Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0310

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om minimumsforskrifter til forbedring af sundhedsbeskyttelse og sikkerhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære

/* KOM/95/310 endelig udg. - SYN 95/0235 */

OJ C 332, 9.12.1995, p. 10–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0310

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om minimumsforskrifter til forbedring af sundhedsbeskyttelse og sikkerhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære /* KOM/95/310 ENDEL - SYN 95/0235 */

EF-Tidende nr. C 332 af 09/12/1995 s. 0010


Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til forbedring af sundhedsbeskyttelse og sikkerhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (95/C 332/06) (Tekst af betydning for EØS) KOM(95) 310 endelig udg. - 95/0235(SYN)

(Forelagt af Kommissionen den 18. september 1995)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, fremsat efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen samt af Det Stående Udvalg for Sikkerhed i Kulminer og Anden Udvindingsindustri,

i samarbejde med Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til traktatens artikel 118 A skal Rådet ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;

forbedring af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne og sundhed under arbejdet er et mål, der ikke bør underordnes rent økonomiske hensyn;

overholdelse af minimumsforskrifter til forbedring af sikkerheds- og sundhedsniveauet for arbejdstagere, der kan blive udsat forfare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, er nødvendig til sikring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (1); bestemmelserne i nævnte direktiv finder derfor i fuldt omfang anvendelse også i tilfælde, hvor arbejdstagere kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, dog kun for så vidt der ikke er fastsat strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv;

dette direktiv udgør et konkret bidrag til gennemførelsen af den sociale dimension inden for det indre marked;

i betragtningerne til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/9/EØF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (2) er det fastsat, at der skal udarbejdes et supplerende direktiv på grundlag af artikel 118 A i traktaten, som især skal omfatte eksplosionsfare i forbindelse med brug og/eller installation af udstyr;

eksplosionssikring er særlig relevant for sikkerheden; i tilfælde af eksplosioner er arbejdstagernes liv og sundhed i fare på grund af ukontrolleret forekomst af flamme- og trykpåvirkninger, forekomst af skadelige reaktionsprodukter og forbrug af den til vejrtrækningen nødvendige ilt i den omgivende luft;

eksplosioner er kendetegnet ved at være yderst kortvarige og ved faren for spredning inden for forbundne anlæg; det er som regel ikke muligt at gribe manuelt ind, når først antændelsen har fundet sted; derfor lægges der i minimumsforskrifter om forbedring af sikkerhed og sundhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, i særlig grad vægt på, at der foretages vurderinger af potentielle risici, og at alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger tages i betragtning allerede under projekteringen af arbejdspladser;

de mange potentielle eksplosionsrisici gør det nødvendigt at foretage en samlet vurdering af arbejdspladsen, hvor det med den tekniske udvikling bliver stadig mere vigtigt at tage hensyn til logiske fejlfunktioner (software) ved automatisk styrede processer;

de organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse af eksplosioner må afpasses efter de tekniske forhold på arbejdspladsen, således at der ikke fremkommer svage punkter i eksplosionssikringssystemet; jf. direktiv 89/391/EØF skal arbejdsgiveren være i besiddelse af en vurdering af de risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, der findes på arbejdspladsen; i henhold til det foreliggende direktiv er arbejdsgiveren forpligtet til at udarbejde en eksplosionssikringsplan, som løbende skal ajourføres; dette krav skal ses som en præcisering af den før omtalte forpligtelse; denne eksplosionssikringsplan kan indgå i vurderingen af risici for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i direktiv 80/391/EØF; eksplosionssikringsplanen skal omfatte de foranstaltninger, som er påkrævet til varetagelse af sikkerhed og sundhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære;

en evaluering af risikoen for eksplosioner kan eventuelt også være nødvendig på grund af anden fællesskabslovgivning; for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde bør der gives arbejdsgiveren mulighed for at sammenfatte et eller flere dokumenter eller dele af dokumenter eller andre ensartede rapporter, der skal udarbejdes på grundlag af andre lovbestemmelser, til en enkelt »sikkerhedsrapport«;

ud over de forebyggende foranstaltninger skal der om nødvendigt etableres yderligere foranstaltninger, som træder i funktion, når antændelse allerede er sket; kun ved at kombinere forebyggende og supplerende foranstaltninger og ved at tage hensyn til driftsbetingelser og den fornødne vedligeholdelse kan man nå det størst mulige sikkerhedsniveau;

at undgå eksplosiv atmosfære har principielt højeste prioritet; i de tilfælde, hvor dette under hensyn til det tekniske stade ikke er muligt, er det nødvendigt at hindre, at eksplosive atmosfærer antændes og om muligt at begrænse følgerne af en eksplosion til det mindst mulige; arbejdsgiveren er forpligtet til at sørge for alle fornødne sikkerhedsforanstaltninger og sikringssystemer;

direktiv 94/9/EF, som finder anvendelse uden begrænsninger fra 1. juli 2003, inddeler det materiel og de sikringssystemer, der er omfattet af direktivet, i grupper af materiel og kategorier; i det foreliggende direktiv er der fastsat en inddeling af de områder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære, i zoner; denne inddeling, der gennemføres af arbejdsgiveren, er relateret til anvendelsesstedet;

med hensyn til at undgå risici hidrørende fra eksplosive blandinger under andre end atmosfæriske betingelser eller med andre reaktionselementer end luft er de her anførte krav muligvis ikke i alle tilfælde tilstrækkelige, hvorfor det kan være nødvendigt med yderligere foranstaltninger;

i de medicinske sammenhænge, hvor det direkte drejer sig om patientbehandling, og hvor der ud over sundhedsbeskyttelse og sikkerhed for arbejdstageren endvidere er tale om en særlig patientbeskyttelse, dækker direktivet ikke; her kan de anførte minimumsforskrifter i nogle tilfælde være utilstrækkelige;

direktivets anvendelsesområde dækker ikke forskriftsmæssig anvendelse af gasapparater, da Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater (3) indeholder væsentlige krav om markedsføring og ibrugtagning af gasapparater, som både vedrører selve gasapparaterne og monteringen heraf, for at de ved normal anvendelse ikke kommer til at frembyde nogen risiko for mennesker, husdyr og ejendom;

da direktivets anvendelsesområde ikke dækker omgang med sprængstoffer og kemisk ustabile stoffer, er de her anførte krav muligvis ikke i alle tilfælde tilstrækkelige, hvorfor det kan være nødvendigt med yderligere foranstaltninger;

direktivets anvendelsesområde dækker ikke de mineraludvindende virksomheder, som er defineret i Rådets direktiv 92/91/EØF (4) og 92/104/EØF (5), hvis mål er at beskytte arbejdstagerne i den mineraludvindende industri, og som også dækker sikring mod eksplosion; de i disse direktiver fastlagte minimumsforskrifter er på grund af det større risikopotentiale i den mineraludvindende industri strengere end de minimumsforskrifter, der står i dette direktiv;

direktivets anvendelsesområde dækker ikke benyttelse af transportmidler, herunder søgående skibe, hvor de derom gældende bestemmelser i internationale aftaler (ADR, IMO og lignende) finder anvendelse, da der i disse er bestemmelser vedrørende sikring af arbejdstagere -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFDELING I GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1. Ved dette direktiv, som er . . . særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, fastsættes minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære som defineret i artikel 2.

2. Nærværende direktiv gælder ikke for:

a) medicinske sammenhænge, hvor det direkte drejer sig om patientbehandling

b) forskriftsmæssig anvendelse af gasapparater i overensstemmelse med Rådets direktiv 90/396/EØF (6)

c) fremstilling, håndtering, oplagring og transport af sprængstoffer eller ustabile kemiske stoffer

d) udvindingsindustri, som falder ind under direktiv 92/91/EØF eller 92/104/EØF

e) benyttelse af transportmidler, herunder søgående skibe, for hvilke de derom gældende bestemmelser i internationale aftaler (ADR, IMO o.l.) finder anvendelse.

3. Direktiv 89/391/EØF samt andre relevante direktiver finder i fuld udstrækning anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

Artikel 2

Definition

I dette direktiv forstås ved eksplosiv atmosfære en blanding af luft og brændbare gasser, dampe, tåger eller støvforekomster under atmosfæriske forhold, hvor forbrændingsprocessen efter antændelsen overføres til hele den del af blandingen, der endnu ikke er brændt.

AFDELING II ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 3

Principper for forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosioner

Med henblik på at undgå eksplosioner og beskytte mod eksplosioner skal arbejdsgiveren træffe de for virksomheden relevante tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger efter følgende principper for:

- at forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer

- at undgå antændelse af eksplosive atmosfærer

- at begrænse virkningerne af en eksplosion, således at der ikke opstår fare for arbejdstagerne.

Artikel 4

Almindelige forpligtelser

1. For at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed træffer arbejdsgiveren under anvendelse af de i artikel 3 fastlagte principper de fornødne foranstaltninger, således at:

- arbejdsområder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, indrettes på en sådan måde, at arbejdstagerne, under hensyn til de fornødne foranstaltninger, kan udføre det arbejde, de bliver pålagt, uden fare for deres egen eller andres sikkerhed og sundhed

- når arbejdstagere opholder sig i et arbejdsområde, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, skal der sikres tilstrækkeligt tilsyn

- arbejde, ved hvilket arbejdstagere kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, kun udføres af kompetente personer eller under tilsyn fra disse

- arbejdstagerne i givet fald kun bruger arbejdstøj og personlige værnemidler, som er egnet til brug i områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme i sådanne mængder, at den kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

2. Medmindre andet er fastsat i Rådets direktiv 89/654/EØF (7), 89/655/EØF (8) og 92/57/EØF (9), skal arbejdsgiveren sikre

- at arbejdsudstyr og alt installationsmateriel, der bruges på virksomheden i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, er i overensstemmelse med princippet om en samlet vurdering af arbejdspladsen, er egnet hertil og er således konstrueret og installeret, at det ikke forårsager en eksplosion

- at de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger om fornødent kombineres eller suppleres, og at der i fornødent omfang træffes forholdsregler, der hindrer eksplosioner i at brede sig

- at der om fornødent anvises forsvarlige flugtveje, og at der forefindes tilgængeligt og vedligeholdt evakuerings- og redningsudstyr til at sikre, at arbejdstagerne i tilfælde af fare hurtigt og sikkert kan forlade det farlige område.

3. I overensstemmelse med en hensigtsmæssig sikkerheds- og sundhedspolitik sørger arbejdsgiveren for, at der udfærdiges og ajourføres en plan for beskyttelse af sikkerhed og sundhed omfattende foranstaltninger til eksplosionssikring (herefter benævnt »eksplosionssikringsplan«, som opfylder kravene i artikel 6, 9 og 10 i direktiv 89/391/EØF.

Af eksplosionssikringsplanen skal det især fremgå:

- at de eksplosionsricisi, som arbejdstagerne udsættes for, er blevet identificeret og vurderet

- at der træffes passende foranstaltninger til opfyldelse af formålet med nærværende direktiv

- at udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af arbejdssteder og arbejdsudstyr samt advarselsanordninger er forsvarlig

- at der i overensstemmelse med direktiv 89/655/EØF er blevet truffet foranstaltninger til sikker brug af arbejdsudstyr.

Eksplosionssikringsplanen skal være udarbejdet, inden arbejdet påbegyndes, og den skal revideres, når der foretages væsentlige ændringer, udvidelser eller ombygninger af arbejdsområdet, især vedrørende arbejdssteder, arbejdsudstyr og arbejdsproces.

4. Når arbejdstagere fra flere virksomheder er til stede på samme arbejdssted, er hver arbejdsgiver ansvarlig for alle forhold, der er underlagt hans kontrol.

Den arbejdsgiver, der i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for arbejdsstedet, koordinerer iværksættelsen af alle foranstaltninger vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og angiver nøjagtigt i eksplosionssikringsplanen målene for denne koordination samt de nærmere foranstaltninger og regler for iværksættelsen heraf.

Koordinationen berører ikke de enkelte arbejdsgiveres ansvar i henhold til direktiv 89/391/EØF.

Artikel 5

Områder med eksplosiv atmosfære

1. Arbejdsgiveren skal i eksplosionssikringsplanen fastlægge de områder, hvor minimumsforskrifterne i henhold til bilag II skal gælde.

Han skal inddele områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, i overensstemmelse med bilag I.

2. Arbejdsgiveren skal sikre, at de relevante bestemmelser under de i bilag II anførte minimumsforskrifter til forbedring af sikkerhed og sundhedsbekyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære finder anvendelse for de under stk. 1 omhandlede områder.

Bilag IV, som har orienterende funktion, indeholder relevante oplysnnger om arbejdets gennemførelse i sådanne områder.

3. Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, skal i henhold til bilag III være afmærkede ved indgangen.

Artikel 6

Underretning af arbejdstagerne

Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter underrettes om alle de foranstaltninger, som træffes vedrørende deres sikkerhed og sundhed under arbejdet, især til gennemførelse af artikel 3 til 5 i dette direktiv, if. dog artikel 10 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 7

Høring af arbejdstagerne og disses deltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter skal i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EØF høres om og deltage i behandlingen af de forhold, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 8

Oplæring af arbejdstagerne

Arbejdsgiveren drager omsorg for, at arbejdstagere, der kan være udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, får en hensigtsmæssig oplæring, især hvad angår gennemførelse af artikel 3 til 5 i dette direktiv, jf. dog artikel 12 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 9

Særlige forskrifter for arbejdsudstyr og arbejdssteder

1. Arbejdsudstyr, der skal anvendes i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som stilles til rådighed for første gang i virksomheden eller bedriften efter dette direktivs ikrafttræden og frem til den 30. juni 2003, skal være i overensstemmelse med de minimumsforskrifter, der er anført i bilag II, del A, når der ikke gælder andre fællesskabsdirektiver, eller disse kun gælder delvis.

2. Material, som anvendes inden for områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som udleveres for første gang i virksomheden eller bedriften efter den 30. juni 2003, skal opfylde de krav, der stilles i bilag II, del A og B.

3. Arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som tages i brug første gang efter dette direktivs ikrafttræden, skal være i overensstemmelse med minimumsforskrifterne i dette direktiv.

4. Arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, samt arbejdsudstyr, som allerede bliver anvendt på det tidspunkt, hvor dette direktiv træder i kraft, skal senest tre år efter denne dato være i overensstemmelse med minimumsforskrifterne i dette direktiv.

5. Såfremt der efter dette direktivs ikrafttræden foretages ændring, udvidelse og/eller omlægning af arbejdspladser med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal arbejdsgiveren træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at denne ændring, udvidelse og/eller omlægning foretages under overholdelse af de relevante minimumskrav i dette direktiv.

AFDELING III DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 10

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilagene til dette direktiv som følge af:

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende eksplosionssikring og/eller

- den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser eller specifikationer samt indvundne erfaringer vedrørende forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosioner

vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 11

Vademecum

I samarbejde med Rådet udarbejdes et vademecum med eksempler på, hvordan minimumsforskrifterne i dette direktiv kan overholdes. Ændringer og tilføjelser til vademecumet foretages som fastsat i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 12

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse forskrifter, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennemførelse af bestemmelserne i dette direktiv med anførelse af de af arbejdsmarkedets parter fremførte synspunkter.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen herom.

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

(1) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(2) EFT nr. L 100 af 19. 4. 1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 196 af 26. 7. 1990, s. 15.

(4) EFT nr. L 348 af 28. 11. 1992, s. 9.

(5) EFT nr. L 404 af 31. 12. 1992, s. 10.

(6) EFT nr. L 196 af 26. 7. 1990, s. 15.

(7) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 1.

(8) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989, s. 13.

(9) EFT nr. L 245 af 26. 8. 1992, s. 6.

BILAG I

KLASSIFICERING AF OMRÅDER HVOR DER KAN FOREKOMME EKSPLOSIV ATMOSFÆRE

1. Indledende bemærkning

Klassificeringen gælder for områder, hvor der på grund af lokale og driftsmæssige forhold kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at der må træffes sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 3 til 5 i dette direktiv.

2. Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære

Et område, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde beskyttelsen af de berørte arbejdstageres sikkerhed og sundhed, anses for at være et eksplosionsfarligt område.

Et område, hvor der ikke kan forventes at opstå eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger, anses ikke for at være et eksplosionsfarligt område.

Brændbare stoffer klassificeres som stoffer, der kan danne eksplosiv atmosfære, medmindre det gennem undersøgelser af deres egenskaber har vist sig, at de i blandinger med luft ikke er i stand til af sig selv at forårsage eksplosioner.

3. Klassificering af eksplosionsfarlige områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære

Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære inddeles i zoner på grundlag af hyppigheden og varigheden af forekomsten af eksplosiv atmosfære og ud fra en vurdering af de forventede virkninger.

Denne inddeling er bestemmende for omfanget af de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til bilag II del A. De vejledende kriterier for udførelse af arbejde i zonerne (bilag IV) indeholder relevante oplysninger, der kan være nyttige ved den praktiske anvendelse.

Zone 0

Område, hvor der uafbrudt, i længere tid eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære, der består af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, damp eller tåge med luft.

Zone 1

Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære, der består af brændbare stoffer i form af gas, damp eller tåge med luft.

Zone 2

Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer ekplosiv atmosfære, der består af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, damp eller tåge med luft, eller hvis dette er tilfældet, da kun i korte perioder.

Zone 20

Områder, hvor der uafbrudt, i længere tid eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften, og hvor aflejring af brændbart støv af ukendt omfang eller i meget tykke lag kan forekomme (støvaflejringer alene medfører ikke klassificering som zone 20).

Zone 21

Område, hvor der lejlighedsvis kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften, og hvor aflejringer eller lag af brændbart støv i almindelighed kan forekomme.

Zone 22

Område, hvor det ikke forventes, at der forekommer farlig eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften, men hvis en sådan atmosfære forekommer, så kun i kort tid, eller i områder, hvor der forekommer ophobninger eller lag af brændbart støv.

BILAG II

A. MINIMUMSFORSKRIFTER TIL FORBEDRING AF SIKKERHED OG SUNDHEDSBESKYTTELSE FOR ARBEJDSTAGERE, DER KAN BLIVE UDSAT FOR FARE HIDRØRENDE FRA EKSPLOSIV ATMOSFÆRE

Indledende bemærkning

Kravene i dette bilag gælder:

- i alle de tilfælde, hvor dette er nødvendigt på grund af egenskaber ved arbejdssted, arbejdsplads, anvendt arbejdsudstyr eller anvendte stoffer eller på grund af de farer, der opstår i forbindelse med arbejdet som følge af eksplosiv atmosfære

- for arbejdsudstyr, som ikke befinder sig i et eksplosionsfarligt område, men som er nødvendig for eller medvirker til driften af andet arbejdsudstyr, der er placeret i et eksplosionsfarligt område.

1. Organisatoriske foranstaltninger

1.1. Kompetente arbejdstagere

På ethvert arbejdssted skal der være et tilstrækkeligt antal arbejdstagere til rådighed, der har de færdigheder, den erfaring og den uddannelse, der er nødvendige for udførelsen af de pålagte opgaver vedrørende eksplosionssikring.

1.2. Skriftlige instrukser, arbejdstilladelser

Såfremt det kræves i eksplosionssikringsplanen, skal der:

- for ethvert arbejdssted udarbejdes skriftlige instrukser om, hvilke regler der skal overholdes under hensyntagen til virksomhedens størrelse og arten af aktiviteterne,

- hvor farligt arbejde udføres, samt ved aktiviteter, der kan indvirke på hinanden og fremkalde fare, anvendes et system med arbejdstilladelser.

Arbejdstilladelsen skal udstedes af en person med særskilt ansvar herfor forud for påbegyndelsen af arbejdet.

1.3. Regelmæssig kontrol af sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger

Arbejdsgiveren skal sørge for regelmæssig kontrol, dog mindst en gang om året, af de foranstaltninger, der er truffet vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhedsbeskyttelse, for at sikre, at kravene i dette direktiv er overholdt.

2. Vurdering af eksplosionsrisici

2.1. Vurdering af risikoen for eksplosioner skal baseres på

- sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære vil forekomme, samt varigheden heraf

- sandsynligheden for, at antændelseskilder vil være til stede og aktiveres

- omfanget af de forventede konsekvenser.

2.2. Sandsynligheden for antændelse vurderes under hensyntagen til især:

- mulig dispersionsgrad af brændbare stoffer

- mulig koncentrationen af brændbare stoffer i luften inden for deres eksplosionsgrænser.

2.3. Eksplosionsrisiciene skal vurderes som en helhed.

Af særlig betydning er:

- installationer

- anvendte stoffer

- processer

- mulig vekselvirkning mellem processer indbyrdes og med arbejdsstedet.

2.4. Ved vurdering af eksplosionsrisici skal der tages hensyn til områder, der via åbninger står eller kan komme i forbindelse med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

3. Planlægningsprincipper

3.1. Ved planlægning af nye eller ændring af eksisterende anlæg skal der især tages hensyn til:

- normale driftsforhold, herunder vedligeholdelsesarbejder

- de bygningsmæssige forhold

- ibrugtagning og demontering

- driftsforstyrrelser, forudselige fejltilstande

- forkert brug, som med rimelighed kan forudses.

I den forbindelse skal det også undersøges

- om brændbare stoffer kan erstattes af andre, som ikke kan danne en eksplosiv blanding

- om det kan undgås at placere alle former for tilslutnings- og koblingsanordninger i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

3.2. Hvis det ifølge eksplosionssikringsplanen ikke kan udelukkes, at der kan være fare for arbejdstagere eller omgivelserne, skal der indføres passende foranstaltninger og sikringssystemer for at undgå sådanne farer.

3.3. Hvis sandsynligheden for, at en antændelseskilde bliver aktiv, ikke kan vurderes, skal antændelseskilden betragtes som værende aktiv hele tiden, når sikkerhedsforanstaltningerne fastlægges.

4. Foranstaltninger til beskyttelse mod eksplosioner

4.1. Hvis en eksplosiv atmosfære indeholder flere typer brændbare gasser, dampe, tåge eller støv, skal sikkerhedsforanstaltningerne være afpasset efter det størst mulige farepotentiel.

4.2. Når risikoen for antændelse skal undgås, jf. artikel 3, må der også tages hensyn til risikoen for antændelse hidrørende fra elektrostatiske udladninger, som stammer fra arbejdstagere eller omgivelserne, der fungerer som ladningsbærere eller ladningsgeneratorer.

4.3. Der skal træffes passende foranstaltninger til at forhindre spredning af eksplosionen gennem farlige kædereaktioner.

4.4. Arbejdsudstyr og tilslutningsanordninger skal være forbundet således, at de ikke medfører eksplosionsrisiko. De må kun tages i brug, hvis det fremgår af eksplosionssikringsplanen, at brugen af dem ikke medfører nogen risiko for eksplosion. Dette gælder også for arbejdsudstyr og tilslutningsanordninger, som ikke er materiel eller sikringssystemer efter definitionen i direktiv 94/9/EF, hvis dette arbejdsudstyr og disse tilslutningsanordningers driftstekniske integration i et anlæg medfører, at der opstår risiko for antændelse.

Der skal træffes passende foranstaltninger til at undgå forveksling af tilslutningsanordninger.

4.5. Hvis transportabelt udstyr benyttes i områder med forskellige grader af potentiel fare, skal der iværksættes passende organisatoriske foranstaltninger for at sikre en forsvarlig drift, ellers udvælges udstyret på grundlag af det værst tænkelige tilfælde.

4.6. Det skal sikres, at der kun anvendes måleinstrumenter til registrering af eksplosiv atmosfære, hvis funktionssikkerhed og nøjagtighed er egnet til de særlige forhold, hvorunder de skal anvendes.

4.7. Inden eksplosionsgrænsen nås, skal de nødvendige eksplosionssikringsforanstaltninger kunne fungere sikkert. Arbejdstagerne skal i sådanne tilfælde advares optisk og/eller akustisk og om nødvendigt forlade arbejdspladserne.

4.8. Sikringssystemer med trykaflastningsfunktion skal aflede såvel eksplosionstrykket som eventuelt frigjorte stoffer på en ufarlig måde.

4.9. Frigjorte gasarter, der kan udgøre en eksplosionsrisiko, skal bortledes på egnet måde.

4.10. Aflejring af antændeligt støv uden for anlæggene skal fjernes eller uskadeliggøres.

4.11. Materiel og sikringssystemer, hvor afbrydelse af energitilførelsen kan medføre, at der opstår nye farer, som kan forplante sig, skal kunne holdes i sikker drift uafhængigt af det øvrige driftssystem.

4.12. Materiel og sikringssystemer med automatisk drift skal kunne standses manuelt på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, hvis der opstår afvigelser fra den normale drift.

Sådanne indgreb må kun udføres af kompetente arbejdstagere.

4.13. Når nedlukningssystemet aktiveres, skal akkumuleret energi ledes bort eller isoleres så hurtigt og sikkert som muligt, således at det ikke kan udgøre en fare.

Dette gælder ikke for elektrokemisk oplagret energi.

4.14. Før arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, tages i brug første gang, skal anlæggets eksplosionssikkerhed som helhed afprøves.

Eksplosionssikringen skal hele tiden opretholdes i samme stand.

4.15. Disse afprøvninger skal udføres af personer, der har særlig viden om eksplosionssikring på grundlag af deres faglige uddannelse, deres erhvervserfaring og deres nuværende arbejde.

De skal være godkendte og/eller være udpeget til at udføre afprøvninger inden for et bestemt område i henhold til national lovgivning og/eller praksis.

B. KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF ARBEJDSUDSTYR OG INSTALLATIONSMATERIEL

Når den på en risikovurdering baserede eksplosionssikringsplan ikke forudsætter andet, skal arbejdsudstyr og installationsmateriel i alle områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, udvælges på basis af kategorierne i direktiv 94/9/EF:

Zone 0

I zone 0 skal der anvendes udstyr fra kategori 1, der er beregnet til anvendelse i områder, hvor der uafbrudt, i længere tid eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære, der består af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, damp eller tåge med luft.

Zone 1

I zone 1 skal der anvendes udstyr i kategori 2, der er beregnet til anvendelse i områder, hvor det kan forventes, at der lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære, der består af brændbare stoffer i form af gas, damp eller tåge med luft; endvidere er anvendelse af udstyr, som må anvendes i zone 0, tilladt.

Zone 2

I zone 2 skal der anvendes udstyr i kategori 3, der er beregnet til anvendelse i områder, hvor det ikke forventes, at der forekommer eksplosiv atmosfære, der består af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, damp eller tåge med luft, eller hvis det forekommer, da sandsynligvis sjældent eller i korte perioder; endvidere er anvendelse af udstyr, som må anvendes i zone 0 eller 1, tilladt.

Zone 20

I zone 20 skal der anvendes udstyr i kategori 1, der er beregnet til anvendelse i områder, hvor der uafbrudt, i længere tid eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften.

Zone 21

I zone 21 skal der anvendes udstyr i kategori 2, der er beregnet til anvendelse i områder, hvor der lejlighedsvis kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften; endvidere er anvendelse af udstyr, som må anvendes i zone 20, tilladt.

Zone 22

I zone 22 skal der anvendes udstyr i kategori 3, der er beregnet til anvendelse i områder, hvor det ikke forventes, at der forekommer farlig eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften, men hvis en sådan atmosfære forekommer, så efter al sandsynlighed kun sjældent eller i et kort tidsrum; endvidere er anvendelse af udstyr, som må anvendes i zone 20 eller 21, tilladt.

I henhold til direktiv 89/655/EØF skal arbejdsgiveren påse, at de anvendte redskaber og installationsmaterialer er afpasset efter de faktiske drifts- og anvendelsesvilkår; dette gælder om nødvendigt også for arbejdsbeklædning og personlige værnemidler.

BILAG III

Signalgivning til advarsel om områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, jf. artikel 5, stk. 3.

>REFERENCE TIL EN FILM>

Område, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

Særlige kendetegn:

- trekantet form

- sort piktogram på gul bund, sort kant (den gule farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade).

BILAG IV

VEJLEDENDE KRITERIER FOR UDFØRELSE AF ARBEJDE

Ved normal drift forstås situationen, hvor anlæggene fungerer inden for de parametre, der gælder for deres konstruktion.

Zone 0

Arbejdstagere må principielt ikke opholde sig her, og udførelse af arbejde er principielt ikke tilladt.

Antændelseskilder, som ved normal drift og selv ved sjældent forekommende driftsforstyrrelser kan aktiveres, skal undgås.

Zone 1

Udførelse af arbejde, hvor der ved normal drift kan forekomme antændelseskilder, er kun tilladt, når de i eksplosionssikringsplanen angivne foranstaltninger for denne zone anvendes.

Antændelseskilder, som ved normal drift og ved forudsigelige driftsforstyrrelser kan aktiveres, skal undgås.

Zone 2

Udførelse af arbejde, hvor der ved normal drift kan forekomme antændelseskilder, er kun tilladt, når de i eksplosionssikringsplanen angivne foranstaltninger for denne zone anvendes.

Antændelseskilder, som ved normal drift kan aktiveres, skal undgås.

Zone 20

Arbejdstagere må principielt ikke opholde sig her, og udførelse af arbejde er principielt ikke tilladt.

Antændelseskilder, som ved normal drift og selv ved sjældent forekommende driftsforstyrrelser kan aktiveres, skal undgås.

Zone 21

Udførelse af arbejde, hvor det sædvanligvis må forventes, at der opstår antændelseskilder, er kun tilladt, når de i eksplosionssikringsplanen angivne foranstaltninger for denne zone anvendes.

Antændelseskilder, som ved normal drift og ved forudselige driftsforstyrrelser kan aktiveres, skal undgås.

Zone 22

Udførelse af arbejde, hvor der ved normal drift kan forekomme antændelseskilder, er kun tilladt, når de i eksplosionssikringsplanen angivne foranstaltninger for denne zone anvendes.

Antændelseskilder, som ved normal drift kan aktiveres, skal undgås.

BILAG V

IKKE-UDTØMMENDE LISTE OVER EMNER, SOM SUPPLERER MINIMUMSFORSKRIFTERNE I DETTE DIREKTIV, OG SOM OMFATTES AF DET I ARTIKEL 10 OMHANDLEDE VADEMECUM

- Udformning af og indhold i eksplosionssikringsplanen (se artikel 4, stk. 3)

- Organisatoriske foranstaltninger (se bilag II, del A, punkt 1)

- Vurdering af eksplosionsrisici (se bilag II, del A, punkt 2)

- Planlægningsprincipper (se bilag II, del A, punkt 3)

- Foranstaltninger til beskyttelse mod eksplosioner (se bilag II, punkt 4)

- Regler for inddeling af eksplosionsfarlige områder i zoner (se bilag I)

- Information om relevante standarder vedrørende arbejdsudstyrets beskaffenhed.

Top