EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1930

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1930 af 6. juli 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2018/1229 for så vidt angår anvendelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende dækningskøbsordningen (EØS-relevant tekst)

C/2022/4471

EUT L 266 af 13.10.2022, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1930/oj

13.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 266/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1930

af 6. juli 2022

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2018/1229 for så vidt angår anvendelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende dækningskøbsordningen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 (2) præciseres specifikke foranstaltninger, der skal forebygge og håndtere afviklingsfejl og give incitament til afviklingsdisciplin. De pågældende foranstaltninger omfatter overvågning af afviklingsfejl samt inddrivelse og fordeling af bøder for afviklingsfejl. Ved delegeret forordning (EU) 2018/1229 fastsættes også de operationelle detaljer for dækningskøbsprocessen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3-8, i forordning (EU) nr. 909/2014.

(2)

Delegeret forordning (EU) 2018/1229 blev ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1212 (3) for at udskyde datoen for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229 til den 1. februar 2021. Denne udskudte ikrafttrædelsesdato blev atter udsat til den 1. februar 2022 ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/70 (4).

(3)

Interessenterne har imidlertid fremlagt dokumentation for, at obligatoriske dækningskøb vil kunne øge likviditetspresset og omkostningerne ved værdipapirer, der risikerer at blive genstand for dækningskøb. En sådan indvirkning vil kunne forværres yderligere i tilfælde af markedsvolatilitet. På denne baggrund kan anvendelsen af reglerne om obligatoriske dækningskøb som fastsat i forordning (EU) nr. 909/2014 og yderligere præciseret i delegeret forordning (EU) 2018/1229 have en negativ indvirkning på kapitalmarkedernes effektivitet og konkurrenceevne i Unionen. Denne virkning vil igen kunne føre til større kursspænd, nedsat markedseffektivitet og nedsat incitament til at udlåne værdipapirer på værdipapirudlåns- og repomarkederne og til at afvikle transaktioner med værdipapircentraler, der er etableret i Unionen. Omkostningerne ved at anvende reglerne om obligatoriske dækningskøb, som i øjeblikket er specificeret i forordning (EU) nr. 909/2014, forventes derfor at opveje de potentielle fordele.

(4)

Artikel 76, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 er blevet ændret ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/858 (5). Denne ændring giver mulighed for at have forskellige anvendelsesdatoer for hver af de foranstaltninger vedrørende afviklingsdisciplin, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1-13, i forordning (EU) nr. 909/2014, som yderligere præciseret i delegeret forordning (EU) 2018/1229, med henblik på at give tilstrækkelig tid til at revurdere den ramme for afviklingsdisciplin, der er fastsat i forordning (EU) nr. 909/2014, og navnlig reglerne om obligatoriske dækningskøb. Det er derfor nødvendigt at sikre, at de bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2018/1229, der vedrører obligatoriske dækningskøb, ikke finder anvendelse, før denne revurdering er afsluttet. Dette vil også sikre, at markedsdeltagerne ikke pådrager sig dobbelte gennemførelsesomkostninger, hvis disse regler ændres som følge af en revision af forordning (EU) nr. 909/2014 (6).

(5)

Som følge heraf bør de bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2018/1229, der vedrører obligatoriske dækningskøb, ikke finde anvendelse fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden indtil den 2 november 2025.

(6)

I henhold til artikel 72 i forordning (EU) nr. 909/2014 og artikel 76, stk. 5, i samme forordning, som den var før ændringen ved forordning (EU) 2022/858, udgik artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 (7) fra datoen for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229 for at afspejle det forhold, at forordning (EU) nr. 909/2014 og delegeret forordning (EU) 2018/1229 fra denne dato forventedes at harmonisere foranstaltningerne til forebyggelse og håndtering af afviklingsfejl på EU-plan med et bredere anvendelsesområde end forordning (EU) nr. 236/2012. Eftersom bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2018/1229 om obligatoriske dækningskøb ikke finder anvendelse fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden indtil den 2 november 2025, er det nødvendigt at foreskrive de dækningskøbsprocedurer, der tidligere var fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 236/2012, indtil de regler, der er fastsat i artikel 21-38 i forordning (EU) 2018/1229, finder anvendelse.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2018/1229 bør derfor ændres.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(9)

I betragtning af ændringens begrænsede omfang, behovet for at skabe klarhed for markedsdeltagerne så hurtigt som muligt og det input, som disse markedsdeltagere allerede har givet under den offentlige høring, som Europa-Kommissionen har afholdt i forbindelse med lovgivningsforslaget til forordning (EU) 2022/858, har ESMA ikke gennemført nogen åbne offentlige høringer. ESMA har ikke desto mindre foretaget en analyse på højt niveau af de potentielle relaterede omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat ved artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (8). Ved udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder har ESMA også samarbejdet med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2018/1229

I delegeret forordning (EU) 2018/1229 foretages følgende ændringer:

1)

I kapitel IV, Afsluttende bestemmelser, indsættes følgende som artikel 41a:

»Artikel 41a

Overgangsbestemmelser

Indtil den 2 november 2025 skal en central modpart i en medlemsstat, der leverer clearingydelser for aktier, sikre, at der findes procedurer, der opfylder alle følgende krav:

a)

når en fysisk eller juridisk person, der sælger aktier, ikke kan levere aktierne til afvikling inden for fire bankdage efter den dag, hvor afviklingen forfaldt, iværksættes der automatisk procedurer for dækningskøb af aktierne for at sikre levering til afvikling

b)

når dækningskøb af aktierne til levering ikke er muligt, betales der et beløb til køberen på basis af værdien af aktierne, der skulle leveres, på leveringsdatoen plus et beløb for tab, som køberen har lidt som følge af den manglende afvikling

c)

en fysisk eller juridisk person, der ikke foretager afvikling, godtgør alle beløb, som er betalt i henhold til litra a) og b).«

2)

Artikel 42 ændres således:

i)

Titlen affattes således:

»Ikrafttræden og anvendelse«.

ii)

Følgende stykke tilføjes:

»De foranstaltninger vedrørende afviklingsdisciplin, der er fastsat i artikel 21-38, anvendes dog først fra den 2 november 2025.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 af 25. maj 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (EUT L 230 af 13.9.2018, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1212 af 8. maj 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (EUT L 275 af 24.8.2020, s. 3).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/70 af 23. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin for så vidt angår dens ikrafttrædelse (EUT L 27 af 27.1.2021, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/858 af 30. maj 2022 om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi og om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 og direktiv 2014/65/EU (EUT L 151 af 2.6.2022, s. 1).

(6)  Den 16. marts 2022 vedtog Europa-Kommissionen et lovgivningsforslag om ændring af forordning (EU) nr. 909/2014 for at øge effektiviteten af Unionens afviklingsmarkeder og samtidig sikre den finansielle stabilitet (https://ec.europa.eu/info/publications/220316-central-securities-depositories-regulation-review_en).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top