterinaerkomité, der er nedsat ved Raadets afgoerelse 68/361/EOEF, efter proceduren i denne artikels stk. 2.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver en udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsaette alt efter, hvor meget spoergsmaalet haster. Den udtaler sig med det flertal, der efter traktatens artikel 205, stk. 2, gaelder for afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen vaegtes de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, som anfoert i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

4. Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes.

5. Raadet traeffer afgoerelse om forslaget med kvalificeret flertal inden for en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet.

Har Raadet inden for denne frist med kvalificeret flertal tilkendegivet, at der er imod forslaget, behandler Kommissionen forslaget paa ny. Den kan forelaegge Raadet et aendret forslag, forelaegge sit forslag paa ny eller fremsaette forslag til en retsakt i henhold til traktaten.

Har Raadet ved udloebet af denne frist hverken vedtaget den foreslaaede gennemfoerelsesretsakt eller tilkendegivet, at det er imod forslaget til gennemfoerelsesforanstaltninger, vedtager Kommissionen den fore-slaaede gennemfoerelsesretsakt."

5. Der indsaettes som ny artikel 17A:

" Artikel 17A

1. Kommissionen bistaas af Den Staaende Veterinaerkomité, der er nedsat ved Raadets afgoerelse 68/361/EOEF, efter proceduren i denne artikels stk. 2.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsaette alt efter, hvor meget spoergsmaalet haster. Den udtaler sig med det flertal, der efter traktatens artikel 205, stk. 2, gaelder for afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen vaegtes de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, som anfoert i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Hvis Europa-Parlamentet med en begrundet beslutning goer opmaerksom paa, at et udkast til gennemfoerelsesforanstaltninger, som forventes vedtaget, og som er blevet forelagt for en komité i henhold til dette direktiv vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, indebaerer en overskridelse af de gennemfoerelsesbefoejelser, som er fastlagt i dette direktiv, behandler Kommissionen udkastet paa ny. Under hensyn til denne beslutning kan Kommissionen under overholdelse af fristen for den igangvaerende procedure forelaegge komitéen et nyt udkast til gennemfoerelsesforanstaltninger, viderefoere proceduren eller forelaegge Europa-Parlamentet og Raadet et forslag til retsakt i henhold til traktaten. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og komitéen om, hvad den agter at goere paa baggrund af Europa-Parlamentets beslutning, og om begrundelsen herfor.

4. Med forbehold af stk. 3 vedtager Kommissionen de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

5. Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes, og underretter Europa-Parlamentet.

6. Er Europa-Parlamentet af den opfattelse, at et forslag, der er forelagt af Kommissionen i henhold til direktivet vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, indebaerer en overskridelse af de gennemfoerelsesbefoejelser, der er fastsat i dette direktiv, underretter det Raadet om sin holdning.

7. Raadet kan, naar det skoenner det hensigtsmaessigt under hensyntagen til en saadan holdning, traeffe afgoerelse om forslaget med kvalificeret flertal inden for en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse for Raadet.

Har Raadet inden for denne frist med kvalificeret flertal tilkendegivet, at det er imod forslaget, behandler Kommissionen forslaget paa ny. Den kan forelaegge Raadet et aendret forslag, forelaegge sit forslag paa ny eller fremsaette forslag til en retsakt i henhold til traktaten.

Har Raadet ved udloebet af denne frist hverken vedtaget den foreslaaede gennemfoerelsesretsakt eller tilkendegivet, at det er imod forslaget til gennemfoerelsesforanstaltninger, vedtager Kommissionen den foreslaaede gennemfoerelsesretsakt.

6. I bilag A, afsnit I, stk. 2, litra c), tredje led, indsaettes et "eller" mellem nr. 1) og 2).

7. I bilag A, afsnit I, stk. 4, og bilag A, afsnit II, stk. 7, affattes litra b) saaledes:

"b) hvert kreatur identificeres i overensstemmelse med EF-bestemmelserne, og".

8. I bilag F, model 1, del A, indsaettes:

"7.3 er mindre end 30 maaneder gammelt, bestemt til koedproduktion og hidroerer fra en besaetning, der er officielt fri for tuberkulose, brucellose og leukose, og som forsendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra e), i direktiv 64/432/EOEF under certifikat nr. ...".

Artikel 2

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. december 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, henvises der til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggoerelsen af en saadan henvisning. De naermere regler for henvisningen fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den

Paa Europa-Parlamentets vegne Paa Raadets vegne

Formand Formand

Top