EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0921

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/921 af 4. maj 2023 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Republikken Moldovas væbnede styrker

ST/7357/2023/INIT

EUT L 119 af 5.5.2023, p. 173–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/921/oj

5.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/173


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/921

af 4. maj 2023

om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Republikken Moldovas væbnede styrker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/509 (1) etablerer den europæiske fredsfacilitet (EPF) til medlemsstaternes finansiering af EU-aktioner inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik med henblik på at bevare fred, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed i henhold til traktatens artikel 21, stk. 2, litra c). I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2021/509 skal EPF navnlig anvendes til at finansiere bistandsforanstaltninger såsom aktioner til at styrke tredjelandes og regionale og internationale organisationers kapaciteter vedrørende militær- og forsvarsanliggender.

(2)

Den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik fra 2016 fastsætter som mål at styrke sikkerhed og forsvar, investere i staters og samfunds modstandsdygtighed øst for Unionen, udvikle en integreret tilgang til konflikter og kriser, fremme og støtte regionale samarbejdsordninger og styrke en global styring på grundlag af folkeretten, herunder overholdelse af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret.

(3)

Den 21. marts 2022 godkendte Unionen det strategiske kompas med det mål at blive en stærkere og mere kompetent sikkerhedsgarant, herunder gennem øget anvendelse af EPF til støtte for partnernes forsvarskapaciteter.

(4)

Unionen er fast besluttet på at etablere tætte forbindelser til støtte for en stærk, uafhængig og velstående moldovisk republik på grundlag af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (2) (»associeringsaftalen«), herunder det vidtgående og brede frihandelsområde, og på at fremme politisk associering og økonomisk integration og samtidig kraftigt støtte Republikken Moldovas suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser. I henhold til associeringsaftalens artikel 5 skal Unionen og Republikken Moldova intensivere deres dialog og samarbejde og gradvis fremme konvergens inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), og navnlig behandle spørgsmål som konfliktforebyggelse, fredelig konfliktløsning og krisestyring, regional stabilitet, nedrustning, ikkespredning, våbenkontrol og våbeneksportkontrol.

(5)

Unionen anerkender Republikken Moldovas vigtige bidrag til Unionens FSFP, herunder Republikken Moldovas fortsatte bidrag til Den Europæiske Unions uddannelsesmission i Republikken Mali.

(6)

Denne afgørelse bygger på Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2136 (3) og (FUSP) 2022/1093 (4) med hensyn til Unionens fortsatte indsats for at støtte styrkelsen af Republikken Moldovas væbnede styrkers kapaciteter på prioriterede behovsområder.

(7)

Den 6. februar 2023 modtog Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) en anmodning fra Republikken Moldova, hvori Unionen anmodes om at støtte Republikken Moldovas væbnede styrker med indkøb af nøgleudstyr, der styrker kapaciteterne i landets enheder for luftovervågning, mobilitet, logistik, kommando og kontrol samt cyberforsvarsenheder.

(8)

Bistandsforanstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til principperne og kravene i afgørelse (FUSP) 2021/509, navnlig under overholdelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (5) og i overensstemmelse med reglerne for gennemførelse af indtægter og udgifter, der finansieres inden for rammerne af EPF.

(9)

Rådet bekræfter på ny, at det er fast besluttet på at beskytte, fremme og overholde menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og de demokratiske principper og at styrke retsstatsforhold og god regeringsførelse i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt, verdenserklæringen om menneskerettighederne og folkeretten, navnlig den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse, mål, anvendelsesområde og varighed

1.   Der oprettes hermed en bistandsforanstaltning, som skal finansieres inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet (EPF) (»bistandsforanstaltningen«), til fordel for Republikken Moldova (»modtageren«).

2.   Bistandsforanstaltningens mål er at bidrage til at styrke Republikken Moldovas væbnede styrkers kapaciteter med henblik på at øge den nationale sikkerhed, stabilitet og modstandsdygtighed i forsvarssektoren i overensstemmelse med Unionens overordnede politik vedrørende Republikken Moldova. På grundlag af tidligere støtte fra EPF vil bistandsforanstaltningen gøre det muligt for Republikken Moldovas væbnede styrker at øge den operationelle effektivitet, fremskynde overholdelsen af EU-standarder og interoperabiliteten og derved bedre beskytte civile i kriser og nødsituationer. Den vil også styrke Republikken Moldovas kapaciteter med hensyn til at deltage i EU's militære FSFP-missioner og -operationer.

3.   For at nå målet i stk. 2 finansierer bistandsforanstaltningen følgende typer ikkedødbringende udstyr, samt forsyninger og tjenester, herunder teknisk uddannelse af de enheder i Republikken Moldovas væbnede styrker, der støttes inden for rammerne af bistandsforanstaltningen:

a)

luftovervågningsudstyr

b)

mobilitets- og transportudstyr

c)

logistisk udstyr

d)

kommando- og kontroludstyr

e)

udstyr til cyberforsvar.

4.   Bistandsforanstaltningens varighed er 36 måneder fra datoen for indgåelsen af den første kontrakt mellem administratoren for bistandsforanstaltninger, der handler som anvisningsberettiget, og de enheder, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 4, stk. 2, i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, litra a), i afgørelse (FUSP) 2021/509.

Artikel 2

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencebeløb til dækning af udgifterne i forbindelse med bistandsforanstaltningen udgør 40 000 000 EUR.

2.   Alle udgifter forvaltes i overensstemmelse med afgørelse (FUSP) 2021/509 og reglerne for gennemførelse af indtægter og udgifter, der finansieres inden for rammerne af EPF.

Artikel 3

Ordninger med modtageren

1.   Den højtstående repræsentant indgår de nødvendige ordninger med modtageren for at sikre dens overholdelse af de krav og betingelser, der er fastsat i denne afgørelse, som en betingelse for ydelse af støtte inden for rammerne af bistandsforanstaltningen.

2.   De ordninger, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte bestemmelser, der forpligter modtageren til at sikre:

a)

at enhederne i Republikken Moldovas væbnede styrker overholder den relevante folkeret, navnlig den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret

b)

korrekt og effektiv anvendelse af aktiver, der stilles til rådighed inden for rammerne af bistandsforanstaltningen, til de formål, hvortil de blev stillet til rådighed

c)

tilstrækkelig vedligeholdelse af aktiver, der stilles til rådighed inden for rammerne af bistandsforanstaltningen, for at sikre, at de er anvendelige og operationelt disponible i hele deres livscyklus

d)

at aktiver, som stilles til rådighed inden for rammerne af bistandsforanstaltningen, ikke går tabt eller overføres uden samtykke fra det facilitetsudvalg, der er nedsat i henhold til afgørelse (FUSP) 2021/509, til andre personer eller enheder end dem, der er udpeget i disse ordninger, ved afslutningen af deres livscyklus.

3.   De ordninger, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte bestemmelser om suspension og ophævelse af støtten inden for rammerne af bistandsforanstaltningen, hvis modtageren tilsidesætter de forpligtelser, der er fastsat i stk. 2.

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Den højtstående repræsentant er ansvarlig for at sikre gennemførelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med afgørelse (FUSP) 2021/509 og reglerne for gennemførelse af indtægter og udgifter, der finansieres inden for rammerne af EPF, og i overensstemmelse med den integrerede metodologiske ramme for vurdering og fastlæggelse af de krævede foranstaltninger og kontroller med henblik på bistandsforanstaltninger inden for rammerne af EPF.

2.   Gennemførelsen af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, varetages af:

a)

det estiske Center for Forsvarsinvesteringer for så vidt angår artikel 1, stk. 3, litra a)-d), og

b)

akademiet for e-forvaltning for så vidt angår artikel 1, stk. 3, litra e).

Artikel 5

Overvågning, kontrol og evaluering

1.   Den højtstående repræsentant overvåger modtagerens overholdelse af forpligtelserne i artikel 3. Denne overvågning skal bruges til at skabe bevidsthed om konteksten og risiciene for tilsidesættelse af de forpligtelser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 3, og bidrage til at forebygge sådanne tilsidesættelser, herunder krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret begået af enheder i Republikken Moldovas væbnede styrker, som støttes inden for rammerne af bistandsforanstaltningen.

2.   Kontrollen af udstyr og forsyninger efter afsendelse tilrettelægges som følger:

a)

leveringsverifikation, hvorved leveringsattester skal undertegnes af slutbrugerstyrkerne ved overdragelsen af ejendomsretten

b)

rapportering om fortegnelsen, hvorved modtageren skal aflægge årlig rapport om fortegnelsen over udpegede genstande, indtil Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) ikke længere finder sådan rapportering nødvendig

c)

inspektioner på stedet, hvorved modtageren efter anmodning skal give den højtstående repræsentant adgang til at foretage kontrol på stedet.

3.   Den højtstående repræsentant foretager en endelig evaluering, når bistandsforanstaltningen er afsluttet, for at vurdere om bistandsforanstaltningen har bidraget til at nå målet i artikel 1, stk. 2.

Artikel 6

Rapportering

I gennemførelsesperioden forelægger den højtstående repræsentant halvårlige rapporter om gennemførelsen af bistandsforanstaltningen for PSC i overensstemmelse med artikel 63 i afgørelse (FUSP) 2021/509. Administratoren for bistandsforanstaltninger oplyser regelmæssigt det ved afgørelse (FUSP) 2021/509 nedsatte facilitetsudvalg om gennemførelsen af indtægter og udgifter i overensstemmelse med nævnte afgørelses artikel 38, herunder ved at give oplysninger om de involverede leverandører og underleverandører.

Artikel 7

Suspension og ophør

1.   PSC kan beslutte helt eller delvis at suspendere gennemførelsen af bistandsforanstaltningen i overensstemmelse med artikel 64 i afgørelse (FUSP) 2021/509.

2.   PSC kan også henstille, at Rådet ophæver bistandsforanstaltningen.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2023.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2021/509 af 22. marts 2021 om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/528 (EUT L 102 af 24.3.2021, s. 14).

(2)  EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2136 af 2. december 2021 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Republikken Moldovas væbnede styrker (EUT L 432 af 3.12.2021, s. 63).

(4)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1093 af 30. juni 2022 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Republikken Moldovas væbnede styrker (EUT L 176 af 1.7.2022, s. 22).

(5)  Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).


Top